EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0407

Nařízení Komise (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

Úř. věst. L 123, 19.5.2009, p. 3–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/407/oj

19.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 407/2009

ze dne 14. května 2009,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 19 bod 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 338/97 uvádí druhy živočichů a rostlin, s nimiž je omezen nebo regulován obchod. Tyto seznamy zahrnují seznamy stanovené v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „úmluva CITES“).

(2)

Na žádost Číny byly do přílohy III úmluvy CITES přidány tyto druhy: Corallium elatius, Corallium japonicum, Corallium konjoi a Corallium secundum.

(3)

Druhy Crax daubentoni, Crax globulosa, Crax rubra, Ortalis vetula, Pauxi pauxi, Penelopina nigra, Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Semnornis ramphastinus, Baillonius bailloni, Pteroglossus castanotis, Ramphastos dicolorus a Selenidera maculirostris, jež jsou nyní zahrnuty v příloze B přílohy nařízení (ES) č. 338/97, nejsou předmětem mezinárodního obchodu v míře, která by mohla být neslučitelná s přežitím tohoto druhu, jsou však na žádost Kolumbie, Kostariky, Guatemaly, Hondurasu, Malajsie a Argentiny zahrnuty v příloze III úmluvy CITES, a měly by proto být přesunuty z přílohy B do přílohy C nařízení (ES) č. 338/97.

(4)

Druhy Phyllomedusa sauvagii, Leptodactylus laticeps, Limnonectes macrodon, Rana shqiperica, Ranodon sibiricus, Bolitoglossa dofleini, Cynops ensicauda, Echinotriton andersoni, Pachytriton labiatus, Paramesotriton spp., Salamandra algira a Tylototriton spp., které nejsou uvedeny v příloze nařízení (ES) č. 338/97, se do Společenství dovážejí v takovém počtu, že vyžadují sledování. Tyto druhy by proto měly být zařazeny do přílohy D nařízení (ES) č. 338/97.

(5)

Na čtrnáctém zasedání konference stran úmluvy CITES v červnu 2007 byly přijaty nové názvoslovné příručky. Bylo zjištěno, že si přílohy CITES a vědecké názvy v těchto názvoslovných příručkách neodpovídají v případě druhů Asarcornis scutulata a Pezoporus occidentalis, čeledích Rheobatrachidae a Phasianidae a rovněž v případě řádu SCANDENTIA. Jelikož se tyto nesrovnalosti objevují také v příloze nařízení (ES) č. 338/97, mělo by být odpovídajícím způsobem upraveno.

(6)

S ohledem na rozsah změn a z důvodu přehlednosti je vhodné celou přílohu nařízení (ES) č. 338/97 nahradit.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami zřízeného podle článku 18 nařízení (ES) č. 338/97,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. května 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

1.

Druhy zařazené do těchto příloh A, B, C a D jsou uváděny:

a)

jménem druhu nebo

b)

souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.

2.

Zkratka ‚spp.‘ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.

3.

Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení

4.

Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statusem jejich chráněnosti, který stanoví směrnice Rady 79/409/EHS (‚směrnice o ptácích‘) nebo směrnice Rady 92/43/EHS (‚směrnice o stanovištích‘).

5.

Pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů, se používají tyto zkratky:

a)

‚ssp‘ se používá k označení poddruhů;

b)

‚var(s)‘ se používá k označení variety (variet) a

c)

‚fa‘ se používá k označení odrůdy (forma).

6.

Symboly ‚(I)‘, ‚(II)‘ a ‚(III)‘ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazeny, jak je uvedeno v poznámkách 7 až 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto vysvětlivek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazeny.

7.

(I) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.

8.

(II) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.

9.

(III) u jména druhu nebo vyššího taxonu udává, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v jejíž souvislosti je daný druh nebo vyšší taxon zařazen do přílohy III.

10.

Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.

11.

V případě, že je druh zahrnut v příloze A, B nebo C, jsou v téže příloze zahrnuty všechny části a odvozeniny druhu, pokud u tohoto druhu není vysvětlivka, která označuje, že jsou zahrnuty pouze některé části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) tohoto nařízení symbol ‚#‘, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:

#1

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a)

semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);

b)

semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

c)

řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin a

d)

plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu Vanilla.

#2

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a)

semen a pylu a

b)

hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod

#3

Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů.

#4

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a)

semen kromě semen mexických kaktusů pocházejících z Mexika, a pylu;

b)

semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

c)

řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin;

d)

plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin a

e)

jednotlivých článků lodyhy (listů), jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu Opuntia podrodu Opuntia

#5

Označuje klády, řezivo a dýhy.

#6

Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.

#7

Označuje klády, dřevěné štěpky, prášek a extrakty.

#8

Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.

#9

Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou: těch, které jsou označeny štítkem ‚Vyrobeno z materiálu Hoodia spp. získaného z řízené sklizně a produkce ve spolupráci s řídícími orgány CITES Botswany/Namibie/Jihoafrické republiky na základě dohody č. BW/NA/ZA xxxxxx‘.

#10

Označuje klády, řezivo, dýhy, včetně nehotového zboží ze dřeva používaného k výrobě smyčců pro smyčcové hudební nástroje.

#11

Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty.

12.

Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů ROSTLIN zařazených do přílohy A není uvedena poznámka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané in vitro, z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.

13.

Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.

14.

Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, daná ustanovení se vztahují pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:

§ 1

Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.

§ 2

Jakékoli peří nebo jakákoli kůže nebo jiná část, na které je peří.

15.

Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, daná ustanovení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:

§ 3

Sušené a čerstvé rostliny, případně včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.

§ 4

Klády, řezivo a dýhy

 

Příloha A

Příloha B

Příloha C

Obecné jméno

ŽIVOČICHOVÉ

CHORDATA (STRUNATCI)

MAMMALIA

 

 

 

Savci

ARTIODACTYLA

 

 

 

sudokopytníci

Antilocapridae

 

 

 

vidlorohovití

Antilocapra americana (I) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)

 

 

vidloroh

Bovidae

 

 

 

turovití

Addax nasomaculatus (I)

 

 

adax

 

Ammotragus lervia (II)

 

paovce hřivnatá

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal)

antilopa jelení

 

Bison bison athabascae (II)

 

bizon lesní

Bos gaurus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bos frontalis (gajal domácí), která není předmětem tohoto nařízení)

 

 

gaur

Bos mutus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bos grunniens (jak domácí), která není předmětem tohoto nařízení)

 

 

jak divoký

Bos sauveli (I)

 

 

kuprej

 

 

Bubalus arnee (III Nepál) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bubalus bubalis (buvol domácí), která není předmětem tohoto nařízení)

arni

Bubalus depressicornis (I)

 

 

anoa

Bubalus mindorensis (I)

 

 

tamarau

Bubalus quarlesi (I)

 

 

anoa horský

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin

Capra falconeri (I)

 

 

koza šrouborohá

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

serau čínský

Capricornis rubidus (I)

 

 

serau červený

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

serau velký

Capricornis thar (I)

 

 

serau himálajský

 

Cephalophus brookei (II)

 

chocholatka Brookeova

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

chocholatka černohřbetá

Cephalophus jentinki (I)

 

 

chocholatka čabraková

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

chocholatka Ogilbyova

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

chocholatka žlutohřbetá

 

Cephalophus zebra (II)

 

chocholatka páskovaná

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

buvolec pestrý bělořitný

Gazella cuvieri (I)

 

 

gazela atlaská

 

 

Gazella dorcas (III Alžírskoa/Tunisko)

gazela dorkas

Gazella leptoceros (I)

 

 

gazela písková

Hippotragus niger variani (I)

 

 

antilopa obrovská

 

Kobus leche (II)

 

voduška červená

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

goral červený

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

goral východní

Naemorhedus goral (I)

 

 

goral tmavý

Naemorhedus griseus (I)

 

 

goral sečuánský

Nanger dama (I)

 

 

gazela dama

Oryx dammah (I)

 

 

přímorožec šavlorohý

Oryx leucoryx (I)

 

 

přímorožec arabský

 

Ovis ammon (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A)

