EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991L0477-20080728

Consolidated text: Směrnice Rady ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (91/477/EHS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/477/2008-07-28

01991L0477 — CS — 28.07.2008 — 001.008


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 18. června 1991

o kontrole nabývání a držení zbraní

(91/477/EHS)

(Úř. věst. L 256 13.9.1991, s. 51)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/51/ES ze dne 21. května 2008,

  L 179

5

8.7.2008


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s.  29  (1991/477)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s.  32 (2008/51/ES)

►C3

Oprava, Úř. věst. L 104, 20.4.2017, s.  28  (1991/477)
▼B

SMĚRNICE RADY

ze dne 18. června 1991

o kontrole nabývání a držení zbraní

(91/477/EHS)KAPITOLA 1

Oblast působnosti

Článek 1

▼M1

1.  Pro účely této směrnice se „ ►C2  palnou zbraní ◄ “ rozumí jakákoli ruční zbraň s hlavní, která vystřeluje nebo je konstruována či může být upravena tak, aby vystřelovala jednotnou, hromadnou nebo plynovou střelu (obecně projektil) působením okamžitého uvolnění chemické energie, není-li vyloučena z některého z důvodů uvedených v části III přílohy I. ►C2  Palné zbraně ◄ se dělí do kategorií podle části II přílohy I.

Pro účely této směrnice se má za to, že zbraň lze uschopnit ke střelbě projektilem působením okamžitého uvolnění chemické energie, jestliže

 má vzhled ►C2  palné zbraně ◄ a

 v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z něhož je vyrobena, může být uschopněna ke střelbě.

▼M1

1a.  Pro účely této směrnice se „součástí“ rozumí jakákoli součást nebo náhradní součást zvlášť zkonstruovaná pro ►C2  palnou zbraň ◄ a nezbytná pro její funkci včetně hlavně, rámu, pouzdra závěru, závěru nebo nábojového válce revolveru, závorníku, nosiče závorníku a jakéhokoli zařízení zkonstruovaného nebo upraveného k utlumení hluku výstřelu.

1b.  Pro účely této směrnice se „hlavní částí“ rozumí mechanismus závěru, nábojová komora a hlaveň ►C2  palné zbraně ◄ , které se, jako oddělené předměty, zahrnují do kategorie těch ►C2  palných zbraní ◄ , kterých jsou nebo mají být součástí.

1c.  Pro účely této směrnice se „střelivem“ rozumí kompletní náboj nebo jeho komponenty, jako jsou nábojnice, zápalky, výmetné náplně nebo projektily, které se používají ve ►C2  palných zbraních ◄ , za podmínky, že tyto komponenty samotné podléhají v příslušném členském státě povolení.

1d.  Pro účely této směrnice se „sledováním“ rozumí systematické sledování ►C2  palných zbraní ◄ a tam, kde je to možné, jejich součástí a střeliva od výrobce ke kupujícímu za účelem pomoci příslušným orgánům členských států zjistit, vyšetřit a analyzovat nedovolenou výrobu a nedovolené obchodování.

1e.  Pro účely této směrnice se „zprostředkovatelem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba kromě podnikatele v oboru zbraní, jejíž podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří nákup, prodej nebo organizace převodu zbraní.

▼M1

2.  Pro účely této směrnice se „podnikatelem v oboru zbraní“ rozumí fyzická nebo právnická osoba, jejíž podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří výroba ►C2  palných zbraní ◄ , jejich součástí a střeliva, obchodování s nimi, jejich výměna, pronájem, opravy nebo úpravy.

▼M1

2a.  Pro účely této směrnice se „nedovolenou výrobou“ rozumí výroba nebo montáž ►C2  palných zbraní ◄ , jejich součástí a střeliva

i) z jakékoli hlavní části těchto ►C2  palných zbraní ◄ , která je předmětem nedovoleného obchodování,

ii) bez povolení vydaného v souladu s článkem 4 příslušným orgánem členského státu, ve kterém výroba nebo montáž probíhá, nebo

iii) bez označení smontovaných ►C2  palných zbraní ◄ v okamžiku jejich výroby v souladu s čl. 4 odst. 1.

