EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0171

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/265, pokud jde o úpravy částek vyčleněných z nástroje pružnosti na rok 2020 v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami, pro okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 a pro posílení Úřadu evropského veřejného žalobce

COM/2020/171 final

V Bruselu dne 2.4.2020

COM(2020) 171 final

Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/265, pokud jde o úpravy částek vyčleněných z nástroje pružnosti na rok 2020 v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami, pro okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 a pro posílení Úřadu evropského veřejného žalobce


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Evropský parlament a Rada dne 27. listopadu 2019 rozhodly o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti ve výši 778,1 milionu EUR na okruh 3 Bezpečnost a občanství, jak navrhla Komise (rozhodnutí (EU) 2020/265 1 ).

Komise předložila dne 27. března 2020 návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 1/2020 2 . To zahrnovalo mimo jiné celkové navýšení prostředků na závazky v okruhu 3 o 423,3 milionu EUR s cílem uspokojit potřeby vyplývající ze zvýšeného migračního tlaku v Řecku, financovat okamžitá opatření požadovaná v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 (vůbec první zásoby zdravotnického vybavení v rámci rescEU) a navýšit rozpočet Úřadu evropského veřejného žalobce. Komise v NOR č. 1/2020 navrhla použít celkové rozpětí pro závazky ve výši 350,0 milionu EUR, které jsou k dispozici z roku 2018, na pokrytí části tohoto nárůstu v souvislosti s migrací. Komise rovněž navrhla financovat zbývající část navýšení (73,3 milionu EUR) tak, že se odpovídajícím způsobem upraví částka uvolněná z nástroje pružnosti a rozšíří se účel rozhodnutí (EU) 2020/265 3 .

Komise dnes předkládá návrh opravného rozpočtu č. 2/2020 4 , který zahrnuje další navýšení prostředků na závazky v okruhu 3 o částku ve výši 3 000,0 milionu EUR na pokrytí opětovné aktivace nástroje pro mimořádnou podporu v Unii (dále jen „ESI“) s cílem pomoci členským státům vypořádat se s následky rozšíření onemocnění COVID-19 a dále posílit mechanismus civilní ochrany Unie/rescEU tak, aby se usnadnilo širší hromadění zásob a koordinace distribuce nezbytných zdrojů v celé Evropě. Vzhledem k neexistenci prostoru pro přerozdělení v rámci okruhu 3 a v souladu s návrhem, který byl rovněž předložen dnes, na změnu nařízení o VFR tak, že se zruší omezení v oblasti působnosti tohoto nástroje 5 , navrhuje Komise v NOR č. 2/2020 použití celkového rozpětí pro závazky na celkovou částku, která je k dispozici v rámci tohoto zvláštního nástroje ve výši 2 042,4 milionu 6 EUR na pokrytí tohoto navýšení.

Toto navrhované rozhodnutí o uvolnění prostředků z nástroje flexibility navíc mění rozhodnutí (EU) 2020/265 ze dne 27. listopadu 2019 a nahrazuje změnu předloženou společně s NOR č. 1/2020. Tento nový návrh se proto vztahuje na kombinovaný nárůst prostředků na závazky pro okruh 3, který je uveden v NOR č. 1 i v NOR č. 2/2020, zvyšuje celkovou částku, která má být uvolněna, na 1 094,4 milionu EUR 7 a vyčerpá částku, která je k dispozici v rámci tohoto nástroje na rok 2020.

Jelikož použití celkového rozpětí pro závazky v NOR č. 2/2020 a navrhované rozhodnutí o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti nestačí na pokrytí finančních potřeb ESI, Komise spolu s NOR č. 2/2020 rovněž předkládá samostatný návrh 8 na uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 ve výši 714,6 milionu EUR.

Orientační výše prostředků na platby, které odpovídají aktualizovanému uvolnění prostředků z nástroje pružnosti, je uvedena v následující tabulce:

(v mil. EUR, v běžných cenách)

Rok

Prostředky na platby plynoucí z uvolnění prostředků z nástroje pružnosti v roce 2020

2020

574,6

2021

413,7

2022

66,2

2023

39,9

Celkem

1 094,4

Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/265, pokud jde o úpravy částek vyčleněných z nástroje pružnosti na rok 2020 v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami, pro okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 a pro posílení Úřadu evropského veřejného žalobce

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 9 , a zejména na bod 12 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Nástroj pružnosti má umožnit financování přesně určených výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů souhrnného rozpočtu Unie.

