EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991L0477-20170613

Consolidated text: Směrnice Rady ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (91/477/EHS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/477/2017-06-13

01991L0477 — CS — 13.06.2017 — 002.012


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 18. června 1991

o kontrole nabývání a držení zbraní

(91/477/EHS)

(Úř. věst. L 256 13.9.1991, s. 51)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/51/ES ze dne 21. května 2008,

  L 179

5

8.7.2008

►M2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017,

  L 137

22

24.5.2017


Opravena:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s.  29  (1991/477)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s.  32 (2008/51/ES)

►C3

Oprava, Úř. věst. L 104, 20.4.2017, s.  28  (1991/477)

►C4

Oprava, Úř. věst. L 426, 17.12.2020, s.  98 (2017/853)
▼B

SMĚRNICE RADY

ze dne 18. června 1991

o kontrole nabývání a držení zbraní

(91/477/EHS)KAPITOLA 1

Oblast působnosti

▼M2

Článek 1

1.  

Pro účely této směrnice se rozumí:

1) 

„palnou zbraní“ jakákoli ruční zbraň s hlavní, která vystřeluje nebo je konstruována či může být přeměněna tak, aby vystřelovala hromadnou nebo jednotnou střelu nebo jiný projektil působením okamžitého uvolnění chemické energie, není-li z této definice vyloučena z některého z důvodů uvedených v části III přílohy I. Palné zbraně jsou zařazeny do kategorií podle části II přílohy I.

Zbraň lze uschopnit k vystřelování hromadné nebo jednotné střely nebo jiného projektilu působením okamžitého uvolnění chemické energie, jestliže:

a) 

má vzhled palné zbraně, a

b) 

v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z něhož je vyrobena, může být uschopněna ke střelbě;

2) 

„hlavní částí“ hlaveň, rám, pouzdro závěru, případně včetně horního i dolního pouzdra závěru, závěr, nábojový válec revolveru, závorník nebo závěrový blok, které se, jako oddělené předměty, zahrnují do kategorie těch palných zbraní, kterých jsou nebo mají být součástí;

3) 

„střelivem“ kompletní náboj nebo jeho komponenty, jako jsou nábojnice, zápalky, výmetné náplně nebo projektily, které se používají v palných zbraních, za podmínky, že tyto komponenty samotné podléhají v dotčeném členském státě povolení;

▼C4

4) 

„poplašnými a signalizačními zbraněmi“ prostředky s nábojovou komorou, které jsou určeny pouze ke střelbě s využitím nábojek nebo cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných látek nebo pyrotechnických signalizačních nábojů a nemohou být přeměněny tak, aby vystřelovaly hromadnou nebo jednotnou střelu nebo jiný projektil působením okamžitého uvolnění chemické energie;

▼M2

5) 

„salutními a akustickými zbraněmi“ palné zbraně zvlášť přeměněné ke střelbě pouze s využitím nábojek nebo cvičných nábojů, pro použití například při divadelních představeních, fotografování, při filmových a televizních záznamech, rekonstrukcích historických událostí, přehlídkách, sportovních akcích a výcviku;

6) 

„znehodnocenými palnými zbraněmi“ palné zbraně, které byly učiněny trvale nepoužitelnými, přičemž je zajištěno, že všechny hlavní části palné zbraně jsou trvale nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby mohla být palná zbraň jakkoli uschopněna ke střelbě;

7) 

„muzeem“ stálá instituce působící v zájmu společnosti a jejího rozvoje, přístupná veřejnosti, která nabývá, konzervuje, zkoumá a vystavuje palné zbraně, jejich hlavní části nebo střelivo pro historické, kulturní, vědecké, technické, vzdělávací, památkové a rekreační účely a byla jako taková uznána členským státem;

8) 

„sběratelem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která se věnuje shromažďování a konzervaci palných zbraní, jejich hlavních částí nebo střeliva pro historické, kulturní, vědecké, technické, vzdělávací nebo památkové účely a byla jako taková uznána členským státem;

9) 

„podnikatelem v oboru zbraní“ fyzická nebo právnická osoba, jejíž podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří kterákoli z těchto činností:

a) 

výroba palných zbraní nebo jejich hlavních částí, obchodování s nimi, jejich výměna, půjčování, opravy, úpravy nebo přeměna;

b) 

výroba střeliva, obchodování s ním, jeho výměna, úprava nebo přeměna;

10) 

„zprostředkovatelem“ každá fyzická nebo právnická osoba kromě podnikatele v oboru zbraní, jejíž obchodní a podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří kterákoli z těchto činností:

a) 

sjednávání nebo organizace transakcí týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek palných zbraní, jejich hlavních částí nebo střeliva;

b) 

organizace převodu palných zbraní, jejich hlavních částí nebo střeliva uvnitř členského státu nebo z jednoho členského státu do jiného členského státu, z členského státu do třetí země nebo ze třetí země do členského státu;

11) 

„nedovolenou výrobou“ výroba nebo montáž palných zbraní, jejich hlavních částí a střeliva:

a) 

z jakékoli hlavní části těchto palných zbraní, které jsou předmětem nedovoleného obchodování;

b) 

bez povolení vydaného v souladu s článkem 4 příslušným orgánem členského státu, ve kterém výroba nebo montáž probíhá, nebo

c) 

bez označení palných zbraní v okamžiku jejich výroby v souladu s článkem 4;

12) 

„nedovoleným obchodováním“ nabývání, prodej, dodávání, přeprava nebo převod palných zbraní, jejich hlavních částí nebo střeliva z území jednoho členského státu nebo přes jeho území na území jiného členského státu, pokud to některý z dotčených členských států nepovoluje v souladu s touto směrnicí nebo pokud palné zbraně, jejich hlavní části nebo střelivo nejsou označeny v souladu s článkem 4;

13) 

„sledováním“ systematické sledování palných zbraní a tam, kde je to možné, jejich hlavních částí a střeliva od výrobce ke kupujícímu za účelem pomoci příslušným orgánům členských států zjistit, vyšetřit a analyzovat nedovolenou výrobu a nedovolené obchodování.