2b.  Pro účely této směrnice se „nedovoleným obchodováním“ rozumí nabývání, prodej, dodávání, přeprava nebo převod ►C2  palných zbraní ◄ , jejich součástí nebo střeliva z území jednoho členského státu nebo přes jeho území na území jiného členského státu, pokud to některý z dotčených členských států nepovoluje v souladu s touto směrnicí nebo pokud smontované ►C2  palné zbraně ◄ nejsou označeny v souladu s čl. 4 odst. 1.

▼B

3.  Pro účely této směrnice se má za to, že osoba má bydliště v té zemi, která je uvedena v adrese zapsané v dokladu prokazujícím bydliště, zejména v pasu nebo průkazu totožnosti, který se při kontrole držení nebo při nabývání zbraně předkládá orgánům členského státu nebo podnikateli v oboru zbraní.

▼M1

4.  „Evropský zbrojní pas“ je doklad, který vydávají orgány členských států na žádost osoby, která se v souladu se zákonem stane držitelem a uživatelem ►C2  palné zbraně ◄ . Doba jeho platnosti činí nejvýše pět let a může být prodloužena a evropský zbrojní pas obsahuje informace stanovené v příloze II. Evropský zbrojní pas je nepřenosný doklad, v němž je uvedena ►C2  palná zbraň ◄ nebo ►C2  palné zbraně ◄ , které drží a užívá držitel zbrojního pasu. Uživatel ►C2  palné zbraně ◄ musí mít evropský zbrojní pas stále ve svém držení a v tomto pasu se vyznačují změny držení nebo charakteristiky ►C2  palné zbraně ◄ , jakož i ztráta nebo krádež ►C2  palné zbraně ◄ .

▼B

Článek 2

1.  Touto směrnicí není dotčeno použití vnitrostátních předpisů týkajících se nošení zbraní nebo úpravy lovu nebo sportovní střelby.

2.  Tato směrnice se nevztahuje na nabývání nebo držení ►C1  palných zbraní ◄ a střeliva v souladu s vnitrostátními předpisy ozbrojenými silami, policií, státními orgány nebo sběrateli a subjekty s kulturním a historickým zaměřením v oblasti zbraní, které jsou jako takové uznány členským státem, na jehož území jsou usazeny. Rovněž se nevztahuje na obchodní přepravu vojenských zbraní a střeliva.

Článek 3

Členské státy mohou ve svých právních předpisech přijmout přísnější pravidla než stanoví tato směrnice, s výhradou práv udělených osobám s bydlištěm ve členských státech podle čl. 12 odst. 2.KAPITOLA 2

Harmonizace právních předpisů o  ►C1  palných zbraních ◄

▼M1

Článek 4

1.  Členské státy zajistí, aby veškeré ►C2  palné zbraně ◄ nebo jejich součásti, které jsou uváděny na trh, byly buď označeny a registrovány v souladu s touto směrnicí, anebo znehodnoceny.

2.  Pro účely identifikace a sledování všech smontovaných ►C2  palných zbraní ◄ členské státy v okamžiku výroby každé ►C2  palné zbraně ◄

a) buď vyžadují jedinečné označení včetně jména výrobce, země nebo místa výroby, sériového čísla a roku výroby (pokud není součástí sériového čísla). Tím není dotčeno možné připojení obchodní značky výrobce. Pro tyto účely se členské státy mohou rozhodnout uplatňovat ustanovení Úmluvy ze dne 1. července 1969 o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních ►C2  palných zbraních ◄ ,

b) nebo zachovávají jakékoli jiné snadno použitelné jedinečné označení s číselným nebo alfanumerickým kódem, které umožní všem státům snadno zjistit zemi výroby.

Označení se provádí na hlavní části ►C2  palné zbraně ◄ , jejíž zničení by učinilo zbraň neschopnou ke střelbě.

Členské státy zajistí, aby každé jednotlivé základní balení kompletního střeliva bylo označeno, přičemž toto označení odkazuje na jméno výrobce, identifikační číslo série (šarže), ráži a typ střeliva. Pro tyto účely se členské státy mohou rozhodnout uplatňovat ustanovení Úmluvy ze dne 1. července 1969 o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních ►C2  palných zbraních ◄ .

Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku převodu zbraní z vládních zásob na trvalé civilní použití byly zbraně vhodně jednoznačně označeny, aby státy mohly zjistit zemi tohoto převodu.

