EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0324

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech

COM/2018/324 final - 2018/0136 (COD)

V Bruselu dne 2.5.2018

COM(2018) 324 final

2018/0136(COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Důvody a cíle

Jak je vysvětleno ve sdělení Komise z února 2018 nazvaném „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“ 1 , Unie je společenstvím práva a jeho hodnoty tvoří samu podstatu její existence. Tyto hodnoty jsou součástí celé její právní a institucionální struktury a všech jejích politik a programů. Dodržování těchto hodnot musí být proto zajištěno v rámci všech unijních politik. Mezi ně patří i rozpočet EU, kde je dodržování základních hodnot základní podmínkou řádného finančního řízení a efektivního financování z EU. Dodržování zásad právního státu je důležité jak pro evropské občany, tak pro podnikatelské iniciativy, inovace a investice. Evropské hospodářství vzkvétá nejvíce tam, kde je právní a institucionální rámec plně v souladu se společnými hodnotami Unie.

Potenciál rozpočtu EU může být plně využit jedině s odpovídající podporou ekonomického, regulačního a administrativního prostředí v členských státech. Již podle současného víceletého finančního rámce musí všechny členské státy a příjemci prokázat, že existuje solidní regulační rámec pro finanční řízení, že příslušné právní předpisy EU jsou správně prováděny a že je k dispozici potřebná správní a institucionální kapacita pro úspěšné využití financování z EU. Kromě toho může podmíněnost politiky podporovat spolupráci mezi členskými státy v oblastech, ve kterých se významně uplatňují úspory z rozsahu nebo externality. Za víceletého finančního rámce pro období 2014–2020 byla také zavedena nová ustanovení, aby se předešlo situacím, kdy je efektivita financování z EU zhoršována špatnou hospodářskou a fiskální politikou.

Účinné dodržování zásad právního státu je nezbytným předpokladem pro důvěru, že výdaje EU v členských státech jsou dostatečně chráněny. Jak je vysvětleno ve sdělení Komise z roku 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ 2 ,  právní stát je páteří každé moderní ústavní demokracie. Právní stát je jednou ze základních zásad vyplývajících ze společných ústavních tradic všech členských států Evropské unie. Jako takový je jednou ze základních hodnot, na nichž je Unie založena, jak připomíná článek 2 Smlouvy o Evropské unii, jakož i preambule Smlouvy a Listiny základních práv. Zajišťuje, aby opatření, která stát uskutečňuje, probíhala v účinném a spolehlivém právním rámci, aby bylo možné je kontrolovat a v případě potřeby přezkoumat a aby mohla následovat účinná náprava.

Různé ústavy a soudní systémy členských států EU jsou v zásadě dobře koncipovány k tomu, aby právní stát zajistily, a jsou vybaveny vnitřními ochrannými opatřeními na ochranu občanů před jakýmkoli ohrožením právního státu. Nedávné události však prokázaly všeobecné nedostatky ve vnitrostátních systémech brzd a protivah a ukázaly, že nedostatek dodržování zásad právního státu se může stát v Evropské unii předmětem vážných a společných obav. V důsledku toho zazněl od orgánů, jako je Evropský parlament, jakož i od široké veřejnosti jasný požadavek, aby EU přijala opatření na ochranu právního státu.

Tato opatření byla přijata dostupnými nástroji a bylo dosaženo výsledků. Nicméně vzhledem k souvislosti mezi dodržováním zásad právního státu a vzájemnou důvěrou a finanční solidaritou mezi členskými státy Evropské unie a ke skutečnosti, že kontrolní mechanismy nemohou být účinné, pokud nejsou podpořeny účinným uplatňováním správních a soudních kontrol a opravných prostředků v případě protiprávního jednání, stávající povinnosti týkající se zajištění účinných kontrolních systémů by měly být doplněny o opatření pro zajištění dodržování zásad právního státu.

Za účelem ochrany finančních zájmů Unie před rizikem finanční ztráty způsobené všeobecnými nedostatky týkajícími se právního státu v členském státě by Evropská unie měla mít možnost přijímat v těchto případech vhodná opatření. Mělo by se tomu tak stát na základě rozhodnutí Rady na návrh Komise. Rozhodnutí se považuje za přijaté Radou, pokud Rada nerozhodne kvalifikovanou většinou o zamítnutí návrhu Komise do jednoho měsíce od jeho přijetí Komisí. Evropský parlament by měl být také plně zapojen do všech fází.

