EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0459

Nařízení Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013 (Text s významem pro EHP. )

C/2017/1660

OJ L 72, 17.3.2017, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/459/oj

17.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 72/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/459

ze dne 16. března 2017,

kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 (1), a zejména na čl. 6 odst. 11 a čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 715/2009 stanoví nediskriminační pravidla pro podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu se zemním plynem.

(2)

Duplikace plynárenských přepravních soustav není ve většině případů hospodárná ani účinná. Hospodářská soutěž na trzích se zemním plynem tudíž vyžaduje, aby k plynárenské infrastruktuře měli všichni uživatelé soustavy transparentní a nediskriminační přístup. V mnoha částech Unie je však nerovný a netransparentní přístup k přepravní kapacitě i nadále hlavní překážkou nastolení efektivní hospodářské soutěže na velkoobchodním trhu. Kromě toho skutečnost, že se vnitrostátní předpisy v jednotlivých členských státech liší, brání vytvoření dobře fungujícího vnitřního trhu se zemním plynem.

(3)

Neefektivní využívání vysokotlakých plynovodů Unie a omezený přístup k nim vedly k vytvoření neoptimálních tržních podmínek. Aby se více rozvinula přeshraniční hospodářská soutěž a integrace trhu pokročila, musí být pro plynárenské přepravní soustavy Unie zaveden transparentnější, efektivnější a nediskriminační systém přidělování omezených přepravních kapacit. Zúčastněné strany vytvoření těchto pravidel jednotně podporují.

(4)

K dosažení účinné hospodářské soutěže mezi dodavateli uvnitř Unie a mimo ni je nezbytné, aby mohli pružně využívat stávajících přepravních soustav k přepravě zemního plynu v souladu s cenovými signály. Volný tok zemního plynu v rámci Unie umožní pouze dobře fungující síť propojených přepravních soustav, která zajistí rovné podmínky přístupu pro všechny. To přiláká více dodavatelů, neboť se zvětší likvidita v obchodních uzlech a přispěje k vytvoření mechanismů účinného stanovování cen, a tudíž ke spravedlivým cenám zemního plynu, jež jsou založeny na principu nabídky a poptávky.

(5)

Cílem nařízení Komise (EU) č. 984/2013 (2), kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách, bylo dosáhnout nezbytné míry harmonizace v celé Unii. Účinné provádění uvedeného nařízení se dále opíralo o zavedení tarifních systémů, které jsou v souladu s mechanismy přidělování kapacity navrženými v tomto nařízení, aby toto provádění nemělo negativní dopad na výnosy a peněžní toky provozovatelů přepravních soustav.

(6)

Toto nařízení má širší působnost než nařízení (EU) č. 984/2013, především pokud jde o pravidla pro nabídku přírůstkové kapacity, a upřesňuje některá ustanovení týkající se definice a nabídky pevné a přerušitelné kapacity a lepšího sladění smluvních podmínek příslušných provozovatelů přepravních soustav pro nabídku koordinované kapacity. Ustanovení tohoto nařízení, která se týkají koordinace údržby a standardního postupu komunikace, by se měla vykládat v kontextu nařízení Komise (EU) 2015/703 (3).

(7)

Aby uživatelé soustavy mohli využívat mechanismy přidělování kapacity, jež budou v maximální míře harmonizované na integrovaném trhu, mělo by se toto nařízení použít na nevyňaté kapacity ve větších nových infrastrukturách, kterým byla udělena výjimka z ustanovení článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES (4), pokud uplatňování tohoto nařízení tuto výjimku neruší a je-li zohledněna zvláštní povaha propojovacích vedení při koordinaci kapacity.

(8)

Tímto nařízením by nemělo být dotčeno uplatňování pravidel hospodářské soutěže Unie a jednotlivých členských států, zejména zákaz uzavírat dohody omezující hospodářskou soutěž (článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie) a zneužívat dominantní postavení (článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie). Zavedené mechanismy přidělování kapacity by měly být navrženy tak, aby zabránily uzavření navazujícího trhu s dodávkami.

(9)

V zájmu zajištění maximální možné nabídky pevné kapacity ze strany provozovatelů přepravních soustav by měla být dodržována hierarchie produktů, v jejímž rámci by roční, čtvrtletní a měsíční přerušitelná kapacita měla být nabízena pouze v případě, že pevná kapacita není dispozici.

(10)

Pokud se příslušné podmínky platné pro nabídku koordinovaných kapacitních produktů ze strany provozovatelů přepravních soustav na obou stranách propojovacího bodu podstatně liší, může být pro uživatele soustavy hodnota a užitečnost rezervování koordinované kapacity omezená. Pod vedením Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „agentura“) a Evropské sítě provozovatelů plynárenských přepravních soustav („ENTSOG“) by proto měl být zahájen proces, v jehož rámci by uvedené podmínky provozovatelů přepravních soustav platné v celé Unii pro koordinované kapacitní produkty měly být posouzeny a v největší možné míře sladěny za účelem vytvoření společného vzoru podmínek.

(11)

V zájmu reakce na možnou tržní poptávku po přírůstkové kapacitě je nezbytný zjednodušený a harmonizovaný postup na úrovni Unie pro účely nabídky takové kapacity. Tento postup by měl zahrnovat pravidelná posouzení poptávky následovaná strukturovanou fází návrhu a přidělení na základě efektivní spolupráce mezi provozovateli přepravních soustav a vnitrostátními regulačními orgány napříč hranicemi Unie. Jakékoli investiční rozhodnutí, jež má být přijato v návaznosti na posouzení tržní poptávky po kapacitě, by mělo být předmětem ekonomického testu, jenž určí jeho ekonomickou životaschopnost. Tento ekonomický test by měl následně zajistit, že na sebe uživatelé soustavy poptávající kapacitu vezmou odpovídající rizika spojená se svou poptávkou, aby riziku takových investic nebyli vystaveni zákazníci, kteří jsou závislí na využívání přepravní soustavy.

(12)

Aby byla zajištěna nejvyšší míra transparentnosti a nediskriminace, mělo by v kontextu standardních dílčích projektů přidělování kapacity probíhat v podobě standardního procesu přidělování v aukci. V případě velkých a komplexních projektů, které se dotýkají několika členských států, by však provozovatelům přepravních soustav mělo být umožněno použít alternativní mechanismy přidělování. Tyto mechanismy by měly být dostatečně flexibilní, aby umožnily danou investici, pokud na trhu existuje skutečná poptávka, měly by být nicméně sladěny napříč hranicemi. Je-li povolen alternativní mechanismus přidělování, je nutné zabránit uzavření trhu tím, že bude vyžadováno, aby byla pro účely krátkodobých rezervací vyčleněna vyšší kvóta kapacity.

(13)

Při zavádění komplexních vstupně-výstupních systémů, zejména pro fyzický tok plynu napříč uvedenými zónami určený pro jiné trhy provozovatelé přepravní soustavy pro produkty pevné kapacity zavedli a vnitrostátní regulační orgány schválily různé smluvní přístupy, jejichž účinek by měl být posouzen v kontextu celé Unie.

(14)

Vnitrostátní regulační orgány a provozovatelé přepravní soustavy by měli zohledňovat osvědčené postupy a snahy o harmonizaci procesů v souvislosti s prováděním tohoto nařízení. V souladu s článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (5) by agentura a vnitrostátní regulační orgány měly zajistit, aby mechanismy přidělování kapacity byly v příslušných propojovacích bodech v celé Unii zavedeny co nejefektivnějším způsobem.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 51 směrnice 2009/73/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se zavádí kodex sítě, který v plynárenských přepravních soustavách stanoví mechanismy přidělování kapacity pro stávající a přírůstkovou kapacitu. Toto nařízení stanoví, jak spolupracují provozovatelé sousedních přepravních soustav za účelem prodeje kapacity, s ohledem na všeobecná obchodní a technická pravidla, která se mechanismů přidělování kapacity týkají.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na propojovací body. Podle rozhodnutí příslušného vnitrostátního regulačního orgánu se rovněž může vztahovat na vstupní body ze třetích zemí a výstupní body do třetích zemí. Toto nařízení se nevztahuje na výstupní body ke konečným spotřebitelům a do distribučních soustav, vstupní body z terminálů pro „zkapalněný zemní plyn (LNG)“ a výrobních zařízení a vstupní body ze skladovacích zařízení a výstupní body do skladovacích zařízení.

2.   Standardizované mechanismy přidělování kapacity zřízené v souladu s tímto nařízením zahrnují aukční řízení pro příslušné propojovací body v rámci Unie a pro nabídku a přidělování standardních kapacitních produktů. Je-li nabízena přírůstková kapacita, mohou být rovněž využity alternativní mechanismy přidělování, a to při dodržení podmínek stanovených v čl. 30 odst. 2.

3.   Toto nařízení se vztahuje na veškerou technickou a přerušitelnou kapacitu v propojovacích bodech, jakož i na dodatečnou kapacitu ve smyslu bodu 2.2.1 přílohy I nařízení (ES) č. 715/2009, a na přírůstkovou kapacitu. Toto nařízení se nevztahuje na propojovací body mezi členskými státy, pokud jednomu z těchto členských států byla udělena výjimka na základě článku 49 směrnice 2009/73/ES.

4.   Je-li uplatňován alternativní mechanismus přidělování kapacity podle článku 30, nepoužijí se na úrovně nabízené kapacity ustanovení čl. 8 odst. 1 až 7, článků 11 až 18, čl. 19 odst. 2 a článku 37, ledaže příslušné vnitrostátní regulační orgány rozhodnou jinak.

5.   Při uplatnění implicitních metod přidělování kapacity mohou vnitrostátní regulační orgány rozhodnout, že nepoužijí články 8 až 37.

6.   Aby se zabránilo uzavření navazujících trhů s dodávkami, mohou vnitrostátní regulační orgány po konzultaci s uživateli soustavy rozhodnout o přijetí přiměřených opatření k tomu, aby v propojovacích bodech v rámci členského státu předem omezily podávání nabídek na kapacitu jediným uživatelem soustavy.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 nařízení (ES) č. 715/2009, článku 3 nařízení Komise (EU) 2017/460 (6) a článku 2 směrnice 2009/73/ES. Kromě toho se použijí tyto definice:

1)

„přírůstkovou kapacitou“ se rozumí možné budoucí zvýšení technické kapacity prostřednictvím tržních postupů nebo případná nová kapacita vytvořená tam, kde v současnosti žádná neexistuje, jež může být nabízena na základě investic do fyzické infrastruktury nebo dlouhodobé optimalizace kapacity a následně přidělena pod podmínkou pozitivního výsledku ekonomického testu v následujících případech:

a)

ve stávajících propojovacích bodech;

b)

zřízením nového propojovacího bodu nebo bodů;

c)

jako fyzická kapacita zpětného toku v propojovacím bodě nebo bodech, jež nebyla dříve nabízena;

2)

„propojovacím bodem“ se rozumí fyzický nebo virtuální bod spojující sousední vstupně-výstupní systémy nebo spojující vstupně-výstupní systém s propojovacím vedením, pokud jsou tyto body předmětem rezervace ze strany uživatelů soustavy;

3)

„alternativním mechanismem přidělování“ se rozumí mechanismus přidělování pro úroveň nabízené kapacity nebo přírůstkovou kapacitu, navržený případ od případu provozovateli přepravních soustav a schválený vnitrostátními regulačními orgány s cílem vyhovět podmíněným poptávkám;

4)

„standardním kapacitním produktem“ se rozumí určitý objem přepravní kapacity v průběhu daného časového období v konkrétním propojovacím bodě;

5)

„úrovní nabízené kapacity“ se rozumí souhrn dostupné kapacity a příslušné úrovně přírůstkové kapacity nabízených pro každý standardní roční kapacitní produkt v propojovacím bodě;

6)

„implicitní metodou přidělování“ se rozumí metoda přidělování, kdy je případně prostřednictvím aukce současně přidělena jak přepravní kapacita, tak odpovídající množství plynu;

7)

„nabídkovým kolem“ se rozumí období, během něhož mohou uživatelé soustavy podávat, pozměňovat a stahovat nabídky;

8)

„velkým cenovým krokem“ se rozumí pevná nebo pohyblivá částka, která je stanovena pro jednotlivé propojovací body a standardní kapacitní produkty;

9)

„projektem k zajištění přírůstkové kapacity“ se rozumí projekt na zvýšení technické kapacity ve stávajícím propojovacím bodě nebo na zřízení nového propojovacího bodu na základě přidělení kapacity v předchozím procesu stanovení přírůstkové kapacity;

10)

„ekonomickým testem“ se rozumí test použitý k posouzení hospodářské životaschopnosti projektů k zajištění přírůstkové kapacity;

11)

