EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1185

Nařízení Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva (Text s významem pro EHP)

OJ L 193, 21.7.2015, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1185/oj

21.7.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 193/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1185

ze dne 24. dubna 2015,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

po konzultaci s konzultačním fórem uvedeným v článku 18 směrnice 2009/125/ES,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2009/125/ES vyžaduje, aby Komise stanovila požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, které mají významný objem prodeje, významný dopad na životní prostředí a významný potenciál ke zlepšení dopadu na životní prostředí bez nepřiměřeně vysokých nákladů.

(2)

Ustanovení čl. 16 odst. 2 směrnice 2009/125/ES stanoví, že Komise v souladu s postupem podle čl. 19 odst. 3, s kritérii stanovenými v čl. 15 odst. 2 a po poradě s konzultačním fórem ve vhodných případech zavede prováděcí opatření pro výrobky s vysokým potenciálem pro nákladově efektivní snížení emisí skleníkových plynů, jako jsou lokální topidla na tuhá paliva.

(3)

Komise provedla přípravnou studii, která analyzovala technické, environmentální a hospodářské aspekty lokálních topidel na tuhá paliva běžně používaných pro vytápění obytných a komerčních budov. Na studii spolupracovaly zúčastněné a zainteresované strany z Unie a třetích zemí a její výsledky byly zveřejněny.

(4)

Environmentální aspekty lokálních topidel na tuhá paliva, které byly pro účely tohoto nařízení stanoveny jako významné, jsou spotřeba energie a emise (prachových) částic, plynných organických sloučenin, oxidu uhelnatého a oxidů dusíku ve fázi používání.

(5)

Přípravná studie ukazuje, že další požadavky týkající se jiných parametrů ekodesignu uvedených v části 1 přílohy I směrnice 2009/125/ES nejsou v případě lokálních topidel na tuhá paliva potřebné.

(6)

Oblast působnosti tohoto nařízení by měla zahrnovat lokální topidla konstruovaná na tuhá paliva (biomasu nebo fosilní paliva). Do oblasti působnosti tohoto nařízení rovněž spadají lokální topidla na tuhá paliva s funkcí nepřímého ohřevu kapaliny. Lokální topidla na tuhá paliva, která využívají nedřevní biomasu, mají specifické technické vlastnosti, a proto by měla být z působnosti tohoto nařízení vyňata.

(7)

Roční spotřeba energie v Unii spojená s lokálními topidly na tuhá paliva byla za rok 2010 odhadnuta na 627 PJ (15,0 Mtoe), což odpovídá emisím 9,5 Mt oxidu uhličitého (CO2). Očekává se, že nebudou-li přijata zvláštní opatření, v roce 2030 bude roční spotřeba energie v Unii spojená s lokálními topidly na tuhá paliva činit 812 PJ (19,4 Mtoe), což odpovídá emisím 8,8 Mt CO2.

(8)

Spotřebu energie lokálních topidel na tuhá paliva lze snížit použitím stávajících nechráněných technologií bez navýšení celkových nákladů na nákup a provoz těchto výrobků.

(9)

Roční emise částic (PM) v roce 2010 byly odhadnuty na 142 kt/rok, emise plynných organických sloučenin (OGC) na 119 kt/rok a emise oxidu uhelnatého (CO) na 1 658 kt/rok. V důsledku zvláštních opatření přijatých členskými státy a vývoje techniky se očekává, že v roce 2030 budou uvedené emise činit 94 kt/rok, 49 kt/rok a 1 433 kt/rok. Nebudou-li přijata zvláštní opatření, očekává se, že se zvýší roční emise oxidů dusíku (NOx), protože nové konstrukce lokálních topidel budou využívat vyšší teploty spalování.

(10)

Emise lokálních topidel na tuhá paliva by mohly být dále sníženy použitím stávajících nechráněných technologií bez navýšení celkových nákladů na nákup a provoz těchto výrobků.

(11)

Očekává se, že požadavky na ekodesign stanovené v tomto nařízení a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186 (2) budou mít do roku 2030 společně za výsledek odhadované roční úspory energie činící cca 41 PJ (0,9 Mtoe), což odpovídá emisím 0,4 Mt CO2.

(12)

Požadavky na ekodesign stanovené v tomto nařízení, pokud jde o emise z lokálních topidel na tuhá paliva, budou mít do roku 2030 za výsledek snížení emisí částic (PM) o 27 kt/rok, emisí plynných organických sloučenin (OGC) o 5 kt/rok a emisí oxidu uhelnatého (CO) o 399 kt/rok.

(13)

Toto nařízení se týká výrobků s různými technickými vlastnostmi. Pokud by všechny výrobky byly předmětem stejných požadavků na účinnost, některé technologie by přestaly být uváděny na trh, což by mělo negativní dopad na spotřebitele. Z toho důvodu vedou k vytvoření rovných podmínek na trhu takové požadavky na ekodesign, které jsou úměrné potenciálu jednotlivých technologií.

(14)

Požadavky na ekodesign by měly v Unii sjednotit požadavky na spotřebu energie a emise částic, plynných organických sloučenin, oxidu uhelnatého a oxidů dusíku platné pro lokální topidla na tuhá paliva, aby lépe fungoval vnitřní trh a aby se zlepšily environmentální vlastnosti dotčených výrobků.

(15)

Ve srovnání s energetickou účinností při zkoušení se energetická účinnost lokálních topidel na tuhá paliva v reálném provozu snižuje. Aby se sezónní energetická účinnost vytápění přiblížila užitečné energetické účinnosti, měli by výrobci být motivováni k využívání regulace. Za tímto účelem se předpokládá celkové snížení zohledňující rozdíl těchto dvou hodnot. Toto snížení lze vyrovnat volbou řady možností regulace.

(16)

Požadavky na ekodesign by neměly ovlivnit funkčnost ani cenovou dostupnost lokálních topidel na tuhá paliva z hlediska konečného uživatele a neměly by mít nepříznivý dopad na zdraví, bezpečnost a životní prostředí.

(17)

Časový rámec pro zavedení požadavků na ekodesign by měl být dostatečný k tomu, aby výrobci mohli provést konstrukční změny výrobků, na něž se toto nařízení vztahuje. Časový plán by měl rovněž zohlednit případný dopad na náklady výrobců, zejména pak malých a středních podniků, a zároveň zajistit včasné dosažení cílů tohoto nařízení.

(18)

Na lokální topidla na tuhá paliva se vztahují harmonizované normy, které se mají používat podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (3). Z důvodu právní jistoty a zjednodušení je vhodné příslušné harmonizované normy revidovat, aby odrážely požadavky na ekodesign stanovené tímto nařízením.

