Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0657

Nařízení Komise (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách

OJ L 183, 11.7.2008, p. 17–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 234 - 243

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; Zrušeno 32017R0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/657/oj

11.7.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 657/2008

ze dne 10. července 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 102 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2707/2000 ze dne 11. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách (2), bylo několikrát podstatně změněno (3). Protože jsou nezbytné další změny, uvedené nařízení by mělo být v zájmu srozumitelnosti a přehlednosti zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(2)

Podpora pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům by měla být k dispozici v mateřských školách, ostatních předškolních zařízeních a na základních a středních školách. Vzhledem k boji proti obezitě a ve snaze poskytnout dětem zdravé mléčné výrobky by se k těmto typům škol mělo přistupovat stejným způsobem a měl by jim být umožněn přístup k tomuto režimu. V zájmu zjednodušení řízení režimu je třeba vyloučit spotřebu žáků během jejich pobytu na školních prázdninových táborech.

(3)

S cílem vyjasnit uplatňování režimu podpory je třeba zdůraznit, že podpora by měla být žákům poskytována pouze ve dny školní výuky. Školské orgány nebo školy každého členského státu by měly rovněž potvrdit celkový počet dní školní výuky bez prázdnin.

(4)

Ze získaných zkušeností vyplývá, že problémy při sledování používání subvencovaných mléčných výrobků při přípravě jídel pro žáky byly prokázány. Kromě toho to není účinný způsob, jak dosáhnout vzdělávacího účelu režimu. Proto by měla být příprava jídel odpovídajícím způsobem omezena.

(5)

S ohledem na různé spotřební zvyklosti ve Společenství ve spotřebě mléka a některých mléčných výrobků a ve snaze zohlednit stávající tendence v oblasti zdraví a výživy by měl být rozšířen a zjednodušen seznam způsobilých produktů a měla by být zachována možnost, že si členské státy určí vlastní sortiment produktů v souladu s uvedeným seznamem.

(6)

Aby bylo možné zajistit, že produkty způsobilé pro podporu poskytují vysokou úroveň ochrany zdraví, měly by být tyto produkty připraveny v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (4) a mít identifikační označení požadovanou nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (5).

(7)

Pro potřeby řízení a kontroly režimu podpory je třeba vytvořit schvalovací řízení pro žadatele.

(8)

Míra podpory pro různé způsobilé produkty by měla být určena s ohledem na míru podpory pro mléko stanovenou v článku 102 nařízení (ES) č. 1234/2007 a na technické vztahy mezi produkty.

(9)

Pokud jde o výplatu podpory, je nezbytné stanovit podmínky, které musí splňovat žadatelé, a pravidla předkládání žádostí, kontrol a sankcí, které musí provádět příslušné orgány, i postupů vyplácení podpory.

(10)

Ustanovení čl. 102 odst. 4 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že poskytování podpory je omezeno na množství 0,25 litru ekvivalentu mléka na žáka a den. Je třeba přesně stanovit hodnoty ekvivalentu mléka u jednotlivých produktů.

(11)

Členské státy by měly stanovit kontrolní pravidla režimu podpory, aby bylo možné zajistit, že se částka podpory projeví v ceně, kterou platí příjemci podpory, a že se subvencované produkty neodchýlí od stanoveného použití.

(12)

V zájmu ochrany finančních zájmů Společenství by měla být přijata vhodná kontrolní opatření k zamezení nesrovnalostí a podvodů. Tato kontrolní opatření by se měla skládat z důsledné správní kontroly doplněné kontrolami na místě. Rozsah, obsah, načasování a podávání zpráv o takových kontrolních opatřeních by měly být přesně stanoveny, aby se zajistil přiměřený a jednotný přístup členských států, který bere v úvahu jejich odlišný způsob provádění režimu. Kromě toho by se měly získat zpět vyplacené částky a měly by být určeny sankce, které by žadatele odradily od podvodného jednání.

(13)

S cílem zjednodušit správní práci členských států by se měla vypočítat maximální výše subvencovaného množství na základě počtu žáků, kteří podle seznamu žadatele školu pravidelně navštěvují.

(14)

Získané zkušenosti ukázaly, že příjemci podpory si dostatečně neuvědomují úlohu, kterou Evropská unie hraje v režimu mléka pro školy. Proto by měla být subvenční úloha Evropské unie v tomto režimu jasně uvedena v každé škole, která se účastní režimu mléka pro školy.

