EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01998L0083-20151027

Consolidated text: Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/83/2015-10-27

1998L0083 — CS — 27.10.2015 — 003.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY 98/83/ES

ze dne 3. listopadu 1998

o jakosti vody určené k lidské spotřebě

(Úř. věst. L 330 5.12.1998, s. 32)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M3

SMĚRNICE KOMISE (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015,

  L 260

6

7.10.2015
▼B

SMĚRNICE RADY 98/83/ES

ze dne 3. listopadu 1998

o jakosti vody určené k lidské spotřeběRADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 130s odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů ( 3 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c ( 4 ),

(1)

vzhledem k tomu, že směrnici Rady 80/778/EHS ze dne 15. července 1980 o jakosti vody určené k lidské spotřebě ( 5 ) je nutno přizpůsobit vědeckému a technologickému pokroku; že zkušenosti získané při provádění uvedené směrnice ukazují, že je nutno vytvořit pro členské státy patřičně pružný a průhledný právní rámec pro řešení případů neplnění příslušných norem; že uvedená směrnice by měla být rovněž znovu přezkoumána z hlediska Smlouvy o Evropské unii, a zejména z hlediska zásady subsidiarity;

(2)

vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 3b Smlouvy, který stanoví, že žádná činnost Společenství by neměla překročit míru nezbytnou pro dosažení cílů Smlouvy, je nutno revidovat směrnici 80/778/EHS tak, aby se zaměřila na dodržování zásadních jakostních a zdravotních ukazatelů a ponechávala na členských státech, zda si přejí podle svého uvážení připojit další ukazatele;

(3)

vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou subsidiarity musí činnost Společenství podporovat a doplňovat opatření příslušných orgánů členských států;

(4)

vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou subsidiarity vyžadují rozdíly přirozených a sociálně-ekonomických podmínek jednotlivých regionů Unie, aby většina rozhodnutí o monitorování, rozborech a opatřeních k nápravě případů neplnění byla přijímána na místní, regionální nebo vnitrostátní úrovni, a to až do té míry, dokud tyto rozdíly nebrání vytvoření rámce pro právní a správní předpisy stanoveného touto směrnicí;

(5)

vzhledem k tomu, že normy Společenství pro zásadní a preventivně zdravotní ukazatele jakosti vody určené k lidské spotřebě jsou nezbytné, aby mohly být stanoveny minimální cíle kvality životního prostředí, kterých má být v souvislosti s jinými opatřeními Společenství dosaženo, aby bylo možno zajistit a podporovat udržitelné užívání vody určené k lidské spotřebě;

(6)

vzhledem k tomu, že s přihlédnutím k významu jakosti vody určené k lidské spotřebě pro lidské zdraví je nutno stanovit na úrovni Společenství základní normy jakosti, které musí voda určená k lidské spotřebě splňovat;

(7)

vzhledem k tomu, že je nezbytné zahrnout do těchto norem jakosti i vodu používanou v potravinářském průmyslu, pokud se neprokáže, že použití této vody neovlivňuje zdravotní nezávadnost konečného výrobku;

(8)

vzhledem k tomu, že je potřeba zajistit, aby vodárenské podniky mohly dodržovat normy jakosti pitné vody, měla by být uplatněna odpovídající ochranná opatření, aby povrchové i podzemní vody zůstaly čisté; že téhož cíle lze dosáhnout uplatněním odpovídajících opatření při úpravě vody před jejím dodáním odběratelům;

(9)

vzhledem k tomu, že provázanost evropské vodohospodářské politiky předpokládá, že v patřičnou dobu bude přijata rámcová směrnice o vodě;

(10)

vzhledem k tomu, že z oblasti působnosti této směrnice je třeba vyjmout přírodní minerální vody a vody používané pro léčebné účely, protože pro uvedené druhy vod byla již vytvořena zvláštní pravidla;

(11)

vzhledem k tomu, že jsou vyžadována opatření pro všechny ukazatele jakosti vody s přímým vztahem k lidskému zdraví a též pro další ukazatele, pokud došlo ke zhoršení jakosti vody; že taková opatření by navíc měla být pečlivě koordinována s prováděním směrnice Rady 91/414/EHS ( 6 ) ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ( 7 ) ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh;

(12)

vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit dostatečně přísně jednotlivé hodnoty ukazatelů pro látky, které jsou důležité v celém Společenství, aby bylo možno dosáhnout účelu této směrnice;

(13)

vzhledem k tomu, že hodnoty ukazatelů jsou založeny na dostupných vědeckých poznatcích a v úvahu se bere též zásada předběžné opatrnosti; že tyto hodnoty byly voleny k zajištění dlouhodobě bezpečné konzumace vody určené k lidské spotřebě, takže představují vysokou úroveň ochrany zdraví;

(14)

vzhledem k tomu, že je třeba dosáhnout rovnováhy, aby se zabránilo mikrobiologickým i chemickým rizikům; že k tomuto cíli a též s ohledem na budoucí přezkoumání by stanovení hodnot ukazatelů pro vodu určenou k lidské spotřebě mělo být založeno na zvážení významu veřejného zdraví a na metodách posouzení rizik;

(15)

vzhledem k tomu, že v současné době je nedostatek podkladů, na jejichž základě by mohly být na úrovni Společenství stanoveny hodnoty ukazatelů pro chemikálie s nežádoucími endokrinními účinky, přestože vzrůstají obavy z případných účinků zdravotně závadných látek na zdraví lidí a volně žijících zvířat;

(16)

vzhledem k tomu, že normy uvedené v příloze I jsou obecně založeny na „Obecných zásadách jakosti pitné vody“ Světové zdravotnické organizace a na stanovisku vědeckého poradního výboru Komise pro zkoumání toxicity a ekotoxicity chemických sloučenin;

(17)

vzhledem k tomu, že je-li to nezbytné pro ochranu lidského zdraví na jejich území, musí členské státy stanovit hodnoty dalších doplňujících ukazatelů v příloze I neuvedených;

(18)

vzhledem k tomu, že členské státy mohou stanovit hodnoty dalších doplňujících ukazatelů neuvedených v příloze I v případech, kdy to považují za nutné pro zajištění kvalitní produkce, rozvodu a kontroly vody určené k lidské spotřebě;

(19)

vzhledem k tomu, že pokud členské státy považují za nutné přijmout normy přísnější než ty, které jsou uvedeny v částech A a B přílohy I, nebo normy pro doplňující ukazatele neuvedené v příloze I, avšak nezbytné pro zajištění zdraví obyvatel, musí tyto normy oznámit Komisi;

(20)

vzhledem k tomu, že členské státy jsou při zavádění nebo dodržování přísnějších ochranných opatření zavázány dodržovat zásady a pravidla Smlouvy tak, jak je vykládá Soudní dvůr;

(21)

vzhledem k tomu, že stanovené hodnoty ukazatelů mají být dodrženy v místě, kde je voda určená k lidské spotřebě dosažitelná příslušnému uživateli;

(22)

vzhledem k tomu, že jakost vody určené k lidské spotřebě může být ovlivněna domovním rozvodem; že se kromě toho uznává, že ani domovní rozvod, ani jeho údržba nespadají do působnosti členských států;

(23)

vzhledem k tomu, že každý členský stát by měl stanovit monitorovací programy pro kontrolu, zda voda určená k lidské spotřebě splňuje požadavky této směrnice; že takovéto monitorovací programy by měly být přiměřené místním potřebám a měly by splňovat minimální požadavky monitorování podle této směrnice;

(24)

vzhledem k tomu, že k rozborům jakosti vody určené k lidské spotřebě by měly být používány metody, které zajistí, že získané výsledky budou spolehlivé a srovnatelné;

(25)

vzhledem k tomu, že v případě nesplnění norem stanovených touto směrnicí by dotyčný členský stát měl vyšetřit příčiny jejich neplnění a zajistit co nejrychlejší provedení nápravných opatření k obnovení jakosti vody;

(26)

vzhledem k tomu, že je důležité zabránit případnému ohrožení lidského zdraví znečištěnou vodou; že dodávání takové vody by mělo být zakázáno nebo její užívání omezeno;