Opatření se musí přijímat v plném souladu se zásadami transparentnosti a proporcionality. Je rovněž důležité zajistit, aby důsledky opatření měly dostatečnou spojitost s cílem financování. To také poukazuje na nutnost zajistit, aby důsledky dopadly na ty, kdo jsou odpovědní za zjištěné nedostatky. Měla by se proto zohlednit skutečnost, že jednotliví příjemci finančních prostředků EU, jako jsou studenti účastnící se programu Erasmus, výzkumní pracovníci nebo organizace občanské společnosti, nemohou být považováni za odpovědné za tato porušení.

Tento návrh stanoví pravidla nezbytná k ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech. Tato pravidla by mohla být začleněna do finančního nařízení, které je založeno na stejném právním základě, při příležitosti jeho budoucí revize.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Návrh přispěje v souladu s článkem 2 Smlouvy o Evropské unie k zajištění dodržování zásad právního státu ve všech členských státech a k ochraně rozpočtu Unie.

Soulad s ostatními politikami Unie

Tím, že návrh přispívá k zajištění dodržování zásad právního státu a řádnému plnění rozpočtu Unie, podpoří všechny ostatní politiky Unie, zejména pokud se jedná o využívání finančních prostředků Unie.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Návrh vychází z čl. 322 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Finanční pravidla, jimiž se řídí rozpočet Unie podle článku 322 Smlouvy o fungování EU, nemohou být přijata na úrovni členských států.

Proporcionalita

Návrh předpokládá opatření přiměřená všeobecným nedostatkům týkajícím se právního státu, včetně pozastavení a snížení finančních prostředků v rámci stávajících závazků nebo zákazu uzavírat nové závazky s konkrétními kategoriemi příjemců. Proporcionalita bude zajištěna zejména zohledněním závažnosti situace, doby, která uplynula od okamžiku, kdy k danému jednání došlo, doby jeho trvání a opakování, úmyslu a míry spolupráce členského státu při ukončování porušování zásad právního státu a dopadů tohoto nedostatku na příslušné finanční prostředky Unie.

Volba nástroje

Vzhledem k tomu, že cílem návrhu je přispět k řádnému plnění souhrnného rozpočtu Unie, má podobu samostatného nařízení vycházejícího z článku 322 SFEU, což je stejný právní základ jako v případě finančního nařízení 3 .

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Hodnocení ex post / kontroly účelnosti stávajících právních předpisů

V současnosti neexistuje žádný srovnatelný program. Jsou tu však zkušenosti získané z řešení otázek týkajících se právního státu v členských státech na úrovni Evropské unie. Ty prokázaly, že ačkoli existují určité nástroje, nejsou konkrétně určené k řešení situací, kdy by vynakládání finančních prostředků Unie mohlo být ohroženo nedostatky týkajícími se právního státu.

Konzultace se zúčastněnými stranami

Nekonaly se žádné zvláštní konzultace se zástupci zúčastněných stran, ale tato záležitost byla předmětem široké diskuse, a to i v Evropském parlamentu a v Radě.

Externí odborná konzultace

Při koncipování těchto pravidel se využily vnější zdroje, zejména konzultace s Radou Evropy. Bude-li to vhodné, počítá se i s využitím externích odborných konzultací z Rady Evropy při provádění navrhovaných opatření.

Posouzení dopadů

Posouzení dopadů nebylo provedeno, protože dané opatření má jediný cíl, jímž je zabránit tomu, aby byla rozpočtu Unie způsobena újma v situacích, kdy všeobecný nedostatek týkající se právního státu v některém členském státě ovlivňuje nebo může ovlivnit řádné finanční řízení a ochranu finančních zájmů Unie. Možností tedy bylo buď zachovat status quo bez zvláštního finančního postupu v případě problémů týkajících se právního státu a potenciálně ovlivňujících řádné řízení finančních prostředků Unie, nebo takový postup vypracovat.

Základní práva

Díky zvýšení stávající úrovně ochrany proti nedostatkům týkajícím se právního státu bude mít návrh pozitivní dopad na základní práva.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Tím, že se zvýší ochrana proti možným postupům, opomenutím nebo opatřením orgánů veřejné moci, které mají dopad na právní stát v tomto členském státě a které ovlivňují nebo hrozí, že ovlivní jeho schopnost plnit jeho rozpočtové závazky, bude mít tento návrh pozitivní dopad na řádné finanční řízení souhrnného rozpočtu Unie.

