EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1612

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka

C/2016/5681

OJ L 242, 9.9.2016, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1612/oj

9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612

ze dne 8. září 2016

o poskytování podpory na snížení produkce mléka

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 219 odst. 1 ve spojení s článkem 228 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 106 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Odvětví mléka čelí narušení trhu v důsledku celosvětové nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, ve kterém hraje určitou roli i prodloužení ruského zákazu dovážet zemědělské produkty a potraviny pocházející z Unie do konce roku 2017.

(2)

Celosvětová poptávka po mléce a mléčných výrobcích v roce 2015 a v prvních měsících roku 2016 mírně vzrostla, avšak v mnohem menší míře než produkce.

(3)

Zatímco celosvětová nabídka mléka se obecně v průběhu roku 2015 zvýšila a růst produkce v Unii, USA a na Novém Zélandu dohromady dosáhl přibližně 4,5 milionu tun, celkový vývoz z Unie a z obou uvedených třetích zemí v ekvivalentu mléka poklesl přibližně o 200 000 tun.

(4)

V prvních čtyřech měsících roku 2016 se produkce mléka v EU, USA a na Novém Zélandu zvýšila přibližně o 3,6 milionu tun, přičemž méně než 1 % tohoto objemu absorboval další vývoz.

(5)

Na období šesti měsíců od 13. dubna 2016 byly schváleny dobrovolné dohody a rozhodnutí týkající se plánování produkce v odvětví mléka a mléčných výrobků, a to pro uznané organizace producentů, jejich sdružení a uznané mezioborové organizace v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/559 (3) a pro družstva a jiné formy organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/558 (4). Uvedené období bylo prodlouženo prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1615 (5).

(6)

Od září 2014 jsou nepřetržitě k dispozici mechanismy řízení trhu formou veřejné intervence a soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka.

(7)

Tyto mechanismy zmírnily dopad krize a zastavily pokračující snižování cen mléčných výrobků, ale světová nerovnováha přetrvává.

(8)

Aby se za stávající vážné situace na trhu pomohlo odvětví mléka a mléčných výrobků nalézt novou rovnováhu a vzhledem k tomu, že podle dostupné analýzy trhu se až do konce roku 2017 neočekává významný pokles objemu produkce, je vhodné poskytnout podporu producentům mléka v Unii, kteří se dobrovolně zapojí do snižování produkce mléka.

(9)

Protože pro produkci mléka v Unii jsou charakteristické především dodávky kravského mléka, zatímco přímý prodej a mléko jiných druhů zvířat představují pouze nepatrný podíl na produkci, je vhodné, aby byla podpora určena výhradně na snižování dodávek kravského mléka.

(10)

Aby bylo snížení dodávek kravského mléka efektivní, měla by se způsobilost žadatelů omezit na ty, kteří dodávali kravské mléko prvním odběratelům v červenci 2016, což je nejbližší období, za které mohou žadatelé tyto dodávky prokázat.

(11)

Ze stejného důvodu by se neměla podpora Unie vztahovat na více než 50 % snížení dodávek kravského mléka ve srovnání s odpovídajícím referenčním obdobím.

(12)

Podpora stanovená v tomto nařízení by měla být udělována jako opatření na podporu zemědělských trhů v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013.

(13)

Měla by být povolena kumulace této podpory s dalšími podporami financovanými z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

(14)

Jelikož se finanční pomoc stanoví v eurech, je pro účely jednotného a souběžného provedení nezbytné stanovit datum pro přepočet částky přidělené členským státům, které nepřijaly euro, na národní měnu. Je proto vhodné stanovit rozhodnou skutečnost pro směnný kurz podle článku 106 nařízení (EU) č. 1306/2013. Podle zásady uvedené v čl. 106 odst. 2 písm. b) a kritérií uvedených v čl. 106 odst. 5 písm. c) uvedeného nařízení by rozhodnou skutečností mělo být datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

(15)

Aby mohl režim fungovat efektivně, aniž by byl překročen maximální celkový objem, o který se mají dodávky kravského mléka snížit a na který se podpora vztahuje, je vhodné stanovit povinnost oznamovat žádosti o podporu a žádosti o platbu.

