EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0267

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698 (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 60, 22.2.2021, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/267/oj

22.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/267

ze dne 16. února 2021,

kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 a čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci Výboru regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přetrvávání pandemie způsobené onemocněním COVID-19 a související krize v oblasti veřejného zdraví představují bezprecedentní výzvu pro členské státy a uvalují velkou zátěž na vnitrostátní orgány, občany Unie a hospodářské subjekty, zejména dopravce. Krize v oblasti veřejného zdraví vyvolává mimořádné okolnosti, které ovlivňují běžnou činnost příslušných orgánů v členských státech, jakož i práci dopravních podniků, co se týče správních formalit, které mají být v různých odvětvích dopravy splněny a které nebylo možné v době přijetí příslušných opatření předvídat. Tyto mimořádné okolnosti mají významný dopad na různé oblasti, na něž se vztahuje právo Unie v oblasti dopravy.

(2)

Zejména dopravci a jiné dotčené osoby nemusí být schopni zcela dostát nezbytným náležitostem nebo postupům pro dosažení souladu s některými ustanoveními právních předpisů Unie ve věci obnovování nebo prodlužování osvědčení, licencí a povolení, či činit jiné úkony nutné k zachování jejich platnosti. Ze stejných důvodů nemusí být příslušné orgány členských států s to dodržovat povinnosti stanovené právem Unie a zajišťovat, aby byly příslušné žádosti dopravců vyřizovány před uplynutím platných lhůt.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 (3) stanovuje zvláštní a dočasná opatření, jež se týkají obnovení a prodloužení doby platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení, které se podle právních aktů Unie zmíněných v uvedeném nařízení měly uskutečnit během období od 1. března, nebo v některých případech od 1. února 2020 do 31. srpna 2020. V souladu s uvedeným nařízením byly uvedené osvědčení, licence a povolení příslušně obnoveny či prodlouženy o šest, nebo v některých případech o sedm měsíců a provedení některých pravidelných kontrol a pravidelných školení bylo o stejně dlouhé období odloženo.

(4)

Některé členské státy již před 1. srpna 2020 usoudily, že v důsledku opatření, která přijaly za účelem prevence a omezení šíření onemocnění COVID-19, se obnovení některých osvědčení, licencí a povolení a provedení některých pravidelných kontrol nebo pravidelných školení pravděpodobně nepodaří zajistit ani po 31. srpna 2020 a předložily Komisi odůvodněné žádosti o povolení uplatnit další individuální prodloužení. Komise přijala šest rozhodnutí, jimiž taková prodloužení povolila (4).

(5)

Navzdory určitému zlepšení krize v souvislosti s pandemií COVID-19 v létě 2020 její přetrvávání a v některých případech zhoršení jejích dopadů během třetího čtvrtletí roku 2020 přinutilo členské státy k tomu, aby zachovaly a v některých případech zpřísnily opatření k zabránění šíření onemocnění COVID-19. Obdobně jako na jaře roku 2020 nemusí být dopravci a jiné dotčené osoby v důsledku těchto opatření schopni zcela splnit nezbytné formality nebo postupy pro dosažení souladu s některými ustanoveními právních předpisů Unie, pokud jde o obnovování nebo prodlužování platnosti osvědčení, licencí a povolení nebo o absolvování pravidelných kontrol či pravidelných školení či o provedení jiných úkonů nutných k zachování platnosti uvedených dokladů. Ze stejných důvodů nemusí být příslušné orgány členských států s to dodržet povinnosti stanovené právem Unie a zajistit, aby byly příslušné žádosti dopravců vyřízeny před uplynutím platných lhůt.

(6)

Proto je třeba přijmout opatření umožňující tyto problémy řešit, aby byla zajištěna právní jistota i řádné fungování dotčených právních aktů. Za tímto účelem by měly být stanoveny příslušné úpravy zejména ohledně určitých lhůt, přičemž Komise by měla mít možnost povolit jejich prodloužení na základě žádosti předložené členským státem.

(7)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES (5) stanoví pravidla pro výchozí kvalifikaci a pravidelná školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu. Tito řidiči musí být držiteli osvědčení odborné způsobilosti a absolvování pravidelného školení musí prokázat řidičským průkazem nebo průkazem kvalifikace řidiče, v němž je pravidelné školení zaznamenáno. Vzhledem k tomu, že mimořádné okolnosti způsobené přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 po 31. srpnu 2020 způsobují držitelům osvědčení odborné způsobilosti obtíže s absolvováním pravidelných školení a s obnovováním osvědčení odborné způsobilosti, jimiž se potvrzují dokončení těchto školení, je nutné prodloužit platnost těchto osvědčení o dobu 10 měsíců od data skončení jejich platnosti, aby byla zajištěna kontinuita silniční dopravy. U osvědčení odborné způsobilosti, jejichž platnost již byla prodloužena v souladu s nařízením (EU) 2020/698, by rovněž mělo být s ohledem na stávající omezení a bezpečnost silničního provozu možné jedno dodatečné prodloužení o přiměřenou dobu.

(8)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES (6) stanoví pravidla pro řidičské průkazy. Stanoví vzájemné uznávání řidičských průkazů vydaných členskými státy podle vzoru řidičského průkazu Unie a stanoví řadu minimálních požadavků na tyto řidičské průkazy. Řidiči motorových vozidel musí být zejména držiteli platného řidičského průkazu, který je třeba po skončení správní platnosti obnovit, nebo v některých případech vyměnit za nový. Vzhledem k potížím s obnovováním řidičských průkazů kvůli mimořádným okolnostem v důsledku přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19 po 31. srpna 2020 je nutné prodloužit platnost některých řidičských průkazů o dobu 10 měsíců od data skončení jejich platnosti, aby byla zajištěna kontinuita silniční dopravy. U řidičských průkazů, jejichž platnost již byla prodloužena v souladu s nařízením (EU) 2020/698, by rovněž mělo být s ohledem na stávající omezení a bezpečnost silničního provozu možné jedno dodatečné prodloužení o přiměřenou dobu.

(9)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 (7) stanoví pravidla pro tachografy v silniční dopravě. Pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a bezpečnosti silničního provozu je zásadní dodržování pravidel o době řízení, pracovní době a době odpočinku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (8) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES (9). Vzhledem k potřebě zabezpečit kontinuitu poskytování služeb v silniční dopravě, a to i navzdory obtížím s prováděním pravidelných kontrol tachografů během mimořádných okolností v důsledku přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19 by měly být kontroly podle čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 165/2014, jež měly proběhnout v době od 1. září 2020 do 30. června 2021, nyní provedeny nejpozději do 10 měsíců ode dne, k němuž měly být provedeny podle uvedeného článku. Stejně tak obtíže s obnovováním a výměnou karet řidiče kvůli mimořádným okolnostem v důsledku přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19 jsou důvodem pro to, aby příslušným orgánům členských států bylo pro tyto účely přiznáno více času. V těchto případech by řidiči měli mít do obdržení nové karty možnost a povinnost využít přijatelných alternativ k záznamu nezbytných informací o době řízení, pracovní době a dobách odpočinku.

