EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1637

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1637 ze dne 5. července 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady (EU) 2020/262, pokud jde o používání dokladů v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně a s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani po propuštění ke spotřebě, a stanoví formulář, který se má použít pro osvědčení o osvobození od daně

C/2022/4497

OJ L 247, 23.9.2022, p. 57–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1637/oj

23.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 247/57


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1637

ze dne 5. července 2022,

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady (EU) 2020/262, pokud jde o používání dokladů v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně a s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani po propuštění ke spotřebě, a stanoví formulář, který se má použít pro osvědčení o osvobození od daně

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

S ohledem na směrnici Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (1), a zejména na čl. 12 odst. 3, čl. 29 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 12 odst. 1 směrnice (EU) 2020/262 vyžaduje, aby zboží podléhající spotřební dani, které je dopravováno mezi členskými státy v režimu s podmíněným osvobozením od daně a je předmětem osvobození od spotřební daně, bylo provázeno osvědčením o osvobození od daně. Měl by být stanoven formulář tohoto osvědčení.

(2)

V souladu s čl. 12 odst. 2 směrnice (EU) 2020/262 mohou členské státy použít osvědčení o osvobození od daně v jiných oblastech nepřímého zdanění. Aby byla zajištěna jednotná komunikace mezi orgány členských států před dopravou zboží podléhajícího spotřební dani, které je osvobozeno od spotřební daně, z území jednoho členského státu na území jiného členského státu, měla by být stanovena pravidla týkající se vyrozumění o použití osvědčení o osvobození od spotřební daně v jiných oblastech nepřímého zdanění.

(3)

Vzhledem k tomu, že pravidla pro osvědčení o osvobození od spotřební daně stanoví nařízení Komise (ES) č. 31/96 (2), mělo by být nahrazeno.

(4)

Směrnice (EU) 2020/262 vyžaduje, aby se na dopravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně vztahoval elektronický správní doklad vyměňovaný prostřednictvím elektronického systému uvedeného v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/263 (3). Uvedená směrnice rovněž vyžaduje používání záložních dokladů v případech, kdy je elektronický systém v členském státě odeslání nedostupný. Měla by být stanovena pravidla a postupy pro výměnu elektronických správních dokladů prostřednictvím elektronického systému v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně a záložních dokladů.

(5)

Směrnice (EU) 2020/262 vyžaduje, aby se na dopravu zboží podléhajícího spotřební dani, které bylo propuštěno ke spotřebě na území jednoho členského státu a je dopravováno na území jiného členského státu za účelem dodání pro obchodní účely, vztahoval zjednodušený elektronický správní doklad vyměňovaný prostřednictvím elektronického systému uvedeného v rozhodnutí (EU) 2020/263. Uvedená směrnice rovněž vyžaduje používání záložních dokladů v případech, kdy je elektronický systém v členském státě odeslání nedostupný. Měla by být stanovena pravidla a postupy pro výměnu zjednodušených elektronických správních dokladů prostřednictvím elektronického systému v souvislosti s dopravou zboží za účelem dodání pro obchodní účely a záložních dokladů.

(6)

Členské státy mají uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení souladu s článkem 12, články 20 až 22 a články 36 až 37 směrnice (EU) 2020/262 ode dne 13. února 2023. Vzhledem k tomu, že toto nařízení provádí směrnici (EU) 2020/262, mělo by se rovněž použít od uvedeného data.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Osvědčení o osvobození od daně

1.   Formulář, který se použije pro osvědčení o osvobození od daně uvedené v čl. 12 odst. 1 směrnice (EU) 2020/262 (dále jen „osvědčení o osvobození od daně“), je stanoven v příloze tohoto nařízení.

2.   Členské státy informují při použití osvědčení o osvobození od daně pro účely čl. 12 odst. 2 směrnice (EU) 2020/262 Komisi a poskytnou jí nezbytné informace.

3.   Členské státy oznámí Komisi, které jejich vnitrostátní orgány opatřují osvědčení o osvobození od daně úředním razítkem.

4.   Členské státy, které zprostí příjemce od povinnosti nechat osvědčení opatřit úředním razítkem, jak je stanoveno v bodě 14 vysvětlivek k příloze, o tom uvědomí Komisi.

