EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021JC0030

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Global Gateway

JOIN/2021/30 final

V Bruselu dne 1.12.2021

JOIN(2021) 30 final

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance

Global Gateway


Global Gateway

1.Úvod

Demokracie – a hodnoty, na nichž jsou založeny – musí prokázat, že jsou schopny řešit globální výzvy dneška. Musí disponovat schopnostmi a ambicemi potřebnými k tomu, aby pomohly zlepšit životy lidí na celém světě. Na tuto skutečnost důrazně upozornila trvale rostoucí potřeba, aby země investovaly a rozvíjely infrastrukturu, kterou potřebují k vytvoření udržitelné prosperity, pracovních míst a služeb pro své místní komunity.

Tato globální potřeba infrastruktury je nejen klíčem k udržitelnému rozvoji na celém světě, ale tvoří také zásadní součást boje proti změně klimatu a ochrany životního prostředí, zlepšení globální zdravotní bezpečnosti a posílení konkurenceschopnosti světového hospodářství. Dopad dnešní neúplné, nekompatibilní nebo nepropojené globální infrastruktury jsme tvrdě pocítili během pandemie COVID-19, ať už prostřednictvím hospodářského dopadu a izolace v důsledku nedostatečné digitální konektivity, narušení dodavatelských řetězců nebo nedostatku zdravotnických výrobků. Zatímco však pandemie urychlila potřebu jednat, nedostatek investic a rozsah globálních potřeb se projevoval již dlouho předtím. Podle odhadů skupiny G20 dosáhne deficit investic do globální infrastruktury do roku 2040 výše 13 bilionů EUR. 1 Vezmeme-li v úvahu další investice do infrastruktury, které jsou potřebné za účelem omezení změny klimatu a zhoršování stavu životního prostředí, pak se tato částka každým rokem zvýší na 1,3 bilionu EUR 2 .

V konfrontaci s touto naléhavou potřebou významného objemu financování země potřebují pozitivní nabídku ve chvíli, kdy se rozhodují o tom, jak nejlépe rozvíjet svou klimatickou, energetickou, dopravní a digitální infrastrukturu nebo jakým způsobem posílit své zdravotní či vzdělávací systémy. Tyto volby mají skutečný dopad na životy a živobytí jejich občanů. To je důvod, proč potřebují důvěryhodného partnera pro návrh projektů, které jsou udržitelné a vysoce kvalitní a které jsou realizovány za dodržení vysoké úrovně transparentnosti a standardů, aby místním komunitám zajistily trvalý sociální a hospodářský přínos.

EU nabídne své financování za spravedlivých a příznivých podmínek, aby se omezilo riziko zadlužení. Pomůže vybudovat udržitelnou infrastrukturu společně s podporou, dovednostmi i finančními prostředky potřebnými k jejímu fungování. Bez řádné transparentnosti, dobré správy a vysokých standardů může docházet k tomu, že projekty nebudou správně zvoleny nebo navrženy, zůstanou nedokončené nebo budou zneužity ke korupci. To nejen brzdí růst a připravuje místní komunity o přínosy, ale v konečném důsledku vytváří závislosti, které mohou omezovat schopnost zemí přijímat rozhodnutí.

Vzhledem ke globální povaze této výzvy musí EU svým partnerům poskytnout pozitivní nabídku. Takovou nabídkou je strategie Global Gateway („Globální brána“): plán EU na významné investice do rozvoje infrastruktury po celém světě. Jeho cílem je vytvářet propojení, a nikoli závislosti. Investovat do projektů, které lze realizovat za dodržení přísných standardů, řádné správy a transparentnosti. Spolupracovat s hostitelskými zeměmi, finančními institucemi a soukromým sektorem na zvyšování investic do infrastruktury s cílem zlepšit naši konkurenceschopnost, poskytnout výhody a ochranu našim partnerům, posílit postavení místních komunit a vypořádat se s nejnaléhavějšími globálními výzvami dneška – od změny klimatu a udržitelného rozvoje až po zdravotní bezpečnost, genderovou rovnost a vzdělávací systémy.

Aby toho bylo možné dosáhnout, bude strategie Global Gateway působit po celém světě, bude se přizpůsobovat potřebám a strategickým zájmům různých regionů a i nadále zůstane založena na hodnotách. Zaměří se na fyzickou infrastrukturu (např. optické kabely, čisté dopravní koridory, přenosová vedení čisté energie) s cílem posílit digitální, dopravní a energetické sítě. Poskytne rovněž příznivé prostředí, které zajistí, že projekty budou skutečně funkční, a to tím, že nabídne atraktivní investiční podmínky a obchodní podmínky příznivé pro podnikání, sbližování právních předpisů, standardizaci, integraci dodavatelských řetězců a finanční služby.

Čelíme nové vědecké a výrobní revoluci, kterou vyvolala jednak potřeba bojovat proti změně klimatu a reagovat na zdravotní hrozby, jednak digitální transformace. Tyto změny přinášejí další výzvy pro rozvojové úsilí, ale i nové příležitosti. Tím, že bude pomáhat ostatním, bude EU rovněž přispívat k prosazování vlastních zájmů, k posilování odolnosti svých dodavatelských řetězců a k otevírání více obchodních příležitostí pro hospodářství EU, kde je na mezinárodním obchodu závislých přibližně 38 milionů pracovních míst.

Vybudování potřebného dosahu a vytvoření výhod plynoucích z rozvoje infrastruktury doma i po celém světě bude vyžadovat velké investice. S využitím všech finančních a rozvojových nástrojů, které má EU k dispozici, a s podporou ve formě pevného závazku na straně členských států EU 3  se strategie Global Gateway v letech 2021 až 2027 zaměří na mobilizaci investic ve výši až 300 miliard EUR. Bude tak činit pod jednou značkou a s využitím přístupu „tým Evropa“, který spojuje zdroje EU, členských států, evropských finančních institucí a vnitrostátních rozvojových finančních institucí. Bude se aktivně snažit o mobilizaci finančních prostředků a odborných znalostí soukromého sektoru a podporovat přístup k udržitelnému financování.

