Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0060

Nařízení Komise (ES) č. 60/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska

OJ L 9, 15.1.2004, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 125 - 129
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 202 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 202 - 206
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 166 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Latest consolidated version: 29/04/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/60(1)/oj

32004R0060Úřední věstník L 009 , 15/01/2004 S. 0008 - 0012


Nařízení Komise (ES) č. 60/2004

ze dne 14. ledna 2004,

kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na článek 41 první pododstavec tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Pravidla týkající se produkčního a obchodního režimu v rámci trhu s cukrem a vložená do nařízení Rady (ES) 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1] Aktem o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "akt o přistoupení") budou použitelná ode dne 1. května 2004, což je dva měsíce před koncem hospodářského roku 2003/2004. Proto jsou nutná přechodná opatření, která umožní přechod od produkčních a obchodních režimů platných v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Slovinsku a Slovensku (dále jen "nové členské státy") k produkčním a obchodním režimům stanoveným v nařízení (ES) č. 1260/2001.

(2) V hospodářském roce 2003/2004 se veškerá produkce cukru nových členských států uskutečnila podle vnitrostátních režimů a převážná část této produkce bude realizována před 1. květnem 2004. V důsledku toho nelze před 1. červencem 2004 používat ustanovení o cenách, mezioborových dohodách a samofinancování stanovená v článcích 2 až 6 a 10 až 21 nařízení (ES) 1260/2001. Nepoužívání režimu samofinancování a ustanovení o cenách cukru vyprodukovaného před 1. červencem 2004 znamená, že před 1. červencem 2004 nesmí být používán režim vývozních náhrad stanovený v článcích 27 až 31 nařízení (ES) č. 1260/2001 a režim intervenčních opatření a produkčních náhrad stanovený v článcích 7, 8 a 9 uvedeného nařízení.

(3) V případě isoglukosy je produkce stabilní a odpovídá poptávce. Proto je nutné stanovit pro nové členské státy vyrábějící isoglukosu přiměřený podíl základních množství isoglukosy, aby se usnadnil přechod a zajistila rovnováha mezi produkcí a spotřebou v rozšířeném Společenství. Má-li však být v případě isoglukosy a cukru zajištěno stejné zacházení, mohou být články 2 až 21 a 27 až 31 nařízení (ES) č. 1260/2001 použity pro isoglukosu v nových členských státech až od 1. července 2004.

(4) Akt o přistoupení stanoví pro podniky vyrábějící cukr ve Slovinsku maximální požadavky na zásobování ve výši 19585 tun. Má-li být těmto podnikům zajištěno zásobování surovým cukrem určeným k rafinaci v době od 1. května do 30. června 2004, musí být pro tuto dobu stanoven přiměřený podíl maximálního požadavku na zásobování.

(5) Existuje značné nebezpečí narušení trhů v odvětví cukru, které by způsobily produkty dovezené za účelem spekulace do nových členských států před jejich přistoupením. Vzhledem k přistoupení nových členských států je proto třeba přijmout opatření, která usnadní přechod a zabrání těmto spekulativním přesunům. Na základě nařízení (ES) č. 1972/2003 [2] již byla přijata podobná opatření pro obchod se zemědělskými produkty s ohledem na přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska. Mají-li být zohledněny zvláštní rysy odvětví cukru, je třeba stanovit zvláštní pravidla.

(6) Kapitola 5 přílohy IV aktu o přistoupení stanoví, že zboží, které k datu přistoupení podléhá různým druhům režimu s podmíněným osvobozením od cla, bude při propuštění do volného oběhu od cla osvobozeno, pokud budou splněny určité podmínky. V odvětví cukru však existuje velké nebezpečí, že tato možnost bude zneužita ke spekulativním účelům. Kromě toho by to hospodářským subjektům umožnilo obcházet toto nařízení, které stanoví povinnost odstranit z trhu na vlastní náklady přebytečná množství cukru nebo isoglukosy zjištěná orgány nových členských států nebo uhradit určitou částku, pokud není možné toto odstranění doložit. Produkty, u nichž je toto nebezpečí, musejí proto k datu propuštění do volného oběhu podléhat dovozním clům.

