EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0160

Nařízení Komise (EU) 2017/160 ze dne 20. ledna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

OJ L 27, 1.2.2017, p. 1–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/160/oj

1.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 27/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/160

ze dne 20. ledna 2017,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 19 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 338/97 reguluje obchod s druhy živočichů a rostlin, které jsou uvedeny na seznamu v příloze daného nařízení. Druhy uvedené v příloze zahrnují druhy uvedené v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „úmluva“), jakož i druhy, jejichž stav zachování si žádá, aby byl regulován nebo monitorován obchod s nimi směřující z Unie a do Unie a probíhající na jejím území.

(2)

Na sedmnáctém zasedání konference stran úmluvy (COP 17), které se konalo od 24. září do 4. října 2016 v jihoafrickém Johannesburgu, byly provedeny některé změny příloh úmluvy. Tyto změny by měly být zohledněny v přílohách nařízení (ES) č. 338/97.

(3)

Do přílohy I úmluvy byly zařazeny následující rody nebo druhy, které by měly být zařazeny do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97: Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Abronia frosti, Abronia meledona, Cnemaspis psychedelica, Lygodactylus williamsi, Telmatobius culeus, Polymita spp.

(4)

Z přílohy II do přílohy I úmluvy byly přesunuty následující druhy, které by měly být v nařízení (ES) č. 338/97 vyňaty z přílohy B a zařazeny do jeho přílohy A: Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus sileri.

(5)

Z přílohy I do přílohy II úmluvy byly přesunuty následující taxony, které by měly být v nařízení (ES) č. 338/97 vyňaty z přílohy A a zařazeny do jeho přílohy B: Puma concolor coryi, Puma concolor cougar, Equus zebra zebra, Lichenostomus melanops cassidix, Ninox novaeseelandiae undulata, Crocodylus acutus (populace zátoky Cispata v Kolumbii, s vysvětlivkou), Crocodylus porosus (populace v Malajsii, s vysvětlivkou), Dyscophus antongilii.

(6)

Do přílohy II úmluvy byly zařazeny následující čeledě, rody nebo druhy, které by měly být zařazeny do přílohy B nařízení (ES) č. 338/97: Capra caucasica, Abronia spp. (s vysvětlivkou pro Abronia aurita, Abronia gaiophantasma, Abronia montecristoi, Abronia salvadorensisAbronia vasconcelosii a s výjimkou druhů uvedených na seznamu v příloze I), Rhampholeon spp., Rieppeleon spp., Paroedura masobe, Lanthanotidae spp. (s vysvětlivkou), Atheris desaixi, Bitis worthingtoni, Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis, Dyscophus guineti, Dyscophus insularis, Scaphiophryne boribory, Scaphiophryne marmorata, Scaphiophryne spinosa, Paramesotriton hongkongensis, Carcharhinus falciformis (s vysvětlivkou), Alopias spp. (s vysvětlivkou), Mobula spp. (s vysvětlivkou), Holacanthus clarionensis, Nautilidae spp., Beaucarnea spp., Dalbergia spp. (s vysvětlivkou), Guibourtia demeusei (s vysvětlivkou), Guibourtia pellegriniana (s vysvětlivkou), Guibourtia tessmannii (s vysvětlivkou), Pterocarpus erinaceus, Adansonia grandidieri (s vysvětlivkou), Siphonochilus aethiopicus (s vysvětlivkou).

(7)

Z přílohy II úmluvy byly vyňaty následující druhy, které by měly vyňaty z přílohy B nařízení (ES) č. 338/97: Bison bison athabascae, Tillandsia mauryana.

(8)

Druhy, které byly dosud uvedeny na seznamu v příloze III, byly z uvedené přílohy vyňaty poté, co byly zařazeny do přílohy II, a měly by být vyňaty z přílohy C nařízení (ES) č. 338/97.

(9)

Abronia gramineaSalamandra algira, které byly dosud uvedeny na seznamu v příloze D nařízení (ES) č. 338/97, by měly být z uvedené přílohy vyňaty, poté co byly na konferenci COP 17 zařazeny na seznam v příloze II a III úmluvy.

(10)

Na konferenci COP 17 byla přijata řada vysvětlivek, které se vztahují ke druhům nebo rodům zahrnutým do příloh úmluvy, a uvedené vysvětlivky je třeba zohlednit i v přílohách nařízení (ES) č. 338/97 (vysvětlivky ke druhům Vicugna vicugna, Panthera leo, Crocodylus moreletti, Bulnesia sarmientoi, rodům Aquilaria spp. a Gyrinops spp, rodu Dalbergia spp., druhům Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegrinianaGuibourtia tessmannii a druhu Adansonia grandidieri).

(11)

K žádné z uvedených změn Unie nevznesla výhradu.

(12)

Na konferenci COP 17 byly pro živočichy a rostliny přijaty nové názvoslovné příručky.

(13)

Do přílohy III úmluvy byly nedávno zařazeny tyto druhy: Salamandra algira na žádost Alžírska; Chelydra serpentina, Apalone ferox, Apalone muticaApalone spinifera na žádost Spojených států amerických; Potamotrygon spp. (s vysvětlivkou) a Hypancistrus zebra na žádost Brazílie; Potamotrygon constellata, Potamotrygon magdalenae, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi, Potamotrygon scobina, Potamotrygon yepeziParatrygon aiereba na žádost Kolumbie. Uvedené druhy by proto měly být zařazeny do přílohy C nařízení (ES) č. 338/97.

(14)

S ohledem na rozsah změn je z důvodu přehlednosti vhodné celou přílohu nařízení (ES) č. 338/97 nahradit.

(15)

Nařízení (ES) č. 338/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(16)

V ustanovení čl. XV odst. 1 písm. c) úmluvy se uvádí, že „změny přijaté na zasedání [konference stran úmluvy] vstupují v platnost 90 dnů po zasedání, a to pro všechny strany (…)“. Aby se dosáhlo dodržení uvedené lhůty a zajistil včasný vstup změn přílohy tohoto nařízení v platnost, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.


PŘÍLOHA

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

1.

Druhy zařazené do příloh A, B, C a D jsou uváděny:

a)

jménem druhu, nebo

b)

souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.

2.

Zkratka „spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.

3.

Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.

4.

Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statusem jejich chráněnosti, který stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (1) nebo směrnice Rady 92/43/EHS (2).

5.

Pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů, se používají tyto zkratky:

a)

„ssp.“ se používá k označení poddruhů;

b)

„var(s).“ se používá k označení variety (variet) a

c)

„fa.“ se používá k označení odrůdy (formy).

6.

Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazeny, jak je uvedeno v poznámkách 7, 8 a 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto vysvětlivek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazeny.

7.

(I) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.

8.

(II) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.

9.

(III) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v jejíž souvislosti je daný druh nebo vyšší taxon zařazen do přílohy III.

10.

„Kultivarem“ se podle definice uvedené v osmém vydání International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny) rozumí jedinec ze škály rostlin, který byl a) vybrán z hlediska zvláštního znaku nebo kombinace znaků; b) je vymezený, jednotný a stabilní, pokud jde o tyto znaky, a c) při vhodném způsobu množení si tyto znaky uchovává. Taxon nemůže být považován za nový kultivar, dokud daný název kategorie a vymezení nejsou formálně zveřejněny v nejnovějším vydání Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny.

11.

Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.

12.

