EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01977L0799-20070101

Consolidated text: Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného (77/799/EHS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/799/2007-01-01

1977L0799 — CS — 01.01.2007 — 009.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

▼M5

SMĚRNICE RADY

ze dne 19. prosince 1977

o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného

(77/799/EHS)

▼B

(Úř. věst. L 336, 27.12.1977, p.15)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

SMĚRNICE RADY 79/1070/EHS ze dne 6. prosince 1979,

  L 331

8

27.12.1979

 M2

SMĚRNICE RADY 92/12/EHS ze dne 25. února 1992

  L 76

1

23.3.1992

►M3

SMĚRNICE RADY 2003/93/ES ze dne 7. října 2003,

  L 264

23

15.10.2003

►M4

SMĚRNICE RADY 2004/56/ES ze dne 21. dubna 2004,

  L 127

70

29.4.2004

►M5

SMĚRNICE RADY 2004/106/ES ze dne 16. listopadu 2004,

  L 359

30

4.12.2004

►M6

SMĚRNICE RADY 2006/98/ES ze dne 20. listopadu 2006,

  L 363

129

20.12.2006


Ve znění:

 A1

Akt o přistoupení Řecka

  L 291

17

19.11.1979

 A2

  L 302

23

15.11.1985

►A3

Akt o přistoupení Rakouska, Švédska a Finska

  C 241

21

29.8.1994

►A4

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie

  L 236

17

23.9.2003
▼B

▼M5

SMĚRNICE RADY

ze dne 19. prosince 1977

o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného

(77/799/EHS)

▼BRADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Shromáždění ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

vzhledem k tomu, že vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky překračující hranice členských států vedou k rozpočtovým ztrátám, k popření zásady daňové spravedlnosti a případně i k narušení pohybu kapitálu a podmínek hospodářské soutěže; že proto ovlivňují fungování společného trhu;

vzhledem k tomu, že Rada z těchto důvodů přijala dne 10. února 1975 usnesení o opatřeních Společenství k potírání mezinárodních daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem ( 3 );

vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní problém a vnitrostátní opatření, jejichž účinek nepřesahuje hranice státu, proto nedostačují; že rovněž spolupráce mezi správními úřady na základě dvoustranných dohod nedostačuje k tomu, aby se účinně čelilo novým podobám vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům, jež soustavně nabývají nadnárodní povahy;

vzhledem k tomu, že je proto třeba posílit spolupráci mezi správci daně uvnitř Společenství podle společných zásad a pravidel.

vzhledem k tomu, že by si členské státy na požádání měly navzájem poskytovat údaje o jednotlivých případech; že takto požádaný stát by měl provést šetření nezbytná ke zjištění těchto údajů;

vzhledem k tomu, že členské státy by si měly i bez vyžádání vzájemně poskytovat veškeré údaje, které se jeví užitečnými pro správné vyměření daní z příjmů a z majetku, zejména když se zdá, že dochází k umělému přesunu zisků mezi podniky v různých členských státech, nebo když jsou takové operace prováděny mezi podniky ve dvou členských státech skrze třetí zemi s účelem dosáhnout daňových výhod anebo když z jakéhokoli důvodu došlo nebo může dojít k daňovému úniku nebo vyhýbání se daňovým povinnostem;

vzhledem k tomu, že je důležité, aby pracovníci správce daně členského státu mohli být přítomni na území jiného členského státu, pokud to oba zúčastněné státy považují za žádoucí;

vzhledem k tomu, že je třeba zajistit, že údaje předané v rámci takovéto spolupráce nebudou zpřístupněny nepovolaným osobám, aby byla zachována základní práva občanů a podniků; že je proto nezbytné, aby členský stát, který obdrží tyto údaje, je mohl použít na účely jiné než na daňové účely nebo k usnadnění trestního stíhání osob, které porušily daňové předpisy daného státu, pouze se souhlasem členského státu, který údaje poskytl; že je dále nezbytné, aby státy přiznaly vyžádaným údajům týž stupeň ochrany, jaký měly ve státě, který údaj poskytl, pokud to zmíněný stát požaduje;

vzhledem k tomu, že by členskému státu mělo být přiznáno právo odmítnout provedení šetření nebo poskytnutí údajů, pokud právo nebo správní praxe členského státu, který má údaj poskytnout, neopravňuje k provádění těchto šetření nebo k zjišťování nebo použití takových údajů pro vlastní účely nebo pokud by poskytnutí údajů odporovalo veřejnému pořádku nebo vedlo k prozrazení obchodního, průmyslového nebo profesního tajemství nebo obchodního postupu anebo pokud by členský stát požadující poskytnutí údajů nebyl z právních nebo faktických důvodů schopen odpovídající údaje sám poskytovat;

vzhledem k tomu, že spolupráce mezi členskými státy a Komisí je nezbytná k stálému zkoumání postupů spolupráce a výměny zkušeností v dotyčných oblastech, zejména v oblasti umělých přesunů zisků ve skupinách podniků, aby mohly být tyto postupy zlepšovány a aby mohla být vypracována vhodná pravidla Společenství,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Obecná ustanovení

