EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1933

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1933 ze dne 14. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o pravidla pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu (Text s významem pro EHP)

C/2021/5167

OJ L 396, 10.11.2021, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1933/oj

10.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 396/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1933

ze dne 14. července 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o pravidla pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (1), a zejména na čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 2 druhý pododstavec a čl. 19 odst. 1 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 576/2013 stanoví veterinární požadavky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, včetně ptáků uvedených v části B přílohy I zmíněného nařízení (ptáci v zájmovém chovu), a dále stanoví, že na ochranu zdraví zvířat a veřejného zdraví před nákazami nebo infekcemi, které se mohou šířit při neobchodních přesunech ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu, mohou být prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijímána preventivní zdravotní opatření.

(2)

Nařízení (EU) č. 576/2013 rovněž stanoví, že preventivní zdravotní opatření musí být založena na dostatečných, spolehlivých a ověřených vědeckých informacích a uplatňována úměrně riziku pro veřejné zdraví nebo zdraví zvířat spojenému s šířením těchto nákaz nebo infekcí prostřednictvím přeshraničních přesunů ptáků v zájmovém chovu.

(3)

V zájmu jednoduchosti a transparentnosti pravidel Unie, jakož i za účelem snazšího uplatňování uvedených pravidel a zamezení zdvojování by pravidla pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu měla být stanovena v jednom právním aktu místo řady samostatných aktů, které na sebe vzájemně odkazují. Tento přístup je rovněž v souladu se stávajícím přístupem v oblasti právních předpisů Unie týkajících se zdraví zvířat, jako je přístup přijatý v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (2), který upřednostňuje zjednodušení pravidel Unie za účelem jejich snazšího uplatňování a snížení administrativní zátěže.

(4)

Influenza ptáků je infekční virová nákaza ptáků, která může mít negativní dopad na zdraví zvířat a veřejné zdraví. Konkrétně infekce viry influenzy ptáků u domácí drůbeže způsobuje dvě hlavní formy uvedené nákazy, které se liší svojí virulencí. Nízkopatogenní forma obecně způsobuje pouze lehké symptomy, zatímco vysoce patogenní forma má za následek velmi vysokou úmrtnost u většiny druhů drůbeže. Uvedená nákaza proto může mít vážný dopad na ziskovost chovu drůbeže. Dále je třeba uvést, že ačkoli se influenza ptáků vyskytuje převážně u ptáků, za určitých okolností se infekce může objevit i u lidí, ačkoliv riziko je obecně velmi nízké.

(5)

Poté, co v roce 2005 došlo k prvnímu výskytu případu vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) podtypu H5N1 u ptáka chovaného v zajetí přivezeného do Unie, stanovilo rozhodnutí Komise 2005/759/ES (3) ochranná opatření, jejichž cílem je zabránit zavlečení a šíření viru HPAI prostřednictvím přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených svými majiteli do Unie. Rozhodnutí 2005/759/ES bylo vzhledem k pokračujícím rizikům pro zdraví zvířat představovaným takovými přesuny zrušeno a nahrazeno rozhodnutím Komise 2007/25/ES (4). Rozhodnutí 2007/25/ES bylo kvůli změnám epizootologické situace v Unii dále pozměněno a jeho datum použitelnosti bylo několikrát prodlouženo, naposledy prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2020/2107 (5). Použitelnost rozhodnutí 2007/25/ES nyní skončí dne 31. prosince 2021.

(6)

Jelikož však globální hrozba influenzy ptáků v posledních letech rostla a neočekává se, že by se epizootologická situace v blízké budoucnosti zlepšila, je vhodné zavést v rámci nařízení (EU) č. 576/2013 trvalá ochranná opatření, aby bylo zajištěno, že neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu do Unie nepředstavují riziko zavlečení a šíření viru influenzy ptáků.

(7)

Některá území a třetí země uplatňují na neobchodní přesun ptáků v zájmovém chovu na svá území veterinární pravidla, která jsou rovnocenná pravidlům stanoveným v tomto nařízení. Neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z těchto území a třetích zemí do Unie proto lze považovat za přesuny představující minimální riziko pro zdraví zvířat v Unii, a pravidla pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu stanovená v tomto nařízení by se tak na neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z těchto konkrétních území a třetích zemí do Unie neměla uplatňovat.