V případě, že je druh zahrnut v příloze A, B nebo C, jsou v téže příloze zahrnuty všechny části a odvozeniny druhu, pokud u tohoto druhu není vysvětlivka, která označuje, že jsou zahrnuty pouze některé části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) symbol „#“, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:

#1

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a)

semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);

b)

semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

c)

řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin; a dále

d)

plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu Vanilla.

#2

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a)

semen a pylu; a dále

b)

hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.

#3

Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin, jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky.

#4

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a)

semen (včetně tobolek čeledi Orchidaceae), výtrusů a pylu (včetně brylek). Výjimka se nevztahuje na semena druhů Cactaceae spp. vyvážená z Mexika a na semena druhů Beccariophoenix madagascariensisDypsis decaryi vyvážená z Madagaskaru;

b)

semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

c)

řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin;

d)

plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu Vanilla (Orchidaceae) a čeledi Cactaceae;

e)

stonků, květů a jejich částí nebo odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu Opuntia podrodu Opuntia a rodu Selenicereus (Cactaceae); a dále

f)

hotových výrobků druhu Euphorbia antisyphilitica, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.

#5

Označuje klády, řezivo a dýhy.

#6

Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.

#7

Označuje klády, dřevěné štěpky, prášek a extrakty.

#8

Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.

#9

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou těch, které jsou označeny štítkem „Vyrobeno z materiálu Hoodia spp. získaného z řízené sklizně a produkce na základě dohody s příslušným výkonným orgánem CITES [Botswany na základě dohody č. BW/xxxxxx] [Namibie na základě dohody č. NA/xxxxxx] [Jižní Afriky na základě dohody č. ZA/xxxxxx]“.

#10

Označuje klády, řezivo, dýhy, včetně nehotového dřevěného zboží používaného k výrobě smyčců pro smyčcové hudební nástroje.

#11

Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.

#12

Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.

#13

Označuje jádro (také známé jako „endosperm“, „dužina“ nebo „kopra“) a veškeré jeho odvozené části.

#14

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a)

semen a pylu;

b)

semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

c)

plodů;

d)

listů;

e)

vysušeného (exhaustovaného) prášku z agarwood, včetně lisovaného prášku ve všech tvarech; a dále

f)

hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod; tato výjimka se nepoužije na dřevěné štěpky, korálky, růžence a řezbářské výrobky.

#15

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a)

listů, květů, pylu, plodů a semen;

b)

zásilek o maximální váze 10 kg pro jiná než obchodní odvětví;

c)

částí a odvozenin druhu Dalbergia cochinchinensis, na které se vztahuje vysvětlivka #4;

d)

částí a odvozenin druhu Dalbergia spp. pocházejících a vyvážených z Mexika, na které se vztahuje vysvětlivka #6.

#16

Označuje semena, plody, oleje a živé rostliny.

13.

Níže uvedené pojmy a výrazy, používané ve vysvětlivkách k těmto přílohám, jsou definovány následovně:

Extrakt

Jakákoli látka přímo získaná z rostlinného materiálu fyzikálními či chemickými prostředky bez ohledu na výrobní proces. Extrakt může mít skupenství pevné (např. krystaly, pryskyřice, jemné či hrubé částice), polopevné (např. gumy, vosky) nebo kapalné (např. roztoky, tinktury, oleje a esenciální oleje).

Hotové výrobky, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod

Výrobky přepravované po jednom nebo ve velkém, jež nevyžadují žádné další zpracování, jsou zabalené, označené pro konečné použití či maloobchod a jsou ve stavu, ve kterém je možné je prodávat široké veřejnosti nebo ve kterém je může široká veřejnost používat.

Prášek

Suchá pevná látka ve formě jemných nebo hrubých částic.

Dřevěné štěpky

Dřevo rozřezané, rozsekané či rozštípané na drobné kousky.

14.

Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů ROSTLIN zařazených do přílohy A není uvedena vysvětlivka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.

15.

Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.

16.

Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, toto nařízení se vztahuje pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:

§ 1

Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.

§ 2

Jakékoli peří nebo jakákoli kůže nebo jiná část, na které je peří.

17.

Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, ustanovení tohoto nařízení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:

§ 3

Sušené a čerstvé rostliny, případně včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.

§ 4

Klády, řezivo a dýhy.

 

příloha A

příloha B

příloha C

obecný název

FAUNA

CHORDATA (CHORDATES)

MAMMALIA

 

 

 

savci

ARTIODACTYLA

 

 

 

sudokopytníci

Antilocapridae

 

 

 

vidlorohovití

 

Antilocapra americana (I) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)

 

 

vidloroh

Bovidae

 

 

 

turovití

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

adax

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

paovce hřivnatá

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepál/Pákistán)

antilopa jelení

 

Bos gaurus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bos frontalis (gajal domácí), která není předmětem tohoto nařízení)

 

 

gaur

 

Bos mutus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bos grunniens (jak domácí), která není předmětem tohoto nařízení)

 

 

jak divoký

 

Bos sauveli (I)

 

 

kuprej

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pákistán)

nilgau

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepál) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bubalus bubalis (buvol domácí), která není předmětem tohoto nařízení)

arni

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

anoa

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

anoa horský

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

koza šrouborohá

 

 

Capra caucasica (II)

 

kozorožec kavkazský

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pákistán) (Na jedince domestikované formy se toto nařízení nevztahuje)

koza sindská

 

 

 

Capra sibirica (III Pákistán)

kozorožec sibiřský

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

serau čínský

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

serau červený

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

serau velký

 

Capricornis thar (I)

 

 

serau himálajský

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

chocholatka Brookeova

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

chocholatka černohřbetá

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

chocholatka čabraková

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

chocholatka Ogilbyova

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

chocholatka žlutohřbetá

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

chocholatka páskovaná

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

buvolec pestrý bělořitný

 

 

 

Gazella bennettii (III Pákistán)

gazela indická (činkara)

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

gazela atlaská

 

 

 

Gazella dorcas (III Alžírsko/Tunisko)

gazela dorkas

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

gazela písková

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

antilopa obrovská

 

 

Kobus leche (II)

 

voduška červená

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

goral červený

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

goral východní

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

goral tmavý

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

goral sečuánský

 

Nanger dama (I)

 

 

gazela dama

 

Oryx dammah (I)

 

 

přímorožec šavlorohý

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

přímorožec arabský

 

 

Ovis ammon (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A)

 

argali

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

argali tibetský

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

argali turkestánský

 

 

Ovis aries (s výjimkou domestikovaných forem Ovis aries aries, poddruhů zařazených v příloze A a poddruhů O. a. isphahanica, O. a. laristanica, O. a. musimonO. a. orientalis které nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)

 

ovce stepní

 

Ovis aries ophion (I)

 

 

ovce kruhorohá, poddruh ophion

 

Ovis aries vignei (I)

 

 

ovce stepní, poddruh vignei

 

 

Ovis canadensis (II) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)

 

ovce tlustorohá

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

orongo

 

 

Philantomba monticola (II)

 

chocholatka modrá

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pákistán)

nahur modrý

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

kamzík apeninský

 

 

Saiga borealis (II)

 

sajga mongolská

 

 

Saiga tatarica (II)

 

sajga tatarská

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepál)

antilopa čtyřrohá

Camelidae

 

 

 

velbloudovití

 

 

Lama guanicoe (II)

 

guanako

 

Vicugna vicugna (I) (s výjimkou populací v: Argentině [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívii [celá populace], Chile [populace oblasti Primera Región], Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], které jsou zařazeny v příloze B)