(19)

Parametry výrobků by měly být měřeny a vypočteny za použití spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod měření a výpočtů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření, včetně – pokud jsou k dispozici – harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními organizacemi na základě žádosti Komise v souladu s postupy stanovenými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (4).

(20)

V souladu s článkem 8 směrnice 2009/125/ES uvádí toto nařízení použitelné postupy posuzování shody.

(21)

Pro snazší ověřování shody by výrobci měli poskytovat údaje obsažené v technické dokumentaci uvedené v přílohách IV a V směrnice 2009/125/ES, pokud se takové údaje vztahují k požadavkům stanoveným tímto nařízením.

(22)

Pro další omezení dopadu lokálních topidel na tuhá paliva na životní prostředí by výrobci měli poskytovat informace o demontáži, recyklaci a likvidaci.

(23)

Kromě právně závazných požadavků stanovených tímto nařízením by měly být určeny orientační referenční hodnoty nejlepších dostupných technologií, aby byla zajištěna široká dostupnost a snadná přístupnost informací o vlivu lokálních topidel na tuhá paliva na životní prostředí během jejich celého životního cyklu.

(24)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 19 odst. 1 směrnice 2009/125/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign pro uvádění na trh a uvádění do provozu lokálních topidel na tuhá paliva s jmenovitým tepelným výkonem nejvýše 50 kW.

2.   Toto nařízení se nepoužije na:

a)

lokální topidla na tuhá paliva, která jsou určena pouze pro spalování nedřevní biomasy;

b)

lokální topidla na tuhá paliva určená pouze pro venkovní použití;

c)

lokální topidla na tuhá paliva, jejichž přímý tepelný výkon činí méně než 6 % celkového přímého a nepřímého tepelného výkonu při jmenovitém tepelném výkonu;

d)

lokální topidla na tuhá paliva, která nejsou sestavena při výrobě ani poskytována jedním výrobcem jako prefabrikované díly nebo součásti určené k montáži na místě;

e)

ohřívače vzduchu;

f)

saunová kamna.

Článek 2

Definice

Kromě definic uvedených v článku 2 směrnice 2009/125/ES se použijí tyto definice:

1)

„lokálním topidlem na tuhá paliva“ se rozumí zařízení pro vytápění prostorů, které vydává teplo přímým přenosem tepla, nebo přímým přenosem tepla v kombinaci s ohřevem tekutiny, aby v uzavřeném prostoru, v němž je zařízení umístěno, bylo dosaženo určité úrovně tepelné pohody osob, případně ve spojení s výdejem tepla v jiných prostorech, a které je vybaveno jedním nebo více zdroji tepla, které přeměňují tuhá paliva přímo na teplo;

2)

„lokálním topidlem na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou“ se rozumí lokální topidlo na tuhá paliva, u kterého ohniště a spaliny nejsou utěsněny vůči prostoru, v němž je výrobek umístěn, a které je těsně napojeno na komín nebo krbový otvor nebo které k odvodu spalin vyžaduje kouřovod;

3)

„lokálním topidlem na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou“ se rozumí lokální topidlo na tuhá paliva, u kterého lze ohniště a spaliny utěsnit vůči prostoru, v němž je výrobek umístěn, a které je těsně napojeno na komín nebo krbový otvor nebo které k odvodu spalin vyžaduje kouřovod;

4)

„sporákem“ se rozumí lokální topidlo na tuhá paliva, které v jednom opláštění spojuje funkci lokálního topidla na tuhá paliva a varné desky a/nebo trouby, jež jsou určeny pro přípravu pokrmů, a které je těsně napojeno na komín nebo krbový otvor nebo které k odvodu spalin vyžaduje kouřovod;

5)

„lokálním topidlem na tuhá paliva bez odvodu spalin“ se rozumí lokální topidlo na tuhá paliva, které vypouští spaliny do prostoru, v němž je umístěno;

6)

„lokálním topidlem na tuhá paliva s odvodem spalin do komína“ se rozumí lokální topidlo na tuhá paliva určené k usazení pod komín nebo do krbu bez utěsnění mezi výrobkem a komínem nebo krbovým otvorem a s možností volného proudění spalin z ohniště do komína nebo kouřovodu;

7)

„saunovými kamny“ se rozumí lokální topidlo na tuhá paliva, které je zabudováno v suché či vlhké sauně nebo v podobném prostředí, nebo je pro takové použití určeno;

8)

„ohřívačem vzduchu“ se rozumí výrobek, který je pouze zdrojem tepla pro teplovzdušný systém vytápění, lze jej připojit k potrubí, je určen k upevnění nebo zajištění na konkrétním místě nebo k montáži na zeď a který rozvádí vzduch pomocí zařízení zajišťujícího pohyb vzduchu, aby v uzavřeném prostoru, v němž je výrobek umístěn, bylo dosaženo určité úrovně tepelné pohody osob;

9)

„tuhým palivem“ se rozumí palivo, které je za běžných pokojových teplot tuhé, včetně tuhé biomasy a tuhých fosilních paliv;

10)

„biomasou“ se rozumí biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících odvětví, včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu;

11)

„dřevní biomasou“ se rozumí biomasa pocházející ze stromů, křovin a keřů, včetně dřevěných polen, dřevní štěpky, lisovaného dřeva ve formě pelet, lisovaného dřeva ve formě briket a pilin;

12)

„nedřevní biomasou“ se rozumí jiná než dřevní biomasa, včetně např. slámy, ozdobnice čínské, rákosu, jader, obilovin, olivových pecek a pokrutin a skořápek z ořechů;

13)

„fosilním tuhým palivem“ se rozumí tuhé palivo jiné než biomasa, včetně antracitu, antracitového uhlí, vysokoteplotního koksu, nízkoteplotního koksu, černého uhlí, hnědého uhlí, směsi fosilních paliv nebo směsi biomasy a fosilního paliva; pro účely tohoto nařízení se jím rozumí též rašelina;

14)

„preferovaným palivem“ se rozumí jedno konkrétní palivo, které se má podle pokynů výrobce v lokálním topidle na tuhá paliva přednostně používat;

15)

„jiným vhodným palivem“ se rozumí palivo jiné než preferované palivo, které lze podle pokynů výrobce v lokálním topidle na tuhá paliva používat, včetně všech paliv, která jsou zmíněna v návodu pro osoby provádějící instalaci a pro konečné uživatele, na volně přístupných internetových stránkách výrobců a dodavatelů, v technických či propagačních materiálech a v reklamách;