2.  
Pro účely této směrnice se má za to, že osoba má bydliště v té zemi, která je uvedena v adrese zapsané v úředním dokladu prokazujícím bydliště, zejména v cestovním pasu nebo vnitrostátním průkazu totožnosti, který se při kontrole nabývání nebo držení zbraně předkládá příslušným orgánům členského státu nebo podnikateli v oboru zbraní či zprostředkovateli. Pokud není adresa osoby uvedena v jejím cestovním pasu či vnitrostátním průkazu totožnosti, země bydliště se určí na základě jiného úředního dokladu o bydlišti uznávaného příslušným členským státem.
3.  
„Evropský zbrojní pas“ je doklad, který vydávají příslušné orgány členského státu na žádost osoby, která se v souladu se zákonem stane držitelem a uživatelem palné zbraně. Doba jeho platnosti činí nejvýše pět let a může být prodloužena a evropský zbrojní pas obsahuje informace stanovené v příloze II. Evropský zbrojní pas je nepřenosný doklad, v němž je uvedena palná zbraň nebo palné zbraně, které drží a užívá držitel zbrojního pasu. Uživatel palné zbraně musí mít evropský zbrojní pas stále ve svém držení a v tomto pasu se vyznačují změny držení nebo charakteristiky palné zbraně, jakož i ztráta nebo krádež palné zbraně.

Článek 2

1.  
Touto směrnicí není dotčeno použití vnitrostátních předpisů týkajících se nošení zbraní, lovu nebo sportovní střelby za použití zbraní zákonně nabytých a držených v souladu s touto směrnicí.
2.  
Tato směrnice se nevztahuje na nabývání nebo držení palných zbraní a střeliva v souladu s vnitrostátními předpisy ozbrojenými silami, policií nebo orgány veřejné moci. Rovněž se nevztahuje na transfery, které upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ( *1 )

▼B

Článek 3

Členské státy mohou ve svých právních předpisech přijmout přísnější pravidla než stanoví tato směrnice, s výhradou práv udělených osobám s bydlištěm ve členských státech podle čl. 12 odst. 2.KAPITOLA 2

Harmonizace právních předpisů o  ►C1  palných zbraních ◄

▼M1

Článek 4

▼M2

1.  

Pokud jde o palné zbraně vyrobené nebo dovezené do Unie dne 14. září 2018 nebo později, zajistí členské státy, aby veškeré palné zbraně nebo hlavní části, které jsou uváděny na trh, byly:

a) 

neprodleně po vyrobení a nejpozději před uvedením na trh nebo neprodleně po dovozu do Unie opatřeny jasným, trvalým a jedinečným označením, a

b) 

neprodleně po vyrobení a nejpozději před uvedením na trh, nebo neprodleně po dovozu do Unie registrovány v souladu s touto směrnicí.

2.  
Jedinečné označení uvedené v odst. 1 písm. a) obsahuje jméno výrobce nebo značku, zemi nebo místo výroby, sériové číslo a rok výroby (pokud není součástí sériového čísla) a případně model. Tím není dotčeno připojení obchodní značky výrobce. Je-li hlavní část příliš malá na to, aby byla označena v souladu s tímto článkem, označí se alespoň výrobním číslem nebo alfanumerickým nebo digitálním kódem.

Požadavky týkající se označování palných zbraní nebo jejich hlavních částí, které mají zvláštní historický význam, se stanoví v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Členské státy zajistí, aby každé jednotlivé základní balení kompletního střeliva bylo označeno tak, aby označení uvádělo jméno výrobce, identifikační číslo série (šarže), ráži a druh střeliva.

Pro účely odstavce 1 a tohoto odstavce se mohou členské státy rozhodnout uplatnit ustanovení Úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních palných zbraních ze dne 1. července 1969.

Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku převodu palných zbraní nebo jejich hlavních částí z vládních zásob na trvalé civilní použití nesly zbraně jednoznačné označení, jak je stanoveno v odstavci 1, aby bylo možno zjistit subjekt provádějící tento převod.

2a.  
Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví technické specifikace pro označení. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13b odst. 2.
3.  

Každý členský stát zavede systém regulace činnosti podnikatelů v oboru zbraní a zprostředkovatelů. Takové systémy musí zahrnovat alespoň tato opatření:

a) 

registraci podnikatelů v oboru zbraní a zprostředkovatelů působících na území dotčeného členského státu;

b) 

udělování licencí nebo povolení k provozování činnosti podnikatele v oboru zbraní a zprostředkovatele na území dotčeného členského státu;

c) 

kontrolu osobní a odborné bezúhonnosti a příslušné způsobilosti dotčeného podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele. Jedná-li se o právnickou osobu, provede se kontrola této právnické osoby a osob, které podnik řídí.;

▼M1

4.  
Členské státy zajistí do 31. prosince 2014 zřízení a údržbu počítačového systému evidence údajů, centralizovaného nebo decentralizovaného, který oprávněným orgánům zajistí přístup k systémům evidence údajů, v nichž je zaznamenána každá ►C2  palná zbraň ◄ v působnosti této směrnice. ►M2  V tomto systému evidence údajů se zaznamenávají veškeré informace týkající se palných zbraní, které jsou nezbytné ke sledování a identifikaci těchto palných zbraní, včetně informací o:
a) 

druhu, značce výrobce, modelu, ráži a sériovém čísle každé palné zbraně a označení na rámu nebo pouzdru závěru jako jedinečném označení v souladu s odstavcem 1, které slouží jako jedinečný identifikátor každé palné zbraně;

b) 

sériovém čísle nebo jedinečném označení připevněném na hlavních částech, pokud se liší od označení na rámu nebo pouzdru závěru palné zbraně;

c) 

jménech a adresách dodavatelů a osob nabývajících nebo držících palnou zbraň, spolu s příslušným datem nebo daty, a

d) 

veškerých přeměnách nebo úpravách palné zbraně vedoucích ke změně její kategorie či podkategorie, včetně jejího oficiálně osvědčeného znehodnocení či zničení a příslušném datu nebo datech.

Členské státy zajistí, aby záznam o palných zbraních a jejich hlavních částech včetně souvisejících osobních údajů byl uchováván příslušnými orgány v systémech evidence údajů po dobu 30 let od zničení dotčených palných zbraní nebo hlavních částí.

Záznamy o palných zbraních a jejich hlavních částech uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce a příslušné osobní údaje jsou přístupné:

a) 

orgánům příslušným pro udělování či odnětí povolení podle článku 6 nebo 7 nebo orgánům příslušným pro celní řízení, a to po dobu 10 let od zničení dotčené palné zbraně nebo jejích hlavních částí, a

b) 

orgánům příslušným pro prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo pro výkon trestů, a to po dobu 30 let od zničení dotčené palné zbraně nebo jejích hlavních částí.