 

argali

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

argali tibetský

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

argali turkestánský

 

Ovis canadensis(II) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)

 

ovce tlustorohá

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

ovce kruhorohá, poddruh ophion

 

Ovis vignei (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)

 

ovce stepní

Ovis vignei vignei (I)

 

 

ovce stepní, poddruh vignei

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

orongo

 

Philantomba monticola (II)

 

chocholatka modrá

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

kamzík apeninský

 

Saiga borealis (II)

 

sajga mongolská

 

Saiga tatarica (II)

 

sajga tatarská

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepál)

antilopa čtyřrohá

Camelidae

 

 

 

velbloudovití

 

Lama glama guanicoe (II)

 

guanako

Vicugna vicugna (I) (s výjimkou populací v: v Argentině [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívii [celá populace]; Chile [populace oblasti Primera Región]; a Peru [celá populace], které jsou zahrnuty v příloze B)

Vicugna vicugna (II) (pouze populace v Argentině  (1) [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívii  (2) [celá populace]; Chile  (3) [populace oblasti Primera Región]; Peru  (4) [celá populace]; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)

 

vikuňa

Cervidae

 

 

 

jelenovití

Axis calamianensis (I)

 

 

axis kalamianský

Axis kuhlii (I)

 

 

axis baveánský

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

axis vepří, poddruh annamiticus

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

jelenec bahenní

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

jelen bucharský

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžírsko/Tunisko)

jelen berberský

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

jelen hanglu

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

daněk mezopotámský

Hippocamelus spp. (I)

 

 

huemul

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

mazama červený, poddruh cerasina

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

muntžak tmavý

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

muntžak obrovský

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

jelenec běloocasý, poddruh mayensis

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

jelenec pampový

 

Pudu mephistophiles (II)

 

pudu severní

Pudu puda (I)

 

 

pudu jižní

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

barasinga

Rucervus eldii (I)

 

 

jelen lyrorohý

Hippopotamidae

 

 

 

hrochovití

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

hrošík liberijský

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

hroch obojživelný

Moschidae

 

 

 

kabarovití

Moschus spp. (I) (pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

Moschus spp. (II) (s výjimkou populací z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A)

 

kabar

Suidae

 

 

 

prasatovití

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

babirusa zlatá

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

babirusa Bola-Batu

Babyrousa celebensis (I)

 

 

babirusa sulaweská

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

babirusa togianská

Sus salvanius (I)

 

 

prase zakrslé

Tayassuidae

 

 

 

pekariovití

 

Tayassuidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a vyjma populací Pecari tajacu (pekari páskovaný) v Mexiku a ve Spojených státech, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)

 

pekariovití

Catagonus wagneri (I)

 

 

pekari Wagnerův

CARNIVORA

 

 

 

šelmy

Ailuridae

 

 

 

červené pandy

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

panda červená

Canidae

 

 

 

psovití

 

 

Canis aureus (III Indie)

šakal obecný

Canis lupus (I/II)

(všechny populace s výjimkou populací ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze II.)

Canis lupus (II) populace ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky)

 

vlk obecný

Canis simensis

 

 

vlček etiopský

 

Cerdocyon thous (II)

 

maikong

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

pes hřivnatý

 

Cuon alpinus (II)

 

dhoul

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

pes horský

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

pes Darwinův

 

Lycalopex griseus (II)

 

pes argentinský

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

pes pampový

Speothos venaticus (I)

 

 

pes pralesní

 

 

Vulpes bengalensis (III Indie)

liška džunglová

 

Vulpes cana (II)

 

liška kana

 

Vulpes zerda (II)

 

fenek

Eupleridae

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

puchol malý

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 

 

 

kočkovití

 

Felidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikovaných forem nejsou předmětem tohoto nařízení)

 

kočkovití

Acinonyx jubatus (I) (Roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři je předmětem čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.)

 

 

gepard

Caracal caracal (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

karakal

Catopuma temminckii (I)

 

 

kočka Temminckova

Felis nigripes (I)

 

 

kočka černonohá

Felis silvestris (II)

 

 

kočka divoká

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

kočka slaništní

Leopardus jacobitus (I)

 

 

kočka horská

Leopardus pardalis (I)

 

 

ocelot velký

Leopardus tigrinus (I)

 

 

ocelot stromový

Leopardus wiedii (I)

 

 

margay

Lynx lynx (II)

 

 

rys ostrovid

Lynx pardinus (I)

 

 

rys pardálový

Neofelis nebulosa (I)

 

 

levhart obláčkový

Panthera leo persica (I)

 

 

lev perský

Panthera onca (I)

 

 

jaguár

Panthera pardus (I)

 

 

levhart

Panthera tigris (I)

 

 

tygr

Pardofelis marmorata (I)

 

 

kočka mramorová

Prionailurus bengalensis bengalensis(I) (pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

kočka bengálská, poddruh bengalensis

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

kočka iriomotská

Prionailurus planiceps (I)

 

 

kočka plochočelá

Prionailurus rubiginosus (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

kočka cejlonská

Puma concolor coryi (I)

 

 

puma, poddruh coryi

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

puma, poddruh costaricensis

Puma concolor couguar (I)

 

 

puma, poddruh couguar

Puma yagouaroundi (I) (pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

jaguarundi

Uncia uncia (I)

 

 

irbis

Herpestidae

 

 

 

promykovití

 

 

Herpestes fuscus (III Indie)

promyka hnědá

 

 

Herpestes edwardsi (III Indie)

mungo

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indie)

promyka zlatá

 

 

Herpestes smithii (III Indie)

promyka rudá

 

 

Herpestes urva (III Indie)

promyka krabová

 

 

Herpestes vitticollis (III Indie)

promyka pruhovaná

Hyaenidae

 

 

 

hyenovití

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

hyenka hřivnatá

Mephitidae

 

 

 

skunkovití

 

Conepatus humboldtii (II)

 

skunk jižní

Mustelidae

 

 

 

lasicovití

Lutrinae

 

 

 

vydry

 

Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

vydry

Aonyx capensis microdon (I) (pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

vydra konžská

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

vydra mořská, poddruh nereis

Lontra felina (I)

 

 

vydra pobřežní

Lontra longicaudis (I)

 

 

vydra jihoamerická

Lontra provocax (I)

 

 

vydra jižní

Lutra lutra (I)

 

 

vydra říční

Lutra nippon (I)

 

 

vydra japonská

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

vydra obrovská

Mustelinae

 

 

 

kuny

 

 

Eira barbara (III Honduras)

hyrare

 

 

Galictis vittata (III Kostarika)

grizon velký

 

 

Martes flavigula (III Indie)

charza žlutohrdlá

 

 

Martes foina intermedia (III Indie)

kuna skalní, poddruh intermedia

 

 

Martes gwatkinsii (III Indie)

charza jižní

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

medojed

Mustela nigripes (I)

 

 

tchoř černonohý

Odobenidae

 

 

 

mrožovití

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

mrož

Otariidae

 

 

 

lachtanovití

 

Arctocephalus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

lachtan

Arctocephalus philippii (II)

 

 

lachtan ostrovní

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

lachtan guadalupský

Phocidae

 

 

 

tuleňovití

 

Mirounga leonina (II)

 

rypouš sloní

Monachus spp. (I)

 

 

tuleň

Procyonidae

 

 

 

medvíkovití

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

olingo štíhlý

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

fret malý

 

 

Nasua narica (III Honduras)

nosál bělohubý

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

nosál červený, poddruh solitaria

 

 

Potos flavus (III Honduras)

kynkažu

Ursidae

 

 

 

medvědovití

 

Ursidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

medvědovití

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

panda velká

Helarctos malayanus (I)

 

 

medvěd malajský

Melursus ursinus (I)

 

 

medvěd pyskatý

Tremarctos ornatus (I)

 

 

medvěd brýlatý

Ursus arctos (I/II)

(pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku a poddruh Ursus arctos isabellinus (medvěd plavý) jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou uvedeny v příloze II.)

