EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0197

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/197 ze dne 19. října 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud jde o harmonizovanou klasifikaci a označování některých látek

C/2023/6928

Úř. věst. L, 2024/197, 5.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/197/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/197/oj

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/197

5.1.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/197

ze dne 19. října 2023,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud jde o harmonizovanou klasifikaci a označování některých látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 37 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Tabulka 3 v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahuje seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I uvedeného nařízení.

(2)

Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) byly v souladu s článkem 37 nařízení (ES) č. 1272/2008 předloženy návrhy na zavedení harmonizovaných klasifikací a označení některých látek a na aktualizaci harmonizovaných klasifikací a označení některých jiných látek. Výbor pro posuzování rizik (RAC) agentury zohlednil připomínky zúčastněných stran a následně přijal k těmto návrhům následující stanoviska (2):

stanovisko ze dne 18. března 2021 pro benzyl(diethylamino)difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyfenyl)propan-2-yl]fenolát,

stanovisko ze dne 18. března 2021 pro benzyltrifenylfosfonium, sůl s 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethyliden]bis[fenolem] (1:1),

stanovisko ze dne 18. března 2021 pro reakční směs 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethyliden]difenolu a benzyl(diethylamino)difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyfenyl)propan-2-yl]fenolátu (1:1),

stanovisko ze dne 18. března 2021 pro reakční směs 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethyliden]difenolu a benzyltrifenylfosfonia, soli s 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethyliden]difenolem (1:1),

stanovisko ze dne 18. března 2021 pro 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethyliden]difenol, bisfenol AF,

stanovisko ze dne 18. března 2021 pro cinnamaldehyd, 3-fenylprop-2-enal, skořicový aldehyd, cinnamal [1], (2E)-3-fenylprop-2-enal [2],

stanovisko ze dne 18. března 2021 pro benfluralin (ISO), N-butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin,

stanovisko ze dne 18. března 2021 pro 3,3’-dimethylbifenyl-4,4’-diyl-diisokyanát,

stanovisko ze dne 18. března 2021 pro foramsulfuron (ISO), 2-{[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}-4-formamido-N,N-dimethylbenzamid, 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylkarbamoyl-5-formamidofenylsulfonyl)močovinu,

stanovisko ze dne 18. března 2021 pro ethyl-akrylát,

stanovisko ze dne 18. března 2021 pro methyl-akrylát,

methyl-propenoát,

stanovisko ze dne 18. března 2021 pro methyl-methakrylát, methyl-2-methylprop-2-enoát, methyl-2-methyl-propenoát,

stanovisko ze dne 18. března 2021 pro transfluthrin (ISO), 2,3,5,6-tetrafluorbenzyl-(1R,3S)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát,

stanovisko ze dne 18. března 2021 pro allyl-methakrylát, allyl-2-methylprop-2-enoát,

stanovisko ze dne 18. března 2021 pro mepikvát chlorid (ISO), 1,1-dimethylpiperidinium-chlorid,

stanovisko ze dne 10. června 2021 pro triethylamin,

stanovisko ze dne 10. června 2021 pro di-n-butylamin,

stanovisko ze dne 10. června 2021 pro 4-nitrosomorfolin,

stanovisko ze dne 10. června 2021 pro difenokonazol (ISO), 1-({2-[2-chlor-4-(4-chlorfenoxy)fenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl}methyl)-1H-1,2,4-triazol, 3-chlor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]fenyl 4-chlorfenyl-ether,

stanovisko ze dne 10. června 2021 pro N,N-dimethyl-p-toluidin,

stanovisko ze dne 10. června 2021 pro chlorečnan draselný,

stanovisko ze dne 10. června 2021 pro chlorečnan sodný,

stanovisko ze dne 10. června 2021 pro reakční směs 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis ((2,3-epoxypropoxy)methyl)butanu a 1-(2,3-epoxypropoxy)-2-((2,3-epoxypropoxy)methyl)-2-hydroxymethyl-butanu,

stanovisko ze dne 10. června 2021 pro metribuzin (ISO), 4-amino-6-terc-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-on, 4-amino-4,5-dihydro-6-(1,1-dimethylethyl)-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-on,