Vicugna vicugna (II) (pouze populace v Argentině [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívii [celá populace], Chile [populace oblasti Primera Región], Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A) (3)

 

vikuňa

Cervidae

 

 

 

jelenovití

 

Axis calamianensis (I)

 

 

axis kalamianský

 

Axis kuhlii (I)

 

 

axis baveánský

 

 

 

Axis porcinus (III Pákistán (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A))

axis vepří

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

axis vepří, poddruh annamiticus

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

jelenec bahenní

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

jelen bucharský

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžírsko/Tunisko)

jelen berberský

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

jelen hanglu

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

daněk mezopotámský

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

huemul

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

mazama červený, poddruh cerasina

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

muntžak tmavý

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

muntžak obrovský

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

jelenec běloocasý, poddruh mayensis

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

jelenec pampový

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

pudu severní

 

Pudu puda (I)

 

 

pudu jižní

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

jelen lyrorohý

Hippopotamidae

 

 

 

hrochovití

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

hrošík liberijský

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

hroch obojživelný

Moschidae

 

 

 

kabarovití

 

Moschus spp. (I) (pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

Moschus spp. (II) (s výjimkou populací z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A)

 

kabar

Suidae

 

 

 

prasatovití

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

babirusa zlatá

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

babirusa Bola-Batu

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

babirusa sulaweská

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

babirusa togianská

 

Sus salvanius (I)

 

 

prase zakrslé

Tayassuidae

 

 

 

pekariovití

 

 

Tayassuidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a vyjma populací Pecari tajacu (pekari páskovaný) v Mexiku a ve Spojených státech, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)

 

pekariovití

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

pekari Wagnerův

CARNIVORA

 

 

 

šelmy

Ailuridae

 

 

 

pandy malé

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

panda červená

Canidae

 

 

 

psovití

 

 

 

Canis aureus (III Indie)

šakal obecný

 

Canis lupus (I/II)

(všechny populace s výjimkou populací ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako Canis lupus familiarisCanis lupus dingo.)

Canis lupus (II) (populace ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako Canis lupus familiarisCanis lupus dingo.)

 

vlk obecný

 

Canis simensis

 

 

vlček etiopský

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

maikong

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

pes hřivnatý

 

 

Cuon alpinus (II)

 

dhoul

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

pes horský

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

pes Darwinův

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

pes argentinský

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

pes pampový

 

Speothos venaticus (I)

 

 

pes pralesní

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indie)

liška džunglová

 

 

Vulpes cana (II)

 

liška kana

 

 

Vulpes zerda (II)

 

fenek

Eupleridae

 

 

 

šelmy madagaskarské

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

puchol malý

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 

 

 

kočkovití

 

 

Felidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikovaných forem nejsou předmětem tohoto nařízení. Pro (africké populace) Panthera leo : byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro vzorky kostí, části kostí, výrobky z kostí, drápy, kostry, lebky a zuby odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely.

Roční vývozní kvóta pro kosti, části kostí, výrobky z kostí, drápy, kostry, lebky a zuby pro komerční účely pocházející z chovu v zajetí v Jižní Africe bude stanovena a oznámena každoročně sekretariátu CITES.)

 

kočkovití

 

Acinonyx jubatus (I) (roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři je předmětem čl. 4 odst. 1)

 

 

gepard

 

Caracal caracal (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

karakal

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

kočka Temminckova

 

Felis nigripes (I)

 

 

kočka černonohá

 

Felis silvestris (II)

 

 

kočka divoká

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

kočka slaništní

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

kočka horská

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

ocelot velký

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

ocelot stromový

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

margay

 

Lynx lynx (II)

 

 

rys ostrovid

 

Lynx pardinus (I)

 

 

rys pardálový

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

levhart obláčkový

 

Panthera leo persica (I)

 

 

lev perský

 

Panthera onca (I)

 

 

jaguár

 

Panthera pardus (I)

 

 

levhart

 

Panthera tigris (I)

 

 

tygr

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

kočka mramorová

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

kočka bengálská, poddruh bengalensis

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

kočka iriomotská

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

kočka plochočelá

 

Prionailurus rubiginosus (I) (pouze populace z Indie; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

kočka cejlonská

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

puma, poddruh costaricensis

 

Puma yagouaroundi (I) (pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 

 

irbis

Herpestidae

 

 

 

promykovití

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indie/Pákistán)

promyka mungo

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indie)

promyka hnědá

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pákistán)

promyka malá

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indie)

promyka zlatá

 

 

 

Herpestes smithii (III Indie)

promyka rudá

 

 

 

Herpestes urva (III Indie)

promyka krabová

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indie)

promyka pruhovaná

Hyaenidae

 

 

 

hyenovití

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pákistán)

hyena žíhaná

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

hyenka hřivnatá

Mephitidae

 

 

 

skunkovití

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

skunk jižní

Mustelidae

 

 

 

lasicovití

Lutrinae

 

 

 

vydry

 

 

Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

vydry

 

Aonyx capensis microdon (I) (pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

vydra konžská

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

vydra mořská, poddruh nereis

 

Lontra felina (I)

 

 

vydra pobřežní

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

vydra jihoamerická

 

Lontra provocax (I)

 

 

vydra jižní

 

Lutra lutra (I)

 

 

vydra říční

 

Lutra nippon (I)

 

 

vydra japonská

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

vydra obrovská

Mustelinae

 

 

 

kuny

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

hyrare

 

 

 

Galictis vittata (III Kostarika)

grizon velký

 

 

 

Martes flavigula (III Indie)

charza žlutohrdlá

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indie)

kuna skalní, poddruh intermedia

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indie)

charza jižní

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

medojed

 

Mustela nigripes (I)

 

 

tchoř černonohý

Odobenidae

 

 

 

mrožovití

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

mrož

Otariidae

 

 

 

lachtanovití

 

 

Arctocephalus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

lachtan

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

lachtan ostrovní

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

lachtan guadalupský

Phocidae

 

 

 

tuleňovití

 

 

Mirounga leonina (II)

 

rypouš sloní

 

Monachus spp. (I)

 

 

tuleň

Procyonidae

 

 

 

medvídkovití

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

olingo štíhlý

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

fret malý

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

nosál bělohubý

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

nosál červený, poddruh solitaria

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

kynkažu

Ursidae

 

 

 

medvědovití

 

 

Ursidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

medvědovití

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

panda velká

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

medvěd malajský

 

Melursus ursinus (I)

 

 

medvěd pyskatý

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

medvěd brýlatý

 

Ursus arctos (I/II)

(pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku a poddruh Ursus arctos isabellinus (medvěd plavý) jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou uvedeny v příloze II)

 

 

medvěd hnědý

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

medvěd ušatý

Viverridae

 

 

 

cibetkovití

 

 

 

Arctictis binturong (III Indie)

binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

cibetka africká

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

mampalon

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

puchol žíhaný

 

 

 

Paguma larvata (III Indie)

oviječ maskovaný

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indie)

oviječ skvrnitý

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indie)

oviječ tmavý

 

 

Prionodon linsang (II)

 

linsang pruhovaný

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

linsang skvrnitý

 

 

 

Viverra civettina (III Indie)

cibetka pobřežní

 

 

 

Viverra zibetha (III Indie)

cibetka asijská

 

 

 

Viverricula indica (III Indie)

cibetka malá

CETACEA

 