(27)

vzhledem k tomu, že v případě nedodržení některého ukazatele s indikační funkcí musí dotyčný členský stát posoudit, zda toto nedodržení představuje riziko pro lidské zdraví; že kde je to nezbytné pro ochranu lidského zdraví, měl by podniknout nápravné kroky k obnovení jakosti vody;

(28)

vzhledem k tomu, že pokud budou taková nápravná opatření nezbytná pro obnovení jakosti vody určené k lidské spotřebě, měla by být v souladu s čl. 130r odst. 2 Smlouvy dána přednost krokům, které zajistí nápravu u zdroje;

(29)

vzhledem k tomu, že členské státy by měly mít právo povolit za jistých podmínek odchylky z působnosti této směrnice; že je dále nutné vytvořit vhodný rámec pro takovéto odchylky za předpokladu, že jejich povolením nesmí dojít k ohrožení lidského zdraví, a že přitom zásobování vodou určenou k lidské spotřebě nelze v dané oblasti žádnými přiměřenými způsoby jinak zajistit;

(30)

vzhledem k tomu, že jelikož součástí úpravy nebo rozvodu vody určené k lidské spotřebě může být použití určitých látek nebo materiálů, jsou žádoucí pravidla, jimiž se bude jejich používání řídit, aby se vyloučily případné škodlivé účinky na lidské zdraví;

(31)

vzhledem k tomu, že vědeckotechnický pokrok si může vyžádat rychlé přizpůsobení technických požadavků stanovených v přílohách II a III; že pro snadnější uplatnění opatření k tomu účelu potřebných by měla být přijata ustanovení pro postup, který by Komise k takovému přizpůsobení za pomoci výboru složeného ze zástupců členských států mohla použít;

(32)

vzhledem k tomu, že spotřebitelé by měli být o jakosti vody určené k lidské spotřebě dostatečně a vhodně informováni a měli by být též informováni o jakýchkoli odchylkách povolených členskými státy a o všech nápravných opatřeních, která příslušné orgány podniknou; že by dále měly být vzaty v úvahu jak technické a statistické potřeby Komise, tak i práva jednotlivců na poskytnutí dostatečných informací o jakosti vody určené k lidské spotřebě;

(33)

vzhledem k tomu, že za výjimečných okolností a pro zeměpisně vymezené oblasti může být nezbytné dovolit členským státům ke splnění některých ustanovení této směrnice prodlouženou lhůtu;

(34)

vzhledem k tomu, že touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůty jejího provedení ve vnitrostátním právu nebo jejího uplatňování, jak je uvedeno v příloze IV,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Cíl

1.  Tato směrnice se týká jakosti vody určené k lidské spotřebě.

2.  Cílem této směrnice je chránit lidské zdraví před nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění vody určené k lidské spotřebě a zajistit, že voda bude zdravotně nezávadná a čistá.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1. „vodou určenou k lidské spotřebě“:

a) veškerá voda, v původním stavu nebo po úpravě, určená k pití, vaření, přípravě potravin nebo k jiným účelům v domácnosti, bez ohledu na její původ či zda je dodávána z rozvodné sítě, ze zásobníků cisteren, v lahvích nebo kontejnerech;

b) veškerá voda používaná v potravinářských zařízeních k výrobě, zpracování, konzervaci nebo uvádění výrobků nebo látek určených k lidské spotřebě na trh, pokud se příslušné vnitrostátní orgány neujistí, že jakost této vody nemůže ovlivnit zdravotní nezávadnost potravin v jejich konečné podobě;

2. „domovním rozvodným systémem“ potrubí, armatury a spotřebiče instalované mezi kohoutky, kde se voda běžně odebírá k lidské spotřebě, a rozvodnou sítí, avšak pouze v případě, že za ně podle vnitrostátního práva neodpovídají dodavatelé odpovědní za zásobování vodou.

Článek 3

Výjimky

1.  Tato směrnice se nevztahuje na:

a) přírodní minerální vody řádně prohlášené příslušnými vnitrostátními orgány v souladu se směrnicí Rady 80/777/EHS ze dne 15. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod ( 8 );

b) léčivé vody ve smyslu směrnice Rady 65/65/EHS ze dne 26. ledna 1965 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se hromadně vyráběných léčivých přípravků ( 9 ).

2.  Členské státy mohou vyjmout z ustanovení této směrnice:

a) vodu určenou výhradně pro takové účely, kde se příslušné orgány ujistí, že jakost této vody neovlivní přímo ani nepřímo zdraví příslušných spotřebitelů;

b) vodu určenou k lidské spotřebě ze zdroje pro individuální zásobování s denní kapacitou v průměru nižší než 10 m3 vody nebo zásobující méně než 50 osob, pokud není tato voda dodávána v rámci obchodní nebo veřejné činnosti.

3.  Členské státy, které se uchýlí k výjimkám podle odst. 2 písm. b), zajistí, aby o tom byli příslušní obyvatelé informováni a rovněž tak o všech opatřeních, která je možno učinit pro ochranu lidského zdraví před nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění vody určené k lidské spotřebě. Pokud z jakosti takové vody zjevně vyplývá možné nebezpečí pro lidské zdraví, je navíc nezbytné neprodleně poskytnout příslušnému obyvatelstvu vhodný návod jak postupovat.

Článek 4

Obecné povinnosti

1.  Aniž jsou dotčeny povinnosti vyplývající z jiných ustanovení Společenství, přijmou členské státy opatření potřebná k tomu, aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost a čistota vody určené k lidské spotřebě. Pro účely minimálních požadavků této směrnice se voda určená k lidské spotřebě považuje za zdravotně nezávadnou a čistou, pokud:

a) neobsahuje žádné mikroorganismy a parazity ani žádné látky, které by svým množstvím nebo koncentrací představovaly případné ohrožení lidského zdraví, a

b) splňuje minimální požadavky stanovené v částech A a B přílohy I;

a pokud členské státy přijmou v souladu s příslušnými ustanoveními článků 5 až 8 a 10 a v souladu se Smlouvou další nezbytná opatření k zajištění, aby voda určená k lidské spotřebě byla v souladu s požadavky této směrnice.

2.  Členské státy zajistí, aby opatření přijatá k provádění této směrnice nevedla za žádných okolností přímo či nepřímo ke zhoršení současné jakosti vody určené k lidské spotřebě, je-li to podstatné pro ochranu lidského zdraví, ani jakékoli zvýšení znečišťování vod užívaných pro výrobu pitné vody.

Článek 5

Normy jakosti

1.  Členské státy stanoví pro vodu určenou k lidské spotřebě hodnoty ukazatelů uvedených v příloze I.

2.  Hodnoty stanovené podle odstavce 1 nesmějí být méně přísné než hodnoty uvedené v příloze I. Pokud jde o ukazatele uvedené v části C přílohy I, je hodnoty třeba určovat pouze pro účely monitorování a ke splnění povinností uložených článkem 8.

3.  Pokud to vyžaduje ochrana lidského zdraví na území členského státu nebo na jeho části, stanoví členský stát hodnoty dalších ukazatelů, které nejsou zahrnuty do přílohy I. Hodnoty takto stanovené by měly přinejmenším splňovat požadavky čl. 4 odst. 1 písm. a).

Článek 6

Místo dodržování hodnot

1.  Hodnoty ukazatelů stanovené podle článku 5 musí být dodržovány v případě:

a) vody dodávané z rozvodné sítě v místě uvnitř objektu nebo provozovny, kde vytéká z kohoutků obvykle používaných k lidské spotřebě;

b) vody dodávané z cisterny v místě jejího výtoku z cisterny;

c) vody stáčené do lahví nebo kontejnerů určených k prodeji v místě plnění vody do lahví nebo kontejnerů;

d) vody používané k přípravě potravin v potravinářském podniku v místě, kde se voda v tomto podniku používá.