▼M5

1.  Příslušné orgány členských států si v souladu s touto směrnicí navzájem poskytují veškeré údaje, které by jim mohly umožnit správné vyměření daní z příjmů a majetku, a veškeré údaje týkající se zavedení daní z pojistného podle čl. 3 šesté odrážky směrnice Rady 76/308/EHS ze dne 15. března 1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření ( 4 ).

▼B

2.  Za daně z příjmů a z majetku se považují, bez ohledu na způsob výběru, veškeré daně vyměřené z celkového příjmu, celkového majetku nebo z částí příjmů nebo majetku, včetně daní ze zisku z převodu movitého a nemovitého majetku, daní z objemu mezd a platů placených podniky a daní z přírůstku hodnoty majetku.

▼A3

3.  Stávající daně podle odstavce 2 jsou zejména tyto:

v Belgii:

Impôt des personnes physiques/Personenbelasting

Impôt des sociétés/Vennootschapsbelasting

Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting

Impôt des non-résidents/Belasting der niet-verblijfhouders

v Dánsku:

Indkomstskat til staten

Selsskabsskat

Den kommunale indkomstskat

Den amtskommunale indkomstskat

Folkepensionsbidragene

Sømandsskat

Den særlige indkomstskat

Kirkeskat

Formueskat til staten

Bidrag til dagpengefonden

v Německu:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Vermögensteuer

Gewerbesteuer

Grundsteuer

v Řecku:

Φόρoς εισoδήματoς φυσικώv πρoσώπωv

Φόρoς εισoδήματoς voμικώv πρoσώπωv

Φόρoς ακιvήτoυ περιoυσίας

ve Španělsku:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas

ve Francii:

Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Taxe professionnelle

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

v Irsku:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Wealth tax

v Itálii:

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Imposta locale sui redditi

v Lucembursku:

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Impôt sur le revenu des collectivités

Impôt commercial communal

Impôt sur la fortune

Impôt foncier

v Nizozemsku:

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Vermogensbelasting

v Rakousku:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Grundsteuer

Bodenwertabgabe

Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

v Portugalsku:

Contribuição predial

Imposto sobre a indústria agrícola

Contribuição industrial

Imposto de capitais

Imposto profissional

Imposto complementar

Imposto de mais-valias

Imposto sobre o rendimento do petróleo

Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes

ve Finsku:

Valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

Kunnallisvero/kommunalskatten

Kirkollisvero/kyrkoskatten

Kansaneläkevakuutusmaksu/folkpensionsförsäkringspremien

Sairausvakuutusmaksu/sjukförsäkringspremien

Korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst

Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig

Valtion varallisuusvero/den statliga förmögenhetsskatten

Kiinteistövero/fastighetsskatten

ve Švédsku:

Den statliga inkomstskatten

Sjömansskatten

Kupongskatten

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.

Den statliga fastighetsskatten

Den kommunala inkomstskatten

Förmögenhetsskatten

ve Spojeném království:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Petroleum revenue tax

Development land tax.

▼A4

v České republice:

Daně z příjmů

Daň z nemovitostí

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Daň z přidané hodnoty

Spotřební daně

v Estonsku:

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Maamaks

na Kypru:

Φόρος Εισοδήματος

'Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

v Lotyšsku:

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

nekustamā īpašuma nodoklis

uzņēmumu ienākuma nodoklis

v Litvě:

Gyventojų pajamų mokestis

Pelno mokestis

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Žemės mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokestis už aplinkos teršimą

Naftos ir dujų išteklių mokestis

Paveldimo turto mokestis

v Maďarsku:

Személyi jövedelemadó

Társasági adó

Osztalékadó

Általános forgalmi adó

Jövedéki adó

Építményadó

Telekadó

na Maltě:

Taxxa fuq l-income

v Polsku:

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek od czynności cywilnopranych

ve Slovinsku:

Dohodnina

Davki občanov

Davek od dobička pravnih oseb

Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic

na Slovensku:

daň z príjmov fyzických osôb

daň z príjmov právnických osôb

daň z dedičstva

daň z darovania

daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

daň z nehnuteľností

daň z pridanej hodnoty

spotrebné dane.

