EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2406

Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 ze dne 26. listopadu 1996 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu

OJ L 334, 23.12.1996, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 92 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 92 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 6 - 20

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2406/oj

31996R2406Úřední věstník L 334 , 23/12/1996 S. 0001 - 0015


Nařízení Rady (ES) č. 2406/96

ze dne 26. listopadu 1996

o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3759/92 ze dne 17. prosince 1992 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1], a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že byly stanoveny společné obchodní normy pro některé druhy ryb nařízením (EHS) č. 103/76 [2] a pro některé druhy korýšů nařízením (EHS) č. 104/76 [3]; že s ohledem na vývoj trhu a obchodní zvyklosti musejí být tato nařízení podstatným způsobem změněna; že je tedy nezbytné přistoupit k novému zpracování všech těchto ustanovení v jediném právním nástroji, aby se zajistila jejich přehlednost a řádné uplatňování; že nařízení (EHS) č. 103/76 a (EHS) č. 104/76 by proto měla být nahrazena;

vzhledem k tomu, že hlavním cílem společných obchodních norem pro produkty rybolovu je zlepšení jakosti těchto produktů a usnadnění jejich prodeje, z čehož mají užitek jak producenti, tak spotřebitelé; že pokud jde o nezpracované produkty rybolovu, uváděné na trh v čerstvém stavu nebo chlazené, je jakost převážně dána stupněm čerstvosti, který se hodnotí na základě objektivních kritérií, organoleptickou zkouškou; že mají-li být partie produktů rybolovu stejně čerstvé, musejí obsahovat výhradně produkty stejného druhu, které mohou pocházet ze stejného místa rybolovu a ze stejného plavidla;

vzhledem k tomu, že musí být stanoven omezený, ale dostatečný počet kategorií čerstvosti opírající se o hodnotící stupnici, která je přizpůsobena skupinám produktů; že vzhledem k nutnosti zachování jakosti produktů by však nejpozději od 1. ledna 2000 neměly být pro intervenční mechanismy připuštěny všechny kategorie čerstvosti, které jsou stanoveny společnou organizací trhu;

vzhledem k tomu, že společné obchodní normy mají rovněž za cíl definovat pro dané produkty stejné obchodní vlastnosti pro celý trh Společenství, aby se předešlo narušením hospodářské soutěže a umožnilo jednotné použití cenového režimu společné organizace trhu; že za tím účelem je třeba provést třídění produktů rybolovu na základě kalibrační stupnice, stanovené podle hmotnosti výše uvedených produktů nebo v některých zvláštních případech podle jejich velikosti;

vzhledem k tomu, že společné obchodní normy se použijí při prvním prodeji všech dotčených produktů, určených k lidské spotřebě, na území Společenství, ať pocházejí ze Společenství nebo ze třetích zemí; že tyto normy se uplatňují, aniž by byla dotčena pravidla, stanovená v oblasti ochrany zdraví nebo přijatá v rámci opatření na uchování rybolovných zdrojů; že je obzvláště důležité připomenout bezpodmínečnou prvořadost platných minimálních biologických velikostí před minimálními velikostmi produktů rybolovu, jež stanoví společné obchodní normy;

vzhledem k tomu, že uplatňování společných obchodních norem na produkty pocházející ze třetích zemí vede k požadavku uvádět na obalech další údaje; že tyto údaje však nejsou nutné, jestliže se jedná o produkty, které byly dovezeny do Společenství plavidly, plujícími pod vlajkou některé třetí země, za stejných podmínek jako produkty Společenství;

vzhledem k tomu, že s ohledem na zvyklosti většiny členských států se ukazuje jako vhodné, aby třídění produktů rybolovu podle kategorií čerstvosti a velikosti prováděli odborníci; že zejména pro posouzení čerstvosti na základě organoleptických kritérií je třeba upravit součinnost znalců určených za tímto účelem příslušnými profesními organizacemi;

vzhledem k tomu, že s cílem vzájemně se informovat je nezbytné, aby každý členský stát sdělil ostatním členským státům a Komisi seznam jmen a adres odborníků a příslušných profesních organizací,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

A. Obecná ustanovení

Článek 1

1. Toto nařízení stanoví společné obchodní normy uvedené v článku 2 nařízení (EHS) č. 3759/92 (dále jen "základní nařízení") pro některé produkty rybolovu.

2. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

"uváděním na trh" první uvedení do prodeje a/nebo první prodej na území Společenství pro lidskou spotřebu;

"partií" určité množství produktů rybolovu stejného druhu, které bylo stejně ošetřeno a může pocházet ze stejného loviště a stejného plavidla;

"lovištěm" podle obvyklého označení v rybolovu místo, kde byly uskutečněny úlovky;

"vnější úpravou" forma, v jaké jsou ryby uváděny na trh, tj. vcelku, vykuchané, bez hlavy, atd.;

"viditelným parazitem" parazit nebo skupina parazitů, jejichž rozměry, barvu nebo strukturu je možné zřetelně odlišit od tkáně ryb a které mohou být spatřeny pouhým okem, bez použití optických zvětšovacích přístrojů a za předpokladu dobrých podmínek osvětlení pro lidské vidění.