2.  V případě vody podléhající ustanovení odst. 1 písm. a) se povinnosti členských států podle tohoto článku, podle článku 4 a čl. 8 odst. 2 považují za splněné, jestliže je možno prokázat, že nedodržení hodnot ukazatelů stanovených podle článku 5 je způsobeno domovním rozvodem nebo jeho údržbou, s výjimkou objektů a provozoven, kde se voda dodává veřejnosti, jako například škol, nemocnic a restaurací.

3.  V případě odstavce 2 a v případě nebezpečí, že by pro vodu podle odst. 1 písm. a) nebyly dodrženy hodnoty ukazatelů určené podle článku 5, členské státy přesto zajistí, že:

a) budou přijata patřičná opatření k omezení nebo zamezení nebezpečí nedodržení hodnot ukazatelů, jako například poskytnutí návodu vlastníkům nemovitostí, jaké nápravné kroky by mohly učinit, nebo

budou přijata jiná opatření, jako například zavedení vhodných metod úpravy, kterými se povaha nebo vlastnosti vody ještě před její dodávkou změní tak, aby se omezilo nebo odstranilo nebezpečí, že dodávaná voda nedodrží hodnoty ukazatelů,

a

b) příslušní spotřebitelé budou řádně informováni a bude jim poskytnut návod, jaké možné další nápravné kroky by měli učinit.

Článek 7

Monitorování

1.  Členské státy přijmou veškerá potřebná opatření, aby zajistily, že bude prováděno pravidelné monitorování jakosti vody určené k lidské spotřebě za účelem kontroly, zda voda dostupná pro spotřebitele splňuje požadavky této směrnice, a zejména zda jsou dodržovány hodnoty ukazatelů stanovené podle článku 5. Vzorky vody by měly být odebírány tak, aby byly reprezentativní pro jakost vody spotřebovávané během celého roku. Členské státy navíc přijmou veškerá potřebná opatření, aby zajistily, že tam, kde je součástí úpravy nebo rozvodu vody určené k lidské spotřebě dezinfekce, bude ověřena účinnost postupu používaného k dezinfekci a že jakékoli znečištění pocházející z vedlejších produktů dezinfekce bude co nejmenší, aniž by byla přitom snížena účinnost dezinfekce.

2.  Ke splnění povinností uložených odstavcem 1 ustanoví příslušné orgány vhodné monitorovací programy pro veškerou vodu určenou k lidské spotřebě. Tyto monitorovací programy musí splňovat minimální požadavky uvedené v příloze II.

3.  Místa vzorkování určí příslušné orgány a tato místa musí splňovat příslušné požadavky uvedené v příloze II.

▼M2

4.  Pokyny Společenství pro monitorování předepsané v tomto článku mohou být navrženy řídicím postupem podle čl. 12 odst. 2.

▼B

5.  

a) Členské státy dodrží podrobnosti pro rozbory ukazatelů stanovené v příloze III.

b) Jiné metody, než které jsou uvedeny v části 1 přílohy III, je možno použít tehdy, pokud lze prokázat, že získané výsledky jsou alespoň stejně spolehlivé, jako výsledky získané při použití předepsaných metod. Členské státy, které využijí alternativních metod, poskytnou Komisi veškeré podstatné informace o těchto metodách a o jejich rovnocennosti.

c) Pro ukazatele uvedené v částech 2 a 3 přílohy III je možno použít jakékoli metody rozboru, které vyhoví požadavkům stanoveným v této příloze.

6.  Členské státy zajistí, že případ od případu bude prováděno dodatečné monitorování látek a mikroorganismů, pro které nebyly žádné hodnoty ukazatelů podle článku 5 stanoveny, pokud existuje důvodné podezření, že by takové látky nebo mikroorganismy mohly být přítomny v takovém množství nebo počtu, který by představoval možné ohrožení lidského zdraví.

Článek 8

Nápravná opatření a omezení užívání

1.  Členské státy zajistí, aby jakékoli nedodržení hodnot ukazatelů stanovených podle článku 5 bylo okamžitě prošetřeno a byla zjištěna příčina.

2.  Jestliže voda určená k lidské spotřebě nevyhoví ani přes opatření učiněná k dodržení povinností stanovených v čl. 4 odst. 1 hodnotám ukazatelů stanovených podle článku 5 a podle čl. 6 odst. 2, zajistí dotyčný členský stát, aby byla co nejdříve provedena nápravná opatření potřebná k obnovení jakosti vody, a bude přednostně sledovat jejich prosazování s přihlédnutím mimo jiné k rozsahu překročení hodnoty příslušného ukazatele a k možnému ohrožení lidského zdraví.

3.  Ať již k nedodržení hodnot ukazatelů dojde nebo nedojde, zajistí členské státy, aby veškeré zásobování vodou určenou k lidské spotřebě, které představuje možné ohrožení lidského zdraví, bylo zakázáno, nebo aby používání takové vody bylo omezeno nebo aby bylo uskutečněno jiné opatření, které zajistí ochranu lidského zdraví. V takových případech budou o těchto skutečnostech spotřebitelé neprodleně uvědomeni a bude jim poskytnut potřebný návod jak postupovat.

4.  Příslušné orgány nebo jiné oprávněné orgány rozhodnou, jaká opatření mají být podle odstavce 3 provedena, a to s přihlédnutím k ohrožení lidského zdraví, ke kterému by došlo přerušením dodávek nebo omezením užívání vody určené k lidské spotřebě.

5.  Členské státy mohou vydat pokyny na pomoc příslušným orgánům při plnění jejich povinností podle odstavce 4.

6.  V případě nedodržení hodnot ukazatelů nebo specifikací stanovených v části C přílohy I, uváží členské státy, zda toto nedodržení představuje nějaké nebezpečí ohrožení lidského zdraví. Kde je zapotřebí lidské zdraví ochránit, uskuteční nápravná opatření k obnovení jakosti vody.

7.  Členské státy zajistí informování spotřebitelů o prováděných nápravných opatřeních s výjimkou případů, kdy příslušné orgány nedodržení hodnot ukazatelů považují za bezvýznamné.

Článek 9

Odchylky

1.  Členské státy mohou povolit odchylky od hodnot ukazatelů uvedených v části B přílohy I nebo stanovených podle čl. 5 odst. 3, a to až do nejvyšší hodnoty těmito státy stanovené, za předpokladu, že žádná odchylka nepředstavuje možné ohrožení lidského zdraví a že zásobování vodou určenou k lidské spotřebě nelze v dané oblasti zajistit žádnými jinými přiměřenými prostředky. Odchylky musí být omezeny na dobu co nejkratší, nepřesahující tři roky, přičemž před koncem období, pro které jsou odchylky povoleny, se provede prověření určující, zda bylo dosaženo dostatečného pokroku. Pokud členský stát hodlá povolit druhou odchylku, je povinen sdělit Komisi výsledky tohoto prověření spolu s důvody, které ho k povolení druhé odchylky vedou. Žádnou takovou další odchylku nelze povolit na období delší než tři roky.

2.  Za mimořádných okolností může členský stát Komisi požádat o třetí odchylku na období nepřesahující tři roky. Komise rozhodne o takové žádosti do tří měsíců.

3.  Každá odchylka povolená podle odstavce 1 nebo 2 musí upřesnit tyto údaje:

a) důvody pro odchylku;

b) příslušný ukazatel, relevantní výsledky monitorování předchozího období a nejvýše přípustnou hodnotu podle povolené odchylky;

c) zeměpisnou oblast, množství vody dodávané za den, velikost zasažené populace a zda budou nebo nebudou ovlivněny nějaké relevantní potravinářské podniky;

d) patřičný plán monitorování se zvýšenou četností monitorování podle potřeby;

e) souhrn plánu nezbytných nápravných opatření, včetně časového rozvrhu prací, odhadu nákladů a ustanovení k prověřování;

f) požadovanou dobu trvání odchylky.

4.  Pokud příslušné orgány považují vzniklé nedodržení hodnot ukazatelů za bezvýznamné a pokud opatření podniknutá podle čl. 8 odst. 2 dostačují k nápravě vzniklého problému do 30 dnů, není nutno použít požadavky odstavce 3.

