EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997R0088-20200918

Consolidated text: Nařízení Komise (ES) č. 88/97 ze dne 20. ledna 1997 o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením (ES) č. 71/97

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/88/2020-09-18

01997R0088 — CS — 18.09.2020 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 88/97

ze dne 20. ledna 1997

o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením (ES) č. 71/97

(Úř. věst. L 017 21.1.1997, s. 17)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 512/2013 ze dne 4. června 2013,

  L 152

1

5.6.2013

►M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/831 ze dne 28. května 2015,

  L 132

32

29.5.2015

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1296 ze dne 16. září 2020,

  L 303

20

17.9.2020
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 88/97

ze dne 20. ledna 1997

o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením (ES) č. 71/97Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

— 
„součástmi jízdních kol“ součásti jízdních kol a příslušenství kódů KN 8714 91 10 až 8714 99 90 ,
— 
„rozšířeným clem“ antidumpingové clo uložené nařízením (EHS) č. 2474/93 a rozšířené článkem 2 nařízení (ES) č. 71/97 (dále jen „referenční nařízení“),
— 
„podstatnými součástmi jízdních kol“ součásti jízdních kol definované v článku 1 referenčního nařízení,
— 
►M3  „montážní operací“ operace, při níž se podstatné součásti jízdních kol použijí pro montáž či kompletaci jízdních kol, nebo pro výrobu či montáž součástí jízdních kol, ◄
— 
„žádostí“ opatření, které strana provádějícího montážní operace přijímá za účelem získání povolení k osvobození Komisí podle článku 3,
— 
„šetřenou stranou“ strana provádějící montážní operace, ohledně které bylo zahájeno šetření podle čl. 4 odst. 5 nebo čl. 11 odst. 1,
— 
„osvobozenou stranou“ každá strana, o jejíž montážních operacích bylo zjištěno, že nespadají do oblasti působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 a která je osvobozena podle článku 7 nebo 12 tohoto nařízení.

Článek 2

Osvobození dovozů od rozšířeného cla

1.  Dovozy podstatných součástí jízdních kol se osvobozují od rozšířeného cla, jestliže:

— 
jsou deklarovány k propuštění do volného oběhu osvobozenou stranou nebo jejím jménem,
— 
nebo jsou deklarovány k propuštění do volného oběhu podle ustanovení článku 14 o kontrole zvláštního použití.

2.  Dovozy podstatných součástí jízdních kol jsou prozatímně osvobozeny od zaplacení rozšířeného cla, jsou-li deklarovány k propuštění do volného oběhu šetřenou stranou nebo jejím jménem.

Článek 3

Žádost o osvobození

▼M1

1.  Žádosti se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Unie a musí být podepsány osobou zmocněnou zastupovat žadatele. Žádost musí být zaslána na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H Trade Defence,

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-bicycle-parts@ec.europa.eu

▼B

2.  O obdržení žádosti Komise okamžitě uvědomí žadatele a členské státy.

Článek 4

Přípustnost žádostí

1.  Žádost je přípustná, jestliže:

▼M3

a) 

obsahuje doklad o tom, že žadatel používá podstatné součásti jízdních kol pro výrobu nebo montáž jízdních kol nebo součástí jízdních kol v množstvích překračujících práh uvedený v čl. 14 písm. c) nebo že žadatel převzal neodvolatelný smluvní závazek k vykonávání této činnosti;

▼M1

b) 

poskytuje hodnověrný doklad, že montážní operace žadatele nespadají do oblasti působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ( 1 ), a

▼B

c) 

žadateli nebylo během posledních 12 měsíců před podáním žádosti zamítnuto povolení osvobození podle čl. 7 odst. 3 nebo 4 anebo mu nebylo osvobození zrušeno podle článku 10.

2.  Pro předložení každé dodatečné informace potřebné k rozhodnutí o přípustnosti žádosti lze stanovit přiměřenou lhůtu. Nejsou-li tyto informace předloženy v určené lhůtě, žádost se považuje ze nepřípustnou.