5.   Komise sdělí členským státům informace, které obdržela podle odstavců 2, 3 a 4, nejpozději do jednoho měsíce ode dne přijetí těchto informací.

Článek 2

Formality před zahájením dopravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně

Odesílatel, který si přeje odeslat zboží podléhající spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně, vyplní kolonky návrhu elektronického správního dokladu, jak je stanoveno v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636 (4), a předloží tento návrh příslušným orgánům členského státu odeslání, jak je uvedeno v čl. 20 odst. 2 směrnice (EU) 2020/262.

Návrh elektronického správního dokladu se předkládá nejdříve sedm dní před datem, které je v tomto dokladu uvedeno jako den odeslání dotčeného zboží podléhajícího spotřební dani.

Článek 3

Zrušení elektronického správního dokladu

1.   Odesílatel, který si přeje zrušit elektronický správní doklad v souladu s čl. 20 odst. 6 směrnice (EU) 2020/262, předloží návrh zprávy o zrušení podle článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636 příslušným orgánům členského státu odeslání.

2.   Příslušné orgány členského státu odeslání elektronicky ověří údaje v návrhu zprávy o zrušení uvedené v odstavci 1.

Jsou-li údaje v návrhu zprávy o zrušení správné, příslušné orgány členského státu odeslání připojí ke zprávě o zrušení datum a čas ověření, sdělí tyto informace odesílateli a zašlou zprávu o zrušení příslušným orgánům v členském státě určení.

Pokud údaje v návrhu zprávy o zrušení uvedené v odstavci 1 nejsou správné, příslušné orgány členského státu odeslání o tom neprodleně informují odesílatele.

Je-li příjemcem oprávněný skladovatel nebo registrovaný příjemce, zašlou příslušné orgány členského státu určení po obdržení zprávy o zrušení uvedenou zprávu tomuto příjemci.

Článek 4

Zprávy o změně místa určení nebo změně příjemce během dopravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně

1.   Pokud si odesílatel přeje změnit místo určení nebo příjemce v souladu s čl. 20 odst. 7 směrnice (EU) 2020/262, provedou příslušné orgány členského státu odeslání elektronické ověření údajů v návrhu zprávy o změně místa určení podle článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636.

Jsou-li údaje v návrhu zprávy o změně místa určení správné, příslušné orgány členského státu odeslání:

a)

připojí k návrhu zprávy o změně místa určení datum a čas ověření a pořadové číslo a vyrozumí o tom odesílatele;

b)

aktualizují původní elektronický správní doklad podle údajů v návrhu zprávy o změně místa určení.

2.   Obsahuje-li aktualizace údajů uvedená v odst. 1 písm. b) tohoto článku změnu členského státu určení nebo změnu příjemce, použijí se pro aktualizovaný elektronický správní doklad ustanovení čl. 20 odst. 4 nebo čl. 21 odst. 1 směrnice (EU) 2020/262.

3.   Obsahuje-li aktualizace uvedená v odst. 1 písm. b) tohoto článku změnu členského státu určení, příslušné orgány členského státu odeslání zašlou zprávu o změně místa určení příslušným orgánům členského státu určení uvedeného v původním elektronickém správním dokladu.

Příslušné orgány členského státu určení poté zašlou zprávu o změně místa určení příjemci uvedenému v původním elektronickém správním dokladu.

4.   Obsahuje-li aktualizace uvedená v odst. 1 písm. b) tohoto článku změnu příjemce ve stejném členském státě určení jako v původním elektronickém správním dokladu, příslušné orgány tohoto členského státu o této změně informují příjemce uvedeného v původním elektronickém správním dokladu.

5.   Obsahuje-li aktualizace uvedená v odst. 1 písm. b) tohoto článku změnu místa dodání uvedeného v původním elektronickém správním dokladu, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636, ale nezahrnuje změnu členského státu určení ani změnu příjemce, příslušné orgány členského státu odeslání zašlou zprávu o změně místa určení příslušným orgánům členského státu určení uvedeného v původním elektronickém správním dokladu. Po obdržení zprávy o změně místa určení zašlou orgány členského státu určení zprávu o změně místa určení příjemci.

6.   Pokud údaje v návrhu zprávy o změně místa určení nejsou správné, příslušné orgány členského státu odeslání o tom neprodleně informují odesílatele.

