EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016H0538

Doporučení Komise (Euratom) 2016/538 ze dne 4. dubna 2016 o použití článku 103 Smlouvy o Euratomu (oznámeno pod číslem C(2016) 1168)

C/2016/1168

OJ L 89, 6.4.2016, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2016/538/oj

6.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/20


DOPORUČENÍ KOMISE (Euratom) 2016/538

ze dne 4. dubna 2016

o použití článku 103 Smlouvy o Euratomu

(oznámeno pod číslem C(2016) 1168)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 103 této smlouvy ve spojení s článkem 106a, který odkazuje na článek 292 Smlouvy o fungování Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jedním z úkolů Společenství je podle čl. 2 písm. h) Smlouvy navazovat s ostatními zeměmi a mezinárodními organizacemi vztahy, které mohou přispět k pokroku v mírovém využití jaderné energie. Za tímto účelem jsou Společenství podle čl. 10 hlavy II Smlouvy svěřeny pravomoci v oblasti vnějších vztahů.

(2)

Podle článku 101 Smlouvy se může Společenství v rámci své pravomoci zavazovat prostřednictvím dohod nebo smluv s třetí zemí, mezinárodní organizací nebo příslušníkem třetí země. Na základě tohoto ustanovení byly uzavřeny dohody Euratomu s hlavními dodavatelskými zeměmi Společenství.

(3)

Podle článku 102 je Společenství rovněž oprávněno uzavírat dohody, jejichž stranami jsou kromě Společenství také členské státy. Z hlediska Společenství mohou být tyto dohody realizovány pouze prostřednictvím úzké spolupráce mezi orgány Společenství a členských států jak během procesu vyjednávání a uzavírání těchto dohod, tak při plnění přijatých závazků.

(4)

Podle Smlouvy mohou členské státy – za podmínek stanovených ve Smlouvě – nadále vystupovat jako subjekty při přípravě smluv na mezinárodním poli a mají tedy právo kdykoliv uzavírat dvoustranné dohody a smlouvy se třetími zeměmi v oblasti působnosti Smlouvy o Euratomu.

(5)

Článek 103 Smlouvy plní zásadní úlohu z hlediska slaďování potřeby zajištění jednoty a nadřazenosti legislativy upravující Euratom se svobodou členských států realizovat vlastní vnější vztahy v oblasti jaderné energie. Podle tohoto článku jsou členské státy povinny oznamovat Komisi návrhy svých dohod a smluv s třetí zemí, mezinárodní organizací nebo příslušníkem třetí země, pokud se tyto dohody nebo smlouvy týkají oblasti působnosti Smlouvy. Jestliže návrh dohody či smlouvy obsahuje ustanovení, která odporují použití Smlouvy, zašle Komise své připomínky zúčastněnému státu do jednoho měsíce poté, co obdržela příslušné sdělení. Členský stát může navrhovanou dohodu či smlouvu uzavřít teprve tehdy, když odstraní pochybnosti Komise nebo když poté, co na základě jeho návrhu vydal Soudní dvůr neodkladně usnesení o souladu ustanovení navrhované dohody nebo smlouvy se Smlouvou, tomuto usnesení vyhověl.

(6)

Soudní dvůr Evropských společenství ve svém rozsudku 1/78 ze dne 14. listopadu 1978 rozhodl, že cílem článku 103 je zajistit, aby ustanoveními Smlouvy nebyly dotčeny dohody nebo smlouvy, které členské státy uzavřely s třetími zeměmi (1).

(7)

Posouzení podle článku 103 se vztahuje i na slučitelnost návrhu dohody nebo smlouvy s ustanoveními Smlouvy o Euratomu a sekundárního práva přijatého na jejím základě. Nevztahuje se na slučitelnost návrhu dohody nebo smlouvy s ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie.

(8)

S uplatňováním článku 103 již existují značné zkušenosti. Z těchto zkušeností vyplývá, že některá hlediska acquis Euratomu mají přímý dopad na oblast vnějších vztahů členských států. Ve svých připomínkách členským státům vypracovaných na základě posouzení podle článku 103 musela Komise opakovaně upozorňovat na konkrétní ustanovení legislativy upravující Euratom. Je proto třeba vypracovat pokyny ohledně uplatňování článku 103. Cílem tohoto doporučení je připomenout hlavní ustanovení, která jsou v této souvislosti významná, a zajistit členským státům při vyjednávání návrhů dohod či smluv větší srozumitelnost a právní jistotu.