Díky strategii Global Gateway bude Evropa beze zbytku plnit svou úlohu při zmírňování globálního nedostatku investic. Splnění tohoto cíle však bude vyžadovat soustředěné úsilí podobně smýšlejících partnerů. V tomto duchu strategie Global Gateway vhodně doplní činnost zahájenou v rámci skupiny G7 a vzájemně posílí iniciativy, jako je například iniciativa „Build Back Better World“ (Obnova světa k lepšímu). Toto pevné odhodlání ke spolupráci bylo znovu potvrzeno na konferenci OSN o změně klimatu COP26 v roce 2021, kde se EU a Spojené státy spojily s podobně smýšlejícími partnery s cílem vyjádřit společné odhodlání řešit klimatickou krizi prostřednictvím rozvoje infrastruktury, která bude čistá, odolná a v souladu s budoucností nulových čistých emisí 4 .

Global Gateway vychází z úspěchů strategie pro propojení EU a Asie z roku 2018, nedávno uzavřených partnerství v oblasti konektivity s Japonskem a Indií, jakož i z hospodářského a investičního plánu pro západní Balkán 5 , Východního partnerství 6 a jižního sousedství 7 . Je plně v souladu s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a jejími cíli v oblasti udržitelného rozvoje a s Pařížskou dohodou. Nabídkou pozitivních možností pro rozvoj globální infrastruktury bude strategie Global Gateway investovat do mezinárodní stability a spolupráce a prokáže, že demokratické hodnoty poskytují jistotu a spravedlnost investorům, udržitelnost partnerům a dlouhodobé výhody lidem celého světa.

Přístup Global Gateway

Strategie Global Gateway bude směrovat výdaje EU na rozvoj globální infrastruktury v souladu s následujícími klíčovými zásadami:

Demokratické hodnoty a vysoké standardy

Strategie Global Gateway nabídne partnerským zemím, aby si při rozhodování o tom, jak naplní své potřeby související s rozvojem infrastruktury, vybraly variantu založenou na hodnotách. Tím se rozumí dodržování zásad právního státu, vysokých standardů v oblasti lidských a sociálních práv a práv pracovníků a respektování norem od mezinárodních pravidel a standardů po ochranu duševního vlastnictví. To znamená výběr takových investic, které jsou udržitelné – pro místní obyvatele, místní životní prostředí i místní ekonomiky. Znamená to zaujmout etický přístup, aby projekty v oblasti infrastruktury nevytvářely neudržitelné zadlužení nebo nežádoucí závislosti.

Řádná správa a transparentnost

Realizace projektů, které pomohou lidem, bude vyžadovat transparentnost, odpovědnost a finanční udržitelnost. Bude potřeba otevřený přístup k veřejným zakázkám a rovné podmínky pro potenciální investory a jasný soubor dohodnutých výstupů, aby bylo zajištěno, že projekty strategie Global Gateway budou jasně informovat o tom, co přinesou – a své sliby také splní. Ti, jichž se potenciální projekty nejvíce týkají (místní komunity, podniky a partneři), musí mít plné právo vyjádřit svůj názor prostřednictvím řádných veřejných konzultací a v rámci zapojení občanské společnosti. Projekty by měly zajistit cenově dostupný a rovný přístup ke službám a výhodám, které přinesou, a to zvláště ženám a dívkám a těm, kterým hrozí znevýhodnění nebo vyloučení.

Rovnocenná partnerství

Projekty strategie Global Gateway budou navrhovány, rozvíjeny a realizovány v úzké spolupráci a v rámci konzultací s partnerskými zeměmi. Projekty infrastruktury budou vycházet z potřeb a příležitostí identifikovaných u místních ekonomik a místních komunit a také z vlastních strategických zájmů EU. To znamená rozvíjet partnerství s danými zeměmi jako rovný s rovnými a zajistit, aby se při plánování projektů zohledňovala schopnost hostitelských zemí spravovat a udržovat infrastrukturu udržitelným způsobem po jejím dokončení.

Ekologické a čisté

Global Gateway je klimaticky neutrální strategie pro urychlení udržitelného rozvoje a oživení, vytvoření inkluzivního růstu a pracovních míst a přechod k čistšímu a více oběhovému globálnímu hospodářství. Bude investovat do rozvoje infrastruktur, které jsou čisté, odolné vůči změně klimatu a jsou v souladu s cestami k čistým nulovým emisím. Projekty se budou řídit zásadou „neškodit“, stanovenou v Zelené dohodě pro Evropu, a zajistí, že bude využíváno posuzování vlivů na životní prostředí a strategické posuzování vlivů na životní prostředí.

Zaměření na bezpečnost

Bezpečná infrastruktura podporuje odolnost globální ekonomiky a dodavatelských řetězců – ať už jde o digitální, zdravotní, dopravní nebo energetickou oblast. Projekty strategie Global Gateway budou investovat do infrastruktury, aby se odstranila slabá místa, zajistila důvěryhodná konektivita a vybudovaly kapacity s cílem čelit přírodním nebo člověkem způsobeným výzvám, fyzickým, kybernetickým nebo hybridním hrozbám a ekonomickému nátlaku sloužícímu geopolitickým cílům. Zajistí, že občané budou chráněni před neoprávněným sledováním ze strany veřejných orgánů nebo soukromých společností.