5.OSTATNÍ PRVKY

Plány provádění a způsoby monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Komise posoudí situaci v dotčeném členském státě, aby rozhodla, zda lze navrhnout zrušení opatření.

Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

Návrh vychází ze sdělení Komise z roku 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ 4 a sdělení Komise z února 2018 nazvaného „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“ 5 , jakož i z norem a zásad vypracovaných Radou Evropy.

Článek 1 vysvětluje předmět úpravy a potřebu chránit rozpočet Unie proti všeobecným nedostatkům týkajícím se právního státu v členském státě, které by mohly ovlivnit nebo hrozí, že ovlivní řádné finanční řízení a ochranu finančních zájmů Unie.

Článek 2 stanoví definice.

Článek 3 uvádí podrobnosti o opatřeních, která se mají přijmout k řešení situace všeobecných nedostatků týkajících se právního státu. Objasňuje, jaké konkrétní funkce státu mohou být ovlivněny a jaký negativní dopad to může mít na řádné finanční řízení finančních prostředků Unie.

Článek 4 vyjmenovává druhy opatření, jež mohou být přijata, a objasňuje, že by měla být určena členským státům jakožto příjemcům finančních prostředků Unie.

Článek 5 stanoví postupy, kterými by se měla Komise řídit při navrhování opatření Radě, která by měla rozhodnout v souladu s pravidly pro hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou.

Článek 6 stanoví postup ke zrušení opatření, pokud se situace, na kterou byla zaměřena, v daném členském státě vyřešila, a důsledky zrušení v rozpočtové oblasti.

Článek 7 se týká informací poskytovaných Evropskému parlamentu.

Článek 8 obsahuje závěrečná ustanovení.


2017/ (COD)

2018/0136 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 322 odst. 1 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Účetního dvora 6 ,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Právní stát je jednou ze základních hodnot, na nichž je Unie založena. Jak připomíná článek 2 Smlouvy o Evropské unii, tyto hodnoty jsou pro členské státy společné.

(2)V právním státu se veškeré veřejné pravomoci vykonávají v mezích stanovených zákonem, v souladu s hodnotami demokracie a základních práv a pod kontrolou nezávislých a nestranných soudů. Musí se v něm především dodržovat zásada zákonnosti 7 , právní jistoty 8 , zákazu svévole výkonné moci 9 , oddělení pravomocí 10 a účinné soudní ochrany nezávislými soudy 11 12 .

(3)Právní stát je základním předpokladem pro ochranu ostatních základních hodnot, na nichž je Unie založena, jako je svoboda, demokracie, rovnost a dodržování lidských práv. Dodržování zásad právního státu je svou podstatou spojeno s dodržováním demokratických zásad a základních práv: nemůže existovat demokracie a dodržování základních práv bez dodržování zásad právního státu a naopak.

(4)Kdykoli členské státy plní rozpočet Unie, ať už využívají jakéhokoli způsobu jeho plnění, dodržování zásad právního státu je nezbytnou podmínkou pro dodržování zásady řádného finančního řízení zakotvené v článku 317 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(5)Řádné finanční řízení mohou členské státy zajistit pouze tehdy, jestliže orgány veřejné moci jednají v souladu s právem, v případě jeho porušení jsou účinně stíhány orgány pověřenými vyšetřováním a trestním stíháním a rozhodnutí orgánů veřejné moci může být předmětem účinného soudního přezkumu nezávislými soudy a Soudním dvorem Evropské unie.

(6)Soudní orgány by měly jednat nezávisle a nestranně a orgány pověřené vyšetřováním a trestním stíháním by měly být schopny řádně plnit svou funkci. Měly by být vybaveny dostatečnými zdroji a mít k dispozici postupy, aby jednaly účinně a plně dodržovaly právo na spravedlivý proces. Tyto podmínky jsou nezbytné jako minimální záruka proti nezákonným a svévolným rozhodnutím orgánů veřejné moci, která by mohla poškodit finanční zájmy Unie.