3.  Členské státy podmíní výkon činnosti podnikatele v oboru zbraní na svém území povolením uděleným alespoň na základě kontroly osobní a odborné bezúhonnosti a způsobilosti podnikatele v oboru zbraní. Jedná-li se o právnickou osobu, provede se kontrola osoby, která podnik řídí.

4.  Členské státy zajistí do 31. prosince 2014 zřízení a údržbu počítačového systému evidence údajů, centralizovaného nebo decentralizovaného, který oprávněným orgánům zajistí přístup k systémům evidence údajů, v nichž je zaznamenána každá ►C2  palná zbraň ◄ v působnosti této směrnice. V tomto evidenčním systému se zaznamenávají a po dobu nejméně dvaceti let uchovávají informace o druhu, výrobní značce výrobce, modelu, ráži a sériovém čísle ►C2  palné zbraně ◄ a jména a adresy jejího dodavatele a nabyvatele nebo držitele.

Podnikatelé v oboru zbraní musí během své činnosti uchovávat evidenci, v níž jsou zaznamenány všechny ►C2  palné zbraně ◄ v působnosti této směrnice a jejich vstupy a výstupy, spolu s údaji, které umožní identifikaci a sledování ►C2  palné zbraně ◄ , zejména typ, značku výrobce, model, ráži a sériové číslo a jména a adresy dodavatelů a nabyvatelů. Po ukončení činnosti předá podnikatel evidenci vnitrostátnímu orgánu příslušnému pro systém evidence údajů stanovený v prvním pododstavci.

5.  Členské státy zajistí, aby u všech ►C2  palných zbraní ◄ mohl být kdykoliv zjištěn jejich majitel. Pokud však jde o ►C2  palné zbraně ◄ kategorie D, zavedou členské státy od 28. července 2010 vhodná opatření ke sledování, včetně od 31. prosince 2014 opatření umožňujících kdykoliv zjistit majitele ►C2  palných zbraní ◄ uvedených na trh po 28. července 2010.

▼M1

Článek 4a

Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy nabývání a držení ►C2  palných zbraní ◄ pouze osobám, které obdržely licenci nebo, v případě kategorií C nebo D, které k tomu mají zvláštní povolení v souladu s vnitrostátním právem.

Článek 4b

Členské státy zváží zavedení systému regulace činnosti zprostředkovatelů. Takový systém může zahrnovat jedno nebo více opatření, jako například:

a) povinnou registraci zprostředkovatelů činných na jejich území;

b) povinnou licenci nebo povolení ke zprostředkování.

▼M1

Článek 5

Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy nabývání a držení ►C2  palných zbraní ◄ pouze osobám, které pro to mají řádný důvod a které

a) dosáhly věku 18 let, s výjimkou nabývání jinak než koupí a držení ►C2  palných zbraní ◄ k loveckým účelům a zbraní pro lov nebo sportovní střelbu za předpokladu, že v tomto případě má osoba mladší 18 let povolení rodičů nebo je pod jejich vedením či pod vedením dospělé osoby s platnou licencí k držení ►C2  palné zbraně ◄ či licencí k lovu anebo provádí střelbu v rámci licencovaného či jinak schváleného tréninkového střediska;

b) nepředstavují nebezpečí pro sebe, veřejný pořádek ani veřejnou bezpečnost. Odsouzení za úmyslný násilný trestný čin se považuje za příznak, že takové nebezpečí existuje.

Členské státy mohou odejmout povolení k držení ►C2  palné zbraně ◄ , přestane-li být plněna některá z podmínek, na jejichž základě bylo uděleno.

Členské státy mohou osobám s bydlištěm na svém území zakázat držení zbraně nabyté v jiném členském státě, pouze pokud zakazují nabytí stejné zbraně na svém území.

▼B

Článek 6

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření vedoucí k zákazu nabývání a držení ►C1  palných zbraní ◄ a střeliva kategorie A. Ve zvláštních případech mohou příslušné orgány udělit povolení pro výše uvedené ►C1  palné zbraně ◄ a střelivo, pokud to neodporuje veřejné bezpečnosti a veřejnému pořádku.

▼M1

Členské státy zajistí, že s výjimkou podnikatelů v oboru zbraní je nabývání ►C2  palných zbraní ◄ a jejich součástí a střeliva pomocí prostředků komunikace na dálku definovaných v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku ( 1 ), pokud je povoleno, přísně kontrolováno.