16)

„přímým tepelným výkonem“ se rozumí tepelný výkon výrobku, pokud jde o přenos tepla z výrobku sáláním a konvekcí do vzduchu, nezahrnující tepelný výkon výrobku, pokud jde o přenos tepla do teplonosného média, a vyjádřený v kW;

17)

„nepřímým tepelným výkonem“ se rozumí tepelný výkon výrobku, pokud jde o přenos tepla do teplonosného média v rámci téhož procesu výroby tepla, který poskytuje přímý tepelný výkon výrobku, vyjádřený v kW;

18)

„funkcí nepřímého vytápění“ se rozumí, že výrobek je schopen přenášet část celkového tepelného výkonu do teplonosného média pro použití k vytápění prostorů nebo ohřevu teplé vody v domácnosti;

19)

„jmenovitým tepelným výkonem“ (Pnom ) se rozumí výrobcem deklarovaný tepelný výkon lokálního topidla na tuhá paliva vyjádřený v kW a zahrnující přímý tepelný výkon i (případný) nepřímý tepelný výkon při provozu s nastavením na maximální tepelný výkon, který lze dlouhodobě udržet;

20)

„minimálním tepelným výkonem“ (Pmin ) se rozumí výrobcem deklarovaný tepelný výkon lokálního topidla na tuhá paliva vyjádřený v kW a zahrnující přímý tepelný výkon i (případný) nepřímý tepelný výkon při provozu s nastavením na nejnižší tepelný výkon;

21)

výrazem „určený pro venkovní použití“ se rozumí, že výrobek je vhodný k bezpečnému používání vně uzavřených prostorů, včetně možného použití ve venkovním prostředí;

22)

„částicemi“ se rozumí částice různého tvaru, struktury a hustoty rozptýlené v plynném skupenství spalin;

23)

„rovnocenným modelem“ se rozumí model uvedený na trh se stejnými technickými parametry stanovenými v odst. 3 tabulce 1 přílohy II, jako má jiný model uvedený na trh stejným výrobcem.

Další definice pro účely příloh II až V jsou uvedeny v příloze I.

Článek 3

Požadavky na ekodesign a harmonogram

1.   Požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva jsou stanoveny v příloze II.

2.   Lokální topidla na tuhá paliva musí splňovat požadavky stanovené v příloze II od 1. ledna 2022.

3.   Splnění požadavků na ekodesign se měří a počítá v souladu s metodami stanovenými v příloze III.

Článek 4

Posuzování shody

1.   Postupem posuzování shody uvedeným v čl. 8 odst. 2 směrnice 2009/125/ES je systém interní kontroly návrhu stanovený v příloze IV uvedené směrnice nebo systém řízení stanovený v příloze V uvedené směrnice.

2.   Pro účely posuzování shody podle článku 8 směrnice 2009/125/ES musí technická dokumentace obsahovat informace uvedené v odst. 3 přílohy II tohoto nařízení.

3.   Jestliže informace uvedené v technické dokumentaci k některému modelu byly získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací údajů o jiných modelech, případně oběma těmito metodami, musí technická dokumentace obsahovat podrobnosti o těchto výpočtech nebo extrapolacích či obou těchto metodách a o zkouškách provedených výrobci za účelem ověření přesnosti provedených výpočtů. V takových případech musí technická dokumentace obsahovat také seznam modelů, z kterých se při extrapolaci vycházelo, a všech dalších modelů, u kterých byly informace uvedené v technické dokumentaci získány stejným způsobem.

Článek 5

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy při provádění kontrol v rámci dohledu nad trhem podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES za účelem zajištění plnění požadavků stanovených v příloze II tohoto nařízení použijí postup ověřování stanovený v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 6

Orientační referenční hodnoty

Orientační referenční hodnoty pro lokální topidla na tuhá paliva s nejlepšími provozními parametry, která jsou dostupná na trhu v době vstupu tohoto nařízení v platnost, jsou uvedeny v příloze V.

Článek 7

Přezkum

1.   Komise přezkoumá toto nařízení s ohledem na technický pokrok a výsledek tohoto přezkumu předloží konzultačnímu fóru nejpozději do 1. ledna 2024. V rámci přezkumu zejména posoudí:

zda je vhodné stanovit přísnější požadavky na ekodesign, pokud jde o energetickou účinnost a emise částic (PM), plynných organických sloučenin (OGC), oxidu uhelnatého (CO) a oxidů dusíku (NOx),

zda by měly být změněny přípustné tolerance při ověřování.

2.   Komise přezkoumá, zda je pro lokální topidla na tuhá paliva vhodné zavést certifikaci třetími stranami, a výsledek tohoto přezkumu předloží konzultačnímu fóru nejpozději do 22. srpna 2018.

Článek 8

Přechodná ustanovení

Do 1. ledna 2022 mohou členské státy povolovat uvádění na trh a do provozu lokálních topidel na tuhá paliva, která jsou v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy o sezónní energetické účinnosti vytápění, emisích částic, emisích plynných organických sloučenin, emisích oxidu uhelnatého a emisích oxidů dusíku.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. dubna 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186 ze dne 24. dubna 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel (viz strana 20 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).


PŘÍLOHA I

Definice použitelné pro přílohy II až V

Pro účely příloh II až V se použijí tyto definice:

1)

„sezónní energetickou účinností vytápění“ (ηs) se rozumí poměr mezi potřebou tepla pro vytápění dodávaného lokálním topidlem na tuhá paliva a roční spotřebou energie potřebné k uspokojení této potřeby, vyjádřený v %;

2)

„převodním koeficientem“ (CC) se rozumí koeficient odrážející odhadovanou 40 % průměrnou účinnost při výrobě energie v EU uvedený ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU (1); hodnota převodního koeficientu je CC = 2,5;

3)

„emisemi částic“ se rozumí emise částic při jmenovitém tepelném výkonu, vyjádřené v mg/m3 suchých spalin a přepočtené na 273 K a 1 013 mbar při referenčním obsahu O2 13 %, nebo vážený průměr emisí částic při až čtyřech rychlostech hoření, vyjádřený v g/kg sušiny;

4)

„emisemi oxidu uhelnatého“ se rozumí emise oxidu uhelnatého při jmenovitém tepelném výkonu, vyjádřené v mg/m3 spalin a přepočtené na 273 K a 1 013 mbar při referenčním obsahu O2 13 %;

5)