(9)

Jednoměsíční lhůta uvedená v čl. 103 odst. 2 začíná dnem, kdy Komise obdrží příslušné sdělení. Za přijaté se považuje oznámení pouze v případě, že Komise obdrží úplný spis.

(10)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 994/2012/EU (2) nabízí členským státům možnost požádat Komisi o pomoc při vyjednávání mezinárodních dohod, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení. Stejnou možnost mají členské státy při vyjednávání dohod nebo smluv spadajících do oblasti působnosti Smlouvy o Euratomu.

(11)

Jak vyplývá z ustanovení kapitoly 1 hlavy II nazvané Rozvoj výzkumu, jaderný výzkum spadá do oblasti působnosti Smlouvy o Euratomu. Toto doporučení Komise se proto vztahuje také na mezinárodní dohody o výzkumu v oblasti jaderného štěpení a fúze bez ohledu na jejich označení.

(12)

Základní standardy stanovené Společenstvím podle kapitoly 3 hlavy II Smlouvy, a zejména směrnice Rady 2009/71/Euratom (3), směrnice Rady 2011/70/Euratom (4) a směrnice Rady 2013/59/Euratom (5), mají za cíl zajistit ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření, bez ohledu na zdroj tohoto záření. Tvoří základ právního systému stanoveného Smlouvou, a mají proto v kontextu posouzení podle článku 103 zásadní význam.

(13)

V kapitole 6 hlavě II Smlouvy se zakládá Zásobovací agentura Euratomu, které je uděleno výlučné právo na uzavírání smluv o dodávkách rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů pocházejících ze zemí uvnitř nebo vně Společenství. V případě, že návrh dohody či smlouvy, na kterou se vztahuje toto doporučení, obsahuje také ustanovení o dodávkách, jejich posouzením ze strany Komise podle článku 103 by nemělo být dotčeno výhradní právo agentury uzavírat smlouvy o dodávkách; připojení podpisu agentury na smlouvy o dodávkách na druhé straně nemá vliv na posouzení souladu návrhů dohod či smluv členských států s ustanoveními Smlouvy a jejím sekundárním právem Komisí.

(14)

Jedním z klíčových pilířů evropské strategie energetické bezpečnosti je diverzifikace vnějších dodávek a související infrastruktury. Pokud jde o trh s uranem a jaderným palivem, Komise a členské státy jsou vyzývány, aby v případě potřeby spolupracovaly na diverzifikaci dodávek jaderného paliva. Komise se zavazuje, že bude soustavným způsobem zohledňovat otázku diverzifikace dodávek paliv při posuzování nových investičních projektů v oblasti jaderné energetiky a nových návrhů dohod či smluv se třetími zeměmi. Zásobovací agentura Euratomu má naproti tomu zajistit, že nové investice neohrozí možnost diverzifikace zdrojů dodávaného paliva. Toto doporučení přispívá k dosažení uvedených cílů.

(15)

Podle čl. 104 odst. 2 Smlouvy by členské státy měly Komisi na její žádost poskytnout veškeré informace o dohodách či smlouvách, které kterákoliv osoba nebo podnik uzavře s třetí zemí, mezinárodní organizací nebo příslušníkem třetí země v oblasti působnosti Smlouvy,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.

„Návrhem dohody či smlouvy“ ve smyslu článku 103 Smlouvy se rozumí jakákoli dohoda, bez ohledu na označení, týkající se oblasti působnosti Smlouvy, která je vyjednaná členským státem (6). Do působnosti článku 103 patří rovněž návrhy dohod či smluv, kterými se mění stávající dohody či smlouvy mezi jedním nebo více členskými státy a třetí zemí, mezinárodní organizací nebo příslušníkem třetí země v oblasti působnosti Smlouvy. Avšak návrhy dohod či smluv týkající se dodávek nebo úpravy, konverze nebo změny formy rudy, výchozích materiálů nebo zvláštních štěpných materiálů uzavřené mezi podniky, které mají být oznámeny Zásobovací agentuře Euratomu nebo předloženy k uzavření podle kapitoly 6 hlavy II Smlouvy, se Komisi podle článku 103 neoznamují.