3. a) Ustanovení tohoto nařízení, týkající se kategorií čerstvosti produktů rybolovu se použijí, aniž by tím byly dotčeny požadavky směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [4].

b) Dříve než bude přijato rozhodnutí Komise k provedení směrnice 91/493/EHS, jsou kritéria určující, že ryba není vhodná pro lidskou spotřebu, uvedena v kolonce "nepřípustné" přílohy I tohoto nařízení.

Článek 2

1. Produkty rybolovu, uvedené v článku 3, které pocházejí ze Společenství nebo z třetí země, mohou být uvedeny na trh pouze za předpokladu, že splňují požadavky tohoto nařízení.

2. Toto nařízení se však nevztahuje na malá množství produktů, které pobřežní rybář prodá přímo maloobchodníkovi nebo spotřebiteli.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 32 základního nařízení.

Článek 3

1. Společné obchodní normy jsou stanoveny pro tyto produkty:

a) mořské ryby čísla 0302 KN:

- platýs velký (Pleuronectes platessa),

- tuňák křídlatý (Thunnus alalunga),

- tuňák obecný (Thunnus thynnus),

- tuňák velkooký (Thunnus nebo Parathunnus obesus),

- sleď obecný (Clupea harengus),

- treska obecná (Gadus morhua),

- sardinka obecná (Sardina pilchardus),

- treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus),

- treska tmavá (Pollachius virens),

- treska pollak (Pollachius pollachius),

- makrela obecná (Scomber scombrus),

- makrela japonská (Scomber japonicus),

- kranas (rod) (Trachurus spp.),

- ostroun obecný a máčka (rod) (Squalus acanthias a Scyliorhinus spp.),

- okouník (rod) (Sebastes spp.),

- treska bezvousá (Merlangius merlangus),

- treska modravá (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou),

- mník (rod) (Molva spp.),

- sardel (rod) (Engraulis spp.),

- štikozubec obecný (Merluccius merluccius),

- pakambala (rod) (Lepidorhombus spp.),

- pražma (rod) (Brama spp.),

- ďas (rod) (Lophius spp.),

- platýs limanda (Limanda limanda),

- platýs červený (Microstomus kitt),

- treska příčnopruhá (Trisopterus luscus) a treska malá (Trisopterus minutus),

- očnatec štíhlý (Boops boops),

- Maena smaris,

- úhořovec mořský (Conger conger),

- štítník (rod) (Trigla spp.),

- cípal (rod) (Mugil spp.),

- rejnok (rod) (Raja spp.),

- platýs bradavičnatý (Platichthys flesus),

- jazyk (rod) (Solea spp.),

- tkaničnice stříbřitá a tkaničnice tmavá (Lepidopus caudatus a Aphanopus carbo);

b) korýši čísla 0306 KN, živí, čerství, zmrazení nebo vaření ve vodě či v páře:

- garnát obecný (Crangon crangon) a krevetka severní (Pandalus borealis),

- krab německý (Cancer pagurus),

- humr severský (Nephrops norvegicus);

b) hlavonožci čísla 0307 KN:

- sépie a sepioly (Sepia officinalis a Rossia macrosoma).

2. Obchodní normy, uvedené v odstavci 1, zahrnují:

a) kategorie čerstvosti a

b) velikostní kategorie.

B. Kategorie čerstvosti

Článek 4

1. Kategorie čerstvosti se u každé partie určují podle stupně čerstvosti produktů a některých dalších vlastností.

Stupeň čerstvosti je definován pomocí zvláštní hodnotící stupnice stanovené podle druhů produktů uvedených v příloze I.

2. Na základě stupnice uvedené v odstavci 1 jsou produkty uvedené v článku 3 tříděny do partií odpovídajících některé z těchto kategorií čerstvosti:

a) Extra, A nebo B pro ryby, žralokovité, hlavonožce a humry severské;

b) Extra nebo A pro krevety a garnáty.

Nicméně živí humři severští se zařazují do kategorie E.

3. Krabi uvedení v článku 3 nejsou tříděni podle zvláštních norem čerstvosti.

Nicméně na trh mohou být uvedeni pouze krabi vcelku, s výjimkou samiček připravených ke kladení vajíček a krabů s měkkým krunýřem.

Článek 5

1. Každá partie musí být z hlediska stupně čerstvosti stejnorodá. Nicméně partie malého objemu nemusí být stejnorodá; v takovém případě je zařazena do nejnižší kategorie čerstvosti, která je v ní zastoupena.

2. Kategorie čerstvosti musí být vyznačena zřetelným a nesmazatelným písmem o minimální velikosti 5 centimetrů na etiketě, nalepené na partii.