„emisemi plynných organických sloučenin“ se rozumí emise plynných organických sloučenin při jmenovitém tepelném výkonu, vyjádřené v mgC/m3 spalin a přepočtené na 273 K a 1 013 mbar při referenčním obsahu O2 13 %;

6)

„emisemi oxidů dusíku“ se rozumí emise oxidů dusíku při jmenovitém tepelném výkonu, vyjádřené v mg/m3 spalin, vyjádřené jako NO2 a přepočtené na 273 K a 1 013 mbar při referenčním obsahu O2 13 %;

7)

„výhřevností“ (NCV) se rozumí celkové množství tepla uvolněné úplným spálením jednotkového množství paliva obsahujícího příslušnou vlhkost za přítomnosti kyslíku, přičemž spaliny nejsou ochlazeny na teplotu okolního prostředí;

8)

„užitečnou účinností při jmenovitém resp. minimálním tepelném výkonu“ (ηth,nom, resp. ηth,min) se rozumí poměr mezi užitečným tepelným výkonem a celkovým příkonem lokálního topidla na tuhá paliva vyjádřeným pomocí výhřevnosti, vyjádřený v %;

9)

„elektrickým příkonem při jmenovitém tepelném výkonu“ (elmax) se rozumí elektrický příkon lokálního topidla na tuhá paliva při poskytování jmenovitého tepelného výkonu. Elektrický příkon se stanoví bez uvážení příkonu oběhového čerpadla, pokud výrobek nabízí funkci nepřímého vytápění a oběhové čerpadlo je jeho součástí, a vyjádří se v kW;

10)

„elektrickým příkonem při minimálním tepelném výkonu“ (elmin) se rozumí elektrický příkon lokálního topidla na tuhá paliva při poskytování minimálního tepelného výkonu. Elektrický příkon se stanoví bez uvážení příkonu oběhového čerpadla, pokud výrobek nabízí funkci nepřímého vytápění a oběhové čerpadlo je jeho součástí, a vyjádří se v kW;

11)

„elektrickým příkonem v pohotovostním režimu“ (elsb) se rozumí elektrický příkon výrobku v pohotovostním režimu, vyjádřený v kW;

12)

„příkonem trvale hořícího zapalovacího hořáku“ (Ppilot) se rozumí spotřeba tuhého paliva pro zajištění plamene, který slouží k zapalování výkonnějšího procesu spalování potřebného pro dosažení jmenovitého tepelného výkonu nebo tepelného výkonu při částečném zatížení, pokud hoří déle než 5 minut před zapálením hlavního hořáku, vyjádřená jako příkon v kW;

13)

„jedním stupněm tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti“ se rozumí, že výrobek neumožňuje automaticky měnit tepelný výkon a neexistuje zpětná vazba informující o teplotě v místnosti, která by automatické přizpůsobení tepelného výkonu umožňovala;

14)

„dvěma nebo více ručními stupni, bez regulace teploty v místnosti“ se rozumí, že výrobek umožňuje ručně měnit tepelný výkon ve dvou nebo více stupních a není vybaven zařízením, které automaticky reguluje tepelný výkon podle požadované teploty ve vnitřním prostoru;

15)

výrazem „s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti“ se rozumí, že výrobek je vybaven neelektronickým zařízením, které umožňuje automaticky měnit tepelný výkon výrobku po určitou dobu podle určité vyžadované úrovně tepelné pohody ve vnitřním prostoru;

16)

výrazem „s elektronickou regulací teploty v místnosti“ se rozumí, že výrobek je vybaven začleněným nebo vnějším elektronickým zařízením, které umožňuje automaticky měnit tepelný výkon výrobku po určitou dobu podle určité vyžadované úrovně tepelné pohody ve vnitřním prostoru;

17)

výrazem „s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem“ se rozumí, že výrobek je vybaven začleněným nebo vnějším elektronickým zařízením, které umožňuje automaticky regulovat tepelný výkon výrobku po určitou dobu podle určité vyžadované úrovně tepelné pohody ve vnitřním prostoru a které umožňuje nastavit časování a úrovně teploty na období 24 hodin;

18)

výrazem „s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem“ se rozumí, že výrobek je vybaven začleněným nebo vnějším elektronickým zařízením, které umožňuje automaticky regulovat tepelný výkon výrobku po určitou dobu podle určité vyžadované úrovně tepelné pohody ve vnitřním prostoru a které umožňuje nastavit časování a úrovně teploty na celý týden. V tomto období 7 dnů musí být umožněno různé nastavení pro jednotlivé dny;

19)

„regulací teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob“ se rozumí, že výrobek je vybaven začleněným nebo vnějším elektronickým zařízením, které automaticky sníží nastavenou teplotu v místnosti, pokud v místnosti není zjištěna přítomnost žádných osob;

20)

„regulací teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna“ se rozumí, že výrobek je vybaven začleněným nebo vnějším elektronickým zařízením, které sníží tepelný výkon, jestliže bylo otevřeno okno nebo dveře. Pokud se k detekci otevření okna nebo dveří používá čidlo, může být namontováno s výrobkem, vně výrobku, jako součást konstrukce budovy nebo s použitím kombinace uvedených možností;

21)

výrazem „s dálkovým ovládáním“ se rozumí funkce, která umožňuje výrobek ovládat na dálku, z míst vně budovy, v níž je výrobek umístěn;

22)

výrazem „jednostupňový“ se rozumí, že výrobek neumožňuje automaticky regulovat tepelný výkon;

23)

výrazem „dvoustupňový“ se rozumí, že výrobek umožňuje automaticky regulovat tepelný výkon ve dvou různých stupních podle skutečné teploty vzduchu ve vnitřních prostorech a požadované teploty vzduchu ve vnitřních prostorech s řízením pomocí zařízení pro snímání teploty a rozhraní, které nemusí být nutně začleněno do samotného výrobku;

24)

výrazem „vícestupňový“ se rozumí, že výrobek umožňuje automaticky regulovat tepelný výkon ve třech nebo více různých stupních podle skutečné teploty vzduchu ve vnitřních prostorech a požadované teploty vzduchu ve vnitřních prostorech s řízením pomocí zařízení pro snímání teploty a rozhraní, které nemusí být nutně začleněno do samotného výrobku;

25)

„pohotovostním režimem“ se rozumí stav, kdy je výrobek připojen ke zdroji síťového napájení, přičemž k fungování v souladu se zamýšleným účelem vyžaduje energii ze síťového zdroje napájení a zajišťuje pouze následující funkce, které mohou trvat neomezeně dlouho: funkci opětovné aktivace nebo funkci opětovné aktivace a pouze indikaci aktivované funkce opětovné aktivace a/nebo zobrazení informací nebo stavu;