„procesem stanovení přírůstkové kapacity“ se rozumí proces posouzení tržní poptávky po přírůstkové kapacitě, jenž se skládá z nezávazné fáze, v níž uživatelé soustavy vyjadřují a kvantifikují svou poptávku po přírůstkové kapacitě, a ze závazné fáze, v níž jeden nebo více provozovatelů přepravní soustavy žádají uživatele soustavy o závazný příslib rezervace kapacity;

12)

„koordinovanou kapacitou“ se rozumí standardní kapacitní produkt nabízený na pevné bázi, který sestává z odpovídající vstupní a výstupní kapacity na obou stranách každého propojovacího bodu;

13)

„propojovací dohodou“ se rozumí dohoda uzavřená provozovateli sousedních přepravních soustav, jejichž soustavy jsou propojeny v konkrétním propojovacím bodě, v níž jsou uvedeny podmínky, provozní postupy a ustanovení, pokud jde o dodávku plynu do propojovacího bodu a/nebo odběru plynu z propojovacího bodu, s cílem usnadnit efektivní interoperabilitu propojených přepravních soustav, jak je uvedeno v kapitole II nařízení (EU) 2015/703;

14)

„konkurenčními kapacitami“ se rozumí kapacity, na něž nelze přidělit dostupnou kapacitu v jednom bodě soustavy, aniž by byla zcela nebo částečně snížena dostupná kapacita v jiném bodě soustavy;

15)

„aukčním kalendářem“ se rozumí tabulka s informacemi o konkrétních aukcích, kterou zveřejňuje síť ENTSOG do ledna každého kalendářního roku k aukcím konaným v období od března do února následujícího kalendářního roku a která obsahuje časový plán všech aukcí, včetně data jejich zahájení a identifikace standardních kapacitních produktů, na které se vztahují;

16)

„plynárenským dnem“ se rozumí doba od 5:00 do 5:00 UTC následujícího dne v období zimního času a od 4:00 do 4:00 UTC následujícího dne v období letního času, pokud je zaveden;

17)

„vnitrodenní kapacitou“ se rozumí kapacita, která je s ohledem na daný den nabízena a přidělena po ukončení aukcí kapacity v režimu na následující den;

18)

„anglickou aukcí“ se rozumí aukce, ve které uživatel soustavy zadá požadovaná množství k definovaným cenovým krokům, které se oznamují postupně;

19)

„aukcí s jednotnou cenou“ se rozumí aukce, v níž uživatel soustavy nabídne v jediném nabídkovém kole cenu a množství a všichni uživatelé soustavy, kteří získají kapacitu, zaplatí cenu nejnižší vítězné nabídky;

20)

„vyvolávací cenou“ se rozumí přípustná minimální cena v aukci;

21)

„malým cenovým krokem“ se rozumí pevná nebo pohyblivá částka, která je stanovena pro jednotlivé propojovací body a standardní kapacitní produkty a která je nižší než velký cenový krok;

22)

„prvním případem neúplného prodeje kapacity“ se rozumí událost, kdy celková poptávka všech uživatelů soustavy je menší než kapacita nabízená na konci druhého nabídkového kola nebo následujícího nabídkového kola;

23)

„virtuálním propojovacím bodem“ se rozumí dva nebo více propojovacích bodů, které spojují dva stejné sousední vstupně-výstupní systémy sloučené za účelem poskytování jediné kapacitní služby;

24)

„f-faktorem“ se rozumí podíl současné hodnoty odhadovaného zvýšení přípustných nebo cílových výnosů provozovatele přepravní soustavy spojeného s přírůstkovou kapacitou zahrnutou do příslušné úrovně nabízené kapacity podle čl. 22 odst. 1 písm. b), jenž má být pokryt současnou hodnotou závazných příslibů uživatelů soustavy k rezervaci kapacity vypočítanou podle čl. 22 odst. 1 písm. a);

25)

„nadnominací“ se rozumí oprávnění uživatelů soustavy, kteří splňují minimální požadavky pro podávání nominací, požádat o přerušitelnou kapacitu kdykoli v průběhu dne podáním nominace, která zvyšuje celkovou hodnotu jejich nominací na úroveň převyšující jejich smluvní kapacitu.

KAPITOLA II

ZÁSADY SPOLUPRÁCE

Článek 4

Koordinace údržby

Má-li údržba plynovodu nebo části přepravní soustavy dopad na objem přepravní kapacity, kterou lze nabídnout v propojovacích bodech, provozovatel (provozovatelé) přepravní soustavy musí plně spolupracovat s provozovatelem (provozovateli) sousední přepravní soustavy (soustav) na příslušných plánech údržby s cílem minimalizovat dopad na potenciální průtok plynu a kapacitu plynu v daném propojovacím bodě.

Článek 5

Standardní postup komunikace

1.   Provozovatelé přepravní soustavy koordinují zavedení standardních postupů komunikace, koordinovaných informačních systémů a kompatibilních nástrojů elektronické komunikace online, např. formáty a protokoly pro výměnu sdílených údajů, a sjednávají zásady zpracování těchto údajů.

2.   Standardní postupy komunikace zahrnují zejména ty, které se týkají přístupu uživatelů soustavy k systému aukcí provozovatelů přepravních soustav nebo příslušné rezervační platformě a k přehledu poskytnutých informací o aukcích. Časový plán a obsah vyměňovaných údajů jsou v souladu s ustanoveními kapitoly III.

3.   Standardní postupy komunikace přijaté provozovateli přepravních soustav zahrnují prováděcí plán a dobu platnosti, které jsou v souladu s vytvořením rezervační platformy či platforem podle článku 37. Provozovatelé přepravní soustavy zajistí důvěrnost obchodně citlivých informací.

Článek 6

Výpočet a maximalizace kapacity

1.   Uživatelům soustavy se s přihlédnutím k integritě soustavy, bezpečnosti a účinnému provozu soustavy zpřístupňuje maximální technická kapacita.

a)

S cílem maximalizovat nabídku koordinované kapacity optimalizací technické kapacity přijmou provozovatelé přepravní soustavy v propojovacích bodech následující opatření, přičemž upřednostní propojovací body, ve kterých dojde ke smluvnímu překročení kapacity podle bodu 2.2.3 odst. 1 přílohy I nařízení (ES) č. 715/2009: provozovatelé přepravní soustavy zavedou a uplatní společnou metodu, která stanoví konkrétní opatření, jež příslušní provozovatelé přepravní soustavy musí přijmout, aby se požadované optimalizace dosáhlo:

1)

společná metoda zahrnuje hloubkovou analýzu technických kapacit, včetně nedostatků v těchto kapacitách, na obou stranách propojovacího bodu, jakož i konkrétní opatření a podrobný harmonogram – zahrnující možné důsledky a uvádějící regulační povolení nutná k pokrytí nákladů a přizpůsobení regulačního režimu –, jež jsou k maximalizaci nabídky koordinované kapacity nezbytné. Tato specifická opatření nemají nepříznivý dopad na nabídku kapacity v jiných významných bodech dotčených soustav a bodech do distribučních soustav, které mají význam pro zabezpečení dodávek ke koncovým zákazníkům, např. v bodech do skladovacích zařízení, terminálů pro LNG a k chráněným zákazníkům definovaným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 (7);

2)

metodika výpočtu a pravidla pro zpřístupňování kapacity přijaté provozovateli přepravní soustavy zohlední specifické situace, kdy konkurenční kapacity napříč soustavami zahrnují propojovací body a výstupní body do skladovacích zařízení;

3)

Tato hloubková analýza zohlední předpoklady uvedené v desetiletém plánu rozvoje sítě pro celou Unii podle článku 8 nařízení (ES) č. 715/2009, národní investiční plány, příslušné povinnosti v rámci platných vnitrostátních právních předpisů a všechny příslušné smluvní závazky;

4)

příslušní provozovatelé přepravní soustavy uplatňují k přepočtu technické kapacity dynamický přístup, případně ve spojení s dynamickým výpočtem uplatňovaným v souvislosti s dodatečnou kapacitou na základě bodu 2.2.2 odst. 2 přílohy I nařízení (ES) č. 715/2009, přičemž společně určí vhodnou četnost výpočtu u každého propojovacího bodu a zohlední jeho zvláštní rysy;

5)

provozovatelé sousedních přepravních soustav v rámci společné metody konzultují další provozovatele přepravní soustavy, kteří jsou propojovacím bodem konkrétně dotčeni;

6)

při přepočtu technické kapacity provozovatelé přepravní soustavy zohledňují informace o předpokládaných budoucích tocích, které jim případně poskytnou uživatelé soustavy;

b)

provozovatelé přepravní soustavy společně posoudí a případně upraví alespoň tyto parametry:

1)

závazné hodnoty tlaku;

2)

všechny významné scénáře nabídky a poptávky, včetně podrobných údajů o referenčních klimatických podmínkách a konfiguracích soustavy souvisejících s extrémními scénáři;

3)

výhřevnost.

2.   Vzniknou-li provozovatelům přepravní soustavy v souvislosti s optimalizací technické kapacity nějaké náklady, zejména takové, které provozovatele přepravních soustav na obou stranách propojovacího bodu postihnou nerovnoměrně, mají provozovatelé přepravní soustavy možnost získat tyto účinně vynaložené náklady zpět prostřednictvím regulačního rámce vytvořeného příslušnými regulačními orgány v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 715/2009 a článkem 42 směrnice 2009/73/ES. Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 713/2009.

3.   Uplatněnou metodu výpočtu a společný přístup vnitrostátní regulační orgány případně konzultují s uživateli soustavy.

4.   Změny v objemu koordinované kapacity nabízené v propojovacích bodech, k nimž dojde uplatněním postupu podle odstavce 1, se zahrnou do zprávy agentury zveřejňované podle bodu 2.2.1 odst. 2 přílohy I nařízení (ES) č. 715/2009.

Článek 7

Výměna informací mezi provozovateli sousedních přepravních soustav

1.   Provozovatelé sousedních přepravních soustav si pravidelně vyměňují informace o nominaci, renominaci, sesouhlasení a potvrzování v příslušných propojovacích bodech.

2.   Provozovatelé sousedních přepravních soustav si vyměňují informace o údržbě svých jednotlivých přepravních soustav s cílem podílet se na procesu rozhodování o technickém využití propojovacích bodů. Postupy pro výměnu informací mezi provozovateli přepravních soustav tito provozovatelé začlení do své příslušné propojovací dohody.

KAPITOLA III

PŘIDĚLOVÁNÍ PEVNÝCH KAPACITNÍCH PRODUKTŮ

Článek 8

Metodika přidělování

1.   Pro přidělování kapacity v propojovacích bodech se používají aukce, s výjimkou případů, kdy se používá alternativní mechanismus přidělování podle článku 30.

2.   Ve všech propojovacích bodech se použije stejný způsob pořádání aukcí. Příslušné aukční procesy se pro všechny dotčené propojovací body zahajují současně. V jednotlivých aukčních procesech týkajících se jediného standardního kapacitního produktu je kapacita přidělována nezávisle na všech ostatních aukčních procesech s výjimkou případů, kdy je nabízena přírůstková kapacita nebo kdy je na základě dohody přímo zúčastněných provozovatelů přepravních soustav a se souhlasem příslušných vnitrostátních regulačních orgánů přidělována kapacita konkurenční. Vnitrostátní regulační orgán jakéhokoli sousedního a dotčeného členského státu může uvést postoj, jenž musí být příslušným vnitrostátním regulačním orgánem zohledněn. Je-li nabízena přírůstková kapacita, nezávislé přidělování se nevztahuje na současně probíhající aukční procesy pro příslušné úrovně nabízené kapacity, jelikož ty jsou na sobě navzájem závislé, protože může být přidělena pouze jedna úroveň nabízené kapacity.

3.   Standardní kapacitní produkty jsou řazeny v logickém pořadí: nejdříve jsou nabízeny roční kapacitní produkty a po nich následují kapacitní produkty s bezprostředně kratší dobou platnosti ve stejném období. Touto zásadou se řídí časový plán aukcí stanovených v článcích 11 až 15.

4.   Pravidla týkající se standardních kapacitních produktů stanovených v článku 9 a aukcí stanovených v článcích 11 až 15 se vztahují na koordinovanou i nekoordinovanou kapacitu v propojovacím bodě.

5.   Dostupnost příslušných standardních kapacitních produktů v rámci dané aukce se sděluje v souladu s články 11 až 15 a podle aukčního kalendáře.

6.   Vyčlení se objem odpovídající alespoň 20 % stávající technické kapacity v každém propojovacím bodě a nabízí se v souladu s odstavcem 7. Je-li dostupná kapacita nižší než podíl technické kapacity, jež má být vyčleněna, vyčlení se celá dostupná kapacita. Tato kapacita se nabízí v souladu s odst. 7 písm. b), zatímco zbývající vyčleněná kapacita se nabízí v souladu s odst. 7 písm. a).