 

 

kytovci

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

kytovci

CHIROPTERA

 

 

 

letouni

Phyllostomidae

 

 

 

listonosovití

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

listonos bělopruhý

Pteropodidae

 

 

 

kaloňovití

 

 

Acerodon spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

kaloň

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

kaloň zlatotemenný

 

 

Pteropus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou Pteropus brunneus)

 

kaloň

 

Pteropus insularis (I)

 

 

kaloň mikronéský

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

kaloň komorský

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

kaloň japonský

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

kaloň mariánský

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

kaloň karolínský

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

kaloň babelthuapský

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

kaloň palauský

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

kaloň rodriguezský

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

kaloň samojský

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

kaloň tonžský

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

kaloň ualanský

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

kaloň pembský

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

kaloň japský

CINGULATA

 

 

 

pásovci

Dasypodidae

 

 

 

pásovcovití

 

 

 

Cabassous centralis (III Kostarika)

pásovec středoamerický

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

pásovec dlouhouchý

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta. Všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)

 

pásovec bolivijský

 

Priodontes maximus (I)

 

 

pásovec velký

DASYUROMORPHIA

 

 

 

vačnatci-kunovci

Dasyuridae

 

 

 

kunovcovití

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

vakomyš západoaustralská

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

vakomyš dunová

DIPROTODONTIA

 

 

 

vačnatci-dvojitozubci

Macropodidae

 

 

 

klokanovití

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

klokan hnědý

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

klokan medvědí

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

klokan kosmatý

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

klokan páskovaný

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

klokan uzdičkový

Phalangeridae

 

 

 

kuskusovití

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

kuskus východní

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

kuskus jižní

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

kuskus pruhovaný

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

kuskus manuský

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

kuskus skvrnitý

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

kuskus papuánský

Potoroidae

 

 

 

klokánkovití

 

Bettongia spp. (I)

 

 

klokánek

Vombatidae

 

 

 

vombatovití

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

vombat Kreftův

LAGOMORPHA

 

 

 

zajíci

Leporidae

 

 

 

zajícovití

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

králík štětinatý

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

králík lávový

MONOTREMATA

 

 

 

ptakořitní

Tachyglossidae

 

 

 

ježurovití

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

paježura

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

bandikuti

Peramelidae

 

 

 

bandikutovití hrubosrstí

 

Perameles bougainville (I)

 

 

bandikut páskovaný

Thylacomyidae

 

 

 

bandikutovití jemnosrstí

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

bandikut králíkovitý

PERISSODACTYLA

 

 

 

lichokopytníci

Equidae

 

 

 

koňovití

 

Equus africanus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Equus asinus, která není předmětem tohoto nařízení)

 

 

osel africký

 

Equus grevyi (I)

 

 

zebra Grévyho

 

Equus hemionus (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy Equus hemionus hemionusEquus hemionus khur jsou vyjmenovány v příloze I)

 

 

osel asijský

 

Equus kiang (II)

 

 

kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

kůň Převalského

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

zebra Hartmannové

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

zebra kapská

Rhinocerotidae

 

 

 

nosorožcovití

 

Rhinocerotidae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)

 

 

nosorožcovití

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (pouze populace v Jihoafrické republice a Svazijsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a obchodu s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)

 

nosorožec tuponosý jižní

Tapiridae

 

 

 

tapírovití

 

Tapiridae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)

 

 

tapírovití

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

tapír jihoamerický

PHOLIDOTA

 

 

 

luskouni

Manidae

 

 

 

luskounovití

 

 

Manis spp. (II)

(s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

luskoun

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

luskoun tlustoocasý

 

Manis culionensis (I)

 

 

luskoun filipínský

 

Manis gigantea (I)

 

 

luskoun velký

 

Manis javanica (I)

 

 

luskoun ostrovní

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

luskoun krátkoocasý

 

Manis temminckii (I)

 

 

luskoun stepní

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

luskoun dlouhoocasý

 

Manis tricuspis (I)

 

 

luskoun bělobřichý

PILOSA

 

 

 

chudozubí

Bradypodidae

 

 

 

lenochodovití tříprstí

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

lenochod trpasličí

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

lenochod hnědokrký

Megalonychidae

 

 

 

lenochodovití dvouprstí

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

lenochod krátkokrký

Myrmecophagidae

 

 

 

mravenečníkovití

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

mravenečník velký

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

mravenečník mexický

PRIMATES

 

 

 

primáti

 

 

PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

primáti

Atelidae

 

 

 

chápanovití

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

vřešťan panamský

 

Alouatta palliata (I)

 

 

vřešťan pláštíkový

 

Alouatta pigra (I)

 

 

vřešťan mono

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

chápan středoamerický, poddruh frontatus

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

chápan středoamarický, poddruh panamensis

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

chápan pavoučí

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

chápan severní

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

chápan hnědý

Cebidae

 

 

 

malpovití

 

Callimico goeldii (I)

 

 

kalimiko

 

Callithrix aurita (I)

 

 

kosman ušatý

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

kosman žlutohlavý

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

lvíček

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

tamarín pestrý

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

tamarín Geoffroyův

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

tamarín běloruký

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

tamarín Martinsův

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

tamarín pinčí

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

kotul rudohřbetý

Cercopithecidae

 

 

 

kočkodanovití

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

mangabej chocholatý

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

kočkodan Dianin

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

kočkodan Rolowayův

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

kočkodan sluneční

 

Colobus satanas (II)

 

 

gueréza černá

 

Macaca silenus (I)

 

 

makak lví

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

magot

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

dril

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandril

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

kahau nosatý

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

gueréza středoafrická

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

gueréza stříbřitonohá

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

gueréza zanzibarská

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

gueréza Pennantova

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

gueréza kamerunská

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

gueréza červenohlavá

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

gueréza šedonohá

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

gueréza Thollonova

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

hulman mentavejský

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

langur

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

langur

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

hulman kašmírský

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

hulman jižní

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hulman posvátný

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

hulman tarajský

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

hulman černoruký

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

hulman priamský

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

hulman nepálský

 

Simias concolor (I)

 

 

kahau mentavejský

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

hulman Delacourův

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

hulman uzdičkový

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

hulman zlatý

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

hulman hatinhský

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

hulman nilgirský

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

hulman laoský

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

hulman chocholatý

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

hulman zlatohlavý

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

hulman Shortridgeův

Cheirogaleidae

 

 

 

makiovití

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

makiovití

Daubentoniidae

 

 

 

ksukolovití

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

ksukol ocasatý

Hominidae

 

 

 

hominidi

 

Gorilla beringei (I)

 

 

gorila horská

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

gorila nížinná

 

Pan spp. (I)

 

 

šimpanz

 

Pongo abelii (I)

 

 

orangutan sumaterský

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

orangutan bornejský

Hylobatidae

 

 

 

gibonovití

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

gibonovití

Indriidae

 

 

 

indriovití

 

Indriidae spp. (I)

 

 

indriovití

Lemuridae

 

 

 

lemurovití denní

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

lemurovití denní

Lepilemuridae

 

 

 

lemurovití noční

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

lemurovití noční

Lorisidae

 

 

 

outloňovití

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

outloň

Pitheciidae

 

 

 

chvostanovití

 

Cacajao spp. (I)

 

 

uakari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

titi světlý

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

titi černoruký

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

titi černočelý

 

Callicebus personatus (II)

 

 

titi maskovaný

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

chvostan bělonosý

Tarsiidae

 