▼M6

v Bulharsku:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

v Rumunsku:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren.

▼B

4.  Odstavec 1 se vztahuje i na všechny daně stejné nebo obdobné povahy, kterými budou doplněny nebo nahrazeny daně uvedené v odstavci 3. Příslušné orgány členských států uvědomí sebe navzájem i Komisi o dni nabytí účinnosti těchto daní.

▼A3

5.  „Příslušnými orgány“ se rozumějí:

v Belgii:

De Minister van financiën nebo jeho pověřený zástupce

Le Ministre des finances nebo jeho pověřený zástupce

v Dánsku:

Skatteministeren nebo jeho pověřený zástupce

v Německu:

Der Bundesminister der Finanzen nebo jeho pověřený zástupce

v Řecku:

Τo Υπoυργείo Οικovoμικώv nebo jeho pověřený zástupce

ve Španělsku:

El Ministro de Economía y Hacienda nebo jeho pověřený zástupce

ve Francii:

Le ministre de l'économie nebo jeho pověřený zástupce

v Irsku:

The Revenue Commissioners nebo jeho pověřený zástupce

v Itálii:

▼M4

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali nebo jeho pověření zástupci

▼A3

v Lucembursku:

Le ministre de finance nebo jeho pověřený zástupce

v Nizozemsku:

De minister van financiën nebo jeho pověřený zástupce

v Rakousku:

Der Bundesminister für Finanzen nebo jeho pověřený zástupce

v Portugalsku:

O Ministro das Finanças nebo jeho pověřený zástupce

ve Finsku:

Valtiovarainministeriö nebo jeho pověřený zástupce Finansministeriet nebo jeho pověřený zástupce

ve Švédsku:

▼M4

Chefen för Finansdepartementet nebo jeho pověřený zástupce

▼A3

ve Spojeném království:

▼M3

The Commissioners of Customs and Excise nebo jejich pověřený zástupce pro údaje týkající se daní z pojistného a spotřebních daní,

The Commissioners of Inland Revenue nebo jejich pověřený zástupce pro ostatní údaje

▼A4

v České republice:

Ministr financí nebo jeho pověřený zástupce

v Estonsku:

Rahandusminister nebo jeho pověřený zástupce

na Kypru:

Υπουργός Οικονομικών nebo jeho pověřený zástupce

v Lotyšsku:

Finanšu ministrs nebo jeho pověřený zástupce

v Litvě:

Finansų ministras nebo jeho pověřený zástupce

v Maďarsku:

A pénzügyminiszter nebo jeho pověřený zástupce

na Maltě:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi nebo jeho pověřený zástupce

v Polsku:

Minister Finansów nebo jeho pověřený zástupce

ve Slovinsku:

Minister za financií nebo jeho pověřený zástupce

na Slovensku:

Minister financií nebo jeho pověřený zástupce.

▼M6

v Bulharsku:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

v Rumunsku:

Ministerul Finanțelor Publice nebo jeho pověřený zástupce.

▼B

Článek 2

Výměna na dožádání

1.  Příslušný orgán některého členského státu může v jednotlivém případě požádat příslušný orgán jiného členského státu o sdělení údaje podle čl. 1 odst. 1. Příslušný orgán dožádaného členského státu není povinen žádosti vyhovět, má-li za to, že příslušný úřad žádajícího státu nevyčerpal vlastní obvyklé zdroje údajů, kterých mohl v daném případě využít, aniž by tím bylo ohroženo dosažení žádoucího výsledku.

2.  Ke sdělení údaje podle odstavce 1 případně provede příslušný orgán dožádaného členského státu nezbytná šetření.

▼M4

K získání požadovaných údajů postupuje dožádaný orgán nebo správní orgán, na který se dožádaný orgán obrátí, jako by postupoval při plnění vlastních úkolů nebo na dožádání jiného orgánu svého členského státu.

▼B

Článek 3

Automatická výměna údajů

Příslušné orgány členských států si navzájem pravidelně bez předchozího dožádání poskytují údaje podle čl. 1 odst. 1 pro skupiny jednotlivých případů, které určí konzultačním postupem podle článku 9.

