EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0635

2013/635/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, 2006/415/ES a 2007/25/ES, pokud jde o jejich dobu použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2013) 7148) Text s významem pro EHP

OJ L 293, 5.11.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/635/oj

5.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/40


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 31. října 2013,

kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, 2006/415/ES a 2007/25/ES, pokud jde o jejich dobu použitelnosti

(oznámeno pod číslem C(2013) 7148)

(Text s významem pro EHP)

(2013/635/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (3), a zejména na článek 18 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (4), a zejména na čl. 63 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2005/734/ES (5), 2006/415/ES (6) a 2007/25/ES (7) byla přijata v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 za účelem ochrany zdraví zvířat a lidského zdraví v Unii.

(2)

Rozhodnutí 2005/734/ES stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a rovněž stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech. Rozhodnutí 2006/415/ES stanoví některá ochranná opatření, jež mají být provedena v případě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže vyskytujícího se v některém členském státě, mezi něž patří vymezení oblastí A a B na základě podezření na ohnisko nebo potvrzeného ohniska této nákazy. Rozhodnutí 2007/25/ES dále stanoví některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Unie.

(3)

Opatření stanovená v uvedených rozhodnutích jsou použitelná do 31. prosince 2013. Ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u volně žijících ptáků a drůbeže se však nadále vyskytují ve třetích zemích, a představují tudíž riziko pro zdraví zvířat i lidí v Unii.

(4)

Vzhledem k epizootologické situaci, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků podtypu H5N1, je žádoucí nadále pokračovat v mírnění rizik představovaných uvedenou nákazou, a to zachováním opatření biologické bezpečnosti, systémů včasného odhalení a některých ochranných opatření týkajících se ohnisek u drůbeže a přesunů ptáků v zájmovém chovu ze třetích zemí do Unie.

(5)

Kromě toho externí hodnocení (8) sítě Unie pro reakci na mimořádné události, provedené v průběhu roku 2012, prokázalo, že členské státy považují ochranná opatření přijatá na úrovni Unie v souvislosti s ohnisky influenzy ptáků, včetně opatření stanovených v rozhodnutí 2006/415/ES, za relevantní a účinná.

(6)

Doba použitelnosti rozhodnutí 2005/734/ES, 2006/415/ES a 2007/25/ES by tudíž měla být prodloužena do 31. prosince 2015.

(7)

Rozhodnutí 2005/734/ES, 2006/415/ES a 2007/25/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 4 rozhodnutí 2005/734/ES se datum „31. prosince 2013“ nahrazuje datem „31. prosince 2015“.

Článek 2

V článku 12 rozhodnutí 2006/415/ES se datum „31. prosince 2013“ nahrazuje datem „31. prosince 2015“.

Článek 3

V článku 6 rozhodnutí 2007/25/ES se datum „31. prosince 2013“ nahrazuje datem „31. prosince 2015“.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 31. října 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  Rozhodnutí Komise 2005/734/ES ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 105).

(6)  Rozhodnutí Komise 2006/415/ES ze dne 14. června 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/135/ES (Úř. věst. L 164, 16.6.2006, s. 51).

(7)  Rozhodnutí Komise 2007/25/ES ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 29).

(8)  http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/pillars/docs/23_final_report_eu_rapid_response.pdf


Top