Členské státy zajistí, aby byly osobní údaje po uplynutí lhůt stanovených ve druhém a třetím pododstavci ze systémů evidence údajů vymazány. Tím nejsou dotčeny případy, kdy byly konkrétní osobní údaje předány orgánu příslušnému pro prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo pro výkon trestů a jsou užívány v tomto specifickém kontextu nebo jiným orgánům příslušným ke srovnatelnému účelu podle vnitrostátního práva. V těchto případech se zpracování takových údajů příslušnými orgány řídí vnitrostátním právem dotčeného členského státu v plném souladu s právem Unie, zejména pokud jde o ochranu údajů. ◄

▼M2

Podnikatelé v oboru zbraní a zprostředkovatelé musí po celou dobu své činnosti vést evidenci, v níž je zaznamenána každá palná zbraň a každá hlavní část, na niž se vztahuje tato směrnice, její vstupy a výstupy, spolu s údaji, které umožní identifikaci a sledování dotčené palné zbraně nebo její hlavní části, zejména druh, značka výrobce, model, ráže a sériové číslo a jména a adresy dodavatelů a osob, které ji nabývají.

Po ukončení činnosti předají podnikatelé v oboru zbraní a zprostředkovatelé tuto evidenci vnitrostátním orgánům příslušným pro systémy evidence údajů stanovené v prvním pododstavci.

Členské státy zajistí, aby podnikatelé v oboru zbraní a zprostředkovatelé, kteří jsou usazeni na jejich území, předložili bez zbytečného prodlení hlášení o transakcích zahrnujících palné zbraně nebo jejich hlavní části příslušným vnitrostátním orgánům, aby podnikatelé v oboru zbraní a zprostředkovatelé měli elektronické spojení s těmito orgány pro tyto ohlašovací účely a aby aktualizace systémů evidence údajů proběhla okamžitě po obdržení informací o takových transakcích.

5.  
Členské státy zajistí, aby všechny palné zbraně mohly být kdykoliv přiřazeny ke svému majiteli.

Článek 4a

Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy nabývání a držení palných zbraní pouze osobám, které obdržely licenci nebo, v případě palných zbraní zařazených do kategorie C, které mají k nabývání a držení takových palných zbraní zvláštní povolení v souladu s vnitrostátním právem.

▼M2 —————

▼M2

Článek 5

1.  

Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy nabývání a držení palných zbraní pouze osobám, které pro to mají řádný důvod a které:

a) 

dosáhly věku 18 let, s výjimkou nabývání palných zbraní jinak než koupí a jejich držení k loveckým účelům nebo pro sportovní střelbu za předpokladu, že v tomto případě má osoba mladší 18 let povolení rodičů nebo je pod jejich vedením či pod vedením dospělé osoby s platnou licencí k držení palné zbraně či licencí k lovu nebo provádí střelbu v rámci licencovaného či jinak schváleného tréninkového střediska a že rodič nebo dospělá osoba s platnou licencí k držení palné zbraně či licencí k lovu přebírá odpovědnost za náležité skladování podle článku 5a, a

b) 

nepředstavují nebezpečí pro sebe ani pro jiné osoby, veřejný pořádek ani veřejnou bezpečnost. Odsouzení za úmyslný násilný trestný čin se považuje za příznak, že takové nebezpečí existuje.

2.  
Členské státy mají zaveden monitorovací systém, který mohou provozovat průběžně, nebo periodicky, s cílem zajistit, aby byly po celou dobu trvání povolení plněny podmínky pro povolení stanovené vnitrostátním právem a aby byly mimo jiné zhodnoceny příslušné lékařské a psychologické informace. Konkrétní opatření se stanoví v souladu s vnitrostátním právem.

Pokud již není některá z uvedených podmínek splněna, členské státy příslušné povolení odejmou.

Členské státy mohou osobám s bydlištěm na jejich území zakázat držení palné zbraně nabyté v jiném členském státě, pouze pokud nabytí stejného druhu palné zbraně na svém území zakazují.

3.  

Členské státy zajistí, aby bylo povolení nabývat a povolení držet palnou zbraň zařazenou do kategorie B odňato, pokud se zjistí, že osoba, které bylo povolení uděleno, má v držení zásobovací ústrojí, které lze nasadit na samonabíjecí nebo opakovací palné zbraně pro střelivo se středovým zápalem a které:

a) 

může pojmout více než 20 nábojů, nebo

b) 

v případě dlouhých palných zbraní může pojmout více než 10 nábojů,

ledaže bylo této osobě uděleno povolení podle článku 6 nebo povolení, které bylo potvrzeno, obnoveno nebo prodlouženo podle čl. 7 odst. 4a.

Článek 5a

S cílem minimalizovat riziko, že by k palným zbraním nebo střelivu získaly přístup neoprávněné osoby, stanoví členské státy pravidla pro řádný dohled nad palnými zbraněmi a střelivem a pravidla pro jejich řádné a bezpečné skladování. Palné zbraně a střelivo pro tyto palné zbraně nesmí být snadno společně přístupné. Řádný dohled znamená, že osoba, která má palnou zbraň nebo střelivo v zákonném držení, má nad nimi kontrolu během jejich přepravy a používání. Míra kontroly opatření pro náležité skladování odpovídá množství a kategorii dotčených palných zbraní a střeliva.

Článek 5b

Členské státy zajistí, aby v případech, kdy k nabývání a prodeji palných zbraní, jejich hlavních částí nebo střeliva zařazených do kategorie A, B nebo C dochází prostřednictvím smluv uzavřených na dálku ve smyslu čl. 2 bodu 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ( *2 ), byla před dodáním nebo nejpozději v okamžiku dodání ověřena totožnost kupce palné zbraně, její hlavní části nebo střeliva, a je-li to vyžadováno, zda má povolení, a to prostřednictvím:

a) 

podnikatele v oboru zbraní nebo zprostředkovatele s licencí či povolením, nebo

b) 

orgánu veřejné moci či jeho zástupce.

Článek 6

1.  
Aniž je dotčen čl. 2 odst. 2, členské státy přijmou veškerá vhodná opatření vedoucí k zákazu nabývání a držení palných zbraní, jejich hlavních částí a střeliva zařazených do kategorie A. Členské státy zajistí, aby tyto palné zbraně, hlavní části a střelivo, které byly drženy protiprávně v rozporu s tímto zákazem, byly zabaveny.
2.  
V zájmu ochrany bezpečnosti kritické infrastruktury, obchodní dopravy, konvojů vysoké hodnoty a citlivých prostor, jakož i pro účely národní obrany, vzdělávací, kulturní, výzkumné a historické účely, a aniž je dotčen odstavec 1, mohou příslušné vnitrostátní orgány udělit povolení pro palné zbraně, jejich hlavní části a střelivo zařazené do kategorie A v jednotlivých případech výjimečně a s náležitým odůvodněním, není-li to v rozporu s veřejnou bezpečností a s veřejným pořádkem.
3.  
Členské státy se mohou rozhodnout, že v jednotlivých zvláštních případech, výjimečně a s náležitým odůvodněním udělí sběratelům povolení nabývat a držet palné zbraně, jejich hlavní části a střelivo zařazené do kategorie A, a to za přísných bezpečnostních podmínek, včetně prokázání příslušným vnitrostátním orgánům, že jsou zavedena opatření k zamezení veškerým rizikům pro veřejnou bezpečnost nebo veřejný pořádek a že dané palné zbraně, jejich hlavní části a střelivo jsou skladovány při zajištění úrovně bezpečnosti přiměřené rizikům spojeným s přístupem neoprávněné osoby k takovým předmětům.