Článek 6

1. Je-li v případě ryb, žralokovitých, hlavonožců a humrů severských, uvedených v článku 3, partie zařazena do kategorie B, pak ztrácí nárok na finanční pomoc v případě stažení z trhu podle článků 12, 12a, 14 a 15 základního nařízení.

2. Ryby, žralokovití, hlavonožci a humři severští kategorie čerstvosti Extra nesmějí jevit žádné známky potlučení nebo odřenin, nečistot a výrazné vybledlosti.

3. Ryby, žralokovití, hlavonožci a humři severští kategorie čerstvosti A nesmějí jevit známky nečistot a výrazné vybledlosti. V minimální míře se tolerují známky mírného potlučení a povrchových odřenin.

4. Pokud jde o ryby, žralokovité, hlavonožce a humry severské kategorie čerstvosti B, jsou v malé míře přípustné výraznější známky potlučení a povrchových odřenin. Ryby nesmějí jevit známky nečistot a výrazné vybledlosti.

5. Při třídění produktů do různých kategorií čerstvosti se rovněž přihlíží, aniž by byly dotčeny hygienické předpisy, k výskytu viditelných parazitů a jejich případnému vlivu na jakost produktu s ohledem na jeho druh a vnější úpravu.

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku se v případě nutnosti stanoví postupem podle článku 32 základního nařízení.

C. Velikostní kategorie

Článek 7

1. Produkty uvedené v článku 3 musejí být roztříděny podle hmotnosti nebo počtu na kilogram. Nicméně v případě garnátů a krabů jsou velikostní kategorie stanoveny na základě šířky krunýře.

2. Minimální velikosti, stanovené tímto nařízením podle stupnice, uvedené v příloze II, se použijí, aniž by byly dotčeny minimální velikosti, vyjádřené v délce a požadované:

- nařízením Rady (EHS) č. 1866/86 ze dne 12. června 1986, kterým se stanoví některá technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Öresundu [5],

- nařízením Rady (EHS) č. 3094/86 ze dne 7. října 1986 o určitých technických opatřeních pro zachování rybolovných zdrojů [6],

- nařízením Rady (ES) č. 1626/94 ze dne 27. června 1994 o některých technických opatřeních pro zachování rybolovných zdrojů ve Středozemním moři [7].

Pro účely kontroly ze strany příslušných orgánů se u druhů, na něž se vztahují obchodní normy, dodržují biologické minimální velikosti, uvedené v příloze II.

Článek 8

1. Partie jsou tříděny do velikostních kategorií podle stupnice uvedené v příloze II.

2. Každá partie musí být z hlediska velikosti produktů stejnorodá. Nicméně partie malého objemu nemusí být stejnorodá; v takovém případě je zařazena do nejnižší velikostní kategorie, která je v ní zastoupena.

3. Velikostní kategorie a způsob vnější úpravy musejí být vyznačeny zřetelným a nesmazatelným písmem o minimální velikosti 5 centimetrů na etiketě nalepené na partii.

Čistá hmotnost v kilogramech je zřetelně a čitelně uvedena na každé partii. U partií, které jsou prodávány v normalizovaných bednách, toto označení čisté hmotnosti není nutné, pokud z vážení provedeného před uvedením do prodeje je zřejmé, že obsah beden skutečně odpovídá předpokládanému obsahu vyjádřenému v kilogramech.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména pokud jde o metodu vážení a určení odchylek čisté hmotnosti směrem nahoru i dolů od označené nebo předpokládané hmotnosti přípustných pro každou partii se stanoví postupem podle článku 32 základního nařízení.

Článek 9

Pelagické druhy mohou být tříděny do různých kategorií čerstvosti a velikosti na základě systému odběru vzorků. Tento systém musí zajistit z hlediska čerstvosti a velikosti produktů maximální stejnorodost partie.

Prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména pokud jde o určení předepsaného počtu odebraných vzorků, hmotnosti nebo objemu ryb v každém vzorku, jakož i metody hodnocení třídění a kontroly hmotnosti partií uváděných na trh se stanoví postupem podle článku 32 základního nařízení.

Článek 10

K zajištění místního nebo regionálního zásobování některých pobřežních oblastí Společenství krevetami, garnáty a krabi mohou být povoleny odchylky z minimální velikosti stanovené pro tyto produkty v příloze II.

Vymezení takových oblastí a určení příslušné tržní velikosti těchto produktů se stanoví postupem podle článku 32 základního nařízení.

D. Produkty pocházející se třetích zemí

Článek 11

1. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1, mohou být produkty uvedené v článku 3, které pocházejí ze třetích zemí, uváděny na trh pouze v obalech se zřetelným a čitelným vyznačením:

- země původu, vytištěné latinkovým písmem o minimální velikosti 20 milimetrů,

- odborného názvu produktu a jeho obchodního názvu,

- způsobu vnější úpravy,

- kategorie čerstvosti a velikostní kategorie,

- čisté hmotnosti produktů v kilogramech, obsažených v obalech,

- data provedení třídění a data odeslání,

- jména a adresy odesílatele.