V takovém případě stanoví příslušné orgány nebo jiné odpovědné subjekty pouze nejvýše přípustnou hodnotu dotyčného ukazatele a dobu, v níž musí být problém odstraněn.

5.  Na odstavec 4 se již není možno dále odvolávat, pokud by jakékoli nedodržení jedné z hodnot ukazatelů pro dané zásobování vodou trvalo v součtu déle než 30 dnů za posledních 12 měsíců.

6.  Každý členský stát, který využije odchylky ve smyslu tohoto článku, zajistí, aby obyvatelstvo, na které se taková odchylka vztahuje, bylo neprodleně vhodným způsobem o této odchylce a o jejích podmínkách informováno. Navíc členský stát popřípadě zajistí, aby skupiny obyvatelstva, pro které by daná odchylka mohla představovat zvláštní riziko, byly poučeny jak postupovat.

Pokud příslušné orgány nerozhodnou jinak, tyto povinnosti neplatí za okolností podle odstavce 4.

7.  S výjimkou odchylek povolených podle odstavce 4 je členský stát povinen uvědomit Komisi do dvou měsíců o všech odchylkách týkajících se každého individuálního zdroje s denní kapacitou překračující v průměru 1 000 m3 vody nebo zásobujícího více než 5 000 osob, a to včetně poskytnutí informací uvedených v odstavci 3.

8.  Tento článek se nevztahuje na vodu určenou k lidské spotřebě, která je nabízena k prodeji v lahvích nebo kontejnerech.

Článek 10

Zajištění jakosti úpravy vody, zařízení a materiálů

Členské státy přijmou veškerá opatření potřebná k zajištění toho, aby žádné látky nebo materiály použité při instalaci nových úpraven nebo rozvodů vody určené k lidské spotřebě, ani nečistoty spjaté s těmito látkami nebo materiály v nových instalacích nezůstaly ve vodě určené k lidské spotřebě v koncentracích vyšších, než je nezbytně nutné pro účely jejich použití, a že přímo ani nepřímo nesníží stupeň ochrany lidského zdraví stanovený touto směrnicí; výkladový dokument a technická specifikace podle článku 3 a čl. 4 odst. 1 směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků ( 10 ) musí respektovat požadavky této směrnice.

Článek 11

Přezkoumání příloh

1.  Nejméně jednou za pět let přezkoumá Komise přílohu I z hlediska vědeckého a technického pokroku a v případě potřeby předloží návrhy změn postupem podle článku 189c Smlouvy.

▼M2

2.  Nejméně jednou za pět let přizpůsobí Komise přílohy II a III tak, aby do nich promítla nezbytné úpravy odpovídající vědeckému a technickému pokroku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

▼M1

Článek 12

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ( 11 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

▼M2

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 13

Informace a podávání zpráv

1.  Členské státy provedou nezbytná opatření, aby zajistily, že spotřebitelé budou mít k dispozici dostačující a aktuální informace o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

2.  Aniž je dotčena směrnice Rady 90/313/EHS ze dne 7. června 1990 o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí ( 12 ) zveřejní každý členský stát každé tři roky zprávu o jakosti vody určené k lidské spotřebě s cílem informovat spotřebitele. První zpráva se bude týkat let 2002, 2003 a 2004. Součástí každé zprávy budou přinejmenším informace o všech jednotlivých zdrojích zásobování vodou s denní kapacitou překračující průměrn 1 000 m3 nebo zásobující více než 5 000 osob, zpráva bude zahrnovat období tří kalendářních let a bude zveřejněna do jednoho roku od skončení období, kterého se týká.

3.  Členské státy zašlou zprávy Komisi do dvou měsíců od jejich zveřejnění.

▼M2

4.  Úprava a minimální informace uváděné ve zprávách podle odstavce 2 se stanoví se zvláštním ohledem na opatření uvedená v čl. 3 odst. 2, v čl. 5 odst. 2 a 3, v čl. 7 odst. 2, v článku 8, v čl. 9 odst. 6 a 7 a v čl. 15 odst. 1, a v případě potřeby se pozmění řídicím postupem podle čl. 12 odst. 2.

▼B

5.  Komise zprávy členských států prozkoumá a každé tři roky zveřejní souhrnnou zprávu o jakosti vody určené k lidské spotřebě ve Společenství. Tato zpráva se zveřejní do devíti měsíců od obdržení zpráv členských států.

▼M2

6.  Spolu s první zprávou k této směrnici ve smyslu odstavce 2 vypracují členské státy rovněž zprávu, která má být předána Komisi, o opatřeních přijatých nebo plánovaných členskými státy ke splnění jejich povinností podle čl. 6 odst. 3 a podle přílohy I části B poznámky 10. Návrh úpravy této zprávy bude případně předložen řídicím postupem podle čl. 12 odst. 2.

▼B

Článek 14

Časový rozvrh plnění požadavků

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že jakost vody určené k lidské spotřebě splní požadavky této směrnice do pěti let od jejího vstupu v platnost, aniž jsou dotčeny poznámky 2, 4 a 10 v části B přílohy I.

Článek 15

Výjimečné okolnosti

1.  Členský stát může za výjimečných okolností a pro zeměpisně vymezené oblasti předložit Komisi zvláštní žádost o delší období pro splnění požadavků této směrnice, než které je stanoveno v článku 14. Takové prodloužení nesmí přesáhnout tři roky, přičemž ke konci prodlouženého období se provede přezkoumání a předá se Komisi, která může na jeho základě povolit druhé prodloužené období až do tří let. Toto ustanovení se nevtahuje na vodu určenou k lidské spotřebě, která je nabízena k prodeji v lahvích nebo kontejnerech.

2.  Každou takovouto žádost je třeba řádně zdůvodnit a uvést přitom zjištěné potíže a zahrnout do ní přinejmenším veškeré informace uvedené v čl. 9 odst. 3.

▼M2

3.  Žádost bude prověřena řídicím postupem podle čl. 12 odst. 2.

▼B

4.  Každý členský stát, který využije ustanovení tohoto článku, zajistí, aby obyvatelstvo spadající do působnosti jeho žádosti bylo neprodleně vhodným způsobem uvědomeno o výsledku této žádosti. Dále členský stát případně zajistí, aby určité skupiny obyvatelstva, pro které by uvedená žádost mohla představovat zvláštní riziko, byly patřičně poučeny jak postupovat.

Článek 16

Zrušovací ustanovení

1.  Směrnice 80/778/EHS se zrušuje s účinkem pěti let od vstupu této směrnice v platnost. S výhradou odstavce 2 se toto zrušení nedotýká povinností členských států ohledně termínů provedení ve vnitrostátním právu a použití, jak je uvedeno v příloze IV.

Veškeré odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze V.

2.  Jakmile členský stát uvede v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí a přijme opatření stanovená v článku 14, bude v tomto členském státě platit pro jakost vody určenou k lidské spotřebě tato směrnice namísto směrnice 80/778/EHS.