26)

„jiným fosilním palivem“ se rozumí fosilní palivo jiné než antracit a antracitové uhlí, vysokoteplotní koks, nízkoteplotní koks, černé uhlí, hnědé uhlí, rašelina nebo brikety ze směsi fosilních paliv;

27)

„jinou dřevní biomasou“ se rozumí dřevní biomasa jiná než dřevěná polena s obsahem vlhkosti nejvýše 25 %, briketované palivo s obsahem vlhkosti nižším než 14 % nebo lisované dřevo s obsahem vlhkosti nižším než 12 %;

28)

„identifikační značkou modelu“ se rozumí kód, obvykle alfanumerický, který odlišuje konkrétní model lokálního topidla na tuhá paliva od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo názvem výrobce;

29)

„obsahem vlhkosti“ se rozumí podíl hmotnosti vody v palivu k celkové hmotnosti paliva ve stavu, v jakém se v lokálním topidle na tuhá paliva používá.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).


PŘÍLOHA II

Požadavky na ekodesign

1.   Zvláštní požadavky na ekodesign, pokud jde o sezónní energetickou účinnost vytápění

a)

Lokální topidla na tuhá paliva musí od 1. ledna 2022 splňovat tyto požadavky:

i)

sezónní energetická účinnost vytápění lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou nesmí být nižší než 30 %;

ii)

sezónní energetická účinnost vytápění lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet nesmí být nižší než 65 %;

iii)

sezónní energetická účinnost vytápění lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet nesmí být nižší než 79 %;

iv)

sezónní energetická účinnost vytápění sporáků nesmí být nižší než 65 %.

2.   Zvláštní požadavky na ekodesign, pokud jde o emise

a)

Od 1. ledna 2022 nesmí emise částic (PM) z lokálních topidel na tuhá paliva překročit tyto hodnoty:

i)

emise PM z lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou nesmí překročit 50 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 % při měření metodou popsanou v příloze III odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 1, nebo 6 g/kg (sušiny) při měření metodou popsanou v příloze III odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 2;

ii)

emise PM z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a ze sporáků nesmí překročit 40 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 % při měření metodou popsanou v příloze III odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 1, nebo 5 g/kg (sušiny) při měření metodou popsanou v příloze III odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 2, nebo 2,4 g/kg (sušiny) v případě biomasy či 5,0 g/kg v případě tuhých fosilních paliv při měření metodou popsanou v příloze III odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 3;

iii)

emise PM z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet nesmí překročit 20 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 % při měření metodou popsanou v příloze III odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 1, nebo 2,5 g/kg (sušiny) při měření metodou popsanou v příloze III odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 2, nebo 1,2 g/kg (sušiny) při měření metodou popsanou v příloze III odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 3.

b)

Od 1. ledna 2022 nesmí emise plynných organických sloučenin (OGC) z lokálních topidel na tuhá paliva překročit tyto hodnoty:

i)

emise OGC z lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a ze sporáků nesmí překročit 120 mgC/m3 při referenčním obsahu O2 13 %;

ii)

emise OGC z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet nesmí překročit 60 mgC/m3 při referenčním obsahu O2 13 %.

c)

Od 1. ledna 2022 nesmí emise oxidu uhelnatého (CO) z lokálních topidel na tuhá paliva překročit tyto hodnoty:

i)

emise CO z lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou nesmí překročit 2 000 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %;

ii)

emise CO z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a ze sporáků nesmí překročit 1 500 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %;

iii)

emise CO z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet nesmí překročit 300 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %.

d)

Od 1. ledna 2022 nesmí emise oxidů dusíku (NOx) z lokálních topidel na tuhá paliva překročit tyto hodnoty:

i)

emise NOx z lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou a ze sporáků využívajících biomasu nesmí překročit 200 mg/m3, vyjádřeno jako NO2 při referenčním obsahu O2 13 %;

ii)

emise NOx z lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou a ze sporáků využívajících fosilní tuhá paliva nesmí překročit 300 mg/m3, vyjádřeno jako NO2 při referenčním obsahu O2 13 %.

3.   Požadavky na informace o výrobku

a)

Od 1. ledna 2022 musí být k lokálním topidlům na tuhá paliva poskytnuty tyto informace o výrobku:

i)

návody pro osoby provádějící instalaci a pro konečné uživatele, jakož i volně přístupné internetové stránky výrobců, jejich zplnomocněných zástupců a dovozců musí obsahovat tyto prvky:

1)

technické informace uvedené v tabulce 1, přičemž technické parametry musí být změřeny a vypočteny podle přílohy III a uvedeny s tolika platnými číslicemi, kolik stanoví tabulka;

2)

veškerá konkrétní preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě lokálního topidla na tuhá paliva;

3)

informace potřebné pro demontáž, recyklaci a/nebo likvidaci výrobku na konci doby životnosti;

ii)

technická dokumentace pro účely posuzování shody podle článku 4 musí obsahovat tyto prvky:

1)

prvky uvedené v písmenu a);

2)

případně seznam rovnocenných modelů;

3)

pokud je preferovaným palivem nebo jiným vhodným palivem jiná dřevní biomasa, nedřevní biomasa, jiné fosilní palivo nebo jiná směs biomasy a fosilních paliv, jak uvádí tabulka 1, popis paliva dostatečný pro jeho jednoznačnou identifikaci a příslušnou technickou normu nebo specifikaci paliva, včetně naměřeného obsahu vlhkosti a obsahu popela, u jiných fosilních paliv též naměřený obsah prchavé hořlaviny v palivu.

b)

Od 1. ledna 2022 musí být k lokálním topidlům na tuhá paliva poskytnuty tyto informace o výrobku:

i)

pouze v případě lokálních topidel na tuhá paliva bez odvodu spalin a lokálních topidel na tuhá paliva s odvodem spalin do komína: v návodu pro konečné uživatele, na volně přístupných internetových stránkách výrobců a na obalu výrobku musí být způsobem, který zajistí zřetelnou viditelnost a čitelnost, a v jazyce, kterému snadno rozumí koneční uživatelé v členském státě, v němž je výrobek uváděn na trh, uvedena věta „Tento výrobek není vhodný jako hlavní zdroj tepla k vytápění.“, přičemž:

1)

v návodu pro konečné uživatele musí být tato věta uvedena na obálce návodu;

2)

na volně přístupných internetových stránkách výrobců musí být tato věta zobrazena společně s ostatními vlastnostmi výrobku;

3)

na obalu výrobku musí být tato věta umístěna tak, aby byla dobře viditelná, když je výrobek vystaven pro konečného uživatele před nákupem.