(15)

Některé informace týkající se režimu mléka pro školy by měly být každý rok zasílány Komisi za účelem jejich sledování.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování některých mléčných výrobků žákům ve školách (dále jen „podpora“) podle článku 102 uvedeného nařízení.

Článek 2

Příjemci

Příjemci podpory jsou žáci, kteří pravidelně navštěvují školy náležející do jedné z těchto kategorií: mateřské školy/jiná předškolní zařízení, základní a střední školy spravované nebo uznávané příslušným orgánem členského státu.

Článek 3

Produkty způsobilé pro podporu

1.   Členské státy mohou vyplácet podporu na způsobilé produkty, které jsou na seznamu v příloze I. Mohou použít přísnější normy v souladu s požadavky na způsobilé produkty stanovené v příloze I.

2.   Ve francouzských zámořských departementech může být čokoládové nebo jinak ochucené mléko, uvedené v příloze I, rekonstituovaným mlékem.

3.   Členské státy mohou povolit přídavek nejvýše 5 mg fluoru na kilogram produktů kategorie I.

4.   Podpora se poskytuje na produkty, které jsou na seznamu v příloze I tohoto nařízení, pouze pokud splňují požadavky stanovené nařízením (ES) č. 852/2004 a nařízením (ES) č. 853/2004, a zvláště požadavky týkající se přípravy ve schváleném zařízení a požadavky identifikačního označení stanovené v oddílu I přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 4

Míra podpory

1.   Míry podpory jsou uvedeny v příloze II.

2.   Jestliže se míra podpory vyjádřená v eurech změní, mírou této podpory pro množství dodaná během daného měsíce je míra platná první den toho měsíce.

3.   Jestliže jsou dodaná množství produktů vyjádřená v litrech, k převodu na kilogramy se použije koeficient 1,03.

Článek 5

Nejvyšší subvencované množství

1.   Členské státy ověří, že se nejvyšší množství 0,25 litru uvedené v čl. 102 odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007 nepřekračuje s přihlédnutím k počtu dnů školní výuky a počtu žáků, kteří pravidelně navštěvují školu během období, na které se vztahuje žádost o podporu, a s přihlédnutím ke koeficientu uvedenému v čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení.

2.   Pro produkty kategorií II až V na seznamu v příloze I se použijí pro ověření podle odstavce 1 tyto hodnoty ekvivalentů:

a)

kategorie II: 100 kg produktů se považuje za ekvivalent 90 kg mléka;

b)

kategorie III: 100 kg produktů se považuje za ekvivalent 300 kg mléka;

c)

kategorie IV: 100 kg produktů se považuje za ekvivalent 899 kg mléka;

d)

kategorie V: 100 kg produktů se považuje za ekvivalent 765 kg mléka.

3.   Příjemci uvedení v článku 2 pobírají podporu pouze pro dny školní výuky. Zřizovatelé nebo školy oznámí celkový počet dní školní výuky bez prázdnin příslušnému orgánu členského státu a případně žadateli. Žáci nepobírají podporu během pobytu v prázdninových táborech.

4.   Podpora se nevztahuje na mléko a mléčné výrobky použité při přípravě jídel.

Podpora však může být poskytována na mléko a mléčné výrobky použité při přípravě jídel ve školách, při níž nedochází k tepelné úpravě. Kromě toho lze povolit ohřívání produktů ze seznamu kategorie I písmena a) a b) v příloze I.

5.   Pro účely odstavce 4 se zřetelem na rozlišení produktů užívaných při tepelné přípravě nebo přípravě bez užití tepla a/nebo přímé konzumaci se může použít koeficient založený na množstvích užívaných v minulosti a/nebo na receptech, pokud jsou s tím dané členské státy srozuměny.

Článek 6

Obecné podmínky pro poskytování podpory

1.   Žádost o podporu je platná, pouze pokud je podána žadatelem schváleným podle článků 7, 8 a 9 pro dodávky produktů Společenství uvedených na seznamu v příloze I.