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro uhličitan lithný [1], chlorid lithný [2], hydroxid lithný [3],

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro dimethyl-propylfosfonát,

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro dibutylcín-maleát,

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro dibutylcín-oxid,

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro klothianidin (ISO), (E)-1-(2-chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin,

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro cymoxanil (ISO), 2-kyano-N-[(ethylamino)karbonyl]-2-(methoxyimino)acetamid,

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (s průměrnou molekulovou hmotností < 352 g/mol) [zahrnuje ortho-, meta-, para- izomery nebo jakoukoli jejich kombinaci],

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (352 g/mol ≤ průměrná molekulová hmotnost < 704 g/mol) [zahrnuje ortho-, meta-, para- izomery nebo jakoukoli jejich kombinaci],

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (704 g/mol ≤ průměrná molekulová hmotnost ≤ 1 540 g/mol) [zahrnuje ortho-, meta-, para- izomery nebo jakoukoli jejich kombinaci],

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro 1-fenylethan-1-on (1-fenylethyliden)hydrazon,

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro 9-[2-(ethoxykarbonyl)fenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium-chlorid, Basic Red 1,

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro pikolinafen (ISO), N-(4-fluorfenyl)-6-[3-(trifluormethyl)fenoxy]pyridin-2-karboxamid, 4’-fluor-6-[(α,α,α-trifluor-m-tolyl)oxy]pikolinanilid,

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro diuron (ISO), 3-(3,4-dichlorfenyl)-1,1-dimethylmočovinu,

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfin-oxid,

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro sirovodík, sulfan,

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro benzylalkohol,

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro resorcinol, 1,3-benzendiol,

stanovisko ze dne 16. září 2021 pro 2,2‘,6,6’-tetrabrom-4,4’-isopropylidendifenol, tetrabrombisfenol A,

stanovisko ze dne 16. září 2021 týkající se opětovného posouzení na žádost Komise za účelem přezkoumání harmonizované klasifikace olova (životní prostředí),

stanovisko ze dne 26. listopadu 2021 pro 2,2’-[[3-methyl-4-[(4-nitrofenyl)azo]fenyl]imino]bisethanol,

stanovisko ze dne 26. listopadu 2021 pro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktan-1-ol,

stanovisko ze dne 26. listopadu 2021 pro 1,4-benzendiamin, N,N’- směs derivátů fenylu a tolylu, reakční směs N-fenylu, N’-o-tolyl-fenylen-diaminu, N,N’-difenyl-p-fenylen-diaminu a N,N’-di-o-tolyl-fenylen-diaminu,

stanovisko ze dne 26. listopadu 2021 pro tetramethylen-dimethakrylát,

stanovisko ze dne 26. listopadu 2021 pro 7,7,9(nebo 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadekan-1,16-diyl-bismethakrylát,

stanovisko ze dne 26. listopadu 2021 pro 2,2’-ethylendioxydiethyl-dimethakrylát,

stanovisko ze dne 26. listopadu 2021 pro bifenox (ISO), methyl-5-(2,4-dichlorfenoxy)-2-nitrobenzoát,

stanovisko ze dne 26. listopadu 2021 pro 4-methylimidazol,

stanovisko ze dne 26. listopadu 2021 pro oxid siřičitý,

stanovisko ze dne 26. listopadu 2021 pro 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 1,2-benzisothiazolin-3-on,

stanovisko ze dne 26. listopadu 2021 pro benalaxyl (ISO), methyl-N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(fenylacetyl)-DL-alaninát.