 

 

medvěd hnědý

Ursus thibetanus (I)

 

 

medvěd ušatý

Viverridae

 

 

 

cibetkovití

 

 

Arctictis binturong (III Indie)

binturong

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

cibetka africká

 

Cynogale bennettii (II)

 

mampalon

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

puchol žíhaný

 

 

Paguma larvata (III Indie)

ovíječ maskovaný

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indie)

oviječ skvrnitý

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indie)

ovíječ tmavý

 

Prionodon linsang (II)

 

linsang pruhovaný

Prionodon pardicolor (I)

 

 

linsang skvrnitý

 

 

Viverra civettina (III Indie)

cibetka pobřežní

 

 

Viverra zibetha (III Indie)

cibetka asijská

 

 

Viverricula indica (III Indie)

cibetka malá

CETACEA

 

 

 

kytovci

CETACEA spp. (I/II)  (5)

 

 

kytovci

CHIROPTERA

 

 

 

letouni

Phyllostomidae

 

 

 

listonosovití

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

listonos bělopásý

Pteropodidae

 

 

 

kaloňovití

 

Acerodon spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

kaloň

Acerodon jubatus (I)

 

 

kaloň zlatotemenný

 

Pteropus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

kaloň

Pteropus insularis (I)

 

 

kaloň mikronéský

Pteropus livingstonii (II)

 

 

kaloň komorský

Pteropus loochoensis (I)

 

 

kaloň japonský

Pteropus mariannus (I)

 

 

kaloň mariánský

Pteropus molossinus (I)

 

 

kaloň karolínský

Pteropus pelewensis (I)

 

 

kaloň

Pteropus pilosus (I)

 

 

kaloň palauský

Pteropus rodricensis (II)

 

 

kaloň rodriguezský

Pteropus samoensis (I)

 

 

kaloň samojský

Pteropus tonganus (I)

 

 

kaloň tonžský

Pteropus ualanus (I)

 

 

kaloň

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

kaloň pembský

Pteropus yapensis (I)

 

 

kaloň

CINGULATA

 

 

 

pásovci

Dasypodidae

 

 

 

pásovcovití

 

 

Cabassous centralis (III Kostarika)

pásovec středoamerický

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

pásovec dlouhouchý

 

Chaetophractus nationi (II) (Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta. Všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)

 

pásovec bolivijský

Priodontes maximus (I)

 

 

pásovec velký

DASYUROMORPHIA

 

 

 

vačnatci-kunovci

Dasyuridae

 

 

 

vačnatci-kunovci kunovcovití

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

vakomyš západoaustralská

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

vakomyš dunová

Thylacinidae

 

 

 

vakovlkovití

Thylacinus cynocephalus (pravděpodobně vyhynulý) (I)

 

 

vakovlk

DIPROTODONTIA

 

 

 

vačnatci-dvojitozubci

Macropodidae

 

 

 

klokanovití

 

Dendrolagus inustus (II)

 

klokan hnědý

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

klokan medvědí

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

klokan kosmatý

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

klokan páskovaný

Onychogalea fraenata (I)

 

 

klokan uzdičkový

Onychogalea lunata (I)

 

 

klokan měsíčitopásý

Phalangeridae

 

 

 

kuskusovití

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

kuskus východní

 

Phalanger mimicus (II)

 

kuskus jižní

 

Phalanger orientalis (II)

 

kuskus pruhovaný

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

kuskus manuský

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

kuskus skvrnitý

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

kuskus papuánský

Potoroidae

 

 

 

klokánkovití

Bettongia spp. (I)

 

 

klokánek

Caloprymnus campestris (pravděpodobně vyhynulý) (I)

 

 

klokánek pouštní

Vombatidae

 

 

 

vombatovití

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

vombat Kreftův

LAGOMORPHA

 

 

 

zajíci

Leporidae

 

 

 

zajícovití

Caprolagus hispidus (I)

 

 

králík štětinatý

Romerolagus diazi (I)

 

 

králík lávový

MONOTREMATA

 

 

 

ptakořitní

Tachyglossidae

 

 

 

ptakořitní ježurovití

 

Zaglossus spp. (II)

 

paježura

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

vačnatci-bandikuti

Chaeropodidae

 

 

 

vačnatci-bandikuti

Chaeropus ecaudatus (pravděpodobně vyhynulý) (I) (possibly extinct) (I)

 

 

bandikut dvouprstý

Peramelidae

 

Perameles bougainville (I)

 

 

bandikut páskovaný

Thylacomyidae

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

bandikut králíkovitý

 

Macrotis leucura (I)

 

 

bandikut běloocasý

PERISSODACTYLA

 

 

 

lichokopytníci

Equidae

 

 

 

koňovití

(Equus africanus (I) nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Equus asinus, která není předmětem tohoto nařízení)

 

 

osel africký

Equus grevyi (I)

 

 

zebra Grévyho

Equus hemionus (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy Equus hemionus hemionus (džigetaj) a Equus hemionus khur (khur) jsou vyjmenovány v příloze I)

 

 

osel asijský

Equus kiang (II)

 

 

kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

kůň Převalského

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

zebra Hartmannové

Equus zebra zebra (I)

 

 

zebra kapská

Rhinocerotidae

 

 

 

nosorožcovití

Rhinocerotidae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)

 

 

nosorožcovití

 

Ceratotherium simum simum (II) (pouze populace v Jihoafrické republice a Svazijsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a obchodu s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhu zařazeného v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)

 

nosorožec tuponosý jižní

Tapiridae

 

 

 

tapírovití

Tapiridae spp. (I) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze B)

 

 

tapírovití

 

Tapirus terrestris (II)

 

tapír jihoamerický

PHOLIDOTA

 

 

 

luskouni

Manidae

 

 

 

luskounovití

 

Manis spp. (II)

(pro druhy Manis crassicaudata (luskoun tlustoocasý), Manis culionensis (luskoun filipínský), Manis javanica (luskoun ostrovní) a Manis pentadactyla (luskoun krátkoocasý) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)

 

luskoun

PILOSA

 

 

 

chudozubí

Bradypodidae

 

 

 

lenochodovití tříprstí

 

Bradypus variegatus (II)

 

lenochod hnědokrký

Megalonychidae

 

 

 

lenochodovití dvouprstí

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

lenochod krátkokrký

Myrmecophagidae

 

 

 

mravenečníkovití

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

mravenečník velký

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

mravenečník mexický

PRIMATES

 

 

 

primáti

 

PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

primáti

Atelidae

 

 

 

chápanovití

Alouatta coibensis (I)

 

 

vřešťan panamský

Alouatta palliata (I)

 

 

vřešťan pláštíkový

Alouatta pigra (I)

 

 

vřešťan mono

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

chápan středoamerický, poddruh frontatus

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

chápan středoamarický, poddruh panamensis

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

chápan pavoučí

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

chápan severní

Oreonax flavicauda (I)

 

 

chápan hnědý

Cebidae

 

 

 

malpovití

Callimico goeldii (I)

 

 

kalimiko

Callithrix aurita (I)

 

 

kosman ušatý

Callithrix flaviceps (I)

 

 

lvíček

Leontopithecus spp. (I)

 

 

tamarín pestrý

Saguinus bicolor (I)

 

 

tamarín Geoffroyův

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

tamarín běloruký

Saguinus leucopus (I)

 

 

tamarín Martinsův

Saguinus martinsi (I)

 

 

tamarín pinčí

Saguinus oedipus (I)

 

 

kotul rudohřbetý

Saimiri oerstedii (I)

 

 

kotul rudohřbetý

Cercopithecidae

 

 

 

kočkodanovití

Cercocebus galeritus (I)

 

 

mangabej chocholatý

Cercopithecus diana (I)

 

 

kočkodan Dianin

Cercopithecus roloway (I)

 

 

kočkodan Rolowayův

Cercopithecus solatus (II)

 

 

kočkodan sluneční

Colobus satanas (II)

 

 

gueréza černá

Macaca silenus (I)

 

 

makak lví

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

dril

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandril

Nasalis larvatus (I)

 

 

kahau nosatý

Piliocolobus foai (II)

 