 

 

nártounovití

 

Tarsius spp. (II)

 

 

nártoun

PROBOSCIDEA

 

 

 

chobotnatci

Elephantidae

 

 

 

slonovití

 

Elephas maximus (I)

 

 

slon indický

 

Loxodonta africana (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze B)

Loxodonta africana (II)

(pouze populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe (5); všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)

 

slon africký

RODENTIA

 

 

 

hlodavci

Chinchillidae

 

 

 

činčilovití

 

Chinchilla spp. (I) (exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení)

 

 

činčila

Cuniculidae

 

 

 

pakovití

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka nížinná

Dasyproctidae

 

 

 

agutiovití

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

aguti středoamerický

Erethizontidae

 

 

 

urzonovití

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

kuandu mexický

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

kuandu dlouhosrstý

Hystricidae

 

 

 

dikobrazovití

 

Hystrix cristata

 

 

dikobraz obecný

Muridae

 

 

 

myšovití

 

Leporillus conditor (I)

 

 

krysa zajícová

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

myška hlasatelská

 

Xeromys myoides (I)

 

 

krysa pobřežní

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

skálomyš tlustoocasá

Sciuridae

 

 

 

veverkovití

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

psoun Merriamův

 

 

 

Marmota caudata (III Indie)

svišť dlouhoocasý

 

 

 

Marmota himalayana (III Indie)

svišť himálajský

 

 

Ratufa spp. (II)

 

ratufa

 

 

 

Sciurus deppei (III Kostarika)

veverka Deppeova

SCANDENTIA

 

 

 

tany

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

tany

SIRENIA

 

 

 

sirény

Dugongidae

 

 

 

dugongovití

 

Dugong dugon (I)

 

 

dugong indický

Trichechidae

 

 

 

kapustňákovití

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

kapustňák jihoamerický

 

Trichechus manatus (I)

 

 

kapustňák širokonosý

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

kapustňák senegalský

AVES

 

 

 

ptáci

ANSERIFORMES

 

 

 

vrubozobí

Anatidae

 

 

 

kachnovití

 

Anas aucklandica (I)

 

 

čírka hnědá

 

 

Anas bernieri (II)

 

čírka černoskvrnná

 

Anas chlorotis (I)

 

 

čírka novozélandská

 

 

Anas formosa (II)

 

čírka sibiřská

 

Anas laysanensis (I)

 

 

kachna laysanská

 

Anas nesiotis (I)

 

 

čírka campbellská

 

Anas querquedula

 

 

čírka modrá

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

pižmovka bělokřídlá

 

Aythya innotata

 

 

polák madagaskarský

 

Aythya nyroca

 

 

polák malý

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

berneška velká aleutská

 

Branta ruficollis (II)

 

 

berneška rudokrká

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

berneška havajská

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

labuť koskoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

labuť černokrká

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

husička stromová

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

husička podzimní

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

husička dvoubarvá

 

Mergus octosetaceus

 

 

morčák paranský

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

kachnice bělohlavá

 

Rhodonessa caryophyllacea (pravděpodobně vyhynulá) (I)

 

 

kachna růžovohlavá

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

pižmovka hřebenatá

 

Tadorna cristata

 

 

husice chocholatá

APODIFORMES

 

 

 

svišťouni

Trochilidae

 

 

 

kolibříkovití

 

 

Trochilidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

kolibříkovití

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

kolibřík bronzovoocasý

CHARADRIIFORMES

 

 

 

dlouhokřídlí

Burhinidae

 

 

 

dytíkovití

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

dytík dvoupruhý

Laridae

 

 

 

rackovití

 

Larus relictus (I)

 

 

racek reliktní

Scolopacidae

 

 

 

slukovití

 

Numenius borealis (I)

 

 

koliha severní

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

koliha tenkozobá

 

Tringa guttifer (I)

 

 

vodouš ochotský

CICONIIFORMES

 

 

 

brodiví

Ardeidae

 

 

 

volavkovití

 

Ardea alba

 

 

volavka bílá

 

Bubulcus ibis

 

 

volavka rusohlavá

 

Egretta garzetta

 

 

volavka stříbřitá

Balaenicipitidae

 

 

 

člunozobcovití

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

člunozobec africký

Ciconiidae

 

 

 

čápovití

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

čáp východní

 

Ciconia nigra (II)

 

 

čáp černý

 

Ciconia stormi

 

 

čáp pestrý

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

čáp jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

marabu indický

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

nesyt bílý

Phoenicopteridae

 

 

 

plameňákovití

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

plameňákovití

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

plameňák karibský

Threskiornithidae

 

 

 

ibisovití

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

ibis rudý

 

Geronticus calvus (II)

 

 

ibis jihoafrický

 

Geronticus eremita (I)

 

 

ibis skalní

 

Nipponia nippon (I)

 

 

ibis čínský

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

kolpík bílý

 

Pseudibis gigantea

 

 

ibis obrovský

COLUMBIFORMES

 

 

 

měkkozobí

Columbidae

 

 

 

holubovití

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

holub nikobarský

 

Claravis godefrida

 

 

holub červenokřídlý

 

Columba livia

 

 

holub skalní

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

holub císařský

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

holub krvavý

 

 

Goura spp. (II)

 

korunáč

 

Leptotila wellsi

 

 

holub Wellsův

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauricius)

holub růžový

 

Streptopelia turtur

 

 

hrdlička divoká

CORACIIFORMES

 

 

 

srostloprstí

Bucerotidae

 

 

 

zoborožcovití

 

 

Aceros spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

zoborožec

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

zoborožec rudokrký

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

zoborožec

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

zoborožec

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

zoborožec

 

 

Buceros spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

dvojzoborožec

 

Buceros bicornis (I)

 

 

dvojzoborožec žlutozobý

 

 

Penelopides spp. (II)

 

zoborožec

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

zoborožec štítnatý

 

 

Rhyticeros spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

zoborožec

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

zoborožec běloprsý

CUCULIFORMES

 

 

 

kukačky

Musophagidae

 

 

 

turakovití

 

 

Tauraco spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

turako

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

turako Bannermanův

FALCONIFORMES

 

 

 

dravci

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(s výjimkou druhů zařazených v příloze A; s výjimkou jednoho druhu čeledi Cathartidae, který je uveden v příloze C; ostatní druhy z uvedené čeledi nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny; a s výjimkou druhu Caracara lutosa)

 

dravci

Accipitridae

 

 

 

jestřábovití

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

krahujec krátkoprstý

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

jestřáb lesní

 

Accipiter nisus (II)

 

 

krahujec obecný

 

Aegypius monachus (II)

 

 

sup hnědý

 

Aquila adalberti (I)

 

 

orel iberský

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

orel skalní

 

Aquila clanga (II)

 

 

orel volavý

 

Aquila heliaca (I)

 

 

orel královský

 

Aquila pomarina (II)

 

 

orel křiklavý

 

Buteo buteo (II)

 

 

káně lesní

 

Buteo lagopus (II)

 

 

káně rousná

 

Buteo rufinus (II)

 

 

káně bělochvostá

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

luňákovec kubánský

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

orlík krátkoprstý

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

moták pochop

 

Circus cyaneus (II)

 

 

moták pilich

 

Circus macrourus (II)

 

 

moták stepní

 

Circus pygargus (II)

 

 

moták lužní

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

luněc šedý

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

orlík madagaskarský

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

orlosup bradatý

 