(3)

Komise obdržela dodatečné informace od zúčastněných stran zpochybňující vědecké posouzení uvedené ve stanovisku výboru RAC ze dne 26. listopadu 2021 pro 1,4-benzendiamin, N,N’- směs derivátů fenylu a tolylu a ve stanovisku výboru RAC ze dne 16. září 2021 pro dibutylcín-oxid. Tyto dodatečné informace byly posouzeny a nebyly shledány za dostatečné k tomu, aby zpochybnily vědeckou analýzu obsaženou ve stanoviscích výboru RAC. Na základě posouzení provedeného v uvedených stanoviscích je proto vhodné zavést harmonizovanou klasifikaci a označení dotčených látek.

(4)

Ve stanovisku výboru RAC ze dne 16. září 2021 týkajícím se toxicity olova pro životní prostředí byly předloženy různé možnosti aktualizace harmonizované klasifikace olova v souvislosti s toxicitou pro vodní prostředí. Ty umožňují buď zahrnout olovo ve formě prášku („olověný prášek“) a olovo v celistvé formě („celistvé olovo“) do jedné položky, nebo ponechat dvě samostatné položky, tj. jednu položku pro každou z forem. Avšak vzhledem k tomu, že údaje pro celistvé olovo poukazují na jeho nižší rozpustnost ve vodě ve srovnání s olověným práškem, výpočet v souladu s částí 4 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 vede k méně přísné klasifikaci celistvého olova. Je proto vhodné změnit stávající klasifikaci toxicity olověného prášku pro vodní prostředí, pokud jde o multiplikační faktor, a zavést odlišnou klasifikaci toxicity pro vodní prostředí pro celistvé olovo.

(5)

Vzhledem ke stanoviskům výboru RAC je proto vhodné zavést nebo aktualizovat harmonizovanou klasifikaci a označení dotčených látek, a to na základě posouzení uvedeného v dotčených stanoviscích a dalších posouzení.

(6)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Pokud jde o klasifikaci methyl-methakrylátu jako látky senzibilizující dýchací cesty a o klasifikaci uhličitanu lithného, chloridu lithného a hydroxidu lithného jako látek toxických pro reprodukci, Komise obdržela dodatečné informace od zúčastněných stran poté, co obdržela stanoviska výboru RAC ze dne 18. března 2021 a 16. září 2021 týkající se těchto látek. Vzhledem k tomu, že tyto nové vědecké informace vyžadují další posouzení výborem RAC, neměla by se harmonizovaná klasifikace a označování na methyl-methakrylát, uhličitan lithný, chlorid lithný a hydroxid lithný doporučené ve stanoviscích výboru RAC v této fázi vztahovat.

(8)

Dodržování nových nebo aktualizovaných harmonizovaných klasifikací by nemělo být požadováno ihned, jelikož dodavatelé potřebují určitou dobu na to, aby přizpůsobili označování a balení látek a směsí novým nebo aktualizovaným klasifikacím a prodali stávající zásoby, na které se vztahují předchozí regulatorní požadavky. Tato doba je rovněž nezbytná k tomu, aby dodavatelé měli dostatek času přijmout opatření nutná k zajištění trvalého dodržování dalších právních požadavků, které vznikají v důsledku změn provedených podle tohoto nařízení. Dodavatelům by však mělo být umožněno používat nové nebo aktualizované harmonizované klasifikace a odpovídajícím způsobem přizpůsobit označování a balení na dobrovolném základě před datem použitelnosti tohoto nařízení, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a aby se dodavatelům poskytla dostatečná flexibilita,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2025.

Dodavatelé však mohou látky a směsi klasifikovat, označovat a balit v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 ve znění tohoto nařízení již před tímto datem.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Stanoviska jsou dostupná na této internetové stránce: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/. Stanovisko ze dne 16. září 2021 týkající se opětovného posouzení na žádost Komise je k dispozici na této internetové stránce: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/committee-for-risk-assessment/opinions-of-the-rac-adopted-under-specific-echa-s-executive-director-requests.