(7)Nezávislost soudnictví zejména předpokládá, že daný orgán může vykonávat své soudní funkce zcela samostatně, není hierarchicky vázán ani podřízen jinému orgánu a od nikoho nepřijímá příkazy či pokyny jakéhokoliv původu, čímž je chráněn před vnějšími zásahy nebo tlaky, které by mohly narušit nezávislost rozhodování jeho členů a ovlivnit jejich rozhodnutí. Záruky nezávislosti a nestrannosti vyžadují existenci pravidel, zejména pokud jde o složení orgánu a jmenování, funkční období a důvody pro zdržení se účasti na rozhodování, vyloučení pro podjatost a odvolání jeho členů, která umožní rozptýlit jakékoli legitimní pochybnosti jednotlivců stran neovlivnitelnosti uvedeného orgánu ve vztahu k vnějším skutečnostem a jeho neutrality ve vztahu k protichůdným zájmům.

(8)Dodržování zásad právního státu je důležité nejen pro občany Unie, ale i pro podnikatelské iniciativy, inovace, investice a řádné fungování vnitřního trhu, které budou vzkvétat nejvíce tam, kde je pevný právní a institucionální rámec.

(9)Článek 19 SEU, který konkretizuje hodnotu právního státu stanovenou v článku  2 SEU, ukládá členským státům povinnost poskytnout účinnou soudní ochranu v oblastech, na které se vztahuje právo Unie, včetně těch oblastí, které souvisejí s plněním rozpočtu Unie. Samotná existence účinného soudního přezkumu sloužícího k zajištění dodržování unijního práva je podstatou právního státu a vyžaduje nezávislé soudy 13 . Zachování nezávislosti soudů je zásadní, jak bylo potvrzeno v čl. 47 druhém pododstavci Listiny základních práv Evropské unie 14 . To platí zejména pro soudní přezkum platnosti opatření, smluv nebo jiných nástrojů vytvářejících výdaje nebo zadlužení z veřejných prostředků, mimo jiné v souvislosti s postupy při zadávání veřejných zakázek, které mohou být také předloženy soudu.

(10)Existuje tedy jasný vztah mezi dodržováním zásad právního státu a účinným plněním rozpočtu Unie v souladu se zásadami řádného finančního řízení.

(11)Všeobecné nedostatky v členských státech týkající se právního státu, které ovlivňují především řádné fungování orgánů veřejné moci a účinný soudní přezkum, mohou vážně poškodit finanční zájmy Unie.

(12)K rozpoznání všeobecného nedostatku je potřeba kvalitativní posouzení Komise. Toto posouzení by mohlo být založeno na informacích ze všech dostupných zdrojů a od uznaných orgánů, včetně rozsudků Soudního dvora Evropské unie, zpráv Účetního dvora a závěrů a doporučení příslušných mezinárodních organizací a sítí, jako jsou orgány Rady Evropy a evropské sítě nejvyšších soudů a rad pro soudnictví.

(13)Měly by se stanovit možná opatření, která by měla být přijata v případě všeobecných nedostatků, a postup, který je třeba dodržet k jejich přijetí. Tato opatření by měla zahrnovat pozastavení plateb a závazků, snížení objemu finančních prostředků v rámci stávajících závazků a zákaz uzavírat nové závazky s příjemci.

(14)Při stanovování opatření, která se mají přijmout, by se měla uplatnit zásada proporcionality, zejména s ohledem na závažnost situace, dobu, která uplynula od okamžiku, kdy dané jednání začalo, dobu jeho trvání a opakování, úmysl a míru spolupráce dotčeného členského státu při ukončování trvání všeobecného nedostatku týkajícího se právního státu a dopadů tohoto nedostatku na příslušné finanční prostředky Unie.

(15)V zájmu zajištění jednotného provádění tohoto nařízení a s ohledem na význam finančních účinků opatření ukládaných podle tohoto nařízení by Radě, která by měla jednat na základě návrhu Komise, měly být svěřeny prováděcí pravomoci. Aby se usnadnilo přijímání rozhodnutí, která jsou nezbytná pro ochranu finančních zájmů Unie, mělo by se hlasovat obrácenou kvalifikovanou většinou.

(16)Předtím, než Komise navrhne přijetí jakýchkoli opatření podle tohoto nařízení, měla by informovat dotčený členský stát, proč má za to, že by v daném členském státě mohl existovat všeobecný nedostatek týkající se právního státu. Členský stát by měl mít možnost předložit své připomínky. Komise a Rada by měly vzít tyto připomínky v úvahu.

(17)Rada by měla na návrh Komise zrušit opatření s odkladným účinkem, pokud situace, jež vedla k uložení těchto opatření, byla dostatečně napravena.