2. Nicméně produkty uvedené v článku 3 pocházející přímo z lovišť, které jsou dopraveny do přístavu Společenství plavidly plujícími pod vlajkou některé třetí země a jsou určeny k uvedení na trh, podléhají stejným ustanovením jako ta, která se vztahují na úlovky Společenství, aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1093/94 [8].

E. Závěrečná ustanovení

Článek 12

1. Rybářský průmysl provádí, ve spolupráci s odborníky k tomu účelu určenými příslušnými profesními organizacemi, třídění produktů rybolovu podle kategorií čerstvosti Extra, A a B a velikostních kategorií. Členské státy provádějí kontroly, aby zajistily dodržování tohoto článku.

2. Pokud třídění není provedeno v souladu s postupem uvedeným v odstavci 1, mohou ji příslušné vnitrostátní orgány provést samy.

Článek 13

Každý členský stát sdělí ostatním členským státům a Komisi nejpozději jeden měsíc před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost seznam jmen a adres odborníků a profesních organizací uvedených v článku 12. Jakákoliv změna tohoto seznamu se sdělí ostatním členským státům a Komisi.

Článek 14

Komise předloží Radě do 31. prosince 2001 zprávu o výsledcích používání čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení případně doplněnou vhodnými návrhy.

Článek 15

Nařízení (EHS) č. 103/76 a (EHS) č. 104/76 se zrušují. Odkazy učiněné na výše uvedená nařízení se vztahují k tomuto nařízení.

Článek 16

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1997.

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku, ustanovení čl. 6 odst. 1 se použijí ode dne 1. ledna 2000.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 1996.

Za Radu

předseda

E. Kenny

[1] Úř. věst. L 388, 31.12.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EH) č. 3318/94 (Úř. věst. L 350, 31.12.1994, s. 15).

[2] Úř. věst. L 20, 28.1.1976, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1935/93 (Úř. věst. č. 176, 20.7.1993, s. 1).

[3] Úř. věst. L 20, 28.1.1976, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EH) č. 1300/95 (Úř. věst. L 126, 9.6.1995, s. 3).

[4] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/23/ES (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).

[5] Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1821/96 (Úř. věst. L 241, 21.9.1996, s. 8).

[6] Úř. věst. L 288, 11.10.1986, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3071/95, 22. 12. 1995 (Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 14).

[7] Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1075/96 (Úř. věst. L 142, 15.6.1996, s. 1).

[8] Úř. věst. L 121, 12.5.1994, s. 3.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

HODNOTÍCÍ STUPNICE ČERSTVOSTI

Stupně stanovené v této příloze se vztahují na následující produkty nebo skupiny produktů podle hodnotících kritérií specifických pro každý z nich.

A. Ryby bělomasé

Treska jednoskvrnná, treska obecná, treska tmavá, treska pollak, okouník, treska bezvousá, mník mořský, štikozubec obecný, pražma obecná, ďasovití, treska příčnopruhá a treska malá, očnatec štíhlý, Maena smaris, úhořovec mořský, štítník, cípal, platýs velký, pakambala průsvitná, jazyk, platýs limanda, platýs červený, platýs bradavičnatý, tkaničnice.

B. Ryby s tmavým masem

Tuňák křídlatý, tuňák obecný, tuňák velkooký, treska modravá, sleď obecný, sardinka obecná, makrela obecná, kranas obecný, sardel.

C. Žralokovití

Ostroun obecný, rejnok.

D. Hlavonožci

Sépie.

E. Korýši

1. Krevety/garnáti

2. Humr severský

A. BĚLOMASÉ RYBY

| Kritéria |

Kategorie čerstvosti | Nepřípustné |

Extra | A | B |

kůže | výrazná duhová (kromě okouníka) nebo opalizující pigmentace, bez vyblednutí | výrazná pigmentace, ale bez lesku | vybledávající a matná pigmentace | matná pigmentace |

kožní sliz | vodnatý, průhledný | lehce zakalený | mléčný | žlutavě šedý, neprůhledný |

oko | vypouklé (vyboulené); černá, lesklá zornice; průhledná rohovka | vypouklé a lehce propadlé; černá, matná zornice; lehce opalizující rohovka | ploché; opalizující rohovka; neprůhledná zornice | uprostřed vyduté; šedá zornice; mléčná rohovka |

žábry | jasná barva; bez slizu | méně barevné, průhledný sliz | hnědé/šedé vybledávající; neprůhledný a hustý sliz | žlutavé; mléčný sliz |

pobřišnice (ve vykuchané rybě) | hladká; lesklá; nesnadno se odděluje od masa | matnější; dá se oddělit od masa | skvrnitá; lehce se odděluje od masa | nelepí se |

pach žaber a břišní dutiny | | | | |

—bělomasé ryby kromě platýse velkého | po mořských řasách | bez pachu mořských řas; neutrální pach; | zkvašený; nakyslý | kyselý |