Členské státy zajistí, aby byli sběratelé, kterým bylo uděleno povolení podle prvního pododstavce tohoto odstavce identifikovatelní v rámci systémů evidence údajů uvedených v článku 4. Sběratelé, kterým bylo takové povolení uděleno, jsou povinni vést evidenci veškerých palných zbraní zařazených do kategorie A ve svém držení, k níž mají příslušné vnitrostátní orgány přístup. Členské státy zavedou náležitý systém monitorování sběratelů, kterým bylo takové povolení uděleno, a zohlední přitom veškeré relevantní faktory.

4.  
Členské státy mohou povolit podnikatelům v oboru zbraní a zprostředkovatelům, aby za přísných bezpečnostních podmínek v rámci své profesní činnosti nabývali, vyráběli, znehodnocovali, opravovali, dodávali, převáděli a drželi palné zbraně, jejich hlavní části a střelivo zařazené do kategorie A.
5.  
Členské státy mohou povolit muzeím, aby za přísných bezpečnostních podmínek nabývala a držela palné zbraně, jejich hlavní části a střelivo zařazené do kategorie A.
6.  

Členské státy mohou povolit sportovním střelcům nabývat a držet samonabíjecí palné zbraně zařazené do kategorie A bodů 6 nebo 7, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

uspokojivé posouzení příslušných informací vyplývajících z uplatňování čl. 5 odst. 2;

b) 

předložení dokladu, že dotčený sportovní střelec aktivně trénuje nebo se účastní soutěží ve střelbě uznaných úředně uznanou sportovně střeleckou organizací dotčeného členského státu nebo mezinárodním úředně uznaným sportovně střeleckých svazem, a

c) 

předložení osvědčení vydaného úředně uznanou sportovně střeleckou organizací, v němž se potvrzuje, že:

i) 

dotčený sportovní střelec je členem střeleckého klubu a během posledních 12 měsíců v něm sportovní střelbu pravidelně trénoval a

ii) 

dotčená palná zbraň splňuje specifikace požadované pro střeleckou disciplínu uznanou mezinárodním úředně uznaným sportovně střeleckým svazem.

Členské státy, které mají vojenský systém založený na branné povinnosti a které po dobu posledních 50 let uplatňovaly systém převodu vojenských palných zbraní osobám opouštějícím vojsko poté, co vykonaly vojenskou službu, mohou těmto osobám jakožto sportovním střelcům, pokud jde o palné zbraně zařazené do kategorie A bodu 6, udělit povolení k tomu, aby si ponechaly jednu palnou zbraň, kterou používaly během povinné vojenské služby. Odpovědný orgán veřejné moci přemění tyto palné zbraně na samonabíjecí palné zbraně a pravidelně kontroluje, že osoby používající tyto palné zbraně nepředstavují riziko pro veřejnou bezpečnost. Použijí se ustanovení prvního pododstavce písm. a), b) a c).

7.  
Povolení udělená podle tohoto článku se pravidelně přezkoumávají, nejpozději každých pět let.

▼B

Článek 7

1.  
►C1  Palná zbraň ◄ kategorie B nemůže být na území členského státu nabyta bez povolení, které udělí tento členský stát nabyvateli.

Toto povolení nemůže být uděleno osobě s bydlištěm v jiném členském státě bez předchozího souhlasu tohoto státu.

2.  
►C1  Palná zbraň ◄ kategorie B nemůže být na území členského státu držena bez povolení, které udělí tento členský stát držiteli. Má-li držitel zbraně bydliště v jiném členském státě, je dotyčný členský stát o udělení povolení uvědomen.
3.  
Povolení nabývat a povolení držet ►C1  palnou zbraň ◄ kategorie B může být uděleno jediným správním rozhodnutím.

▼M1

4.  

Členské státy mohou zvážit udělení víceleté licence pro nabývání a držení veškerých ►C2  palných zbraní ◄ podléhajících povolení osobě, která splňuje podmínky pro udělení povolení pro ►C2  palné zbraně ◄ , aniž jsou dotčeny

a) 

povinnost oznámit převody příslušným úřadům;

b) 

pravidelné ověřování, že tato osoba nadále splňuje podmínky, a

c) 

maximální limity pro držení zbraní stanovené vnitrostátním právem.

▼M2

Povolení k držení palné zbraně se pravidelně přezkoumává, nejpozději každých pět let. Povolení může být obnoveno nebo prodlouženo, jsou-li nadále splněny podmínky, na jejichž základě bylo uděleno.

4a.  
Členské státy mohou potvrdit, obnovit nebo prodloužit povolení pro samonabíjecí palné zbraně zařazené do kategorie A bodů 6, 7 nebo 8 v případě palné zbraně, která byla zařazena do kategorie B a byla zákonně nabyta a registrována před 13. červnem 2017, pokud jsou splněny další podmínky stanovené v této směrnici. Členské státy mohou dále povolit, aby tyto palné zbraně byly nabyty jinými osobami, jimž členské státy udělily povolení v souladu s touto směrnicí ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ( *3 ).

▼M1

5.  
Členské státy přijmou pravidla k zajištění toho, aby osoby, které jsou ke dni 28. července 2008 držiteli povolení pro ►C2  palné zbraně ◄ kategorie B podle vnitrostátního práva, nemusely žádat o licenci nebo povolení pro ty ►C2  palné zbraně ◄ , které drží v kategoriích C nebo D, v důsledku vstupu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008 ( 1 ) v platnost. Avšak jakýkoli další převod ►C2  palných zbraní ◄ kategorie C nebo D je podmíněn tím, že nabyvatel získá či vlastní licenci nebo mu bude konkrétně povoleno tyto ►C2  palné zbraně ◄ vlastnit v souladu s vnitrostátním právem.

▼B

Článek 8

1.  
►C1  Palnou zbraň ◄ kategorie C není možné držet, pokud ji držitel neohlásí orgánům členského státu, ve kterém je tato zbraň držena.