Stimulace investic soukromého sektoru

Evropský průmysl, který má ve světě přední pozici, nám spolu se znalostmi soukromého sektoru a investičními kapacitami poskytuje jedinečnou celosvětovou konkurenční výhodu a strategie Global Gateway ji musí plně využít, aby byla pro partnerské země životaschopnou a atraktivní alternativou. Strategie Global Gateway bude kombinovat a aktivovat zdroje z EU, jejích členských států, finančních institucí a mnohostranného veřejného financování a využívat tyto veřejné zdroje k přilákání soukromého kapitálu.

2.Investiční priority strategie Global Gateway

Strategie Global Gateway posílí propojení mezi lidmi v Evropě a v partnerských zemích a nasměruje své investice tam, kde byly v posledních letech odhaleny nedostatky v infrastruktuře nebo kde došlo k jejich dalšímu zhoršení. Tyto oblasti jsou často klíčové z hlediska řešení nejnaléhavějších globálních výzev, jimž čelíme, a investice do nich poskytují lidem ve střednědobém a dlouhodobém horizontu největší výhody.

Prioritou budou investice do digitalizace, zdravotnictví, oblasti klimatu, energetiky a dopravy, jakož i do vzdělávání a výzkumu. Klíčovými prioritami jsou rovněž zlepšování kvality a množství infrastruktury a vytvoření příznivého prostředí v přijímajících zemích a regionech. Strategie Global Gateway zajistí spravedlivý a stejnoměrný přístup k přínosům plynoucím z investic. V tomto duchu zaručíme, že projekty a investice budou inkluzivní, zvláště pokud jde o rovnost žen a mužů.

2.1Digitalizace

Pandemie COVID-19 zvýšila důležitost přístupu k bezpečným a důvěryhodným digitálním infrastrukturám a technologiím podpořeným řádnou regulací. Vzhledem k tomu, že globální internetový provoz by měl do roku 2030 vzrůst více než šestinásobně, bude při přechodu k ekonomice a společnosti založené na datech nezbytné širokopásmové připojení.

EU bude spolupracovat s partnerskými zeměmi na zavádění digitálních sítí a infrastruktur, jako jsou podmořské a pozemní kabely z optických vláken, bezpečné kosmické komunikační systémy a rovněž cloudové a datové infrastruktury, které společně poskytují základ pro výměnu dat a spolupráci v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence (AI) a pozorování Země. Budeme upřednostňovat nedostatečně pokryté regiony, země a obyvatelstvo, abychom překlenuli globální digitální propast a posílili bezpečné a důvěryhodné digitální propojení jak na lokální úrovni, tak i s Evropou a se světem. EU rovněž sníží environmentální stopu digitální infrastruktury na minimum podporou ekologických datových center a zavedením podmořských kabelů vybavených senzory pro monitorování oceánů.

Soubor opatření EU pro kybernetickou bezpečnost sítí 5G bude sloužit ke směrování investic do digitální infrastruktury. Tyto nástroje budou také propojeny se standardy a protokoly, které podporují zabezpečení a odolnost sítí, interoperabilitu a otevřený, pluralitní a bezpečný internet. EU bude rovněž podporovat přístup k otevřenému internetu vzhledem k jeho úloze klíčové hnací síly pro inovace, sociálně-politický, hospodářský a kulturního rozvoj.

EU nabídne balíčky týkající se digitální ekonomiky 8 , které kombinují investice do infrastruktury s pomocí na úrovni jednotlivých zemí za účelem zajištění ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a práva na soukromí, důvěryhodné umělé inteligence a také spravedlivých a otevřených digitálních trhů. EU bude například navazovat na celosvětový trend směřující ke sbližování s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR), aby inspirovala ostatní země k podpoře bezpečných toků dat. Global Gateway bude podporovat regulační model EU v podobě otevřených a konkurenčních trhů komunikačních sítí a služeb.

Strategie Global Gateway v praxi

Prostřednictvím podmořského kabelu mezi EU a Latinskou Amerikou a pozemní páteřní sítě mezi jihoamerickými zeměmi, které dohromady tvoří 35 000 km dlouhou vysokorychlostní síť na bázi optických vláken, poskytuje program BELLA digitální dálnici pro podporu investic a spolupráci v oblasti výzkumu. Celková výše grantového financování činí přibližně 53 milionů EUR, včetně 26,5 milionu EUR poskytnutých EU. Prostřednictvím strategie Global Gateway rozšíří EU program BELLA na zbytek latinskoamerického kontinentu, přičemž další finanční prostředky ve výši 15 milionů EUR mají stimulovat financování z partnerských zemí. Program BELLA zajistí, že požadovaná konektivita bude existovat po dobu příštích 25 let, aby vyhovovala stále rostoucím potřebám biregionální spolupráce v oblasti výzkumu a vzdělávání. Jeho součástí bude poskytnutí vysokorychlostního a spolehlivého přístupu k plánovanému regionálnímu centru služeb pro podporu krizového řízení programu EU Copernicus v Panamě, které bude řešit krizové situace v oblasti klimatu. Na základě úspěchu programu BELLA je EU odhodlána zintenzivnit své partnerství s daným regionem prostřednictvím digitální aliance mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem a zároveň podpořit sbližování právních předpisů a mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany údajů,

2.2Změna klimatu a energetika

Cenově dostupný a spolehlivý přístup k energiím a surovinám je nezbytným předpokladem pro fungování ekonomik a konkurenceschopnost průmyslových odvětví. Energetický sektor je také odpovědný za více než 70 % celosvětových emisí skleníkových plynů a jeho přechod na čistší energii bude hrát zásadní roli při předcházení destruktivním dopadům souvisejícím se změnou klimatu. EU se zavázala, že se do roku 2050 stane prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Na nedávné konferenci COP26 se svět v rámci Klimatického paktu z Glasgow kolektivně zavázal ke snížení globálních emisí oxidu uhličitého na čistou nulu přibližně v polovině století.