Tabulka 1

Požadavky na informace týkající se lokálních topidel na tuhá paliva

Identifikační značka (značky) modelu:

Funkce nepřímého vytápění: [ano/ne]

Přímý tepelný výkon: …(kW)

Nepřímý tepelný výkon: …(kW)

Palivo

Preferované palivo (pouze jedno):

Jiná vhodná paliva:

ηs [x%]:

Emise při vytápění prostorů při jmenovitém tepelném výkonu (1)

Emise při vytápění prostorů při minimálním tepelném výkonu (1)  (2)

PM

OGC

CO

NOx

PM

OGC

CO

NOx

[x] mg/Nm3 (13 % O2)

[x] mg/Nm3 (13 % O2)

Dřevěná polena s obsahem vlhkosti ≤ 25 %

[ano/ne]

[ano/ne]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisované dřevo s obsahem vlhkosti < 12 %

[ano/ne]

[ano/ne]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiná dřevní biomasa

[ano/ne]

[ano/ne]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedřevní biomasa

[ano/ne]

[ano/ne]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antracit a antracitové uhlí

[ano/ne]

[ano/ne]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysokoteplotní koks

[ano/ne]

[ano/ne]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nízkoteplotní koks

[ano/ne]

[ano/ne]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Černé uhlí

[ano/ne]

[ano/ne]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hnědouhelné brikety

[ano/ne]

[ano/ne]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rašelinové brikety

[ano/ne]

[ano/ne]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brikety ze směsi fosilních paliv

[ano/ne]

[ano/ne]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné fosilní palivo

[ano/ne]

[ano/ne]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brikety ze směsi biomasy a fosilních paliv

[ano/ne]

[ano/ne]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv

[ano/ne]

[ano/ne]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti při provozu pouze s preferovaným palivem

Údaj

Značka

Hodnota

Jednotka

 

Údaj

Značka

Hodnota

Jednotka

Tepelný výkon

 

Užitečná účinnost (NCV v původním stavu)

Jmenovitý tepelný výkon

Pnom

x

kW

Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu

ηth,nom

x,x

%

Minimální tepelný výkon (orientační)

Pmin

[x,x/netýká se]

kW

Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu (orientační)

ηth,min

[x,x/netýká se]

%

Spotřeba pomocné elektrické energie

 

Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti

(vyberte jeden)

Při jmenovitém tepelném výkonu

elmax

x,xxx

kW

jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti

[ano/ne]

 

Při minimálním tepelném výkonu

elmin

x,xxx

kW

dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti

[ano/ne]

V pohotovostním režimu

elSB

x,xxx

kW

s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti

[ano/ne]

Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku

s elektronickou regulací teploty v místnosti

[ano/ne]

Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku (případně)

Ppilot

[x,xxx/netýká se]

kW

s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem

[ano/ne]

 

s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem

[ano/ne]

Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)

regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob

[ano/ne]

 

regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna

[ano/ne]

s dálkovým ovládáním

[ano/ne]

Kontaktní údaje

Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.


(1)  PM = částice, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NOx = oxidy dusíku.

(2)  Povinné, pouze pokud se použije korekční faktor F(2) nebo F(3).


PŘÍLOHA III

Měření a výpočty

1.   Pro účely shody a ověření shody s požadavky tohoto nařízení se při měřeních a výpočtech použijí harmonizované normy, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiné spolehlivé, přesné a opakovatelné metody, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější metody. Musí splňovat podmínky stanovené v bodech 2 až 5.

2.   Obecné podmínky pro měření a výpočty

a)

Lokální topidla na tuhá paliva se zkouší s preferovaným palivem a případnými jinými vhodnými palivy uvedenými v tabulce 1 přílohy II.

b)

Deklarované hodnoty jmenovitého tepelného výkonu a sezónní energetické účinnosti vytápění se zaokrouhlí na jedno desetinné místo.

c)

Deklarované hodnoty emisí se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.

3.   Obecné podmínky pro sezónní energetickou účinnost vytápění

a)

Sezónní energetická účinnost vytápění (ηS ) se vypočte jako sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu (ηS,on ) opravená o příspěvky zohledňující regulaci tepelného výkonu, spotřebu pomocné elektrické energie a energetickou spotřebu trvale hořícího zapalovacího hořáku.

b)

Spotřeba elektřiny se vynásobí převodním koeficientem (CC) rovným 2,5.

4.   Obecné podmínky pro emise

a)

U lokálních topidel na tuhá paliva se při měření zohlední emise částic (PM), plynných organických sloučenin (OGC), oxidu uhelnatého (CO) a oxidů dusíku (NOx), které se všechny měří současně, též se sezónní energetickou účinností vytápění, s výjimkou emisí PM, pokud se použije metoda podle odst. 4 písm. a) bodu i) podbodu 2 nebo 3.

i)

Pro měření emisí PM jsou povoleny tři metody, z nichž každá má své vlastní požadavky; použije se jen jedna z nich:

1)

měření emisí PM vzorkováním části proudu suchých spalin skrz zahřátý filtr. Měření emisí PM při měření ve spalinách spotřebiče se provádí při jmenovitém výkonu spotřebiče a případně při částečném zatížení;

2)

měření emisí PM vzorkováním části proudu spalin zředěných v plnoprůtočném ředicím tunelu skrz filtr s teplotou okolního prostředí, a to po dobu celého cyklu hoření a s použitím přirozeného tahu;

3)

měření emisí PM vzorkováním části proudu spalin zředěných v plnoprůtočném ředicím tunelu skrz filtr s teplotou okolního prostředí nebo v elektrostatickém odlučovači, a to po dobu 30 minut a s použitím pevného tahu 12 Pa.

ii)

Měření emisí OGC při měření ve spalinách spotřebiče se provádí odběrem a kontinuálním měřením a je založeno na plamenné ionizační detekci. Získaný výsledek se vyjádří v miligramech uhlíku. Měření emisí OGC při měření ve spalinách spotřebiče se provádí při jmenovitém výkonu spotřebiče a případně při částečném zatížení.

iii)

Měření emisí CO při měření ve spalinách spotřebiče se provádí odběrem a kontinuálním měřením a je založeno na infračervené detekci. Měření emisí CO při měření ve spalinách spotřebiče se provádí při jmenovitém výkonu spotřebiče a případně při částečném zatížení.

iv)

Měření emisí NOx při měření ve spalinách spotřebiče se provádí odběrem a kontinuálním měřením a je založeno na chemoluminiscenci. Emise oxidů dusíku se měří jako součet emisí oxidu dusnatého a oxidu dusičitého a vyjádří se v emisích oxidu dusičitého. Měření emisí NOx při měření ve spalinách spotřebiče se provádí při jmenovitém výkonu spotřebiče a případně při částečném zatížení.

b)

Deklarované hodnoty jmenovitého tepelného výkonu, sezónní energetické účinnosti vytápění a emisí se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.