(8)

Aby se zamezilo tomu, že budou obchodní přesuny ptáků do Unie podvodně vydávány za neobchodní přesuny, měl by být maximální počet ptáků v zájmovém chovu, kteří mohou doprovázet svého majitele či oprávněnou osobu, omezen na pět ptáků v zájmovém chovu v rámci jednoho neobchodního přesunu. Jelikož vyšší počet ptáků představuje větší riziko zavlečení a šíření viru influenzy ptáků, neměly by být přesuny více než pěti ptáků v zájmovém chovu do Unie považovány za jeden neobchodní přesun ptáků v zájmovém chovu a takové přesuny by neměly spadat do působnosti pravidel stanovených v tomto aktu. Namísto toho by takové přesuny měly být nadále prováděny v souladu s požadavky na vstup ptáků chovaných v zajetí do Unie stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (6) a měly by se na ně rovněž vztahovat úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (7).

(9)

Kromě toho by měl tento akt stanovit pravidla týkající se prostředků pro identifikaci ptáků v zájmovém chovu, kteří mají být přemístěni z určitého území nebo třetí země do členského státu, aby bylo zajištěno, že lze dosáhnout spojitosti mezi daným ptákem v zájmovém chovu a odpovídajícím identifikačním dokladem.

(10)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svém vědeckém stanovisku k influenze ptáků, které bylo poprvé zveřejněno dne 16. října 2017 (8), uvedl, že veterinární požadavky stanovené v rozhodnutí 2007/25/ES jsou účinné při zmírňování rizik zavlečení viru influenzy ptáků do Unie prostřednictvím neobchodních přesunů ptáků v zájmovém chovu z území nebo třetích zemí do členských států. Veterinární požadavky stanovené v uvedeném rozhodnutí by proto měly být použity jako základ pro požadavky stanovené v tomto nařízení.

(11)

Preventivní zdravotní opatření pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu do Unie by měla poskytovat několik variant požadavků na jejich vstup včetně izolace, a to buď před tímto neobchodním přesunem, nebo v místě určení, a také testovaní na podtypy H5 a H7 viru HPAI před přesunem a očkování proti podtypům H5 a H7 viru HPAI.

(12)

Možnost izolace před neobchodním přesunem do Unie by však měla být povolena pouze pro ptáky v zájmovém chovu pocházející z území nebo třetích zemí, které byly posouzeny z hlediska influenzy ptáků a dalších nákaz relevantních pro druhy ptáků. Tato možnost by proto měla být omezena na třetí země nebo území uvedené v tabulce stanovené v části 1 přílohy V, přílohy XIV nebo přílohy XIX prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404 (9) pro vstup drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře nebo vajec a vaječných výrobků do Unie.

(13)

Kromě toho, pokud jde o možnost izolace ptáků v zájmovém chovu v místě určení, tato izolace by měla být prováděna pouze v zařízení, které může zaručit nákazový status zvířat. Proto by mělo být požadováno, aby v rámci této možnosti byli ptáci v zájmovém chovu umisťováni do karanténního zařízení schváleného v souladu s článkem 14 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 (10).

(14)

Za účelem dalšího zmírnění rizik šíření viru influenzy ptáků do Unie prostřednictvím neobchodních přesunů ptáků v zájmovém chovu z území nebo třetích zemí by měla být těmto ptákům v zájmovém chovu po odpovídající časové období po jejich vstupu do Unie zakázána účast na přehlídkách, trzích, výstavách či jiných akcích, na nichž se shromažďují ptáci. Mělo by proto být vyžadováno, aby byli ptáci v zájmovém chovu během zmíněného období izolováni pod úřední kontrolou, a to v souladu s úřední kontrolou uvedenou v čl. 35 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 576/2013.

(15)

Splnění požadavků stanovených v tomto nařízení by mělo být osvědčeno úředním veterinárním lékařem území nebo třetí země odeslání nebo schváleným veterinárním lékařem a následně schváleno příslušným orgánem území nebo třetí země odeslání, a to v souladu s veterinárním osvědčením stanoveným v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1938 (11).

(16)

Aby se zabránilo právní mezeře v pravidlech pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z území nebo třetích zemí do členského státu, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2022, neboť pravidla v něm stanovená nahrazují řadu pravidel, která jsou v současnosti stanovena v rozhodnutí 2007/25/ES, jež se použije do dne 31. prosince 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví veterinární požadavky pro neobchodní přesuny druhů ptáků v zájmovém chovu uvedených v části B přílohy I nařízení (EU) č. 576/2013 z určitého území nebo třetí země do členského státu (ptáci v zájmovém chovu).