Dopad změny klimatu a úbytku biologické rozmanitosti neúměrně postihuje ty nejchudší a nejzranitelnější na světě, zejména v zemích s nízkými a středními příjmy. Investice jak do zmírňování změny klimatu, tak do odolnosti vůči změně klimatu v těchto zemích jsou nezbytné nejen pro potravinové zabezpečení, zdravotní a lidskou bezpečnost a ochranu před dopady změny klimatu, ale představují také velkou hospodářskou příležitost. S cílem zajistit, že tyto investice budou mít skutečný význam, musí být infrastruktura navržena tak, aby reagovala na současná rizika a budoucí hrozby a byla v souladu s normami, které stimulují nízké nebo nulové emise, a aby odolala dopadu, který přinese.

Tyto investice do infrastruktury a podpůrné právní předpisy připraví cestu pro přechod na čistou energii. Společně poskytují jedinečnou příležitost k transformaci ekonomik, vytváření pracovních míst a posilování energetické bezpečnosti. Budeme spolupracovat s partnerskými zeměmi, abychom jim umožnili spravedlivou transformaci energetiky a současně diverzifikovali naše dodávky čisté energie. Budeme podporovat regionální energetickou integraci založenou na propojení a na společných projektech, jako jsou mořské větrné parky v pobřežních regionech, a prosazovat energetickou účinnost, energii z obnovitelných zdrojů (včetně inteligentních sítí) a spravedlivou transformaci.

Budeme spolupracovat s partnerskými zeměmi, které mají potenciál rozvíjet svou výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, a podporovat vytváření konkurenčních trhů, které umožní, aby se s vodíkem vyrobeným mimo EU obchodovalo na mezinárodní úrovni bez vývozních omezení nebo zkreslení cen. Budeme také spolupracovat s partnerskými zeměmi na investicích do infrastruktury pro rozvoj udržitelných a odolných hodnotových řetězců surovin.

Strategie Global Gateway v praxi

EU zmobilizuje granty ve výši 2,4 miliardy EUR pro subsaharskou Afriku a 1,08 miliardy EUR pro severní Afriku na podporu energie z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti, spravedlivé transformace a ekologizace místních hodnotových řetězců a spojí své síly s iniciativami, jako je např. iniciativa Power Africa. Pomůže rozvíjet oblast výroby vodíku z obnovitelných zdrojů otevřením obchodních příležitostí na straně nabídky i poptávky pro energeticky náročná průmyslová odvětví. Provedení iniciativy EU a Afriky v oblasti zelené energie přispěje k rozvoji a integraci regionálních energetických trhů a k realizaci silného jednotného kontinentálního trhu s elektřinou v Africe.

2.3 Doprava

Dopravní sítě jsou zásadním předpokladem prosperujících ekonomik a společností. Spojují nás s našimi partnery a umožňují mezinárodní obchod. Stejně tak je doprava klíčovým odvětvím v boji proti změně klimatu a v oblasti rozvoje a zavádění digitálních technologií.

Strategie Global Gateway bude podporovat celosvětové investice do infrastruktury, které vytvářejí udržitelné, inteligentní, odolné, inkluzivní a bezpečné dopravní sítě ve všech druzích dopravy, včetně železnic, silnic, přístavů, letišť, jakož i logistiky a hraničních přechodů, a spojí tyto druhy dopravy v rámci multimodálního systému. Budeme realizovat projekty v oblasti dopravní infrastruktury, které podpoří udržitelný rozvoj v partnerských zemích a sníží emise skleníkových plynů a rovněž umožní diverzifikaci jejich dodavatelských řetězců. Budeme se také snažit navázat na naši pozici světového dopravního uzlu.

Strategie Global Gateway v praxi

EU poskytne další 4,6 miliardy EUR na posílení udržitelných dopravních spojení v souladu se zelenou a digitální transformací. Po úspěšném rozšíření transevropské dopravní sítě EU (TEN-T) na západní Balkán, do Turecka a do regionu Východního partnerství bude EU pokračovat v práci na dokončení společně dohodnuté prioritní infrastruktury a bude aktivně spolupracovat s partnery na přijetí transstředomořské dopravní sítě (TMN-T) v regionu jižního sousedství. EU bude podporovat pevnější propojení s přilehlými strategickými koridory v subsaharské Africe a ve Střední Asii, zlepšovat regulační prostředí a prosazovat normy EU a mezinárodní normy.

Strategie Global Gateway bude podporovat sbližování právních předpisů s evropskými nebo mezinárodními technickými a sociálními normami a normami v oblasti životního prostředí a hospodářské soutěže a reciprocitu, pokud jde o přístup na trh a rovné podmínky v oblasti plánování a rozvoje dopravní infrastruktury. Bude sloužit ke zlepšení infrastruktury pro dobíjení a doplňování paliva pro vozidla s nulovými emisemi a podpoří dodávky obnovitelných a nízkouhlíkových paliv. Umožní posílení leteckých a námořních vazeb s klíčovými partnery a zároveň stanoví nové standardy pro zlepšení environmentální a sociální udržitelnosti, vytvoření spravedlivé hospodářské soutěže a snížení emisí v těchto odvětvích.

2.4 Zdravotnictví

Pandemie odhalila slabiny systémů zdravotní péče a zranitelnost farmaceutických dodavatelských řetězců. Zvýraznila také velký rozdíl v kapacitách výroby zdravotnických prostředků na celém světě. Afrika například stále dováží 99 % vakcín. Avšak problémy v oblasti zdravotnictví dalece přesahují rámec pandemie. Odhaduje se, že v zemích s nízkými a středními příjmy ročně zemře 8,6 milionu lidí na léčitelná onemocnění, včetně nemocí, kterým lze předcházet očkováním, a dále v důsledku vrozených vad a dopravních nehod 9 .