(16)

Pro maximální využití režimu by mělo být stanoveno několik lhůt pro podávání žádostí, dokud se žádostmi o podporu nevyčerpá celkový objem snížení dodávek kravského mléka odpovídající dostupnému rozpočtu. Aby bylo zaručeno účinné vyřizování žádostí, měly by být pokud možno předkládány elektronicky.

(17)

Aby žádosti vedly ke smysluplnému snižování dodávek kravského mléka a aby nedocházelo k nadměrné administrativní zátěži, mělo by být stanoveno minimální množství, o které se sníží dodávky kravského mléka, na jednu žádost.

(18)

Aby se zajistilo jednotné nakládání se žádostmi v celé Unii, měl by být stanoven standardní faktor pro přepočet litrů na kilogramy.

(19)

Členské státy by neměly ověřovat pouze přípustnost žádostí o podporu, ale také jejich věrohodnost. Za věrohodnou by například neměla být považována žádost o podporu, u níž je celkové množství kravského mléka, které má být dodáno prvním odběratelům v období snížení, vyšší než celkový objem dodaný v referenčním období.

(20)

Aby bylo zajištěno, že příjemci obdrží podporu co nejdříve, a aby snížení produkce mohlo bezodkladně začít, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Podpora Unie je dostupná způsobilým žadatelům, kteří po dobu tří měsíců (dále jen „období snížení“) sníží dodávky kravského mléka v porovnání se stejným obdobím v předchozím roce (dále jen „referenční období“) za podmínek stanovených tímto nařízením.

Podpora Unie se stanoví na 14 EUR/100 kg kravského mléka pro objem odpovídající rozdílu mezi kravským mlékem dodaným během referenčního období a kravským mlékem dodaným během období snížení. Podpora Unie se vztahuje maximálně na snížení celkového objemu dodávek kravského mléka odpovídající 150 000 000 EUR.

Na jednoho způsobilého žadatele připadá podpora Unie na množství, o které se sníží dodávky kravského mléka a které činí maximálně 50 % celkového množství kravského mléka dodaného prvním odběratelům v referenčním období.

2.   Pro účely tohoto nařízení se „způsobilými žadateli“ rozumí producenti mléka, kteří dodali kravské mléko prvním odběratelům v červenci 2016.

3.   V případě způsobilých žadatelů z Bulharska, České republiky, Dánska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska, Švédska a Spojeného království je rozhodnou skutečností pro směnný kurz ve vztahu k částkám vypláceným podle tohoto nařízení datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

4.   Podpora podle tohoto nařízení může být kumulována s jinou podporu financovanou z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Článek 2

1.   Podpora se poskytuje na základě žádostí.

Minimální množství kravského mléka, o které se sníží dodávky a na něž se vztahuje žádost o podporu, činí 1 500 kg.

Pokud se množství kravského mléka, o které se sníží dodávky, vyjádří v litrech, musí se pro vyjádření v kilogramech vynásobit koeficientem 1,03.

2.   Žádosti o podporu předkládají způsobilí žadatelé v členském státě, v němž jsou usazeni, za použití metody stanovené dotyčným členským státem. Žádosti o podporu se předkládají tak, aby je členský stát obdržel ve lhůtě pro přijetí stanovené ve třetím pododstavci.

Členské státy mohou rozhodnout, že žádosti o podporu mohou jménem způsobilých žadatelů předkládat uznané organizace producentů nebo družstva. V takovém případě členské státy zajistí, aby byla podpora v plné výši předána těm způsobilým žadatelům, kteří skutečně snížili své dodávky kravského mléka podle podmínek stanovených v tomto nařízení.