3.  O přípustnosti žádosti, která je řádně odůvodněna podle odstavců 1 a 2 se rozhodne obvykle do 45 dní od jejího obdržení. Žadateli se poskytne předtím možnost vznést připomínky k závěrům Komise o přípustnosti dotyčné žádosti.

▼M1

4.  Je-li žádost považována za nepřípustnou, je zamítnuta na základě rozhodnutí v souladu s postupem uvedeným v čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009.

▼B

5.  Je-li žádost považována za přípustnou, je neprodleně zahájeno její šetření a uvědomí se žadatel i členské státy.

Článek 5

Pozastavení platby cel

▼M1

1.  Ode dne obdržení žádosti splňující prima facie podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 a 2 až do přijetí rozhodnutí o její odůvodněnosti podle článků 6 a 7 se platba celního dluhu za rozšířené clo podle čl. 2 odst. 1 referenčního nařízení pozastavuje, pokud jde o veškeré dovozy podstatných součástí jízdních kol deklarované šetřenou stranou k propuštění do volného oběhu. Do úvahy se běžně bere období v délce nejméně šesti měsíců před obdržením žádosti, a to s cílem stanovit prima facie soulad s podmínkami stanovenými v čl. 4 odst. 1 a 2.

▼B

2.  Příslušné orgány členských států mohou podmínit pozastavení platby rozšířeného cla ustanovením o složení jistoty zaručující platbu rozšířeného cla v případě, že žádost bude následně považována za nepřípustnou podle čl. 4 odst. 4 nebo zamítnuta podle čl. 7 odst. 3 nebo 4.

Článek 6

Šetření žádosti

▼M1

1.  Komise určí období šetření, s cílem rozhodnout o poskytnutí osvobození, které obvykle trvá dvanáct měsíců, ale nejméně šest měsíců ode dne pozastavení platby rozšířeného cla z podstatných součástí jízdních kol. Při provádění svého šetření může Komise požádat žadatele o další informace ohledně období šetření nebo provést ověření na místě.

▼B

2.  Každá šetřená strana zajistí, aby podstatné součásti jízdních kol, které deklaruje k propuštění do volného oběhu, byly buď použity v montážních operacích, zničeny nebo zpětně vyvezeny. Vede záznamy o podstatných součástích jízdních kol, které jí byly dodány a o jejich použití. Tyto záznamy se uchovávají po dobu alespoň tří let. Tyto záznamy a veškeré další potřebné doklady a informace se předkládají Komisi na její žádost.

▼M1

3.  Šetření odůvodněnosti žádosti se uzavře obvykle do dvanácti měsíců od obdržení všech informací podle čl. 6 odst. 1.

▼B

4.  Před přijetím rozhodnutí podle článku 7 Komise informuje žadatele o jeho závěrech o odůvodněnosti žádosti a poskytne mu možnost vznést k němu své připomínky.

Článek 7

Rozhodnutí

▼M1

1.  Jestliže konečně zjištěné skutečnosti ukáží, že montážní operace strany nespadají do oblasti působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009, v souladu s postupem uvedeným v čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009 se schválí osvobození účastníka od rozšířeného cla.

▼B

2.  Toto rozhodnutí má zpětnou platnost ode dne obdržení žádosti. Celní dluh účastníka podle čl. 2 odst. 1 referenčního nařízení se považuje od tohoto dne za neplatný.

▼M1

3.  Pokud nejsou splněna kritéria pro osvobození, žádost se zamítne v souladu s postupem uvedeným v čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009 a pozastavení platby rozšířeného cla uvedeného v článku 5 se zruší.

▼B

4.  Každé porušení povinností podle čl. 6 odst. 2 a každé nepravdivé prohlášení týkající se rozhodnutí může být důvodem pro zamítnutí žádosti.