(10)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU (10) stanoví pravidla pro pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. Pravidelné technické prohlídky tvoří komplexní systém, který má zajistit, aby vozidla byla při používání udržována v bezpečném stavu, přijatelném z hlediska ochrany životního prostředí. Vzhledem k obtížím při provádění pravidelných technických prohlídek za mimořádných okolností v důsledku přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19 po 31. srpnu 2020 by měly být pravidelné technické prohlídky, jež se měly uskutečnit v době od 1. září 2020 do 30. června 2021, nyní provedeny později, avšak nejpozději 10 měsíců po původním termínu a dotčená osvědčení by měla zůstat v platnosti do tohoto pozdějšího data.

(11)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 (11) zavádí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě. V důsledku přetrvávání pandemie COVID-19 a související krize v oblasti veřejného zdraví po 31. srpna 2020 již některé dopravní podniky nesplňují požadavky týkající se vozidla či vozidel, jež mají mít k dispozici a ve svém užívání. Tyto okolnosti mají rovněž závažné dopady na finanční situaci odvětví a některé podniky dopravy již nesplňují požadavek finanční způsobilosti. Vzhledem k nižší intenzitě činnosti zapříčiněné krizí v oblasti veřejného zdraví se předpokládá, že podniky budou potřebovat více času než obvykle, aby prokázaly, že požadavky týkající se vozidla či vozidel, jež mají mít k dispozici a v užívání, nebo požadavek finanční způsobilosti jsou opět trvale plněny. Je proto vhodné prodloužit maximální lhůty stanovené pro tyto účely v čl. 13 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1071/2009 ze šesti na dvanáct měsíců, pokud jde o posouzení požadavků podle čl. 5 písm. b) a c) uvedeného nařízení týkajících se vozidla či vozidel, jež mají mít dotyčné podniky v silniční dopravě k dispozici a v užívání, a požadavku finanční způsobilosti těchto podniků, pokud se uvedená posouzení týkají celého období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 nebo jeho části. Pokud již bylo konstatováno porušení některého z uvedených požadavků a lhůta stanovená příslušným orgánem dosud neuplynula, měl by mít příslušný orgán možnost tuto lhůtu prodloužit celkem na 12 měsíců.

(12)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 (12) stanoví společná pravidla pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy a nařízení (ES) č. 1073/2009 (13) stanoví společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy. Mezinárodní silniční nákladní doprava a mezinárodní přeprava cestujících autokary a autobusy jsou podmíněny mimo jiné držbou licence Společenství a v případě řidičů, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a kteří provozují nákladní dopravu, držbou osvědčení řidiče. Poskytování linkové dopravy autobusem a autokarem je rovněž podmíněno povolením. Tyto licence, osvědčení a povolení lze obnovit, jakmile bylo ověřeno, že jsou nadále dodržovány příslušné podmínky. Vzhledem k potížím s obnovováním licencí a osvědčení kvůli mimořádným okolnostem v důsledku přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19 po 31. srpna 2020 je nutné prodloužit jejich platnost o 10 měsíců od data skončení jejich platnosti, aby byla zajištěna kontinuita silniční dopravy.

(13)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 (14) stanoví pravidla pro bezpečnost železnic. Vzhledem k opatřením omezujícím volný pohyb, jakož i dodatečné pracovní zátěži spojené se snahou omezit pandemii způsobenou onemocněním COVID-19, jež přetrvávala po 31. srpna 2020, se vnitrostátní orgány, železniční podniky a provozovatelé infrastruktury potýkají s obtížemi v souvislosti s obnovováním jednotných osvědčení o bezpečnosti a – vzhledem k blížícímu se skončení platnosti stávajících schválení z hlediska bezpečnosti – s vydáváním těchto schválení na další období, na která se vztahují příslušně články 10 a 12 uvedené směrnice. Lhůta pro obnovení jednotných osvědčení o bezpečnosti by proto měla být prodloužena o 10 měsíců a dotčená stávající jednotná osvědčení o bezpečnosti by měla zůstat platná po odpovídající dobu. Rovněž platnost těchto schválení z hlediska bezpečnosti by měla být prodloužena o 10 měsíců od data skončení jejich platnosti.

(14)

V souladu s čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798 některé členské státy prodloužily lhůtu k jejímu provedení do 16. června 2020. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/700 (15), kterou se mění směrnice (EU) 2016/798, poskytla uvedeným členským státům možnost lhůtu k provedení dále prodloužit až do 31. října 2020. Pravidla směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (16) proto zůstala v těchto členských státech použitelná do 31. října 2020 a dotčené členské státy byly i nadále oprávněny vydávat osvědčení o bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice 2004/49/ES. Osvědčení o bezpečnosti vydaná podle směrnice 2004/49/ES zůstávají v platnosti až do dne skončení své platnosti v souladu se směrnicí (EU) 2016/798. Z tohoto důvodu je rovněž třeba prodloužit lhůty pro obnovení osvědčení o bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti vydaných podle článků 10 a 11 směrnice 2004/49/ES a ozřejmit, že dotčená osvědčení o bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti zůstávají po odpovídající dobu v platnosti.

(15)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (17) stanoví pravidla vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Unie. V čl. 14 odst. 5 a článku 16 uvedené směrnice je stanoveno, že doba platnosti licence strojvedoucího je 10 let a její platnost podléhá pravidelným kontrolám. Vzhledem k potížím s obnovováním licencí kvůli mimořádným okolnostem způsobeným přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 po 31. srpna 2020 by měly být licence, jejichž platnost končí mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, prodlouženy o 10 měsíců od data skončení jejich platnosti. Strojvedoucím by rovněž mělo být poskytnuto dalších 10 měsíců na absolvování pravidelných kontrol.

(16)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU (18) vytváří jednotný evropský železniční prostor. Podle čl. 23 odst. 2 uvedené směrnice mohou orgány vydávající licence provádět pravidelný přezkum, aby ověřily, že železniční podnik nadále splňuje podmínky stanovené v kapitole III uvedené směrnice, jež se vztahují k jeho licenci. V čl. 24 odst. 3 uvedené směrnice je stanoveno, že orgán vydávající licence může licenci pozastavit nebo odebrat z důvodu nesplnění požadavku finanční způsobilosti a může vydat dočasnou licenci platnou po dobu reorganizace železničního podniku, není-li ohrožena bezpečnost. Vzhledem k mimořádným okolnostem v důsledku přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19 po 31. srpna 2020, mají orgány vydávající licence vážné obtíže při provádění pravidelných přezkumů, které se týkají stávajících licencí, a při přijímání příslušných rozhodnutí o vydávání nových licencí po skončení platnosti dočasné licence. Lhůty pro provedení pravidelných přezkumů, jež by v souladu s uvedenou směrnicí uplynuly v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, by proto měly být prodlouženy o 10 měsíců. Stejně tak dočasné licence, jejichž platnost končí v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, by měly být prodlouženy o 10 měsíců.