7.   Kapacita vyčleněná v souladu s odstavcem 6 se nabízí za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

objem odpovídající alespoň 10 % stávající technické kapacity v každém propojovacím bodě je nabídnut nejdříve při každoroční aukci roční kapacity stanovené v článku 11, jež se koná v souladu s aukčním kalendářem během pátého plynárenského roku předcházejícího začátku příslušného plynárenského roku, a

b)

další objem odpovídající alespoň 10 % stávající technické kapacity v každém propojovacím bodě je nabídnut nejdříve při každoroční aukci čtvrtletní kapacity stanovené v článku 12, jež se koná v souladu s aukčním kalendářem během plynárenského roku předcházejícího začátku příslušného plynárenského roku.

8.   V případě přírůstkové kapacity se vyčlení objem odpovídající alespoň 10 % přírůstkové technické kapacity v dotčeném propojovacím bodě, který je nabídnut nejdříve při každoroční aukci čtvrtletní kapacity stanovené v článku 12, jež se koná v souladu s aukčním kalendářem během plynárenského roku předcházejícího začátku příslušného plynárenského roku.

9.   Přesný podíl kapacity, jež má být vyčleněna podle odstavců 6 a 8, podléhá v každém propojovacím bodě konzultaci se zúčastněnými stranami, dohodě mezi provozovateli přepravních soustav a schválení vnitrostátních regulačních orgánů. Vnitrostátní regulační orgány zejména zváží vyčlenění větších podílů kapacity s kratší dobou platnosti rezervace, aby zabránily uzavření navazujícího trhu s dodávkami.

10.   Kapacita vytvořená prostřednictvím jiných než tržních postupů, pro niž bylo konečné investiční rozhodnutí přijato bez předchozích závazků uživatelů soustavy, se nabízí a přiděluje jako dostupné standardní kapacitní produkty v souladu s tímto nařízením.

Článek 9

Standardní kapacitní produkty

1.   Provozovatelé přepravní soustavy nabízejí standardní roční, čtvrtletní, měsíční, denní a vnitrodenní kapacitní produkty.

2.   Standardní roční kapacitní produkty představují kapacitu, o niž může v daném objemu požádat uživatel soustavy na všechny plynárenské dny v konkrétním plynárenském roce (který začíná 1. října).

3.   Standardní čtvrtletní kapacitní produkty představují kapacitu, o niž může v daném objemu požádat uživatel soustavy na všechny plynárenské dny v konkrétním čtvrtletí (které začíná 1. října, 1. ledna, 1. dubna nebo 1. července).

4.   Standardní měsíční kapacitní produkty představují kapacitu, o niž může v daném objemu požádat uživatel soustavy na všechny plynárenské dny v konkrétním kalendářním měsíci (který začíná 1. dne každého měsíce).

5.   Standardní denní kapacitní produkty představují kapacitu, o niž může v daném objemu požádat uživatel soustavy na jeden plynárenský den.

6.   Standardní vnitrodenní kapacitní produkty představují kapacitu, o niž může v daném objemu požádat uživatel soustavy na dobu od určitého okamžiku v rámci plynárenského dne do konce téhož plynárenského dne.

Článek 10

Použitá jednotka kapacity

Nabízená kapacita se vyjadřuje v jednotkách energie za jednotku času. Použijí se tyto jednotky: kWh/h nebo kWh/den. V případě kWh/den se v rámci plynárenského dne předpokládá paušální průtok.

Článek 11

Každoroční aukce roční kapacity

1.   Aukce roční kapacity se konají jednou ročně.

2.   Prostřednictvím každoroční aukce roční kapacity se draží kapacita pro jednotlivé standardní roční kapacitní produkty algoritmem anglické aukce v souladu s článkem 17.

3.   Aukční proces nabízí u stávající kapacity kapacitu nejméně na pět příštích plynárenských let a nejvýše na příštích 15 plynárenských let. V případě nabídky přírůstkové kapacity může být úroveň nabízené kapacity nabízena v aukcích roční kapacity po dobu nejvýše 15 let od zahájení provozu.

4.   Od roku 2018 platí, že není-li v aukčním kalendáři uvedeno jinak, jsou každoroční aukce roční kapacity zahájeny první pondělí měsíce července každého roku.

5.   V průběhu každoroční aukce roční kapacity mohou uživatelé soustavy žádat o standardní kapacitní produkty tak, že se zúčastní jedné nebo několika souběžných aukcí v souvislosti s jednotlivými propojovacími body.

6.   Kapacita nabízená během každoroční aukce roční kapacity se rovná:

 

A – B – C + D + E – F

 

kde:

A je technická kapacita provozovatele přepravní soustavy pro každý ze standardních kapacitních produktů;

B je v případě každoročních aukcí roční kapacity nabízejících kapacitu na příštích pět let objem technické kapacity (A) vyčleněné v souladu s čl. 8 odst. 7; v případě každoročních aukcí roční kapacity nabízejících kapacitu na dobu delší než prvních pět let jde o objem technické kapacity (A) vyčleněné v souladu s čl. 8 odst. 7;

C je již dříve prodaná technická kapacita upravená o kapacitu, která je nabízena znovu v souladu s platnými postupy pro řízení překročení kapacity;

D je dodatečná kapacita pro daný rok, je-li k dispozici.

E je přírůstková kapacita pro daný rok zahrnutá do příslušné úrovně nabízené kapacity, je-li k dispozici;

F je objem přírůstkové kapacity (E), je-li k dispozici, vyčleněné v souladu s čl. 8 odst. 8 a 9.

7.   Nabízenou kapacitou může být buď koordinovaná kapacita, nebo nekoordinovaná kapacita v souladu s článkem 19. To platí i pro všechny ostatní aukce, stanovené v článcích 12 až 15.

8.   Nejméně jeden měsíc před zahájením aukce provozovatelé přepravní soustavy uživatelům soustavy pro účely nadcházející každoroční aukce roční kapacity oznámí objem pevné kapacity, který bude na jednotlivé roky nabídnut.

9.   Nabídková kola každé aukce probíhají od 8:00 UTC do 17:00 UTC (zimního času) nebo od 7:00 UTC do 16:00 UTC (letního času) ve všechny příslušné plynárenské dny. Nabídková kola se v rámci každého plynárenského dne zahajují a ukončují tak, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2.

10.   Výsledky aukce se poskytují, jakmile je to možné, nejpozději však následující obchodní den po ukončení nabídkového kola současně všem jednotlivým uživatelům soustavy, kteří se příslušné aukce zúčastnili.

V případě přírůstkové kapacity se závazné přísliby uživatelů soustavy k rezervaci kapacity, včetně toho, zda jsou splněny podmínky pro opakovanou aukci podle čl. 29 odst. 3, poskytují nejpozději následující obchodní den po ukončení nabídkového kola současně všem jednotlivým uživatelům soustavy, kteří se příslušné aukce zúčastnili. Výsledky ekonomických testů se poskytují nejpozději dva obchodní dny po ukončení nabídkového kola současně všem jednotlivým uživatelům soustavy, kteří se příslušné aukce zúčastnili.

11.   Pro potřeby trhu se zveřejňují souhrnné informace o výsledcích aukce.

Článek 12

Každoroční aukce čtvrtletní kapacity

1.   Během každého plynárenského roku se konají čtyři každoroční aukce čtvrtletní kapacity.

2.   Prostřednictvím každoročních aukcí čtvrtletní kapacity se draží kapacita pro jednotlivé standardní čtvrtletní kapacitní produkty algoritmem anglické aukce v souladu s článkem 17.

3.   Kapacita pro jednotlivá čtvrtletí nadcházejícího plynárenského roku se draží prostřednictvím souběžných aukcí za každé čtvrtletí a v souvislosti s jednotlivými propojovacími body takto:

a)

v první každoroční aukci čtvrtletní kapacity pro první (říjen–prosinec) až čtvrté (červenec–září) čtvrtletí;

b)

ve druhé každoroční aukci čtvrtletní kapacity pro druhé (leden–březen) až čtvrté (červenec–září) čtvrtletí;

c)

ve třetí každoroční aukci čtvrtletní kapacity pro třetí (duben–červen) až čtvrté (červenec–září) čtvrtletí;

d)

ve čtvrté každoroční aukci čtvrtletní kapacity pro poslední čtvrtletí (červenec–září).

V rámci každé každoroční aukce čtvrtletní kapacity se uživatelé soustavy mohou účastnit všech souběžných aukcí.

4.   Není-li v aukčním kalendáři uvedeno jinak, začínají v každém plynárenském roce každoroční aukce čtvrtletní kapacity v následujících dnech:

a)

první každoroční aukce čtvrtletní kapacity začínají první pondělí měsíce srpna;

b)

druhé každoroční aukce čtvrtletní kapacity začínají první pondělí měsíce listopadu;

c)

třetí každoroční aukce čtvrtletní kapacity začínají první pondělí měsíce února;

d)

čtvrté každoroční aukce čtvrtletní kapacity začínají první pondělí měsíce května.

5.   Kapacita nabízená ve všech každoročních aukcích čtvrtletní kapacity se rovná:

 

A – C + D

 

kde:

A je technická kapacita provozovatele přepravní soustavy pro každý ze standardních kapacitních produktů;

C je již dříve prodaná technická kapacita upravená o kapacitu, která je nabízena znovu v souladu s platnými postupy pro řízení překročení kapacity;

D je dodatečná kapacita pro dané čtvrtletí, je-li k dispozici.

6.   Dva týdny před zahájením aukcí oznámí provozovatelé přepravní soustavy uživatelům soustavy pro účely nadcházející každoroční aukce čtvrtletní kapacity objem kapacity, který bude na jednotlivá čtvrtletí nabídnut.

7.   Nabídková kola každé aukce probíhají od 8:00 UTC do 17:00 UTC (zimní čas) nebo od 7:00 UTC do 16:00 UTC (letní čas) ve všechny příslušné plynárenské dny. Nabídková kola se v rámci každého plynárenského dne zahajují a ukončují tak, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2.

8.   Výsledky aukce se veřejně oznamují, jakmile je to možné, nejpozději však následující obchodní den po ukončení nabídkového kola současně všem jednotlivým uživatelům soustavy, kteří se příslušné aukce zúčastnili.

9.   Pro potřeby trhu se zveřejňují souhrnné informace o výsledcích aukce.

Článek 13

Klouzavé aukce měsíční kapacity

1.   Klouzavá aukce měsíční kapacity se koná jednou měsíčně.

2.   Prostřednictvím klouzavé aukce měsíční kapacity se draží kapacita pro jednotlivé standardní měsíční kapacitní produkty algoritmem anglické aukce v souladu s článkem 17. Standardní měsíční kapacitní produkt se draží každý měsíc na následující kalendářní měsíc.

3.   Během klouzavé aukce měsíční kapacity mohou uživatelé soustavy žádat o jeden standardní měsíční kapacitní produkt.

4.   Není-li v aukčním kalendáři uvedeno jinak, jsou klouzavé aukce měsíční kapacity pro získání následujícího standardního měsíčního kapacitního produktu zahájeny třetí pondělí každého měsíce.

5.   Kapacita nabízená v klouzavé aukci měsíční kapacity se každý měsíc rovná:

 

A – C + D

 

kde:

A je technická kapacita provozovatele přepravní soustavy pro každý ze standardních kapacitních produktů;

C je již dříve prodaná technická kapacita upravená o kapacitu, která je nabízena znovu v souladu s platnými postupy pro řízení překročení kapacity;

D je dodatečná kapacita pro daný měsíc, je-li k dispozici.

6.   Jeden týden před zahájením aukce oznámí provozovatelé přepravní soustavy uživatelům soustavy objem kapacity, který bude pro účely nadcházející klouzavé aukce měsíční kapacity nabídnut.

7.   Nabídková kola každé aukce probíhají od 8:00 UTC do 17:00 UTC (zimního času) nebo od 7:00 UTC do 16:00 UTC (letního času) ve všechny příslušné plynárenské dny. Nabídková kola se v rámci každého plynárenského dne zahajují a ukončují tak, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2.

8.   Výsledky aukce se veřejně oznamují, jakmile je to možné, nejpozději však následující obchodní den po ukončení nabídkového kola současně všem jednotlivým uživatelům soustavy, kteří se příslušné aukce zúčastnili.

9.   Pro potřeby trhu se zveřejňují souhrnné informace o výsledcích aukce.

Článek 14

Klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den

1.   Klouzavá aukce kapacity v režimu na následující den se koná jednou denně.

2.   Každý den se prostřednictvím klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den draží standardní kapacitní produkt na následující den.

3.   Kapacita pro jednotlivé standardní denní kapacitní produkty se prostřednictvím klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den draží algoritmem aukce s jednotnou cenou v souladu s článkem 18. Standardní denní kapacitní produkt se draží každý den na následující den.