Gyps fulvus (II)

 

 

sup bělohlavý

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla je uveden v příloze I; ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)

 

 

orel

 

Harpia harpyja (I)

 

 

harpyje pralesní

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

orel jestřábí

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

orel nejmenší

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

káně západní

 

Milvus migrans (II) (s výjimkou Milvus migrans lineatus, který je zařazen v příloze B)

 

 

luňák hnědý

 

Milvus milvus (II)

 

 

luňák červený

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

sup mrchožravý

 

Pernis apivorus (II)

 

 

včelojed lesní

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

orel opičí

Cathartidae

 

 

 

kondorovití

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

kondor kalifornský

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kondor královský

 

Vultur gryphus (I)

 

 

kondor andský

Falconidae

 

 

 

sokolovití

 

Falco araeus (I)

 

 

poštolka seychelská

 

Falco biarmicus (II)

 

 

raroh jižní

 

Falco cherrug (II)

 

 

raroh velký

 

Falco columbarius (II)

 

 

dřemlík tundrový

 

Falco eleonorae (II)

 

 

ostříž jižní

 

Falco jugger (I)

 

 

raroh lagar

 

Falco naumanni (II)

 

 

poštolka jižní

 

Falco newtoni (I) (pouze populace na Seychelách)

 

 

poštolka madagaskarská

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

sokol šahin

 

Falco peregrinus (I)

 

 

sokol stěhovavý

 

Falco punctatus (I)

 

 

poštolka mauricijská

 

Falco rusticolus (I)

 

 

raroh lovecký

 

Falco subbuteo (II)

 

 

ostříž lesní

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

poštolka obecná

 

Falco vespertinus (II)

 

 

poštolka rudonohá

Pandionidae

 

 

 

orlovcovití

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

orlovec říční

GALLIFORMES

 

 

 

hrabaví

Cracidae

 

 

 

hokovití

 

Crax alberti (III Kolumbie)

 

 

hoko modrozobý

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

hoko červenolaločnatý

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbie)

hoko žlutolaločnatý

 

 

Crax fasciolata

 

hoko žlutozobý

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbie)

hoko korunkatý

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbie/Kostarika/Guatemala/Honduras)

hoko proměnlivý

 

Mitu mitu (I)

 

 

hoko mitu

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

guan horský

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

čačalaka obecná

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbie)

hoko přílbový

 

Penelope albipennis (I)

 

 

guan bělokřídlý

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

guan chocholatý

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

guan malý

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

guan černočelý

 

Pipile pipile (I)

 

 

guan trinidadský

Megapodiidae

 

 

 

tabonovití

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

tabon přílbový

Phasianidae

 

 

 

bažantovití

 

 

Argusianus argus (II)

 

argus okatý

 

Catreus wallichii (I)

 

 

bažant Wallichův

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

křepel virginský, poddruh ridgwayi

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

bažant tibetský

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

bažant mandžuský

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

kur Sonneratův

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

bažant krvavý

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

bažant lesklý

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

bažant zelenoocasý

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

bažant Sclaterův

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

bažant Edwardsův

 

 

Lophura hatinhensis

 

bažant vietnamský

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pákistán)

bažant kalij

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

bažant Swinhoeův

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

krocan paví

 

Odontophorus strophium

 

 

křepel límcový

 

Ophrysia superciliosa

 

 

křepelka himálajská

 

 

 

Pavo cristatus (III Pákistán)

páv korunkatý

 

 

Pavo muticus (II)

 

páv zelený

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

bažant paví

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

bažant bělolící

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

bažant malajský

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

bažant palawanský

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

bažant bornejský

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pákistán)

bažant chocholatý

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

bažant perlový

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

bažant Elliotův

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

bažant Humeové

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

bažant mikado

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

velekur kaspický

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

velekur tibetský

 

Tragopan blythii (I)

 

 

satyr Blythův

 

Tragopan caboti (I)

 

 

satyr Cabotův

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

satyr černohlavý

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepál)

satyr himálajský

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

tetřívek prériový, poddruh attwateri

GRUIFORMES

 

 

 

krátkokřídlí

Gruidae

 

 

 

jeřábovití

 

 

Gruidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

jeřábovití

 

Grus americana (I)

 

 

jeřáb americký

 

Grus canadensis (I/II) (druh je uveden v příloze II, ale poddruhy Grus canadensis nesiottesGrus canadensis pulla jsou uvedeny v příloze I)

 

 

jeřáb kanadský

 

Grus grus (II)

 

 

jeřáb popelavý

 

Grus japonensis (I)

 

 

jeřáb mandžuský

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

jeřáb bílý

 

Grus monacha (I)

 

 

jeřáb kápový

 

Grus nigricollis (I)

 

 

jeřáb černokrký

 

Grus vipio (I)

 

 

jeřáb červenolící

Otididae

 

 

 

dropovití

 

 

Otididae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

dropovití

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

drop černohlavý

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

drop obojkový

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

drop hřivnatý

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

drop bengálský

 

Otis tarda (II)

 

 

drop velký

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

drop indický

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

drop malý

Rallidae

 

 

 

chřástalovití

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

chřástal Howeův

Rhynochetidae

 

 

 

kaguovití

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu chocholatý

PASSERIFORMES

 

 

 

pěvci

Atrichornithidae

 

 

 

křováčkovití

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

křováček zvučný

Cotingidae

 

 

 

kotingovití

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbie)

vranucha ozdobná

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbie)

vranucha dlouholaločnatá

 

Cotinga maculata (I)

 

 

kotinga brazilská

 

 

Rupicola spp. (II)

 

skalňák

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

kotinga bělokřídlá

Emberizidae

 

 

 

strnadovití

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

kardinál zelený

 

 

Paroaria capitata (II)

 

kardinál černohřbetý

 

 

Paroaria coronata (II)

 

kardinál šedý

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

tangara nádherná

Estrildidae

 

 

 

astrildovití

 

 

Amandava formosa (II)

 

tygříček olivový

 

 

Lonchura fuscata

 

rýžovník hnědý

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

rýžovník šedý

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

pásovník krátkoocasý, poddruh cincta

Fringillidae

 

 

 

pěnkavovití

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

čížek ohnivý

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

čížek žlutolící

Hirundinidae

 

 

 

vlaštovkovití

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

břehule bělooká

Icteridae

 

 

 

vlhovcovití

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

vlhovec paraguajský

Meliphagidae

 

 

 

kystráčkovití

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

medosavka zlatohrdlá, poddruh cassidix

Muscicapidae

 

 

 

lejskovití

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauricus)

 

 

rákosník rodriguézský

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

lejsek medanský

 

Dasyornis broadbenti litoralis (pravděpodobně vyhynulý) (I)

 

 

střízlíkovec rezavohlavý

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

střízlíkovec západní

 

 

Garrulax canorus (II)

 

sojkovec drozdovitý

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

sojkovec

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

timálie stříbrouchá

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

timálie čínská

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

sojkovec s-čchuanský

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

vranule bělokrká

 

Picathartes oreas (I)

 

 

vranule šedokrká

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauricius)

lejskovec maskarénský

Paradisaeidae

 

 

 

rajkovití

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

rajkovití

Pittidae

 

 

 

pitovití

 

 

Pitta guajana (II)

 

pita páskovaná

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

pita thajská

 

Pitta kochi (I)

 

 

pita luzonská

 

 

Pitta nympha (II)