 

gueréza

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

gueréza

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

gueréza zanzibarská

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

gueréza Pennantova

Piliocolobus preussi (II)

 

 

gueréza kamerunská

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

gueréza červenohlavá

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

gueréza

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

gueréza Thollonova

Presbytis potenziani (I)

 

 

hulman mentavejský

Pygathrix spp. (I)

 

 

langur

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

langur

Semnopithecus ajax (I)

 

 

hulman kašmírský

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

hulman jižní

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hulman posvátný

Semnopithecus hector (I)

 

 

hulman tarajský

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

hulman černoruký

Semnopithecus priam (I)

 

 

hulman priamský

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

hulman nepálský

Simias concolor (I)

 

 

kahau mentavejský

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

hulman

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

hulman uzdičkový

Trachypithecus geei (I)

 

 

hulman zlatý

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

hulman hatinhský

Trachypithecus johnii (II)

 

 

hulman nilgirský

Trachypithecus laotum (II)

 

 

hulman laoský

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

hulman chocholatý

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

hulman zlatohlavý

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

hulman Shortridgeův

Cheirogaleidae

 

 

 

makiovití

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

makiovití

Daubentoniidae

 

 

 

ksukolovití

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

ksukol ocasatý

Hominidae

 

 

 

hominidi

Gorilla beringei (I)

 

 

gorila horská

Gorilla gorilla (I)

 

 

gorila nížinná

Pan spp. (I)

 

 

šimpanz

Pongo abelii (I)

 

 

orangutan sumaterský

Pongo pygmaeus (I)

 

 

orangutan bornejský

Hylobatidae

 

 

 

gibonovití

Hylobatidae spp. (I)

 

 

gibonovití

Indriidae

 

 

 

indriovití

Indriidae spp. (I)

 

 

indriovití

Lemuridae

 

 

 

lemurovití denní

Lemuridae spp. (I)

 

 

lemurovití denní

Lepilemuridae

 

 

 

lemurovití noční

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

lemurovití noční

Lorisidae

 

 

 

outloňovití

Nycticebus spp. (I)

 

 

outloň

Pitheciidae

 

 

 

chvostanovití

Cacajao spp. (I)

 

 

uakari

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

titi světlý

Callicebus melanochir (II)

 

 

titi černoruký

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

titi černočelý

Callicebus personatus (II)

 

 

titi maskovaný

Chiropotes albinasus (I)

 

 

chvostan bělonosý

Tarsiidae

 

 

 

nártounovití

Tarsius spp. (II)

 

 

nártoun

PROBOSCIDEA

 

 

 

chobotnatci

Elephantidae

 

 

 

Elephants

Elephas maximus (I)

 

 

slon indický

Loxodonta africana (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze B)

Loxodonta africana (II)

((pouze populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe (6)všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)

 

hlodavci

RODENTIA

 

 

 

hlodavci

Chinchillidae

 

 

 

činčilovití

Chinchilla spp. (I) (exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení)

 

 

činčila

Cuniculidae

 

 

 

pakovití

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka nížinná

Dasyproctidae

 

 

 

agutiovití

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

aguti středoamerický

Erethizontidae

 

 

 

urzonovití

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

kuandu mexický

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

kuandu dlouhosrstý

Hystricidae

 

 

 

dikobrazovití

Hystrix cristata

 

 

dikobraz obecný

Muridae

 

 

 

myšovití

Leporillus conditor (I)

 

 

krysa zajícová

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

myška hlasatelská

Xeromys myoides (I)

 

 

krysa pobřežní

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

skálomyš tlustoocasá

Sciuridae

 

 

 

veverkovití

Cynomys mexicanus (I)

 

 

psoun Merriamův

 

 

Marmota caudata (III India)

svišť dlouhoocasý

 

 

Marmota himalayana (III Indie)

svišť himálajský

 

Ratufa spp. (II)

 

ratufa

 

 

Sciurus deppei (III Kostarika)

veverka Deppeova

SCANDENTIA

 

 

 

tany

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

tany

SIRENIA

 

 

 

sirény

Dugongidae

 

 

 

dugongovití

Dugong dugon (I)

 

 

dugong indický

Trichechidae

 

 

 

kapustňákovití

Trichechidae spp. (I/II) (Druhy Trichechus inunguis (kapustňák jihoamerický) a Trichechus manatus (kapustňák širokonosý, lamantin) jsou uvedeny v příloze I. Druh Trichechus senegalensis (kapustňák senegalský) je uveden v příloze II.)

 

 

kapustňákovití

AVES

 

 

 

Ptáci

ANSERIFORMES

 

 

 

vrubozobí

Anatidae

 

 

 

kachnovití

Anas aucklandica (I)

 

 

čírka hnědá

 

Anas bernieri (II)

 

čírka černoskvrnná

Anas chlorotis (I)

 

 

čírka novozélandská

 

Anas formosa (II)

 

čírka sibiřská

Anas laysanensis (I)

 

 

kachna laysanská

Anas nesiotis (I)

 

 

čírka campbellská

Anas oustaleti (I)

 

 

kachna marianská

Anas querquedula

 

 

čírka modrá

Asarcornis scutulata (I)

 

 

pižmovka bělokřídlá

Aythya innotata

 

 

polák madagaskarský

Aythya nyroca

 

 

polák malý

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

berneška velká aleutská

Branta ruficollis (II)

 

 

berneška rudokrká

Branta sandvicensis (I)

 

 

berneška havajská

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

pižmovka velká

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

labuť koskoroba

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

labuť černokrká

 

Dendrocygna arborea (II)

 

husička stromová

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

husička podzimní

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

husička dvoubarvá

Mergus octosetaceus

 

 

morčák paranský

 

Oxyura jamaicensis

 

kachnice kaštanová

Oxyura leucocephala (II)

 

 

kachnice bělohlavá

R Rhodonessa caryophyllacea (possibly extinct) (I)

 

 

kachna růžovohlavá

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

pižmovka hřebenatá

Tadorna cristata

 

 

husice chocholatá

APODIFORMES

 

 

 

svišťouni

Trochilidae

 

 

 

kolibříkovití

 

Trochilidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

kolibříkovití

Glaucis dohrnii (I)

 

 

kolibřík bronzovoocasý

CHARADRIIFORMES

 

 

 

bahňáci

Burhinidae

 

 

 

dytíkovití

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

dytík dvoupruhý

Laridae

 

 

 

rackovití

Larus relictus (I)

 

 

racek reliktní

Scolopacidae

 

 

 

slukovití

Numenius borealis (I)

 

 

koliha severní

Numenius tenuirostris (I)

 

 

koliha tenkozobá

Tringa guttifer (I)

 

 

vodouš ochotský

CICONIIFORMES

 

 

 

brodiví

Ardeidae

 

 

 

volavkovití

Ardea alba

 

 

volavka bílá

Bubulcus ibis

 

 

volavka rusohlavá

Egretta garzetta

 

 

volavka stříbřitá

Balaenicipitidae

 

 

 

člunozobcovití

 

Balaeniceps rex (II)

 

člunozobec africký

Ciconiidae

 

 

 

čápovití

Ciconia boyciana (I)

 

 

čáp východní

Ciconia nigra (II)

 

 

čáp černý

Ciconia stormi

 

 

čáp pestrý

Jabiru mycteria (I)

 

 

čáp jabiru

Leptoptilos dubius

 

 

marabu indický

Mycteria cinerea (I)

 

 

nesyt bílý

Phoenicopteridae

 

 

 

plameňákovití

 

Phoenicopteridae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

plameňákovití

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

plameňák karibský

Threskiornithidae

 

 

 

ibisovití

 

Eudocimus ruber (II)

 

ibis rudý

Geronticus calvus (II)

 

 

ibis jihoafrický

Geronticus eremita (I)

 

 

ibis skalní

Nipponia nippon (I)

 

 

ibis čínský

Platalea leucorodia (II)

 

 

kolpík bílý

Pseudibis gigantean

 

 

ibis obrovský

COLUMBIFORMES

 

 

 

měkkozobí

Columbidae

 

 

 

holubovití

Caloenas nicobarica (I)