4.   Během klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den mohou uživatelé soustavy žádat o kapacitu pro jeden standardní denní kapacitní produkt.

5.   Nabídkové kolo se zahajuje každý den v 15:30 UTC (zimního času) nebo ve 14:30 UTC (letního času).

6.   Nabídka kapacity pro standardní denní kapacitní produkt pro účely klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den probíhá takto: předložení, stažení nebo změna od 15:30 UTC do 16:00 UTC (zimního času) nebo od 14:30 UTC do 15:00 UTC (letního času).

7.   Kapacita nabízená v klouzavé aukci kapacity v režimu na následující den se každý den rovná:

 

A – C + D

 

kde:

A je technická kapacita provozovatele přepravní soustavy pro každý ze standardních kapacitních produktů;

C je již dříve prodaná technická kapacita upravená o kapacitu, která je nabízena znovu v souladu s platnými postupy pro řízení překročení kapacity;

D je dodatečná kapacita pro daný den, je-li k dispozici.

8.   V okamžiku zahájení nabídkového kola oznámí provozovatelé přepravní soustavy uživatelům soustavy objem kapacity, který bude pro účely nadcházející klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den nabídnut.

9.   Výsledky aukce se veřejně oznamují nejpozději 30 minut po ukončení nabídkového kola současně všem jednotlivým uživatelům soustavy, kteří se příslušné aukce zúčastnili.

10.   Pro potřeby trhu se zveřejňují souhrnné informace o výsledcích aukce.

Článek 15

Aukce vnitrodenní kapacity

1.   Existuje-li dostupná kapacita, koná se každou hodinu během plynárenského dne aukce vnitrodenní kapacity algoritmem aukce s jednotnou cenou v souladu s článkem 18.

2.   První nabídkové kolo se zahajuje v celou hodinu následující po zveřejnění výsledků poslední aukce kapacity v režimu na následující den (včetně přerušitelné kapacity, pokud byla nabídnuta) v souladu s článkem 14. První nabídkové kolo končí v 1:30 UTC (zimního času) nebo v 00:30 UTC (letního času) před začátkem plynárenského dne. Přidělení úspěšných nabídek nabývá účinku od 5:00 UTC (zimního času) nebo od 4:00 UTC (letního času) příslušného plynárenského dne.

3.   Poslední nabídkové kolo končí v 00:30 (zimního času) nebo ve 23:30 UTC (letního času) příslušného plynárenského dne.

4.   Uživatelé soustavy jsou oprávněni podávat, stahovat nebo měnit nabídky od zahájení jednotlivých nabídkových kol až do jejich ukončení.

5.   Každou hodinu příslušného plynárenského dne se jako vnitrodenní kapacita draží kapacita použitelná od příslušné hodiny + 4.

6.   Jednotlivá nabídková kola se zahajují na začátku každé hodiny příslušného plynárenského dne.

7.   Každé nabídkové kolo trvá od svého zahájení 30 minut.

8.   Kapacita nabízená v aukci vnitrodenní kapacity se každou hodinu rovná:

 

A – C + D

 

kde:

A je technická kapacita provozovatele přepravní soustavy pro každý ze standardních kapacitních produktů;

C je již dříve prodaná technická kapacita upravená o kapacitu, která je nabízena znovu v souladu s platnými postupy pro řízení překročení kapacity;

D je dodatečná kapacita, je-li k dispozici.

9.   Provozovatelé přepravní soustavy zveřejňují dostupný objem vnitrodenní pevné kapacity, již nabízejí, po ukončení poslední aukce v režimu na následující den a v souladu s čl. 32 odst. 9.

10.   Provozovatelé přepravní soustavy umožní uživatelům soustavy, kteří podávají nabídky v aukcích kapacity v režimu na následující den, automatické zadání platných neúspěšných nabídek do následující aukce vnitrodenní kapacity.

11.   Kapacita se přidělí do 30 minut po ukončení nabídkového kola za předpokladu, že nabídky byly přijaty a provozovatel přepravní soustavy přistoupí k procesu přidělování.

12.   Výsledky aukce se oznamují současně všem jednotlivým uživatelům soustavy.

13.   Souhrnné informace o výsledcích aukce se zveřejňují alespoň na konci každého dne.

Článek 16

Aukční algoritmy

1.   Pokud je při aukci nabízeno několik standardních kapacitních produktů, použije se pro přidělení jednotlivých standardních kapacitních produktů příslušný algoritmus přidělení. Nabídky na různé standardní kapacitní produkty se při uplatnění aukčního algoritmu posuzují nezávisle na sobě.

2.   Pro každoroční aukce roční kapacity, každoroční aukce čtvrtletní kapacity a klouzavé aukce měsíční kapacity se použije algoritmus anglické aukce s několika nabídkovými koly v souladu s článkem 17.

3.   Pro klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den a aukce vnitrodenní kapacity se použije algoritmus aukce s jednotnou cenou s jedním nabídkovým kolem v souladu s článkem 18.

Článek 17

Algoritmus anglické aukce

1.   Anglické aukce umožňují uživatelům soustavy podávat nabídky na objem za postupně navyšované ceny oznamované v navazujících nabídkových kolech, přičemž se začíná na vyvolávací ceně P0.

2.   První nabídkové kolo, v němž je cena rovna vyvolávací ceně P0, trvá tři hodiny. Navazující nabídková kola trvají vždy jednu hodinu. Mezi jednotlivými nabídkovými koly jsou jednohodinové intervaly.

3.   V nabídce jsou uvedeny tyto informace:

a)

totožnost žádajícího uživatele soustavy;

b)

dotčený propojovací bod a směr toku;

c)

standardní kapacitní produkt, pro který se o kapacitu žádá;

d)

za každý cenový krok objem kapacity pro příslušný standardní kapacitní produkt, o který se žádá;

e)

je-li nabízena přírůstková kapacita, příslušná úroveň nabízené kapacity.

4.   Nabídka se považuje za platnou, pokud je předložena uživatelem soustavy a je v souladu se všemi ustanoveními tohoto článku.

5.   Aby se uživatelé soustavy mohli aukce zúčastnit, jsou povinni podat nabídku na objem v prvním nabídkovém kole.

6.   Provozovatelé přepravní soustavy poskytnou uživatelům soustavy možnost zadávat nabídky automaticky v jakémkoli cenovém kroku.

7.   Po ukončení příslušného nabídkového kola není možné platné nabídky měnit, stahovat ani jinak upravovat. Ze všech platných nabídek se stávají závazné přísliby uživatele soustavy k rezervování kapacity v objemu požadovaném za oznámenou cenu, pokud zúčtovací cena aukce odpovídá ceně oznámené v příslušném nabídkovém kole.

8.   Objem nabídky v libovolném nabídkovém kole připadající na uživatele soustavy je roven kapacitě nabízené v konkrétní aukci nebo je menší než tato kapacita. Objem nabídky připadající na uživatele soustavy za určitou cenu je roven objemu nabídky, kterou tento uživatel soustavy podal v předchozím kole, nebo je menší než tento objem s výjimkou případů, kdy se použije odstavec 16.

9.   V průběhu nabídkového kola lze nabídky bez omezení zadávat, měnit a stahovat za předpokladu, že všechny nabídky jsou v souladu s odstavcem 8. Platné nabídky zůstávají platné, dokud nejsou změněny nebo staženy.

10.   Pro každý propojovací bod a standardní kapacitní produkt se stanoví a před příslušnou aukcí se zveřejní velký cenový krok a malý cenový krok. Malý cenový krok se stanoví tak, aby zvýšení o počet malých cenových kroků vyjádřený celým číslem bylo rovno zvýšení o velký cenový krok.

11.   Velký cenový krok je určen tak, aby byla v co nejpřiměřenější míře minimalizována délka aukčního procesu. Malý cenový krok je určen tak, aby bylo v co nejpřiměřenější míře minimalizováno množství neprodané kapacity v případě, že je aukce ukončena za vyšší cenu, než je cena vyvolávací.

12.   Je-li celková poptávka všech uživatelů soustavy menší než kapacita nabízená na konci prvního nabídkového kola nebo je-li této kapacitě rovna, je aukce ukončena.

13.   Je-li celková poptávka všech uživatelů soustavy větší než kapacita nabízená na konci prvního nabídkového kola nebo nabídkového kola následujícího, zahájí se další nabídkové kolo s cenou rovnou ceně z předchozího nabídkového kola navýšené o velký cenový krok.

14.   Je-li celková poptávka všech uživatelů soustavy rovna kapacitě nabízené na konci druhého nabídkového kola nebo nabídkového kola následujícího, je aukce ukončena.

15.   Dojde-li k prvnímu případu neúplného prodeje kapacity, cena se sníží a zahájí se další nabídkové kolo. V tomto dalším nabídkovém kole je cena rovna ceně použité v nabídkovém kole, jež prvnímu případu neúplného prodeje kapacity předcházelo, navýšené o malý cenový krok. Následně se konají další nabídková kola, v nichž je cena navyšována vždy o malý cenový krok, dokud celková poptávka všech uživatelů soustavy není nižší než nabízená kapacita nebo není této kapacitě rovna; v takovém okamžiku je aukce ukončena.

16.   Objem nabídky připadající na uživatele soustavy ve všech nabídkových kolech, v nichž se uplatňují malé cenové kroky, je roven objemu nabídky, kterou tento uživatel soustavy podal v nabídkovém kole, jež předcházelo prvnímu případu neúplného prodeje kapacity, nebo je nižší než tento objem. Objem nabídky připadající na uživatele soustavy za konkrétní malý cenový krok je roven objemu nabídky, kterou tento uživatel soustavy podal v předchozím nabídkovém kole malých cenových kroků, nebo je menší než tento objem. Objem nabídky připadající na uživatele soustavy ve všech nabídkových kolech, v nichž se uplatňují malé cenové kroky, je roven objemu nabídky, kterou tento uživatel soustavy podal během nabídkového kola, v němž k prvnímu případu neúplného prodeje kapacity došlo, nebo je větší než tento objem.

17.   Je-li celková poptávka všech uživatelů soustavy větší než kapacita nabízená v nabídkovém kole s cenou rovnající se ceně, která vedla k prvnímu případu neúplného prodeje kapacity, snížené o malý cenový krok, je aukce ukončena. Zúčtovací cenou je cena, která vedla k prvnímu případu neúplného prodeje kapacity, a úspěšnými nabídkami jsou nabídky předložené během původního nabídkového kola, v němž první případ neúplného prodeje kapacity nastal.

18.   Po každém nabídkovém kole se v souhrnné podobě co nejdříve zveřejní poptávka všech uživatelů soustavy v konkrétní aukci.

19.   Cena oznámená pro poslední nabídkové kolo, v němž je aukce ukončena, se považuje za zúčtovací cenu příslušné aukce s výjimkou případů, kdy se použije odstavec 17.

20.   Všem uživatelům soustavy, kteří za zúčtovací cenu podali platnou nabídku na objem, se za zúčtovací cenu přidělí kapacita podle jejich nabídky na objem. Je-li nabízena přírůstková kapacita, je přidělení přírůstkové kapacity podmíněno výsledkem ekonomického testu podle článku 22. Zúčtovací cenu příslušné aukce, která může být v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 2017/460 pevnou nebo pohyblivou použitelnou cenou, a jakékoli další poplatky použitelné v době, kdy lze přidělenou kapacitu využívat, hradí uživatelé soustavy, jejichž nabídka byla úspěšná.

21.   Po ukončení každé aukce se zveřejní konečný výsledek aukce včetně informací o celkových přidělených kapacitách a zúčtovací ceně. Uživatelé soustavy, jejichž nabídka byla úspěšná, jsou informováni o objemu kapacity, která jim byla přidělena; individuální informace se sdělují pouze zúčastněným stranám. Je-li přidělována přírůstková kapacita, tento odstavec se použije pouze na výsledky aukce úroveň nabízené kapacity nabízející největší objem kapacity, která vyplynula z pozitivního ekonomického testu podle čl. 22 odst. 3.

22.   Pokud anglická aukce neskončí do plánovaného zahájení (podle aukčního kalendáře) příští aukce kapacity na stejné období, je první aukce ukončena a žádná kapacita se nepřidělí. Tato kapacita je nabídnuta v následující příslušné aukci.

Článek 18

Algoritmus aukce s jednotnou cenou

1.   Při aukci s jednotnou cenou je uspořádáno jediné nabídkové kolo, v němž uživatel soustavy nabízí cenu a množství.

2.   Během nabídkového kola příslušné aukce mohou uživatelé soustavy předložit až deset nabídek. Jednotlivé nabídky se zpracovávají nezávisle na ostatních. Po ukončení nabídkového kola nelze zbývající nabídky změnit ani stáhnout.

