EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0016-20140110

Consolidated text: Směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/16/2014-01-10

1996L0016 — CS — 10.01.2014 — 004.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY č. 96/16/ES

ze dne 19. března 1996

o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích

(Úř. věst. L 078, 28.3.1996, p.27)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/107/ES ze dne 5. prosince 2003,

  L 7

40

13.1.2004

 M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M4

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1350/2013 ze dne 11. prosince 2013,

  L 351

1

21.12.2013
▼B

SMĚRNICE RADY č. 96/16/ES

ze dne 19. března 1996

o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcíchRADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ),

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 72/280/EEC ze dne 31. července 1972 o statistických zjišťováních prováděných členskými státy o mléku a mléčných výrobcích ( 3 ) byla několikrát při různých příležitostech měněna; že v zájmu transparentnosti je s ohledem na nové změny potřeba, aby byla znovu formulována opatření této směrnice;

vzhledem k tomu, že pro plnění povinností stanovených Smlouvou a předpisy Společenství o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky potřebuje Komise spolehlivé informace o produkci a spotřebě mléka a potřebuje také pravidelné, spolehlivé a aktuální informace o dodávce mléka podnikům zpracovávajícím mléko a o produkci mléčných výrobků v členských státech;

vzhledem k tomu, že je nezbytné provádět zjišťování o produkci a spotřebě mléka v zemědělských podnicích podle jednotných kritérií a podrobněji a ve všech členských státech je třeba provádět měsíční zjišťování v podnicích zpracovávajících mléko;

vzhledem k tomu, že obdržení srovnatelných výsledků vyžaduje, aby byla stanovena společná kritéria, pokud jde o rozsah zjišťování, sledované ukazatele a postup použitý při zjišťování;

vzhledem k tomu, že dosavadní zkušenosti získané při provádění uvedených ustanovení ukázaly, že by bylo užitečné tato ustanovení zjednodušit, zejména zrušením požadavku poskytování týdenních výsledků;

vzhledem k tomu, že je nezbytné přijmout odpovídající opatření s ohledem na skutečnost, že obsah bílkovin v mléce představuje stále důležitější informaci;

vzhledem k tomu, že usnadnění provádění této směrnice vyžaduje, aby pokračovala úzká spolupráce mezi členskými státy a Komisí, zejména ve Stálém výboru pro zemědělskou statistiku, zřízeném rozhodnutím 72/279/EHS ( 4 ),

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Členské státy:

1. zjistí u zpravodajských jednotek uvedených v článku 2 údaje specifikované v článku 4 a poskytnou Komisi výsledky za období měsíce, roku a tří let;

▼M4

2. provedou roční zjišťování o produkci mléka a jeho spotřebě v zemědělských podnicích ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ( 5 );

▼B

3. mohou se souhlasem Komise použít údaje z jiných administrativních zdrojů.

Článek 2

Zjišťování uvedená v článku 1 se týkají:

1. společností nebo zemědělských podniků, které nakupují plnotučné mléko případně mléčné výrobky přímo od zemědělských podniků nebo od podniků uvedených v bodě 2 za účelem zpracování na mléčné výrobky;

2. podniků, které shromažďují mléko nebo smetanu a dané množství úplně nebo částečně dodávají do podniků uvedených v bodě 1, aniž by samy dále mléko zpracovávaly.

Členské státy přijmou odpovídající opatření, aby co nejvíce zabránily dvojímu započítávání výsledků.

Článek 3

1.  Pro účely této směrnice se „mlékem“ rozumí mléko kravské, ovčí, kozí a buvolí. Měsíční zjišťování uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. a) se týkají pouze mléka kravského a produktů vyrobených výhradně z kravského mléka.

▼M4

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, pokud jde o změny seznamu mléčných výrobků zahrnutých do zjišťování a stanovení standardních definic týkajících se sdělování výsledků za různé produkty.

Uvedené akty v přenesené pravomoci se přijmou pouze pokud jsou nezbytné za účelem zohlednění hospodářského a technického rozvoje, nemění nepovinnou povahu požadovaných informací a nepředstavují významnou dodatečnou zátěž pro členské státy nebo respondenty.

Komise řádně odůvodní statistické akce v rámci těchto aktů v přenesené pravomoci a tam, kde je to vhodné použije informace příslušných odborníků o analýze efektivity nákladů, včetně hodnocení zatížení respondentů a nákladů na vypracování, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ( 6 ).

▼B

Článek 4

1.  Zjišťování uvedená v čl. 1 odst. 1 musí umožňovat přinejmenším poskytování informací uvedených v písmenech a) až c).

Dotazníky je nezbytné sestavit tak, aby se zabránilo dvojímu započítávání.