Článek 17

Provedení ve vnitrostátním právu

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dvou let od vstupu této směrnice v platnost. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 18

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 19

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

UKAZATELE A JEJICH HODNOTY

ČÁST A

Mikrobiologické ukazateleUkazatel

Hodnota ukazatele

(počet/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

Enterokoky

0

Pro vodu nabízenou k prodeji v lahvích nebo kontejnerech platí:Ukazatel

Hodnota ukazatele

Escherichia coli (E. coli)

0/250 ml

Enterokoky

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Počet kolonií — při 22 °C

100/ml

Počet kolonií — při 37 °C

20/ml

ČÁST B

Chemické ukazateleUkazatel

Hodnota ukazatele

Jednotka

Poznámky

Akrylamid

0,10

μg/l

poznámka 1

Antimon

5,0

μg/l

 

Arzen

10

μg/l

 

Benzen

1,0

μg/l

 

Benzo(a)pyren

0,010

μg/l

 

Bor

1,0

mg/l

 

Bromičnany

10

μg/l

poznámka 2

Kadmium

5,0

μg/l

 

Chrom

50

μg/l

 

Měď

2,0

mg/l

poznámka 3

Kyanidy

50

μg/l

 

1,2-dichloroethan

3,0

μg/l

 

Epichlorhydrin

0,10

μg/l

poznámka 1

Fluoridy

1,5

μg/l

 

Olovo

10

μg/l

poznámky 3, 4

Rtuť

1,0

μg/l

 

Nikl

20

μg/l

poznámka 3

Dusičnany

50

mg/l

poznámka 5

Dusitany

0,50

mg/l

poznámka 5

Pesticidy

0,10

μg/l

poznámky 6, 7

Pesticidy celkem

0,50

μg/l

poznámky 6, 8

Polycyklické aromatické uhlovodíky

0,10

μg/l

součet koncentrací určených sloučenin

poznámka 9

Selen

10

μg/l

 

Tetrachlorethan a trichlorethan

10

μg/l

součet koncentrací určených ukazatelů

Trihalogenmethany celkem

100

μg/l

součet koncentrací určených sloučenin

poznámka 10

Vinylchlorid

0,50

μg/l

poznámka 1

Poznámka 1:

Hodnota ukazatele platí pro zbytkovou koncentraci monomeru ve vodě vypočtenou podle údajů o jeho maximálním uvolňování z odpovídajícího polymeru ve styku s vodou.

Poznámka 2:

Členské státy by měly usilovat o dosažení nižší hodnoty, kde je to možné bez snížení účinnosti dezinfekce.

Pro vodu ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm a), b) a d) musí být hodnota splněna nejpozději do 10 kalendářních let ode dne vstupu této směrnice v platnost. V období od 5 do 10 let ode dne vstupu této směrnice v platnost je hodnota ukazatele pro bromičnany 25 μg/l.

Poznámka 3:

Uvedená hodnota platí pro vzorek vody určené k lidské spotřebě odebraný odpovídající metodou vzorkování ( 13 ) z kohoutku, aby byl vzorek reprezentativní pro týdenní průměrný týdenní příjem vody spotřebitelem. Kde je to vhodné, je třeba metody vzorkování a monitorování použít harmonizovaným způsobem, který má být vymezen v souladu s čl. 7 odst. 4. Členské státy musí brát v úvahu výskyt mimořádně vysokých koncentrací, které mohou mít nepříznivé účinky na lidské zdraví.

Poznámka 4:

Pro vodu ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a d) musí být hodnota splněna nejpozději do 15 kalendářních let ode dne vstupu této směrnice v platnost. V období od 5 do 15 let ode vstupu této směrnice v platnost je hodnota ukazatele pro olovo 25 μg/l.

Členské státy musí zajistit, aby během období potřebného k dosažení souladu s odpovídající hodnotou ukazatele bylo učiněno co nejvíce příslušných opatření k omezení koncentrace olova ve vodě určené k lidské spotřebě.

Při provádění opatření k dosažení souladu s uvedenou hodnotou musí členské státy postupně přikládat stále větší důležitost případům, kde se vyskytují nejvyšší koncentrace olova ve vodě určené k lidské spotřebě.

Poznámka 5:

Členské státy musí zajistit, aby podmínka, že [dusičnany]/50 + [dusitany]/3 ≤ 1, kde hranaté závorky označují koncentrace dusičnanů (NO3) a dusitanů (NO2) v mg/l, byla splněna a též aby hodnota 0,10 mg/l pro dusitany byla splněna na výstupu z úpravny vody.

Poznámka 6:

Termín „pesticidy“ označuje:

 organické insekticidy,

 organické herbicidy,

 organické fungicidy,

 organické nematocidy,

 organické akaricidy,

 organické algicidy,

 organické rodenticidy,

 organické slimicidy,

 příbuzné přípravky (mj. regulátory růstu)

a jejich příslušné metabolity, jakož i produkty rozkladu a reakční produkty.

Monitorovat je třeba pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou vyskytovat při daném zásobování.

Poznámka 7:

Hodnota tohoto ukazatele platí pro každý jednotlivý pesticid. V případě aldrinu, dieldrinu, heptachloru a heptachlorepoxidu je hodnota ukazatele 0,030 μg/l.

Poznámka 8:

Výrazem „pesticidy celkem“ se rozumí součet všech jednotlivých pesticidů zjištěných a kvantifikovaných při monitorovacím postupu.

Poznámka 9:

Určené sloučeniny jsou:

 benzo(b)fluoranten,

 benzo(k)fluoranten,

 benzo(ghi)perylen,

 indeno(1,2,3-cd)pyren.

Poznámka 10:

Členské státy by měly usilovat o dosažení nižší hodnoty, kde je to možné, bez snížení účinnosti dezinfekce.

Určené sloučeniny jsou: chloroform, bromoform, dibromochloromethan a bromodichloromethan.

Pro vodu ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a d) musí být hodnota splněna nejpozději do 10 kalendářních let ode dne vstupu této směrnice v platnost. V období od 5 do 10 let ode dne vstupu této směrnice v platnost je hodnota ukazatele pro celkové THM 150 μg/l.

Členské státy musí zajistit, aby během období potřebného k dosažení souladu s odpovídající hodnotou ukazatele bylo učiněno co nejvíce příslušných opatření k omezení koncentrace THM ve vodě určené k lidské spotřebě.

Při používání opatření k dosažení této hodnoty musí členské státy postupně přikládat stále větší důležitost případům, kde ve vodě určené k lidské spotřebě se vyskytují nejvyšší koncentrace THM.

ČÁST C

Indikační ukazateleUkazatel

Hodnota ukazatele

Jednotka

Poznámky

Hliník

200

μg/l

 

Amonné ionty

0,50

mg/l

 

Chloridy

250

mg/l

poznámka 1

Clostridium perfringens (včetně spór)

0

počet/100 ml

poznámka 2

Zbarvení

Pro spotřebitele přijatelné a bez abnormálních změn

 

 

Vodivost

2 500

μS/cm— 1 při 20 °C

poznámka 1

Reakce vody

≥ 6,5 a ≤ 9,5

jednotky pH

poznámky 1, 3

Železo

200

μg/l

 

Mangan

50

μg/l

 

Pach

Pro spotřebitele přijatelný a bez abnormálních změn

 

 

Oxidovatelnost

5,0

mg O2/l

poznámka 4

Sírany

250

mg/l

poznámka 1

Sodík

200

mg/l

 

Chuť

Pro spotřebitele přijatelná a bez abnormálních změn

 

 

Počet kolonií při 22o

Bez abnormálních změn

 

 

Koliformní bakterie

0

počet/100 ml

poznámka 5

Celkový organický uhlík (TOC)

Bez abnormálních změn

 

poznámka 6

Zákal

Pro spotřebitele přijatelný a bez abnormálních změn

 

poznámka 7RADIOAKTIVITA

Ukazatel

Hodnota ukazatele

Jednotka

Poznámky

Tricium

100

Bq/l

poznámky 8, 9

Celková indikační dávka

0,10

mSv/rok

poznámky 9, 10

▼M3
PŘÍLOHA II

MONITOROVÁNÍ

ČÁST A

Obecné cíle a monitorovací programy pro vodu určenou k lidské spotřebě

1. Monitorovací programy pro vodu určenou k lidské spotřebě musí:

a) ověřovat, že opatření zavedená za účelem kontroly rizik pro lidské zdraví fungují účinně v celém řetězci zásobování vodou, od povodí přes místo odběru, úpravu a akumulaci po rozvod, a že voda je v místech dodržování hodnot zdravotně nezávadná a čistá;

b) poskytovat informace o jakosti vody dodávané k lidské spotřebě a prokazovat, že jsou dodržovány povinnosti stanovené v článcích 4 a 5 a hodnoty ukazatelů stanovené v příloze I;

c) určovat nejvhodnější způsoby zmírňování rizik pro lidské zdraví.

2. Příslušné orgány stanoví podle čl. 7 odst. 2 monitorovací programy, které budou v souladu s ukazateli a četnostmi stanovenými v části B této přílohy a které zahrnují:

a) sběr a rozbor bodových vzorků vody; nebo

b) měření zaznamenaná procesem průběžného monitorování.