Lhůty pro přijetí kompletních žádostí:

a)

21. září 2016 ve 12.00 hodin (bruselského času), pokud jde o první období snížení, tj. říjen, listopad a prosinec 2016;

b)

12. října 2016 ve 12.00 hodin (bruselského času), pokud jde o druhé období snížení, tj. listopad a prosinec 2016 a leden 2017;

c)

9. listopadu 2016 ve 12.00 hodin (bruselského času), pokud jde o třetí období snížení, tj. prosinec 2016 a leden a únor 2017;

d)

7. prosince 2016 ve 12.00 hodin (bruselského času), pokud jde o čtvrté období snížení, tj. leden, únor a březen 2017.

Žadatelé o podporu předkládají podle tohoto nařízení pouze jednu žádost o podporu. Pokud žadatel předloží více než jednu žádost, jsou všechny jeho žádosti nepřípustné. Žadatelé, kteří předložili žádost pro první období snížení, však mohou rovněž předložit žádost pro čtvrté období snížení.

3.   Aby byla žádost o podporu přípustná, obsahuje:

a)

tyto údaje na formuláři, který poskytne členský stát:

i)

jméno a adresu způsobilého žadatele;

ii)

celkové množství kravského mléka dodaného prvním odběratelům v referenčním období;

iii)

celkové množství kravského mléka, které má být podle plánu dodáno v období snížení;

iv)

plánované množství kravského mléka, o které mají být sníženy dodávky a u nějž se žádá o podporu, které nesmí být vyšší než 50 % celkového množství podle bodu ii) a nižší než 1 500 kg;

b)

doklady potvrzující celkové množství kravského mléka podle písm. a) bodu ii);

c)

doklady potvrzující, že se žádost týká producenta mléka, který dodal kravské mléko prvním odběratelům v červenci 2016.

4.   Žádosti o podporu, které se vztahují na množství kravského mléka, o které mají být sníženy dodávky a které je nižší než 1 500 kg, se zamítnou.

Žádosti o podporu, které se vztahují na množství kravského mléka, o které mají být sníženy dodávky a které je vyšší než 50 % celkového množství uvedeného v odst. 3 písm. a) bodu ii), se považují za předložené pro množství kravského mléka, o které mají být sníženy dodávky, rovnající se 50 % celkového množství uvedeného v daném bodu.

Článek 3

Po kontrole věrohodnosti a přípustnosti oznámí členské státy Komisi v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (6) všechny přípustné a věrohodné žádosti o podporu do 16.00 hodin (bruselského času) třetí pracovní den následující po uplynutí příslušné lhůty pro přijetí žádosti podle čl. 2 odst. 2.

Článek 4

1.   Na základě oznámení podle článku 3 informuje Komise členské státy, v jaké míře lze schválit požadovaná množství s ohledem na maximální celkový objem uvedený v čl. 1 odst. 1.

Členské státy informují žadatele o schválení ve lhůtě sedmi pracovních dní po uplynutí příslušné lhůty pro přijetí žádosti podle čl. 2 odst. 2, s výhradou odstavce 2 tohoto článku.

Schvalují se všechny přípustné a věrohodné žádosti oznámené Komisi podle článku 3.

2.   Pokud je souhrnný objem, na nějž se vztahují žádosti oznámené podle článku 3, vyšší než celkový maximální objem uvedený v čl. 1 odst. 1, Komise prostřednictvím prováděcího aktu přijatého bez použití postupu podle článku 229 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví koeficient přidělení, který členské státy použijí na množství, na něž se vztahují jednotlivé žádosti o podporu.

Pokud je pro dotyčné období snížení stanoven koeficient přidělení, žádosti o podporu předložené pro následující období snížení podle čl. 2 odst. 2 budou zamítnuty a na další období snížení nebude možné žádosti předložit.

Schválení se vydávají pro množství, na která se vztahují žádosti o podporu, vynásobená koeficientem přidělení.

Článek 5

1.   Podpora se vyplácí na základě žádosti o platbu.

2.   Žádosti o platbu předkládají způsobilí žadatelé, kterým bylo uděleno schválení podle článku 4, v členském státě, v němž jsou usazeni, za použití metody stanovené dotyčným členským státem. Žádost o platbu se předkládá tak, aby ji členský stát obdržel do 45 dnů po konci období snížení.