Strategie Global Gateway bude upřednostňovat bezpečnost dodavatelských řetězců a rozvoj místní výroby. Pokud jde o bezpečnost dodavatelských řetězců, bude EU spolupracovat s partnerskými zeměmi na diverzifikaci jejich farmaceutických dodavatelských řetězců. Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) rovněž přispěje k řešení problematických míst mezinárodního dodavatelského řetězce.

Kontinenty musejí být schopné vyrábět své vlastní vakcíny. EU je odhodlána předcházet mimořádným situacím v oblasti zdraví prostřednictvím posilování kapacit po celém světě. To zahrnuje budování výrobních kapacit ve třetích zemích.

Úřad HERA naváže úzkou spolupráci s globálními partnery s cílem posílit globální dohled, usnadnit mezinárodní spolupráci a podporu lékařských protiopatření v případě mimořádných situací v oblasti zdraví, podpořit země s nízkými a středními příjmy při budování odborných znalostí a rozvoji výrobních a distribučních kapacit a podpořit přístup k lékařským protiopatřením financovaným EU.

Strategie Global Gateway také usnadní investice do udržitelné infrastruktury a regulačního prostředí pro místní výrobu léčiv a lékařské technologie, což následně pomůže integrovat stávající roztříštěné trhy a podpoří výzkum a přeshraniční inovace v oblasti zdravotnictví; tím nám pomůže překonávat onemocnění, jako jsou COVID-19, malárie, žlutá zimnice, tuberkulóza nebo HIV/AIDS. 

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) přispěje k posílení kapacit Afrických středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (Africa CDC), pokud jde o připravenost a reakci na zdravotní hrozby. Na základě stávajících partnerství přispěje tato spolupráce i k usnadnění harmonizovaného dohledu nad nemocemi a shromažďování příslušných údajů o prioritních přenosných nemocech, jež mohou vyvolat pandemii, na kontinentální úrovni, a k podpoře provádění rozvojové strategie středisek Africa CDC týkající se pracovní síly ve veřejném zdravotnictví.

2.5 Vzdělávání a výzkum

Vzdělávání má ve spravedlivých a inkluzivních společnostech zásadní význam, i pokud jde o jejich dlouhodobý hospodářský úspěch. Pandemie COVID-19 odhalila slabá místa ve vzdělávacích systémech po celém světě. Rozpočty na vzdělávání v rozvojových zemích jsou často nedostatečné, zatímco počet studentů roste. Odhaduje se, že počet studentů na světě se v příštích dvou desetiletích ztrojnásobí.

EU bude investovat do kvalitního vzdělávání, včetně digitálního, a to s perspektivou celoživotního učení, přičemž bude věnovat zvláštní pozornost začleňování dívek, žen a dalších zranitelných skupin, u kterých se často vyskytuje nižší míra školní docházky. Pomůžeme partnerským zemím transformovat jejich vzdělávací systémy a řešit nedostatky související s výukou, odbornou přípravou a učením na všech úrovních.

Usnadníme také mobilitu studentů, zaměstnanců, učitelů a stážistů a posílíme sítě a vzájemné učení napříč institucemi vysokoškolského vzdělávání. Takové možnosti otevírá lidem z celého světa rozšířený program Erasmus+.

Program Erasmus+ má silný mezinárodní rozměr. Posiluje mobilitu a výměny mezi Evropským prostorem vzdělávání a partnerskými zeměmi tím, že rozvíjí inkluzivnější a udržitelnější vzdělávací systémy a zvyšuje kapacity v oblasti řízení a správy na všech úrovních odvětví vzdělávání. Celková částka přidělená na období 2014–2020 činila 1,8 miliardy EUR. Mezinárodní složka programu Erasmus+ na období 2021–2027 bude navýšena o finanční prostředky v celkové výši 2,2 miliardy EUR pocházející z vnějších nástrojů EU, a to za účelem posílení evropské nabídky mobility a spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na celém světě.

EU bude spolupracovat s partnerskými zeměmi na posílení spolupráce v oblasti výzkumu a inovací.

Horizont Evropa, největší veřejně financovaný mnohostranný výzkumný a inovační program na světě, nabízí výzkumníkům a inovátorům mimo Evropu příležitost podílet se na činnostech výzkumné a inovační spolupráce financovaných EU, programů mobility a mnohostranných partnerství v oblasti výzkumu a inovací. Program Horizont Evropa nyní nabízí možnost přidružení zemím z kterékoli části světa, které sdílejí základní hodnoty a mají silný vědecký, technologický a inovační profil. Komise rovněž prozkoumá možnosti celosvětového propojení podnikatelských inkubátorů a inovátorů.

3.Investiční a realizační model Global Gateway

Aby strategie Global Gateway naplnila rozsah potřebných investic, zmobilizuje větší počet kvalitnějších investic do mezinárodní infrastruktury. To vyžaduje nový a inovativní přístup k financování a modernizaci naší stávající sady nástrojů. Strategie Global Gateway se bude spoléhat na nástroje ke snižování rizik, jako jsou záruky a kombinování zdrojů financování, s cílem čerpat z kombinovaných zdrojů z veřejného i soukromého sektoru. Finanční nástroje budou kombinovány s provozními nástroji, jako je technická pomoc, politický a hospodářský dialog, obchodní a investiční dohody a standardizace, s cílem pomoci vytvořit lepší podmínky pro kvalitní investice.

3.1 Zvyšování investic

Strategie Global Gateway – finanční prostředky

Strategie Global Gateway si klade za cíl mobilizovat v letech 2021–2027 investice do rozvoje infrastruktury ve výši až 300 miliard EUR.