(17)

Ustanovení čl. 25 odst. 2 směrnice 2012/34/EU vyžaduje, aby orgán vydávající licence rozhodl o žádosti o vydání licence do tří měsíců od předložení všech potřebných informací, zejména informací uvedených v příloze III zmíněné směrnice. Vzhledem k obtížím při přijímání příslušných rozhodnutí v důsledku mimořádných okolností způsobených přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 po 31. srpna 2020 je nutné prodloužit tuto lhůtu o sedm měsíců.

(18)

Železniční podniky, které byly před rozšířením onemocnění COVID-19 finančně stabilní, čelí problémům s likviditou, které by mohly vést k pozastavení nebo odebrání licence či k jejímu nahrazení licencí dočasnou, aniž by k tomu byl strukturální hospodářský důvod. Vydání dočasné licence podle čl. 24 odst. 3 směrnice 2012/34/EU by mohlo trhu vyslat negativní signál o schopnosti železničních podniků přežít, což by zase prohloubilo jejich finanční problémy, které by jinak byly pouze dočasné. V návaznosti na nařízení (EU) 2020/698 a vzhledem k přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19 po 31. srpna 2020 by proto mělo být stanoveno, že pokud orgán vydávající licenci na základě kontroly provedené v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 shledá, že železniční podnik nadále nesplňuje požadavky týkající se finanční způsobilosti, měl by být s to před 30. červnem 2021 rozhodnout, že dotčenému železničnímu podniku nebude licence pozastavena nebo odebrána, nebude-li tím ohrožena bezpečnost a existuje-li reálná vyhlídka na uspokojivou finanční restrukturalizaci železničního podniku během následujících sedmi měsíců. Po 30. června 2021 by se na železniční podnik měla vztahovat všeobecná pravidla podle čl. 24 odst. 1 směrnice 2012/34/EU.

(19)

Směrnice Rady 96/50/ES (19) stanoví podmínky pro získání osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách v Unii. Po dosažení věku 65 let mají držitelé osvědčení vůdce plavidla povinnost podstupovat pravidelné lékařské prohlídky. Vzhledem k opatřením v souvislosti s přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 po 31. srpna 2020 a zejména k tomu, že se zkomplikovala možnost dostavit se k lékařským prohlídkám do zdravotnických zařízení, držitelé osvědčení vůdců plavidel nemusí být s to požadované lékařské prohlídky absolvovat, připadají-li na dobu, na niž se vztahují uvedená opatření. Pokud by tedy lhůta pro absolvování lékařských prohlídek jinak uplynula nebo měla jinak uplynout v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, měla by být v každém z dotčených případů prodloužena o 10 měsíců. Dotčená osvědčení vůdců plavidel by měla zůstat odpovídajícím způsobem v platnosti.

(20)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 (20) stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby. V článku 10 uvedené směrnice se stanoví omezení doby platnosti osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby. V článku 28 směrnice (EU) 2016/1629 se navíc stanoví, že dokumenty spadající do oblasti působnosti uvedené směrnice a vystavené příslušnými orgány členských států podle dříve použitelné směrnice, totiž směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES (21), před 6. října 2018, zůstávají platné až do skončení doby své platnosti. Kvůli opatřením v souvislosti s přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 po 31. srpnu může být pro příslušné orgány komplikované a někdy i nemožné provádět technické prohlídky za účelem prodloužení platnosti příslušných osvědčení nebo, v případě dokumentů uvedených v článku 28 směrnice (EU) 2016/1629, za účelem jejich nahrazení. V zájmu zachování provozu příslušných plavidel vnitrozemské plavby je proto vhodné o 10 měsíců prodloužit platnost osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby a dokumentů spadajících do oblasti působnosti článku 28 směrnice (EU) 2016/1629, jejichž platnost by jinak skončila či měla jinak skončit mezi 1. září 2020 a 30. června 2021.

(21)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 (22) stanoví pravidla pro zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES (23) stanoví opatření pro zvýšení zabezpečení přístavů vzhledem k hrozbám výskytu případů ohrožení bezpečnosti. Zajišťuje rovněž, aby zvýšené zabezpečení přístavů podporovalo bezpečnostní opatření přijatá podle nařízení (ES) č. 725/2004. Přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19 po 31. srpna 2020 komplikuje orgánům členských států provádění inspekcí a prohlídek s ohledem na obnovení určitých dokumentů v oblasti námořní bezpečnosti. Proto je nutné o přiměřenou dobu prodloužit lhůty pro přezkumy posouzení bezpečnosti, jakož i plánů na bezpečnost, požadované uvedenými právními akty Unie, aby mohly členské státy a odvětví námořní dopravy reagovat flexibilně a pragmaticky a bylo zachováno fungování základních dodavatelských řetězců, aniž by byla ohrožena bezpečnost. Flexibilita by rovněž měla být poskytnuta, pokud jde o intervaly, v nichž mají být podle uvedených právních aktů Unie uskutečněna cvičení v oblasti námořní bezpečnosti.

(22)

Má-li členský stát za to, že použití pravidel, od nichž se toto nařízení odchyluje, jež se týkají mimo jiné obnovení a prodloužení platnosti osvědčení, licencí nebo povolení, pravděpodobně nebude proveditelné ani v období následujícím po datech stanovených v tomto nařízení v důsledku opatření, jež přijal s cílem zabránit či omezit šíření onemocnění COVID-19, Komise by měla být oprávněna, pokud ji o to tento členský stát požádá nejpozději 31. května 2021, povolit dotčenému členskému státu, aby dále příslušně prodloužil doby stanovené v tomto nařízení, a to za podmínky, že uvedené prodloužení nepovede k nepřiměřenému riziku, zejména pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení. Aby byla zajištěna právní jistota a bezpečnost dopravy nebo její zabezpečení, mělo by se takové prodloužení omezit na to, co je nezbytné pro zohlednění doby, v níž nebude pravděpodobně možné splnit formality, postupy, kontroly a školení, a každopádně by nemělo být delší než šest měsíců.