Článek 8

Povinnosti osvobozených stran

1.  Osvobozená strana zajistí, aby v každém okamžiku:

▼M1

a) 

její montážní operace nespadaly do oblasti působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009;

▼M3

b) 

pokud obdrží dodávky podstatných součástí jízdních kol, které byly osvobozeny od rozšířeného cla podle článku 2, tyto součásti byly buď použity v jejích montážních operacích či při montáži jiných výrobků, nebo zničeny, nebo zpětně vyvezeny, anebo dále prodány jiné osvobozené straně.

▼B

2.  Osvobozená strana vede záznamy o podstatných součástech jízdních kol, jejichž dodávky obdržela a o jejich použití. Uchovává tyto záznamy a příslušné doklady po dobu alespoň tří let. Tyto záznamy poskytne Komisi na požádání.

Článek 9

Přezkum

▼M1

1.  Komise může z vlastního podnětu přešetřit situaci osvobozené strany, aby si ověřila, zda její montážní operace zůstávají mimo oblast působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009.

▼B

2.  Přezkum představuje šetření situace po dobu, která může být kratší než šest měsíců.

▼M1

Článek 10

Zrušení osvobození

Osvobození se zruší v souladu s postupem uvedeným v čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009 poté, co byla osvobozené straně dána příležitost se k věci vyjádřit:

— 
pokud přezkum ukázal, že montážní operace osvobozené strany spadají do oblasti působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009,
— 
v případě porušení povinností účastníka podle článku 8, nebo
— 
v případě nespolupráce po přijetí rozhodnutí o osvobození.

▼B

Článek 11

Nevyřízené žádosti

1.  Žádosti stran uvedených v příloze I jsou přípustné a zahajuje se šetření podle článku 6.

2.  Za datum obdržení žádostí uvedených v odstavci 1 tohoto článku se ve smyslu čl. 5 odst. 1 považuje datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.  Do přijetí rozhodnutí o odůvodněnosti žádostí stran uvedených v příloze I se platba celního dluhu za rozšířené clo podle článku 2 referenčního nařízení pozastavuje s účinkem ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost.

4.  Rozhodnutí podle čl. 7 odst. 2 týkající se stran uvedených v příloze I se použije zpětně ode dne 20. dubna 1996. Celní dluhy žadatele za rozšířené clo se proto považují za neplatné.

▼M2

Článek 12

Osvobozené strany

Strany uvedené v příloze II se osvobozují od rozšířeného cla s účinkem od 20. dubna 1996 nebo ode dne, kdy bylo osvobození uděleno rozhodnutím Komise, podle toho, co nastane později.

▼M1

Článek 13

Procesní ustanovení

Příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1225/2009 týkající se:

— 
provádění šetření (čl. 6 odst. 2, 3, 4 a 5),
— 
ověřovacích návštěv (článek 16),
— 
nespolupráce (článek 18) a
— 
důvěrnosti údajů (článek 19)

se použijí na šetření podle tohoto nařízení.

▼B

Článek 14

Osvobození s výhradou kontroly zvláštního použití

Jsou-li dovozy podstatných součástí jízdných kol deklarovány k propuštění do volného oběhu jinou osobou než je osvobozená strana, jsou osvobozeny od uplatnění rozšířeného cla ode dne vstupu referenčního nařízení v platnost, pokud bylo celní prohlášení podáno v souladu se strukturou integrovaného sazebníku ES (Taric) uvedenou v příloze III a s výhradou podmínek uvedených v článku 82 nařízení (EHS) č. 2913/92 a v článcích 291 až 304 nařízení (EHS) č. 2454/93, které se použijí s nezbytnými změnami, pokud:

a) 

podstatné součásti jízdních kol jsou dodány straně osvobozené podle článků 7 nebo 12;

b) 

podstatné součásti jízdních kol jsou dodány jinému držiteli povolení ve smyslu článku 291 nařízení (EHS) č. 2454/93;

▼M1

c) 

je deklarováno k propuštění do volného oběhu stranou nebo dodáno straně měsíčně méně než 300 jednotek podstatných součástí jízdních kol na jeden typ. Počet součástí deklarovaných k propuštění do volného oběhu kteroukoli stranou nebo dodaných kterékoli straně se vypočte na základě počtu součástí deklarovaných k propuštění všemi stranami nebo dodaných všem stranám, které jsou sdruženy nebo mají vyrovnávací ujednání s dotyčnou stranou, nebo

▼M3

d) 

podstatné součásti jízdních kol jsou použity při montáži jízdních kol vybavených pomocným motorem (doplňkový kód TARIC 8835) nebo jiných vozidel než jízdních kol, též vybavených pomocným motorem (doplňkový kód TARIC C549).