Tato částka sestává z:

-investic v hodnotě až 135 miliard EUR, které budou možné díky fondu EFSD+, včetně nové iniciativy vytvořené ve spolupráci s EIB, která by mohla přinést další investice 10 ve výši 25 miliard EUR,

-grantového financování až do výše 18 miliard EUR v rámci jiných programů vnější pomoci EU, 

-145 miliard EUR plánovaného objemu investic poskytnutých evropskými finančními a rozvojovými finančními institucemi.

-EU se v rámci podpory projektů strategie Global Gateway snaží o lepší koordinaci se svými členskými státy, aby posílila svoji strategickou úlohu v radách mezinárodních rozvojových bank.

EU očekává zvýšení rozpočtových výdajů na infrastrukturu ve třetích zemích. V letech 2014 až 2020 investovala EU 14 % svého vnějšího rozpočtu (9,62 miliardy EUR) do projektů v oblasti konektivity. V rámci rozpočtového cyklu 2021–2027 tato částka pravděpodobně výrazně naroste. Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) – Globální Evropa, který financuje spolupráci se třetími zeměmi, má celkový rozpočet 79 miliard EUR a jeho cíl týkající se výdajů na opatření v oblasti klimatu je stanoven na 35 %. Kromě toho bude přibližně 10 % finančních prostředků nástroje NDICI vyhrazeno na opatření v oblasti digitalizace.

Budeme využívat rovněž inovační finanční nástroje k přilákání soukromého kapitálu. Nástroj NDICI – Globální Evropa stanoví záruční kapacitu Unie až do výše 53,4 miliardy EUR. EU může rovněž nastartovat soukromé investice prostřednictvím svého Nástroje předvstupní pomoci (IPA) III, iniciativy Interreg, Programu InvestEU a programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Evropský fond pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+) bude naším hlavním finančním nástrojem pro účely mobilizace investic v rámci strategie Global Gateway. Záruky, které poskytuje, se použijí pro činnosti zaměřené na snižování rizika a zvýšení podílu investic ze soukromého sektoru ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a dalšími evropskými finančními institucemi, k nimž patří mimo jiné Evropská banka pro obnovu a rozvoj.

V rámci dalšího rozšiřování svého souboru finančních nástrojů EU zkoumá možnost zřízení Evropského nástroje pro vývozní úvěry, který by doplnil stávající ujednání o vývozních úvěrech na úrovni členských států a zvýšil celkovou akční sílu EU v této oblasti. Tento nástroj by pomohl zajistit rovnější podmínky pro podniky z EU na trzích třetích zemí, kde se musí stále více prosazovat proti zahraničním konkurentům, kteří od svých vlád dostávají velkou podporu, a usnadnit tak jejich účast na projektech v oblasti infrastruktury.

Financování strategie Global Gateway pomocí EFSD+

Fond EFSD+ je inovativní nástroj, který pomůže generovat investice v různých odvětvích v rámci strategie Global Gateway prostřednictvím své záruční kapacity a kombinovaných grantů. V rámci záruční kapacity dává k dispozici 40 miliard EUR.

Záruky

Záruky EFSD+ jsou nabízeny za příznivých a vysoce konkurenčních podmínek. Umožňují soukromým investorům financovat projekty na náročnějších trzích, neboť přebírají rizika méně stabilních prostředí a současně brání narušení trhu.

Jelikož EFSD+ pokrývá určitou část rizik, mohou unijní partneři v oblasti rozvojového financování poskytnout na záruky EFSD+ své vlastní zdroje, což následně přiláká další investory. Investiční programy budou prováděny dvěma hlavními způsoby:

·V partnerství s EIB poskytne EU záruční krytí ve výši 26,7 miliardy EUR v rámci financování určeného na podporu investic v několika odvětvích, jako je čistá energie, zelená infrastruktura a zdravotnictví, v nichž EIB již dosáhla velmi dobrých výsledků v rámci předchozího vnějšího úvěrového mandátu. Poskytnuté krytí rizika umožní EIB nabídnout partnerským zemím úvěry na realizaci udržitelných investic do konektivity a dalších prioritních oblastí. Záruka Unie bude mít maximální dopad na investice strategie Global Gateway v těch partnerských zemích, kde rizika vlády a jiná rizika plynoucí z veřejného sektoru představují stále velkou překážku. Partnerský přístup v rámci EFSD+ zajistí silné politické vedení v souladu s prioritami strategie Global Gateway a podpoří synergie a doplňkovost se všemi oblastmi vnější činnosti Unie.

·Jako jedno z odvětvových oken otevřené architektury EFSD+ (13 miliard EUR) navrhne Komise zvláštní okno Global Gateway, které se spolu s dalšími tematickými okny, například oknem pro udržitelné financování, zaměří na odvětví, jako je udržitelná energetika, čistá doprava a digitalizace. Bude vytvořeno zvláštní dílčí okno pro digitální konektivitu s přístupem na úrovni jednotlivých zemí, aby se posílilo sbližování s balíčky digitální ekonomiky EU. Spolupráce s řadou evropských finančních institucí umožní plně využít jejich bohaté zeměpisné a odvětvové odborné znalosti s cílem odstranit překážky pro investice, kterým čelí soukromý sektor v hostitelských zemích.

Kombinování zdrojů financování

·Mají-li projekty veřejnou přidanou hodnotu, která není vyjádřena v penězích a nelze ji řešit pomocí záruk, použije EU nástroje kombinování zdrojů v rámci EFSD+. Tyto nástroje využívají granty a půjčky, aby podpořily investiční projekty v partnerských zemích EU, které nelze financovat z bankovních úvěrů, a zároveň posílily jejich udržitelnost, odolnost vůči změně klimatu a dopad na rozvoj.