3.   V nabídce jsou uvedeny tyto informace:

a)

totožnost žádajícího uživatele soustavy;

b)

dotčený propojovací bod a směr toku;

c)

standardní kapacitní produkt, pro který se o kapacitu žádá;

d)

objem kapacity pro příslušný standardní kapacitní produkt, o který se žádá, jenž je roven kapacitě nabízené v konkrétní aukci, nebo je nižší;

e)

minimální objem kapacity pro příslušný standardní kapacitní produkt, o jehož přidělení podle příslušného algoritmu má uživatel soustavy zájem v případě, že mu není přidělen objem požadovaný v souladu s písmenem d);

f)

ceny nabídek, které nejsou nižší než vyvolávací cena za příslušný standardní kapacitní produkt, které je uživatel soustavy ochoten za požadovanou kapacitu zaplatit. Nabídky, jejichž cena je nižší než cena vyvolávací, se nepřijímají.

4.   Provozovatel přepravní soustavy seřadí všechny nabídky týkající se daného standardního kapacitního produktu podle jejich ceny s uvedením nejvyšší ceny jako první.

5.   Všechny zbývající nabídky v čase uzávěrky nabídkového kola se považují za závazné pro ty uživatele soustavy, kterým byl přidělen alespoň minimální objem kapacity požadovaný v souladu s odst. 3 písm. e).

6.   Poté, co je sestaveno pořadí nabídek v souladu s odstavcem 4, a pod podmínkou dodržení odstavců 7 až 10 se kapacita na jednotlivé nabídky přiděluje podle pořadí jejich ceny. Všechny nabídky, kterým je kapacita přidělena, se považují za úspěšné. Po přidělení kapacity se zbývající nepřidělená kapacita o toto množství sníží.

7.   Po použití odstavce 6 a pod podmínkou dodržení odstavce 9 platí, že pokud objem kapacity, na niž uživatel soustavy podal nabídku, překročí zbývající nepřidělenou kapacitu (po přidělení kapacity uživatelům soustavy, kteří podali nabídku vyšší), je tomuto uživateli soustavy přidělena kapacita rovnající se zbývající nepřidělené kapacitě.

8.   Po použití odstavce 7 a pod podmínkou dodržení odstavce 9 platí, že pokud je ve dvou nebo více nabídkách uvedena stejná cena a objem příslušné kapacity, o který se celkově na základě těchto nabídek nadále žádá, překročí zbývající objem nepřidělené kapacity, zbývající nepřidělený objem se přidělí v poměrné výši k objemům, o něž se v těchto jednotlivých nabídkách žádá.

9.   Je-li objem, který má být přidělen na nabídku podle odstavců 6, 7 nebo 8, nižší než minimální objem kapacity podle odst. 3 písm. e), tato nabídka se považuje za neúspěšnou a provede se nové přidělení kapacity na zbývající cenovou nabídku či nabídky ve stejné výši podle odstavce 8 nebo přidělení kapacity na cenovou nabídku, která je další v pořadí, podle odstavce 6.

10.   Je-li zbývající objem kapacity, která má být na některou nabídku přidělena podle odstavců 6, 7, 8 nebo 9, roven nule, není na tyto zbývající nabídky přidělena žádná další kapacita. Tyto nabídky se považují za neúspěšné.

11.   Zúčtovací cena je stanovena jako cena nejnižší úspěšné nabídky, převýší-li poptávka nabídku za vyvolávací cenu. Ve všech ostatních případech se zúčtovací cena rovná ceně vyvolávací. Zúčtovací cenu příslušné aukce, která může být v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 2017/460 pevnou nebo pohyblivou použitelnou cenou, a jakékoli další poplatky použitelné v době, kdy lze přidělenou kapacitu využívat, hradí uživatelé soustavy, jejichž nabídka byla úspěšná.

KAPITOLA IV

KOORDINACE KAPACITY V PROPOJOVACÍCH BODECH

Článek 19

Koordinované kapacitní produkty

Provozovatelé sousedních přepravních soustav společně nabízejí koordinované kapacitní produkty podle těchto zásad:

1.

je-li na obou stranách propojovacího bodu k dispozici pevná nebo přírůstková kapacita, nabízí se na obou stranách propojovacího bodu veškerá pevná kapacita jako kapacita koordinovaná;

2.

provozovatelé přepravní soustavy nabízejí kapacitu pro příslušný standardní kapacitní produkt na rezervační platformě v souladu s článkem 37 a v souladu s platným postupem přidělování stanoveným v kapitole III;

3.

koordinovaná kapacita, již mají dotčení provozovatelé přepravní soustavy v daném propojovacím bodě nabízet, se sjednává prostřednictvím jednotného postupu přidělování;

4.

uživatelé soustavy dodržují platné podmínky smlouvy či smluv o přepravě dotčených provozovatelů přepravních soustav od okamžiku, kdy je přepravní kapacita sjednána;

5.

je-li na jedné straně propojovacího bodu k dispozici více pevné kapacity na příslušné období než na straně druhé, provozovatel přepravní soustavy, který má k dispozici největší část pevné kapacity, může přebývající kapacitu nabídnout uživatelům soustavy jako produkt nekoordinované kapacity v souladu s aukčním kalendářem a těmito pravidly:

a)

existuje-li na druhé straně propojovacího bodu smlouva o přepravě týkající se nekoordinované kapacity, lze kapacitu nabídnout jako nekoordinovanou, pokud nepřesahuje objem a dobu platnosti stávající smlouvy o přepravě na druhé straně;

b)

pokud se na tuto přebývající kapacitu nevztahuje odst. 5 písm. a), lze ji nabízet nejvýše po dobu jednoho roku;

6.

nekoordinovanou kapacitu přidělenou v souladu s odstavcem 5 lze používat a nominovat jako takovou. Rovněž ji lze obchodovat na sekundárním trhu;

7.

provozovatelé sousedních přepravních soustav vytvoří pro koordinovanou kapacitu společný nominační postup, který uživatelům soustavy poskytne nástroj k nominaci toků plynu v jejich koordinované kapacitě prostřednictvím jediné nominace;

8.

povinnosti spojené s nabídkou koordinované kapacity se v přiměřené míře vztahují i na sekundární trhy s kapacitou. Aniž je dotčen odstavec 1, lze na sekundárním trhu kapacitu, jež byla původně přidělena jako kapacita koordinovaná, dále prodávat pouze jako kapacitu koordinovanou;

9.

pokud dva nebo více propojovacích bodů propojuje tytéž dva sousední vstupně-výstupní systémy, dotčení provozovatelé sousedních přepravních soustav nabídnou kapacitu dostupnou v příslušných propojovacích bodech v jednom virtuálním propojovacím bodě. Jsou-li zúčastněni více než dva provozovatelé přepravní soustavy, protože kapacitu v jednom nebo obou vstupně-výstupních systémech uvádí na trh více než jeden provozovatel přepravní soustavy, do virtuálního propojovacího bodu jsou v co největším možném rozsahu zapojeni všichni tito provozovatelé přepravní soustavy. Ve všech případech je virtuální propojovací bod zřízen, jen pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

celková technická kapacita ve virtuálních propojovacích bodech se rovná součtu technických kapacit v jednotlivých propojovacích bodech, které se na virtuálních propojovacích bodech podílejí, nebo je vyšší než tento součet;

b)

tyto body usnadňují hospodárné a účelné využití soustavy, mimo jiné s ohledem na pravidla stanovená v článku 16 nařízení (ES) č. 715/2009.

Provozovatelé sousedních přepravních soustav zahájí nezbytnou analýzu a zřídí funkční virtuální propojovací body do 1. listopadu 2018.

Článek 20

Sladění hlavních podmínek pro koordinované kapacitní produkty

1.   Do 6. ledna 2018 síť ENTSOG po konzultaci se zúčastněnými stranami vytvoří katalog hlavních podmínek v přepravní smlouvě (smlouvách) provozovatelů přepravní soustavy pro koordinované kapacitní produkty. ENTSOG provede analýzu stávajících přepravních smluv a identifikaci a kategorizaci rozdílů mezi hlavními podmínkami a důvodů těchto rozdílů; o svých zjištěních zveřejní zprávu.

2.   Na základě zprávy uvedené v odstavci 1 ENTSOG po konzultaci se zúčastněnými stranami do šesti měsíců po zveřejnění uvedené zprávy vypracuje a zveřejní vzor hlavních podmínek nabízení koordinovaných kapacitních produktů vztahující se na smluvní ustanovení, která nejsou dotčena podstatnými rozdíly v zásadách vnitrostátního práva nebo v judikatuře.

3.   Agentura vydá ke vzoru hlavních podmínek při řádném zohlednění stanovisek vnitrostátních regulačních orgánů do dalších tří měsíců stanovisko. Do tří měsíců po obdržení stanoviska agentury zveřejní ENTSOG na svých internetových stránkách konečný vzor společných podmínek zohledňující stanovisko agentury.

4.   Po zveřejnění konečného vzoru hlavních podmínek mohou provozovatelé přepravní soustavy pod podmínkou schválení ze strany vnitrostátního regulačního orgánu v případě nově uzavřených smluv na koordinované kapacitní produkty uplatňovat podmínky stanovené v tomto vzoru.

Článek 21

Koordinace v případě stávajících smluv o přepravě

1.   Uživatelé soustavy, kteří jsou stranami smluv o přepravě týkající se nekoordinované kapacity v příslušných propojovacích bodech, usilují o uzavření dohody o koordinaci kapacity prostřednictvím smluvních ujednání (dále jen „koordinační dohoda“) v souladu s ustanoveními článku 19. Tito uživatelé soustavy a provozovatelé přepravní soustavy podávají příslušným vnitrostátním regulačním orgánům zprávu o všech koordinačních dohodách, které všechny strany stávajících smluv o přepravě uzavřely.

2.   Provozovatelé přepravní soustavy, kteří jsou stranami stávajících smluv o přepravě, se mohou kdykoliv zúčastnit diskusí týkajících se koordinační dohody, jsou-li přizváni uživateli soustavy, kteří jsou stranami stávajících smluv o přepravě.

3.   Od 1. ledna 2018 nabízejí provozovatelé přepravní soustavy uživatelům soustavy, kteří na jedné straně propojovacího bodu drží nespárovanou nekoordinovanou kapacitu, bezplatnou službu konverze kapacity. Tato služba konverze kapacity se použije na roční, čtvrtletní nebo měsíční kapacitní produkty pro koordinovanou pevnou kapacitu v propojovacím bodě, které byl daný uživatel soustavy nucen získat, protože provozovatel sousední přepravní soustavy na druhé straně propojovacího bodu nabídl nedostatečnou nekoordinovanou kapacitu. Tato služba se nabízí nediskriminačně a brání tomu, aby byly uživatelům soustavy za kapacitu, kterou již drží, uloženy další poplatky. Zejména platby za část koordinované kapacity, na niž byla uzavřena smlouva a kterou uživatelé soustavy již drží jako nespárovanou nekoordinovanou kapacitu, jsou omezeny na případnou aukční prémii. Tato služba je založena na konverzním modelu, na němž ENTSOG pracuje a jenž má být dokončen do 1. října 2017 po konzultaci se zúčastněnými stranami a agenturou. Její realizaci může být nápomocna platforma (platformy) pro rezervaci kapacity podle článku 37. O využití této služby se každoročně podává zpráva příslušným vnitrostátním regulačním orgánům.

4.   Pokud příslušní uživatelé soustavy uzavřou koordinační dohodu, strany o zamýšlené koordinační dohodě bez zbytečného odkladu informují zúčastněné provozovatele přepravní soustavy v daném propojovacím bodě a přistoupí se k převodu dotčené kapacity. V každém případě je koordinační dohoda provedena s výhradou platných podmínek příslušných stávajících souvisejících smluv o přepravě. Jakmile je koordinační dohoda provedena, s příslušnou kapacitou se nakládá jako s kapacitou koordinovanou.

5.   Doba platnosti koordinačních dohod týkajících se kapacity koordinované na základě změn stávajících smluv v každém případě nepřesáhne dobu platnosti původních smluv o přepravě.

6.   Veškerá kapacita se koordinuje při první možné příležitosti. Stávající smlouvy o přepravě týkající se nekoordinované kapacity nelze po dni ukončení jejich platnosti obnovit, prodloužit ani odložit. Tato kapacita se ke dni ukončení platnosti smluv o přepravě uvolní.