2.   Toto nařízení se nepoužije:

a)

pokud je celkový počet ptáků v zájmovém chovu během jednoho přesunu vyšší než pět;

b)

na přesuny ptáků v zájmovém chovu pocházejících z Andorry, Faerských ostrovů, Gibraltaru, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánského městského státu.

Článek 2

Maximální počet ptáků v zájmovém chovu při neobchodním přesunu

Maximální počet ptáků v zájmovém chovu, kteří mohou během jednoho neobchodního přesunu z určitého území nebo třetí země do členského státu doprovázet svého majitele či oprávněnou osobu, nesmí být vyšší než pět.

Článek 3

Označování ptáků v zájmovém chovu

1.   Vstup ptáků v zájmovém chovu do členského státu z určitého území nebo třetí země se povolí pouze tehdy, pokud byli na území nebo ve třetí zemi odeslání označeni trvalým, neodstranitelným a čitelným individuálním označením s alfanumerickým kódem.

2.   Pokud jsou ptáci v zájmovém chovu přemisťováni v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodech i), ii) nebo iii), musí jim být označení uvedené v odstavci 1 tohoto článku aplikováno před jejich izolací, testováním nebo očkováním proti influenze ptáků podtypů H5 a H7.

3.   Odchylně od odstavce 1 je popis ptáků v zájmovém chovu dostatečný, pokud tito ptáci v zájmovém chovu splňují tyto požadavky:

a)

jsou přemisťováni za podmínek stanovených v článku 6;

b)

byli před odesláním do Unie umístěni v kontejneru zaplombovaném příslušným orgánem území nebo třetí země odeslání a v tomto zaplombovaném kontejneru zůstanou během karantény uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a).

Článek 4

Preventivní zdravotní opatření pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu

1.   Ptáci v zájmovém chovu mohou být přemístěni z určitého území nebo třetí země do členského státu, pouze pokud splňují tyto požadavky:

a)

území nebo třetí země odeslání je členem Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE);

b)

ptáci v zájmovém chovu splňují jeden z těchto souborů podmínek:

i)

pocházejí z třetí země nebo území uvedených v prvním sloupci tabulky stanovené v části 1 přílohy V, přílohy XIV nebo přílohy XIX prováděcího nařízení (EU) 2021/404, kde po dobu nejméně 30 dní před datem odeslání z území nebo třetí země podstoupili izolaci pod úředním dohledem, nebo

ii)

v období šesti měsíců před datem odeslání do Unie a nejpozději 60 dní před datem odeslání do Unie jim bylo podáno úplné základní očkování, a v příslušném případě byli přeočkováni, v souladu s pokyny výrobce licencovanou očkovací látkou proti influenze ptáků podtypů H5 a H7, jež nesměla být živou oslabenou očkovací látkou a musela být podána schváleným veterinárním lékařem nebo úředním veterinárním lékařem území nebo třetí země odeslání, nebo

iii)

na území nebo v třetí zemi odeslání byli:

drženi v izolaci pod dohledem schváleného veterinárního lékaře nebo úředního veterinárního lékaře po dobu alespoň 14 dní před datem odeslání do Unie

a

podrobeni testu na zjištění antigenu nebo genomu influenzy ptáků podtypů H5 a H7 provedenému s negativními výsledky na vzorku odebraném schváleným veterinárním lékařem nebo úředním veterinárním lékařem nejdříve sedmý den izolace;

c)

ptáci v zájmovém chovu byli během období 48 hodin před datem odeslání z území nebo třetí země nebo poslední pracovní den před datem odeslání z území nebo třetí země podrobeni klinické prohlídce provedené schváleným veterinárním lékařem nebo úředním veterinárním lékařem území nebo třetí země odeslání a bylo zjištěno, že nevykazují žádné zjevné příznaky nákazy;

d)

během období mezi klinickou prohlídkou uvedenou v písmenu c) a odjezdem z území nebo třetí země odeslání nebyli ptáci v zájmovém chovu ve styku s žádnými jinými ptáky.