Financování podpořené EFSD+ bude založeno na systematických mechanismech, které vyfiltrují mimořádně nízké nabídky ohrožující samotné provádění projektů nebo zásady strategie Global Gateway a zahraniční subvence, které ohrožují rovné podmínky. Pozornost bude rovněž věnována tomu, aby bylo zajištěno, že obchod a investice nebudou při financování projektů Evropskou unií ve třetích zemích narušeny. Partneři EU pro financování rozvoje by měli dodržovat normy pro zadávání veřejných zakázek podobné těm, které platí v EU.

Tam, kde bude nutné použít EFSD+ z důvodu nepříznivého regulačního prostředí nebo externalit, které nejsou zohledněny v tržních cenách (např. emise CO2), bude EU s partnerskou zemí spolupracovat na odstranění těchto základních nedostatků. To by mělo snížit závislost partnerské země na budoucí vnější pomoci.

3.2 Prostředí příznivé pro investice

Příznivé prostředí hraje klíčovou roli při mobilizaci zvýšených investic do infrastruktury, které splňují i vysoké technické, konkurenční, ekologické, sociální a správní normy. EU využije své různorodé nástroje ke zlepšení podmínek pro přilákání kvalitních investic v partnerských zemích. To bude zahrnovat práci na různých úrovních:

·posílení mobilizace domácích zdrojů, správy veřejných financí a správy dluhu a zlepšení udržitelnosti dluhu,

·usnadňování reforem v partnerských zemích s cílem vytvořit transparentní, nediskriminační a udržitelné regulační rámce v souladu s mezinárodními normami a budování jejich schopnosti prosazovat dodržování právních závazků,

·zlepšení toku udržitelného financování podporou relevantních klasifikací, standardů a zveřejňování. Komise připravuje komplexní strategii pro rozšíření přístupu k udržitelnému financování v zemích s nízkými a středními příjmy,

·posílení schopnosti partnerských zemí vypracovávat plány infrastruktury a připravovat seznamy věrohodných projektů v souladu s vnitrostátními strategiemi rozvoje a potřebami,

·podpora dodržování mezinárodních standardů pro výdaje na infrastrukturu ze strany dalších dvoustranných a mnohostranných poskytovatelů financí,

·aktivní působení v příslušných mezinárodních normalizačních orgánech. 

Lepší vynakládání prostředků na infrastrukturu – EU bude:

-podporovat používání mnohostranných nástrojů, jako je rámec MMF pro posouzení řízení veřejných investic (PIMA), metodika OECD pro hodnocení systémů zadávání zakázek (MAPS) a model MMF / Světové banky pro posouzení fiskálních rizik v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru (PFRAM) s cílem zlepšit přípravu projektů a zajistit zhodnocení vynaložených finančních prostředků do infrastruktury,

-poskytovat technickou pomoc pro budování kapacit a technické studie v partnerských zemích prostřednictvím programů nástroje NDICI – Globální Evropa a Nástroje pro technickou podporu určeného pro členské státy EU, což umožňuje sdílení znalostí mezi vnitrostátními správními orgány v rámci programů, jako je TAIEX,

-prosazovat provádění zásad skupiny G20 pro investice do kvalitní infrastruktury na mezinárodní úrovni.

4.Koordinace úsilí s podobně smýšlejícími partnery

Při realizaci strategie Global Gateway bude EU úzce spolupracovat s podobně smýšlejícími partnery, aby rozvinula synergie mezi jejich vzájemným úsilím v oblasti konektivity a kvalitní infrastruktury se třetími zeměmi a dosáhla maximálního dopadu, pokud jde o odstraňování nedostatků ve světové infrastruktuře. Tato spolupráce se rozšíří na všechny aspekty naší práce, včetně koordinace politik, spolupráce na společných nebo paralelních projektech a jejich spolufinancování, společného zapojení hostitelských zemí, soukromého sektoru a mezinárodních finančních institucí a spolupráce v rámci významných mezinárodních fór pro vytváření norem.

Skupina G7 již zavedla velké množství iniciativ, které podporují udržitelnou infrastrukturu v partnerských zemích. EU je plně odhodlána ke skokové změně ve financování infrastruktury, ke které se vedoucí představitelé skupiny G7 zavázali na summitu v Carbis Bay v červnu 2021, a hraje aktivní roli při uvádění této ambice do praxe. EU vnímá, že se jedná o dlouhodobé partnerství, jež zůstane otevřené i pro ostatní partnery, kteří se k němu budou chtít připojit.

EU již uzavřela partnerství v oblasti konektivity s Japonskem a Indií. Má rovněž v úmyslu usilovat o partnerství v oblasti konektivity se Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN), čímž naváže na prohlášení ministrů z roku 2020. V tomto roce zahájila EU společně se Spojenými státy činnost Rady pro obchod a technologie, v jejímž rámci obě strany spolupracují také s cílem podporovat bezpečnou a udržitelnou mezinárodní digitální konektivitu. EU bude usilovat o další spolupráci s USA, Kanadou, Korejskou republikou a dalšími podobně smýšlejícími partnery.

Za účelem zařazení tohoto tématu do politického programu bude Evropská unie prosazovat strategii Global Gateway coby prioritu na mnohostranných a případně dvoustranných summitech s našimi mezinárodními partnery, počínaje nadcházejícím summitem EU a zemí Východního partnerství, po němž bude následovat summit EU a Africké unie. Zásady strategie Global Gateway rovněž začlení do své stávající spolupráce v oblasti konektivity s partnerskými regiony, organizacemi a zeměmi.