ČÁST I

Fáze před podáním oznámení

2.

Jestliže má některý členský stát v úmyslu zahájit jednání s některým třetím státem, mezinárodní organizací nebo příslušníkem třetího státu v souvislosti s návrhem dohody či smlouvy, informuje tento členský stát Komisi písemně o svém záměru. Pokud členský stát zašle Komisi oznámení o zahájení jednání, dotčený členský stát je vyzván, aby Komisi o průběhu jednání pravidelně informoval. Členský stát může rovněž požádat Komisi o poradenství, aby návrh dohody či smlouvy neodporoval ustanovením Smlouvy.

Členské státy rovněž mohou, pokud to považují za nezbytné, požádat Komisi o účast na jednání jako pozorovatel.

3.

Členské státy se vybízejí k tomu, aby předložily oznámení podle článku 103 poté, co smluvní strany schválí všechny hlavní prvky návrhů dohody či smlouvy ad referendum, avšak ještě před sjednáním konečné podoby návrhu dohody či smlouvy.

4.

Členské státy se vybízejí k tomu, aby Komisi zaslaly předem a v elektronické podobě předběžnou verzi oznámení, včetně všech průvodních dokumentů (7). Kromě elektronické verze by však následně měl být zaslán i úplný soubor oznámení v tištěné podobě.

ČÁST II

Obsah oznámení

5.

Oznámení by mělo podle potřeby obsahovat všechny tyto náležitosti:

a)

znění návrhu dohody či smlouvy;

b)

veškeré přílohy nebo dodatky návrhu dohody či smlouvy;

c)

jakékoli jiné dohody či smlouvy v platném znění, na které oznamovaný návrh dohody či smlouvy odkazuje.

ČÁST III

Slučitelnost návrhu dohody či smlouvy se Smlouvou

6.

Členské státy se vybízejí k tomu, aby ve svých návrzích dohody či smlouvy uvedly výslovný odkaz na své členství v Evropském společenství pro atomovou energii a na závazky vyplývající z tohoto členství. Doporučuje se, aby členské státy uvedly, že v případě rozporu mezi ustanoveními návrhu dohody či smlouvy a ustanoveními legislativy upravující Euratom, má přednost legislativa upravující Euratom. Při vyjednávání návrhů dohody či smlouvy mají členské státy přihlížet k vlastním pravomocem Společenství, stejně jako k zásadám a základním svobodám zakotveným ve Smlouvě, pokud jde o společný jaderný trh a veškeré požadavky vyplývající z aktů orgánů přijatých na základě Smlouvy.

7.

Členské státy mají zajistit, aby jejich návrh dohody či smlouvy neobsahoval ustanovení, která jsou v rozporu se základními standardy stanovenými podle kapitoly 3 hlavy II Smlouvy. Jsou to zejména:

i)

zásada konečné odpovědnosti členského státu za nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem vytvořeným na jeho území,

ii)

zásada konečné odpovědnosti členského státu nebo třetí země, odkud je radioaktivní odpad nebo vyhořelé palivo odesláno ke zpracování nebo přepracování, za bezpečné a odpovědné uložení těchto materiálů,

iii)

požadavek, aby byl radioaktivní odpad ukládán v členském státě, ve kterém byl vytvořen, pokud nejsou splněny podmínky stanovené sekundárním právem přijatým podle Smlouvy.

8.

Při vyjednávání návrhu dohody či smlouvy mají členské státy, pokud možno, co nejvíce přihlížet k požadavkům společné politiky zásobování podle kapitoly 6 hlavy II Smlouvy, zejména k potřebě dbát na pravidelné a rovnoměrné zásobování všech uživatelů ve Společenství rudami a jadernými palivy, s výhradou práva Zásobovací agentury Euratomu uzavírat smlouvy o dodávkách. Členské státy by se zejména měly vyvarovat přijímání doložek, které by měly za následek, že se jejich území stane příliš závislé na jediném zdroji zásobování nebo jediném poskytovateli služeb nebo zařízení či technologií jaderného palivového cyklu. Členské státy by rovněž neměly přijímat doložky, jejichž účelem nebo důsledkem je omezení přístupu alternativních dodavatelů nebo poskytovatelů na trh nebo které vznik alternativních dodavatelů nebo poskytovatelů příliš znesnadňují.