2.   O podporu může žádat:

a)

škola;

b)

zřizovatel, který žádá o podporu pro produkty distribuované žákům v rámci své působnosti;

c)

dodavatel produktů, jestliže tak stanoví členský stát;

d)

organizace, která žádá o podporu jménem jedné nebo více škol nebo zřizovatelů a která byla za tímto účelem založena, jestliže tak stanoví členský stát.

Článek 7

Schválení žadatelů

Žadatele o podporu musí za tímto účelem schválit příslušný orgán členského státu, na jehož území se nachází škola, do které se produkty dodávají.

Článek 8

Obecné podmínky pro schválení

1.   Schválení je uděleno tehdy, pokud se žadatel příslušnému orgánu písemně zaváže:

a)

že produkty použije v souladu s tímto nařízením výhradně pro spotřebu žáků ve svých školách nebo ve školách, pro které o podporu žádá;

b)

že vrátí podporu, která byla neprávem vyplacena pro dotyčná množství, pokud se zjistilo, že produkty nebyly poskytnuty příjemcům uvedeným v článku 2, nebo byla vyplacena pro jiná množství, než množství stanovená podle článku 5;

c)

že na žádost příslušných orgánů předloží těmto orgánům doklady;

d)

že se podrobí jakékoliv kontrole, kterou stanoví příslušný orgán dotyčného členského státu, zejména prověření záznamů a fyzické kontrole.

2.   Schválení udělená podle článků 7, 8 a 9 nařízení (ES) č. 2707/2000 zůstávají v platnosti pro účely tohoto nařízení.

Článek 9

Zvláštní podmínky pro schválení některých žadatelů

Pokud o podporu žádá žadatel uvedený v čl. 6 odst. 2 písm. c) a d), musí se písemně zavázat, kromě závazků uvedených v článku 8, že povede záznamy o jménech a adresách škol nebo případně zřizovatelů a o produktech a množstvích prodaných nebo dodaných těmto školám nebo orgánům.

Článek 10

Pozastavení a odejmutí schválení

Jestliže se zjistí, že žadatel o podporu již nesplňuje podmínky stavené v článcích 8 a 9 nebo jakékoli jiné povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, schválení se podle závažnosti nesrovnalosti pozastaví na jeden až dvanáct měsíců nebo se odejme.

Uvedená opatření se nepoužijí v případě vyšší moci nebo pokud členský stát zjistí, že daná nesrovnalost nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti nebo nebyla závažná.

V případě odejmutí může být na žádost žadatele schválení znovu uděleno po uplynutí nejméně 12 měsíců.

Článek 11

Žádosti o podporu

1.   Žádost o podporu je nutné podat podle pravidel stanovených příslušným orgánem členského státu a musí v ní být uvedeny nejméně tyto údaje:

a)

distribuovaná množství podle kategorií a podkategorií produktů;

b)

jméno a adresa nebo jedinečné identifikační číslo školy nebo zřizovatele, ke kterým se vztahují údaje podle písmene a).

2.   Členský stát stanoví, jak často se žádosti podávají. Žádosti se vztahují na období od jednoho do sedmi měsíců.

3.   Má-li být žádost o podporu platná, musí být s výjimkou případů vyšší moci správně vyplněna a podána nejpozději poslední den třetího měsíce následujícího po uplynutí doby, na kterou se žádost vztahuje.

Pokud je tato lhůta překročena o méně než dva měsíce, podpora se přesto vyplatí, ale je nižší o:

a)

5 % v případě překročení lhůty o měsíc nebo méně;

b)

10 % v případě překročení o více než měsíc, ale méně než dva měsíce.

4.   Částky uvedené v žádosti musí být doloženy příslušnými doklady, které jsou k dispozici příslušným orgánům. Musí být zde zvlášť uvedena cena každého dodaného produktu a potvrzeno jeho převzetí nebo přiložen doklad o zaplacení.

Článek 12

Vyplácení podpory

1.   Aniž je dotčen čl. 11 odst. 4, podpora se dodavatelům nebo organizacím uvedeným v čl. 6 odst. 2 písm. c) a d) vyplatí pouze:

a)

po předložení stvrzenky na skutečně dodaná množství, nebo

b)

na základě zprávy příslušného orgánu o kontrole provedené před konečnou výplatou podpory, v níž je uvedeno, že podmínky nezbytné pro výplatu byly splněny, nebo

c)

v případě, že to členský stát povolí, po předložení alternativního důkazu, že množství dodaná pro účely tohoto nařízení byla zaplacena.