PŘÍLOHA

V příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008 části 3 se tabulka 3 mění takto:

1)

vkládají se tyto položky v pořadí indexových čísel odpovídajících jednotlivým položkám:

Indexové číslo

Chemický název

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikace

Označení

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

Poznámky

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy výstražných symbolů a signálních slov

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy doplň. standardních vět o nebezpečnosti

„015-204-00-5

benzyl(diethylamino)difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyfenyl)propan-2-yl]fenolát

479-100-5

577705-90-9

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F“

 

 

 

„015-205-00-0

benzyltrifenylfosfonium, sůl s 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethyliden]bis[fenolem] (1:1)

278-305-5

75768-65-9

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F“

 

 

 

„015-206-00-6

reakční směs 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethyliden]difenolu a benzyl(diethylamino)difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyfenyl)propan-2-yl]fenolátu (1:1)

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F“

 

 

 

„015-207-00-1

reakční směs 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethyliden]difenolu a benzyltrifenylfosfonia, soli s 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethyliden]difenolem (1:1)

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F“

 

 

 

„015-208-00-7

dimethyl-propylfosfonát

242-555-3

18755-43-6

Muta. 1B

Repr. 1B

H340

H360Df

GHS08

Dgr

H340

H360Df“

 

 

 

„050-034-00-5

dibutylcín-maleát

201-077-5

78-04-6

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H341

H360FD

H330

H302

H372 (imunitní systém)

H314

H318

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H341

H360FD

H330

H302

H372 (imunitní systém)

H314

 

inhalační:

ATE = 0,317 mg/l (prach nebo mlha)

orální:

ATE = 510 mg/kg TH“

 

„050-035-00-0

dibutylcín-oxid

212-449-1

818-08-6

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H341

H360FD

H301

H372 (imunitní systém)

H315

H318

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H341

H360FD

H301

H372 (imunitní systém)

H315

H318

 

orální:

ATE = 170 mg/kg TH“

 

„603-244-00-1

reakční směs 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis ((2,3-epoxypropoxy)methyl)butanu a 1-(2,3-epoxypropoxy)-2-((2,3-epoxypropoxy)methyl)-2-hydroxymethyl-butanu

Muta. 2

Repr. 1B

H341

H360F

GHS08

Dgr

H341

H360F“

 

 

 

„603-245-00-7

2,2’-[[3-methyl-4-[(4-nitrofenyl)azo]fenyl]imino]bisethanol

221-665-5

3179-89-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„603-246-00-2

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktan-1-ol

211-477-1

647-42-7

STOT RE 2

Aquatic Chronic 1

H373 (zuby, kosti)

H410

GHS08

GHS09

Wng

H373 (zuby, kosti)

H410

 

M = 1“

 

„604-099-00-7

4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethyliden]difenol; bisfenol AF

216-036-7

1478-61-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F“

 

 

 

„604-100-00-0

nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (s průměrnou molekulovou hmotností ≤ 1 540  g/mol) [zahrnuje ortho-, meta-, para- izomery nebo jakoukoli jejich kombinaci]

500-315-8

500-024-6

500-045-0

500-209-1

248-762-5

243-816-4

248-291-5

230-770-5 248-743-1 247-555-7 248-293-6

a další

127087-87-0

9016-45-9

26027-38-3

68412-54-4

27986-36-3

20427-84-3

27176-93-8

1119449-38-5 7311-27-5 27942-27-4 26264-02-8 27177-05-5 14409-72-4 a další

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10“

 

„606-155-00-6

cinnamaldehyd; 3-fenylprop-2-enal;

skořicový aldehyd; cinnamal; [1]

(2E)-3-fenylprop-2-enal [2]

203-213-9 [1] - [2]

104-55-2 [1] 14371-10-9 [2]

Skin Sens. 1 A

H317

GHS07

Wng

H317

 

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 %“

 