(23)

Krize způsobená onemocněním COVID-19 postihla celou Unii, nikoli však stejným způsobem. Členské státy jsou dotčeny v různé míře a v různou dobu. Vzhledem k tomu, že odchylky od pravidel, jež by se obvykle použila, by měly být omezeny na to, co je nezbytné, mělo by být členským státům, pokud jde o směrnici 2003/59/ES, směrnici 2006/126/ES, nařízení (EU) č. 165/2014, směrnici 2014/45/EU, nařízení (ES) č. 1072/2009, nařízení (ES) č. 1073/2009, směrnici (EU) 2016/798, směrnici 2004/49/ES, směrnici 2007/59/ES, směrnici 2012/34/EU, směrnici 96/50/ES, směrnici (EU) 2016/1629, nařízení (ES) č. 725/2004 a směrnici 2005/65/ES, umožněno, aby i nadále používaly uvedené právní akty, aniž by uplatnily odchylky stanovené v tomto nařízení, je-li použití uvedených právních aktů nadále proveditelné. Totéž by mělo platit i tehdy, pokud členský stát takovým obtížím čelil, avšak přijal vhodná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění. Členské státy, které se rozhodnou této možnosti využít, by však neměly bránit žádnému hospodářskému subjektu ani jednotlivci v tom, aby se spoléhal na odchylky stanovené tímto nařízením, jež se použijí v jiném členském státě, a zejména by měly uznávat jakákoli osvědčení, licence a povolení, jejichž platnost byla prodloužena tímto nařízením. V zájmu zajištění právní jistoty by dotčený členský stát měl oznámit Komisi svá rozhodnutí nepoužít odchylky stanovené v tomto nařízení na svém území předtím, než se nařízení stane v plném rozsahu použitelným dne 6. března 2021.

(24)

Tímto nařízením by neměla být dotčena práva udělená rozhodnutími Komise přijatými podle nařízení (EU) 2020/698, kterými se členské státy opravňují k prodloužení některých lhůt stanovených v uvedeném nařízení, jež vedla prodloužení nad rámec lhůt stanovených v tomto nařízení.

(25)

Členské státy by se měly vynasnažit o rychlé obnovení nebo prodloužení osvědčení, licencí a povolení, jejichž platnost nebyla prodloužena v souladu s tímto nařízením.

(26)

Přechodné období stanovené v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (24) skončilo dne 31. prosince 2020, proto se na Spojené království nevztahují žádná ustanovení tohoto nařízení, a to ani v rozsahu, v jakém se týkají období před uvedeným datem.

(27)

Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména pokud jde o prodloužení lhůt stanovených právními předpisy Unie pro obnovení a prodloužení platnosti určitých osvědčení, licencí nebo schválení a o odklad některých pravidelných kontrol a pravidelného školení v reakci na výjimečné okolnosti v důsledku přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež v oblastech silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy a námořní bezpečnosti přetrvávaly po 31. srpna 2020, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu a účinků navrhované činnosti může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení uvedených cílů.

(28)

Vzhledem k naléhavosti způsobené výjimečnými okolnostmi vyvolanými přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 po 31. srpna 2020 je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(29)

Z důvodu náhlého a nepředvídatelného rozšíření onemocnění COVID-19 a vzhledem k jeho neočekávané době trvání nebylo možné přijmout veškerá relevantní opatření včas. Z tohoto důvodu by se ustanovení tohoto nařízení měla rovněž vztahovat na období před jeho vstupem v platnost. Vzhledem k povaze uvedených ustanovení není v důsledku takového přístupu porušeno legitimní očekávání dotčených osob.

(30)

Vzhledem k naléhavé potřebě bezodkladně řešit okolnosti v důsledku krize způsobené onemocněním COVID-19 v oblasti silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy a námořní bezpečnosti a zároveň poskytnout členským státům v příslušných případech přiměřenou dobu k tomu, aby Komisi informovaly, rozhodnou-li se, že určité odchylky stanovené v tomto nařízení nepoužijí, by toto nařízení jakožto naléhavá záležitost mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, aby se zajistilo, že situace právní nejistoty postihující řadu orgánů a provozovatelů dopravy v různých dopravních sektorech, zejména v případech, kdy již uplynuly příslušné lhůty, budou co možná nejkratší,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví zvláštní a dočasná opatření, jež se použijí na obnovení a prodloužení platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a na odklad některých pravidelných kontrol a pravidelného školení a výcviku v reakci na mimořádné okolnosti v důsledku přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19 v oblasti silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy a námořní bezpečnosti a prodlužuje některá období uvedená v nařízení (EU) 2020/698.

Článek 2

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici 2003/59/ES

1.   Bez ohledu na čl. 8 odst. 2 a 3 směrnice 2003/59/ES se lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení odborné způsobilosti, které by v souladu s uvedenými ustanoveními jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považují v každém případě za prodloužené o dobu 10 měsíců. Osvědčení odborné způsobilosti zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

2.   Lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení odborné způsobilosti, které by při uplatnění článku 2 nařízení (EU) 2020/698 jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, se považují za prodloužené o šest měsíců nebo do 1. července 2021, podle toho, co nastane později. Osvědčení odborné způsobilosti zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

3.   Platnost vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 stanoveného v příloze I směrnice 2006/126/ES, provedeného příslušnými orgány buď do řidičského průkazu, nebo do průkazu kvalifikace řidiče uvedených v čl. 10 odst. 1 směrnice 2003/59/ES na základě osvědčení odborné způsobilosti uvedeného v odstavci 1 uvedeného článku, se považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců od data uvedeného v každém takovém řidičském průkazu nebo průkazu kvalifikace řidiče.

4.   Platnost vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 stanoveného v příloze I směrnice 2006/126/ES, provedeného příslušnými orgány buď do řidičského průkazu, nebo do průkazu kvalifikace řidiče uvedených v čl. 10 odst. 1 směrnice 2003/59/ES na základě osvědčení odborné způsobilosti uvedeného v odstavci 1 uvedeného článku, jež by při uplatnění článku 2 nařízení (EU) 2020/698 jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, se považuje za prodlouženou o šest měsíců nebo do 1. července 2021, podle toho, co nastane později.

5.   Platnost průkazů kvalifikace řidiče uvedených v příloze II směrnice 2003/59/ES, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, se považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců od data skončení platnosti uvedeného v každém takovém průkazu.

6.   Platnost průkazů kvalifikace řidiče uvedených v příloze II směrnice 2003/59/ES, která by při uplatnění článku 2 nařízení (EU) 2020/698 jinak uplynula nebo měla uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, se považuje za prodlouženou o šest měsíců nebo do 1. července 2021, podle toho, co nastane později.

7.   Pokud se členský stát domnívá, že dokončení pravidelného školení nebo vydání osvědčení o něm, vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 nebo prodloužení platnosti průkazů kvalifikace řidiče nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. června 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může v příslušném případě podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob uvedených v odstavcích 1, 3 a 5. Uvedená žádost se může týkat doby mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 či dob 10 měsíců uvedených příslušně v odstavcích 1, 3 a 5, nebo obou. Uvedená žádost musí být Komisi podána do 31. května 2021.