— platýs velký | po čerstvém oleji; peprný; pach zeminy | po oleji; po mořských řasách nebo mírně nasládlý | po oleji; zkvašený; zatuchlý, trochu žluklý | kyselý |

maso | pevné a pružné; hladký povrch | méně pružné | mírně měkké (ochablé), méně pružné; voskový matný povrch (sametový) | měkké (ochablé); šupiny se snadno oddělují od kůže; povrch spíše svraštělý |

Doplňková kritéria pro ďasa bez hlavy

krevní cévy (břišní svaly) | zřetelné obrysy a sytě červené | zřetelné obrysy, tmavší krev | špatně znatelné obrysy a hnědé | zcela nezřetelné obrysy, hnědé a žloutnutí masa |

| Kritéria |

| Kategorie čerstvosti | nepřípustné |

| Extra | A | B |

kůže | výrazná pigmentace, živé, lesklé a duhové barvy; zřetelný rozdíl mezi hřbetní a břišní stranou | bez lesku a třpytu; méně výrazné barvy; menší rozdíl mezi hřbetní a břišní stranou | matná, bez lesku, vybledlé barvy; při ohnutí ryby svraštělá kůže | velmi matná pigmentace; kůže se odděluje od masa |

kožní sliz | vodnatý, průhledný | lehce zakalený | mléčný | žlutavě šedý, neprůhlednýkonzistence masa |

konzistence masa | velmi pevné, tuhé | dost tuhé, pevné | mírně měkké | měkké (ochablé)skřele |

skřele | stříbřité | stříbřité, lehce načervenalé nebo nahnědlé | zhnědnutí a rozsáhlé krevní extravazace | žlutavéoko |

oko | vypouklé (vyboulené); modročerná, lesklá zornice; průhledné "oční víčko" | vypouklé a lehce propadlé; tmavá zornice; lehce opalizující rohovka | ploché; zakalená zornice; rozsáhlé krevní extravazace v okolí oka | uprostřed vyduté; šedá zornice; mléčná rohovkažábry |

| Kritéria |

| Kategorie čerstvosti | nepřípustné |

| Extra | A | B |

oko | vypouklé; velice lesklé a duhově zbarvené, malé zornice | vypouklé, a lehce propadlé; bez lesku a duhového zbarvení, oválné zornice | ploché, matné | vyduté žlutavé |

vzhled | posmrtně ztuhlý nebo částečně ztuhlý; malé množství světlého slizu na kůži | překonané stadium ztuhlosti; bez slizu na kůži a zejména v tlamě a v žaberních otvorech | trochu slizu v ústech a v žaberních otvorech; čelist mírně zploštělá | velké množství slizu v tlamě a v žaberních otvorech |

pach | po mořských řasách | bez pachu nebo jen mírný pach zatuchlosti, ale ne po čpavku | mírně po čpavku; kyselý | pronikavý zápach po čpavku |

Zvláštní nebo doplňková kritéria pro rejnoka

| Extra | A | B | nepřípustné |

kůže | výrazná duhová a lesklá pigmentace; vodnatý sliz | výrazná pigmentace; vodnatý sliz | vybledávající a matná pigmentace; neprůhledný sliz | vybledlá; svraštělá kůže; hustý sliz |

struktura kůže | pevná a pružná | pevná | měkká | ochablá |

vzhled | průsvitné a zakulacené okraje ploutví | ztuhlé ploutve | měkký | měkký a ochablý |

břicho | bílé a lesklé s nafialovělým odleskem kolem ploutví | bílé a lesklé s červenými skvrnami pouze kolem ploutví | bílé a matné s četnými červenými nebo žlutými skvrnami | zelenavě žluté, červené skvrny v mase |

D. HLAVONOŽCI

| Kritéria |

| Kategorie čerstvosti |

| Extra | A | B |

kůže | výrazná pigmentace, kůže přiléhá k masu | matná pigmentace; kůže přiléhá k masu | vybledlá, snadno se odděluje od masa |

maso | velmi pevné; perleťové | pevné; křídové | mírně měkké; narůžověle bílé nebo mírně žloutnoucí |

chapadla | těžko odstranitelná | těžko odstranitelná | snadněji se odstraňují |

pach | čerstvý; po mořských řasách | slabý nebo žádný | zápach po tekutině vylučované hlavonožci |

E. KORÝŠI

1. Krevety a garnáti

| Kritéria |

Kategorie čerstvosti |

Extra | A |

minimální vlastnosti | povrch krunýře: vlhký a třpytivýpři přesypání z jedné přepravní nádoby do druhé se krevety nebo garnáti nesmějí na sebe lepitmaso bez zvláštního zápachubez písku, slizu a jiných cizorodých látek | stejné jako u kategorie extra |

vzhled:

1. krevety/garnáti bez krunýře | jasně růžovočervená barva s malými bílými skvrnami; hrudní část krunýře v zásadě světlá | —vybledlé růžovočervené barvy přecházející do modravěčervené s bílými skvrnami; hrudní část krunýře musí být světlé barvy do šeda |