▼B

Článek 7

1.   ►C1  Palná zbraň ◄ kategorie B nemůže být na území členského státu nabyta bez povolení, které udělí tento členský stát nabyvateli.

Toto povolení nemůže být uděleno osobě s bydlištěm v jiném členském státě bez předchozího souhlasu tohoto státu.

2.   ►C1  Palná zbraň ◄ kategorie B nemůže být na území členského státu držena bez povolení, které udělí tento členský stát držiteli. Má-li držitel zbraně bydliště v jiném členském státě, je dotyčný členský stát o udělení povolení uvědomen.

3.  Povolení nabývat a povolení držet ►C1  palnou zbraň ◄ kategorie B může být uděleno jediným správním rozhodnutím.

▼M1

4.  Členské státy mohou zvážit udělení víceleté licence pro nabývání a držení veškerých ►C2  palných zbraní ◄ podléhajících povolení osobě, která splňuje podmínky pro udělení povolení pro ►C2  palné zbraně ◄ , aniž jsou dotčeny

a) povinnost oznámit převody příslušným úřadům;

b) pravidelné ověřování, že tato osoba nadále splňuje podmínky, a

c) maximální limity pro držení zbraní stanovené vnitrostátním právem.

5.  Členské státy přijmou pravidla k zajištění toho, aby osoby, které jsou ke dni 28. července 2008 držiteli povolení pro ►C2  palné zbraně ◄ kategorie B podle vnitrostátního práva, nemusely žádat o licenci nebo povolení pro ty ►C2  palné zbraně ◄ , které drží v kategoriích C nebo D, v důsledku vstupu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008 ( 2 ) v platnost. Avšak jakýkoli další převod ►C2  palných zbraní ◄ kategorie C nebo D je podmíněn tím, že nabyvatel získá či vlastní licenci nebo mu bude konkrétně povoleno tyto ►C2  palné zbraně ◄ vlastnit v souladu s vnitrostátním právem.

▼B

Článek 8

1.   ►C1  Palnou zbraň ◄ kategorie C není možné držet, pokud ji držitel neohlásí orgánům členského státu, ve kterém je tato zbraň držena.

Členské státy stanoví povinné ohlášení všech ►C1  palných zbraní ◄ kategorie C v současné době držených na jejich území, a to ve lhůtě jednoho roku po nabytí účinnosti vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici.

2.  Každý prodejce, podnikatel v oboru zbraní nebo soukromá osoba uvědomí orgány členského státu o každém převodu nebo předání ►C1  palné zbraně ◄ kategorie C a upřesní identifikační prvky nabyvatele a  ►C1  palné zbraně ◄ . Má-li nabyvatel bydliště v jiném členském státě, je tento členský stát o nabytí informován členským státem, ve kterém k nabytí došlo, a nabyvatelem.

3.  Jestliže členský stát na svém území nabývání a držení určité ►C1  palné zbraně ◄ kategorie B, C nebo D zakazuje nebo podmiňuje udělením povolení, uvědomí o tom ostatní členské státy, které tento údaj výslovně zaznamenají do Evropského zbrojního pasu vydaného pro takovou zbraň podle čl. 12 odst. 2.

Článek 9

1.  Předání ►C1  palné zbraně ◄ kategorie A, B nebo C osobě, která nemá bydliště v dotyčném členském státě, je za podmínky dodržení povinností stanovených v článcích 6, 7 a 8 povoleno

 nabyvateli, který získal v souladu s článkem 11 povolení uskutečnit přepravu do země, kde má bydliště,

 nabyvateli, který předloží písemné prohlášení uvádějící a osvědčující jeho úmysl ►C1  palnou zbraň ◄ držet v členském státě jejího nabytí za podmínky, že splňuje zákonné podmínky jejího držení.

2.  Členské státy mohou povolit dočasné předání ►C1  palných zbraní ◄ a určí jeho postup.

Článek 10

Úprava nabývání a držení střeliva je shodná s úpravou držení ►C1  palných zbraní ◄ , pro které je toto střelivo určeno.KAPITOLA 3

Formality požadované pro pohyb zbraní uvnitř Společenství

Článek 11

1.  Aniž je dotčen článek 12, mohou být ►C1  palné zbraně ◄ přepravovány z jednoho členského státu do druhého pouze postupem stanoveným v níže uvedených odstavcích. Tato ustanovení se rovněž vztahují na přepravu ►C1  palné zbraně ◄ , při zásilkovém prodeji.