Kromě toho mohou monitorovací programy zahrnovat:

a) kontroly záznamů funkčnosti a stavu údržby zařízení; a/nebo

b) kontroly povodí, odběrů vody, úpravy, akumulace a rozvodné infrastruktury.

3. Monitorovací programy se mohou opírat o posouzení rizik, jak je stanoveno v části C.

4. Členské státy zajistí, aby monitorovací programy byly průběžně revidovány a aktualizovány či opětovně potvrzovány přinejmenším jednou za pět let.

ČÁST B

Ukazatele a četnost

1.    Obecný rámec

Monitorovací program musí brát v potaz ukazatele uvedené v článku 5 včetně těch, které jsou důležité pro posouzení dopadu domovních rozvodů na kvalitu vody v místě dodržování hodnot, jak stanoví čl. 6 odst. 1. Při výběru ukazatelů, které je vhodné monitorovat, je nutno vzít v úvahu místní podmínky každého systému zásobování vodou.

Členské státy zajistí, aby ukazatele uvedené v bodě 2 byly monitorovány s příslušnou četností vzorkování, jak je stanoveno v bodě 3.

2.    Seznam ukazatelů

Ukazatele skupiny A

Následující ukazatele (skupina A) se monitorují v souladu s četností monitorování stanovenou v tabulce 1 bodě 3:

a)  Escherichia coli (E. coli), koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C, barva, zákal, chuť, pach, pH, konduktivita;

b) další ukazatele, které jsou v monitorovacím programu označeny za relevantní v souladu s čl. 5 odst. 3 a případně v posouzení rizik, jak stanoví část C.

Za určitých okolností se do skupiny A přidají následující ukazatele:

a) amonné ionty a dusitany, provádí-li se dezinfekce chloraminem;

b) hliník a železo, používají-li se jako chemické látky na úpravu vody;

Ukazatele skupiny B:

Za účelem určení souladu se všemi hodnotami ukazatelů stanovenými v této směrnici se veškeré ostatní ukazatele, u nichž se neprovádí rozbor v rámci skupiny A a které jsou určeny podle článku 5, monitorují nejméně s četností uvedenou v tabulce 1 bodě 3.

3.    Četnost vzorkováníTabulka 1

Minimální četnost vzorkování a rozborů pro účely monitorování souladu

Objem vody denně dodávané či produkované v zásobované oblasti

(viz poznámky 1 a 2)

m3

Ukazatele skupiny A

počet vzorků ročně

(viz poznámka 3)

Ukazatele skupiny B

počet vzorků ročně

 

≤ 100

> 0

(viz poznámka 4)

> 0

(viz poznámka 4)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+ 3

pro každých 1 000 m3/den včetně započatých z celkového objemu

1

+ 1

za každých 4 500 m3/den včetně započatých z celkového objemu

> 10 000

≤ 100 000

3

+ 1

pro každých 10 000 m3/den včetně započatých z celkového objemu

> 100 000

 

12

+ 1

pro každých 25 000 m3/den včetně započatých z celkového objemu

Poznámka 1:  Zásobovaná oblast je zeměpisně vymezená oblast, ve které je voda určená k lidské spotřebě dodávána z jednoho nebo více zdrojů a ve které je možno jakost vody považovat za přibližně stejnou.

Poznámka 2:  Objemy se počítají jako průměrné hodnoty za kalendářní rok. Za účelem stanovení minimální četnosti lze místo objemu vody použít počet obyvatel v zásobované oblasti, přičemž se předpokládá spotřeba vody 200 litrů/den na obyvatele.

Poznámka 3:  Stanovená četnost se vypočte takto: např. 4 300 m3/den = 16 vzorků (čtyři za prvních 1 000 m3/den + 12 za dalších 3 300 m3/den).

Poznámka 4:  Členské státy, které se rozhodly vyjmout z ustanovení této směrnice zdroje pro individuální zásobování podle čl. 3 odst. 2 písm. b) této směrnice, použijí uvedenou četnost pouze pro zásobované oblasti, kde se dodá mezi 10 a 100 m3 vody za den.

ČÁST C

Posouzení rizik

1. Členské státy mohou stanovit možnost odchýlit se od ukazatelů a četnosti vzorkování uvedené v části B, pokud je prováděno posouzení rizik v souladu s touto částí.

2. Posouzení rizik uvedené v bodě 1 se zakládá na obecných zásadách posuzování rizik stanovených ve vztahu k mezinárodním normám, jako je norma EN 15975-2, která se týká „zabezpečení dodávky pitné vody – pravidel pro rizikový a krizový management“.

3. Posouzení rizik zohlední výsledky monitorovacích programů zavedených podle čl. 7 odst. 1. druhého pododstavce a článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ( 14 ) pro vodní útvary určené podle čl. 7 odst. 1, které poskytují průměrně více než 100 m3 vody za den, a to v souladu s přílohou V uvedené směrnice.

4. Na základě výsledků posouzení rizik se rozšíří seznam ukazatelů uvedený v části B bodě 2 a/nebo se zvýší četnost vzorkování uvedená v části B bodě 3, pokud je splněna některá z těchto podmínek:

a) seznam ukazatelů a četnost stanovené v této příloze nestačí ke splnění povinností stanovených podle čl. 7 odst. 1;

b) pro účely čl. 7 odst. 6 je požadováno dodatečné monitorování;

c) je nutné poskytnout nezbytné záruky stanovené v části A bodě 1 písm. a).

5. Na základě výsledků posouzení rizik lze omezit seznam ukazatelů uvedený v části B bodě 2 a četnost vzorkování uvedenou v části B bodě 3, pokud jsou splněny následující podmínky:

a) četnost vzorkování pro přítomnost E. coli nesmí být za žádných okolností menší než četnost stanovená v části B bodě 3;

b) pro všechny ostatní ukazatele:

i) místo a četnost vzorkování se určí ve vztahu k původu ukazatele, jakož i k proměnlivosti a dlouhodobému trendu jeho koncentrace, a to s ohledem na článek 6,

ii) má-li být snížena minimální četnost vzorkování ukazatele, kterou stanoví část B bod 3, musí být veškeré výsledky vzorků odebíraných v pravidelných intervalech během nejméně posledních tří let z míst vzorkování reprezentativních pro celou zásobovanou oblast nižší než 60 % hodnoty ukazatele,

iii) za účelem odstranění ukazatele ze seznamu sledovaných ukazatelů, který stanoví část B bod 2, musí být veškeré výsledky vzorků odebíraných v pravidelných intervalech během nejméně posledních tří let z míst vzorkování reprezentativních pro celou zásobovanou oblast nižší než 30 % hodnoty ukazatele,

iv) odstranění konkrétního ukazatele stanoveného v části B bodě 2 ze seznamu sledovaných ukazatelů musí vycházet z výsledků posouzení rizik, které se opírá o výsledky monitorování zdrojů vody určené k lidské spotřebě, jež potvrzují, že lidské zdraví je chráněno před nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění vody určené k lidské spotřebě, jak stanoví článek 1,

v) četnost vzorkování lze snížit nebo lze ukazatel odstranit ze seznamu sledovaných ukazatelů, jak stanoví body ii) a iii), pouze pokud posouzení rizik potvrdí, že není pravděpodobné, že by nějaký faktor, jejž lze rozumně předvídat, způsobil zhoršení jakosti vody určené k lidské spotřebě.

6. Členské státy zajistí, aby:

a) posouzení rizik bylo schváleno jejich příslušným orgánem; a

b) byly dostupné informace, z kterých vyplývá, že posouzení rizik bylo provedeno, spolu s přehledem výsledků.

ČÁST D

Metody vzorkování a místa vzorkování

1. Místa vzorkování se stanoví tak, aby byl zajištěn soulad s místy dodržování hodnot, která jsou vymezena v čl. 6 odst. 1. V případě rozvodné sítě může členský stát pro určité ukazatele odebírat vzorky uvnitř zásobované oblasti nebo v úpravně, jestliže lze prokázat, že by nedošlo k nepříznivé změně naměřených hodnot dotčených ukazatelů. Počty vzorků jsou pokud možno časově i prostorově rovnoměrně rozloženy.