9.

Doporučuje se, aby členské státy ve svých návrzích dohod či smluv připomněly, že na veškerý jaderný materiál, k jehož výměně dojde na základě těchto návrhů dohod či smluv, se vztahují požadavky na záruky podle kapitoly 7 hlavy II Smlouvy během všech fází, kdy je přítomen na území Společenství. Členské státy se vybízejí k tomu, aby ve svých návrzích uváděly odkazy na platné smlouvy mezi Společenstvím, Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a dotčeným členským státem o uplatňování záruk, stejně jako na dodatkové protokoly k těmto smlouvám.

10.

Členské státy by neměly do svých návrhů dohody či smlouvy zahrnovat ustanovení, jejichž účelem je převedení vlastnictví zvláštních štěpných materiálů, které jsou podle kapitoly 8 hlavy II Smlouvy vlastnictvím Společenství, na další smluvní strany návrhu dohody či smlouvy.

11.

Členské státy by měly zajistit, aby jejich návrh dohody či smlouvy neobsahoval ustanovení, která by učinila převod některého zboží nebo produktu uvedeného v příloze IV Smlouvy v rámci Společenství, ať už za jakýmkoli účelem, předmětem předchozího schválení druhé smluvní strany nebo smluvních stran návrhu dohody či smlouvy nebo které by bránilo souladu s pravidly společného jaderného trhu.

12.

Při vyjednávání návrhů dohody či smlouvy by členské státy měly případně přihlížet k veškerým dohodám uzavřeným mezi Společenstvím a dalšími smluvními stranami návrhu dohody či smlouvy. Členské státy se vybízejí k tomu, aby ve znění návrhu dohody či smlouvy, který je oznamován Komisi, uvedly výslovný odkaz na příslušnou dohodu Euratomu.

ČÁST IV

Posouzení oznámení Komisí

13.

V závěru svého posouzení sděluje Komise dotčenému členskému státu své připomínky. Tyto připomínky by měly uvádět, která ustanovení návrhu dohody či smlouvy odporují použití Smlouvy ve smyslu článku 103 a měly by případně odkazovat na konkrétní kapitoly Smlouvy podle části III tohoto doporučení.

ČÁST V

Další postup následující po posouzení Komisí

14.

Členské státy se vybízejí k tomu, aby po schválení návrhu dohody či smlouvy oznámené podle článku 103, sdělily Komisi konečné znění této dohody či smlouvy, stejně jako jakékoli následné prohlášení nebo dohodu týkající se výkladu nebo provádění této dohody či smlouvy, jež v jakékoli formě uzavře některá ze smluvních stran, nebo obě strany.

15.

Skutečnost, že Komise, které byl návrh dohody či smlouvy oznámen podle článku 103, neshledala, že by obsahoval prvky odporující použití Smlouvy, nevylučuje, že by provádění této dohody či smlouvy mohlo vést k porušení legislativy upravující Euratom.

16.

Doporučuje se, aby členské státy poskytly Komisi na její žádost informace týkající se provádění nebo výkladu veškerých dohod či smluv, které spadají do působnosti Smlouvy a jsou platně sjednané mezi nimi a třetími státy, mezinárodními organizacemi nebo příslušníky třetího státu.

Toto doporučení je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. dubna 2016.

Za Komisi

Miguel ARIAS CAÑETE

člen Komise


(1)  Sbírka rozhodnutí Evropského soudního dvora 1978, s. 02151.

(2)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 994/2012/EU ze dne 25. října 2012, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 13).

(3)  Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení (Úř. věst. L 172, 2.7.2009, s. 18).

(4)  Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 48).

(5)  Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Úř. věst. L 13, 17.1.2014, s. 1).

(6)  „Dohodou“ ve smyslu čl. 4 odst. 4 směrnice 2011/70/Euratom by se však měla rozumět dohoda týkající se konkrétně využívání úložiště ve smyslu tohoto článku.

(7)  Zasílací adresa ENER-LUX-Euratom-ARTICLE-103@ec.europea.eu


Top