(18)Komise by měla Evropský parlament průběžně informovat o všech opatřeních navrhovaných a přijatých podle tohoto nařízení,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla nezbytná k ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech.

Článek 2
Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)„právním státem“ odkaz na unijní hodnotu zakotvenou v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, která zahrnuje zásadu zákonnosti, včetně transparentního, odpovědného, demokratického a pluralitního procesu přijímání zákonů, právní jistoty, zákazu svévole výkonné moci, účinné soudní ochrany nezávislými soudy, včetně ochrany základních práv, oddělení pravomocí a rovnosti před zákonem;

b)„všeobecným nedostatkem týkajícím se právního státu“ rozšířený nebo opakující se postup nebo opomenutí či opatření orgánů veřejné moci, jež ovlivňují právní stát;

c)„vládním subjektem“ všechny orgány veřejné moci na všech úrovních veřejné správy, včetně vnitrostátních, regionálních a místních orgánů, jakož i organizace členských států ve smyslu [čl. 2 bodu 42] nařízení (EU, Euratom) č. [...] (dále jen „finanční nařízení“).

Článek 3
Opatření

1.Přijmou se vhodná opatření, pokud všeobecný nedostatek týkající se právního státu v členském státě ovlivňuje nebo hrozí, že ovlivní řádné finanční řízení nebo ochranu finančních zájmů Unie, zejména:

a)řádné fungování orgánů tohoto členského státu, který plní rozpočet Unie, především v souvislosti s postupy pro zadávání veřejných zakázek nebo udělování grantů a při provádění sledování a kontrol;

b)řádné fungování orgánů pověřených vyšetřováním a trestním stíháním v souvislosti se stíháním podvodů, korupce nebo jiných případů porušení práva Unie týkajícího se plnění rozpočtu Unie;

c)účinný soudní přezkum jednání nebo opomenutí ze strany orgánů uvedených v písmenech a) a b) nezávislými soudy;

d)prevenci a potrestání podvodů, korupce nebo jiných případů porušení práva Unie týkajícího se plnění rozpočtu Unie a uložení účinných a odrazujících sankcí příjemcům finančních prostředků vnitrostátními soudy nebo správními orgány;

e)zpětné získávání neoprávněně vyplacených finančních prostředků;

f)účinnou a včasnou spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům a s Úřadem evropského veřejného žalobce při vyšetřování nebo stíhání v souladu s jejich příslušnými právními předpisy a se zásadou loajální spolupráce.

2.Za všeobecné nedostatky týkající se právního státu se může považovat zejména:

a)ohrožení nezávislosti soudnictví;

b)neuskutečnění prevence, nápravy nebo sankce svévolných nebo protiprávních rozhodnutí orgánů veřejné moci, mimo jiné ze strany donucovacích orgánů, zadržování finančních a lidských zdrojů, které mají vliv na jejich řádné fungování, nebo nezajištění vyloučení střetu zájmů;

c)omezování dostupnosti a účinnosti právních opravných prostředků, mimo jiné prostřednictvím omezujících procesních pravidel, nedostatečné provádění soudních rozhodnutí nebo omezování účinného vyšetřování, stíhání nebo trestání případů porušování práva.

Článek 4
Obsah opatření

1.Lze přijmout jedno nebo více těchto vhodných opatření:

a)plní-li Komise rozpočet Unie v rámci přímého nebo nepřímého řízení podle čl. 62 písm. a) a c) finančního nařízení a v případě, že vládní subjekt je příjemcem:

1)pozastavení plateb nebo plnění právního závazku či ukončení platnosti právního závazku podle čl. [131 odst. 3] finančního nařízení;

2)zákaz uzavírat nové právní závazky;

b)plní-li Komise rozpočet Unie v rámci sdíleného řízení podle [čl. 62 písm. b)] finančního nařízení:

1)pozastavení schválení jednoho nebo více programů nebo jeho/jejich změny;

2)pozastavení závazků;

3)snížení závazků, mimo jiné prostřednictvím finančních oprav nebo převodů na jiné výdajové programy;

4)snížení předběžného financování;

5)přerušení platebních lhůt;

6)pozastavení plateb.

2.Pokud rozhodnutí, kterým se přijímají opatření, nestanoví jinak, uložení vhodných opatření nemá vliv na povinnost ústředních orgánů státní správy uvedených v odst. 1 písm. a) nebo členských států uvedených v odst. 1  písm. b) provádět program nebo využívat fond ovlivněný tímto opatřením, a zejména povinnost provést platby konečným příjemcům nebo příjemcům.