8.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 7 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny a že požadované prodloužení nepovede k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení příslušných dob uvedených v odstavcích 1, 3 či 5 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby zohlednilo dobu, během níž dokončení dotčeného pravidelného školení nebo vydání osvědčení o něm, vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 nebo prodloužení platnosti průkazů kvalifikace řidiče nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

9.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž je v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 v důsledku mimořádných okolností způsobených přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 dokončení pravidelného školení nebo vydání osvědčení o něm, vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 nebo prodloužení platnosti průkazů kvalifikace řidiče pravděpodobně neproveditelné, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout, že odstavce 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 nepoužije. Členský stát uvědomí Komisi o svém rozhodnutí do 3. března 2021. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce tohoto odstavce rozhodl, že odstavce 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 nepoužije, nebrání přeshraničním činnostem žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavcích 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 3

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici 2006/126/ES

1.   Bez ohledu na článek 7 směrnice 2006/126/ES a bod 3 písm. d) přílohy I uvedené směrnice se platnost řidičských průkazů, která by v souladu s uvedenými ustanoveními jinak uplynula nebo by měla jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců od data konce platnosti uvedeného v každém takovém řidičském průkazu.

2.   Platnost řidičských průkazů uvedených v článku 7 směrnice 2006/126/ES a v příloze I bodu 3 písm. d) uvedené směrnice, která by při uplatnění článku 3 nařízení (EU) 2020/698 jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, se považuje za prodlouženou o šest měsíců nebo do 1. července 2021, podle toho, co nastane později.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že prodloužení platnosti řidičských průkazů nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. června 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob stanovených v odstavci 1. Uvedená žádost se může týkat doby mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 či doby 10 měsíců, nebo obou. Uvedená žádost musí být Komisi podána do 31. května 2021.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny a že požadované prodloužení nepovede k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob uvedených v odstavci 1 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby zohlednilo dobu, během níž prodloužení platnosti řidičských průkazů nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž je prodloužení platnosti řidičských průkazů v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 neproveditelné v důsledku mimořádných okolností způsobených přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout, že odstavec 1 nebo 2 nepoužije. Členský stát uvědomí Komisi o svém rozhodnutí do 3. března 2021. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce tohoto odstavce rozhodl, že odstavec 1 nebo 2 nepoužije, nebrání v přeshraničních činnostech žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavci 1 nebo 2, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 4

Prodloužení lhůt stanovených v nařízení (EU) č. 165/2014

1.   Bez ohledu na článek 23 nařízení (EU) č. 165/2014 se pravidelné kontroly stanovené v odstavci 1 uvedeného článku, které by jinak byly nebo měly jinak být podle uvedeného odstavce provedeny mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, provedou nejpozději 10 měsíců po datu, kdy měly jinak být podle uvedeného článku provedeny.

2.   Bez ohledu na článek 28 nařízení (EU) č. 165/2014, pokud řidič žádá o obnovení karty řidiče v souladu s odstavcem 1 uvedeného článku mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, vydají příslušné orgány členského státu novou kartu řidiče nejpozději dva měsíce od podání žádosti. Dokud řidič neobdrží od orgánů vydávajících karty novou kartu řidiče, vztahuje se na řidiče obdobně čl. 35 odst. 2 uvedeného nařízení, pokud může řidič prokázat, že bylo požádáno o obnovení karty řidiče v souladu s čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení.

3.   Bez ohledu na čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) č. 165/2014, pokud řidič žádá o náhradu karty řidiče v souladu s odstavcem 4 uvedeného článku mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, vydají příslušné orgány členského státu náhradní kartu nejpozději dva měsíce od obdržení žádosti. Bez ohledu na čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) č. 165/2014 smí řidič pokračovat v řízení, dokud neobdrží od orgánů vydávajících karty novou kartu řidiče, pokud může řidič prokázat, že karta řidiče byla vrácena příslušnému orgánu, když byla poškozena nebo nefungovala správně, a že bylo požádáno o její náhradu.

4.   Pokud se členský stát domnívá, že pravidelné kontroly, obnovení karet řidiče nebo náhrady karet řidiče, jež jsou vyžadovány podle nařízení (EU) č. 165/2014, nebudou pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. června 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může v příslušném případě podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení příslušných dob uvedených v odstavcích 1, 2 a 3. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, doby 10 měsíců či příslušných lhůt pro vydání nové karty řidiče, nebo jakékoliv jejich kombinace. Žádost musí být Komisi podána do 31. května 2021.

5.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 4 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny a že požadované prodloužení nepovede k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení příslušných dob uvedených v odstavcích 1, 2 či 3 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž pravidelné kontroly, obnova nebo náhrada karet řidiče nebudou pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

6.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž jsou v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 v důsledku mimořádných okolností způsobených přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 pravidelné kontroly, obnovení nebo náhrada karet řidiče pravděpodobně neproveditelné, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout, že odstavce 1, 2 a 3 nepoužije. Členský stát uvědomí Komisi o svém rozhodnutí do 3. března 2021. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce tohoto odstavce rozhodl, že odstavce 1, 2 a 3 nepoužije, nebrání přeshraničním činnostem žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavcích 1, 2 a 3, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 5

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici 2014/45/EU

1.   Bez ohledu na čl. 5 odst. 1 a čl. 10 odst. 1 směrnice 2014/45/EU a bod 8 přílohy II uvedené směrnice se lhůty pro technické prohlídky, které by v souladu s uvedenými ustanoveními jinak byly nebo měly jinak být provedeny mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považují za prodloužené o dobu 10 měsíců.

2.   Bez ohledu na článek 8 směrnice 2014/45/EU a bod 8 přílohy II uvedené směrnice se platnost osvědčení o technické způsobilosti vozidla s datem uplynutí platnosti mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že provádění technických prohlídek nebo vydávání osvědčení o nich nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. června 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit příslušné prodloužení dob uvedených v odstavcích 1 a 2. Uvedená žádost se může týkat doby mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 či doby 10 měsíců, nebo obou. Uvedená žádost musí být Komisi podána do 31. května 2021.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny a že požadované prodloužení nepovede k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob uvedených příslušně v odstavcích 1 a 2 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž provádění technických prohlídek nebo vydávání osvědčení o nich nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž je v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 v důsledku mimořádných okolností způsobených přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 provádění technických prohlídek nebo vydávání osvědčení o nich neuskutečnitelné, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout, že odstavce 1 a 2 nepoužije. Členský stát uvědomí Komisi o svém rozhodnutí do 3. března 2021. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce tohoto odstavce rozhodl, že odstavce 1 a 2 nepoužije, nebrání přeshraničním činnostem žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavcích 1 a 2, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 6

Prodloužení lhůt stanovených v nařízení (ES) č. 1071/2009

1.   Bez ohledu na čl. 13 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1071/2009, pokud příslušný orgán shledá, že pro období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 nejsou splněny požadavky týkající se vozidla nebo vozidel, jež mají mít podniky silniční dopravy k dispozici a v užívání, jak je stanoveno v čl. 5 písm. b) a c) uvedeného nařízení, nebo pokud na základě roční účetní závěrky a potvrzení uvedených v čl. 7 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení za roční účetní období týkající se celého období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 nebo jeho části shledá, že dopravní podnik nesplňuje požadavek finanční způsobilosti stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení, nesmí být lhůty stanovené příslušným orgánem pro účely čl. 13 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného nařízení delší než 12 měsíců.