2.   Podporu vyplácí příslušný orgán do tří měsíců ode dne podání správně vyplněné a platné žádosti uvedené v článku 11, pokud nebylo zahájeno správní šetření.

Článek 13

Vyplácení záloh

1.   Členské státy mohou vyplatit zálohu ve výši částky požadované podpory, a to po složení jistoty ve výši 110 % částky zálohy.

2.   Jestliže dodavatel nebo organizace uvedení v čl. 6 odst. 2 písm. c) a d) požádá o zálohu, příslušný orgán ji může vyplatit na základě dodaných množství, aniž by požadoval příslušné doklady uvedené v čl. 12 odst. 1. Do jednoho měsíce po vyplacení zálohy předloží dodavatel nebo organizace příslušnému orgánu doklady nezbytné pro provedení konečné výplaty podpory, pokud uvedený orgán nevypracuje zprávu uvedenou v čl. 12 odst. 1 písm. b).

Článek 14

Sledování cen

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby se částka podpory projevila v ceně, kterou platí příjemce podpory.

2.   Členské státy mohou stanovit nejvyšší ceny, které příjemci podpory zaplatí za jednotlivé produkty uvedené v příloze I a distribuované na jejich území.

Článek 15

Kontroly a sankce

1.   Členské státy učiní veškerá nezbytná opatření k zajištění souladu s tímto nařízením. Tato opatření zahrnují důslednou správní kontrolu žádostí o podporu doplněnou kontrolami na místě stanovenými v odstavcích 2 až 8.

2.   Správní kontroly se provádějí u všech žádostí o podporu a zahrnují kontrolu dokladů stanovenou členskými státy, které se vztahují k dodávkám produktů a dodržení nejvyššího množství na žáka na den podle čl. 5 odst. 1.

Správní kontroly podle prvního pododstavce se doplní o kontroly na místě týkající se zvláště:

a)

dopadu podpory na cenu placenou příjemcem podpory;

b)

záznamů uvedených v článku 9, včetně finančních záznamů, jako jsou nákupní a prodejní faktury a bankovní výpisy;

c)

používání subvencovaných produktů v souladu s tímto nařízením, zejména existují-li důvody domnívat se, že došlo k nějaké nesrovnalosti.

3.   Celkový počet kontrol na místě prováděných v každém období trvajícím od 1. srpna do 31. července se vztahuje nejméně na 5 % všech žadatelů uvedených v článku 6. Pokud je žadatelů v členském státě méně než 100, kontroly na místě se provedou v prostorách pěti žadatelů. Pokud je žadatelů v členském státě méně než pět, kontroluje se 100 % žadatelů. Celkový počet kontrol na místě prováděných v každém období trvajícím od 1. srpna do 31. července se kromě toho vztahuje nejméně na 5 % podpory rozdělené na celostátní úrovni.

4.   Kontroly na místě se provádí v průběhu období od 1.srpna do 31. července a vztahují se na období nejméně 12 předcházejících měsíců.

5.   Kontrolám na místě jsou podrobeni žadatelé vybraní příslušnými kontrolními orgány po zohlednění různých zeměpisných oblastí a na základě analýzy rizik, která bere v úvahu zvláště opakovaný výskyt chyb a zjištění kontrol provedených v minulých letech. Analýzy rizik rovněž vezmou v úvahu různé částky jednotlivých podpor a typ žadatelů podle čl. 6 odst. 2.

6.   V případech, kdy žadatel uvedený v čl. 6 odst. 2 písm. b), c) a d) žádá o podporu, kontroly na místě v prostorách žadatele se doplní o kontroly na místě v prostorách nejméně dvou škol nebo nejméně 1 % škol uvedených na seznamu žadatele, podle toho, která z těchto hodnot je větší.

7.   Pokud není ohrožen účel kontroly, lze kontrolu oznámit předem ve lhůtě přísně omezené na nezbytné minimum.

8.   Příslušný kontrolní orgán vypracuje kontrolní zprávu o každé kontrole provedené na místě. Zpráva přesně popíše jednotlivé kontrolované položky.