 

 

holub nikobarský

Claravis godefrida

 

 

holoubek červenokřídlý

Columba livia

 

 

holub skalní

Ducula mindorensis (I)

 

 

holub císařský

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

holub krvavý

 

Goura spp. (II)

 

korunáč

Leptotila wellsi

 

 

holub Wellsův

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

holub růžový

Streptopelia turtur

 

 

hrdlička divoká

CORACIIFORMES

 

 

 

srostloprstí

Bucerotidae

 

 

 

zoborožcovití

 

Aceros spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

zoborožec

Aceros nipalensis (I)

 

 

zoborožec rudokrký

 

Anorrhinus spp. (II)

 

zoborožec

 

Anthracoceros spp. (II)

 

zoborožec

 

Berenicornis spp. (II)

 

zoborožec

 

Buceros spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

dvojzoborožec

Buceros bicornis (I)

 

 

dvojzoborožec žlutozobý

 

Penelopides spp. (II)

 

zoborožec

Rhinoplax vigil (I)

 

 

zoborožec štítnatý

 

Rhyticeros spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

zoborožec

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

zoborožec běloprsý

CUCULIFORMES

 

 

 

kukačky

Musophagidae

 

 

 

turakovití

 

Tauraco spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

turako

Tauraco bannermani (II)

 

 

turako Bannermanův

FALCONIFORMES

 

 

 

dravci

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(s výjimkou druhů uvedených v příloze A a jednoho druhu čeledi Cathartidae, který je uveden v příloze C; ostatní druhy z uvedené čeledi nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny)

 

dravci

Accipitridae

 

 

 

jestřábovití

Accipiter brevipes (II)

 

 

krahujec krátkoprstý

Accipiter gentilis (II)

 

 

jestřáb lesní

Accipiter nisus (II)

 

 

krahujec obecný

Aegypius monachus (II)

 

 

sup hnědý

Aquila adalberti (I)

 

 

orel iberský

Aquila chrysaetos (II)

 

 

orel skalní

Aquila clanga (II)

 

 

orel volavý

Aquila heliaca (I)

 

 

orel královský

Aquila pomarina (II)

 

 

orel křiklavý

Buteo buteo (II)

 

 

káně lesní

Buteo lagopus (II)

 

 

káně rousná

Buteo rufinus (II)

 

 

káně bělochvostá

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

luňákovec kubánský

Circaetus gallicus (II)

 

 

orlík krátkoprstý

Circus aeruginosus (II)

 

 

moták pochop

Circus cyaneus (II)

 

 

moták pilich

Circus macrourus (II)

 

 

moták stepní

Circus pygargus (II)

 

 

moták lužní

Elanus caeruleus (II)

 

 

luněc šedý

Eutriorchis astur (II)

 

 

orlík madagaskarský

Gypaetus barbatus (II)

 

 

orlosup bradatý

Gyps fulvus (II)

 

 

sup bělohlavý

Haliaeetus spp. (I/II) (druh Haliaeetus albicilla (orel mořský) je vyjmenován v příloze I; ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)

 

 

orel

Harpia harpyja (I)

 

 

harpyje pralesní

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

orel jestřábí

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

orel nejmenší

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

káně západní

Milvus migrans (II)

 

 

luňák hnědý

Milvus milvus (II)

 

 

luňák červený

Neophron percnopterus (II)

 

 

sup mrchožravý

Pernis apivorus (II)

 

 

včelojed lesní

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

orel opičí

Cathartidae

 

 

 

kondorovití

Gymnogyps californianus (I)

 

 

kondor kalifornský

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kondor královský

Vultur gryphus (I)

 

 

kondor andský

Falconidae

 

 

 

sokolovití

Falco araeus (I)

 

 

poštolka seychelská

Falco biarmicus (II)

 

 

raroh jižní

Falco cherrug (II)

 

 

rarod velký

Falco columbarius (II)

 

 

dřemlík tundrový

Falco eleonorae (II)

 

 

ostříž jižní

Falco jugger (I)

 

 

raroh lagar

Falco naumanni (II)

 

 

poštolka jižní

Falco newtoni (I) (pouze populace na Seychelách)

 

 

poštolka madagaskarská

Falco pelegrinoides (I)

 

 

sokol šahin

Falco peregrinus (I)

 

 

sokol stěhovavý

Falco punctatus (I)

 

 

poštolka mauricijská

Falco rusticolus (I)

 

 

raroh lovecký

Falco subbuteo (II)

 

 

ostříž lesní

Falco tinnunculus (II)

 

 

poštolka obecná

Falco vespertinus (II)

 

 

poštolka rudonohá

Pandionidae

 

 

 

orlovcovití

Pandion haliaetus (II)

 

 

orlovec říční

GALLIFORMES

 

 

 

hrabaví

Cracidae

 

 

 

hokovití

 

 

Crax fasciolata

 

hoko žlutozobý

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

hoko modrozobý

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

hoko červenolaločný

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbie)

hoko žlutolaločnatý

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbie)

hoko korunkatý

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbie, Kostarika, Guatemala a Honduras)

hoko proměnlivý

 

Mitu mitu (I)

 

 

hoko mitu

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

guan horský

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

 

čačalaka obecná

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbie)

 

hoko přílbový

 

Penelope albipennis (I)

 

 

guan bělokřídlý

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

guan chocholatý

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

guan malý

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

guan černočelý

 

Pipile pipile (I)

 

 

guan trinidadský

Megapodiidae

 

 

 

tabonovití

Macrocephalon maleo (I)

 

 

tabon přílbový

Phasianidae

 

 

 

bažantovití

 

 

Arborophila campbelli (III Malajsie)

koroptev sumaterská

 

 

Arborophila charltonii (III Malajsie)

koroptev malajská

 

Argusianus argus (II)

 

argus okatý

 

 

Caloperdix oculeus (III Malajsie)

koroptev lesní

Catreus wallichii (I)

 

 

bažant Wallichův

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

křepel virginský, poddruh ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

bažant tibetský

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

bažant mandžuský

 

Gallus sonneratii (II)

 

kur Sonneratův

 

Ithaginis cruentus (II)

 

bažant krvavý

Lophophorus impejanus (I)

 

 

bažant lesklý

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

bažant zelenoocasý

Lophophorus sclateri (I)

 

 

bažant Sclaterův

Lophura edwardsi (I)

 

 

bažant Edwardsův

 

 

Lophura erythrophthalma (III Malajsie)

bažant červenolící

 

Lophura hatinhensis

 

bažant vietnamský

 

 

Lophura ignita (III Malajsie)

bažant ohnivohřbetý

Lophura imperialis (I)

 

 

bažant císařský

Lophura swinhoii (I)

 

 

bažant Swinhoeův

 

 

Melanoperdix niger (III Malajsie)

koroptev černá

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

krocan paví

Odontophorus strophium

 

 

křepel límcový

Ophrysia superciliosa

 

 

křepelka himálajská

 

Pavo muticus (II)

 

páv zelený

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

bažant paví

 

Polyplectron germaini (II)

 

bažant bělolící

 

 

Polyplectron inopinatum (III Malajsie)

bažant horský

 

Polyplectron malacense (II)

 

bažant malajský

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

bažant palawanský

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

bažant bornejský

Rheinardia ocellata (I)

 

 

bažant perlový

 

 

Rhizothera dulitensis (III Malajsie)

křepelka Hoseova

 

 

Rhizothera longirostris (III Malajsie)

koroptev dlouhozobá

 

 

Rollulus rouloul (III Malajsie)

koroptev korunkatá

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

bažant Elliotův

Syrmaticus humiae (I)

 

 

bažant Humeové

Syrmaticus mikado (I)

 

 

bažant mikado

Tetraogallus caspius (I)

 

 

velekur kaspický

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

velekur tibetský

Tragopan blythii (I)

 

 

satyr Blythův

Tragopan caboti (I)

 

 

satyr Cabotův

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

satyr černohlavý

 

 

Tragopan satyra (III Nepál)

satyr himálajský

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

tetřívek prériový, poddruh attwateri

GRUIFORMES

 

