EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1326

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1326 ze dne 5. srpna 2019 o harmonizovaných normách pro elektromagnetickou kompatibilitu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU

C/2019/5759

OJ L 206, 6.8.2019, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1326/oj

6.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/27


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1326

ze dne 5. srpna 2019

o harmonizovaných normách pro elektromagnetickou kompatibilitu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU (2) se předpokládá, že elektrická zařízení, která jsou v souladu s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se základními požadavky, jichž se týkají tyto normy nebo jejich části, stanovenými v příloze I uvedené směrnice.

(2)

Komise svým prováděcím rozhodnutím C(2016) 7641 (3) požádala Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) o vypracování, revizi a dokončení harmonizovaných norem pro elektromagnetickou kompatibilitu na podporu směrnice 2014/30/EU.

(3)

Na základě prováděcího rozhodnutí C(2016) 7641 vypracovaly výbory CEN a CENELEC harmonizované normy EN IEC 61058-1:2018 pro spínače spotřebičů a EN 55035:2017 pro multimediální zařízení. Na základě uvedeného rozhodnutí výbory CEN a CENELEC revidovaly harmonizované normy EN 13309:2010 pro stroje s interním zdrojem napájení a EN 50557:2011 pro vypínače elektrických obvodů za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku, na něž se zveřejňují odkazy v Úředním věstníku Evropské unie (4).

(4)

Komise společně s výbory CEN a CENELEC posoudila, zda normy EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 a EN 63024:2018 odpovídají požadavku uvedenému v prováděcím rozhodnutí C(2016) 7641.

(5)

Normy EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 a EN 63024:2018 splňují požadavky, jejichž pokrytí mají za cíl a jež jsou stanoveny ve směrnici 2014/30/EU. Je proto vhodné zveřejnit odkazy na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)

Výbor CENELEC vypracoval opravu normy EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01, kterou se opravuje harmonizovaná norma EN 61000-6-5:2015, na niž se zveřejňuje odkaz v Úředním věstníku Evropské unie (5). Vzhledem k tomu, že oprava zavádí podstatné technické opravy, a protože je třeba zajistit správné a jednotné uplatňování normy EN 61000-6-5:2015, je vhodné zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie odkaz na harmonizovanou normu spolu s odkazem na opravu.

(7)

Normy EN 13309:2010 a EN 50557:2011 byly revidovány a norma EN 61000-6-5:2015 byly opravena. Je proto nutné, aby byly odkazy na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie zrušeny. Aby měli výrobci dostatek času připravit se na uplatňování revidovaných a opravených norem, je nutné, aby zrušení odkazů na tyto normy bylo odloženo.

(8)

Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odkazy na harmonizované normy pro elektromagnetickou kompatibilitu vypracované na podporu směrnice 2014/30/EU uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Odkazy na harmonizované normy pro elektromagnetickou kompatibilitu vypracované na podporu směrnice 2014/30/EU, uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí, se v Úředním věstníku Evropské unie zrušují od dat stanovených v uvedené příloze.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 5. srpna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 79).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise C(2016) 7641 ze dne 30. listopadu 2016 o žádosti o normalizaci Evropskému výboru pro normalizaci, Evropskému výboru pro normalizaci v elektrotechnice a Evropskému ústavu pro telekomunikační normy, pokud jde o harmonizované normy na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.

(4)  Úř. věst. C 246, 13.7.2018, s. 1.

(5)  Úř. věst. C 246, 13.7.2018, s. 1.


PŘÍLOHA I

Č.

Odkaz na normu

1.

EN ISO 13766-1:2018

Stroje pro zemní práce a stavební stroje – Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie – Část 1: Všeobecné požadavky EMC za obvyklých elektromagnetických podmínek okolního prostředí (ISO 13766-1:2018)

2.

EN 55035:2017

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na odolnost

3.

EN 61000-6-5:2015 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6–5: Kmenové normy – Odolnost pro zařízení používaná v elektrárnách a rozvodnách

EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01

4.

EN IEC 61058-1:2018

Spínače pro spotřebiče – Část 1: Obecné požadavky

5.

EN 63024:2018

Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití (IEC 63024:2017, upraveno)


PŘÍLOHA II

Č.

Odkaz na normu

Datum zrušení

1.

EN 13309:2010 Stavební strojní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie

30. června 2021

2.

EN 50557:2011 Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití

17. ledna 2021

3.

EN 61000-6-5:2015 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6–5: Kmenové normy – Odolnost pro zařízení používaná v elektrárnách a rozvodnách

31. ledna 2020


Top