Členské státy stanoví povinné ohlášení všech ►C1  palných zbraní ◄ kategorie C v současné době držených na jejich území, a to ve lhůtě jednoho roku po nabytí účinnosti vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici.

2.  
Každý prodejce, podnikatel v oboru zbraní nebo soukromá osoba uvědomí orgány členského státu o každém převodu nebo předání ►C1  palné zbraně ◄ kategorie C a upřesní identifikační prvky nabyvatele a  ►C1  palné zbraně ◄ . Má-li nabyvatel bydliště v jiném členském státě, je tento členský stát o nabytí informován členským státem, ve kterém k nabytí došlo, a nabyvatelem.

▼M2

3.  
Jestliže členský stát zakáže na svém území nabývání a držení určité palné zbraně zařazené do kategorie B nebo C nebo je podmíní udělením povolení, uvědomí o tom ostatní členské státy, které poznámku o tom výslovně zaznamenají do veškerých evropských zbrojních pasů, které pro takovou palnou zbraň vydají, podle čl. 12 odst. 2.

▼B

Článek 9

1.  

Předání ►C1  palné zbraně ◄ kategorie A, B nebo C osobě, která nemá bydliště v dotyčném členském státě, je za podmínky dodržení povinností stanovených v článcích 6, 7 a 8 povoleno

— 
nabyvateli, který získal v souladu s článkem 11 povolení uskutečnit přepravu do země, kde má bydliště,
— 
nabyvateli, který předloží písemné prohlášení uvádějící a osvědčující jeho úmysl ►C1  palnou zbraň ◄ držet v členském státě jejího nabytí za podmínky, že splňuje zákonné podmínky jejího držení.
2.  
Členské státy mohou povolit dočasné předání ►C1  palných zbraní ◄ a určí jeho postup.

▼M2

Článek 10

1.  
Úprava nabývání a držení střeliva je shodná s úpravou držení palných zbraní, pro které je toto střelivo určeno.

Nabývat zásobovací ústrojí pro samonabíjecí palné zbraně pro střelivo se středovým zápalem, které mohou pojmout více než 20 nábojů nebo více než 10 nábojů v případě dlouhých palných zbraní, smí pouze osoby, jimž je uděleno povolení podle článku 6 nebo povolení, které bylo potvrzeno, obnoveno nebo prodlouženo podle čl. 7 odst. 4a.

2.  
Podnikatelé v oboru zbraní a zprostředkovatelé mohou odmítnout provést jakoukoli transakci spočívající v nabytí kompletních nábojů nebo komponentů střeliva, kterou důvodně považují za podezřelou vzhledem k její povaze či rozsahu, a jakýkoli takový pokus o transakci oznámí příslušným orgánům.

▼C4

Článek 10a

1.  
Členské státy přijmou opatření s cílem zajistit, aby prostředky s nábojovou komorou, které jsou určeny pouze ke střelbě s využitím nábojek nebo cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných látek nebo pyrotechnických signalizačních nábojů, nemohly být přeměněny tak, aby vystřelovaly hromadnou nebo jednotnou střelu nebo jiný projektil působením okamžitého uvolnění chemické energie.
2.  
Členské státy klasifikují jako palné zbraně prostředky s nábojovou komorou, které jsou určeny pouze ke střelbě s využitím nábojek nebo cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných látek nebo pyrotechnických signalizačních nábojů a mohou být přeměněny tak, aby vystřelovaly hromadnou nebo jednotnou střelu nebo jiný projektil působením okamžitého uvolnění chemické energie.
3.  
Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví technické specifikace pro poplašné a signalizační zbraně vyrobené nebo dovezené do Unie dne 14. září 2018 nebo později, aby bylo zajištěno, že nemohou být přeměněny tak, aby vystřelovaly hromadnou nebo jednotnou střelu nebo jiný projektil působením okamžitého uvolnění chemické energie. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13b odst. 2. Komise přijme první takový prováděcí akt do 14. září 2018.

▼M2

Článek 10b

1.  
Členské státy přijmou opatření k tomu, aby znehodnocení palných zbraní zkontroloval příslušný orgán, a bylo tak zajištěno, že v důsledku úprav provedených na palné zbrani jsou všechny její hlavní části trvale nefunkční a nelze je odstranit, nahradit nebo upravit způsobem, který by jakkoli umožnil uschopnění palné zbraně ke střelbě. Členské státy v rámci uvedené kontroly zajistí vydání osvědčení a pořízení záznamu, které potvrzují znehodnocení palné zbraně, a umístění zřetelného odpovídajícího označení na palnou zbraň.
2.  
Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví normy a techniky znehodnocování, aby bylo zajištěno, že všechny hlavní části palné zbraně jsou trvale nefunkční a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit způsobem, který by jakkoli umožnil uschopnění palné zbraně ke střelbě. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13b odst. 2.
3.  
Prováděcí akty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na palné zbraně znehodnocené před datem použitelnosti uvedených prováděcích aktů, ledaže jsou tyto palné zbraně po tomto datu převáděny do jiného členského státu nebo uváděny na trh.
4.  
Členské státy mohou do dvou měsíců po 13. červnu 2017 oznámit Komisi své vnitrostátní normy a techniky znehodnocování platné přede dnem 8. dubna 2016 a zdůvodnit, proč je stupeň bezpečnosti zajištěný těmito normami a technikami znehodnocování rovnocenný stupni zajištěnému technickými specifikacemi znehodnocováním palných zbraní uvedenými v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2403 ( *4 ), které se použije ode dne 8. dubna 2016.
5.  
Pokud členské státy učiní oznámení Komisi podle odstavce 4 tohoto článku, přijme Komise do 12 měsíců od daného oznámení prováděcí akty, v nichž rozhodne, zda oznámené vnitrostátní normy a techniky znehodnocování zajistily, že byly palné zbraně znehodnoceny v takovém stupni bezpečnosti, který je rovnocenný stupni zajištěnému technickými specifikacemi znehodnocování palných zbraní uvedenými v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2015/2403, které se použije ode dne 8. dubna 2016. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13b odst. 2.
6.  
Až do data použitelnosti prováděcích aktů uvedených v odstavci 5 musí každá palná zbraň znehodnocená v souladu s vnitrostátními normami a technikami znehodnocování platnými přede dnem 8. dubna 2016 převáděná do jiného členského státu nebo uváděná na trh odpovídat technickým specifikacím znehodnocování palných zbraní uvedeným v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2015/2403.
7.  
Palné zbraně znehodnocené v souladu s vnitrostátními normami a technikami znehodnocování přede dnem 8. dubna 2016, které byly uznány za zajišťující rovnocenný stupeň bezpečnosti jako technické specifikace pro znehodnocování palných zbraní uvedené v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2015/2403, které se použije ode dne 8. dubna 2016, jsou považovány za znehodnocené palné zbraně i v případě, že jsou po dni použitelnosti prováděcích aktů uvedených v odstavci 5 převáděny do jiného členského státu nebo uváděny na trh.