2. krevety/garnáti žijící ve velkých mořských hloubkách | jednotná růžová barva | —růžová s možností počínajícího černání hlavy |

stav masa před a po vyloupnutí z krunýře | snadno se vylupuje pouze s nevyhnutelnými ztrátami masapevné ale nikoliv tuhé | vylupuje se méně snadno s malými ztrátami masaméně pevné, mírně tuhé |

kousky | ojedinělé kousky krevet jsou přípustné | malé množství kousků krevet je přípustné |

pach | čerstvý pach mořských řas; mírně nasládlý | nakyslý; bez pachu mořských řas |

2. Humr severský

| Kritéria |

| Kategorie čerstvosti |

| Extra | A | B |

krunýř | bledě růžové barvy nebo růžové přecházející do oranžovorůžové | bledě růžové barvy nebo růžové přecházející do oranžovorůžové; bez černých skvrn | mírně vybledlý; několik černých skvrn a našedivělá barva, zejména na krunýři a mezi články zadečku |

oko a žábry | černé lesklé oko; žábry růžové barvy | šedočerné matné oko; žábry do šeda | žábry tmavošedé barvy nebo mírné nazelenalé zbarvení na povrchu hřbetní strany krunýře |

pach | lehký zápach typický pro korýše | bez typického zápachu korýšů; bez zápachu po čpavku | mírně nakyslý pach |

maso (zadeček) | průsvitné maso modré barvy s nádechem do bíla | maso již není průsvitné, ale není vybledlé | neprůhledné maso matného vzhledu |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

VELIKOSTNÍ KATEGORIE

Kalibrační stupnice | Minimální velikosti, které musejí být dodrženy za podmínek stanovených v nařízeních uvedených v článku 7 |

Druh | Velikost | Kg/ryba | Počet kusů/kg | Region | Zeměpisná oblast | Minimální velikost |

sleď obecný (Clupea harengus) | 1 | 0,25 a více | 4 či méně | 1 | ICES Vb (oblast ES) | 20 cm |

2 | od 0,125 do 0,25 | od 5 do 8 | 2 | | 20 cm |

3 | od 0,085 do 0,125 | od 9 do 11 | | | 18 cm |

4 | od 0,05 do 0,085 | od 12 do 20 | 3 | | 20 cm |

sleď z Baltského moře ulovený a vyložený severně od 59° 30′ severní zeměpisné šířky | 5 | od 0,031 do 0,085 | od 12 do 32 | | | |

sardinka obecná (Sardina pilchardus) | 1 | 0,067 a více | 15 či méně | | | dosud nestanovena |

2 | od 0,042 do 0,067 | od 16 do 24 | | |

3 | od 0,028 do 0,042 | od 25 do 35 | | |

4 | od 0,015 do 0,028 | od 36 do 67 | | |

Středozemní moře | | od 0,011 do 0,028 | od 36 do 91 | | |

máčka (rod) (Scyliorhinusspp.) | 1 | 2 a více | — | | | — |

2 | od 1 do 2 | | |

3 | od 0,5 do 1 | | |

ostroun obecný (Squalus acanthias) | 1 | 2,2 a více | — | | | — |

2 | od 1 do 2,2 | | |

3 | od 0,5 do 1 | | |

okouník (rod) (Sebastes spp.) | 1 | 2 a více | — | | | — |

2 | od 0,6 do 2 | | |

3 | od 0,35 do 0,6 | | |

treska obecná (Gadus morhua) | 1 | 7 a více | — | 1 | | 35 cm |

2 | od 4 do 7 | 2 | | 35 cm |

3 | od 2 do 4 | | | 30 cm |

4 | od 1 do 2 | 3 | | 35 cm |

5 | od 0,3 do 1 | Baltské moře | jižně od 59° 30′ severní zeměpisné šířky | 35 cm |

treska tmavá (Pollachius virens) | 1 | 5 a více | — | 1 | | 35 cm |

2 | od 3 do 5 | 2 | | 35 cm |

3 | od 1,5 do 3 | | | 30 cm |

4 | od 0,3 do 1,5 | 3 | | 35 cm |

| | Baltské moře | jižně od 59° 30′ severní zeměpisné šířky | 30 cm |

treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) | 1 | 1 a více | — | 1 | ICES V b (oblast ES) | 30 cm |

2 | od 0,57 do 1 | 2 | | 30 cm |

3 | od 0,37 do 0,57 | | | 27 cm |

4 | od 0,17 do 0,37 | 3 | | 30 cm |

treska bezvousá (Merlangius merlangus) | 1 | 0,5 a více | — | 1 | | 27 cm |

2 | od 0,35 do 0,5 | 2 | | 23 cm |

3 | od 0,25 do 0,35 | | | 23 cm |

4 | od 0,11 do 0,25 | 3 | | 23 cm |

mník (rod) (Molva spp.) | 1 | 5 a více | — | 1 | | — |

2 | od 3 do 5 | 2 | | dosud nestanovena |

3 | od 1,2 do 3 | | | — |

| | 3 | | 63 cm |

makrela obecná (Scomber scombrus) Středozemní moře | 1 | 0,5 a více | 50 či méně | 1 | | 20 cm |