5.Správa a komunikace

Projekty Global Gateway budou rozvíjeny a realizovány prostřednictvím iniciativ „týmu Evropa“. Orgány EU, členské státy a evropské finanční instituce budou spolupracovat s evropskými podniky i vládami, občanskou společností a soukromým sektorem v partnerských zemích.

Provádění strategie Global Gateway bude pod celkovým vedením předsedkyně Komise zajišťovat vysoký představitel, místopředseda Komise a odpovědní komisaři. V této souvislosti bude zřízena Rada pro Global Gateway, která bude poskytovat strategické pokyny pro tuto iniciativu, zejména pokud jde o rozvoj projektů „týmu Evropa“.

Komise zřídí poradní skupinu pro podnikání pro Global Gateway. Tato skupina zajistí zapojení soukromého sektoru, bude snadno dostupná a bude sloužit k diskusi o provádění strategie Global Gateway. Bude přijímat informace od podniků a sdílet znalosti s cílem maximalizovat dopad a efektivitu investic. Činnost této skupiny bude doplňková, aniž by se dotýkala stávajících organizací na podporu podnikání. Zahájen bude rovněž dialog s občanskou společností, aby byl zajištěn plně inkluzivní přístup.

V zájmu podpory těchto informačních činností budou mít delegace EU – úzce spolupracující s členskými státy EU v rámci přístupu „týmu Evropa“ – klíčovou roli při koordinaci se všemi zúčastněnými stranami na místě a při oslovování partnerských zemí, aby bylo možné identifikovat projekty, nalézt pro ně odpovídající financování a sledovat jejich provádění. To bude součástí širšího diplomatického úsilí, které bude vyvíjeno společně s členskými státy na podporu modelu Global Gateway a hospodářských, sociálních a environmentálních výhod, které přináší.

EU zahájí v partnerských zemích kampaň na zvýšení informovanosti s cílem vysvětlit přístup Global Gateway občanům a institucionálním zúčastněným stranám a vyzve členské státy a evropské finanční instituce, aby se na této komunikaci podílely společně. Komise rovněž během roku 2022 připraví speciální komunikační kampaň v EU zaměřenou na strategii Global Gateway.

6.Další postup

Strategie Global Gateway si klade za cíl spojit kapitál a odborné znalosti „týmu Evropa“, své mezinárodní partnery a soukromý sektor. Bude se řídit potřebami našich partnerských zemí a strategickými zájmy Evropské unie. V tomto duchu budeme strategii Global Gateway rozvíjet společně s partnerskými zeměmi a v rámci našich diskusí vyzveme k aktivnímu zapojení občanskou společnost i místní soukromý sektor. EU nyní osloví další země, které jsou ochotné navázat partnerství. Zapojíme také soukromý sektor, aby uvolnil svůj kapitál, odborné znalosti a zkušenosti.

Pokrok v provádění strategie Global Gateway bude pravidelně a proaktivně monitorován a vyhodnocován a budou o něm podávány zprávy. Strategie bude v případě potřeby upravena. Komise a vysoký představitel jsou odhodláni strategii rychle provést a budou Radu a Parlament nadále podrobně informovat.

V návaznosti na úspěšné Fórum pro evropskou konektivitu v roce 2019 za účasti některých partnerských zemí EU a klíčových zúčastněných stran bude EU pořádat pravidelná setkání Fóra Global Gateway. Komise v červnu 2022 uspořádá setkání se zúčastněnými stranami, aby zhodnotila pokrok dosažený při provádění strategie Global Gateway a vedla dialog o dalším postupu.

(1)

The Global Infrastructure Hub: https://outlook.gihub.org/ . 

(2)

Rozenberg, Julie; Fay, Marianne. 2019. Beyond the Gap: How Countries Can Afford the Infrastructure They Need while Protecting the Planet. Washington, D.C.: Světová banka.

(3)

Závěry Rady č. 10629/21 „Globálně propojená Evropa“ ze dne 12. července 2021.

(4)

  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/statement_21_5767  

(5)

Sdělení „Hospodářský a investiční plán pro západní Balkán“, COM(2020) 641 final.

(6)

Společné sdělení „Posilování odolnosti: Východní partnerství, které je přínosné pro všechny, JOIN(2020) 7 final, a společný pracovní dokument útvarů Komise „Oživení, odolnost a reforma: priority Východního partnerství po roce 2020“, SWD(2021) 186 final.

(7)

Společné sdělení „Obnovené partnerství se zeměmi jižního sousedství: Nová agenda pro Středomoří“, JOIN(2021) 2 final, a společný pracovní dokument útvarů Komise „Obnovené partnerství se zeměmi jižního sousedství – hospodářský a investiční plán pro jižní sousedy“, SWD(2021) 23 final.

(8)

 Sdělení Komise „Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády“, 9.3.2021, COM(2021) 118 final.

(9)

Kruk, Margaret E.; Gage, Anna D.; Joseph, Naima T.; Danaei, Goodarz; García-Saisó, Sebastián; Salomon, Joshua A., Mortality due to low-quality health systems in the universal health coverage era: a systematic analysis of amenable deaths in 137 countries, The Lancet 392.10160 (2018), s. 2203–2212, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31668-4 .

(10)

Komise navrhuje novou iniciativu Global Gateway, která má zajistit výrazný nárůst investic financovaných z rozpočtu EU. V jejím rámci nabízí, že v období 2022–2027 zpřístupní dalších 750 milionů EUR v ročních tranších pod podmínkou, že EIB uvolní tyto prostředky podle odpovídajících ujednání a že realizace těchto projektů bude postupovat podle plánu. Za tímto účelem je naléhavě nutné rychle pokročit v práci na identifikaci a posuzování projektů. Komise navrhuje toto vyhodnotit v roce 2024 s ohledem na případné navýšení rozpočtu.

Top