▼BKAPITOLA 3

Formality požadované pro pohyb zbraní uvnitř ►M2  Unie ◄

Článek 11

▼M2

1.  
Aniž je dotčen článek 12, mohou být palné zbraně převáděny z jednoho členského státu do druhého pouze postupem stanoveným v tomto článku. Tento postup se rovněž vztahuje na převody palných zbraní při prodeji prostřednictvím smluv uzavřených na dálku ve smyslu čl. 2 bodu 7 směrnice 2011/83/EU.

▼B

2.  

Pokud jde o přepravu ►C1  palných zbraní ◄ do jiného členského státu, sdělí zúčastněná osoba před zahájením přepravy členskému státu, ve kterém se tyto zbraně nachází:

— 
jméno a adresu prodávajícího nebo převodce a jméno a adresu kupujícího nebo nabyvatele a popřípadě vlastníka,
— 
adresu místa, na které budou tyto zbraně zaslány nebo dopraveny,
— 
počet zbraní, které jsou zasílány nebo dopravovány,
— 
údaje umožňující identifikaci každé zbraně a rovněž oznámení, že ►C1  palná zbraň ◄ byla předmětem kontroly v souladu s Úmluvou o vzájemném uznávání zkušebních značek na přenosných ►C1  palných zbraních ◄ ze dne 1. července 1969,
— 
přepravní prostředky,
— 
den odeslání a předpokládaný den převzetí.

Údaje uvedené v posledních dvou odrážkách se nemusí sdělovat v případě přepravy mezi podnikateli v oboru zbraní.

Členský stát přezkoumá podmínky, za nichž dojde k přepravě, zejména s ohledem na bezpečnost.

Jestliže členský stát tuto přepravu povolí, vydá průkaz, který bude obsahovat všechny údaje uvedené v prvním pododstavci. Tento průkaz musí doprovázet ►C1  palné zbraně ◄ až do místa jejich určení; musí být předložen, kdykoli o to orgány členských států požádají.

3.  
Pro přepravu ►C1  palných zbraní ◄ jiných než vojenských, které jsou vyňaty z oblasti působnosti této směrnice na základě čl. 2 odst. 2, může každý členský stát udělit podnikatelům v oboru zbraní právo přepravovat ►C1  palné zbraně ◄ ze svého území k podnikateli v oboru zbraní, který působí v jiném členském státu, bez předchozího povolení podle odstavce 2. Členský stát vydá k tomuto účelu souhlas platný po dobu nejvýše tří let, který může být kdykoli odůvodněným rozhodnutím pozastaven nebo zrušen. Doklad s odkazem na tento souhlas musí doprovázet ►C1  palné zbraně ◄ až do místa jejich určení; musí být předložen, kdykoli o to orgány členských států požádají.

▼M1

Přede dnem převodu sdělí podnikatel v oboru zbraní orgánům členského státu, ze kterého se má ►C2  palná zbraň ◄ převést, všechny údaje uvedené v odst. 2 prvním pododstavci. Tyto orgány provedou kontroly, v případě potřeby na místě, za účelem ověření souladu mezi informacemi sdělovanými podnikatelem v oboru zbraní a skutečnou povahou převodu. Podnikatel v oboru zbraní sdělí tyto informace ve lhůtě poskytující dostatek času.

▼B

4.  
Každý členský stát předá ostatním členským státům seznam ►C1  palných zbraní ◄ , pro které může být vydán souhlas k přepravě na jeho území bez předchozího povolení.

Tyto seznamy ►C1  palných zbraní ◄ budou sděleny podnikatelům v oboru zbraní, kteří obdrželi souhlas pro přepravu ►C1  palných zbraní ◄ bez předchozího povolení postupem podle odstavce 3.

Článek 12

1.  
Nedodrží-li se postup podle článku 11, povoluje se držení ►C1  palné zbraně ◄ během cesty přes dva nebo více členských států pouze, pokud zúčastněná osoba získá povolení těchto členských států.

Členské státy smějí udělit takové povolení pro jednu nebo více cest na dobu nejvýše jednoho roku s možností obnovení. Tato povolení budou zapsána do Evropského zbrojního pasu, který cestující musí předložit, kdykoli o to orgány členských států požádají.

2.  
►M1   ►M2  Bez ohledu na odstavec l mohou lovci a inscenátoři rekonstrukcí historických událostí v případě palných zbraní zařazených do kategorie C a sportovní střelci v případě palných zbraní zařazených do kategorií B nebo C a palných zbraní zařazených do kategorie A, pro které bylo uděleno povolení podle čl. 6 odst. 6 nebo pro které bylo povolení potvrzeno, obnoveno či prodlouženo podle čl. 7 odst. 4a, držet bez předchozího povolení uvedeného v čl. 11 odst. 2 jednu nebo více palných zbraní během cesty přes dva nebo více členských států s cílem vykonávat svou činnost, pokud:
a) 

jsou držiteli evropského zbrojního pasu, ve kterém je uvedena konkrétní palná zbraň či zbraně, a

b) 

mohou uvést důvody své cesty, zejména předložením pozvání nebo jiného důkazu jejich lovecké nebo sportovně střelecké činnosti nebo činnosti při rekonstrukci historické události v cílovém členském státě.

 ◄

Členské státy nesmějí uznávání evropského zbrojního pasu podmiňovat uhrazením jakéhokoli poplatku nebo platby. ◄

▼M2

Tato výjimka se však nevztahuje na cesty do členského státu, který na základě čl. 8 odst. 3 zakazuje nabývání a držení dané palné zbraně nebo je podmiňuje udělením povolení. V takovém případě je poznámka o tom výslovně zaznamenána do evropského zbrojního pasu. Členské státy mohou rovněž zamítnout použití této výjimky v případě palných zbraní zařazených do kategorie A, pro které bylo uděleno povolení podle čl. 6 odst. 6 nebo pro které bylo povolení potvrzeno, obnoveno nebo prodlouženo podle čl. 7 odst. 4a.

▼B

V souvislosti se zprávou uvedenou v článku 17 Komise rovněž přezkoumá po konzultaci členských států výsledky uplatňování druhého pododstavce, zejména pokud jde o jeho dopady na veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost.

3.  
V dohodách o vzájemném uznávání vnitrostátních dokladů mohou dva nebo více členských států stanovit pro pohyb se ►C1  palnou zbraní ◄ na svém území pružnější úpravu, než která je uvedena v tomto článku.