Kontrolní zpráva je rozčleněna na tyto části:

a)

obecná část obsahující zejména tyto informace:

i)

režim, příslušné období, kontrolované použití, množství mléčných výrobků, na které byla vyplacena podpora, a příslušnou finanční částku,

ii)

přítomné odpovědné osoby;

b)

část popisující provedené kontroly a obsahující především tyto údaje:

i)

kontrolované doklady,

ii)

povahu a rozsah provedených kontrol,

iii)

poznámky a zjištění.

9.   Pro získávání zpět neoprávněně vyplacených částek se obdobně použije čl. 73 odst. 1, 3, 4 a 8 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 (6).

10.   Aniž je dotčen článek 10, kromě získání zpět neoprávněně vyplacených částek podle odstavce 9 žadatel v případě podvodu zaplatí částku rovnající se rozdílu mezi původně vyplacenou částkou a částkou, na kterou má žadatel nárok.

Článek 16

Plakát Mléko v evropských školách

Školy distribuující produkty v souladu s tímto nařízením vyrobí nebo vyrobily plakát podle minimálních požadavků stanovených v příloze III, který má být trvale pověšen na jasně viditelném místě u hlavního vchodu do školy tak, aby ho bylo možno snadno přečíst.

Článek 17

Oznámení

1.   Nejpozději 30. listopadu po skončení předchozího období, trvajícího od 1. srpna do 31. července, poskytnou členské státy Komisi stručné údaje o počtu účastnících se žadatelů a škol, provedených kontrol na místě a souvisejících zjištěních.

2.   Každoročně před 31. lednem poskytne každý členský stát Komisi nejméně tyto informace týkající se předchozího období trvajícího od 1. srpna do 31. července:

a)

množství mléka a mléčných výrobků rozčleněných podle kategorií a podkategorií, na které byla vyplacena podpora v průběhu předchozího období trvajícího od 1. srpna do 31. července, a nejvyšší povolené množství a jeho výpočet;

b)

odhadovaný počet žáků, kteří se účastní režimu mléka pro školy.

3.   Forma a obsah oznámení jsou vymezeny na základě vzorů, které Komise dala k dispozici členským státům. Uvedené vzory se nepoužijí, dokud nebyl informován Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů.

Článek 18

Zrušení

Nařízení (ES) č. 2707/2000 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení a je nutné je číst v souladu se srovnávací tabulkou v příloze IV.

Článek 19

Přechodné ustanovení

1.   Nařízení (ES) č. 2707/2000 se nadále uplatňuje na dodávky uskutečněné před 1. srpnem 2008.

2.   Povolení vydaná v souladu s čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2707/2000 se nadále uplatňují až do 31. prosince 2008.

Článek 20

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 1. srpna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. července 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 510/2008 (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 37. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1544/2007 (Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 64).

(3)  Viz příloha IV.

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1243/2007 (Úř. věst. L 281, 25.10.2007, s. 8).

(6)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18.


PŘÍLOHA I

SEZNAM PRODUKTŮ ZPŮSOBILÝCH PRO PODPORU SPOLEČENSTVÍ

Kategorie I

a)

tepelně ošetřené mléko (1);

b)

tepelně ošetřené mléko s čokoládou, ovocnou šťávou (2) nebo ochucené, o obsahu nejméně 90 % hmotnostních mléka uvedeného v písmenu a), které obsahuje nejvýše 7 % přidaného cukru (3) a/nebo medu;

c)

výrobky na bázi kysaného mléka s ovocnou šťávou (2) nebo bez ní, ochucené nebo neochucené, o obsahu nejméně 90 % hmotnostních mléka uvedeného v písmenu a), které obsahují nejvýše 7 % přidaného cukru (3) a/nebo medu.

Kategorie II

Ochucené a neochucené výrobky na bázi kysaného mléka s ovocem (4) o obsahu nejméně 80 % hmotnostních mléka uvedeného v kategorii I písmenu a), které obsahují nejvýše 7 % přidaného cukru (5) a/nebo medu.

Kategorie III

Ochucené a neochucené čerstvé a tavené sýry, o obsahu nejméně 90 % hmotnostních sýra.

Kategorie IV

Sýr Grana Padano a sýr Parmigiano Reggiano.

Kategorie V

Ochucené a neochucené sýry o obsahu nejméně 90 % hmotnostních sýra, které nespadají pod kategorie III a IV.