2.   Testy, které mají být provedeny, a očkovací látky, které mají být podány, podle odst. 1 písm. b) bodů ii) a iii) tohoto článku musí splňovat požadavky uvedené v kapitole 3.3.4. Příručky pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata, 8. vydání, 2018, Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

Článek 5

Přesuny ptáků v zájmovém chovu po jejich příjezdu do Unie

Majitelé či oprávněné osoby musí ptáky v zájmovém chovu, kteří vstoupili do Unie z určitého území nebo třetí země, přemístit z místa vstupu pouze přímo do domácnosti nebo jiného obydlí v Unii, kde budou ptáci v zájmovém chovu drženi pod úřední kontrolou po dobu alespoň 30 dnů po datu jejich vstupu do Unie, přičemž během tohoto období se tito ptáci v zájmovém chovu nesmí účastnit přehlídek, trhů, výstav či jiných akcí, na nichž se shromažďují ptáci.

Článek 6

Odchylky od požadavků stanovených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a v článku 5

1.   Odchylně od požadavků čl. 4 odst. 1 písm. b) a článku 5 mohou být ptáci v zájmovém chovu, kteří nesplňují podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), přemístěni z určitého území nebo třetí země do členského státu, pouze pokud splňují tyto podmínky:

a)

jsou určeni pro karanténní zařízení schválené v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 v členském státě určení, kde okamžitě po příjezdu do Unie podstoupí karanténu po dobu nejméně 30 dní;

b)

majitel či pověřená osoba ptáky v zájmovém chovu přemístí z místa vstupu do Unie přímo do schváleného karanténního zařízení uvedeného v písmenu a);

c)

ptáci jsou z karantény propuštěni pouze na základě písemného povolení úředního veterinárního lékaře.

2.   Příslušný orgán:

a)

monitoruje příjezd ptáků v zájmovém chovu do schváleného karanténního zařízení uvedeného v odst. 1 písm. a);

b)

zkontroluje podmínky karantény, včetně kontroly záznamů o úmrtnosti a klinické prohlídky ptáků, a to alespoň na začátku a na konci období karantény.

Článek 7

Zdravotní osvědčení

1.   Ptáci v zájmovém chovu mohou být přemístěni do Unie, pouze pokud splňují tyto požadavky:

a)

úřední veterinární lékař území nebo třetí země odeslání osvědčil, že ptáci v zájmovém chovu splňují požadavky stanovené v tomto nařízení, v souladu s veterinárním osvědčením stanoveným v příloze prováděcího nařízení (EU) 2021/1938, nebo

b)

schválený veterinární lékař území nebo třetí země osvědčil, že ptáci v zájmovém chovu splňují požadavky stanovené v tomto nařízení, v souladu s veterinárním osvědčením stanoveným v příloze prováděcího nařízení (EU) 2021/1938 a toto osvědčení bylo následně schváleno příslušným orgánem území nebo třetí země.

2.   Ptáci v zájmovém chovu mohou být přemístěni do Unie pouze tehdy, pokud bylo veterinární osvědčení uvedené v odstavci 1 vyplněno úředním veterinárním lékařem nebo schváleným veterinárním lékařem na území nebo v třetí zemi odeslání na základě písemného prohlášení majitele nebo oprávněné osoby, které tvoří součást veterinárního osvědčení, a na základě:

a)

důkazů poskytnutých majitelem nebo oprávněnou osobou o tom, že byla přijata opatření pro karanténu ptáků v zájmovém chovu v karanténním zařízení schváleném v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, v případě ptáků v zájmovém chovu, kteří mají podstoupit karanténu podle článku 6 tohoto nařízení, nebo

b)

povolení uděleného členským státem určení v případě ptáků v zájmovém chovu, kterým byla udělena výjimka podle čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 576/2013.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise 2005/759/ES ze dne 27. října 2005 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků v některých třetích zemích a přesunů ptáků ze třetích zemí doprovázených svými majiteli (Úř. věst. L 285, 28.10.2005, s. 52).

(4)  Rozhodnutí Komise 2007/25/ES ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 29).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2107 ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění rozhodnutí 2007/25/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (Úř. věst. L 425, 16.12.2020, s. 103).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(8)  EFSA Journal 2017; 15(10):4991.

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 115).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1938 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se stanoví vzorový identifikační doklad pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu a zrušuje rozhodnutí 2007/25/ES (Úř. věst. L 396, 10.11.2021, s. 47).


Top