Článek 4

Spontánní výměna údajů

1.  Příslušný orgán každého členského státu poskytne příslušnému orgánujiného členského státu údaje podle čl. 1 odst. 1, o kterých se dozví, bez předchozího dožádání v těchto případech:

a) může-li příslušný orgán některého členského státu důvodně předpokládat, že v tomto jiném členském státě může dojít ke zkrácení daně;

b) obdrží-li osoba povinná k dani v některém členském státě daňovou úlevu nebo osvobození od daně, jež by mohla vést ke vzniku nebo zvýšení její daňové povinnosti v tomto jiném členském státě;

c) jsou-li obchody mezi osobou povinnou k dani v jednom členském státě a osobou povinnou k dani v tomto jiném členském státě prováděny přes jednu nebo více dalších zemí tak, že to může vést ke snížení daně v jednom z těchto členských států nebo v obou;

d) může-li příslušný orgán některého členského státu důvodně předpokládat, že může dojít ke snížení daně umělým přesunem zisku ve skupině podniků;

e) umožnil-li údaj poskytnutý členskému státu příslušným orgánem tohoto jiného členského státu zjištění skutečností, které by mohly ovlivnit vyměření daně v tomto jiném členském státě.

2.  Příslušné orgány členských států mohou konzultačním postupem podle článku 9 rozšířit výměnu údajů podle odstavce 1 i na jiné případy než tam výslovně uvedené.

3.  Příslušné orgány členských států si mohou ve všech ostatních případech navzájem bez předchozího dožádání sdělovat údaje podle čl. 1 odst. 1, o kterých se dozvědí.

Článek 5

Lhůta pro poskytnutí údajů

Příslušné orgány členského státu poskytují údaje dožádané podle předcházejících článků co nejrychleji. Vyvstanou-li tomuto orgánu překážky pro poskytnutí údaje nebo odmítne-li údaje poskytnout, uvědomí o tom neprodleně příslušný orgán žádajícího členského státu s uvedením povahy překážek nebo důvodů odmítnutí.

Článek 6

Spolupráce úředníků zúčastněného státu

K použití předchozích ustanovení se mohou příslušný orgán členského státu, který poskytuje údaj, a příslušný orgán členského státu, pro který je údaj určen, dohodnout konzultačním postupem podle článku 9, že bude povolena přítomnost pracovníků správce daně zúčastněného členského státu v členském státě, který poskytuje údaj. Prováděcí pravidla k první větě budou rovněž stanovena tímto konzultačním postupem.

Článek 7

Ustanovení o utajení

▼M4

1.  Všechny údaje, které členský stát obdrží podle této směrnice, musí být v tomto státě utajeny stejně jako údaje zjištěné podle jeho vnitrostátních předpisů. V každém případě tyto údaje

 mohou být zpřístupněny jen osobám přímo zapojeným do vyměření daně nebo správního přezkoumání vyměření daně,

 mohou být dále sděleny jen v rámci soudního nebo správního řízení o sankcích, pokud se týká vyměření daně nebo přezkoumání vyměření daně, a to jen osobám přímo zúčastněným na tomto řízení; tyto údaje však mohou být zveřejněny při veřejném soudním jednání nebo v soudním rozsudku, pokud proti tomu příslušný úřad členského státu, který údaje poskytl, při jejich prvním předání nevznese námitku,

 nesmějí být za žádných okolností použity pro jiné účely než pro daňové účely nebo pro účely soudního nebo správního řízení o sankcích, pokud se týká vyměření daně nebo přezkoumání vyměření daně nebo s ním souvisí.

Dále mohou členské státy stanovit, že údaje uvedené v prvním pododstavci se použijí pro vyměření jiných dávek, cel nebo daní podle článku 2 směrnice 76/308/EHS ( 5 )

▼B

2.  Členský stát, jehož vnitrostátní právní předpisy nebo správní praxe pro vlastní daňové účely stanoví užší meze než odstavec 1, není povinen poskytovat údaje podle zmíněného odstavce, pokud se zúčastněný stát nezaváže zachovávat tyto užší meze.

3.  Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán členského státu, který poskytuje informaci, povolit, aby byl údaj v žádajícím členském státě použit i k jiným účelům, pokud dané údaje mohou být k takovým účelům použity podle vnitrostátních právních předpisů státu, který údaj poskytuje.

4.  Domnívá-li se příslušný orgán některého členského státu, že údaje, které obdržel od příslušného orgánu jiného členského státu, by mohly být užitečné pro příslušné orgány třetího členského státu, může jim tyto údaje poskytnout se souhlasem příslušného orgánu, který je poskytl.

Článek 8

Meze výměny údajů

▼M4

1.  Tato směrnice neukládá členskému státu, od kterého jsou údaje požadovány, aby provedl šetření nebo poskytnul údaje, pokud jeho právní předpisy nebo správní praxe neopravňují příslušné orgány tohoto členského státu k provedení takového šetření nebo ke shromažďování takových údajů.