 

 

krátkokřídlí

Gruidae

 

 

 

jeřábovití

 

Gruidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

jeřábovití

Grus americana (I)

 

 

jeřáb americký

Grus canadensis (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy Grus canadensis nesiottes a Grus canadensis pulla jsou vyjmenovány v příloze I)

 

 

jeřáb kanadský

Grus grus (II)

 

 

jeřáb popelavý

Grus japonensis (I)

 

 

jeřáb mandžuský

Grus leucogeranus (I)

 

 

jeřáb bílý

Grus monacha (I)

 

 

jeřáb kápový

Grus nigricollis (I)

 

 

jeřáb černokrký

Grus vipio (I)

 

 

jeřáb červenolící

Otididae

 

 

 

dropovití

 

Otididae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

dropovití

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

drop černohlavý

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

drop obojkový

Chlamydotis undulata (I)

 

 

drop hřivnatý

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

drop bengálský

Otis tarda (II)

 

 

drop velký

Sypheotides indicus (II)

 

 

drop indický

Tetrax tetrax (II)

 

 

drop malý

Rallidae

 

 

 

chřástalovití

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

chřástal Howeův

Rhynochetidae

 

 

 

kaguovití

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu chocholatý

PASSERIFORMES

 

 

 

pěvci

Atrichornithidae

 

 

 

křováčkovití

Atrichornis clamosus (I)

 

 

křováček zvučný

Cotingidae

 

 

 

kotingovití

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbie)

vranucha ozdobná

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbie)

vranucha dlouholaločnatá

Cotinga maculata (I)

 

 

kotinga brazilská

 

Rupicola spp. (II)

 

skalňák

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

kotinga bělokřídlá

Emberizidae

 

 

 

strnadovití

 

Gubernatrix cristata (II)

 

kardinál zelený

 

Paroaria capitata (II)

 

kardinál černohřbetý

 

Paroaria coronata (II)

 

kardinál šedý

 

Tangara fastuosa (II)

 

tangara nádherná

Estrildidae

 

 

 

astrildovití

 

Amandava formosa (II)

 

tygříček olivový

 

Lonchura fuscata

 

rýžovník hnědý

 

Lonchura oryzivora (II)

 

rýžovník šedý

 

Poephila cincta cincta (II)

 

pásovník krátkoocasý, poddruh cincta

Fringillidae

 

 

 

pěnkavovití

Carduelis cucullata (I)

 

 

čížek ohnivý

 

Carduelis yarrellii (II)

 

čížek žlutolící

Hirundinidae

 

 

 

vlaštovkovití

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

břehule bělooká

Icteridae

 

 

 

vlhovcovití

Xanthopsar flavus (I)

 

 

vlhovec paraguajský

Meliphagidae

 

 

 

medosavkovití

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

medosavka zlatohrdlá, poddruh cassidix

Muscicapidae

 

 

 

lejskovití

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

rákosník rodriguezský

 

Cyornis ruckii (II)

 

lejsek medanský

Dasyornis broadbenti litoralis (possibly extinct) (I)

 

 

střízlíkovec pobřežní

Dasyornis longirostris (I)

 

 

střízlíkovec západní

 

Garrulax canorus (II)

 

sojkovec drozdovitý

 

Leiothrix argentauris (II)

 

timálie stříbrouchá

 

Leiothrix lutea (II)

 

timálie čínská

 

Liocichla omeiensis (II)

 

sojkovec sečchuanský

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

vranule bělokrká

Picathartes oreas (I)

 

 

vranule šedokrká

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauricius)

lejskovec maskarénský

Paradisaeidae

 

 

 

rajkovití

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

rajkovití

Pittidae

 

 

 

pitovití

 

Pitta guajana (II)

 

pita páskovaná

Pitta gurneyi (I)

 

 

pita thajská

Pitta kochi (I)

 

 

pita luzonská

 

Pitta nympha (II)

 

pita hnědokorunkatá

Pycnonotidae

 

 

 

bulbulovití

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

bulbul korunkatý

Sturnidae

 

 

 

špačkovití

 

Gracula religiosa (II)

 

loskuták posvátný

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

majna Rothschildova

Zosteropidae

 

 

 

kruhoočkovití

Zosterops albogularis (I)

 

 

kruhoočko černouzdičkové

PELECANIFORMES

 

 

 

veslonozí

Fregatidae

 

 

 

fregatkovití

Fregata andrewsi (I)

 

 

fregatka Andrewsova

Pelecanidae

 

 

 

pelikánovití

Pelecanus crispus (I)

 

 

pelikán kadeřavý

Sulidae

 

 

 

terejovití

Papasula abbotti (I)

 

 

terej Abbottův

PICIFORMES

 

 

 

šplhavci

Capitonidae

 

 

 

vousákovití

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbie)

Toucan barbet

Picidae

 

 

 

datlovití

Campephilus imperialis (I)

 

 

datel císařský

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

datel indomalajský, poddruh richardsi

Ramphastidae

 

 

 

tukanovití

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

arassari zlatý

 

Pteroglossus aracari (II)

 

arassari černokrký

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

arassari hnědouchý

 

Pteroglossus viridis (II)

 

arassari zelený

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

tukan pestrý

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

tukan krátkozobý

 

Ramphastos toco (II)

 

tukan obrovský

 

Ramphastos tucanus (II)

 

tukan bledohrdlý

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

tukan vrubozobý

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

arassari skvrnozobý

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

potápky

Podicipedidae

 

 

 

potápkovití

Podilymbus gigas (I)

 

 

potápka tlustozobá

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

trubkonosí

Diomedeidae

 

 

 

albatrosovití

Phoebastria albatrus (I)

 

 

albatros bělohřbetý

PSITTACIFORMES

 

 

 

papoušci

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(s výjimkou druhů zařazených v příloze A a vyjma druhů Agapornis roseicollis (agapornis růžovohrdlý), Melopsittacus undulatus (andulka vlnkovaná), Nymphicus hollandicus (korela chocholatá) a Psittacula krameri (alexandr malý), které nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)

 

papoušci

Cacatuidae

 

 

 

kakaduovití

Cacatua goffini (I)

 

 

kakadu Goffinův

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

kakadu filipínský

Cacatua moluccensis (I)

 

 

kakadu molucký

Cacatua sulphurea (I)

 

 

kakadu žlutolící

Probosciger aterrimus (I)

 

 

kakadu arový

Loriidae

 

 

 

loriovití

Eos histrio (I)

 

 

lori modroprsý

Vini spp. (I/II) (druh Vini ultramarina (lori modrý) je vyjmenován v příloze I, ostatní druhy jsou vyjmenovány v příloze II)

 

 

lori

Psittacidae

 

 

 

papouškovití

Amazona arausiaca (I)

 

 

amazoňan dominikánský

Amazona auropalliata (I)

 

 

amazoňan žlutokrký

Amazona barbadensis (I)

 

 

amazoňan žlutoramenný

Amazona brasiliensis (I)

 

 

amazoňan rudoocasý

Amazona finschi (I)

 

 

amazoňan fialovotemenný

Amazona guildingii (I)

 

 

amazoňan Guildingův

Amazona imperialis (I)

 

 

amazoňan císařský

Amazona leucocephala (I)

 

 

amazoňan kubánský

Amazona oratrix (I)

 

 

amazoňan velký

Amazona pretrei (I)

 

 

amazoňan nádherný

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

amazoňan rudooký

Amazona tucumana (I)

 

 

amazoňan tukumanský

Amazona versicolor (I)

 

 

amazoňan mnohobarvý

Amazona vinacea (I)

 

 

amazoňan fialovoprsý

Amazona viridigenalis (I)

 

 

amazoňan zelenolící

Amazona vittata (I)

 

 

amazoňan portorický

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

ara

Ara ambiguus (I)

 

 

ara zelený

Ara glaucogularis (I)

 

 

ara kaninda

Ara macao (I)

 

 

ara arakanga

Ara militaris (I)

 

 

ara vojenský

Ara rubrogenys (I)

 