KAPITOLA V

PROCES STANOVENÍ PŘÍRŮSTKOVÉ KAPACITY

Článek 22

Ekonomický test

1.   Ekonomický test podle tohoto článku provádí provozovatel (provozovatelé) přepravní soustavy nebo vnitrostátní regulační orgán, podle rozhodnutí vnitrostátního regulačního orgánu, pro každou úroveň nabízené kapacity projektu k zajištění přírůstkové kapacity poté, co zúčastnění provozovatelé přepravní soustavy získají závazné přísliby uživatelů sítě k rezervaci kapacity; test je složen z těchto parametrů:

a)

současná hodnota závazných příslibů uživatelů sítě k rezervaci kapacity, jež se vypočítá jako diskontovaný součet těchto parametrů:

i)

součet příslušných odhadovaných referenčních cen a potenciální aukční prémie a potenciální povinné minimální prémie, vynásobený objemem smluvní přírůstkové kapacity;

ii)

součet potenciální aukční prémie a potenciální povinné minimální prémie, vynásobený objemem dostupné kapacity, jež byla nasmlouvána v kombinaci s přírůstkovou kapacitou;

b)

současná hodnota odhadovaného zvýšení přípustných nebo cílových výnosů provozovatele přepravní soustavy spojeného s přírůstkovou kapacitou zahrnutou do příslušné úrovně nabízené kapacity, jak byla schválena příslušným vnitrostátním regulačním orgánem v souladu s čl. 28 odst. 2;

c)

f-faktor.

2.   Výsledek použití ekonomického testu je:

a)

pozitivní, jestliže hodnota parametru uvedeného v odst. 1 písm. a) se přinejmenším rovná podílu parametru uvedeného v odst. 1 písm. b), jak jej definuje f-faktor;

b)

negativní, jestliže hodnota parametru uvedeného v odst. 1 písm. a) je nižší než podíl parametru uvedeného v odst. 1 písm. b), jak jej definuje f-faktor.

3.   Projekt k zajištění přírůstkové kapacity se zahájí, pokud má ekonomický test na obou stranách propojovacího bodu pozitivní výsledek nejméně u jedné úrovně nabízené kapacity, která zahrnuje přírůstkovou kapacitu. Pokud má výsledek ekonomického testu pozitivní více než jedna úroveň nabízené kapacity, použije se pro projekt k zajištění přírůstkové kapacity vedoucí k zadání projektu ta úroveň nabízené kapacity s nejvyšším objemem kapacity, který vedl k pozitivnímu výsledku. Pokud nemá pozitivní výsledek žádná úroveň nabízené kapacity, je daný proces stanovení přírůstkové kapacity ukončen.

Článek 23

f-faktor

1.   Při uplatňování ekonomického testu uvedeného v článku 22 vnitrostátní regulační orgán stanoví úroveň f-faktoru u dané úrovně nabízené kapacity, přičemž zohlední:

a)

objem technické kapacity vyčleněné v souladu s čl. 8 odst. 8 a 9;

b)

pozitivní externality projektu k zajištění přírůstkové kapacity pro trh, nebo pro přepravní soustavu, nebo obojí;

c)

dobu trvání závazných příslibů uživatelů soustavy k rezervaci kapacity v porovnání s dobou životnosti daného aktiva;

d)

míru, v níž lze očekávat, že poptávka po kapacitě vytvořené v rámci projektu k zajištění přírůstkové kapacity bude trvat i po skončení časového období použitého v ekonomickém testu.

2.   Má-li ekonomický test pozitivní výsledek, pak musí být investiční náklady spojené s přírůstkovou kapacitou zohledněny ve zvýšení přípustných nebo cílových výnosů v souladu s použitelnými vnitrostátními pravidly.

Článek 24

Sloučení do jediného ekonomického testu

1.   Za účelem usnadnění nabídky koordinovaných kapacitních produktů se jednotlivé parametry ekonomického testu zúčastněných provozovatelů přepravních soustav pro danou úroveň nabízené kapacity sloučí do jediného ekonomického testu.

2.   Jediný ekonomický test je složen z těchto parametrů:

a)

současná hodnota závazných příslibů uživatelů sítě k rezervaci koordinované kapacity, jež je součtem hodnot zúčastněných provozovatelů přepravních soustav podle čl. 22 odst. 1 písm. a);

b)

součet jednotlivých současných hodnot odhadovaného zvýšení přípustných nebo cílových výnosů zúčastněných provozovatelů přepravních soustav, které je přičitatelné přírůstkové kapacitě příslušné úrovně nabízené kapacity;

c)

f-faktor, jenž definuje podíl parametru uvedeného v písmeni b), jenž musí být pokryt parametrem uvedeným v písmeni a) a umožňuje všem zúčastněným provozovatelům přepravních soustav jednotlivě pokrýt své předem definované příslušné podíly.

3.   Výsledek jediného ekonomického testu je pozitivní, jestliže všechny podkladové ekonomické testy vedou k pozitivním výsledkům podle čl. 22 odst. 2 písm. a), s přihlédnutím k možnému přerozdělení výnosů podle odstavců 4 a 5. V opačném případě je výsledek použití ekonomického testu negativní.

4.   Pokud by přerozdělení výnosů mohlo potenciálně vést ke snížení objemu závazných příslibů uživatelů soustavy k rezervaci kapacity, jenž je nutný pro pozitivní výsledek ekonomického testu, mohou provozovatelé přepravní soustavy předložit příslušným vnitrostátním regulačním orgánům ke koordinovanému schválení mechanismy přerozdělení výnosů z přírůstkové kapacity.

5.   Přerozdělení výnosů lze provést takto:

a)

během procesu integrace jednotlivých parametrů ekonomického testu do jediného ekonomického testu;

b)

pokud má jediný ekonomický test negativní výsledek a úroveň závazného příslibu uživatelů soustavy k rezervaci kapacity zároveň překračuje minimum požadované k pokrytí individuální současné hodnoty zvýšení přípustných nebo cílových výnosů nejméně u jednoho ze zúčastněných provozovatelů přepravní soustavy.

Článek 25

Požadavek na zveřejnění v souvislosti s ekonomickým testem

1.   Pro daný projekt k zajištění přírůstkové kapacity provozovatel (provozovatelé) přepravních soustav předloží pro každou úroveň nabízené kapacity příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu (orgánům) ke schválení tyto informace:

a)

referenční ceny odhadované pro časový horizont počáteční nabídky přírůstkové kapacity, které jsou použity pro výpočet parametru uvedeného v čl. 22 odst. 1 písm. a) v případě uplatnění jednotlivého ekonomického testu, respektive v čl. 24 odst. 2 písm. a) v případě uplatnění jediného ekonomického testu;

b)

parametry uvedené v čl. 22 odst. 1 písm. b) až c) v případě uplatnění jednotlivého ekonomického testu, respektive v čl. 24 odst. 2 písm. b) až c) v případě uplatnění jediného ekonomického testu;

c)

případný rozsah úrovně povinné minimální prémie podle čl. 33 odst. 4 nařízení (EU) 2017/460 pro každou úroveň nabízené kapacity a propojovací bod uplatněné při první aukci a případně v následujících aukcích, v nichž je nabízena přírůstková kapacita podle čl. 33 odst. 3 nařízení (EU) 2017/460.

2.   Po schválení příslušným vnitrostátním regulačním orgánem (orgány) zúčastněný provozovatel (provozovatelé) přepravní soustavy informace uvedené v odstavci 1 zveřejní podle čl. 28 odst. 3.

Článek 26

Posouzení tržní poptávky

1.   Alespoň v každém lichém roce provozovatelé přepravní soustavy ihned po zahájení každoroční aukce roční kapacity spolupracují na procesu posouzení tržní poptávky po přírůstkové kapacitě a na provádění technických studií projektů k zajištění přírůstkové kapacity pro své společné propojovací body. První posouzení poptávky se provede v roce 2017 počínaje vstupem tohoto nařízení v platnost.

2.   Alespoň v každém lichém roce dotčení provozovatelé přepravní soustavy na každé straně hranice vstupně-výstupního systému nejpozději osm týdnů po zahájení každoroční aukce roční kapacity vypracují společné zprávy o posouzení tržní poptávky, z nichž každá se týká všech propojovacích bodů alespoň jedné hranice vstupně-výstupního systému. Zpráva o posouzení tržní poptávky vyhodnotí potenciální poptávku všech uživatelů soustavy po přírůstkové kapacitě podle odstavce 8 a uvede, zda je zahájen projekt k zajištění přírůstkové kapacity.

3.   Alespoň v každém lichém roce se zpráva o posouzení tržní poptávky zveřejní v jednom nebo více úředních jazycích daného členského státu a pokud možno v angličtině na internetových stránkách dotčených provozovatelů přepravních soustav nejpozději 16 týdnů po zahájení každoroční aukce roční kapacity.

4.   Síť ENTSOG koordinuje a je nápomocna vypracování zpráv o posouzení tržní poptávky, mimo jiné poskytnutím standardního vzoru a zveřejněním zpráv na svých internetových stránkách.

5.   Pokud uživatelé soustavy nejpozději 8 týdnů po zahájení každoroční aukce roční kapacity v sudých letech vyjádří poptávku po přírůstkové kapacitě, dotčení provozovatelé přepravní soustavy se mohou dohodnout, že provedou posouzení tržní poptávky i v sudém roce, pokud:

a)

proces uvedený v článcích 26 až 30 lze dokončit před začátkem příštího cyklu posouzení poptávky podle odstavce 1 a

b)

je dodržen aukční kalendář.

6.   Provozovatelé přepravní soustavy v rámci průběžného posouzení tržní poptávky na trhu zváží nezávazné indikativní poptávky předložené nejpozději osm týdnů po zahájení každoroční aukce roční kapacity.

7.   Nezávazné indikativní poptávky předložené po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 6 mohou provozovatelé přepravní soustavy zvážit v rámci průběžného posouzení tržní poptávky, nebo je zahrnout do následujícího posouzení tržní poptávky.

8.   Nezávazné indikativní poptávky podle odstavců 6 a 7 obsahují alespoň tyto informace:

a)

dané dva nebo více sousední vstupně-výstupní systémy, mezi nimiž je vyjádřena poptávka po přírůstkové kapacitě – na jedné nebo na obou stranách propojovacího bodu –, a požadovaný směr;

b)

plynárenský rok (roky), pro který (které) je poptávka po přírůstkové kapacitě vyjádřena;

c)

objem kapacity požadovaný mezi příslušnými vstupně-výstupními systémy;

d)

informace o nezávazných indikativních poptávkách, které byly nebo budou předloženy jiným provozovatelům přepravní soustavy v případě, že tato sdělení vzájemně souvisí, například poptávka po kapacitách na několika souvisejících propojovacích bodech;

9.   Uživatelé soustavy sdělí, zda se na jejich poptávku v souvislosti s odst. 8 písm. a) až d) vztahují určité podmínky.

10.   Provozovatelé přepravní soustavy na nezávazné indikativní poptávky reagují do 16 týdnů po zahájení každoročních aukcí roční kapacity, nebo do 8 týdnů po obdržení indikativní poptávky v souladu s odstavcem 7. Reakce uvádí alespoň tyto informace:

a)

zda provozovatel přepravní soustavy může indikativní poptávku zvážit v rámci probíhajícího procesu, nebo

b)

v případě indikativní poptávky v souladu s odstavcem 7, zda je tato poptávka dostatečná k tomu, aby bylo zváženo zahájení procesu stanovení přírůstkové kapacity podle odstavce 5, nebo

c)

v případě, že indikativní poptávka nemůže být zvážena podle písmen a) nebo b), což je třeba odůvodnit, informace o tom, ve které zprávě o posouzení tržní poptávky podle odstavce 3 bude indikativní poptávka posouzena.

11.   Provozovatel přepravní soustavy si může za činnosti vyplývající z předložení nezávazných indikativních poptávek účtovat poplatky. Tyto poplatky odrážejí administrativní náklady vyplývající z předložení indikativní poptávky; poplatky podléhají schválení příslušným vnitrostátním regulačním orgánem a zveřejní se na internetových stránkách provozovatele přepravních soustav. Uvedené poplatky se příslušnému uživateli soustavy vrátí, pokud má ekonomický test alespoň pro jednu úroveň nabízené kapacity, která zahrnuje přírůstkovou kapacitu v příslušném propojovacím bodě, pozitivní výsledek.

12.   Zpráva o posouzení tržní poptávky zohledňuje všechna tato kritéria:

a)

zda desetiletý plán rozvoje sítě pro celou Unii identifikoval mezeru ve fyzické kapacitě, která způsobuje, že za přiměřeného scénáře špičkové poptávky jsou v určitém regionu nedostatečné dodávky, přičemž nabídka přírůstkové kapacity v daném propojovacím bodě by mohla tuto mezeru zaplnit; nebo zda vnitrostátní plán rozvoje sítě identifikoval konkrétní a trvalý požadavek na fyzickou přepravu;

b)

zda v rámci každoroční aukce roční kapacity pro rok, v němž by mohla být poprvé nabídnuta přírůstková kapacita, a ve třech následujících letech nejsou k dispozici žádné produkty standardní roční kapacity spojující dva sousední vstupně-výstupní systémy, protože veškerá kapacita byla nasmlouvána;

c)

zda uživatelé soustavy předložili nezávazné indikativní poptávky požadující přírůstkovou kapacitu na několik let a veškeré ostatní ekonomicky efektivní způsoby maximalizace dostupnosti stávající kapacity jsou vyčerpány.