2 | od 0,2 do 0,5 | od 51 do 125 | 2 | kromě Severního moře | 20 cm |

3 | od 0,1 do 0,2 | 126 až 250 | | Severní moře | 30 cm |

| od 0,08 do 0,2 | 126 až 325 | 3 | | 20 cm |

| | | 5 | | 20 cm |

| | | | Středozemní moře | 18 cm |

makrela japonská (Scomber japonicus) | 1 | 0,5 a více | — | | | — |

2 | od 0,25 do 0,5 | | |

3 | od 0,14 do 0,25 | | |

4 | od 0,05 do 0,14 | | |

sardel (rod) (Engraulis spp.) | 1 | 0,033 a více | 30 či méně | 3 | kromě ICES IX a | 12 cm |

2 | od 0,020 do 0,033 | od 31 do 50 | 3 | ICES IX a | 10 cm |

3 | od 0,012 do 0,020 | od 51 do 83 | | Středozemní moře | 9 cm |

4 | od 0,008 do 0,012 | od 84 do 125 | | | |

platýs velký (Pleuronectes platessa) | 1 | 0,6 a více | — | 1 | | 25 cm |

2 | od 0,4 do 0,6 | 2 | | 25 cm |

3 | od 0,3 do 0,4 | | | 27 cm |

4 | od 0,15 do 0,3 | | Severní moře | 27 cm |

| | 3 | | 25 cm |

| | Baltské moře | subdivize 22 až 25 | 25 cm |

| | | subdivize 26 až 28 | 21 cm |

| | | subdivize 29 jižně od 59° 30′ severní zeměpis. šířky | 18 cm |

štikozubec obecný (Merluccius merluccius) | 1 | 2,5 a více | — | 1 | | 30 cm |

2 | od 1,2 do 2,5 | 2 | | 30 cm |

3 | od 0,6 do 1,2 | | | 30 cm |

4 | od 0,28 do 0,6 | 3 | | 27 cm |

5 | od 0,2 do 0,28 | | Středozemní moře | 20 cm |

Středozemní moře | | od 0,15 do 0,28 | | | | |

pakambala (rod) (Lepidorhombus spp.) | 1 | 0,45 a více | — | 1 | | 25 cm |

2 | od 0,25 do 0,45 | 2 | | 25 cm |

3 | od 0,20 do 0,25 | | | 25 cm |

4 | od 0,11 do 0,20 | 3 | | 20 cm |

Středozemní moře | | od 0,05 do 0,20 | | | | |

pražma (rod) (Brama spp.) | 1 | 0,8 a více | — | | | — |

2 | od 0,2 do 0,8 | | |

ďas (rod) (Lophius spp.) celý, vykuchaný | 1 | 8 a více | — | 1 | | — |

2 | od 4 do 8 | 2 | | dosud nestanovena |

3 | od 2 do 4 | | | — |

4 | od 1 do 2 | 3 | | dosud nestanovena |

5 | od 0,5 do 1 | | Středozemní moře | 30 cm |

ďas (rod) (Lophius spp.) bez hlavy | 1 | 4 a více | — | | | — |

2 | od 2 do 4 | | |

3 | od 1 do 2 | | |

4 | od 0,5 do 1 | | |

5 | od 0,2 do 0,5 | | |

platýs limanda (Limanda limanda) | 1 | 0,25 a více | — | 1 | | 15 cm |

2 | od 0,13 do 0,25 | 2 | | 15 cm |

| | | 23 cm |

| | | Severní moře | 23 cm |

| | 3 | | 23 cm |

platýs červený (Microstomus kitt) | 1 | 0,6 a více | — | 1 | | 25 cm |

2 | od 0,35 do 0,6 | 2 | | 25 cm |

3 | od 0,18 do 0,35 | | | 25 cm |

| | 3 | | 25 cm |

tuňák křídlatý (Thunnus alalunga) | 1 | 4 a více | — | | | — |

2 | od 1,5 do 4 | | |

tuňák obecný (Thunnus thynnus) | 1 | 70 a více | — | | Středozemní moře | 70 cm nebo 6,4 kg |

2 | od 50 do 70 | |

3 | od 25 do 50 | |

4 | od 10 do 25 | |

5 | od 6,4 do 10 | |

tuňák velkooký (Thunnus obesus) | 1 | 10 a více | — | | | — |

2 | od 3,2 do 10 | | |

treska pollak (Pollachius pollachius) | 1 | 5 a více | — | 1 | | — |

2 | od 3 do 5 | 2 | | 30 cm |

3 | od 1,5 do 3 | | | — |

4 | od 0,3 do 1,5 | 3 | | 30 cm |

treska modravá (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou) | 1 | — | 7 či méně | | | — |