2.   Bez ohledu na čl. 13 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1071/2009, pokud příslušný orgán mezi 28. května 2020 a 23. února 2021 shledal, že dopravní podnik nesplňuje požadavky týkající se vozidla nebo vozidel, jež mají mít podniky silniční dopravy k dispozici a v užívání, jak je stanoveno v čl. 5 písm. b) a c) uvedeného nařízení, nebo nesplňuje požadavek finanční způsobilosti stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení, a stanovil dopravnímu podniku lhůtu pro nápravu takové situace, může příslušný orgán tuto lhůtu prodloužit, pokud tato lhůta neuplynula do 23. února 2021. Takto prodloužená lhůta nesmí být delší než 12 měsíců.

Článek 7

Prodloužení lhůt stanovených v nařízení (ES) č. 1072/2009

1.   Bez ohledu na čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1072/2009 se platnost licencí Společenství, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců. Ověřené kopie zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

2.   Bez ohledu na čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 1072/2009 se platnost osvědčení řidiče, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že prodloužení platnosti licencí Společenství nebo osvědčení řidiče nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. června 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob příslušně stanovených v odstavcích 1 a 2. Uvedená žádost se může týkat doby mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 či doby 10 měsíců, nebo obou. Žádost musí být Komisi podána do 31. května 2021.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny a že požadované prodloužení nepovede k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž prodloužení platnosti licencí Společenství nebo osvědčení řidiče nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž je v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 v důsledku mimořádných okolností způsobených přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 prodloužení platnosti licencí Společenství nebo osvědčení řidiče neuskutečnitelné, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout, že odstavce 1 a 2 nepoužije. Členský stát uvědomí Komisi o svém rozhodnutí do 3. března 2021. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce tohoto odstavce rozhodl, že odstavce 1 a 2 nepoužije, nebrání přeshraničním činnostem žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavcích 1 a 2, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 8

Prodloužení lhůt stanovených v nařízení (ES) č. 1073/2009

1.   Bez ohledu na čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 1073/2009 se platnost licencí Společenství, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců. Ověřené kopie zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

2.   Bez ohledu na čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1073/2009 rozhodne povolující orgán o žádostech o povolení linkové dopravy, které podali podnikatelé v silniční osobní dopravě mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, do šesti měsíců ode dne podání žádosti. Bez ohledu na čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1073/2009 příslušné orgány členských států, jejichž souhlas byl ohledně takové žádosti v souladu s odstavcem 1 uvedeného článku vyžádán, sdělí povolujícímu orgánu své stanovisko k žádosti do tří měsíců. Pokud povolující orgán odpověď do tří měsíců neobdrží, je to považováno za souhlas orgánů, od nichž byl takový souhlas vyžádán, a povolující orgán může povolení udělit.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že prodloužení platnosti licencí Společenství nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. června 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob stanovených v odstavci 1. Uvedená žádost se může týkat dob mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 či doby 10 měsíců, nebo obou. Uvedená žádost musí být Komisi podána do 31. května 2021.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny a že požadované prodloužení nepovede k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob uvedených v odstavci 1 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby zohlednilo dobu, během níž prodloužení platnosti licencí Společenství nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž by se stalo prodloužení platnosti licencí Společenství v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 neproveditelným v důsledku mimořádných okolností způsobených přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout, že odstavec 1 nepoužije. Členský stát uvědomí Komisi o svém rozhodnutí do 3. března 2021. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce tohoto odstavce rozhodl, že odstavec 1 nepoužije, nebrání přeshraničním činnostem žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavci 1, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 9

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici (EU) 2016/798

1.   Bez ohledu na čl. 10 odst. 13 směrnice (EU) 2016/798 se lhůty pro obnovení jednotných osvědčení o bezpečnosti, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považují za prodloužené o dobu 10 měsíců. Dotčené jednotné osvědčení o bezpečnosti zůstává odpovídajícím způsobem v platnosti.

2.   Bez ohledu na čl. 12 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798 se platnost schválení z hlediska bezpečnosti, která by v souladu s uvedeným ustanovením jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že obnovení jednotných osvědčení o bezpečnosti vydaných v souladu s čl. 10 odst. 8 směrnice (EU) 2016/798 nebo prodloužení doby platnosti schválení z hlediska bezpečnosti nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. června 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. září 2020 a 30. červnem 2021 či období 10 měsíců příslušně uvedeného v odstavcích 1 a 2, nebo obou. Žádost musí být Komisi podána do 31. května 2021.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny a že požadované prodloužení nepovede k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob uvedených v odstavcích 1 a 2 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž obnovení jednotných osvědčení o bezpečnosti nebo prodloužení doby platnosti schválení z hlediska bezpečnosti nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž by se v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 v důsledku mimořádných okolností způsobených přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 obnovení jednotných osvědčení o bezpečnosti vydaných v souladu s čl. 10 odst. 8 směrnice (EU) 2016/798 nebo prodloužení doby platnosti schválení z hlediska bezpečnosti stalo neuskutečnitelným, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout, že odstavce 1 a 2 nepoužije. Členský stát uvědomí Komisi o svém rozhodnutí do 3. března 2021. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce tohoto odstavce rozhodl, že odstavce 1 a 2 nepoužije, nebrání přeshraničním činnostem žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavcích 1 a 2, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 10

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici 2004/49/ES

1.   Bez ohledu na čl. 10 odst. 5 směrnice 2004/49/ES se lhůty pro obnovení osvědčení o bezpečnosti, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považují za prodloužené o dobu 10 měsíců. Dotčená osvědčení o bezpečnosti zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

2.   Bez ohledu na čl. 11 odst. 2 směrnice 2004/49/ES se lhůty pro obnovení schválení z hlediska bezpečnosti, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považují za prodloužené o dobu 10 měsíců. Dotčená schválení z hlediska bezpečnosti zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že obnovení osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. června 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 či doby 10 měsíců příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2, nebo obou. Uvedená žádost musí být Komisi podána do 31. května 2021.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny a že požadované prodloužení nepovede k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob uvedených v odstavcích 1 a 2 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž obnovení osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž se v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 v důsledku mimořádných okolností způsobených přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 obnovení osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti stalo neuskutečnitelným, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout, že odstavce 1 a 2 nepoužije. Členský stát uvědomí Komisi o svém rozhodnutí do 3. března 2021. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce tohoto odstavce rozhodl, že odstavce 1 a 2 nepoužije, nebrání přeshraničním činnostem žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavcích 1 a 2, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 11

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici 2007/59/ES

1.   Bez ohledu na čl. 14 odst. 5 směrnice 2007/59/ES se platnost licencí, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců od data uplynutí platnosti každé takové licence.