„607-766-00-0

tetramethylen-dimethakrylát

218-218-1

2082-81-7

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„607-767-00-6

7,7,9(nebo 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadekan-1,16-diyl-bismethakrylát

276-957-5

72869-86-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„607-768-00-1

2,2’-ethylendioxydiethyl-dimethakrylát

203-652-6

109-16-0

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„607-769-00-7

bifenox (ISO); methyl-5-(2,4-dichlorfenoxy)-2-nitrobenzoát

255-894-7

42576-02-3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

orální:

ATE = 1 500  mg/kg TH

M = 1 000

M = 1 000 “

 

„612-295-00-9

benfluralin (ISO); N-butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin

217-465-2

1861-40-1

Carc. 2

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d

H315

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361d

H315

H319

H317

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„612-296-00-4

N,N-dimethyl-p-toluidin

202-805-4

99-97-8

Carc. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Aquatic Chronic 3

H350

H332

H301

H373 (krevní oběh, dýchací cesty)

H412

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H332

H301

H373 (krevní oběh, dýchací cesty)

H412

 

inhalační:

ATE = 1,4 mg/l (prach nebo mlha)

orální:

ATE = 140 mg/kg TH“

 

„612-297-00-X

1-fenylethan-1-on (1-fenylethyliden)hydrazon

211-979-0

729-43-1

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„612-298-00-5

1,4-benzendiamin, N,N’- směs derivátů fenylu a tolylu

273-227-8

68953-84-4

Repr. 1B

Skin Sens. 1

H360FD

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H317“

 

 

 

„613-346-00-8

4-nitrosomorfolin

59-89-2

Carc. 1B

Muta. 2

STOT RE 1

H350

H341

H372 (játra)

GHS08

Dgr

H350

H341

H372 (játra)

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,001 %“

 

„613-347-00-3

difenokonazol (ISO); 1-({2-[2-chlor-4-(4-chlorfenoxy)fenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl}methyl)-1H-1,2,4-triazol; 3-chlor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]fenyl 4-chlorfenyl-ether

119446-68-3

Carc. 2

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H319

H410

 

orální:

ATE = 1 450  mg/kg TH

M = 10

M = 10“

 

„613-348-00-9

9-[2-(ethoxykarbonyl)fenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium-chlorid; Basic Red 1

213-584-9

989-38-8

Acute Tox. 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H318

H317

H410

 

orální:

ATE = 280 mg/kg TH

M = 10

M = 1“

 

„613-349-00-4

4-methylimidazol

212-497-3

822-36-6

Carc. 1B

Repr. 1B

H350

H360Fd

GHS08

Dgr

H350

H360Fd“

 

 

 

„615-051-00-X

3,3’-dimethylbifenyl-4,4’-diyl-diisokyanát

202-112-7

91-97-4

Carc. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1 A

H351

H334

H317

GHS08

Dgr

H351

H334

H317

 

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 %“

 

„616-241-00-5

foramsulfuron (ISO); 2-{[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}-4-formamido-N,N-dimethylbenzamid; 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylkarbamoyl-5-formamidofenylsulfonyl)močovina

173159-57-4

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1 000

M = 100“

 

„616-242-00-0

pikolinafen (ISO); N-(4-fluorfenyl)-6-[3-(trifluormethyl)fenoxy]pyridin-2-karboxamid; 4’-fluor-6-[(α,α,α-trifluor-m-tolyl)oxy]pikolinanilid

137641-05-5

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (krevní oběh, štítná žláza)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H373 (krevní oběh, štítná žláza)

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 “;

 

2)

položky odpovídající indexovým číslům 006-015-00-9, 015-203-00-X, 016-001-00-4, 016-011-00-9, 017-004-00-3, 017-005-00-9, 082-013-00-1, 082-014-00-7, 603-057-00-5, 604-010-00-1, 604-074-00-0, 606-034-00-8, 607-032-00-X, 607-034-00-0, 607-223-00-8, 607-246-00-3, 612-004-00-5, 612-049-00-0, 612-056-00-9, 613-088-00-6, 613-127-00-7, 613-307-00-5, 616-035-00-5 a 616-104-00-X se nahrazují těmito položkami:

Indexové číslo

Chemický název

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikace

Označení

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

Poznámky

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy výstražných symbolů a signálních slov

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy doplň. standardních vět o nebezpečnosti

„006-015-00-9

diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorfenyl)-1,1-dimethylmočovina

206-354-4

330-54-1

Carc. 1B

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H373 (krevní oběh)

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H373 (krevní oběh)

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„015-203-00-X

difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfin-oxid

278-355-8

75980-60-8

Repr. 1B

Skin Sens. 1B

H360Fd

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H360Fd

H317“

 

 

 

„016-001-00-4

sirovodík; sulfan

231-977-3

7783-06-4

Flam. Gas 1 A

Press. Gas

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

H220

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H330

H400

 

inhalační: ATE = 440 ppmV (plyny)

U“

„016-011-00-9

oxid siřičitý; sulfurum-dioxid

231-195-2

7446-09-5

Press. Gas

Acute Tox. 3

STOT SE 1

Skin. Corr. 1B

H331

H370 (dýchací cesty) (vdechnutí)

H314

GHS04

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H331

H370 (dýchací cesty) (vdechnutí)

H314

 

inhalační: ATE = 1 000 ppmV (plyny)

U, 5“

„017-004-00-3

chlorečnan draselný

223-289-7

3811-04-9

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 3

H271

H301

GHS03

GHS06

Dgr

H271

H301

 

orální: ATE = 100 mg/kg TH“

 

„017-005-00-9

chlorečnan sodný

231-887-4

7775-09-9

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 3

H271

H301

GHS03

GHS06

Dgr

H271

H301

 

orální: ATE = 100 mg/kg TH“

 

„082-013-00-1

olověný prášek

[průměr částic < 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1 A

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H362

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360FD

H362

H410

 

Repr. 1 A;

H360D: C ≥ 0,03 %

M = 10

M = 100“

 

„082-014-00-7

celistvé olovo

[průměr částic ≥ 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1 A

Lact.

Aquatic Chronic 1

H360FD

H362

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360FD

H362

H410

 

M = 10“

 

„603-057-00-5

benzylalkohol

202-859-9

100-51-6

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1B

H302

H319

H317

GHS07

Wng

H302

H319

H317

 

orální: ATE = 1 200  mg/kg TH“

 

„604-010-00-1

resorcinol; 1,3-benzendiol

203-585-2

108-46-3

Acute Tox. 4

STOT SE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

H302

H370 (nervový systém)

H315

H319

H317

H400

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H370 (nervový systém)

H315

H319

H317

H400

 

orální: ATE = 500 mg/kg TH

M = 1“

 

„604-074-00-0

2,2‘,6,6’-tetrabrom-4,4’-isopropylidendifenol; tetrabrombisfenol A

201-236-9

79-94-7

Carc. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H410“

 

 

 

„606-034-00-8

metribuzin (ISO); 4-amino-6-terc-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-on; 4-amino-4,5-dihydro-6-(1,1-dimethylethyl)-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-on

244-209-7

21087-64-9

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 (krevní oběh)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373 (krevní oběh)

H410

 

orální: ATE = 320 mg/kg TH

M = 10

M = 10“

 

„607-032-00-X

ethyl-akrylát

205-438-8

140-88-5

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H225

H331

H312

H302

H335

H315

H319

H317

GHS02

GHS06

Dgr

H225

H331

H312

H302

H335

H315

H319

H317

 

inhalační: ATE = 9 mg/l (páry)

dermální: ATE = 1 800  mg/kg TH

orální: ATE = 1 120  mg/kg TH

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %

D“

„607-034-00-0

methyl-akrylát;

methyl-propenoát

202-500-6

96-33-3

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H225

H331

H312

H302

H335

H315

H319

H317

GHS02

GHS06

Dgr

H225

H331

H312

H302

H335

H315

H319

H317

 

inhalační: ATE = 3 mg/l (páry)

dermální: ATE = 1 100  mg/kg TH

orální: ATE = 500 mg/kg TH

D“

„607-223-00-8

transfluthrin (ISO); 2,3,5,6-tetrafluorbenzyl-(1R,3S)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát

405-060-5

118712-89-3

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H370 (nervový systém)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H370 (nervový systém)

H410

EUH066

orální: ATE = 580 mg/kg TH

M = 1 000

M = 1 000 “

 

„607-246-00-3

allyl-methakrylát;

allyl-2-methylprop-2-enoát

202-473-0

96-05-9

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

H226

H330

H311

H302

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H226

H330

H311

H302

H400

 

inhalační: ATE = 1,5 mg/l (páry)

dermální: ATE = 300 mg/kg TH

orální: ATE = 400 mg/kg TH“

 

„612-004-00-5

triethylamin

204-469-4

121-44-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1 A

Eye Dam. 1

H225

H331

H311

H301

H314

H318

GHS02

GHS06

GHS05

Dgr

H225

H331

H311

H301

H314

 

inhalační: ATE = 7,2 mg/l (páry)

dermální: ATE = 300 mg/kg TH

orální: ATE = 100 mg/kg TH STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %“

 

„612-049-00-0

di-n-butylamin

203-921-8

111-92-2

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

H226

H330

H311

H301

H314

H318

GHS02

GHS06

GHS05

Dgr

H226

H330

H311

H301

H314

EUH 071

inhalační: ATE = 1,2 mg/l (páry) dermální: ATE = 300 mg/kg TH

orální: ATE = 220 mg/kg TH“

 

„612-056-00-9

N,N-dimethyl-m-toluidin; [1]

N,N-dimethyl-o-toluidin [2]

204-495-6 [1] 210-199-8 [2]

121-72-2 [1] 609-72-3 [2]

Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT RE 2 * Aquatic Chronic 3

H331

H311

H301

H373 **

H412

GHS06 GHS08

Dgr

H331

H311

H301

H373 **

H412

 

*

C“

„613-088-00-6

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on

220-120-9

2634-33-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H315

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H315

H318

H317

H410

 

inhalační:

ATE = 0,21 mg/l (prach nebo mlha)

orální: ATE = 450 mg/kg TH

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,036 %

M = 1

M = 1“

 

„613-127-00-7

mepikvát chlorid (ISO); 1,1-dimethylpiperidinium-chlorid

246-147-6

24307-26-4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 3

H332

H301

H412

GHS06

Dgr

H332

H301

H412

 

inhalační: ATE = 2,8 mg/l (prach nebo mlha)

orální:

ATE = 270 mg/kg TH“

 

„613-307-00-5

klothianidin (ISO); (E)-1-(2-chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin

433-460-1

210880-92-5

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H302

H370 (nervový systém)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H361f

H302

H370 (nervový systém)

H410

 

orální: ATE = 390 mg/kg TH

M = 10

M = 100“

 

„616-035-00-5

cymoxanil (ISO); 2-kyano-N-[(ethylamino)karbonyl]-2-(methoxyimino)acetamid; [1]

(2E)-2-kyano-N-[(ethylamino)karbonyl]-2-(methoxyimino)acetamid; [2]

261-043-0 [1]

- [2]

57966-95-7 [1]

166900-80-7 [2]

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (krevní oběh, brzlík, oči)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (krevní oběh, brzlík, oči)

H317

H410

 

orální: ATE = 360 mg/kg TH

M = 1

M = 1“

 

„616-104-00-X

benalaxyl (ISO); methyl-N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(fenylacetyl)-DL-alaninát

275-728-7

71626-11-4

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

orální: ATE = 1 000  mg/kg TH

M = 1

M = 1“

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/197/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


Top