2. Vzorkování v místě dodržování hodnot musí splňovat následující požadavky:

a) vzorky pro ověřování souladu určitých chemických ukazatelů (zejména mědi, olova a niklu) se odebírají z vodovodního kohoutku spotřebitele bez předchozího odpuštění. Odebere se vzorek v objemu jednoho litru v náhodnou denní dobu. Alternativně mohou členské státy použít metod pevně stanovené doby stagnace, které lépe odrážejí jejich vnitrostátní situaci, za předpokladu, že to na úrovni zásobované oblasti nevede k nižšímu počtu případů nesplnění požadavků, než kdyby se použila metoda náhodné denní doby;

b) vzorky pro ověření souladu mikrobiologických ukazatelů v místě dodržování hodnot jsou odebírány a zachází se s nimi podle normy EN ISO 19458, účelu vzorkování B.

3. Vzorkování v rozvodné síti, s výjimkou vzorkování z kohoutků spotřebitelů, musí být v souladu s normou ISO 5667-5. U mikrobiologických ukazatelů musí být vzorky v rozvodné síti odebírány a zpracovávány podle normy EN ISO 19458, účel odběrů vzorku A.

▼B
PŘÍLOHA III

SPECIFIKACE PRO ROZBORY UKAZATELŮ

▼M3

Členské státy zajistí, aby metody rozboru používané pro účely monitorování a prokazování dodržování této směrnice byly validovány a dokumentovány v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 či jinými srovnatelnými normami přijatými na mezinárodní úrovni. Členské státy zajistí, aby laboratoře nebo smluvní strany laboratoří používaly postupy systému řízení jakosti v souladu s normou EN ISO/IE17025 nebo jinými srovnatelnými normami přijatými na mezinárodní úrovni.

Pokud není dostupná metoda rozboru, která by splňovala minimální pracovní kritéria stanovená v části B, členské státy zajistí, aby monitorování bylo prováděno za využití nejlepších dostupných technik, které nebudou vyžadovat přílišné náklady.

ČÁST A

Mikrobiologické ukazatele, pro které jsou stanoveny metody rozboru

▼M2

Dále uvedené zásady pro metody rozboru mikrobiologických ukazatelů jsou uvedeny buď jako referenční, jestliže je dána metoda CEN/ISO, nebo jako vodítko až do doby, kdy budou další mezinárodně schválené metody CEN/ISO pro rozbor těchto ukazatelů přijaty Komisí. Členské státy mohou využívat alternativních metod, pokud splní ustanovení čl. 7 odst. 5.

Opatření týkající se dalších mezinárodně schválených metod CEN/ISO, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

▼M3

Metody týkající se mikrobiologických ukazatelů jsou tyto:

a)  Escherichia coli (E. coli) a koliformní bakterie (EN ISO 9308-1 nebo EN ISO 9308-2);

b) Enterokoky (EN ISO 7899-2);

c)  Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266);

d) Vyčíslení kultivovatelných mikroorganismů – počet kolonií při 22 °C (EN ISO 6222);

e) Vyčíslení kultivovatelných mikroorganismů – počet kolonií při 36 °C (EN ISO 6222);

f)  Clostridium perfringens včetně spór (EN ISO 14189).

ČÁST B

Chemické a indikační ukazatele, pro něž jsou stanoveny pracovní charakteristiky

1.    Chemické a indikační ukazatele

Pro ukazatele uvedené v tabulce 1 jsou stanoveny pracovní charakteristiky spočívající v tom, že použité metody rozboru musí být přinejmenším schopny měřit koncentrace na úrovni hodnoty ukazatele s mezní hodnotou kvantifikace, jak je definována v čl. 2 odst. 2 směrnice Komise 2009/90/ES ( 15 ), nižší nebo rovnou 30 % příslušné hodnoty ukazatele a nejistoty měření, jak je upřesněno v tabulce 1. Výsledek musí být vyjádřen za použití přinejmenším stejného počtu platných číslic, jak je uvedeno u hodnoty daného ukazatele v částech B a C přílohy I.

Členské státy mohou do 31. prosince 2019 namísto „mezní hodnoty kvantifikace“ specifikované v prvním odstavci a „nejistoty měření“ specifikované v tabulce 1 povolit jako alternativní soubor pracovních charakteristik používání „pravdivosti“, „preciznosti“ a „meze detekce“, jak je upřesněno v tabulce 2.

Nejistota měření stanovená v tabulce 1 nesmí být používána jako dodatečná tolerance, pokud jde o hodnoty ukazatelů stanovené v příloze I.Tabulka 1

Minimální pracovní charakteristika „nejistota měření“

Ukazatele

Nejistota měření

(viz poznámka 1)

% hodnoty ukazatele (kromě pH)

Poznámky

Hliník

25

 

Amonné ionty

40

 

Antimon

40

 

Arzen

30

 

Benzo(a)pyren

50

Viz poznámka 5

Benzen

40

 

Bor

25

 

Bromičnany

40

 

Kadmium

25

 

Chloridy

15

 

Chrom

30

 

Vodivost

20

 

Měď

25

 

Kyanidy

30

Viz poznámka 6

1,2-dichlorethan

40

 

Fluoridy

20

 

Koncentrace vodíkových iontů (vyjádřená v jednotkách pH)

0,2

Viz poznámka 7

Železo

30

 

Olovo

25

 

Mangan

30

 

Rtuť

30

 

Nikl

25

 

Dusičnany

15

 

Dusitany

20

 

Oxidovatelnost

50

Viz poznámka 8

Pesticidy

30

Viz poznámka 9

Polycyklické aromatické uhlovodíky

50

Viz poznámka 10

Selen

40

 

Sodík

15

 

Sírany

15

 

Tetrachlorethen

30

Viz poznámka 11

Trichlorethen

40

Viz poznámka 11

Trihalomethany – celkem

40

Viz poznámka 10

Celkový organický uhlík (TOC)

30

Viz poznámka 12

Zákal

30

Viz poznámka 13

Akrylamid, epichlorhydrin a vinylchlorid budou kontrolovány podle specifikace produktu.Tabulka 2

Minimální pracovní charakteristiky „pravdivost“, „preciznost“ a „mez detekce“ – lze používat do 31. prosince 2019

Ukazatele

Pravdivost

(viz poznámka 2)

% hodnoty ukazatele (kromě pH)

Preciznost

(viz poznámka 3)

% hodnoty ukazatele (kromě pH)

Mez detekce

(viz poznámka 4)

% hodnoty ukazatele (kromě pH)

Poznámky

Hliník

10

10

10

 

Amonné ionty

10

10

10

 

Antimon

25

25

25

 

Arzen

10

10

10

 

Benzo(a)pyren

25

25

25

 

Benzen

25

25

25

 

Bor

10

10

10

 

Bromičnany

25

25

25

 

Kadmium

10

10

10

 

Chloridy

10

10

10

 

Chrom

10

10

10

 

Vodivost

10

10

10

 

Měď

10

10

10

 

Kyanidy

10

10

10

Viz poznámka 6

1,2-dichlorethan

25

25

10

 

Fluoridy

10

10

10

 

Koncentrace vodíkových iontů (vyjádřená v jednotkách pH)

0,2

0,2

 

Viz poznámka 7

Železo

10

10

10

 

Olovo

10

10

10

 

Mangan

10

10

10

 

Rtuť

20

10

20

 

Nikl

10

10

10

 

Dusičnany

10

10

10

 

Dusitany

10

10

10

 

Oxidovatelnost

25

25

10

Viz poznámka 8

Pesticidy

25

25

25

Viz poznámka 9

Polycyklické aromatické uhlovodíky

25

25

25

Viz poznámka 10

Selen

10

10

10

 

Sodík

10

10

10

 

Sírany

10

10

10

 

Tetrachlorethen

25

25

10

Viz poznámka 11

Trichlorethen

25

25

10

Viz poznámka 11

Trihalomethany – celkem

25

25

10

Viz poznámka 10

Zákal

25

25

25

 

Akrylamid, epichlorhydrin a vinylchlorid budou kontrolovány podle specifikace produktu.