 

pita hnědokorunkatá

Pycnonotidae

 

 

 

bulbulovití

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

bulbul korunkatý

Sturnidae

 

 

 

špačkovití

 

 

Gracula religiosa (II)

 

loskuták posvátný

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

majna Rothschildova

Zosteropidae

 

 

 

kruhoočkovití

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

kruhoočko černouzdičkové

PELECANIFORMES

 

 

 

veslonozí

Fregatidae

 

 

 

fregatkovití

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

fregatka Andrewsova

Pelecanidae

 

 

 

pelikánovití

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

pelikán kadeřavý

Sulidae

 

 

 

terejovití

 

Papasula abbotti (I)

 

 

terej Abbottův

PICIFORMES

 

 

 

šplhavci

Capitonidae

 

 

 

vousákovití

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbie)

vousák tukaní

Picidae

 

 

 

datlovití

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

datel indomalajský, poddruh richardsi

Ramphastidae

 

 

 

tukanovití

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

arassari zlatý

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

arassari černokrký

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

arassari hnědouchý

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

arassari zelený

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

tukan pestrý

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

tukan krátkozobý

 

 

Ramphastos toco (II)

 

tukan obrovský

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

tukan bledohrdlý

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

tukan vrubozobý

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

arassari skvrnozobý

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

potápky

Podicipedidae

 

 

 

potápkovití

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

potápka tlustozobá

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

trubkonosí

Diomedeidae

 

 

 

albatrosovití

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

albatros bělohřbetý

PSITTACIFORMES

 

 

 

papoušci

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(s výjimkou druhů zařazených v příloze A a vyjma druhů Agapornis roseicollis (agapornis růžovohrdlý), Melopsittacus undulatus (andulka vlnkovaná), Nymphicus hollandicus (korela chocholatá) a Psittacula krameri (alexandr malý), které nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)

 

papoušci

Cacatuidae

 

 

 

kakaduovití

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

kakadu Goffinův

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

kakadu filipínský

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

kakadu molucký

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

kakadu žlutolící

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

kakadu arový

Loriidae

 

 

 

loriovití

 

Eos histrio (I)

 

 

lori modroprsý

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina (vini modrý) je uveden v příloze I, ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)

 

 

vini

Psittacidae

 

 

 

papouškovití

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

amazoňan dominikánský

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

amazoňan žlutokrký

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

amazoňan žlutoramenný

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

amazoňan rudoocasý

 

Amazona finschi (I)

 

 

amazoňan fialovotemenný

 

Amazona guildingii (I)

 

 

amazoňan Guildingův

 

Amazona imperialis (I)

 

 

amazoňan císařský

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

amazoňan kubánský

 

Amazona oratrix (I)

 

 

amazoňan velký

 

Amazona pretrei (I)

 

 

amazoňan nádherný

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

amazoňan rudooký

 

Amazona tucumana (I)

 

 

amazoňan tukumanský

 

Amazona versicolor (I)

 

 

amazoňan mnohobarvý

 

Amazona vinacea (I)

 

 

amazoňan fialovoprsý

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

amazoňan zelenolící

 

Amazona vittata (I)

 

 

amazoňan portorický

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

ara

 

Ara ambiguus (I)

 

 

ara zelený

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

ara kaninda

 

Ara macao (I)

 

 

ara arakanga

 

Ara militaris (I)

 

 

ara vojenský

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

ara červenouchý

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

ara škraboškový

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

kakariki norfolcký

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

kakariki chathamský

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

kakariki rudočelý

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

kakariki novokaledonský

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

loríček žlutoboký, poddruh coxeni

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

papoušek chocholatý

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

aratinga žlutý

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

neoféma žlutobřichá

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

arara žlutouchý

 

Pezoporus occidentalis (pravděpodobně vyhynulý) (I)

 

 

papoušek noční

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

papoušek zemní

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

amazónek červenohlavý

 

Primolius couloni (I)

 

 

ara šedolící

 

Primolius maracana (I)

 

 

ara marakana

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

papoušek žlutoramenný

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

papoušek žlutokřídlý

 

Psephotus pulcherrimus (pravděpodobně vyhynulý) (I)

 

 

papoušek překrásný

 

Psittacula echo (I)

 

 

alexandr mauricijský

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

žako šedý

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

papoušek zelenobradý

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

arara

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

kakapo soví

RHEIFORMES

 

 

 

nanduové

Rheidae

 

 

 

nanduovití

 

Pterocnemia pennata (I) (s výjimkou poddruhu Pterocnemia pennata pennata, který je zařazen v příloze B)

 

 

nandu menší

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

nandu menší, poddruh pennata

 

 

Rhea americana (II)

 

nandu pampový

SPHENISCIFORMES

 

 

 

tučnáci

Spheniscidae

 

 

 

tučňákovití

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

tučňák brýlový

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

tučňák Humboldtův

STRIGIFORMES

 

 

 

sovy

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou druhu Sceloglaux albifacies)

 

sovy

Strigidae

 

 

 

puštíkovití

 

Aegolius funereus (II)

 

 

sýc rousný

 

Asio flammeus (II)

 

 

kalous pustovka

 

Asio otus (II)

 

 

kalous ušatý

 

Athene noctua (II)

 

 

sýček obecný

 

Bubo bubo (II) (s výjimkou Bubo bubo bengalensis, který je zařazen v příloze B)

 

 

výr velký

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

kulíšek nejmenší

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

sýček lesní

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

výreček obří

 

Ninox natalis (I)

 

 

sovka vánoční

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

sovice sněžní

 

Otus ireneae (II)

 

 

výreček Irenin

 

Otus scops (II)

 

 

výreček malý

 

Strix aluco (II)

 

 

puštík obecný

 

Strix nebulosa (II)

 

 

puštík vousatý

 

Strix uralensis (II) (s výjimkou Strix uralensis davidi, který je zařazen v příloze B)

 

 

puštík bělavý

 

Surnia ulula (II)

 

 

sovice krahujová

Tytonidae

 

 

 

sovovití

 

Tyto alba (II)

 

 

sova pálená

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

sova madagaskarská

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

pštrosi

Struthionidae

 

 

 

pštrosovití

 

Struthio camelus (I) (pouze populace v Alžírsku, Burkině Faso, Kamerunu, Středoafrické republice, Čadu, Mali, Mauritánii, Maroku, Nigeru, Nigérii, Senegalu a Súdánu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny)

 

 

pštros dvouprstý

TINAMIFORMES

 

 

 

tinamy

Tinamidae

 

 

 

tinamovití

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

tinama samotářská

TROGONIFORMES

 

 

 

trogoni

Trogonidae

 

 

 

trogonovití

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

kvesal chocholatý

REPTILIA

 

 

 

plazi

CROCODYLIA

 

 

 

krokodýlové

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

krokodýlové

Alligatoridae

 

 

 

aligátorovití

 

Alligator sinensis (I)

 

 

aligátor čínský

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

kajman brýlový, poddruh apaporiensis

 

Caiman latirostris (I) (s výjimkou populace v Argentině, která je zařazena v příloze B)

 

 

kajman šíronosý

 

Melanosuchus niger (I) (s výjimkou populace v Brazílii, která je zařazena v příloze B, a populace v Ekvádoru, která je zařazena v příloze B a je předmětem nulové roční vývozní kvóty, dokud roční vývozní kvótu neschválí sekretariát CITES a expertní skupina IUCN/SSC pro krokodýly)