Informace se týkají:

a) měsíčně:

i) množství a obsahu tuku v získaném mléce a smetaně a obsahu bílkovin v získaném kravském mléce;

ii) množství určitých zpracovaných produktů z čerstvého mléka, které je k dispozici pro dodání, a množství některých zpracovaných mléčných výrobků;

b) ročně:

i) množství, obsahu tuku a bílkovin v mléce a smetaně, které jsou k dispozici;

ii) množství zpracovaných produktů z čerstvého mléka, které je k dispozici, a ostatních mléčných výrobků členěných podle druhů;

iii) spotřebu surovin ve formě plnotučného odstředěného mléka a množství tuků použitých při produkci mléčných výrobků;

▼M2

iv) obsahu bílkovin v hlavních mléčných výrobcích, na základě metody měření nebo odhadu, která je nejvhodnější pro získání spolehlivých údajů;

v) množství kravského mléka produkované zemědělskými podniky na regionální úrovni (územní jednotka NUTS 2), podle metody měření nebo odhadu, která je nejvhodnější pro získání spolehlivých údajů;

▼B

c) jednou za tři roky (od 31. prosince 1997):

počet zjišťovaných jednotek uvedených v článku 2 členěných podle velikostních tříd.

▼M2 —————

▼B

Článek 5

1.  Aniž jsou dotčena ustanovení druhého pododstavce, provedou se zjišťování uvedená v čl. 1 odst. 1 ve formě úplných statistických zjišťování v případě mlékárenských podniků, které produkují alespoň 95 % kravského mléka v členském státě, tak, že bilance se odhadne na základě reprezentativních výběrových šetření nebo jiných zdrojů.

Členské státy mohou provádět měsíční zjišťování uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. a) ve formě výběrových šetření. V tom případě nesmí výběrová chyba přesáhnout 1 % (s intervalem spolehlivosti 68 %) z celkového objemu dodávek v členském státě

2.  Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření k získání úplných a dostatečně přesných výsledků. Předají Komisi ve formě metodické zprávy všechny informace umožňující ohodnocení přesnosti poskytnutých informací, zejména:

a) použité dotazníky;

b) opatření přijatá pro zabránění dvojího započítávání;

c) metody použité pro převedení dat obdržených z dotazníků do tabulek Společenství.

▼M4

Metodické zprávy, dostupnost a spolehlivost dat a všechny další otázky týkající se provádění této směrnice se vyhodnocují jednou za rok s členskými státy. Členské státy sdělí každý rok Komisi metodické informace týkající se údajů uvedených v čl. 4 odst. 1 a k tomuto účelu použijí standardní dotazník. Komise přijme prováděcí akty, kterými vypracuje uvedené standardní dotazníky. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2.

▼B

Článek 6

▼M4

1.  Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví tabulky pro přenos dat. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2.

▼B

Tyto tabulky mohou být změněny stejným postupem.

2.  Členské státy předají výsledky uvedené v odstavci 3, které se považují za důvěrné podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v souladu s ustanoveními nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství ( 7 ).

3.  Členské státy zašlou Komisi co nejdříve po shromáždění údajů a nejpozději:

a) do 45 dnů po konci sledovaného měsíce měsíční výsledky uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a);

b) v červnu následujícím po sledovaném roce:

 roční výsledky uvedené v čl. 4 odst. 12 písm. b);

▼M2 —————

▼M2

c) v září roku následujícího po sledovaném roce výsledky uvedené v čl. 1 bod 2 a v čl. 4 odst. 1 písm. b) bod v) a písm. c).

▼B

4.  Komise shrne informace zaslané členskými státy a oznámí jim celkové výsledky.

▼M4

Article 6a

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 10. ledna 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

▼M4

Článek 7

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ( 8 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.  Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

▼B

Článek 8

Do 1. července 1999 předloží Komise Radě zprávu o zkušenostech získaných při provádění této směrnice. Současně předá zejména výsledky analýzy uvedené v čl. 4 odst. 2 a případně přiloží návrhy, pokud jde o poslední sledované období.

Článek 9

1.  Směrnice 72/280/EHS se zrušuje od 1. ledna 1997.

2.  Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnice.

Článek 10

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1997. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 11

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po jejím vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 12

Tato směrnice je určena členským státům.( 1 ) Úř. věst. C 321, 1.12.1995, s. 6.

( 2 ) Úř. věst. C 32, 5.2.1996.

( 3 ) Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 2. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení.

( 4 ) Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.

( 5 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88 (Úř. věst. L 321, 1.12.2008, s. 14).

( 6 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

( 7 ) Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1.

( 8 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanovují pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Top