2.    Poznámky k tabulkám 1 a 2Poznámka 1

Nejistota měření je nezáporný ukazatel, který charakterizuje rozptyl kvantitativních hodnot přisuzovaných měřené veličině na základě použitých informací. Pracovní kritérium pro nejistotu měření (k = 2) je procento hodnot ukazatelů uvedených v tabulce či lepší. Není-li stanoveno jinak, nejistota měření se odhadne na úrovni hodnoty ukazatele.

Poznámka 2

Pravdivost vyjadřuje systematickou chybu, tj. rozdíl mezi střední hodnotou velkého počtu opakovaných měření a skutečnou hodnotou. Další specifikace jsou stanoveny v normě ISO 5725.

Poznámka 3

Preciznost je míra náhodné chyby obvykle vyjádřená jako směrodatná odchylka (v rámci skupiny měření a mezi skupinami měření) výsledků od střední hodnoty. Přijatelná preciznost je dvojnásobek relativní směrodatné odchylky. Tento termín je dále specifikován v normě ISO 5725.

Poznámka 4

Mez detekce je buď:

— trojnásobek relativní směrodatné odchylky jedné skupiny měření přírodního vzorku s nízkou koncentrací daného ukazatele, nebo

— pětinásobek relativní směrodatné odchylky (jedné skupiny) měření slepého vzorku.

Poznámka 5

Nelze-li dosáhnout úrovně nejistoty měření, měla by být zvolena nejlepší dostupná technika (až 60 %).

Poznámka 6

Daná metoda stanoví celkové kyanidy ve všech formách.

Poznámka 7

Hodnoty pravdivosti, preciznosti a nejistoty měření jsou vyjádřeny v jednotkách pH.

Poznámka 8

Referenční metoda: EN ISO 8467

Poznámka 9

Pracovní charakteristiky pro jednotlivé pesticidy jsou orientační. U některých pesticidů lze dosáhnout nejistoty měření na úrovni pouhých 30 %, u řady pesticidů mohou být povoleny vyšší hodnoty, a to až do 80 %.

Poznámka 10

Pracovní charakteristiky platí pro jednotlivé specifikované látky na úrovni 25 % hodnoty ukazatele stanovené v části B přílohy I.

Poznámka 11

Pracovní charakteristiky platí pro jednotlivé specifikované látky na úrovni 50 % hodnoty ukazatele stanovené v části B přílohy I.

Poznámka 12

Nejistota měření by měla být odhadnuta na úrovni 3 mg/l celkového organického uhlíku (TOC). Ke stanovení TOC a rozpuštěného organického uhlíku (DOC) se použijí pokyny CEN 1484.

Poznámka 13

Nejistota měření by měla být v souladu s normou EN ISO 7027 odhadnuta na úrovni 1,0 NTU (jednotky nefelometrického měření turbidity – zákalu).

▼M3 —————

▼B
PŘÍLOHA IVLHŮTY PRO PROVEDENÍ PŘEDPISŮ VE VNITROSTÁTNÍM PRÁVU A PRO JEJICH POUŽITÍ

Směrnice 80/778/EHS

Provedení - 17. 7. 1982

Použití - 17. 7. 1985

Všechny členské státy s výjimkou Španělska, Portugalska a tzv. nových spolkových zemí Německa

Směrnice 81/858/EHS

(Přizpůsobení v důsledku přistoupení Řecka)

Akt o přistoupení Španělska a PortugalskaŠpanělsko:

Provedení –

1. 1. 1986

Použití

1. 1. 1986

Portugalsko:

Provedení –

1. 1. 1986

Použití –

1. 1. 1989

Směrnice 90/656/EHS pro tzv. nové spolkové země Německa

Akt o přistoupení Rakouska, Finska a ŠvédskaRakousko:

Provedení –

1. 1. 1995

Použití –

1. 1. 1995

Finsko:

Provedení –

1. 1. 1995

Použití –

1. 1. 1995

Švédsko:

Provedení

1. 1. 1995

Použití –

1.1.1995

Směrnice 91/692/EHS

články 1 až 14

 

 

Použtí 31.12.1995

 

 

Článek 15

Změněn s účinkem od 1. 1. 1981

Změněn s účinkem od 1. 1. 1986

 

Změněn s účinkem od 1. 1. 1995

 

Článek 16

 

 

 

 

 

Článek 17

 

 

 

 

vložen článek 17a

Článek 18

 

 

 

 

 

Článek 19

 

Změněn

Změněn

 

 

Článek 20

 

 

 

 

 

Článek 21

 

 

 

 

 
PŘÍLOHA VSROVNÁVACÍ TABULKA

Tato směrnice

Směrnice 80/778/EHS

čl. 1 odst. 1

čl. 1 odst.1

čl. 1 odst.2

čl. 2 odst. 1

písm.a), b)

Článek 2

čl. 2 odst. 2

čl. 3 odst. 1

písm. a), b)

čl. 4 odst. 1

čl. 3 odst. 2

písm. a), b)

čl. 3 odst. 3

čl. 4 odst. 1

čl. 7 odst. 6

čl. 4 odst. 2

Článek 11

čl. 5 odst. 1

čl. 7 odst. 1

čl. 5 odst. 2 první věta

čl. 7 odst. 3

čl. 5 odst. 2 druhá věta

čl. 5 odst. 3

čl. 6 odst. 1

čl. 12 odst. 2

čl. 6 odstavce 2 až 3

čl. 7 odst. 1

čl. 12 odst. 1

čl. 7 odst. 2

čl. 7 odst. 3

čl. 12 odst. 3

čl. 7 odst. 4

čl. 7 odst. 5

Článek 12 odst. 5

čl. 7 odst. 6

Článek 8

čl. 9 odst. 1

čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 1

čl. 9 odstavce 2 až 6

čl. 9 odst. 7

čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 3

čl. 9 odst. 8

Článek 10

Článek 8

čl. 11 odst. 1

čl. 11 odst. 2

Článek 13

čl. 12 odst. 1

Článek 14

čl. 12 odstavce 2 a 3

Článek 15

čl. 13 odst. 1

čl. 13 odstavce 2 až 5

Článek 17a (vložen směrnicí 91/692/EHS)

Článek 14

Článek 19

Článek 15

Článek 20

Článek 16

Článek 17

Článek 18

Článek 18

Článek 19

Článek 21( 1 ) Úř. věst. C 131, 30.5.1995, s.5 a

Úř. věst. C 213, 15.7.1997, s. 8.

( 2 ) Úř. věst. C 82, 19.3.1996, s. 64.

( 3 ) Úř. věst. C 100, 2.4.1996, s. 134.

( 4 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 1996 (Úř. věst. C 20, 20.1.1997, s. 133), Společný postoj Rady ze dne 19. prosince 1997 (Úř. věst. C 91, 26. 3.1.1998, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 1998 (Úř. věst. C 167, 1.6.1998, s. 92).

( 5 ) Úř. věst. L 229, 30.8.1980, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

( 6 ) Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 96/68/ES. (Úř. věst. L 227, 30.10.1996, s. 25).

( 7 ) Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

( 8 ) Úř. věst. L 229, 30.8.1980, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/70/ES (Úř. věst. L 229, 23.11.1996, s. 26).

( 9 ) Úř. věst. 22, 9.2.1965, s. 369. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/39/EHS (Úř. věst. L 214, 24.8.1993, s. 22).

( 10 ) Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/68/EHS (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1).

( 11 ) Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

( 12 ) Úř. věst. L 158, 23.6.1990, s. 56.

( 13 ) Bude doplněno podle výsledků právě prováděné studie.

( 14 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

( 15 ) Směrnice Komise 2009/90/ES ze dne 31. července 2009, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod (Úř. věst. L 201, 1.8.2009, s. 36).

Top