2.  Pokud jde o přepravu ►C1  palných zbraní ◄ do jiného členského státu, sdělí zúčastněná osoba před zahájením přepravy členskému státu, ve kterém se tyto zbraně nachází:

 jméno a adresu prodávajícího nebo převodce a jméno a adresu kupujícího nebo nabyvatele a popřípadě vlastníka,

 adresu místa, na které budou tyto zbraně zaslány nebo dopraveny,

 počet zbraní, které jsou zasílány nebo dopravovány,

 údaje umožňující identifikaci každé zbraně a rovněž oznámení, že ►C1  palná zbraň ◄ byla předmětem kontroly v souladu s Úmluvou o vzájemném uznávání zkušebních značek na přenosných ►C1  palných zbraních ◄ ze dne 1. července 1969,

 přepravní prostředky,

 den odeslání a předpokládaný den převzetí.

Údaje uvedené v posledních dvou odrážkách se nemusí sdělovat v případě přepravy mezi podnikateli v oboru zbraní.

Členský stát přezkoumá podmínky, za nichž dojde k přepravě, zejména s ohledem na bezpečnost.

Jestliže členský stát tuto přepravu povolí, vydá průkaz, který bude obsahovat všechny údaje uvedené v prvním pododstavci. Tento průkaz musí doprovázet ►C1  palné zbraně ◄ až do místa jejich určení; musí být předložen, kdykoli o to orgány členských států požádají.

3.  Pro přepravu ►C1  palných zbraní ◄ jiných než vojenských, které jsou vyňaty z oblasti působnosti této směrnice na základě čl. 2 odst. 2, může každý členský stát udělit podnikatelům v oboru zbraní právo přepravovat ►C1  palné zbraně ◄ ze svého území k podnikateli v oboru zbraní, který působí v jiném členském státu, bez předchozího povolení podle odstavce 2. Členský stát vydá k tomuto účelu souhlas platný po dobu nejvýše tří let, který může být kdykoli odůvodněným rozhodnutím pozastaven nebo zrušen. Doklad s odkazem na tento souhlas musí doprovázet ►C1  palné zbraně ◄ až do místa jejich určení; musí být předložen, kdykoli o to orgány členských států požádají.

▼M1

Přede dnem převodu sdělí podnikatel v oboru zbraní orgánům členského státu, ze kterého se má ►C2  palná zbraň ◄ převést, všechny údaje uvedené v odst. 2 prvním pododstavci. Tyto orgány provedou kontroly, v případě potřeby na místě, za účelem ověření souladu mezi informacemi sdělovanými podnikatelem v oboru zbraní a skutečnou povahou převodu. Podnikatel v oboru zbraní sdělí tyto informace ve lhůtě poskytující dostatek času.

▼B

4.  Každý členský stát předá ostatním členským státům seznam ►C1  palných zbraní ◄ , pro které může být vydán souhlas k přepravě na jeho území bez předchozího povolení.

Tyto seznamy ►C1  palných zbraní ◄ budou sděleny podnikatelům v oboru zbraní, kteří obdrželi souhlas pro přepravu ►C1  palných zbraní ◄ bez předchozího povolení postupem podle odstavce 3.

Článek 12

1.  Nedodrží-li se postup podle článku 11, povoluje se držení ►C1  palné zbraně ◄ během cesty přes dva nebo více členských států pouze, pokud zúčastněná osoba získá povolení těchto členských států.

Členské státy smějí udělit takové povolení pro jednu nebo více cest na dobu nejvýše jednoho roku s možností obnovení. Tato povolení budou zapsána do Evropského zbrojního pasu, který cestující musí předložit, kdykoli o to orgány členských států požádají.

2.   ►M1  Odchylně od odstavce l mohou lovci v případě ►C2  palných zbraní ◄ kategorií C a D a sportovní střelci v případě ►C2  palných zbraní ◄ kategorií B, C a D držet bez předchozího povolení jednu nebo více těchto ►C2  palných zbraní ◄ během cesty přes dva nebo více členských států s cílem vykonávat svou činnost, pokud jsou držiteli evropského zbrojního pasu, ve kterém je uvedena tato konkrétní zbraň či zbraně, a pokud mohou uvést důvody své cesty, zejména předložením pozvání nebo jiného důkazu jejich lovecké nebo sportovní činnosti v cílovém členském státě.