(7) Kromě toho, v souladu s aktem o přistoupení, musejí být na účet nových členských států odstraněna z trhu množství zásob cukru nebo isoglukosy, která převyšují běžnou zásobu převáděnou do dalšího období. Stanovení přebytečných zásob provede Komise na základě vývoje obchodu a trendů produkce a spotřeby v nových členských státech v době od 1. května 2000 do 30. dubna 2004. Při tomto postupu se kromě cukru a isoglukosy vezmou v úvahu též jiné výrobky s významným obsahem ekvivalentu cukru, neboť by též mohly být předmětem spekulace. V případě, že stanovené přebytečné množství cukru a isoglukosy nebude nejpozději do 30. května 2005 odstraněno z trhu Společenství, ponese dotyčný nový členský stát za příslušné množství finanční odpovědnost. Částka, která bude novému členskému státu účtována a kterou musí zaplatit do rozpočtu Společenství v případě, že přebytečné zásoby nebudou odstraněny, se musí rovnat nejvyšší vývozní náhradě použitelné v období od 1. května 2004 do 30. dubna 2005.

(8) Je v zájmu Společenství i nových členských států, aby se v rámci možností zabránilo nahromadění přebytečných zásob a aby v každém případě bylo možné zjistit ty hospodářské subjekty nebo jednotlivce, kteří se podílejí na rozsáhlých obchodních transakcí spekulativního rázu. Za tím účelem musejí mít nové členské státy dne 1. května 2004 k dispozici systém, který jim umožní identifikovat subjekty odpovědné za takovou činnost.

(9) Za účelem stanovení přebytečných zásob a jejich odstranění musejí nové členské státy poskytnout Komisi nejnovější statistické údaje o obchodu s dotyčnými produkty a o jejich produkci a spotřebě, jakož i důkazy o odstranění zjištěných přebytečných zásob z trhu ve stanovené lhůtě.

(10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ODDÍL I

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ S OHLEDEM NA PŘÍSTUP

Článek 1

Použitelnost některých ustanovení nařízení (ES) č. 1260/2001

Články 2 až 21 a 27 až 31 nařízení (ES) 1260/2001 se od 1. května 2004 do 30. června 2004 nepoužijí pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko (dále jen "nové členské státy").

Článek 2

Kvóty isoglukosy

V období od 1. května 2004 do 30. června 2004 jsou základní množství isoglukosy A a B pro nové členské státy vyrábějící isoglukosu stanovena takto:

| Základní množství A v tunách sušiny | Základní množství B v tunách sušiny |

Maďarsko | 21271 | 1667 |

Polsko | 4152 | 312 |

Slovensko | 6254 | 837 |

Článek 3

Preferenční dovoz třtinového cukru

S cílem uspokojit poptávku Slovinska po rafinaci surového třtinového cukru v období od 1. května 2004 do 30. června 2004 se Slovinsku povoluje vydávat během tohoto období licence na "zvláštní preferenční cukr" do množství 3264 tun, vyjádřeno v ekvivalentu bílého cukru, a to podle podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 [3].

ODDÍL 2

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ K ZABRÁNĚNÍ SPEKULACÍM

Článek 4

Definice

Pro účely tohoto oddílu se rozumí:

1. "cukrem":

a) řepný cukr a třtinový cukr v pevném stavu kódu KN 1701;

b) cukrový sirup kódů KN 17026095, 17029099 a 21069059;

c) inulinový sirup kódů KN 17026080 a 17029080;

2. "isoglukosou" produkt kódů KN 17023010, 17024010, 17026010, 17029030 a 21069030;

3. "zpracovanými produkty" produkty, které obsahují více než 10 % přidaného cukru/ekvivalentu cukru a které vznikly zpracováním zemědělských produktů;

4. "fruktosou" chemicky čistá fruktosa kódu KN 17025000.

Článek 5

Režim s podmíněným osvobozením od cla

1. Odchylně od kapitoly 5 přílohy IV aktu o přistoupení a od článků 20 a 214 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 [4] podléhají produkty kódů KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 21011292, 21012092, 2105 a 2202, kromě produktů uvedených v čl. 4 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1972/2003, sazbě dovozního cla erga omnes, včetně všech dodatečných dovozních cel platných k datu propuštění do volného oběhu, pokud:

a) byly před 1. květnem 2004 ve volném oběhu ve Společenství v jeho složení ke dni 30. dubnu 2004 nebo v novém členském státě a

b) dne 1. května 2004:

i) jsou přechodně uskladněny, nebo

ii) se na ně ve Společenství vztahuje jedno z celních zacházení nebo celních režimů uvedených v čl. 4 odst. 15 písm. b) a v čl. 4 odst. 16 písm. b) až g) nařízení (EHS) č. 2913/92, nebo

iii) jsou po splnění vývozních formalit přepravovány na území rozšířeného Společenství.

