Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0509

Nařízení Komise (EU) č. 509/2013 ze dne 3. června 2013 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání několika přídatných látek v některých alkoholických nápojích Text s významem pro EHP

OJ L 150, 4.6.2013, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 027 P. 131 - 134

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/509/oj

4.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 150/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 509/2013

ze dne 3. června 2013,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání několika přídatných látek v některých alkoholických nápojích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 a čl. 30 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Uvedený seznam může být buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti aktualizován v souladu s jednotným postupem podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2).

(3)

Polská národní rada pro vinařství a výrobu medoviny (Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa) předložila dne 10. února 2011 žádost o změnu seznamu potravinářských přídatných látek Unie s cílem obdržet povolení pro používání několika přídatných látek v některých alkoholických nápojích, které jsou uvedeny v polském zákoně ze dne 12. května 2011 o výrobě a plnění vinařských výrobků, obchodu s těmito výrobky a organizaci trhu (3) (dále jen „polský zákon o vinařských výrobcích“).

(4)

Na alkoholické nápoje zahrnuté do polského zákona o vinařských výrobcích se nevztahuje nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (4), neboť nepatří do některého z druhů výrobků z révy vinné uvedených v příloze XIb uvedeného nařízení. Na aromatizované výrobky zahrnuté do polského zákona o vinařských výrobcích se tedy obdobně nevztahuje nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (5).

(5)

Používání přídatných látek u produktů, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 1234/2007, je povoleno na základě nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí (6), a souvisejících prováděcích opatření. Uvedené akty se nepoužijí na alkoholické nápoje, na které se vztahuje polský zákon o vinařských výrobcích.

(6)

V čl. 113d odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se však stanoví, že členské státy mohou povolit používání výrazu „víno“ pro označení jiného druhu výrobků než výrobků podle přílohy XIb daného nařízení, pokud je doprovázen názvem ovoce ve formě složeného názvu, pro uvádění na trh výrobků, které byly získány kvašením jiného druhu ovoce než vinných hroznů, nebo pokud je součástí složeného názvu. V souladu s čl. 113d odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 povolilo Polsko používání výrazu „víno“ u alkoholických nápojů uvedených v polském zákoně o vinařských výrobcích. Proto by používání přídatných látek v těchto výrobcích mělo být uvedeno v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008, aniž by tím byla dotčena pravidla uplatňovaná v souvislosti s označováním těchto výrobků v jiných členských státech.

(7)

Alkoholické nápoje uvedené v polském zákoně o vinařských výrobcích spadají do následujících kategorií potravin podle přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008:

wino owocowe markowe (značkové ovocné víno), wino owocowe wzmocnione (alkoholizované ovocné víno), wino owocowe aromatyzowane (aromatizované ovocné víno), wino z soku winogronowego (víno z hroznového moštu) a aromatyzowane wino z soku winogronowego (aromatizované víno z hroznového moštu) by měly být v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 zařazeny do kategorie 14.2.4: „Ovocné víno a made wine“,

nalewka na winie owocowym (likér z ovocného vína), aromatyzowana nalewka na winie owocowym (aromatizovaný likér z ovocného vína), nalewka na winie z soku winogronowego (likér z vína z hroznového moštu), aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego (aromatizovaný likér z vína z hroznového moštu),napój winny owocowy lub miodowy (nápoje na bázi ovocného vína nebo medoviny), aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy (aromatizované nápoje na bázi ovocného vína nebo medoviny), wino owocowe niskoalkoholowe (ovocné víno se sníženým obsahem alkoholu) a aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe (aromatizované ovocné víno se sníženým obsahem alkoholu) by měly být v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 zařazeny do kategorie 14.2.8: „Ostatní alkoholické nápoje včetně směsí alkoholických nápojů s nealkoholickými nápoji a destiláty s obsahem alkoholu do 15 %“.

(8)

Povolení použití přídatných látek ve výrobcích, na které se vztahuje polský zákon o vinařských výrobcích, nepovede ke zvýšené expozici spotřebitele těmto látkám, a nezpůsobuje tudíž obavy o bezpečnost.

(9)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna požádat o stanovisko Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008, s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Jelikož povolení používání několika přídatných látek v některých alkoholických nápojích, na které se vztahuje polský zákon o vinařských výrobcích, představuje aktualizaci uvedeného seznamu, jež pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, není zapotřebí požádat úřad o stanovisko.

(10)

Nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Úřední věstník (Dziennik Urzędowy), 2011, č. 120, s. 690.

(4)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 se část E mění takto:

1)

V kategorii potravin 14.2.4 „Ovocné víno a made wine“ se položky pro skupinu II, skupinu III a přídatné látky E 160d, E 242 a E 353 nahrazují tímto:

 

„Skupina II

Barviva v quantum satis

quantum satis

 

kromě wino owocowe markowe

 

Skupina III

Barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

200

 

kromě wino owocowe markowe

 

E 160d

Lykopen

10

 

kromě wino owocowe markowe

 

E 242

Dimethyldiuhličitan

250

(24)

pouze ovocná vína, vína se sníženým obsahem alkoholu a wino owocowe markowe, wino owocowe wzmocnione, wino owocowe aromatyzowane, wino z soku winogronowego a aromatyzowane wino z soku winogronowego

 

E 353

Kyselina metavinná

100

 

pouze made wine a wino z soku winogronowego a aromatyzowane wino z soku winogronowego

2)

V kategorii potravin 14.2.4 „Ovocné víno a made wine“ se doplňuje nová položka pro E 1105, která zní:

 

„E 1105

Lysozym

quantum satis

 

pouze wino z soku winogronowego a aromatyzowane wino z soku winogronowego

3)

Kategorie potravin 14.2.8 „Ostatní alkoholické nápoje včetně směsí alkoholických nápojů s nealkoholickými nápoji a destiláty s obsahem alkoholu do 15 %“ se mění takto:

a)

položky pro skupinu III, E 123 a E 200–203 se nahrazují tímto:

 

„Skupina III

Barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

200

 

pouze alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 15 % a nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe a aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

 

E 123

Amarant

30

 

pouze alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 15 % a nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe a aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

 

E 200–203

Kyselina sorbová – sorbany

200

(1) (2)

pouze alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 15 % a nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe a aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

b)

za položku E 210–213 Kyselina benzoová – benzoany se vkládá položka pro E 220–228, která zní:

 

„E 220–228

Oxid siřičitý – siřičitany

200

(3)

pouze nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe a aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

c)

za položku E 338–452 Kyselina fosforečná – fosfáty – di- tri- a polyfosfáty se vkládá položka pro E 353, která zní:

 

„E 353

Kyselina metavinná

100

 

pouze nalewka na winie z soku winogronowego a aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego

d)

doplňuje se nová položka E 1105, která zní:

 

„E 1105

Lysozym

quantum satis

 

pouze nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe a aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe


Top