Členské státy nesmějí uznávání evropského zbrojního pasu podmiňovat uhrazením jakéhokoli poplatku nebo platby. ◄

Tato výjimka se však nevztahuje na cesty do členského státu, který na základě čl. 8 odst. 3 zakázal nabývání a držení dotyčné zbraně nebo který je podmiňuje udělením povolení; v tomto případě o tom musí být učiněna výslovná zmínka v Evropském zbrojním pasu.

V souvislosti se zprávou uvedenou v článku 17 Komise rovněž přezkoumá po konzultaci členských států výsledky uplatňování druhého pododstavce, zejména pokud jde o jeho dopady na veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost.

3.  V dohodách o vzájemném uznávání vnitrostátních dokladů mohou dva nebo více členských států stanovit pro pohyb se ►C1  palnou zbraní ◄ na svém území pružnější úpravu, než která je uvedena v tomto článku.

Článek 13

1.  Každý členský stát předá všechny užitečné informace, které má k dispozici o konečné přepravě ►C1  palných zbraní ◄ , členskému státu, na jehož území budou přepraveny.

2.  Informace, jež členské státy obdrží na základě postupů podle článku 11 o přepravě ►C1  palných zbraní ◄ , podle čl. 7 odst. 2 a podle čl. 8 odst. 2 o nabývání a držení ►C1  palných zbraní ◄ osobami bez bydliště v daném státě, sdělí nejpozději během přepravy členskému státu určení a popřípadě nejpozději během přepravy členským státům tranzitu.

▼M1

3.  Pro účely účinného uplatňování této směrnice si členské státy pravidelně vyměňují informace. Z tohoto důvodu sestaví Komise do 28. července 2009 kontaktní skupinu pro výměnu informací pro účely uplatňování tohoto článku. Členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi, které vnitrostátní orgány jsou pověřeny předávat a získávat informace a plnit povinnosti uvedené v čl. 11 odst. 4.

▼M1

Článek 13a

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 3 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

▼B

Článek 14

Členské státy přijmou veškeré předpisy zakazující na jejich území dovoz

  ►C1  palné zbraně ◄ mimo případy uvedené v článcích 11 a 12 a s výhradou dodržení podmínek v nich stanovených,

 zbraně jiné než ►C1  palné ◄ s výhradou, že to povolují vnitrostátní předpisy dotyčného členského státu.KAPITOLA 4

Závěrečná ustanovení

Článek 15

1.  Členské státy zesílí kontroly držení zbraní na vnějších hranicích Společenství. Zejména dbají, aby cestující z třetích zemí, kteří zamýšlí cestovat do jiného členského státu, dodrželi článek 12.

2.  Tato směrnice nebrání kontrolám prováděným členskými státy nebo přepravcem během nastupování do dopravního prostředku.

3.  Členské státy informují Komisi o způsobech, kterými se provádějí kontroly uvedené v odstavcích 1 a 2. Komise shromáždí tyto informace a dá je k dispozici všem členským státům.

4.  Členské státy sdělí Komisi své vnitrostátní předpisy včetně změn týkajících se nabývání a držení zbraní, pokud jsou vnitrostátní předpisy přísnější než základní norma, kterou mají přijmout. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

▼M1

Článek 16

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 17

Do 28. července 2015 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o situaci vyplývající z uplatňování této směrnice, popřípadě doprovázenou návrhy.

Do 28. července 2012 provede Komise výzkum a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o možných výhodách a nevýhodách snížení počtu kategorií ►C2  palných zbraní ◄ na dvě (zakázané a povolené) s cílem dosáhnout lepšího fungování vnitřního trhu pro tyto výrobky prostřednictvím případného zjednodušení.

Do 28. července 2010 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu se závěry studie týkající se uvádění replik ►C2  palných zbraní ◄ na trh, aby se stanovilo, zda je začlenění těchto výrobků do působnosti této směrnice možné a žádoucí.