13.   Zpráva o posouzení tržní poptávky obsahuje alespoň tyto informace:

a)

závěr ohledně toho, zda zahájit projekt k zajištění přírůstkové kapacity;

b)

souhrnné údaje o nezávazných indikativních poptávkách přijatých nejpozději osm týdnů po zahájení každoroční aukce roční kapacity v roce zveřejnění příslušné zprávy o posouzení poptávky;

c)

souhrnné údaje o nezávazných indikativních poptávkách předložených po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 6 během předchozího procesu stanovení přírůstkové kapacity v případě, že tyto indikativní poptávky nebyly zváženy pro předchozí posouzení poptávky;

d)

souhrnné údaje o nezávazných indikativních poptávkách předložených v souladu s odstavcem 7, pokud se provozovatelé přepravní soustavy rozhodli zvážit je v rámci probíhajícího posouzení tržní poptávky;

e)

posouzení předpokládaného objemu, směru a trvání poptávky po přírůstkové kapacitě v propojovacích bodech s každým sousedním vstupně-výstupním systémem nebo propojovacím vedením;

f)

závěr ohledně toho, zda budou provedeny technické studie pro projekty k zajištění přírůstkové kapacity, přičemž se uvede, pro které propojovací body a pro jakou předpokládanou výši poptávky;

g)

prozatímní harmonogramy pro projekt k zajištění přírůstkové kapacity, technické studie a konzultace podle čl. 27 odst. 3;

h)

závěr ohledně toho, jaké případné poplatky budou zavedeny v souladu s odstavcem 10;

i)

druhy podmíněných indikativních poptávek podle odstavce 9, a pokud je k dispozici, jejich souhrnný objem;

j)

jak provozovatelé přepravní soustavy zamýšlejí uplatnit čl. 11 odst. 3, pokud jde o omezení počtu let nabízených v každoročních aukcích roční kapacity během procesu stanovení přírůstkové kapacity.

14.   Provozovatelé přepravní soustavy a příslušné vnitrostátní regulační orgány zveřejní příslušná kontaktní místa pro projekty k zajištění přírůstkové kapacity zahájené ke dni zveřejnění zprávy o posouzení tržní poptávky a v průběhu projektu tyto informace pravidelně aktualizují.

Článek 27

Fáze návrhu

1.   Fáze návrhu začne první den po zveřejnění zprávy o posouzení tržní poptávky, pokud tato zpráva identifikuje poptávku po projektech k zajištění přírůstkové kapacity.

2.   Provozovatelé přepravní soustavy působící v příslušných propojovacích bodech provedou technické studie projektů k zajištění přírůstkové kapacity s cílem navrhnout daný projekt k zajištění přírůstkové kapacity a koordinované úrovně nabízené kapacity na základě technické proveditelnosti a zpráv o posouzení tržní poptávky.

3.   Nejpozději 12 týdnů po zahájení fáze návrhu dotčení provozovatelé přepravní soustavy provedou k navrhovanému projektu společnou veřejnou konzultaci, a to v jednom nebo více úředních jazycích daného členského státu a pokud možno v angličtině po dobu nejméně jednoho měsíce, avšak ne delší než dva měsíce. Tito provozovatelé podniknou veškeré přiměřené kroky k zajištění přeshraniční koordinace.

Konzultace se musí týkat alespoň těchto prvků:

a)

popis projektu k zajištění přírůstkové kapacity, včetně odhadu nákladů;

b)

úrovně nabízené kapacity pro koordinované kapacitní produkty v propojovacím bodě;

c)

je-li to relevantní na základě obdržených podmíněných indikativních poptávek, alternativní mechanismus přidělování navržený provozovateli přepravní soustavy, včetně jeho odůvodnění;

d)

předběžný harmonogram projektu k zajištění přírůstkové kapacity;

e)

obecná pravidla a podmínky, které musí uživatelé soustavy přijmout, aby se mohli účastnit fáze závazného přidělování kapacity procesu stanovení přírůstkové kapacity a mít přístup ke kapacitě, včetně případného zajištění, které mají uživatelé soustavy poskytnout a toho, jak jsou smluvně řešena možná zpoždění při poskytování kapacity nebo v případě narušení projektu;

f)

je-li pro projekt k zajištění přírůstkové kapacity uplatněna pevná použitelná cena, prvky IND a RP popsané v čl. 24 písm. b) nařízení (EU) 2017/460;

g)

objem závazků uživatelů, vyjádřený jako odhad f-faktoru uplatněného v souladu s článkem 23, jenž je po konzultaci s provozovateli přepravních soustav navržen a následně schválen dotčenými vnitrostátními regulačními orgány;

h)

případné dodatečné indikativní poptávky obdržené podle čl. 26 odst. 7;

i)

zda je pravděpodobné, že přírůstková kapacita povede k trvalému a značnému snížení využití jiných neamortizovaných plynárenských infrastruktur v témže a sousedních vstupně-výstupních systémech nebo podél téže plynárenské přepravní trasy.

4.   Při navrhování úrovní nabízené koordinované kapacity provozovatelé přepravní soustavy úzce spolupracují se zúčastněnými vnitrostátními regulačními orgány a koordinují přes hranice, aby umožnili nabídky přírůstkové kapacity jako koordinovaných produktů. Návrh projektu a návrh úrovní nabízené koordinované kapacity zohledňují výsledky konzultace podle odstavce 3.

Článek 28

Schválení a zveřejnění

1.   Po konzultacích a dokončení fáze návrhu projektu k zajištění přírůstkové kapacity v souladu s článkem 27 zúčastnění provozovatelé přepravní soustavy předloží návrh projektu k zajištění přírůstkové kapacity příslušným vnitrostátním regulačním orgánům ke koordinovanému schválení. Zúčastnění provozovatelé přepravní soustavy návrh projektu rovněž zveřejní v jednom nebo více úředních jazycích daného členského státu a pokud možno v angličtině; návrh obsahuje alespoň tyto informace:

a)

všechny úrovně nabízené kapacity odrážející rozsah očekávané poptávky po přírůstkové kapacitě v příslušných propojovacích bodech jako výsledku procesů podle čl. 27 odst. 3 a článku 26;

b)

obecná pravidla a podmínky, které musí uživatel soustavy přijmout, aby se mohl účastnit fáze závazného přidělování kapacity procesu stanovení přírůstkové kapacity a mít přístup ke kapacitě, včetně případného zajištění, které mají uživatelé soustavy poskytnout a toho, jak jsou smluvně řešena možná zpoždění při poskytování kapacity nebo v případě narušení projektu;

c)

lhůty pro projekt k zajištění přírůstkové kapacity včetně jakýchkoli změn, k nimž došlo od konzultace popsané v čl. 27 odst. 3, a opatření, která mají zabránit zpožděním a minimalizovat jejich dopad;

d)

parametry definované v čl. 22 odst. 1;

e)

zda může být v souladu s článkem 30 nutné výjimečné prodloužení časového horizontu pro smluvní kapacitu až o pět let nad dobu přidělení v délce až 15 let od zahájení provozu;

f)

případně navrhovaný alternativní mechanismus přidělování včetně jeho odůvodnění podle čl. 30 odst. 2, jakož i podmínky, které provozovatel přepravních soustav schválil pro závaznou fázi, podle čl. 30 odst. 3;

g)

je-li pro projekt k zajištění přírůstkové kapacity uplatněna pevná použitelná cena, prvky popsané v čl. 24 písm. b) nařízení (EU) 2017/460.

2.   Do šesti měsíců od obdržení úplného návrhu projektu posledním z příslušných regulačních orgánů uvedené vnitrostátní regulační orgány zveřejní v jednom nebo více úředních jazycích daného členského státu a pokud možno v angličtině koordinovaná rozhodnutí o návrhu projektu podle odstavce 1. Tato rozhodnutí obsahují odůvodnění. Vnitrostátní regulační orgány se vzájemně informují o obdržení návrhu projektu a jeho úplnosti s cílem určit počátek uvedeného šestiměsíčního období.

Při přípravě rozhodnutí vnitrostátního regulačního orgánu každý vnitrostátní regulační orgán zohlední stanoviska ostatních zúčastněných vnitrostátních regulačních orgánů. Vnitrostátní regulační orgány v každém případě zohlední případné nepříznivé účinky na hospodářskou soutěž nebo účinné fungování vnitřního trhu s plynem spojené s dotčenými projekty k zajištění přírůstkové kapacity.

Pokud má příslušný vnitrostátní regulační orgán proti předloženému návrhu projektu námitky, co nejdříve o tom uvědomí ostatní zúčastněné vnitrostátní regulační orgány. V takovém případě všechny zúčastněné vnitrostátní regulační orgány přijmou veškeré přiměřené kroky v zájmu spolupráce a dosažení společné dohody.

Pokud příslušné vnitrostátní regulační orgány nejsou schopny dosáhnout dohody o navrhovaném alternativním mechanismu přidělování během šestiměsíčního období podle prvního pododstavce, rozhodne o tom, který alternativní mechanismus přidělování bude proveden, agentura postupem stanoveným v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 713/2009.

3.   Po zveřejnění rozhodnutí příslušných vnitrostátních regulačních orgánů podle odstavce 2 a nejpozději dva měsíce před nabídkou přírůstkové kapacity v každoroční aukci roční kapacity provozovatelé přepravní soustavy společně v jednom nebo více úředních jazycích daného členského státu a pokud možno v angličtině zveřejní oznámení obsahující tyto minimální informace:

a)

informace podle odstavce 1, schválené vnitrostátními regulačními orgány;

b)

vzor smlouvy (smluv) týkající se nabízené kapacity.

Článek 29

Aukce přírůstkové kapacity

1.   Zúčastnění provozovatelé přepravní soustavy standardně a v souladu s čl. 8 odst. 8 a 9 a článkem 19 pod podmínkou dokončení kroků stanovených v článku 27 nabízejí přírůstkovou kapacitu spolu s příslušnou dostupnou kapacitou v každoroční aukci roční kapacity jako standardní koordinované produkty v anglické aukci v souladu s článkem 17.

2.   Aukce příslušných úrovní nabízené kapacity probíhají souběžně a nezávisle na sobě v souladu s článkem 17 a pod podmínkou dodržení čl. 8 odst. 2. Draží se pouze úrovně nabízené koordinované kapacity.

3.   Aby se minimalizovaly potenciální aukční prémie a bylo dosaženo pozitivního výsledku ekonomického testu pro nejvyšší možnou úroveň nabízené kapacity, smí být nová aukce zahájena pouze jednou a pouze pokud:

a)

provozovatelé přepravní soustavy před zahájením aukcí popsaných v odstavci 2 stanovili alespoň dvě úrovně nabízené kapacity a

b)

alespoň jedna úroveň nabízené kapacity byla neúspěšná a vedla k negativnímu výsledku ekonomického testu; a

c)

nejbližší menší úroveň nabízené kapacity nejnižší neúspěšné úrovně nabízené kapacity vedla k pozitivnímu výsledku ekonomického testu a byla zúčtována s aukční prémií pro alespoň jeden produkt standardní roční kapacity.

Jsou-li tyto podmínky splněny, může být pro nejnižší neúspěšnou úroveň nabízené kapacity uvedenou v písmeni b) zahájena nová aukce.

4.   Pokud nová aukce nevede k pozitivnímu výsledku ekonomického testu, použijí se výsledky přidělení původní aukce uvedené v písmeni c) v souladu s čl. 17 odst. 20 a 21.

Článek 30

Zásady alternativních mechanismů přidělování

1.   Alternativní mechanismus přidělování pokrývá nejvýše 15 let od zahájení provozu. Pokud na základě rezervací na 15 let nebylo možné dosáhnout pozitivního výsledku ekonomického testu, vnitrostátní regulační orgány mohou časový horizont výjimečně prodloužit až o dalších pět let.

2.   Alternativní mechanismus přidělování kapacity lze se schválením vnitrostátních regulačních orgánů využít, pokud lze na základě posouzení tržní poptávky podle článku 26 nebo konzultace podle čl. 27 odst. 3 přiměřeně dospět k závěru, že anglická aukce není vhodná a že projekt k zajištění přírůstkové kapacity splňuje obě tyto podmínky:

a)

zahrnuje více než dva vstupně-výstupní systémy a v rámci postupu přidělování jsou vyžadovány nabídky na několika propojovacích bodech;

b)

jsou vyžadovány nabídky na dobu delší než jeden rok.