▼B

Článek 15

Zvláštní ustanovení týkající se stran přijímajících minimální dodávky

1.  Komise nebo příslušné orgány členských států se mohou z vlastního podnětu rozhodnout, že prošetří strany, kteří deklarují k propuštění do volného oběhu podstatných součástí jízdních kol nebo přijímají jejich dodávky podle čl. 14 písm. c).

2.  Když se o stranách uvedených v odstavci 1 zjistí, že deklarovali k propuštění do volného oběhu nebo přijali dodávky podstatných součástí jízdních kol v rozsahu překračujícím práh uvedený v čl. 14 písm. c) nebo nespolupracují se šetřením, již nejsou považovány za osoby nespadající do oblasti působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96. Tato zjištění se oznámí příslušným orgánům členských států poté, co byla dotyčné straně poskytnuta možnost vyjádřit se k nim.

3.  Pokud strany uvedené v odstavci 1 porušily čl. 14 písm. c) za účelem obejití rozšířeného cla, může být vymáháno rozšířené clo neuložené na každou podstatnou součást jízdních kol deklarovaných k propuštění do volného oběhu těmito stranami nebo dodaných těmto stranám po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 16

Výměna informací

1.  Osobní údaje stran, ohledně kterých bylo zahájeno šetření podle článku 4 nebo ohledně kterých bylo přijato rozhodnutí podle článků 7 nebo 10, se sdělují příslušným orgánům členských států.

2.  Podle potřeby bude čas od času zveřejněno oznámení obsahující aktualizované seznamy šetřených stran, které budou na požádání neprodleně sděleny také každé zúčastněné straně.

▼M1 —————

▼B

Článek 17

Celní předpisy

Pokud není uvedeno jinak, použijí se celní předpisy.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA IŠETŘENÍ ÚČASTNÍCI

(Doplňkový kód Taric: 8962)

Jméno

Město

Země

Dangre Cycles

F-59770 Marly

Francie

Derby Cyclewerke GmbH

D-49661 Cloppenburg

Německo

Engelbert Meyer GmbH

D-49692 Sevelten

Německo

Fa. Alfred Fischer

D-76229 Karlsruhe

Německo

Falter Fahrzeug-Werke GmbH & Co KG

D-33609 Bielefeld

Německo

Kynast AG

D-Quakenbrück

Německo

Monark Crescent

S-432 82 Varberg

Švédsko

Muddy Fox

Middlesex UB6 7RH

Spojené království

Quantum Cycles

F-59770 Marly

Francie

Pantherwerke

D-37537 Bad Wildungen

Německo

PRO-FIT Sportartikel

D-74076 Heilbronn

Německo

Prophete GmbH

D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Německo

Tekno Cycles

F-93102 Montreuil Cedex

Francie

TNT Cycles

E-17180 Vilablareix (Girona)

Španělsko

Winora – TME Bike Company

D-97405 Schweinfurt

Německo

Poznámka:

Dotčeným stranám se oznamuje, že v budoucnu budou, po obdržení žádostí podle čl. 3 odst. 1 nebo po rozhodnutí o případech neukončeného šetření podle článku 7, čas od času zveřejněny podle potřeby v sérii C Úředního věstníku Evropských společenství nové aktualizované seznamy „stran, které předložily žádost podle čl. 3 odst. 1 nebo jejichž žádost je šetřena podle článku 11“ anebo je bude možno získat na adrese uvedené v článku 3 tohoto nařízení.
PŘÍLOHA II

▼M2

Aktualizovaný seznam osvobozených stranPůvodní odkazy

Aktualizované odkazy

Název

Adresa

Doplňkový kód TARIC

Aktualizovaný název

Aktualizovaná adresa

Aktualizovaný doplňkový kód TARIC (1)

4Ever spol. s r. o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Czech Republic

A558

4Ever spol. s r. o.

Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Czech Republic

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

All Bikes

IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

All Bike' s S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Italy

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. S.A.S.

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8075

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia Lote C10, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85-1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

Atala S.p.A.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Italy

A412

Atala S.p.A.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Italy

A412

Avantisbike — Fábrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Portugal

A726

Avantisbike — Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Portugal

A726

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7 A, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Balkanvelo AD

No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Netherlands

8963

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Netherlands

C004

BELVE spol. s r. o.

Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

BELVE spol. s r. o.

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Netherlands

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Netherlands

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas Monty S.A.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bicicletas Monty S.A.

Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bike Fun International spol. s r. o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -742 21 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Fun International spol. s r. o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -74221 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Mate spol. s r. o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bike Mate spol. s r. o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Netherlands

8749

Bikkel Bikes B.V.

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Netherlands

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Spain

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche- Alicante, Spain

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

BPS Bicycle Industrial spol. s r. o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Czech Republic

A537

BPS Bicycle Industrial spol. s r. o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-S. 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Italy

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Italy

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Italy

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Italy

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Italy

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Italy

A326

Cicli Cinzia S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Italy

8066

Cicli Cinzia S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Italy

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Italy

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Italy

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Italy

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n.508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Italy

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Italy

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CROSS Ltd

1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaria

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1, BG -3400 Montana, Bulgaria

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, France

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, France

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Sweden

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Sweden

C008

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Cyclopodilatiki S.A.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Denver S.r.l..

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Germany

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1-3, DE-49661 Cloppenburg, Germany

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Italy

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italy

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Germany

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Germany

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Portugal

8065

Esmaltina- Auto ciclos S.A.

Rua do salgueiro 47, PT-3780-103 Sangalhos, Portugal

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, France

8083

Établissements René Valdenaire S.A.

Rue des Poncées, FR-88200 Saint-les-Remiremont, France

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

EtablissementsTh. Brasseur S.A.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498 A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498 A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Italy

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Italy

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale - Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italy

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Italy

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Italy

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Italy

C012

F.lli Schiano S.R.L.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Italy

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Italy

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Italy

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Italy

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

Firma Wielobranż owa „Mexller“ — Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42-200 Częstochowa, Poland

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL -42-215 Częstochowa, Poland

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Belgium

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgium

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Italy

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Italy

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Italy

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Italy

8604

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugal

A777

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugal

A777

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Italy

8005

Gruppo Bici S.r.l..

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Italy

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Germany

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Germany

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Germany

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Germany

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugal

8296

Inter bike – Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugal

8296

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Netherlands

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Nethelands

A090

Jan Janssen Fietsen B.V.

NL-4631 SR Hoogerheide, Netherlands

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Nethelands

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovakia

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9 A, SK-946 52 Imel', Slovakia

A557

KELLYS BICYCLES spol. s r. o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

KELLYS BICYCLES spol. s r. o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Greece

A201

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Greece

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Netherlands

8609

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951BP Dieren, Netherlands

8609

KOVL spol. spol. s r. o.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Czech Republic

A838

KOVL spol. spol. s r. o.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Czech Republic

A838

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Austria

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germany

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Germany

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, France

8067

CYCLES LAPIERRE

6-10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, France

C006

Leader - 96 Ltd.

19 Sedianka S., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Leader - 96 Ltd.

Sedyanka 19, BG - 4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Look Cycle International S.A.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Ludo N.V.

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Italy

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Italy

8983

Master Bike, spol. s r. o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Czech Republic

A552

Master Bike spol. s r. o.

Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Czech Republic

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Czech Republic

A664

Maxbike spol. s r. o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Czech Republic

A664

Maxcom Ltd

Golyamokonarsko shosse S. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose S. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose S. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose S. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Italy

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Italy

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Italy

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Italy

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Spain

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Spain

A436

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgium

A576

N.V. Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgium

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Greece

8062

NIKOS MANIATOPOULOS S.A.

Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios-Patras, Greece

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Norta N.V.

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Novus Bike spol. s r. o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Czech Republic

A553

Novus Bike spol. s r. o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Czech Republic

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Belgium

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgium

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU -1164 Budapest, Hungary

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Hungary

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT -17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

OLPRAN Spol. spol. s r. o.

Libušina 101, CZ-772-11 Olomouc, Czech Republic

A546

OLPRAN Spol. spol. s r. o.

Libušina 526/101, CZ-772-11 Olomouc- Chválkovice, Czech Republic

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Spain

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Spain

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Portugal

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Portugal

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Italy

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Italy

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49-51, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

Planet'Fun S.A.

FR-17180 Perigny, France

8767

Planet'Fun S.A.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique-, FR-17180 Périgny, France

8767

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

Robifir Bike Ltd

3 A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Robifir Bike LTD

Kosta Bosilkov Street 3 A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Ștefan Procopiu nr.1, RO-300647 Timișoara, județul Timiș, Romania

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ștefan Procopiu 1, RO-300647 Timișoara, Județ Timiș, Romania

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, France

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, France

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35 A, Deva, județul Hunedoara, RO, Romania

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35 A, RO – 330004 Judet Hunedoara Deva, Romania

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Italy

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Italy

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Italy

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Italy

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Portugal

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Portugal

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Italy

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Italy

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE - 22115 Hamburg, Germany

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Germany

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italy

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italy

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Italy

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Italy

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, IT-35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD), Italy

A724

TIESSE s.a.s.. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, IT-35030 Caselle, Selvazzano Dentro (PD), Italy

A724

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

8963

TNT Cycles S.L.

C/Mosquerola 61-63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Spain

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Spain

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Italy

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Italy

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Italy

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Italy

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Slovenia

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Slovenia

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

NL-9206 AG Drachten, Netherlands

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Netherlands

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Italy

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Italy

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE-95679 Waldershof, Germany

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE -95679 Waldershof, Germany

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Germany

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Germany

A566

(1)   Následujícím osvobozeným stranám, na něž se původně vztahoval doplňkový kód TARIC 8963 , se přidělují nové jedinečné kódy: Accell Nederland B.V. (C004 ), Cycles France Loire (C005 ), Cycleurope Industries (C007 ), Cycleurope Sverige AB (C008 ), Derby Cycle Werke GmbH (C009 ), Engelbert Meyer GmbH (C010 ), Manufacture Française Du Cycle (C014 ), Panther International GmbH (C017 ), Promiles (C018 ), Prophete GmbH (C019 ), TNT Cycles (C020 ). Následující osvobozené straně, na niž se původně vztahoval doplňkový kód TARIC 8065 , se přiděluje tento kód: Esmaltina (C011 ). Následujícím osvobozeným stranám, na něž se původně vztahoval doplňkový kód TARIC 8067 , se přidělují tyto kódy: CYCLES LAPIERRE (C006 ), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012 ), MBM S.r.l. (C015 ). Následujícím osvobozeným stranám, na něž se původně vztahoval doplňkový kód TARIC 8068 , se přidělují tyto kódy: Montana S.r.l. (C016 ), KTM Fahrrad GmbH (C013 ).

▼B
PŘÍLOHA IIISTRUKTURA INTEGROVANÉHO SAZEBNÍKU ES (TARIC)

8714 91 10

– – – Rámy:

– – – – s nátěrem, anodizované, leštěné a/nebo lakované:

8714911011

– – – – – pocházející nebo odeslané z Číny (1):

— v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebo

— které mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám (2)

8714911019

– – – – – ostatní (2) (3)

8714911090

– – – – ostatní

8714 91 30

– – – Přední vidlice:

– – – – s nátěrem, anodizované, leštěné a/nebo lakované:

8714913011

– – – – – pocházející nebo odeslané z Číny (1):

— v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebo

— které mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám (2)