▼B

Článek 18

Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí tak, aby opatření uvedená v této směrnici nabyla účinnosti nejpozději do 1. ledna 1993. O přijatých opatřeních neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 19

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

I.

Pro účely této směrnice se „zbraněmi“ rozumí:

▼M1

  ►C2  palné zbraně ◄ definované v článku 1 směrnice,

▼B

 zbraně jiné než ►C1  palné ◄ ve smyslu vnitrostátních právních předpisů.

II.

Pro účely této směrnice se „ ►C1  palnými zbraněmi ◄ “ rozumí:

A.

Jakýkoli předmět, jenž spadá do některé z následujících kategorií, s výjimkou těch předmětů, které definici odpovídají, ale byly z ní vyloučeny z důvodů uvedených v bodě III.

Kategorie A – Zakázané ►C1  palné zbraně ◄

1. Výbušné vojenské střely a odpalovací zařízení.

2.  ►C3  Samočinné palné zbraně. ◄

3.  ►C1  Palné zbraně ◄ maskované jako jiné předměty.

4. Střelivo s průbojnými, výbušnými nebo zápalnými střelami, jakož i střely pro takové střelivo.

5. Střelivo pro pistole a revolvery s expanzními střelami, jakož i střely pro takové střelivo, s výjimkou zbraní určených k lovu nebo ke sportovní střelbě pro osoby oprávněné užívat tyto zbraně.

Kategorie B – ►C1  Palné zbraně ◄ podléhající povolení

1. Krátké poloautomatické nebo opakovací ►C1  palné zbraně ◄ .

2. Krátké jednoranové ►C1  palné zbraně ◄ pro střelivo se středovým zápalem.

3. Krátké jednoranové ►C1  palné zbraně ◄ pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 28 cm.

4. Dlouhé poloautomatické ►C1  palné zbraně ◄ , jejichž zásobník a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři náboje.

5. Dlouhé poloautomatické ►C1  palné zbraně ◄ , jejichž zásobník a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než tři náboje, jejichž podávací ústrojí je odnímatelné nebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři náboje.

6. Dlouhé opakovací a poloautomatické ►C1  palné zbraně ◄ s hladkým vývrtem hlavně, která nepřesahuje délku 60 centimetrů.

7. Civilní poloautomatické ►C1  palné zbraně ◄ , které mají vzhled zbraní s automatickým mechanismem.

Kategorie C – ►C1  Palné zbraně ◄ podléhající ohlášení

1. Opakovací dlouhé ►C1  palné zbraně ◄ jiné než uvedené v kategorii B bodě 6.

2. Dlouhé jednoranové ►C1  palné zbraně ◄ s drátkovým vývrtem.

3. Poloautomatické dlouhé ►C1  palné zbraně ◄ jiné než uvedené v kategorii B bodech 4 až 7.

4. Jednoranové krátké ►C1  palné zbraně ◄ pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 28 centimetrů.

Kategorie D – Jiné ►C1  palné zbraně ◄

Jednoranové dlouhé ►C1  palné zbraně ◄ s hladkým vývrtem hlavně.

B.

Podstatné části těchto ►C1  palných zbraní ◄ :

Mechanismus závěru, nábojová komora a hlaveň ►C1  palných zbraní ◄ jako oddělené předměty jsou zahrnuty do kategorie těch ►C1  palných zbraní ◄ , kterých jsou nebo mají být součástí.

III.

Pro účely této přílohy se do definice ►C1  palných zbraní ◄ nezahrnují předměty, které odpovídají definici, ale:

▼M1

a) byly trvale znehodnoceny způsobem, který zajišťuje, že všechny hlavní části ►C2  palné zbraně ◄ jsou trvale nepoužitelné a není možné je jakkoli odstranit, nahradit nebo upravit za účelem uschopnění ke střelbě;

▼B

b) slouží pro účely poplachu, signalizace, záchrany života, pro porážku zvířat, k rybolovu harpunou nebo jsou určeny pro průmyslové nebo technické využití za podmínky, že mohou být použity pouze pro stanovený účel;

c) považují se za historické zbraně nebo jejich napodobeniny, pokud nebyly zařazeny do předchozích kategorií a podléhají vnitrostátním právním předpisům.