Článek 13

1.  
Každý členský stát předá všechny užitečné informace, které má k dispozici o konečné přepravě ►C1  palných zbraní ◄ , členskému státu, na jehož území budou přepraveny.
2.  
Informace, jež členské státy obdrží na základě postupů podle článku 11 o přepravě ►C1  palných zbraní ◄ , podle čl. 7 odst. 2 a podle čl. 8 odst. 2 o nabývání a držení ►C1  palných zbraní ◄ osobami bez bydliště v daném státě, sdělí nejpozději během přepravy členskému státu určení a popřípadě nejpozději během přepravy členským státům tranzitu.

▼M1

3.  
Pro účely účinného uplatňování této směrnice si členské státy pravidelně vyměňují informace. Z tohoto důvodu sestaví Komise do 28. července 2009 kontaktní skupinu pro výměnu informací pro účely uplatňování tohoto článku. Členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi, které vnitrostátní orgány jsou pověřeny předávat a získávat informace a plnit povinnosti uvedené v čl. 11 odst. 4.

▼M2

4.  
Příslušné orgány členských států si elektronickými prostředky vyměňují informace o udělených povoleních pro převod palných zbraní do jiného členského státu a informace týkající se zamítnutí udělit povolení podle článků 6 a 7 z důvodů bezpečnosti nebo z důvodů týkajících se spolehlivosti dotyčné osoby.
5.  
Komise zajistí systém výměny informací uvedených v tomto článku.

Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, které doplní tuto směrnici stanovením podrobných opatření pro systematickou výměnu informací elektronickými prostředky. Komise přijme první takový akt v přenesené pravomoci do 14. září 2018.

▼M2

Článek 13a

1.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 13 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od 13. června 2017.
3.  
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci, které je v něm uvedeno. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  
Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
5.  
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 13 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

▼M2

Článek 13b

1.  
Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ( *5 ).
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

▼B

Článek 14

Členské státy přijmou veškeré předpisy zakazující na jejich území dovoz

— 
►C1  palné zbraně ◄ mimo případy uvedené v článcích 11 a 12 a s výhradou dodržení podmínek v nich stanovených,
— 
zbraně jiné než ►C1  palné ◄ s výhradou, že to povolují vnitrostátní předpisy dotyčného členského státu.KAPITOLA 4

Závěrečná ustanovení

Článek 15

1.  
Členské státy zesílí kontroly držení zbraní na vnějších hranicích ►M2  Unie ◄ . Zejména dbají, aby cestující z třetích zemí, kteří zamýšlí cestovat do jiného členského státu, dodrželi článek 12.
2.  
Tato směrnice nebrání kontrolám prováděným členskými státy nebo přepravcem během nastupování do dopravního prostředku.
3.  
Členské státy informují Komisi o způsobech, kterými se provádějí kontroly uvedené v odstavcích 1 a 2. Komise shromáždí tyto informace a dá je k dispozici všem členským státům.
4.  
Členské státy sdělí Komisi své vnitrostátní předpisy včetně změn týkajících se nabývání a držení zbraní, pokud jsou vnitrostátní předpisy přísnější než základní norma, kterou mají přijmout. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

▼M1

Článek 16

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

▼M2

Článek 17

Do 14. září 2020 a poté každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice, včetně kontroly účinnosti jejích ustanovení, případně doprovázenou legislativními návrhy týkajícími se zejména kategorií palných zbraní uvedených v příloze I a otázek uplatňování systému pro evropský zbrojní pas, označování a dopadů nových technologií, jako je 3D tisk, využívání kódu pro rychlou odpověď (QR) a využívání radiofrekvenční identifikace (RFID).

▼B

Článek 18

Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí tak, aby opatření uvedená v této směrnici nabyla účinnosti nejpozději do 1. ledna 1993. O přijatých opatřeních neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 19

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

I.

Pro účely této směrnice se „zbraněmi“ rozumí:

▼M1

— 
►C2  palné zbraně ◄ definované v článku 1 směrnice,

▼B

— 
zbraně jiné než ►C1  palné ◄ ve smyslu vnitrostátních právních předpisů.

II.

►M2  Pro účely této směrnice jsou palné zbraně zařazeny do těchto kategorií: ◄

A.

►M2  ————— ◄

Kategorie A – Zakázané ►C1  palné zbraně ◄

1. 

Výbušné vojenské střely a odpalovací zařízení.

2. 

►C3  Samočinné palné zbraně. ◄

3. 

►C1  Palné zbraně ◄ maskované jako jiné předměty.

4. 

Střelivo s průbojnými, výbušnými nebo zápalnými střelami, jakož i střely pro takové střelivo.

5. 

Střelivo pro pistole a revolvery s expanzními střelami, jakož i střely pro takové střelivo, s výjimkou zbraní určených k lovu nebo ke sportovní střelbě pro osoby oprávněné užívat tyto zbraně.

▼M2

6. 

Samočinné palné zbraně, které byly přeměněny na samonabíjecí palné zbraně, aniž je dotčen čl. 7 odst. 4a.

7. 

Jakékoli z těchto samonabíjecích palných zbraní pro střelivo se středovým zápalem:

a) 

krátké palné zbraně, které umožňují vystřelit více než 21 nábojů bez opětovného nabití, pokud:

i) 

je součástí palné zbraně zásobovací ústrojí s kapacitou vyšší než 20 nábojů, nebo

ii) 

je do ní vloženo odnímatelné zásobovací ústrojí s kapacitou vyšší než 20 nábojů;

b) 

dlouhé palné zbraně, které umožňují vystřelit více než 11 nábojů bez opětovného nabití, pokud:

i) 

je součástí palné zbraně zásobovací ústrojí s kapacitou vyšší než 10 nábojů nebo

ii) 

je do ní vloženo odnímatelné zásobovací ústrojí s kapacitou vyšší než 10 nábojů.

8. 

Dlouhé samonabíjecí palné zbraně (tj. palné zbraně původně určené ke střelbě z ramene), které mohou být zkráceny na délku kratší než 60 cm, aniž by pozbyly funkčnost, prostřednictvím skládací nebo teleskopické ramenní opěry nebo ramenní opěry, kterou lze odstranit bez použití nástrojů.

9. 

Jakákoli palná zbraň v této kategorii, která byla přeměněna ke střelbě s využitím nábojek nebo cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných látek nebo pyrotechnických nábojů či na salutní nebo akustickou zbraň.