S výjimkou rafinovaného řepného cukru C, isoglukosy C a inulinového sirupu C kódů KN 17019910, 17019990, 17023010, 17024010, 17026010, 17029030, 17026080 a 17029080 se tento první pododstavec nepoužije pro produkty vyvážené ze Společenství patnáctky, jestli dovozce doloží, že pro produkty vyvážející země nebyla požadována vývozní náhrada. Na žádost dovozce vývozce zajistí, aby příslušný orgán zapsal do vývozního prohlášení potvrzení, že pro produkty vyvážející země nebyla požadována vývozní náhrada.

2. Odchylně od kapitoly 5 přílohy IV aktu o přistoupení a od článků 20 a 214 nařízení (EHS) č. 2913/92, produkty kódů KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 21011292, 21012092, 2105 a 2202, kromě produktů uvedených v čl. 4 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1972/2003, dovážené ze třetích zemí podléhají dovoznímu clu erga omnes, včetně všech dodatečných dovozních cel platných ke dni propuštění do volného oběhu, pokud:

a) jsou dne 1. května 2004 v novém členském státě v režimu aktivního zušlechťovacího styku uvedeném v čl. 4 odst. 16 písm. d) nebo v režimu dočasného použití uvedeném v čl. 4 odst. 16 písm. f) nařízení (EHS) č. 2913/92;

b) jsou propuštěny do volného oběhu ke dni 1. května 2004 nebo po tomto datu.

Článek 6

Abnormální zásoby

1. Nejpozději do 31. října 2004 stanoví Komise postupem podle čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) 1260/2001 pro každý nový členský stát množství cukru v nezměněném stavu nebo ve formě zpracovaných výrobků, isoglukosy a fruktosy, která přesahují množství považované dne 1. května 2004 za běžnou zásobu převáděnou do následujícího období a která musejí být na náklady nových členských států z trhu odstraněna.

Ke stanovení tohoto přebytečného množství se bere v úvahu zejména vývoj během roku předcházejícího přistoupení v poměru k předchozím rokům, pokud jde o:

a) dovezená a vyvezená množství cukru v nezměněném stavu nebo ve formě zpracovaných výrobků, isoglukosy a fruktosy;

b) produkci, spotřebu a zásoby cukru a isoglukosy;

c) okolnosti, za nichž byly vytvářeny zásoby.

2. Nejpozději do 30. dubna 2005 zajistí dotyčný nový členský stát bez intervence Společenství, že bude z trhu odstraněno množství cukru nebo isoglukosy rovnající se přebytečnému množství uvedenému odstavci 1:

a) prostřednictvím vývozu bez náhrady ze strany Společenství;

b) použitím v odvětví paliv;

c) denaturací cukru určeného ke krmení zvířat podle hlav III a IV nařízení Komise (EHS) č. 100/72 [5], a to bez podpory.

3. Pro používání druhého odstavce musí mít příslušné orgány nových členských států dne 1. května 2004 k dispozici systém, který jim umožní zjišťovat u dotyčných hlavních hospodářských subjektů obchodovaná nebo vyráběná přebytečná množství cukru v nezměněném stavu nebo ve formě zpracovaných výrobků, isoglukosy nebo fruktosy. Tento systém může být založen zejména na sledování dovozů, finanční kontrole, zprávách týkajících se účtů a fyzických zásob hospodářských subjektů; součástí systému mohou být určitá opatření, např. zajištění proti rizikům. Tento systém zjišťování bude založen na hodnocení rizika, které náležitě zohlední tato kritéria:

- druh činnosti dotyčných hospodářských subjektů,

- skladovací kapacity,

- úroveň činnosti.