 

ara červenouchý

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

ara škraboškový

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

kakariki norfolcký

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

kakariki chathamský

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

kakariki rudočelý

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

kakariki novokaledonský

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

loríček žlutoboký, poddruh coxeni

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

papoušek chocholatý

Guarouba guarouba (I)

 

 

aratinga žlutý

Neophema chrysogaster (I)

 

 

neoféma žlutobřichá

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

arara žlutouchý

Pezoporus occidentalis (pravděpodobně vyhynulý) (I)

 

 

papoušek noční

Pezoporus wallicus (I)

 

 

papoušek zemní

Pionopsitta pileata (I)

 

 

amazónek červenohlavý

Primolius couloni (I)

 

 

ara šedolící

Primolius maracana (I)

 

 

ara marakana

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

papoušek žlutoramenný

Psephotus dissimilis (I)

 

 

papoušek žlutokřídlý

Psephotus pulcherrimus (pravděpodobně vyhynulý) (I)

 

 

papoušek překrásný

Psittacula echo (I)

 

 

alexandr mauricijský

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

papoušek zelenobradý

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

arara

Strigops habroptilus (I)

 

 

kakapo soví

RHEIFORMES

 

 

 

nanduové

Rheidae

 

 

 

nanduovití

Pterocnemia pennata (I) (s výjimkou poddruhu Pterocnemia pennata pennata, který je zařazen v příloze B)

 

 

nandu menší

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

nandu menší, poddruh pennata

 

Rhea americana (II)

 

nandu pampový

SPHENISCIFORMES

 

 

 

tučnáci

Spheniscidae

 

 

 

tučňákovití

 

Spheniscus demersus (II)

 

tučňák brýlový

Spheniscus humboldti (I)

 

 

tučňák Humboldtův

STRIGIFORMES

 

 

 

sovy

 

STRIGIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

sovy

Strigidae

 

 

 

puštíkovití

Aegolius funereus (II)

 

 

sýc rousný

Asio flammeus (II)

 

 

kalous pustovka

Asio otus (II)

 

 

kalous ušatý

Athene noctua (II)

 

 

sýček obecný

Bubo bubo (II)

 

 

výr velký

Glaucidium passerinum (II)

 

 

kulíšek nejmenší

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

sýček lesní

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

výreček obří

Ninox natalis (I)

 

 

sovka vánoční

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

sovka ostrovní, poddruh undulata

Nyctea scandiaca (II)

 

 

sovice sněžní

Otus ireneae (II)

 

 

výreček Irenin

Otus scops (II)

 

 

výreček malý

Strix aluco (II)

 

 

puštík obecný

Strix nebulosa (II)

 

 

puštík vousatý

Strix uralensis (II)

 

 

puštík bělavý

Surnia ulula (II)

 

 

sovice krahujová

Tytonidae

 

 

 

sovovití

Tyto alba (II)

 

 

sova pálená

Tyto soumagnei (I)

 

 

sova madagaskarská

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

pštrosi

Struthionidae

 

 

 

pštrosovití

Struthio camelus (I) (pouze populace v Alžírsku, Burkině Faso, Kamerunu, Středoafrické republice, Čadu, Mali, Mauritánii, Maroku, Nigeru, Nigérii, Senegalu a Súdánu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny)

 

 

pštros dvouprstý

TINAMIFORMES

 

 

 

tinamy

Tinamidae

 

 

 

tinamovití

Tinamus solitarius (I)

 

 

tinama samotářská

TROGONIFORMES

 

 

 

trogoni

Trogonidae

 

 

 

trogonovití

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

kvesal chocholatý

REPTILIA

 

 

 

Plazi

CROCODYLIA

 

 

 

krokodýlové

 

CROCODYLIA spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

krokodýlové

Alligatoridae

 

 

 

aligátorovití

Alligator sinensis (I)

 

 

aligátor čínský

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

kajman brýlový, poddruh apaporiensis

Caiman latirostris (I) (s výjimkou populace v Argentině, která je zařazena v příloze B)

 

 

kajman šíronosý

Melanosuchus niger (I) (s výjimkou populace v Brazílii, která je zařazena v příloze B, a populace v Ekvádoru, která je zařazena v příloze B a je předmětem nulové roční vývozní kvóty, dokud roční vývozní kvótu neschválí sekretariát CITES a expertní skupina IUCN/SSC pro krokodýly)

 

 

kajman černý

Crocodylidae

 

 

 

krokodýlovití

Crocodylus acutus (I) (s výjimkou populace na Kubě, která je zařazena v příloze B)

 

 

krokodýl americký

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

krokodýl štítnatý

Crocodylus intermedius (I)

 

 

krokodýl orinocký

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

krokodýl mindorský

Crocodylus moreletii (I)

 

 

krokodýl středoamerický

Crocodylus niloticus (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Etiopii, Keni, na Madagaskaru, v Malawi, Mozambiku, Namibii, Jihoafrické republice, Ugandě, Sjednocené republice Tanzanii [je předmětem roční vývozní kvóty maximálně 1 600 volně žijících exemplářů, včetně loveckých trofejí, vedle exemplářů z farem (ranching)], v Zambii a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze B)

 

 

krokodýl nilský

Crocodylus palustris (I)

 

 

krokodýl bahenní

Crocodylus porosus (I) (s výjimkou populací v Austrálii, Indonésii a Papui-Nové Guineji, které jsou zařazeny v příloze B)

 

 

krokodýl mořský

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

krokodýl kubánský

Crocodylus siamensis (I)

 

 

krokodýl siamský

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

krokodýl čelnatý

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

krokodýl úzkohlavý

Gavialidae

 

 

 

gaviálovití

Gavialis gangeticus (I)

 

 

gaviál indický

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

hatérie

Sphenodontidae

 

 

 

hatériovití

Sphenodon spp. (I)

 

 

hatérie

SAURIA

 

 

 

ještěři

Agamidae

 

 

 

agamovití

 

Uromastyx spp. (II)

 

trnorep

Chamaeleonidae

 

 

 

chameleonovití

 

Bradypodion spp. (II)

 

chameleon

 

Brookesia spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

chameleonek

Brookesia perarmata (I)

 

 

chameleonek trpasličí

 

Calumma spp. (II)

 

chameleon

 

Chamaeleo spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

chameleon

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

chameleon obecný

 

Furcifer spp. (II)

 

chameleon

Cordylidae

 

 

 

kruhochvostovití

 

Cordylus spp. (II)

 

kruhochvost

Gekkonidae

 

 

 

gekonovití

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

gekon

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nový Zéland)

pagekon

 

 

Naultinus spp. (III Nový Zéland)

pagekon

 

Phelsuma spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

felzuma

Phelsuma guentheri (II)

 

 

felzuma Guentherova

 

Uroplatus spp. (II)

 

ploskorep

Helodermatidae

 

 

 

korovcovití

 

Heloderma spp. (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A)

 

korovec

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

korovec guatemalský

Iguanidae

 

 

 

leguánovití

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

leguán mořský

Brachylophus spp. (I)

 

 

leguán

 

Conolophus spp. (II)

 

leguán

Cyclura spp. (I)

 

 

leguán

 

Iguana spp. (II)

 

leguán

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

ropušník kalifornský

Sauromalus varius (I)

 

 

leguán pestrý

Lacertidae

 

 

 

ještěrkovití

Gallotia simonyi (I)

 

 

ještěrka kanárská

Podarcis lilfordi (II)

 

 

ještěrka Lilfordova

Podarcis pityusensis (II)

 

 

ještěrka ibizská

Scincidae

 

 

 

scinkovití

 

Corucia zebrata (II)

 

scink šalamounský

Teiidae

 

 

 

tejovití

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

krokodýloun amazonský

 

Dracaena spp. (II)

 

dracena

 

Tupinambis spp. (II)

 

teju

Varanidae

 

 

 

varanovití

 

Varanus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

varan

Varanus bengalensis (I)

 

 

varan bengálský

Varanus flavescens (I)

 

 

varan žlutavý

Varanus griseus (I)

 

 

varan pustinný

Varanus komodoensis (I)

 

 

varan komodský

Varanus nebulosus (I)

 