(1)  Včetně mléčného nápoje bez laktózy.

(2)  Ovocná šťáva se použije v souladu se směrnicí Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě.

(3)  Pro účely této kategorie se za cukr pokládají položky, které jsou na seznamu pod kódy KN 1701 a 1702. V případě mléka a nápojů na bázi mléka se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru se náhradní sladidla použijí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o náhradních sladidlech pro použití v potravinách.

(4)  Pro účely této kategorie výrobky na bázi kysaného mléka s ovocem vždy obsahují ovocnou dužninu, ovocné protlaky nebo ovocnou šťávu. Pro účely této kategorie se za ovoce pokládají položky, které jsou na seznamu v kapitole 8 kombinované nomenklatury, s výjimkou ořechů a produktů obsahujících ořechy. Výrazy ovocná šťáva, ovocná dužnina a ovocný protlak se použijí v souladu se směrnicí Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě.

(5)  Pro účely této kategorie se za cukr pokládají položky, které jsou na seznamu pod kódy KN 1701 a 1702. Cukr přidaný do ovoce se zahrnuje do 7 % nejvyššího obsahu přidaného cukru. V případě mléka a přípravků na bázi mléka se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru se náhradní sladidla použijí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o náhradních sladidlech pro použití v potravinách.


PŘÍLOHA II

Míry podpory

a)

18,15 EUR na 100 kg produktů kategorie I;

b)

16,34 EUR na 100 kg produktů kategorie II;

c)

54,45 EUR na 100 kg produktů kategorie III;

d)

163,14 EUR na 100 kg produktů kategorie IV;

e)

138,85 EUR na 100 kg produktů kategorie V.


PŘÍLOHA III

Minimální požadavky týkající se plakátu Mléko v evropských školách

Velikost plakátu: A3 nebo větší

Písmena: 1 cm nebo větší

Název: Mléko v evropských školách

Obsah: nejméně tento text, s ohledem na typ školy:

„Naše [typ školy (např. mateřská škola/škola)] poskytuje mléčné výrobky subvencované Evropskou unií v rámci v režimu mléka pro evropské školy.“

Doporučuje se zdůraznit výhody a zásady výživy pro děti.

Umístění: na jasně viditelném místě u hlavního vchodu do školy tak, aby ho bylo možno snadno přečíst.


PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka

nařízení (ES) č. 2707/2000

toto nařízení

článek 1

článek 1

čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c)

článek 2

čl. 2 odst. 2

čl. 2 odst. 3

článek 3

čl. 3 odst. 1 první věta

čl. 3 odst. 1 druhá věta

čl. 3 odst. 2, 3 a 4

čl. 3 odst. 2, 3 a 4

čl. 4 odst. 1

čl. 4 odst. 1

čl. 4 odst. 2

čl. 4 odst. 3 první pododstavec

Čl. 4 odst. 2

čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec

čl. 4 odst. 4

čl. 4 odst. 3

článek 5

článek 5

čl. 6 odst. 1

čl. 6 odst. 1

čl. 6 odst. 2

čl. 6 odst. 2

článek 7

článek 7

článek 8

čl. 8 odst. 1

čl. 8 odst. 2

čl. 9 odst. 1

článek 9

čl. 9 odst. 2

článek 10

článek 10

článek 11

článek 11

čl. 12 odst. 1 písm. a)

čl. 12 odst. 1 písm. a)

čl. 12 odst. 1 písm. b)

čl. 12 odst. 1 písm. b)

čl. 12 odst. 1 písm. c)

čl. 12 odst. 1 písm. c)

čl. 12 odst. 2

čl. 12 odst. 2

čl. 12 odst. 3

čl. 13 odst. 1 a 2

čl. 13 odst. 1 a 2

čl. 13 odst. 3

čl. 14 odst. 1 první pododstavec

čl. 14 odst. 1

čl. 14 odst. 1 druhý pododstavec první věta

čl. 14 odst. 2

čl. 14 odst. 1 druhý pododstavec, druhá a třetí věta

čl. 14 odst. 2 a 3

článek 15

článek 15

článek 16

článek 16

článek 17

články 17 až 20

příloha I

příloha I

příloha II

příloha II

příloha III

příloha IV


Top