5.   Zvláštní podmínky pro sezónní energetickou účinnost vytápění

a)

Sezónní energetická účinnost vytápění je u lokálních topidel na tuhá paliva definována takto:

ηS = ηS,on – 10% + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

kde:

ηS,on je sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu, vyjádřená v procentech a vypočtená podle bodu 5 písm. b),

F(2) je korekční faktor vyjádřený v procentech, který zohledňuje kladný příspěvek k sezónní energetické účinnosti vytápění, jenž je dán upravenými příspěvky regulace tepelné pohody ve vnitřních prostorech, jejichž hodnoty se navzájem vylučují a nelze je sčítat,

F(3) je korekční faktor vyjádřený v procentech, který zohledňuje kladný příspěvek k sezónní energetické účinnosti vytápění, jenž je dán upravenými příspěvky regulace zajišťující tepelnou pohodu ve vnitřních prostorech, jejichž hodnoty lze sčítat,

F(4) je korekční faktor vyjádřený v procentech, který zohledňuje záporný příspěvek k sezónní energetické účinnosti vytápění, jenž je dán spotřebou pomocné elektrické energie,

F(5) je korekční faktor vyjádřený v procentech, který zohledňuje záporný příspěvek k sezónní energetické účinnosti vytápění, jenž je dán energetickou spotřebou trvale hořícího zapalovacího hořáku.

b)

Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu se vypočte takto:

ηS,on = ηth,nom

kde:

ηth,nom je užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu, vztažená k výhřevnosti.

c)

Korekční faktor F(2), který zohledňuje kladný příspěvek k sezónní energetické účinnosti vytápění, jenž je dán upravenými příspěvky regulace zajišťující tepelnou pohodu ve vnitřních prostorech, jejichž hodnoty se navzájem vylučují nebo je nelze sčítat, se vypočte takto:

U lokálních topidel na tuhá paliva se korekční faktor F(2) rovná jednomu z faktorů podle tabulky 2 v závislosti na charakteristice použité regulace. Lze vybrat jen jednu hodnotu.

Tabulka 2

Korekční faktor F(2)

Vybavení výrobku (lze použít jen jednu možnost):

F(2)

jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti

0,0 %

dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty

1,0 %

s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti

2,0 %

s elektronickou regulací teploty v místnosti

4,0 %

s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem

6,0 %

s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem

7,0 %

U lokálních topidel na tuhá paliva, která při nastavení regulace teploty na nejnižší tepelný výkon nesplňují emisní požadavky stanovené v bodě 2 přílohy II, je korekční faktor F(2) roven nule. Tepelný výkon při tomto nastavení nesmí být vyšší než 50 % jmenovitého tepelného výkonu.

d)

Korekční faktor F(3), který zohledňuje kladný příspěvek k sezónní energetické účinnosti vytápění, jenž je dán upravenými příspěvky regulace zajišťující tepelnou pohodu ve vnitřních prostorech, jejichž hodnoty lze sčítat, se vypočte takto:

U lokálních topidel na tuhá paliva se korekční faktor F(3) rovná součtu hodnot podle tabulky 3 v závislosti na charakteristikách použité regulace.

Tabulka 3

Korekční faktor F(3)

Vybavení výrobku (lze použít více možností):

F(3)

regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob

1,0 %

regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna

1,0 %

s dálkovým ovládáním

1,0 %

U lokálních topidel na tuhá paliva, která při nastavení regulace teploty na nejnižší tepelný výkon nesplňují emisní požadavky stanovené v bodě 2 přílohy II, je korekční faktor F(3) roven nule. Tepelný výkon při tomto nastavení nesmí být vyšší než 50 % jmenovitého tepelného výkonu.

e)

Korekční faktor F(4), který zohledňuje spotřebu pomocné elektrické energie, se vypočte takto:

Tento korekční faktor zohledňuje spotřebu pomocné elektrické energie při provozu v zapnutém režimu a v pohotovostním režimu.

Formula

kde:

elmax je elektrický příkon při jmenovitém tepelném výkonu, vyjádřený v kW,

elmin je elektrický příkon při minimálním tepelném výkonu, vyjádřený v kW. Pokud výrobek nenabízí minimální tepelný výkon, použije se hodnota elektrického příkonu při jmenovitém tepelném výkonu,

elsb je elektrický příkon výrobku v pohotovostním režimu, vyjádřený v kW,

Pnom je jmenovitý tepelný výkon výrobku, vyjádřený v kW.

f)

Korekční faktor F(5), který se týká příkonu trvale hořícího zapalovacího hořáku, se vypočte takto:

Tento korekční faktor zohledňuje příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku.

Formula

kde:

Ppilot je příkon zapalovacího hořáku, vyjádřený v kW,

Pnom je jmenovitý tepelný výkon výrobku, vyjádřený v kW.


PŘÍLOHA IV

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Při provádění kontrol v rámci dohledu nad trhem podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES použijí orgány členských států tento postup ověřování požadavků stanovených v příloze II:

1.

Orgány členského státu provedou zkoušku jednoho kusu každého modelu. Příslušný kus se zkouší s jedním nebo více palivy, jejichž charakteristiky jsou podobné jako v případě paliv, která použil výrobce při měřeních podle přílohy III.

2.

Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům stanoveným v příloze II tohoto nařízení, pokud:

a)

deklarované hodnoty vyhovují požadavkům přílohy II;

b)

sezónní energetická účinnost vytápění ηs není o více než 5 % nižší než deklarovaná hodnota;

c)

emise:

1)

částic (PM) nepřekračují deklarovanou hodnotu o více než 20 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 % v případě lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a sporáků a o více než 10 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 % v případě lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet při měření metodou popsanou v odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 1 přílohy III, nebo o více než 1 g/kg při měření metodou popsanou v čl. 4 písm. a) bodě i) podbodě 2 přílohy III, nebo o více než 0,8 g/kg při měření metodou popsanou v odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 3 přílohy III;

2)

plynných organických sloučenin (OGC) nepřekračují deklarovanou hodnotu o více než 25 mgC/m3 při referenčním obsahu O2 13 % v případě lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a sporáků a o více než 15 mgC/m3 při referenčním obsahu O2 13 % v případě lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet;

3)

oxidu uhelnatého (CO) nepřekračují deklarovanou hodnotu o více než 275 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 % v případě lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a sporáků a o více než 60 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 % v případě lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet;

4)

oxidů dusíku (NOx) nepřekračují deklarovanou hodnotu o více než 30 mg/m3, vyjádřeno jako NO2 při referenčním obsahu O2 13 %.