Článek 5

Zprávy o rozdělení dopravy energetických produktů dopravovaných v režimu s podmíněným osvobozením od daně

1.   Odesílatel, který si přeje rozdělit dopravu energetických produktů v souladu s článkem 23 směrnice (EU) 2020/262, předloží návrh zprávy o rozdělení dopravy podle článku 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636 příslušným orgánům členského státu odeslání pro každé místo určení.

2.   Příslušné orgány členského státu odeslání elektronicky ověří údaje uvedené v návrzích zpráv o rozdělení dopravy.

Jsou-li tyto údaje správné, příslušné orgány členského státu odeslání:

a)

vyhotoví nový elektronický správní doklad pro každé místo určení, který nahradí původní elektronický správní doklad;

b)

vyhotoví pro původní elektronický správní doklad oznámení o rozdělení dopravy;

c)

zašlou oznámení o rozdělení dopravy odesílateli a příslušným orgánům členského státu určení uvedeného v původním elektronickém správním dokladu.

Pro každý nový elektronický správní doklad uvedený v druhém pododstavci písm. a) tohoto odstavce se použijí ustanovení čl. 20 odst. 3 třetího pododstavce, čl. 20 odst. 4 a 5 a čl. 21 odst. 1 směrnice (EU) 2020/262.

3.   Příslušné orgány členského státu určení uvedeného v původním elektronickém správním dokladu zašlou oznámení o rozdělení dopravy příjemci uvedenému v původním elektronickém správním dokladu.

4.   Pokud údaje v návrhu zprávy o rozdělení dopravy nejsou správné, příslušné orgány členského státu odeslání o tom neprodleně informují odesílatele.

Článek 6

Formality před zahájením dopravy zboží podléhajícího spotřební dani po propuštění ke spotřebě

1.   Odesílatel předloží návrh zjednodušeného elektronického správního dokladu podle článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636 příslušným orgánům členského státu odeslání.

2.   Návrh zjednodušeného elektronického správního dokladu se předkládá nejdříve sedm dní před datem, které je v tomto dokladu uvedeno jako den odeslání dotčeného zboží podléhajícího spotřební dani.

Článek 7

Zprávy o změně místa určení při dopravě zboží podléhajícího spotřební dani po propuštění ke spotřebě

1.   Odesílatel, který si přeje změnit místo určení podle čl. 36 odst. 5 směrnice (EU) 2020/262, předloží návrh zprávy o změně místa určení podle článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636 příslušným orgánům členského státu odeslání.

2.   Příslušné orgány členského státu odeslání elektronicky ověří údaje v návrhu zprávy o změně místa určení uvedené v odstavci 1.

Jsou-li údaje v návrhu zprávy o změně místa určení správné, příslušné orgány členského státu odeslání:

a)

připojí k návrhu zprávy o změně místa určení datum a čas ověření a pořadové číslo a vyrozumí o tom odesílatele;

b)

aktualizují původní zjednodušený elektronický správní doklad podle údajů v návrhu zprávy o změně místa určení;

c)

zašlou zprávu o změně místa určení příslušným orgánům členského státu určení uvedeného v původním zjednodušeném elektronickém správním dokladu.

Příslušné orgány členského státu určení zašlou zprávu o změně místa určení příjemci.

3.   Pokud údaje v návrhu zprávy o změně místa určení nejsou správné, příslušné orgány členského státu odeslání o tom neprodleně informují odesílatele.

Článek 8

Zrušení

Nařízení (ES) č. 31/96 se zrušuje.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 13. února 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 58, 27.2.2020, s. 4.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 31/96 ze dne 10. ledna 1996 o potvrzení o osvobození od spotřební daně (Úř. věst. L 8, 11.1.1996, s. 11).

(3)  Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2020/263 ze dne 15. ledna 2020 o zavedení elektronického systému pro dopravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (Úř. věst. L 58, 27.2.2020, s. 43).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636 ze dne 5. července 2022, kterým se doplňuje směrnice Rady (EU) 2020/262 stanovením struktury a obsahu dokladů vyměňovaných v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani a stanovením prahu ztrát v důsledku povahy zboží (viz strana2 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

Evropská unie

Osvědčení o osvobození od spotřební daně

Článek 12 SMĚRNICE RADY (EU) 2020/262 (1)

Pořadové číslo (nepovinné, v závislosti na vnitrostátních požadavcích) …

1.