▼M1

Členské státy přijmou veškerá opatření, aby znehodnocení uvedené v prvním pododstavci písm. a) zkontroloval příslušný orgán s cílem ověřit, zda je v jeho důsledku tato ►C2  palná zbraň ◄ nevratně neschopná střelby. Členské státy v rámci uvedené kontroly stanoví vydání osvědčení nebo dokladu, který potvrzuje znehodnocení ►C2  palné zbraně ◄ , nebo zřetelné odpovídající označení takové zbraně. Komise vydá postupem podle čl. 13a odst. 2 společné pokyny o standardech a technikách znehodnocení, aby bylo zajištěno, že znehodnocené zbraně jsou nevratně neschopné střelby.

▼B

Až do dosažení koordinace na úrovni Společenství mohou členské státy pro ►C1  palné zbraně ◄ uvedené v tomto bodě uplatňovat své vnitrostátní předpisy.

IV.

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) „krátkou ►C1  palnou zbraní ◄ ►C1  palná zbraň ◄ s hlavní nepřesahující 30 centimetrů nebo jejíž celková délka nepřesahuje 60 centimetrů;

b) „dlouhou ►C1  palnou zbraní ◄ “ jakákoli jiná ►C1  palná zbraň ◄ než krátká ►C1  palná zbraň ◄ ;

c)  ►C3  „samočinnou zbraní“ palná zbraň, jež se automaticky znovu nabíjí pokaždé, když je vypálena střela, a může jedním stiskem spouště vypálit dávku více střel; ◄

d)  ►C3  „samonabíjecí zbraní“ palná zbraň, jež se automaticky znovu nabije pokaždé, když je vypálena střela, a může jedním stiskem spouště vypálit pouze jednu střelu; ◄

e) „opakovací zbraní“ ►C1  palná zbraň ◄ , která je po každé vypálené střele ručně znovu nabita tak, že se do hlavně zavede náboj vyjmutý ze zásobníku a přemístěný pomocí mechanismu;

f) „jednoranovou zbraní“ ►C1  palná zbraň ◄ bez zásobníku, která se nabíjí před každým výstřelem ručním zavedením náboje do nábojové komory nebo do prostoru k tomu určenému při ústí hlavně;

g) „střelivem s průbojnými střelami“ střelivo pro vojenské účely, s plášťovou střelou a průbojným tvrdým jádrem;

h) „střelivem s výbušnými střelami“ střelivo pro vojenské účely se střelou obsahující nálož, která po nárazu vybuchne;

i) „střelivem se zápalnými střelami“ střelivo k vojenským účelům se střelou obsahující chemickou směs, která se při styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí.
PŘÍLOHA II

EVROPSKÝ ZBROJNÍ PAS

Pas musí obsahovat tyto části:

a) identifikaci držitele;

b) identifikaci ►C1  palné zbraně ◄ nebo ►C1  palných zbraní ◄ , včetně poznámky o kategorii podle této směrnice;

c) dobu platnosti pasu;

d) část vyhrazenou záznamům členského státu, který pas vydal (druh a odkazy povolení, atd.);

e) část vyhrazenou pro záznamy ostatních členských států (povolení vstupu, atd.);

f) poznámku:

„Právo cestovat do jiného členského státu s jednou nebo více zbraněmi kategorie B, C nebo D uvedenými v tomto pasu podléhá jednomu nebo několika předchozím povolením navštíveného členského státu. Toto nebo tato povolení mohou být v pasu zaznamenána.

Předchozí povolení není v zásadě nezbytné pro cesty se zbraní kategorie C nebo D určené pro lov nebo se zbraní kategorie B, C nebo D pro sportovní střelbu za podmínky, že je cestující držitelem zbrojního pasu a může prokázat důvod cesty.“

V případě, kdy členský stát informoval ostatní členské státy v souladu s čl. 8 odst. 3, že držení některých ►C1  palných zbraní ◄ kategorií B, C nebo D je zakázáno nebo podléhá povolení, doplní se jedna z těchto poznámek:

„Cesta do… (dotyčný stát/dotyčné státy) se zbraní… (identifikace zbraně) je zakázána.“

„Cesta do… (dotyčný stát/dotyčné státy) se zbraní… (identifikace zbraně) podléhá povolení.“( 1 ) Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/29/ES (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22).

( 2 ) Úř. věst. L 179, 8.7.2008, s. 5.

( 3 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

Top