2.   Bez ohledu na článek 16 směrnice 2007/59/ES a přílohy II a VII uvedené směrnice se lhůty pro dokončení pravidelných kontrol, které by v souladu s uvedenými ustanoveními jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považují za prodloužené o dobu 10 měsíců v každém případě. Licence uvedené v článku 14 a osvědčení uvedená v článku 15 uvedené směrnice zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že obnovení licencí nebo dokončení pravidelných kontrol nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. června 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 či doby 10 měsíců příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2, nebo obou. Žádost musí být Komisi podána do 31. května 2021.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny a že požadované prodloužení nepovede k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob uvedených v odstavcích 1 a 2 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž obnovení licencí nebo dokončení pravidelných kontrol nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž by se v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 v důsledku mimořádných okolností způsobených přetrváváním krize způsobených onemocněním COVID-19 obnovení licencí nebo dokončení pravidelných kontrol stalo neuskutečnitelným, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout, že odstavce 1 a 2 nepoužije. Členský stát uvědomí Komisi o svém rozhodnutí do 3. března 2021. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce tohoto odstavce rozhodl, že odstavce 1 a 2 nepoužije, nebrání přeshraničním činnostem žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavcích 1 a 2, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 12

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici 2012/34/EU

1.   Bez ohledu na čl. 23 odst. 2 směrnice 2012/34/EU, pokud orgán vydávající licence učinil opatření za účelem pravidelného přezkumu licence, lhůty pro dokončení pravidelného přezkumu, které by jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, se považují za prodloužené na dobu 10 měsíců.

2.   Bez ohledu na čl. 24 odst. 3 směrnice 2012/34/EU se platnost dočasných licencí, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců od data konce platnosti uvedeného na každé dočasné licenci.

3.   Bez ohledu na čl. 25 odst. 2 směrnice 2012/34/EU orgán vydávající licence rozhodne o žádostech podaných od 1. září 2020 do 30. června 2021 nejpozději do 10 měsíců od předložení všech potřebných informací, zejména informací uvedených v příloze III uvedené směrnice.

4.   Pokud se členský stát domnívá, že provedení pravidelného přezkumu nebo ukončení pozastavení licencí nebo vydání nových licencí v případech, kdy byly licence již dříve odebrány, nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. června 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob uvedených příslušně v odstavcích 1 a 2. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 či doby 10 měsíců, nebo obou. Žádost musí být Komisi podána do 31. května 2021.

5.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 4 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny a že požadované prodloužení nepovede k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob uvedených v odstavcích 1 a 2 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž ukončení pozastavení licencí nebo vydání nových licencí v případech, kdy byly licence již dříve odebrány, pravděpodobně nebude nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

6.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž by se v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 v důsledku mimořádných okolností způsobených přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 provedení pravidelného přezkumu nebo ukončení pozastavení licencí nebo vydání nových licencí v případech, kdy byly licence již dříve odebrány, stalo neuskutečnitelným, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout, že odstavce 1 a 2 nepoužije. Členský stát uvědomí Komisi o svém rozhodnutí do 3. března 2021. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce tohoto odstavce rozhodl, že odstavce 1 a 2 nepoužije, nebrání přeshraničním činnostem žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavcích 1 a 2, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 13

Nakládání s licencemi železničních podniků podle směrnice 2012/34/EU v případě nesplnění požadavků finanční způsobilosti

Bez ohledu na čl. 24 odst. 1 směrnice 2012/34/EU, zjistí-li orgán vydávající licence na základě kontroly podle uvedeného ustanovení, provedené během období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, že železniční podnik již nemůže splňovat požadavky týkající se finanční způsobilosti stanovené v článku 20 uvedené směrnice, může před 30. června 2021 rozhodnout, že licenci dotčeného železničního podniku nepozastaví nebo neodebere za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost a že v průběhu nadcházejících sedmi měsíců existuje reálná vyhlídka na uspokojivou finanční restrukturalizaci železničního podniku.

Článek 14

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici 96/50/ES

1.   Bez ohledu na čl. 6 odst. 2 směrnice 96/50/ES se lhůty pro podstoupení zdravotních prohlídek, které by v souladu s uvedeným ustanovením jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považují za prodloužené o dobu 10 měsíců. Dotčená osvědčení vůdců plavidel osob, jež mají podle čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice povinnost podstupovat pravidelné lékařské prohlídky, zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

2.   Pokud se členský stát domnívá, že dokončení zdravotních prohlídek nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. června 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob stanovených v odstavci 1. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. září 2020 a 30. červnem 2021 či doby 10 měsíců uvedené v odstavci 1, nebo obou. Žádost musí být Komisi podána do 31. května 2021.

3.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 2 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny a že požadované prodloužení nepovede k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob uvedených v odstavci 1 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž dokončení zdravotních prohlídek nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

4.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž by se dodržení lhůt pro absolvování zdravotních prohlídek v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 stalo neuskutečnitelným v důsledku mimořádných okolností způsobených přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout, že odstavec 1 nepoužije. Členský stát uvědomí Komisi o svém rozhodnutí do 3. března 2021. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce tohoto odstavce rozhodl, že odstavec 1 nepoužije, nebrání přeshraničním činnostem žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavci 1, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 15

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici (EU) 2016/1629

1.   Bez ohledu na článek 10 směrnice (EU) 2016/1629 se platnost osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců.

2.   Bez ohledu na článek 28 směrnice (EU) 2016/1629 se platnost dokumentů spadajících do oblasti působnosti uvedené směrnice a vystavených příslušnými orgány členských států podle směrnice 2006/87/ES před 6. října 2018, která by v souladu s uvedeným ustanovením jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že obnovení osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby nebo dokumentů uvedených v odstavci 2 nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 30. června 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 či dob 10 měsíců příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2, nebo obou. Žádost musí být Komisi podána do 31. května 2021.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny a že požadované prodloužení nepovede k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob uvedených v odstavcích 1 a 2 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž obnovení osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby nebo dokumentů uvedených v odstavci 2 nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž by se v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 v důsledku mimořádných okolností způsobených přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 obnovení osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby nebo dokumentů uvedených v odstavcích 1 a 2 stalo neuskutečnitelným, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout, že odstavce 1 a 2 nepoužije. Členský stát uvědomí Komisi o svém rozhodnutí do 3. března 2021. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce tohoto odstavce rozhodl, že odstavce 1 a 2 nepoužije, nebrání přeshraničním činnostem žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavcích 1 a 2, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 16

Prodloužení lhůt stanovených v nařízení (ES) č. 725/2004

1.   Bez ohledu na čl. 3 odst. 6 nařízení (ES) č. 725/2004 se lhůty pro provedení pravidelného přezkumu hodnocení bezpečnosti přístavních zařízení, které by v souladu s uvedeným ustanovením jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považují za prodloužené do 30. září 2021.