3.   V rámci alternativního mechanismu přidělování mohou uživatelé soustavy předkládat závazné nabídky na smluvní kapacitu podmíněné jednou nebo více z těchto podmínek stanovených provozovateli přepravních soustav ve schváleném návrhu projektu podle čl. 28 odst. 1:

a)

závazky spojené se závazky v jiných propojovacích bodech nebo vylučující takové jiné závazky;

b)

závazky napříč různými produkty standardní roční kapacity v určitém propojovacím bodě;

c)

závazky podmíněné přidělením určitého nebo minimálního objemu kapacity.

4.   Alternativní mechanismus přidělování podléhá schválení dotčenými vnitrostátními regulačními orgány v souladu s čl. 28 odst. 2. Tento mechanismus musí být transparentní a nediskriminační, může však umožňovat upřednostnění rezervace na určitou dobu nebo nabídek na vyšší objemy kapacity pro produkt standardní roční kapacity.

5.   Je-li upřednostněna rezervace na určitou dobu nebo nabídky na vyšší objemy kapacity, vnitrostátní regulační orgány rozhodnou, že při uplatnění čl. 8 odst. 8 se vyčlení objem odpovídající alespoň 10 % a nejvýše 20 % technické kapacity v každém propojovacím bodě. Takto vyčleněná kapacita se nabízí v souladu s čl. 8 odst. 7.

Článek 31

Přechodná ustanovení

V případě projektů k zajištění přírůstkové kapacity zahájených před vstupem tohoto nařízení v platnost se použijí články 26 až 30, ledaže příslušné vnitrostátní regulační orgány těmto projektům před 1. srpnem 2017 udělily příslušné schválení pro přidělení kapacity.

KAPITOLA VI

PŘERUŠITELNÁ KAPACITA

Článek 32

Přidělování služeb přerušitelné kapacity

1.   Od 1. ledna 2018 smějí provozovatelé přepravní soustavy nabízet standardní kapacitní produkty pro přerušitelnou kapacitu na dobu delší než jeden den, pouze pokud příslušný standardní měsíční, čtvrtletní nebo roční kapacitní produkt pro pevnou kapacitu byl prodán za aukční prémii, byl vyprodán nebo nebyl nabízen.

2.   Provozovatelé přepravní soustavy nabízejí denní produkt pro přerušitelnou kapacitu v obou směrech v propojovacích bodech, v nichž byl příslušný standardní kapacitní produkt pro pevnou kapacitu v režimu na následující den vyprodán nebo nebyl nabízen. V propojovacích bodech s jednosměrným tokem, v nichž je pevná kapacita nabízena pouze v jednom směru, nabízejí provozovatelé přepravní soustavy v opačném směru alespoň denní produkt pro přerušitelnou kapacitu.

3.   Je-li přerušitelná kapacita nabízena, nemá to nepříznivý dopad na nabízený objem pevné kapacity. Provozovatelé přepravní soustavy nesmějí vyčleňovat kapacitu, již lze nabízet jako kapacitu pevnou, za účelem její nabídky jako kapacity přerušitelné.

4.   Jsou-li nabízeny jiné přerušitelné kapacitní produkty než produkty denní, použijí se pro přerušitelnou kapacitu tytéž standardní kapacitní produkty jako pro pevnou kapacitu, pokud jde o dobu trvání produktů.

5.   Je-li přerušitelná kapacita nabízena, přiděluje se s výjimkou vnitrodenní přerušitelné kapacity prostřednictvím aukčního procesu.

6.   Vnitrodenní přerušitelná kapacita se přiděluje postupem nadnominace.

7.   Vnitrodenní přerušitelná kapacita se přiděluje pouze v případě, že pevná kapacita, ať už kapacita technická, nebo dodatečná, byla vyprodána.

8.   Jsou-li aukce produktů přerušitelné kapacity pořádány v delším než vnitrodenním intervalu, provozovatelé přepravní soustavy zveřejní před začátkem aukčního procesu nabízené objemy přerušitelné kapacity (pokud jsou známy).

9.   Je-li přerušitelná kapacita nabízena, přiděluje se s výjimkou vnitrodenní přerušitelné kapacity prostřednictvím samostatné aukce poté, co byla přidělena pevná kapacita se stejnou dobou platnosti rezervace, a zároveň dříve, než začne aukce pevné kapacity s kratší dobou platnosti rezervace.

10.   Jsou-li aukce přerušitelné kapacity nabízeny, provádějí se v souladu se stejnými zásadami pořádání a ve stejných lhůtách, jaké platí pro pevnou kapacitu. Přesná data aukcí přerušitelné kapacity jsou s výjimkou vnitrodenní přerušitelné kapacity podrobně stanovena v aukčním kalendáři. Pro každoroční aukce roční kapacity, všechny každoroční aukce čtvrtletní kapacity a všechny klouzavé aukce měsíční kapacity provozovatelé přepravní soustavy informují uživatele soustavy o objemu přerušitelné kapacity, jež má být nabízena jeden týden před zahájením aukce. Pokud aukce pevné kapacity nebyla ke stanovenému dni zahájení aukce přerušitelné kapacity uzavřena, zahájí se aukce přerušitelné kapacity nejpozději následující obchodní den po ukončení příslušných aukcí pevné kapacity. V takových případech se případná změna nabízených objemů oznámí nejméně 12 hodin před zahájením příslušné aukce přerušitelné kapacity.

Článek 33

Minimální doba předstihu před přerušením

1.   Na přerušitelnou kapacitu se vztahuje minimální doba předstihu před přerušením, o níž společně rozhodují provozovatelé sousedních přepravních soustav.

2.   Standardní minimální doba předstihu před přerušením pro danou plynárenskou hodinu je 45 minut po začátku renominačního cyklu pro tuto plynárenskou hodinu. Pokud si dva provozovatelé přepravní soustavy přejí dobu předstihu před přerušením zkrátit, podléhá jakákoli související dohoda, již tito provozovatelé přepravní soustavy mezi sebou uzavřou, schválení příslušného vnitrostátního regulačního orgánu.

Článek 34

Koordinace procesu přerušení

Provozovatel přepravních soustav, který vyvolá přerušení, uvědomí příslušného provozovatele sousední přepravní soustavy. Provozovatelé sousedních přepravních soustav co nejdříve uvědomí své příslušné uživatele soustavy, kteří jsou přerušením dotčeni, avšak náležitě při tom dbají o spolehlivost informací.

Článek 35

Stanovená posloupnost přerušení

1.   Pořadí, v jakém se přerušení provádí, pokud celkový počet nominací překročí množství plynu, který může protékat určitým propojovacím bodem, je stanoveno na základě časového razítka příslušných smluv o přepravě pro přerušitelnou kapacitu. V případě přerušení mají přednost smlouvy o přepravě, které vstoupily v platnost dříve, před smlouvami o přepravě, které vstoupily v platnost později.

2.   Pokud jsou po uplatnění postupu stanoveného v odstavci 1 uvedeny v příkazu k přerušení dvě nebo více nominací na stejném pořadí a provozovatel přepravní soustavy je nepřeruší všechny, uplatní se poměrné snížení těchto jednotlivých nominací.

3.   Aby byly zohledněny rozdíly mezi různými službami přerušitelné kapacity v rámci Unie, provozovatelé sousedních přepravních soustav provádějí a koordinují společné postupy stanovené v tomto článku podle situace v jednotlivých propojovacích bodech.

Článek 36

Důvody přerušení

Provozovatelé přepravní soustavy uvedou důvody přerušení buď přímo ve svých smlouvách o přepravě pro přerušitelnou kapacitu, nebo v obecných podmínkách, jimiž se tyto smlouvy řídí. Důvody přerušení mohou mimo jiné zahrnovat kvalitu, tlak, teplotu a modely toku plynu, využívání smluv o pevné kapacitě, údržbu, omezení v dodávce a odběru plynu ze soustavy, závazky veřejné služby a řízení kapacity vyplývající z postupů pro řízení překročení kapacity.

KAPITOLA VII

PLATFORMY PRO REZERVACI KAPACITY

Článek 37

Platformy pro rezervaci kapacity

1.   Provozovatelé přepravní soustavy toto nařízení uplatňují tak, že nabízejí kapacitu prostřednictvím jedné společné internetové rezervační platformy nebo omezeného počtu těchto platforem. Provozovatelé přepravní soustavy mohou tyto platformy provozovat sami nebo prostřednictvím dohodnuté strany, která v případě potřeby jedná jejich jménem s uživateli soustavy.

2.   Společné rezervační platformy uplatňují tato pravidla:

a)

uplatňují se postupy pro nabídku a přidělování veškeré kapacity v souladu s kapitolou III;

b)

přednostně je zaveden proces, kterým se nabízí pevná koordinovaná kapacita v souladu s kapitolou IV;

c)

jsou zajištěny funkce, které uživatelům soustavy umožňují nabízet a získávat sekundární kapacitu;

d)

aby uživatelé soustavy mohli využívat služeb rezervačních platforem, přistoupí na všechny platné právní a smluvní požadavky, které jim umožní rezervovat a využívat kapacitu v příslušné síti provozovatelů přepravní soustavy v rámci smlouvy o přepravě, a tyto požadavky dodržují;

e)

kapacita v jediném propojovacím bodě nebo virtuálním propojovacím bodě není nabízena na více než jedné rezervační platformě, avšak provozovatel přepravní soustavy smí nabízet kapacitu v různých propojovacích nebo virtuálních propojovacích bodech prostřednictvím různých rezervačních platforem.

3.   Do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přepravní soustavy uzavřou smluvní ujednání o používání jediné rezervační platformy pro nabízení kapacity na obou stranách svých příslušných propojovacích bodů nebo virtuálních propojovacích bodů. Pokud provozovatelé přepravní soustavy v uvedené lhůtě nedosáhnou dohody, postoupí záležitost ihned příslušným vnitrostátním regulačním orgánům. Vnitrostátní regulační orgány poté ve lhůtě dalších šesti měsíců ode dne postoupení společně vyberou jedinou rezervační platformu na dobu nejvýše tří let. Pokud vnitrostátní regulační orgány nejsou schopny společně vybrat jedinou rezervační platformu ve lhůtě šesti měsíců od data postoupení, použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 713/2009. Agentura rozhodne o tom, která rezervační platforma se má v určitém propojovacím bodě nebo virtuálním propojovacím bodě používat, a to po dobu nejvýše tří let.

4.   Pokud rezervační platformu v propojovacím bodě nebo virtuálním propojovacím bodě vybral vnitrostátní regulační orgán nebo agentura, provozovatelé přepravní soustavy uzavřou smluvní ujednání o používání rezervační platformy nejpozději do konce období uvedeného v poslední větě odstavce 3, pro něž vnitrostátní regulační orgány nebo agentura provedly výběr. Není-li smluvního ujednání dosaženo, pokračuje se v postupu podle odstavce 3.

5.   Stanovení jedné společné rezervační platformy nebo omezeného počtu těchto platforem usnadní a zjednoduší rezervování kapacity v propojovacích bodech v celé Unii ve prospěch uživatelů soustavy. Síť ENTSOG a agentura tento proces případně usnadní.

6.   V případě zvýšení technické kapacity se výsledky přidělování zveřejní na rezervační platformě, která se používá k dražbě stávající kapacity, a v případě kapacity nově vytvořené tam, kde žádná aktuálně neexistuje, na společné rezervační platformě, na níž se příslušní provozovatelé přepravní soustavy dohodli.

KAPITOLA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 38

Sledování provádění

1.   S cílem napomoci agentuře v plnění jejích úkolů sledování podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 síť ENTSOG v souladu s čl. 8 odst. 8 a 9 nařízení (ES) č. 715/2009 sleduje a analyzuje, jak provozovatelé přepravní soustavy provádějí toto nařízení. ENTSOG zejména zajistí úplnost a správnost všech relevantních informací od provozovatelů přepravních soustav. ENTSOG uvedené informace předloží agentuře do 31. března 2019.

2.   Provozovatelé přepravní soustavy předloží síti ENTSOG veškeré informace, které ENTSOG potřebuje ke splnění svých povinností podle odstavce 1, do 31. prosince 2018.

3.   ENTSOG a agentura zachovávají důvěrnost obchodně citlivých informací.

4.   Do 6. dubna 2019 agentura v rámci svých úkolů v oblasti sledování předloží zprávu o podmínkách stanovených ve smlouvách pro standardní kapacitní produkty pro pevnou kapacitu s ohledem na jejich účinek na efektivní využívání soustavy a na integraci trhů s plynem v Unii. Agenturu při jejím posouzení podporují příslušné vnitrostátní regulační orgány a provozovatelé přepravní soustavy.

Článek 39

Zrušení

Nařízení (EU) č. 984/2013 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 40

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 36.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009 (Úř. věst. L 273, 15.10.2013, s. 5).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2015/703 ze dne 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů (Úř. věst. L 113, 1.5.2015, s. 13).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 94).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn (viz strana 29 v tomto čísle Úředního věstníku).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 1).


Top