▼B

2.  Poskytnutí údaje může být odmítnuto, pokud by vedlo k prozrazení obchodního, průmyslového nebo profesního tajemství nebo obchodního postupu nebo pokud by poskytnutí daného údaje odporovalo veřejnému pořádku.

▼M4

3.  Příslušný orgán členského státu může odmítnout poskytnutí údajů, pokud dožadující členský stát není z faktických nebo právních důvodů schopen údaje stejného druhu sám poskytovat.

▼M4

Článek 8a

Oznámení

1.  Na žádost příslušnéhoorgánu členského státu oznámí příslušný orgán jinéhočlenského státu v souladu s platnými předpisy o oznamování podobných opatření existujícími v dožádaném členském státě všechna opatření a rozhodnutí, která vycházejí od správních orgánů dožadujícího členského státu a týkají se použití daňových předpisů v oblasti působnosti této směrnice na jeho území.

2.  Žádosti o oznámení obsahují předmět oznamovaného opatření nebo rozhodnutí, jméno a adresu adresáta, jakož i další údaje umožňující identifikaci adresáta.

3.  Dožádaný orgán bezodkladně uvědomí dožadující orgán o své reakci na žádost o oznámení a sám mu oznámí zejména datum, ke kterému bylo rozhodnutí nebo opatření oznámeno adresátovi.

Článek 8b

Souběžné kontroly

1.  Pokud daňová situace jedné nebo více osob povinných k dani představuje společný nebo doplňující zájem dvou nebo více členských států, mohou se tyto státy dohodnout na provádění souběžných kontrol na vlastním území za účelem výměny takto získaných údajů, kdykoliv se tento postup jeví jako účinnější než kontroly prováděné pouze jedním členským státem samostatně.

2.  Příslušný orgán každého členského státu nezávisle určí osoby povinné k dani, u kterých hodlá navrhnout souběžnou kontrolu. Dále uvědomí příslušné orgány v jiných dotčených členských státech o případech, které by podle jeho názoru měly být předmětem souběžných kontrol. Svou volbu v co nejširší možné míře zdůvodní a poskytne údaje, které vedly k jeho rozhodnutí. Rovněž uvede dobu, po kterou by se měly tyto kontroly uskutečňovat.

3.  Příslušný orgán každého dotčeného členského státu dále rozhodne, zda si přeje se souběžných kontrol zúčastnit. Příslušný orgán, kterému byla souběžná kontrola navržena, svému protějšku potvrdí souhlas s provedením této kontroly, nebo mu sdělí odůvodněné odmítnutí této kontroly.

4.  Každý příslušný orgán dotčených členských států jmenuje zástupce odpovědného za dohled nad kontrolou a za její koordinaci.

▼B

Článek 9

Konzultace

1.  K používání této směrnice se navzájem konzultují, v případě potřeby ve výboru,

 příslušné orgány zúčastněných členských států na žádost kteréhokoli z nich, jedná-li se o dvoustranné otázky,

 příslušné orgány všech členských států a Komise na žádost některého z těchto orgánů nebo Komise, nejedná-li se výlučně o dvoustranné otázky.

2.  Příslušné orgány členských států mohou být v přímém vzájemném styku. Příslušné orgány členských států mohou vzájemnou dohodou stanovit, aby v určitých jednotlivých případech nebo skupinách jednotlivých případů byly v přímém vzájemném styku jimi určené orgány.

3.  Jestliže se příslušné orgány dohodnou na dvoustranných otázkách v oblastech spadajících do oblasti působnosti této směrnice, s výjimkou řešení jednotlivých případů, uvědomí o tom bezodkladně Komisi. Komise o tom uvědomí příslušné orgány ostatních členských států.

Článek 10

Výměna zkušeností

Členské státy spolu s Komisí stále sledují spolupráci podle této směrnice a vyměňují si zkušenosti, zejména v oblasti převodních cen ve skupinách podniků, s cílem zdokonalit tuto spolupráci a případně vypracovat pravidla pro zmíněné obory.

Článek 11

Vztah k širším závazkům vzájemné pomoci

Předchozími ustanoveními nejsou dotčeny širší závazky k vzájemnému poskytování údajů podle jiných právních předpisů.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1977 a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátníchprávních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 13

Tato směrnice je určena členským státům.( 1 ) Úř. věst. C 293, 13.12.1976, s. 34.

( 2 ) Úř. věst. C 56, 7.3.1977, s. 66.

( 3 ) Úř. věst. C 35, 14.2.1975, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 73, 19.3.1976, s. 18. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

( 5 ) Úř. věst. L 73, 19.3.1976, s. 18.

Top