EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01998F0699-20010705

Consolidated text: Společná akce ze dne 3. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnost a výnosů z ní (98/699/SVV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1998/699/2001-07-05

1998F0699 — CS — 05.07.2001 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SPOLEČNÁ AKCE

ze dne 3. prosince 1998

přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnost a výnosů z ní

(98/699/SVV)

(Úř. věst. L 333, 9.12.1998, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. června 2001

  L 182

1

5.7.2001
▼B

SPOLEČNÁ AKCE

ze dne 3. prosince 1998

přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnost a výnosů z ní

(98/699/SVV)RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. K.3 odst. 2 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na podnět Spojeného království,

s ohledem na akční plán skupiny na vysoké úrovni pro organizovanou trestnou činnost, schválený Evropskou radou na zasedání v Amsterodamu ve dnech 16. a 17. června 1997, a zejména na doporučení 26 písm. b) o posilování sledování a zajišťování výnosů z trestné činnosti,

po přezkoumání stanovisek Evropského parlamentu po konzultaci vedené předsednictvím v souladu s článkem K.6 Smlouvy o Evropské unii,

s ohledem na společné akce ze dne 5. prosince 1997 o vytvoření mechanismu pro hodnocení použití a provedení mezinárodních závazků v boji s organizovanou trestnou činností na vnitrostátní úrovni ( 1 ) a ze dne 19. března 1998, kterou se zavádí program výměn, vzdělávání a spolupráce pro osoby odpovědné za boj proti organizované trestné činnosti (program Falcone) ( 2 ),

vzhledem k přistoupení členských států k zásadám úmluvy Rady Evropy z roku 1990 o praní, vysledování, zajištění a propadnutí výnosů z trestné činnosti,

s ohledem na návrh společné akce, kterou se stanoví, že účast na zločinném spolčení je v členských státech Evropské unie trestným činem, a zejména z trestných činů uvedených v této společné akci,

vzhledem k požadavkům směrnice Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz ( 3 ) a 40 doporučení pro boj proti praní peněz Finanční akční skupiny proti praní peněz ve znění z roku 1996, a zejména k doporučení č. 4,

s ohledem na společnou akci ze dne 17. prosince 1996 o sbližování právních předpisů a praxí členských států Evropské unie pro boj proti drogové závislosti a předcházení nedovolenému obchodu s drogami a boj proti němu ( 4 ),

vědoma si společného záměru zlepšit koordinaci mezi orgány činnými v trestním řízení,

připomínajíc společnou akci o vytvoření Evropské soudní sítě, přijatou Radou dne 29. června 1998 ( 5 ),

vzhledem k tomu, že díky účinnější spolupráci dochází ke zdokonalování prostředků, které mají zamezit trestné činnosti tvořící součást organizované trestné činnosti, zavedením účinnější spolupráce mezi členskými státy při identifikaci, sledování, zajišťování nebo zmrazování a propadnutí výnosů z trestné činnosti;

vzhledem k tomu, že zavedením vzájemně slučitelných postupů bude evropská spolupráce při identifikaci, sledování, zajišťování a propadnutí nezákonných příjmů účinnější;

vzhledem k tomu, že doporučení č. 16 výše uvedeného akčního plánu na boj proti organizované trestné činnosti zdůrazňuje nutnost urychlit postupy soudní spolupráce ve věcech souvisejících s organizovanou trestnou činností a významně snížit lhůty pro předávání a odpovědi na žádosti;

vědoma si toho, že členské státy přistoupily k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z roku 1959;

vzhledem k Úmluvě Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988 a mimořádnému zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů o drogách v roce 1998;

uznávajíc úspěch semináře o propadnutí výnosů konaného v roce 1996 v Dublinu při odhalování překážek účinné spolupráce;

vědoma si, že formami spolupráce stanovenými v této společné akci nejsou dotčeny jiné formy dvoustranné nebo mnohostranné spolupráce,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:▼M1 —————

▼B

Článek 2

1.  V rámci fungování Evropské soudní sítě připraví každý členský stát uživatelsky přátelského průvodce, který obsahuje informace, kde získat radu, a upřesňuje typ pomoci, kterou je možno poskytnout při identifikaci, sledování, zmrazení nebo zajišťování a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní. Příručka bude také obsahovat jakákoliv významná omezení týkající se takové pomoci a bude uvádět, jaké informace musí žadatelské státy poskytnout.

