EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2304

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2304 ze dne 18. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla pro vydávání doplňkových certifikátů pro účely vývozu potvrzujících, že v ekologické produkci živočišných produktů nebyla použita antibiotika (Text s významem pro EHP)

C/2021/7376

OJ L 461, 27.12.2021, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2304/oj

27.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 461/2


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2304

ze dne 18. října 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla pro vydávání doplňkových certifikátů pro účely vývozu potvrzujících, že v ekologické produkci živočišných produktů nebyla použita antibiotika

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 44 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Některé třetí země vyžadují, aby ekologické živočišné produkty byly produkovány bez použití antibiotik. Za účelem usnadnění přístupu na trhy v těchto zemích by hospodářské subjekty nebo skupiny hospodářských subjektů v Unii, které chtějí takové produkty vyvážet, měly být schopny prokázat, že nebyla použita antibiotika, úředním dokumentem.

(2)

Podle článku 35 nařízení (EU) 2018/848 mají příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či kontrolní subjekty vydat certifikát každému hospodářskému subjektu nebo skupině hospodářských subjektů, které oznámily svou činnost a jsou v souladu s uvedeným nařízením. K potvrzení, že ekologické živočišné produkty jsou vyprodukovány bez použití antibiotik, by hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů měly mít možnost požádat uvedené příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či kontrolní subjekty o vydání doplňkového certifikátu. Měl by být stanoven vzor tohoto doplňkového certifikátu.

(3)

V zájmu srozumitelnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Doplňkový certifikát pro účely vývozu potvrzující, že v ekologické produkci živočišných produktů nebyla použita antibiotika

Na žádost hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů, které již jsou držiteli certifikátu uvedeného v článku 35 nařízení (EU) 2018/848, relevantní příslušný orgán nebo v příslušných případech relevantní kontrolní orgán či kontrolní subjekt vydá doplňkový certifikát potvrzující, že daný hospodářský subjekt nebo daná skupina hospodářských subjektů vyprodukovaly ekologické živočišné produkty bez použití antibiotik, je-li takový certifikát nezbytný pro účely vývozu těchto produktů z Unie. Vzor doplňkového certifikátu je uveden v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.


PŘÍLOHA

DOPLŇKOVÝ CERTIFIKÁT PRO ÚČELY VÝVOZU POTVRZUJÍCÍ, ŽE V EKOLOGICKÉ PRODUKCI ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ NEBYLA POUŽITA ANTIBIOTIKA

1.

Číslo dokumentu:

2.

(zaškrtněte odpovídající informace)

Hospodářský subjekt

Skupina hospodářských subjektů

3.

Název a adresa hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů:

4.

Název a adresa příslušného orgánu nebo případně kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů a číselný kód v případě kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu:

5.

Číslo dokumentu certifikátu vydaného hospodářskému subjektu nebo skupině hospodářských subjektů podle článku 35 nařízení (EU) 2018/848 v souladu s přílohou VI uvedeného nařízení:

Tento certifikát se vydává za účelem potvrzení, že hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů (zaškrtněte odpovídající informace) vyprodukoval/a následující ekologické živočišné produkty bez použití antibiotik:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Datum, místo:

Jméno a podpis jménem vydávajícího příslušného orgánu, případně kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu:

7.

Doplňkový certifikát platný od ………. [doplňte datum] do ………. [doplňte datum]


Top