▼M2

Kategorie B – Palné zbraně podléhající povolení

1. Krátké opakovací palné zbraně.

2. Krátké jednoranové palné zbraně pro střelivo se středovým zápalem.

3. Krátké jednoranové palné zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 28 cm.

4. Dlouhé samonabíjecí palné zbraně, jejichž zásobovací ústrojí a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři náboje v případě palných zbraní pro střelivo s okrajovým zápalem a více než tři náboje, avšak méně než dvanáct nábojů v případě palných zbraní pro střelivo se středovým zápalem.

5. Krátké samonabíjecí palné zbraně jiné než uvedené v kategorii A bodě 7 písm. a).

6. Dlouhé samonabíjecí palné zbraně uvedené v kategorii A bodě 7 písm. b), jejichž zásobovací ústrojí a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než tři náboje, pokud je jejich zásobovací ústrojí odnímatelné nebo pokud není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžnými nástroji na zbraně, jejichž zásobovací ústrojí a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři náboje.

7. Dlouhé opakovací a samonabíjecí palné zbraně s hladkým vývrtem hlavně, která nepřesahuje délku 60 cm.

8. Jakákoli palná zbraň v této kategorii, která byla přeměněna ke střelbě s využitím nábojek nebo cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných látek nebo pyrotechnických nábojů či na salutní nebo akustickou zbraň.

9. Samonabíjecí palné zbraně pro civilní použití, které mají vzhled zbraní se samočinným mechanismem, jiné než uvedené v kategorii A bodě 6, 7 nebo 8.

Kategorie C – Palné zbraně a jiné zbraně podléhající ohlášení

1. Dlouhé opakovací palné zbraně jiné než uvedené v kategorii B bodě 7.

2. Dlouhé jednoranové palné zbraně s drážkovým vývrtem.

3. Dlouhé samonabíjecí palné zbraně jiné než uvedené v kategorii A nebo B.

4. Krátké jednoranové palné zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka není menší než 28 cm.

5. Jakákoli palná zbraň v této kategorii, která byla přeměněna ke střelbě s využitím nábojek nebo cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných látek nebo pyrotechnických nábojů či na salutní nebo akustickou zbraň.

6. Palné zbraně zařazené do kategorie A, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2015/2403.

7. Dlouhé jednoranové palné zbraně s hladkým vývrtem hlavně uvedené na trh dne 14. září 2018 nebo později.

▼M2 —————

▼M2

III.

Pro účely této přílohy se do definice palných zbraní nezahrnují předměty, které odpovídají definici, ale:

a) 

slouží jako poplašné nebo signalizační zbraně nebo jsou určeny k záchraně života, porážce zvířat, rybolovu harpunou nebo k průmyslovému či technickému využití za podmínky, že mohou být použity pouze pro stanovený účel;

b) 

považují se za historické zbraně, pokud nebyly zařazeny do kategorií stanovených v části II a podléhají vnitrostátním právním předpisům.

Do dosažení koordinace na úrovni Unie mohou členské státy pro palné zbraně uvedené v této části uplatňovat své vnitrostátní předpisy.

▼B

IV.

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) 

„krátkou ►C1  palnou zbraní ◄ ►C1  palná zbraň ◄ s hlavní nepřesahující 30 centimetrů nebo jejíž celková délka nepřesahuje 60 centimetrů;

b) 

„dlouhou ►C1  palnou zbraní ◄ “ jakákoli jiná ►C1  palná zbraň ◄ než krátká ►C1  palná zbraň ◄ ;

c) 

►C3  „samočinnou zbraní“ palná zbraň, jež se automaticky znovu nabíjí pokaždé, když je vypálena střela, a může jedním stiskem spouště vypálit dávku více střel; ◄

d) 

►C3  „samonabíjecí zbraní“ palná zbraň, jež se automaticky znovu nabije pokaždé, když je vypálena střela, a může jedním stiskem spouště vypálit pouze jednu střelu; ◄

e) 

„opakovací zbraní“ ►C1  palná zbraň ◄ , která je po každé vypálené střele ručně znovu nabita tak, že se do hlavně zavede náboj vyjmutý ze zásobníku a přemístěný pomocí mechanismu;

f) 

„jednoranovou zbraní“ ►C1  palná zbraň ◄ bez zásobníku, která se nabíjí před každým výstřelem ručním zavedením náboje do nábojové komory nebo do prostoru k tomu určenému při ústí hlavně;

g) 

„střelivem s průbojnými střelami“ střelivo pro vojenské účely, s plášťovou střelou a průbojným tvrdým jádrem;

h) 

„střelivem s výbušnými střelami“ střelivo pro vojenské účely se střelou obsahující nálož, která po nárazu vybuchne;

i) 

„střelivem se zápalnými střelami“ střelivo k vojenským účelům se střelou obsahující chemickou směs, která se při styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí.
PŘÍLOHA II

EVROPSKÝ ZBROJNÍ PAS

Pas musí obsahovat tyto části:

a) 

identifikaci držitele;

b) 

identifikaci ►C1  palné zbraně ◄ nebo ►C1  palných zbraní ◄ , včetně poznámky o kategorii podle této směrnice;

c) 

dobu platnosti pasu;

d) 

část vyhrazenou záznamům členského státu, který pas vydal (druh a odkazy povolení, atd.);

e) 

část vyhrazenou pro záznamy ostatních členských států (povolení vstupu, atd.);

▼M2

f) 

poznámku:

„Právo cestovat do jiného členského státu s jednou nebo více palnými zbraněmi zařazenými do kategorie A, B nebo C uvedenými v tomto pasu podléhá jednomu nebo několika předchozím odpovídajícím povolením navštíveného členského státu. Tato povolení mohou být zaznamenána v pasu.

Výše uvedené předchozí povolení není v zásadě nezbytné pro cesty s palnou zbraní zařazenou do kategorie C za účelem lovu nebo rekonstrukcí historických událostí nebo s palnou zbraní zařazenou do kategorie A, B nebo C za účelem sportovní střelby za podmínky, že je cestující držitelem zbrojního pasu a může prokázat důvod cesty.“

V případě, kdy členský stát uvědomil ostatní členské státy v souladu s čl. 8 odst. 3, že držení některých palných zbraní zařazených do kategorií B nebo C je zakázáno nebo podléhá povolení, doplní se jedna z těchto poznámek:

„Cesta do… (dotčený stát/dotčené státy) se zbraní… (identifikace zbraně) je zakázána.“

„Cesta do… (dotčený stát/dotčené státy) se zbraní… (identifikace zbraně) podléhá povolení.“( *1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1).

( *2 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64).

( *3 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (Úř. věst. L 137, 24.5.2017, s. 22).

( 1 ) Úř. věst. L 179, 8.7.2008, s. 5.

( *4 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby (Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 62).

( *5 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Top