3.

Pokud není dosaženo výsledku podle bodu 2 písm. a), má se za to, že model a všechny rovnocenné modely nevyhovují požadavkům tohoto nařízení. Pokud není dosaženo některého z výsledků podle bodu 2 písm. b) nebo c), orgány členského státu náhodně vyberou pro přezkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou vybrané tři další kusy představovat jeden nebo více rovnocenných modelů, které jsou jako rovnocenné výrobky uvedeny v technické dokumentaci výrobce.

4.

Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům stanoveným v příloze II tohoto nařízení, pokud:

a)

deklarované hodnoty u uvedených tří dalších kusů vyhovují požadavkům stanoveným v příloze II;

b)

průměrná sezónní energetická účinnost vytápění ηs uvedených tří dalších kusů není o více než 5 % nižší než deklarovaná hodnota;

c)

v případě uvedených tří dalších kusů průměrné emise:

1)

částic (PM) nepřekračují deklarovanou hodnotu o více než 20 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 % v případě lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a sporáků a o více než 10 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 % v případě lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet při měření metodou popsanou v odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 1 přílohy III, nebo o více než 1 g/kg při měření metodou popsanou v čl. 4 písm. a) bodě i) podbodě 2 přílohy III, nebo o více než 0,8 g/kg při měření metodou popsanou v odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 3 přílohy III;

2)

plynných organických sloučenin (OGC) nepřekračují deklarovanou hodnotu o více než 25 mgC/m3 při referenčním obsahu O2 13 % v případě lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a sporáků a o více než 15 mgC/m3 při referenčním obsahu O2 13 % v případě lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet;

3)

oxidu uhelnatého (CO) nepřekračují deklarovanou hodnotu o více než 275 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 % v případě lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a sporáků a o více než 60 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 % v případě lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet;

4)

oxidů dusíku (NOx) nepřekračují deklarovanou hodnotu o více než 30 mg/m3, vyjádřeno jako NO2 při referenčním obsahu O2 13 %.

5.

Jestliže výsledků uvedených v bodě 4 není dosaženo, má se za to, že model a všechny ekvivalentní modely nesplňují požadavky tohoto nařízení.

Orgány členských států poskytnou výsledky zkoušek a další relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi do jednoho měsíce od přijetí rozhodnutí o nevyhovění modelu.

6.

Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze III.

Přípustné tolerance při ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity dodavatelem jako přípustná tolerance při stanovení hodnot v technické dokumentaci.


PŘÍLOHA V

Orientační referenční hodnoty podle článku 6

V době vstupu tohoto nařízení v platnost byla pro lokální topidla na tuhá paliva, pokud jde o sezónní energetickou účinnost vytápění a emise částic, oxidu uhelnatého, plynných organických sloučenin a oxidů dusíku, označena jako nejlepší na trhu technologie s parametry uvedenými níže. V době vstupu tohoto nařízení v platnost nebylo zjištěno žádné lokální topidlo na tuhá paliva, které by splňovalo všechny hodnoty uvedené v bodech 1 až 5. Několik lokálních topidel na tuhá paliva splňovalo jednu nebo více z těchto hodnot:

1.

Specifické referenční hodnoty sezónní energetické účinnosti vytápění pro lokální topidla na tuhá paliva:

a)

referenční hodnota sezónní energetické účinnosti vytápění pro lokální topidla na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou: 47 %;

b)

referenční hodnota sezónní energetické účinnosti vytápění pro lokální topidla na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívající tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet: 86 %;

c)

referenční hodnota sezónní energetické účinnosti vytápění pro lokální topidla na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívající lisované dřevo ve formě pelet: 94 %;

d)

referenční hodnota sezónní energetické účinnosti vytápění pro sporáky na tuhá paliva: 75 %.

2.

Specifické referenční hodnoty emisí částic (PM) z lokálních topidel na tuhá paliva:

a)

referenční hodnota emisí PM z lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a ze sporáků: 20 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %, měřeno metodou popsanou v odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 1 přílohy III;

b)

referenční hodnota emisí PM z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet: 10 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %, měřeno metodou popsanou v odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 1 přílohy III.

3.

Specifické referenční hodnoty emisí plynných organických sloučenin (OGC) z lokálních topidel na tuhá paliva:

a)

referenční hodnota emisí OGC z lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a ze sporáků: 30 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %;

b)

referenční hodnota emisí OGC z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet: 10 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %.

4.

Specifické referenční hodnoty emisí oxidu uhelnatého (CO) z lokálních topidel na tuhá paliva:

a)

referenční hodnota emisí CO z lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a ze sporáků: 500 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %;

b)

referenční hodnota emisí CO z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet: 250 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %.

5.

Specifické referenční hodnoty emisí oxidů dusíku (NOx) z lokálních topidel na tuhá paliva:

a)

referenční hodnota emisí NOx z lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou a ze sporáků: 50 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %.

Referenční hodnoty stanovené v bodech 1 až 5 nemusí nutně znamenat, že u jednoho lokálního topidla na tuhá paliva lze dosáhnout kombinace těchto hodnot.

V případě lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet je příkladem dobré kombinace existující model se sezónní energetickou účinností vytápění 83 %, emisemi částic 33 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %, emisemi plynných organických sloučenin 69 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %, emisemi oxidu uhelnatého 1 125 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 % a emisemi oxidů dusíku 115 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %.

V případě lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet je příkladem dobré kombinace existující model se sezónní energetickou účinností vytápění 91 %, emisemi částic 22 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %, emisemi plynných organických sloučenin 6 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %, emisemi oxidu uhelnatého 312 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 % a emisemi oxidů dusíku 121 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %.

V případě sporáků je příkladem dobré kombinace existující model se sezónní energetickou účinností vytápění 78 %, emisemi částic 38 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %, emisemi plynných organických sloučenin 66 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %, emisemi oxidu uhelnatého 1 375 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 % a emisemi oxidů dusíku 71 mg/m3 při referenčním obsahu O2 13 %.


Top