8714913019

– – – – – ostatní (2) (3)

8714913090

– – – – ostatní

8714 93 90

– – – Řetězová kola volnoběžek:

8714939010

– – – – pocházející nebo odeslané z Číny (1):

— v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebo

— které mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám (2)

8714939090

– – – – ostatní (2) (3)

8714 94 30

– – – ostatní brzdy

8714943010

– – – – pocházející nebo odeslané z Číny (1):

— v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebo

— které mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám (2)

8714943090

– – – – ostatní (2) (3)

8714 94 90

– – – části a součásti:

– – – – brzdové páky:

8714949011

– – – – – pocházející nebo odeslané z Číny (1):

— v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebo

— které mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám (2)

8714949019

– – – – – ostatní (2) (3)

8714949090

– – – – ostatní

8714 96 30

– – – pedálová ústrojí:

8714963010

– – – – pocházející nebo odeslané z Číny (1):

— v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebo

— které mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám (2)

8714963090

– – – – ostatní (2) (3)

8714 99 10

– – – řídítka:

8714991010

– – – – pocházející nebo odeslané z Číny (1):

— v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebo

— které mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám (2)

8714991090

– – – – ostatní (2) (3)

8714 99 50

– – – vyrovnávací převody:

8714995010

– – – – pocházející nebo odeslané z Číny (1):

— v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebo

— které mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám (2)

8714995090

– – – – ostatní (2) (3)

8714 99 90

– – – ostatní části a součásti:

– – – – kompletní kola, též s dušemi, pneumatikami a řetězovým kolem

8714999011

– – – – – pocházející nebo odeslané z Číny (1):

— v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc nebo které mají být zaslány straně v množstvích menších než 300 jednotek za měsíc, nebo

— které mají být zaslány jinému držiteli povolení pro zvláštní použití nebo osvobozeným stranám (2)

8714999019

– – – – – ostatní (2) (3)

8714999090

– – – – ostatní

(1)   Pravidla pro kontrolu zvláštního použití (články 291 až 304 nařízení (EHS) č. 2454/93) se použijí obdobně.

(2)   Osvobozené strany, jejichž montážní operace nepředstavují obcházení, protože nespadají do oblasti působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96, jsou uvedeny v příloze II.

(3)   Podniky podrobené šetření podle kritérií uvedených v čl. 13 odst. 2 nařízení č. 384/93, pro které je platba antidumpingového cla pozastavena do rozhodnutí Komise a od nichž mohou příslušné orgány členských států požadovat složení jistoty, jsou uvedeny v příloze I.
PŘÍLOHA IV

Formulář informačního listu

KONTROLA ZVLÁŠTNÍHO POUŽITÍ SOUČÁSTÍ JÍZDNÍCH KOL Z ČÍNY PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ (ES) č. 88/97 ( 2 )

(Informace podle článku 16 výše uvedeného nařízení)

(Předkládá se do jednoho měsíce od konce dotyčného čtvrtletí)Členský stát: …

Rok: …

Čtvrtletí: …

A.   SHRNUTÍ

— 
Počet udělených povolení zvláštního použití: …
— 
Počet povolení zvláštního použití s uplynulou dobou platnosti: …
— 
Počet zrušených povolení zvláštního použití ( 3 ): …

Počet ( 4 ) rámů jízdních kol ( 5 ):

— 
v rámci kontroly zvláštního použití zaznamenáno: …
— 
v rámci dodatečného kódu Taric 8962 zaznamenáno: …
— 
v rámci dodatečného kódu Taric 8963 zaznamenáno: …

B.   HLAVNÍ DRŽITELÉ POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO POUŽITÍ

image

C.   UKONČENÍ A DOPLŇKOVÉ INFORMACE

image

D.   ZRUŠENÍ POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO POUŽITÍ

image( 1 ) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

( 2 ) Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 17.

( 3 ) Viz oddíl D tohoto informačního listu.

( 4 ) Kód KN ex 8714 91 10 .

( 5 ) Doplňkové informace.

Top