ZPŮSOBILÁ INSTITUCE/ZPŮSOBILÝ JEDNOTLIVEC

Název/jméno …

Ulice, číslo domu …

Poštovní směrovací číslo, město/místo …

Hostitelský členský stát …

e-mailová adresa …

Doručovací adresa (pokud se liší od výše uvedené)

Ulice, číslo domu …

Poštovní směrovací číslo, město/místo …

e-mailová adresa …

2.

ORGÁN PŘÍSLUŠNÝ K OPATŘENÍ ÚŘEDNÍM RAZÍTKEM

Název …

Adresa …

Telefonní číslo …

e-mailová adresa …

3.

PROHLÁŠENÍ ZPŮSOBILÉ INSTITUCE NEBO JEDNOTLIVCE

Způsobilá instituce nebo jednotlivec (nehodící se škrtněte) tímto prohlašuje:

a)

že zboží uvedené v kolonce 5 je určeno:

(zaškrtněte příslušné okénko)

k úřednímu použití

k soukromému použití

pro zahraniční diplomatické zastoupení

pro příslušníka zahraničního diplomatického zastoupení

pro zahraniční konzulární úřad

pro příslušníka zahraničního konzulárního úřadu

pro mezinárodní organizaci

pro pracovníka mezinárodní organizace

pro ozbrojené síly některého z členských států Severoatlantické smlouvy (síly NATO)

 

pro ozbrojené síly Spojeného království rozmístěné na ostrově Kypru

 

pro ozbrojené síly členského státu, které se účastní činnosti Unie v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky

 

ke spotřebě podle dohody uzavřené s třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, je-li taková dohoda přípustná nebo schválená s ohledem na osvobození od daně z přidané hodnoty

 

název způsobilé instituce (viz kolonka 4)

b)

že zboží uvedené v kolonce 5 splňuje podmínky a omezení, které v hostitelském členském státě uvedeném v kolonce 1 platí pro osvobození od daně, a

c)

že výše uvedené údaje jsou poskytovány v dobré víře. Způsobilá instituce nebo způsobilý jednotlivec se tímto zavazuje, že odesílajícímu členskému státu uhradí splatnou spotřební daň, jestliže dodané zboží nesplňuje podmínky pro osvobození nebo jestliže se nepoužije zamýšleným způsobem.

místo, datum

jméno a postavení podepsaného

 

 

podpis

4.

Úřední razítko instituce (při osvobození k soukromému použití)

Podpis …

Jméno …

Status/postavení podepsaného …

Místo, datum …

Úřední razítko

5.

POPIS ODESLANÉHO ZBOŽÍ, PRO NĚŽ JE POŽADOVÁNO OSVOBOZENÍ OD SPOTŘEBNÍ DANĚ

a)

Údaje o odesílateli (oprávněném skladovateli, registrovaném odesílateli, dodavateli)

Jméno …

Ulice, číslo domu …

Poštovní směrovací číslo, město …

Členský stát …

Jedinečné číslo pro účely spotřebních daní (požadováno) …

e-mailová adresa …

b)

Údaje o zboží (podle potřeby doplňte řádky)

Číslo řádky

Popis zboží

nebo odkaz na přiloženou objednávku (2)

Množství

Měrná jednotka

Cena za jednotku bez spotřební daně

Celková cena bez spotřební daně

Měna

 

 

 

 

 

 

 

Celková částka

 

 

 

6.

POTVRZENÍ PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

Zásilka zboží uvedeného v kolonce 5 splňuje:

v plném rozsahu

až do následujícího množství, příp. počtu … (počet) (3)

podmínky pro osvobození od spotřební daně.

Podpis …

Jméno …

Status/postavení podepsaného …

Místo, datum …

Úřední razítko (v příslušných případech)

7.

ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI OPATŘOVAT ÚŘEDNÍM RAZÍTKEM (jen při osvobození pro úřední účely)

Dopisem č. (číslo jednací): …

ze dne: …

název způsobilé instituce

je zproštěn: …

příslušný orgán hostitelského členského státu

povinnosti obdržet úřední razítko v kolonce 6.