Členské státy mohou rozhodnout, že žádosti o platbu mohou jménem způsobilých žadatelů předkládat uznané organizace producentů nebo družstva. V takovém případě členské státy zajistí, aby byla platba v plné výši předána těm způsobilým žadatelům, kteří skutečně snížili své dodávky kravského mléka podle podmínek stanovených v tomto nařízení.

3.   Aby byla žádost o platbu přípustná, obsahuje:

a)

tyto údaje na formuláři, který poskytne členský stát:

i)

jméno a adresu způsobilého žadatele;

ii)

celkové množství kravského mléka skutečně dodaného prvním odběratelům v období snížení;

iii)

skutečné množství kravského mléka, o které se snížily dodávky, pro něž se žádá o platbu a které nesmí být vyšší než 50 % celkového množství kravského mléka dodaného prvním odběratelům v referenčním období a případně vyšší než množství vyplývající z použití koeficientu přidělení podle čl. 4 odst. 2;

b)

doklady potvrzující celkové množství podle písm. a) bodu ii).

4.   Vyplacení podpory se uskuteční, jakmile členské státy ověří v souladu s články 58 a 59 nařízení (EU) č. 1306/2013, že byly dodávky kravského mléka, na které se podpora Unie vyplácí, skutečně sníženy za podmínek stanovených v tomto nařízení. Platby se provádějí nejpozději 90. den po skončení období snížení, pokud neprobíhá správní šetření.

5.   Částka podpory se vztahuje na skutečné snížení dodávek kravského mléka podle odst. 3 písm. a) bodu iii) pro jednotlivé způsobilé žadatele.

Pokud je skutečné snížení dodávek kravského mléka vyšší než množství vyplývající z použití článku 4 (dále jen „schválené množství“), částka podpory musí odpovídat tomuto množství. Pokud činí skutečné snížení dodávek kravského mléka 80 % a více schváleného množství, musí částka podpory odpovídat skutečnému snížení dodávek kravského mléka podle odst. 3 písm. a) bodu iii) za předpokladu, že není překročeno schválené množství. Pokud činí skutečné snížení dodávek kravského mléka 50 % a více schváleného množství, ale méně než 80 % schváleného množství, musí se částka podpory vynásobit koeficientem 0,8. Pokud činí skutečné snížení dodávek kravského mléka 20 % a více schváleného množství, ale méně než 50 % schváleného množství, musí se částka podpory vynásobit koeficientem 0,5. Pokud činí skutečné snížení dodávek kravského mléka méně než 20 % schváleného množství, podpora se nevyplácí.

6.   Výdaje členských států v souvislosti s platbami podle tohoto nařízení jsou způsobilé pro finanční podporu Unie, pouze pokud příslušné platby budou provedeny nejpozději do 30. září 2017.

Článek 6

Do 16.00 hodin (bruselského času) 8. března, 5. dubna, 3. května a 7. června 2017 oznámí členské státy Komisi v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009 všechny přípustné žádosti o platbu, které obdržely pro první, druhé, třetí a čtvrté období snížení.

Článek 7

Členské státy oznámí Komisi do 30. června 2017:

a)

počet způsobilých žadatelů a skutečný celkový objem kravského mléka, o který se dodávky snížily a na nějž se vztahují žádosti o podporu a žádosti o platbu, které obdržely;

b)

souhrnnou částku podpory Unie, u níž se očekává, že bude vyplacena.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/559 ze dne 11. dubna 2016, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 96, 12.4.2016, s. 20).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/558 ze dne 11. dubna 2016, kterým se družstvům a jiným formám organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby (Úř. věst. L 96, 12.4.2016, s. 18).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1615 ze dne 8. září 2016, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/559, pokud jde o období, v němž jsou povoleny dohody a rozhodnutí o plánování produkce v odvětví mléka a mléčných výrobků (vi strana 17 v tomto čísle Úředního věstníku).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009. s. 3).


Top