(2)Strop pro roční částku, která je k dispozici pro nástroj pružnosti, činí 600 000 000 EUR (v cenách z roku 2011), jak je stanoveno v článku 11 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 10 , navýšených případně o propadlé částky poskytnuté v souladu s odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného článku.

(3)Dne 27. listopadu 2019 Evropský parlament a Rada přijaly rozhodnutí (EU) 2020/265 11 , kterým se z nástroje pružnosti uvolňuje částka ve výši 778 074 489 EUR v prostředcích na závazky v okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) pro rozpočtový rok 2020 s cílem financovat opatření v oblasti migrace, uprchlíků a bezpečnosti.

(4)Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 1/2020 12 zahrnuje celkové navýšení prostředků na závazky pro okruh 3 o 423 300 000 EUR s cílem uspokojit potřeby vyplývající ze zvýšeného migračního tlaku v Řecku, financovat okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 a pokrýt navýšení rozpočtu Úřadu evropského veřejného žalobce. Z tohoto celkového navýšení je 350 000 000 EUR pokryto využitím celkového rozpětí pro závazky na závazky stanovené v článku 14 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 a 73 300 000 EUR dalším uvolněním prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020. Je rovněž nutné upravit orientační profil plateb.

(5)Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020 13 zahrnuje další navýšení prostředků na závazky pro okruh 3 o částku ve výši 3 000 000 000 EUR na pokrytí opětovné aktivace nástroje pro mimořádnou podporu v Unii (dále jen „ESI“) s cílem dále pomoci členským státům vypořádat se s následky rozšíření onemocnění COVID-19 a dále posílit mechanismus civilní ochrany Unie/rescEU tak, aby se usnadnilo širší hromadění zásob a koordinace distribuce nezbytných zdrojů v celé Evropě. Z tohoto navýšení je 2 042 402 163 EUR pokryto použitím celkového rozpětí pro závazky stanoveným v článku 14 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 a 243 039 699 EUR dalším uvolněním prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020. Je rovněž nutné upravit orientační profil plateb.

(6)Rozhodnutí (EU) 2020/265 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)Toto rozhodnutí by mělo vstoupit v platnost ve stejný den jako změna rozpočtu na rok 2020, neboť nástroj pružnosti umožňuje financování některých opatření nad rámec stropu stanoveného pro rozpočet na rok 2020 ve víceletém finančním rámci,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 1 odst. 1 prvního pododstavce rozhodnutí (EU) 2020/265 se mění takto: částka „778 074 489 EUR“ se nahrazuje částkou „1 094 414 188 EUR“.

V odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: „Částky uvedené v prvním pododstavci se použijí na financování opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami, jakož i stávající zdravotní krizí v Evropské unii v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 a zvýšených potřeb Úřadu evropského veřejného žalobce.“

V odst. 2 prvním pododstavci se písmena a) až d) nahrazují tímto:

„a)    574 652 355 EUR v roce 2020;

b)    413 658 806 EUR v roce 2021;

c)    66 154 477 EUR v roce 2022;

d)    39 948 550 EUR v roce 2023.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda    předseda/předsedkyně

(1)    Úř. věst. L 58, 27.2.2020, s. 51.
(2)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(3)    COM(2020) 140, 27.3.2020.
(4)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
(5)    COM(2020) 174, 2.4.2020.
(6)    Tato částka zohledňuje zbývající rozpětí z roku 2019 (1 316,9 milionu EUR) uvolněné pro rok 2020 v „Technické úpravě v souvislosti se zvláštním nástrojem“, kterou dnes přijala Komise (COM (2020) 173, 2.4.2020).
(7)    Tato částka zohledňuje 175 milionů EUR propadlých z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v roce 2019 a přičtených k nástroji pružnosti v „Technické úpravě v souvislosti se zvláštním nástrojem“, kterou dnes přijala Komise (COM (2020) 173, 2.4.2020).
(8)    COM(2020) 172, 2.4.2020.
(9)    Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(10)    Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
(11)

   Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/265 ze dne 27. listopadu 2019 o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (Úř. věst. L 058, 27.2.2020, s. 51).

(12)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(13)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
Top