2.   Bez ohledu na přílohu III část B oddíly 13.7 a 18.6 nařízení (ES) č. 725/2004 se 18měsíční lhůty pro provedení cvičení různého druhu, které by v souladu s uvedenými ustanoveními jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považují za prodloužené o dobu 10 měsíců, každopádně však nejdéle do 30. září 2021.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že provedení hodnocení bezpečnosti přístavních zařízení uvedených v čl. 3 odst. 6 nařízení (ES) č. 725/2004 nebo cvičení různého druhu uvedených v příloze III části B oddílech 13.7 a 18.6 nařízení (ES) č. 725/2004 nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné ani po 30. června 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob a lhůt uvedených příslušně v odstavcích 1 a 2 tohoto článku. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, lhůt či desetiměsíčních dob uvedených příslušně v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, nebo jakékoli jejich kombinace. Žádost musí být Komisi podána do 31. května 2021.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny a že požadované prodloužení nepovede k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob a lhůt uvedených příslušně v odstavcích 1 a 2 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž provedení hodnocení bezpečnosti přístavních zařízení nebo cvičení různého druhu nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž by se v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 v důsledku mimořádných okolností způsobených přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 provedení hodnocení bezpečnosti přístavních zařízení uvedených v čl. 3 odst. 6 nařízení (ES) č. 725/2004 nebo cvičení různého druhu uvedených v příloze III části B oddílech 13.7 a 18.6 nařízení (ES) č. 725/2004 stalo neuskutečnitelným, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout, že odstavce 1 a 2 nepoužije. Členský stát uvědomí Komisi o svém rozhodnutí do 3. března 2021. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 17

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici 2005/65/ES

1.   Bez ohledu na článek 10 směrnice 2005/65/ES se lhůty pro přezkum hodnocení zabezpečení přístavu a plánů zabezpečení přístavu, které by v souladu s uvedeným článkem jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považují v každém případě za prodloužené o dobu 10 měsíců, avšak každopádně nejdéle do 30. září 2021.

2.   Bez ohledu na čl. 7 odst. 7 a přílohu III směrnice 2005/65/ES se18měsíční lhůty pro dokončení výcviku, které by v souladu s uvedenou přílohou jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, považují v každém případě za prodloužené o dobu 10 měsíců, avšak každopádně nejdéle do 30. září 2021.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že provedení přezkumu hodnocení zabezpečení přístavu nebo plánů zabezpečení přístavu nebo provedení cvičení nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné ani po 30. června 2021 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob a lhůt uvedených příslušně v odstavcích 1 a 2. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021, lhůt či desetiměsíčních dob uvedených příslušně v odstavcích 1 a 2, nebo jakékoli jejich kombinace. Žádost musí být Komisi podána do 31. května 2021.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny a že požadované prodloužení nepovede k nepřiměřeným rizikům, pokud jde o bezpečnost dopravy a její zabezpečení, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení období a lhůt příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž dokončení přezkumu hodnocení zabezpečení přístavu nebo plánů zabezpečení přístavu nebo dokončení cvičení nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž by se v období mezi 1. září 2020 a 30. června 2021 v důsledku mimořádných okolností způsobených přetrváváním krize způsobené onemocněním COVID-19 provedení přezkumu hodnocení zabezpečení přístavu a plánů zabezpečení přístavu nebo provedení cvičení stalo neuskutečnitelným, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout, že odstavce 1 a 2 nepoužije. Členský stát uvědomí Komisi o svém rozhodnutí do 3. března 2021. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 18

Rozhodnutí přijatá podle nařízení (EU) 2020/698

Tímto nařízením nejsou dotčena práva členských států podle rozhodnutí Komise přijatých podle čl. 2 odst. 6, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 5, čl. 11 odst. 4, čl. 16 odst. 6 a čl. 17 odst. 5 nařízení (EU) 2020/698 v rozsahu, v jakém uvedená rozhodnutí upravují, pokud jde o předmět a příslušné lhůty, stejné případy jako toto nařízení a stanoví prodloužení nad rámec těch, která jsou stanovena v tomto nařízení.

Pokud uvedená rozhodnutí upravují, pokud jde o předmět a příslušné lhůty, stejné případy jako toto nařízení a nestanoví prodloužení nad rámec těch, která jsou stanovena v tomto nařízení, použije se toto nařízení.

Článek 19

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 6. března 2021.

Ustanovení čl. 2 odst. 9, čl. 3 odst. 5, čl. 4 odst. 6, čl. 5 odst. 5, čl. 7 odst. 5, čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 5, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 5, čl. 12 odst. 6, čl. 14 odst. 4, čl. 15 odst. 5, čl. 16 odst. 5 a čl. 17 odst. 5 se však použijí ode dne 23. února 2021.

Prvním, druhým ani třetím pododstavcem tohoto článku nejsou dotčeny zpětné účinky stanovené v článcích 2 až 18.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2021.

Za Evropský parlament

Předseda

D.M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

A.P. ZACARIAS


(1)  Stanovisko ze dne 27. ledna 2021 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. února 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2021.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10).

(4)  Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1236 ze dne 25. srpna 2020, kterým se Nizozemsku povoluje prodloužit některé doby stanovené v článcích 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 (Úř. věst. L 282, 31.8.2020, s. 19); rozhodnutí Komise (EU) 2020/1235 ze dne 26. srpna 2020, kterým se Řecku povoluje uplatnit prodloužení určitých období uvedených v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 (Úř. věst. L 282, 31.8.2020, s. 17); rozhodnutí Komise (EU) 2020/1219 ze dne 20. srpna 2020, kterým se Itálii uděluje povolení prodloužit některé lhůty uvedené v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 (Úř. věst. L 277, 26.8.2020, s. 16); rozhodnutí Komise (EU) 2020/1240 ze dne 21. srpna 2020, kterým se Bulharsku povoluje uplatnit prodloužení doby uvedené v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 (Úř. věst. L 284, 1.9.2020, s. 7); rozhodnutí Komise (EU) 2020/1282 ze dne 31. srpna 2020, kterým se Francii uděluje povolení prodloužit některé lhůty stanovené v článcích 11, 16 a 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 (Úř. věst. L 301, 15.9.2020, s. 9); rozhodnutí Komise (EU) 2020/1237 ze dne 25. srpna 2020, kterým se Spojenému království povoluje uplatnit prodloužení některých dob stanovených v článcích 3 a 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 (Úř. věst. L 282, 31.8.2020, s. 22).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS (Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 35).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88).

(14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/700 ze dne 25. května 2020, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 27).

(16)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic) (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).

(17)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 51).

(18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32).

(19)  Směrnice Rady 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 31).

(20)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 118).

(21)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS (Úř. věst. L 389, 30.12.2006, s. 1).

(22)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (Úř. věst. L 129, 29.4.2004, s. 6).

(23)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení zabezpečení přístavů (Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 28).

(24)  Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7.


Top