 

varan malajský

Varanus olivaceus (II)

 

 

varan plodožravý

Xenosauridae

 

 

 

krokodýlovcovití

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

krokodýlovec čínský

SERPENTES

 

 

 

hadi

Boidae

 

 

 

hroznýšovití

 

Boidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

hroznýšovití

Acrantophis spp. (I)

 

 

hroznýš

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

hroznýš královský západní

Epicrates inornatus (I)

 

 

hroznýšovec portorický

Epicrates monensis (I)

 

 

hroznýšovec panenský

Epicrates subflavus (I)

 

 

hroznýšovec jamajský

Eryx jaculus (II)

 

 

hroznýšek turecký

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

hroznýš psohlavý

Bolyeriidae

 

 

 

hroznýšovkovití

 

Bolyeriidae spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

hroznýšovkovití

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

hroznýšovka kýlnatá

Casarea dussumieri (I)

 

 

hroznýšovka maskarénská

Colubridae

 

 

 

užovkovití

 

 

Atretium schistosum (III Indie)

užovka

 

 

Cerberus rynchops (III Indie)

cerberus vodní

 

Clelia clelia (II)

 

musurana černá

 

Cyclagras gigas (II)

 

užovka obrovská

 

Elachistodon westermanni (II)

 

vejcožrout indický

 

Ptyas mucosus (II)

 

ptyas velkooký

 

 

Xenochrophis piscator (III Indie)

užovka rybářská

Elapidae

 

 

 

korálovcovití

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

korálovec širokohlavý

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

korálovec atlantický

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

korálovec středoamerický

 

Naja atra (II)

 

kobra čínská

 

Naja kaouthia (II)

 

kobra monoklová

 

Naja mandalayensis (II)

 

kobra

 

Naja naja (II)

 

kobra indická

 

Naja oxiana (II)

 

kobra středoasijská

 

Naja philippinensis (II)

 

kobra filipínská

 

Naja sagittifera (II)

 

kobra

 

Naja samarensis (II)

 

kobra samarská

 

Naja siamensis (II)

 

kobra siamská

 

Naja sputatrix (II)

 

kobra jávská

 

Naja sumatrana (II)

 

kobra sumaterská

 

Ophiophagus hannah (II)

 

kobra královská

Loxocemidae

 

 

 

krajtovkovití

 

Loxocemidae spp. (II)

 

krajtovkovití

Pythonidae

 

 

 

krajtovití

 

Pythonidae spp. (II) (s výjimkou poddruhu zařazených v příloze A)

 

krajtovití

Python molurus molurus (I)

 

 

krajta tygrovitá světlá

Tropidophiidae

 

 

 

pahroznýškovití

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

pahroznýškovití

Viperidae

 

 

 

zmijovití

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

chřestýš brazilský

 

Crotalus durissus unicolor

 

chřestýš arubský

 

 

Daboia russelii (III Indie)

zmije řetízková

Vipera latifii

 

 

zmije Latifova

Vipera ursinii (I) (pouze populace v Evropě s výjimkou území bývalého SSSR; posledně jmenované populace nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)

 

 

zmije menší

 

Vipera wagneri (II)

 

zmije Wagnerova

TESTUDINES

 

 

 

želvy

Carettochelyidae

 

 

 

karetkovití

 

Carettochelys insculpta (II)

 

karetka novoguinejská

Chelidae

 

 

 

matamatovití

 

Chelodina mccordi (II)

 

dlouhokrčka rotiská

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

dlouhokrčka západoaustralská

Cheloniidae

 

 

 

karetovití

Cheloniidae spp. (I)

 

 

karetovití

Chelydridae

 

 

 

kajmankovití

 

 

Macrochelys temminckii (III Spojené státy americké)

kajmanka supí

Dermatemydidae

 

 

 

dlouhohlávkovití

 

Dermatemys mawii (II)

 

dlouhohlávka mexická

Dermochelyidae

 

 

 

kožatkovití

Dermochelys coriacea (I)

 

 

kožatka velká

Emydidae

 

 

 

emydovití

 

Chrysemys picta

 

želva ozdobná

 

Glyptemys insculpta (II)

 

želva hrbolatá

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

želva Mühlenbergova

 

 

Graptemys spp. (III Spojené státy americké)

želva

 

Terrapene spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

klapavka

Terrapene coahuila (I)

 

 

klapavka

 

Trachemys scripta elegans

 

želva nádherná

Geoemydidae

 

 

 

geoemydovití

 

Batagur baska (I)

 

 

želva malajská

 

 

Callagur borneoensis (II)

 

želva bornejská

 

 

Cuora spp. (II)

 

želva

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

želva Hamiltonova

 

 

 

Geoemyda spengleri (III China)

želva Spenglerova

 

 

Heosemys annandalii (II)

 

želva chrámová

 

 

Heosemys depressa (II)

 

želva atamanská

 

 

Heosemys grandis (II)

 

želva červenavá

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

želva ostnitá

 

 

Kachuga spp. (II)

 

želva

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

želva sulaveská

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

želva

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

želva šnekožravá

 

 

Mauremys annamensis (II)

 

želva annamská

 

 

 

Mauremys iversoni (III Čína)

želva

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Čína)

želva

 

 

Mauremys mutica (II)

 

želva

 

 

 

Mauremys nigricans (III Čína)

želva

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Čína)

želva

 

 

 

Mauremys reevesii (III Čína)

želva

 

 

 

Mauremys sinensis (III Čína)

želva

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

želva

 

Morenia ocellata (I)

 

 

želva barmská

 

 

Notochelys platynota (II)

 

želva plochá

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Čína)

želva

 

 

 

Ocadia philippeni (III Čína)

želva

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

orlície bornejská

 

 

Pangshura spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)

 

želva

 

Pangshura tecta (I)

 

 

želva střechovitá

 

 

 

Sacalia bealei (III Čína)

želva

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Čína)

želva

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III Čína)

želva

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

želva tlustokrká

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

želva

Platysternidae

 

 

 

hlavcovití

 

Platysternon megacephalum (II)

 

hlavec plochý

Podocnemididae

 

 

 

terekovití

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

tereka madagaskarská

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

tereka velkohlavá

 

Podocnemis spp. (II)

 

tereka

Testudinidae

 

 

 

želvovití

 

Testudinidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A); v případě druhu Geochelone sulcata (želva ostruhatá) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)

 

želvovití

Astrochelys radiata (I)

 

 

želva paprsčitá

Astrochelys yniphora (I)

 

 

želva madagaskarská

Chelonoidis nigra (I)

 

 

želva sloní

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

želva pouštní

Malacochersus tornieri (II)

 

 

želva zploštělá

Psammobates geometricus (I)

 

 

želva kreslená

Pyxis arachnoides (I)

 

 

želva pavoučí

Pyxis planicauda (I)

 

 

želva

Testudo graeca (II)

 

 

želva žlutohnědá

Testudo hermanni (II)

 

 

želva zelenavá

Testudo kleinmanni (I)

 

 

želva Kleinmannova

Testudo marginata (II)

 

 

želva vroubená

Trionychidae

 

 

 

kožnatkovití

 

Amyda cartilaginea (II)

 

kožnatka chrupavčitá

Apalone spinifera atra (I)

 

 

kožnatka černá

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

kožnatka ganžská

Aspideretes hurum (I)

 

 

kožnatka hnědá

Aspideretes nigricans (I)

 

 

kožnatka tmavá

 

Chitra spp. (II)

 

kožnatka

 

Lissemys punctata (II)

 

kžnatka indická

 

Lissemys scutata (II)

 

kožnatka barmská

 

 

Palea steindachneri (III Čína)

kožnatka

 

Pelochelys spp. (II)

 

kožnatka

 

 

Pelodiscus axenaria (III Čína)

kožnatka

 

 

Pelodiscus maackii (III Čína)

kožnatka

 

 

Pelodiscus parviformis (III Čína)

kožnatka

 

 

Rafetus swinhoei (III Čína)

kožnatka jüan

AMPHIBIA

 

 

 

Obojživelníci

ANURA

 

 

 

žáby