Podpis …

Jméno …

Status/postavení podepsaného …

Místo, datum …

Úřední razítko

Vysvětlivky

1)

Odesílateli slouží osvědčení o osvobození od spotřební daně („osvědčení“) jako doklad pro osvobození od daně u zboží zasílaného způsobilým institucím nebo jednotlivcům ve smyslu čl. 11 odst. 1 směrnice (EU) 2020/262. Pro každého odesílatele a každou dopravu se vyhotoví jedno osvědčení. Odesílatel musí toto osvědčení zahrnout do svých záznamů podle právních předpisů platných v jeho členském státě. Příjemce předá odesílateli osvědčení o osvobození od daně, které bylo řádně opatřeno úředním razítkem příslušných orgánů hostitelského členského státu.

2)

Formulář, na kterém je osvědčení vydáno, má rozměry 210 × 297 mm. Je-li formulář vytištěn, musí být vyhotoven na bílém papíře neobsahujícím mechanickou vlákninu.

3)

Jedno vyhotovení osvědčení si ponechává odesílatel a jedno vyhotovení se připojí k dopravě výrobků podléhajících spotřební dani a ke správnímu dokladu uvedenému v článku 20 směrnice (EU) 2020/262. Členské státy mohou vyžadovat ještě jedno vyhotovení ke správním účelům.

4)

Nevyužitá místa v kolonce 5 písmeni b) osvědčení se proškrtnou nebo vymažou, aby se nic nemohlo dopisovat.

5)

Osvědčení se musí vyplnit čitelně a nesmazatelně. Vymazávání či přepisování je nepřípustné. Osvědčení se vyplní v některém z jazyků uznaných hostitelským členským státem.

6)

Pokud se popis zboží v kolonce 5 písmeni b) osvědčení odvolává na písemnou objednávku, která není sepsána v některém z jazyků uznávaných hostitelským členským státem, musí způsobilá instituce nebo způsobilý jednotlivec přiložit překlad.

7)

Pokud je osvědčení sepsáno v jazyce, který není uznán členským státem odesílatele, musí způsobilá instituce/způsobilý jednotlivec přiložit překlad údajů o zboží uvedeném v kolonce 5 písmeni b). Hostitelský členský stát může podle svého uvážení od povinnosti připojit překlad upustit.

8)

Za uznaný jazyk se považuje některý z jazyků, které se v dotyčném členském státě úředně používají, nebo kterýkoli jiný úřední jazyk Unie, který členský stát prohlásí k tomuto účelu za použitelný.

9)

Prohlášením v kolonce 3 osvědčení poskytuje způsobilá instituce nebo způsobilý jednotlivec údaje, které jsou potřebné pro posouzení žádosti o osvobození od daně v hostitelském členském státě.

10)

Prohlášením v kolonce 4 osvědčení potvrzuje instituce údaje v kolonkách 1 a 3 písmeni a) osvědčení a potvrzuje, že způsobilý jednotlivec je pracovníkem instituce.

11)

Odkaz na písemnou objednávku v kolonce 5 písmeni b) osvědčení musí obsahovat datum a číslo objednávky. Písemná objednávka musí obsahovat všechny údaje, které jsou uvedeny v kolonce 5 osvědčení. Pokud musí být osvědčení opatřeno úředními razítky příslušných orgánů hostitelského členského státu, musí být tímto razítkem opatřena i objednávka.

12)

V kolonce 5 písmeni a) musí být uvedeno číslo pro účely spotřebních daní podle čl. 19 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (EU) č. 389/2012 (4).

13)

Měny se označují kódem mezinárodní normy ISO 4217, který se skládá ze tří písmen a který stanovila Mezinárodní organizace pro normalizaci.

14)

V případě osvobození pro úřední účely mohou příslušné orgány zprostit způsobilou instituci povinnosti obdržet úřední razítko v kolonce 6 osvědčení. Způsobilá instituce musí toto zproštění uvést v kolonce 7 osvědčení.

15)

V případě osvobození pro soukromé účely se osvědčení ověří v kolonce 6 úředními razítky příslušných orgánů hostitelského členského státu.

(1)  Směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (Úř. věst. L 58, 27.2.2020, s. 4).

(2)  Nepoužité místo kolonky proškrtněte. To platí i tehdy, když jsou přiloženy objednávky.

(3)  Zboží, pro něž nelze poskytnout osvobození, se v kolonce 5 vyškrtne.

(4)  Nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004 (Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 1).


Top