Nový členský stát použije tento systém k tomu, aby dotyčné hospodářské subjekty přinutil odstranit z trhu na vlastní náklady množství cukru nebo isoglukosy odpovídající jejich zjištěnému individuálnímu přebytečnému množství. Dotyčné hospodářské subjekty musí novému členskému státu předložit uspokojivý důkaz, že produkty byly z trhu odstraněny nejpozději do 30. dubna 2005.

Pokud se tento důkaz nepředloží, bude nový členský stát požadovat částku rovnající se příslušnému množství vynásobenému nejvyššími dovozními cly použitelnými pro dotyčný produkt v období od 1. května 2004 do 30. dubna 2005, zvýšenou o 1,21 EUR/100 kg ekvivalentu bílého cukru nebo sušiny.

Částka uvedená v třetím pododstavci se připočte k vnitrostátnímu rozpočtu nového členského státu.

4. Pokud jsou cukr nebo isoglukosa odstraněny z trhu podle odst. 2 písm. a), dotyčné hospodářské subjekty předloží nejpozději do 31. července 2005 jako důkaz o vývozu:

a) vývozní licence vydané podle nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 [6] a (ES) č. 1464/95 [7];

b) doklady uvedené v článcích 32 a 33 nařízení (ES) č. 1291/2000 nezbytné pro uvolnění jistoty.

Žádost o vývozní licenci uvedenou v písmenu a) obsahuje v kolonce 20 tento údaj: "pro vývoz podle čl. 6 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 60/2004".

Vývozní licence uvedená v písmenu a) obsahuje v kolonce 22 tento údaj: "k vývozu bez náhrady nebo dávky ……………………… (množství, na které bylo toto osvědčení vydáno) kg; osvědčení platí pouze v ……………………………… (nový členský stát, který je vydal)".

Vývozní licence uvedená v písmenu a) platí od data vydání do 1. května 2005.

Článek 7

Důkaz o odstranění novými členskými státy

1. Nové členské státy předloží Komisi nejpozději do 31. července 2005 důkaz o tom, že přebytečné množství uvedené v čl. 6 odst. 1 bylo odstraněno z trhu v souladu s čl. 6 odst. 2, a u každé použité metody uvedou odstraněné množství.

2. V případě, že důkaz o odstranění z trhu podle odstavce 1 není předložen pro celé přebytečné množství nebo jeho část, bude se po novém členském státu požadovat částka rovnající se množství, jež nebylo odstraněno, vynásobenému nejvyššími vývozními náhradami platnými v době od 1. května 2004 do 30. dubna 2005 pro bílý cukr kódu KN 17019910. Tato částka se nejpozději do 30. listopadu 2005 připočte k rozpočtu Společenství a vezme se v úvahu pro výpočet dávek z produkce na hospodářský rok 2004/2005.

Článek 8

Kontrola

1. Nové členské státy přijmou všechna opatření nezbytná pro používání tohoto oddílu a zavedou zejména kontrolní postupy, které budou nutné pro odstranění přebytečného množství uvedeného v čl. 6 odst. 1.

2. Nové členské státy sdělí Komisi nejpozději do 31. července 2004:

a) informace o systému vytvořeném ke zjištění přebytečných množství uvedených v čl. 6 odst. 3 prvním pododstavci;

b) množství cukru, isoglukosy, fruktosy a zpracovaných výrobků dovezených a vyvezených každý měsíc v době od 1. května 2000 do 30. dubna 2004, rozepsaná zvlášť podle dovozů a vývozů do Společenství v jeho složení ke dni 30. dubna 2004, nových členských států a třetích zemí;

c) pro období od 1. května 2000 do 30. dubna 2004, množství cukru a isoglukosy vyrobená za rok, případně rozepsaná na kvótovanou produkci a produkci mimo kvótu, a spotřebovaná za rok;

d) pro období od 1. května 2000 do 1. května 2004, zásoby cukru a isoglukosy, které byly k dispozici dne 1. května každého roku.

ODDÍL 3

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004, s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. ledna 2004.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposled pozměněné aktem o přistoupení.

[2] Úř.věst. č. L 293, 11.11.2003, s. 3.

[3] Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25.

[4] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

[5] Úř. věst. L 12, 1.5.1972, s. 15.

[6] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

[7] Úř. věst. L 144, 28.6.1995, s. 14.

--------------------------------------------------

Top