EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0349

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru

COM/2018/349 final

V Bruselu dne 25.5.2018

COM(2018) 349 final

2018/0181(CNS)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Nařízení Rady (EU) č. 389/2012 1 stanoví právní základ pro správní spolupráci mezi členskými státy.

Tento návrh je připojen k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní, s ohledem na kapitolu V směrnice Rady XXX/ES 2 . Týká se automatizace dohledu nad přepravou zboží podléhajícího spotřební dani, které bylo propuštěno ke spotřebě v jednom členském státě a které je přepravováno do jiného členského státu, aby bylo v tomto jiném členském státě dodáno pro obchodní účely.

Nový režim bude vyžadovat registraci hospodářských subjektů přepravujících zboží podle kapitoly V směrnice XXX/ES 3 v registru hospodářských subjektů, který je v současné době vyhrazen pro hospodářské subjekty využívající režimů uvedených v kapitolách III a IV směrnice XXX/ES 4 . Tímto návrhem se provádí tento požadavek do nařízení (EU) č. 389/2012.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Návrh souvisí s přepracovaným zněním směrnice Rady 2008/118/ES.

Soulad s ostatními politikami Unie

Nevztahuje se na tento návrh.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Návrh vychází z článku 113 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Tento článek stanoví, že Rada zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem jednomyslně přijme ustanovení k harmonizaci právních předpisů členských států v oblasti nepřímých daní.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Zásada subsidiarity se použije, nespadá-li návrh do výlučné pravomoci Evropské unie.

Cílů návrhu nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států a může jich být lépe dosaženo na úrovni Evropské unie. Stávající vnitrostátní postupy registrace se značně liší a nejsou vhodné jako základ pro automatizaci těchto postupů.

Proporcionalita

Navrhovaná změna nepřekračuje rámec toho, co je zapotřebí k řešení patřičných otázek, a tím i k dosažení cílů Smlouvy, tj. řádného a účinného fungování vnitřního trhu.

Tento návrh je v souladu se zásadou proporcionality podle čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii.

Cílem návrhu je zavést povinnost registrace hospodářských subjektů přepravujících zboží podle kapitoly V oddílu 2 směrnice XXX/ES 5 . V případě neexistence návrhu nebude možná plná automatizace přepravy zboží propuštěného ke spotřebě.

Volba nástroje

Nařízení Rady.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX-POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Hodnocení ex-post / kontroly účelnosti platných právních předpisů

Směrnice 2008/118/ES prošla hodnocením a návrh směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní, je založen na tomto hodnocení a na zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu „o provádění a hodnocení směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní“ ze dne 21. dubna 2017 (COM(2017) 184 final). Zpráva zdůraznila potřebu další automatizace a tento návrh se týká pouze drobné úpravy zohledňující tuto možnost politiky.

Konzultace se zúčastněnými stranami

Konzultace se zúčastněnými stranami proběhly v rámci revize směrnice Rady 2008/118/ES.

Posouzení dopadů

Nebylo zapotřebí provést samostatné posouzení dopadů, neboť volba politiky další automatizace se opírá o posouzení dopadů za účelem přepracování směrnice 2008/118/ES.

Účelnost právních předpisů a zjednodušení

Hodnocení směrnice 2008/118/ES bylo provedeno v rámci programu REFIT Evropské komise.

Základní práva

Tento návrh dodržuje základní práva, zejména právo na soukromí, prostřednictvím stávajícího ustanovení o ochraně údajů obsaženého v nařízení (EU) č. 389/2012.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Případný finanční dopad týkající se zavedení čtvrté fáze systému EMCS vyplývá z rozhodnutí XXX/ES 6 . Rozpočtový dopad centrálního vývoje a fungování nové rozšířené služby bude hrazen z rozpočtu programu FISCALIS v rámci prostředků, které již byly naplánovány v rámci oficiálního finančního plánování. Nebudou zapotřebí žádné další zdroje z rozpočtu EU. Cílem této iniciativy navíc není předjímat návrh Komise týkající se příštího víceletého finančního rámce.

5.OSTATNÍ PRVKY

Plány provádění a postupy monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Nevztahuje se na tento návrh.

Informativní dokumenty (pro směrnice)

Žádné informativní dokumenty o provedení ustanovení tohoto návrhu nejsou považovány za nezbytné.

Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

Návrh mění oblast působnosti článku 19 nařízení s cílem zahrnout dvě nové kategorie hospodářských subjektů: certifikované odesílatele, kteří jsou zaregistrováni jako odesílatelé zboží podléhajícího spotřební dani, které již bylo propuštěno ke spotřebě, a certifikované příjemce, kteří jsou zaregistrováni jako příjemci zboží podléhajícího spotřební dani, které již bylo propuštěno ke spotřebě. Oprávnění skladovatelé a registrovaní odesílatelé budou mít možnost jednat jako certifikovaní odesílatelé a oprávnění skladovatelé a registrovaní příjemci jako certifikovaní příjemci. O této skutečnosti budou muset být informovány příslušné orgány členského státu a tyto informace by měly být rovněž zaneseny do registru.

Kromě toho návrh předpokládá, že elektronický registr bude zahrnovat informace týkající se oprávnění registrovaného odesílatele nevyplnit v návrhu elektronického správního dokladu kolonky týkající se místa určení v případě přepravy energetických produktů po moři nebo vnitrozemskou vodní cestou v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně. Podle článku 23 směrnice XXX/ES 7 oprávněný skladovatel a registrovaný odesílatel jsou oprávněni nevyplnit kolonku místa určení. V současné době nařízení (EU) č. 389/2012 stanoví, že centrální registr obsahuje tyto informace týkající se prázdné kolonky místa určení pouze v případě oprávněného skladovatele.