 

 

kajman černý

Crocodylidae

 

 

 

krokodýlovití

 

Crocodylus acutus (I) (s výjimkou populace v oblasti s integrovaným řízením mangrovníkových porostů v zátoce Cispata, Tinajones, La Balsa a přilehlých oblastech (Distrito de Manejo Integrado de los Manglares de la Bahía de Cispatá delta de Tinajones, La Balsa y áreas aledañas), v okrese Córdoba, v Kolumbii a populace na Kubě, které jsou zařazeny v příloze B)

 

 

krokodýl americký

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

krokodýl štítnatý

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

krokodýl orinocký

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

krokodýl mindorský

 

Crocodylus moreletii (I) (s výjimkou populace v Belize, která je zařazena v příloze B, s nulovou kvótou pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely, a populace v Mexiku, která je zařazena v příloze B)

 

 

krokodýl středoamerický

 

Crocodylus niloticus (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Egyptě [je předmětem nulové kvóty pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely], Etiopii, Keni, na Madagaskaru, v Malawi, Mozambiku, Namibii, Jihoafrické republice, Ugandě, Sjednocené republice Tanzanii [je předmětem roční vývozní kvóty maximálně 1 600 volně žijících exemplářů, včetně loveckých trofejí, vedle exemplářů z farem (ranching)], v Zambii a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

krokodýl nilský

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

krokodýl bahenní

 

Crocodylus porosus (I) (s výjimkou populací v Austrálii, Indonésii, Malajsii [je lov volně žijících zvířat omezen na stát Sarawak a je stanovena nulová kvóta pro volně žijící exempláře v jiných státech Malajsie (Sabah a Malajský poloostrov), přičemž nulovou kvótu lze změnit pouze, pokud změnu schválí smluvní strany úmluvy CITES] a Papui-Nové Guinei, které jsou zařazeny v příloze B).

 

 

krokodýl mořský

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

krokodýl kubánský

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

krokodýl siamský

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

krokodýl čelnatý

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

krokodýl úzkohlavý

Gavialidae

 

 

 

gaviálovití

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

gaviál indický

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

hatérie

Sphenodontidae

 

 

 

hatériovití

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

hatérie

SAURIA

 

 

 

ještěři

Agamidae

 

 

 

agamovití

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

trnorep

Anguidae

 

 

 

slepýšovití

 

 

Abronia spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A. Byla stanovena nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensisA. vasconcelosii)

 

aligátorec

 

Abronia anzuetoi (I)

 

 

aligátorec

 

Abronia campbelli (I)

 

 

aligátorec

 

Abronia fimbriata (I)

 

 

aligátorec

 

Abronia frosti (I)

 

 

aligátorec

 

Abronia meledona (I)

 

 

aligátorec

Chamaeleonidae

 

 

 

chameleonovití

 

 

Archaius spp. (II)

 

chameleon

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

chameleon

 

 

Brookesia spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

chameleonek

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

chameleonek trpasličí

 

 

Calumma spp. (II)

 

chameleon

 

 

Chamaeleo spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

chameleon

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

chameleon obecný

 

 

Furcifer spp. (II)

 

chameleon

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

chameleon

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

chameleon

 

 

Palleon spp. (II)

 

 

 

 

Rhampholeon spp. (II)

 

brokesie

 

 

Rieppeleon spp. (II)

 

brokesie

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

kruhochvostovití

 

 

Cordylus spp. (II)

 

kruhochvost

 

 

Hemicordylus spp. (II)

 

 

 

 

Karusaurus spp. (II)

 

 

 

 

Namazonurus spp. (II)

 

 

 

 

Ninurta spp. (II)

 

 

 

 

Ouroborus spp. (II)

 

 

 

 

Pseudocordylus spp. (II)

 

 

 

 

Smaug spp. (II)

 

 

Gekkonidae

 

 

 

gekonovití

 

Cnemaspis psychedelica (I)

 

 

gekon

 

 

 

Dactylocnemis spp. (III Nový Zéland)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nový Zéland)

pagekon

 

Lygodactylus williamsi (I)

 

 

gekon modrý

 

 

 

Mokopirirakau spp. (III Nový Zéland)

 

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

gekon

 

 

Naultinus spp. (II)

 

pagekon

 

 

Paroedura masobe (II)

 

gekon

 

 

Phelsuma spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

felzuma

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

felzuma Guentherova

 

 

Rhoptropella spp. (II)

 

 

 

 

 

Toropuku spp. (III Nový Zéland)

 

 

 

 

Tukutuku spp. (III Nový Zéland)

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

ploskorep

 

 

 

Woodworthia spp. (III Nový Zéland)

 

Helodermatidae

 

 

 

korovcovití

 

 

Heloderma spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

korovec

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

korovec guatemalský

Iguanidae

 

 

 

leguánovití

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

leguán mořský

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

leguán

 

 

Conolophus spp. (II)

 

leguán

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

leguán

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

leguán

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

leguán

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

leguán

 

Cyclura spp. (I)

 

 

leguán

 

 

Iguana spp. (II)

 

leguán

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

ropušník

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

ropušník

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

ropušník kalifornský

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

ropušník

 

Sauromalus varius (I)

 

 

leguán pestrý

Lacertidae

 

 

 

ještěrkovití

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

ještěrka kanárská

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

ještěrka Lilfordova

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

ještěrka ibizská

Lanthanotidae

 

 

 

varanovcovití

 

 

Lanthanotidae spp. (II) (pro komerční účely byla pro volně žijící exempláře stanovena nulová vývozní kvóta)

 

varanovcovití

Scincidae

 

 

 

scinkovití

 

 

Corucia zebrata (II)

 

scink šalamounský

Teiidae

 

 

 

tejovití

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

krokodýloun amazonský

 

 

Dracaena spp. (II)

 

dracena

 

 

Salvator spp. (II)

 

 

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

teju

Varanidae

 

 

 

varanovití

 

 

Varanus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

varan

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

varan bengálský

 

Varanus flavescens (I)

 

 

varan žlutavý

 

Varanus griseus (I)

 

 

varan pustinný

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

varan komodský

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

varan malajský

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

varan plodožravý

Xenosauridae

 

 

 

krokodýlovcovití

 

Shinisaurus crocodilurus (I)

 

 

krokodýlovec čínský

SERPENTES

 

 

 

hadi

Boidae

 

 

 

hroznýšovití

 

 

Boidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

hroznýšovití

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

hroznýš

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

hroznýš královský západní

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

hroznýšovec portorický

 

Epicrates monensis (I)

 

 

hroznýšovec panenský

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

hroznýšovec jamajský

 

Eryx jaculus (II)

 

 

hroznýšek turecký

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

hroznýš psohlavý

Bolyeriidae

 

 

 

hroznýšovkovití

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

hroznýšovkovití

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

hroznýšovka kýlnatá

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

hroznýšovka maskarénská

Colubridae

 

 

 

užovkovití

 

 

 

Atretium schistosum (III Indie)

užovka

 

 

 

Cerberus rynchops (III Indie)

cerberus vodní

 

 

Clelia clelia (II)

 

musurana černá

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

užovka obrovská

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

vejcožrout indický

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

ptyas velkooký

 

 

 

Xenochrophis piscator (III Indie)

užovka rybářská

 

 

 

Xenochrophis schnurrenbergeri (III Indie)

 

 

 

 

Xenochrophis tytleri (III Indie)