2.  Příručky uvedené v odstavci 1 budou zaslány generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie, který zajistí jejich překlad do úředních jazyků orgánů Evropského společenství a rozešle je členským státům, Evropské soudní síti a Europolu.

3.  Každý členský stát zajistí, aby příručka uvedená v odstavci 1 byla průběžně aktualizována a aby byla generálnímu sekretariátu Rady sdělena každá změna, aby ji bylo možno přeložit a rozeslat v souladu s odstavcem 2.

▼M1 —————

▼B

Článek 4

1.  Členské státy podpoří přímý kontakt mezi vyšetřovateli, vyšetřujícími soudci a státními zástupci členských států a vhodným způsobem použijí stávající pravidla spolupráce k zajištění toho, že formální žádosti nebudou podávány v případech, kdy to není nezbytně nutné. Pokud je nutná formální žádost, dožadující členský stát zajistí, aby byla správně vyhotovena a aby splňovala všechny požadavky dožadovaného státu.

2.  Pokud není možné vyřídit žádost o pomoc způsobem, jaký dožadující stát očekává, dožadovaný stát se vynasnaží, po patřičné poradě s dožadujícím státem a za plného dodržování vnitrostátních právních předpisů a mezinárodních závazků, nalézt náhradní způsob vyřízení žádosti.

3.  Členské státy podávají žádosti o pomoc, jakmile je určena přesná povaha požadované pomoci, a pokud je žádost označena jako „naléhavá“ nebo pokud je uvedena lhůta, uvedou důvody naléhavosti nebo uvedené lhůty.

Článek 5

▼M1 —————

▼B

2.  Pokud vyřízení žádosti o soudní pomoc v části jednoho členského státu vyžaduje, aby se ve vyšetřování pokračovalo v jiné části tohoto členského státu, přijme členský stát, pokud to není v rozporu s jeho vnitrostátními právními předpisy, veškerá možná opatření, aby potřebná pomoc byla poskytnuta a nebylo přitom nutné podávat novou žádost.

3.  Pokud vyřízení žádosti vyžaduje, aby se vedla další šetření v související věci a pokud dožadující stát zašle dodatečnou žádost, přijme dožádaný stát, pokud to není v rozporu s jeho vnitrostátními právními předpisy, veškerá možná opatření, aby tuto dodatečnou žádost urychleně vyřídil.

Článek 6

1.  Členské státy zajistí, aby byly přijaty postupy pro informování soudů o nejlepší praxi v mezinárodní spolupráci při identifikaci, sledování, zmrazení nebo zajišťování a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní.

2.  Členské státy zajistí, aby všem vyšetřovatelům, vyšetřujícím soudcům, státním zástupcům a jiným dotčeným úředníkům bylo poskytnuto náležité školení týkající se nejlepší praxe v mezinárodní spolupráci v oblasti identifikací, sledování, zmrazení nebo zajišťování a propadnutí.

3.  Předsednictví a zúčastněné členské státy, v případě potřeby ve spolupráci s Evropskou soudní sítí a Europolem, pořádá podle potřeb semináře pro úředníky z členských států a pro ostatní dotčené odborníky za účelem podpory a rozvoje nejlepší praxe a slučitelnosti postupů.

Článek 7

Rada do konce roku 2000 přezkoumá tuto společnou akci s ohledem na výsledky fungování společné akce ze dne 5. prosince 1997 o vytvoření mechanismu pro hodnocení použití a provedení mezinárodních závazků v boji s organizovanou trestnou činností na vnitrostátní úrovni.

Článek 8

1.  S výhradou odstavce 2 přijmou členské státy veškerá vhodná opatření k provedení této společné akce, jakmile vstoupí v platnost, a zajistí, aby její obsah byl dán na vědomí příslušným celostátním i místním orgánům.

▼M1 —————

▼B

Článek 9

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku a vstupuje v platnost dnem svého zveřejnění.

V Bruselu dne 3. prosince 1998.

Za Radu

předseda

K. SCHLÖGL( 1 ) Úř. věst. L 344, 15.12.1997, s. 7.

( 2 ) Úř. věst. L 99, 31.3.1998, s. 8.

( 3 ) Úř. věst. L 166, 28.6.1991, s. 77.

( 4 ) Úř. věst. L 342, 31.12.1996, s. 6.

( 5 ) Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 4.

Top