2018/0181 (CNS)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu 8 ,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 9 ,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Článek 19 nařízení Rady (EU) č. 389/2012 10 ukládá členským státům povinnost provozovat elektronické registry povolení udělených hospodářským subjektům a skladům zabývajícím se přepravou zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně.

(2)Směrnice XXX/ES rozšiřuje použití elektronického systému, který se v současné době používá pro dohled nad přepravou zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, o dohled nad zbožím podléhajícím spotřební dani, které bylo propuštěno ke spotřebě na území jednoho členského státu a poté přepraveno na území jiného členského státu za účelem dodání pro obchodní účely.

(3)K tomu, aby se umožnilo řádné fungování elektronického systému tím, že se zajistí uchovávání úplných, aktuálních a přesných údajů, je nezbytné změnit článek 19 nařízení (EU) č. 389/2012 tak, aby zahrnoval dvě nové kategorie hospodářských subjektů: certifikované odesílatele, kteří jsou zaregistrováni jako odesílatelé zboží podléhajícího spotřební dani, které již bylo propuštěno ke spotřebě, a certifikované příjemce, kteří jsou zaregistrováni jako příjemci zboží podléhajícího spotřební dani, které již bylo propuštěno ke spotřebě.

(4)V souladu s článkem 23 směrnice XXX/ES mohou v případě přepravy energetických produktů po moři nebo vnitrozemskou vodní cestou v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně příslušné orgány členského státu odeslání povolit, aby v době odeslání odesílatel v návrhu elektronického správního dokladu uvedeném v čl. 21 odst. 2 směrnice nevyplňoval údaje o příjemci. V souladu s nařízením (EU) č. 389/2012 smí tyto informace do elektronického registru zadávat pouze oprávněný skladovatel. Je nezbytné, aby rovněž registrovaný odesílatel měl možnost zadávat do elektronického registru informace týkající se jeho oprávnění nevyplnit údaje o příjemci v okamžiku odeslání.

(5)Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž rozšíření elektronického registru tak, aby zahrnoval hospodářské subjekty zabývající se přepravou zboží podléhajícího spotřební dani, které bylo propuštěno ke spotřebě, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jej může být z důvodu zajištění harmonizovaného fungování elektronického systému a usnadnění boje proti podvodům lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle.

(6)Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie, zejména právo na ochranu osobních údajů. Vzhledem k omezením stanoveným tímto nařízením nepřesahuje zpracovávání těchto údajů na základě tohoto nařízení rámec toho, co je nezbytné a přiměřené pro účely ochrany legitimních daňových zájmů členských států.

(7)Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 11 .

(8)Aby se datum použitelnosti tohoto nařízení uvedlo do souladu s datem použitelnosti ustanovení směrnice XXX/ES o automatizaci přepravy zboží podléhajícího spotřební dani, které bylo propuštěno ke spotřebě na území jednoho členského státu a je přepravováno na území jiného členského státu za účelem dodání pro obchodní účely na území tohoto jiného členského státu, a členským státům se zajistil dostatek času k přípravě na změny vyplývající z tohoto nařízení, mělo by se toto nařízení použít ode dne 14. února 2022.

(9)Nařízení (EU) č. 389/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 19 nařízení (EU) č. 389/2012 se mění takto:

1)v odst. 1 písm. a) se doplňují nové body iv) a v), které znějí:

„iv) certifikovaní odesílatelé ve smyslu čl. 4 bodu 11 směrnice XXX/ES;

v) certifikovaní příjemci ve smyslu čl. 4 bodu 12 směrnice XXX/ES;“;

2)odstavec 2 se mění takto:

a)písmena f) a g) se nahrazují tímto:

„f) u oprávněných skladovatelů daňový sklad nebo seznam daňových skladů, na něž se vztahuje povolení, a pokud tak stanoví vnitrostátní právní předpisy, údaj o tom, že skladovatel je oprávněn nevyplnit údaje o příjemci v okamžiku odeslání v souladu s článkem 23 směrnice XXX/ES, rozdělit přepravu v souladu s článkem 24 směrnice XXX/ES nebo nechat přepravit zboží podléhající spotřební dani na místo přímého dodání v souladu s čl. 17 odst. 4 uvedené směrnice, údaj o tom, že jedná jako certifikovaný odesílatel nebo certifikovaný příjemce v souladu s čl. 36 odst. 6 a 7 směrnice XXX/ES;

g) u registrovaných příjemců, pokud tak stanoví vnitrostátní právní předpisy, údaj o tom, že příjemce je oprávněn nechat přepravit zboží podléhající spotřební dani na místo přímého dodání v souladu s čl. 17 odst. 4 směrnice XXX/ES, údaj o tom, že jedná jako certifikovaný příjemce v souladu s čl. 36 odst. 7 směrnice XXX/ES;“;

b)doplňuje se nové písmeno k), které zní:

„k) u registrovaných odesílatelů údaj o tom, že odesílatel je oprávněn nevyplnit údaje o příjemci v okamžiku odeslání v souladu s článkem 23 směrnice XXX/ES, údaj o tom, že jedná jako certifikovaný odesílatel v souladu s čl. 36 odst. 6 směrnice XXX/ES.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. února 2022. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

(1)    Úř. věst. L 121, 2.5. 2012, s. 1.
(2)    COM(2018) 346.
(3)    COM(2018) 346.
(4)    COM(2018) 346.
(5)    COM(2018) 346.
(6)    COM(2018) 341.
(7)    COM(2018) 346.
(8)    Úř. věst. C […], […], s. […]
(9)    Úř. věst. C […], […], s. […]
(10)    Nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004 (Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 1).
(11)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
Top