3.Přijatá opatření musí být přiměřená povaze, závažnosti a rozsahu všeobecných nedostatků týkajících se právního státu. Musí být pokud možno zaměřena na akce Unie ovlivněné nebo potenciálně ovlivněné tímto nedostatkem.

Článek 5
Postup

1.Pokud Komise usoudí, že má dostatečné důvody se domnívat, že jsou splněny podmínky článku 3, zašle danému členskému státu písemné oznámení, ve kterém uvede důvody, o které opírá své zjištění.

2.Komise může vzít v úvahu všechny relevantní informace, včetně rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, zpráv Účetního dvora a závěrů a doporučení příslušných mezinárodních organizací.

3.Komise si může vyžádat jakékoli další informace, které jsou nezbytné pro její posouzení, a to před zjištěním podle odstavce 1 i po něm.

4.Dotyčný členský stát poskytne veškeré nezbytné informace a může vznést připomínky ve lhůtě stanovené Komisí, která nesmí být kratší než 1 měsíc od data oznámení zjištění. Ve svém vyjádření může členský stát navrhnout přijetí nápravných opatření.

5.Komise při rozhodování o tom, zda předloží návrh rozhodnutí o vhodných opatřeních, zohlední informace, které obdržela, a případné připomínky dotčeného členského státu, jakož i přiměřenost navrhovaných nápravných opatření.

6.Pokud se Komise domnívá, že byl zjištěn všeobecný nedostatek týkající se právního státu, předloží Radě návrh prováděcího aktu o vhodných opatřeních.

7.Rozhodnutí se považuje za přijaté Radou, pokud Rada nerozhodne kvalifikovanou většinou o zamítnutí návrhu Komise do jednoho měsíce od jeho přijetí Komisí.

8.Rada může kvalifikovanou většinou návrh Komise pozměnit a přijmout pozměněné znění jako rozhodnutí Rady.

Článek 6
Zrušení opatření

1.Dotčený členský stát může kdykoliv Komisi předložit důkazy, jimiž prokáže, že všeobecný nedostatek týkající se právního státu byl napraven nebo přestal existovat.

2.Komise situaci v dotčeném členském státě posoudí. Jakmile všeobecné nedostatky týkající se právního státu, na jejichž základě byla přijata vhodná opatření, přestanou zcela nebo částečně existovat, Komise předloží Radě návrh rozhodnutí na zrušení těchto opatření v plném rozsahu nebo jejich části. Použije se postup uvedený v čl. 5 odst. 2, 4, 5, 6 a 7.

3.Jsou-li opatření týkající se pozastavení schválení jednoho nebo více programů nebo jejich změn podle čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu i) nebo pozastavení závazků podle čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu ii) zrušena, částky odpovídající pozastaveným závazkům se zapíší do rozpočtu v souladu s článkem 7 nařízení Rady (EU, Euratom) č. XXXX (nařízení o víceletém finančním rámci). Pozastavené závazky z roku n nelze zapsat do rozpočtu po roce n +2.

Článek 7
Oznámení Evropskému parlamentu

Komise neprodleně informuje Evropský parlament o každém opatření navrženém nebo přijatém podle článků 4 a 5.

Článek 8
Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda/předsedkyně    předseda/předsedkyně

(1)    COM(2018) 98 final.
(2)    COM(2014) 158 final.
(3)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
(4)    COM(2014) 158 final.
(5)    COM(2018) 98 final.
(6)    […]
(7)    Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004 ve věci Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, bod 63.
(8)    Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. listopadu 1981 ve společných věcech Amministrazione delle finanze dello Stato v. Srl Meridionale Industria Salumi a ostatní Ditta Italo Orlandi & Figlio a Ditta Vincenzo Divella v. Amministrazione delle finanze dello Stato, 212 až 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, bod 10.
(9)    Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. září 1989 ve společných věcech Hoechst, 46/87 a 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19.
(10)    Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016 ve věci Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, bod 36. Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016 ve věci PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, bod 35. Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. prosince 2010 ve věci Bodson, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, bod 58.
(11)    Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. února 2018 ve věci Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, body 31, 40, 41.
(12)    Sdělení Komise s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014) 158 final, příloha I.
(13)    Věc C-64/16, body 32–36.
(14)    Věc C-64/16, body 40–41.
Top