Help Print this page 

Document 32010D0691

Title and reference
2010/691/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2010 , kterým se České republice přiznává odchylka od uplatňování rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému na trati Strančice–České Budějovice (oznámeno pod číslem K(2010) 7789)
OJ L 298, 16.11.2010, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/691/oj
Multilingual display
Text

16.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/85


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. listopadu 2010,

kterým se České republice přiznává odchylka od uplatňování rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému na trati Strančice–České Budějovice

(oznámeno pod číslem K(2010) 7789)

(Pouze české znění je závazné)

(2010/691/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Komise 2006/679/ES ze dne 28. března 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému (1), zejména oddíl 7.1.3 přílohy uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2009/561/ES (2), jímž bylo změněno rozhodnutí 2006/679/ES, byla stanovena prováděcí pravidla pro technickou specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému.

(2)

V souladu s oddílem 7.1.3 technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému je vybavení ERTMS/ETCS povinné v případě rekonstrukce nebo nové instalace části systému CCS, která se týká vlakového zabezpečovacího zařízení, u projektů železniční infrastruktury, na které je poskytována finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj a/nebo Fondu soudržnosti.

(3)

Když se obnovuje návěstění na krátkých (méně než 150 km) a nesouvislých úsecích trati, může Komise přiznat přechodnou odchylku od tohoto pravidla za předpokladu, že dotyčný členský stát postoupí Komisi příslušnou dokumentaci. Tato dokumentace musí obsahovat ekonomickou analýzu prokazující, že uvedení systému ERTMS do provozu k pozdějšímu datu vybavení s sebou přináší významnou hospodářskou a/nebo technickou výhodu ve srovnání s jeho uvedením do provozu během projektu financovaného EU.

(4)

Komise provede analýzu předaného souboru dokumentů a opatření navrhovaných členským státem a o výsledku analýzy informuje výbor uvedený v článku 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (3). Pokud je přiznána odchylka, zajistí členský stát, aby systém ERTMS byl nainstalován nejpozději 5 let po ukončení projektu a jakmile bude daný úsek trati propojen s jinou tratí vybavenou systémem ERTMS.

(5)

Trať Strančice–České Budějovice bude postupně rekonstruována až do roku 2016, přičemž na některé úseky se poskytuje nebo bude poskytnuta finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj a/nebo Fondu soudržnosti.

(6)

Trať Strančice–České Budějovice je kratší než 150 km a není napojena na trať již vybavenou systémem ERTMS. Dne 24. ledna 2010 zaslaly české orgány Komisi žádost o odchylku spolu se souborem dokumentů prokazujícím, že existuje podstatná hospodářská a technická výhoda ve zprovoznění systému ERTMS do konce roku 2018, a nikoli v průběhu projektu financovaného EU.

(7)

V souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (4) poskytla Evropská železniční agentura dne 20. května 2010 k žádosti o odchylku technické stanovisko.

(8)

Toto technické stanovisko uvedlo, že předaný soubor dokumentů obsahuje prvky vyžadované pro odchylku, avšak navrhlo, aby bylo dodáno potvrzení, že veřejné nabídkové řízení bude obsahovat možnost zvolit si vybavení tratě systémem ERTMS.

(9)

České orgány dne 7. června 2010 potvrdily, že veřejné nabídkové řízení na poslední dílčí úsek bude obsahovat jasnou možnost zvolit si vybavení tratě systémem ERTMS.

(10)

Komise informovala výbor zřízený článkem 29 směrnice 2008/57/ES o výsledku své analýzy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přiznává se odchylka od povinnosti zavést TSI pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému na trati Strančice–České Budějovice, požadovaná Českou republikou.

Odchylka se přiznává do dne 31. prosince 2018.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno České republice.

V Bruselu dne 15. listopadu 2010.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 284, 16.10.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 60.

(3)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.


Top