2 | od 8 do 14 | | |

3 | od 15 do 25 | | |

4 | od 26 do 30 | | |

treska příčnopruhá (Trisopterus luscus) a treska malá (Trisopterus minutus) | 1 | 0,4 a více | — | 3 | | dosud nestanovena |

2 | od 0,25 do 0,4 | |

3 | od 0,125 do 0,25 | |

4 | od 0,05 do 0,125 | |

očnatec štíhlý (Boops boops) | 1 | — | 5 či méně | | | — |

2 | od 6 do 31 | | |

3 | od 32 do 70 | | |

Maena smaris | 1 | — | 20 či méně | | | — |

2 | od 21 do 40 | | |

3 | od 41 do 90 | | |

úhořovec mořský (Conger conger) | 1 | 7 a více | — | 1 | | — |

2 | od 5 do 7 | 2 | | 58 cm |

3 | od 0,5 do 5 | | | — |

| | 3 | | 58 cm |

štítník (rod) (Trigla spp.) štítník červený | 1 | 1 a více | — | | | — |

2 | od 0,4 do 1 | | |

3 | od 0,2 do 0,4 | | |

4 | od 0,06 do 0,2 | | |

ostatní štítníci | 1 | 0,25 a více | | | | |

2 | od 0,2 do 0,25 | | | | |

kranas (rod) (Trachurus spp.) | 1 | 0,6 a více | — | 1 | | 15 cm |

2 | od 0,4 do 0,6 | 2 | | 15 cm |

3 | od 0,2 do 0,4 | 3 | | 15 cm |

4 | od 0,08 do 0,2 | 5 | | 15 cm |

5 | od 0,02 do 0,08 | | Středozemní moře | 12 cm |

cípal (rod) (Mugil spp.) | 1 | 1 a více | — | 1 | | — |

2 | od 0,5 do 1 | 2 | | 20 cm |

3 | od 0,2 do 0,5 | | | — |

4 | od 0,1 do 0,2 | 3 | | 20 cm |

| | | Středozemní moře | 16 cm |

rejnok (rod) (Raja spp.) | 1 | 5 a více | — | | | — |

2 | od 3 do 5 | | |

3 | od 1 do 3 | | |

4 | od 0,3 do 1 | | |

rejnok (křídla) | 1 | 3 a více | — | | | — |

2 | od 0,5 do 3 | | |

platýs bradavičnatý (Platichthys flesus) | 1 | více než 0,3 | — | 1 | | 24 cm |

2 | od 0,2 do 0,3 včetně | 2 | | 24 cm |

| | 24 cm |

| | 3 | | 24 cm |

| | Baltské moře | subdivize 22-25 | 25 cm |

| | subdivize 26 až 28 | 21 cm |

| | subdivize 29 až 32 jižně od 59° 30′ severní zeměpis. šířky | 18 cm |

jazyk (rod) (Solea spp.) | 1 | 0,5 a více | — | 1 | | 24 cm |

2 | od 0,33 do 0,5 | 2 | | 24 cm |

3 | od 0,25 do 0,33 | | 24 cm |

4 | od 0,17 do 0,25 | 3 | | 24 cm |

5 | od 0,12 do 0,17 | | Středozemní moře | 20 cm |

| 1 | 0,5 a více | | | | |

| 2 | od 0,33 do 0,5 | | | | |

| 3 | od 0,25 do 0,35 | | | | |

| 4 | od 0,20 do 0,25 | | | | |

| 5 | od 0,12 do 0,2 | | | | |

tkaničnice stříbřitá (Lepidopus caudatus) | 1 | 3 a více | — | | | — |

2 | od 2 do 3 | | |

3 | od 1 do 2 | | |

4 | od 0,5 do 1 | | |

tkaničnice tmavá (Aphanopus carbo) | 1 | 3 a více | | | — | |

2 | od 0,5 do 3 | | | | |

| — | | | | |

sépie obecná a sépiola (Sepia officinalis a Rossia macrosoma) | 1 | 0,5 a více | — | | | — |

2 | od 0,3 do 0,5 | | |

3 | od 0,1 do 0,3 | | |

humr severský (Nephrops norvegicus) | 1 | — | 20 a méně | 2 | Skagerrak a Kattegat | 40 mm |

2 | od 21 do 30 | | | 130 mm |

3 | od 31 do 40 | 2 | kromě Skotska | |

4 | více než 40 | | Irské moře | 25 mm |

| | | (ICES VI a a VII a), Skagerrak a Kattegat | 85 mm |

| | 2 | západní Skotsko a Irské moře | 20 mm |

| | (ICES VI a a VII a) | 70 mm |

| | 3 | | 20 mm |

| | | 70 mm |

| | Středozemní moře | 20 mm |

| | 70 mm |

zadeček humra severského | 1 | — | 60 či méně | 2 | Skagerrak a Kattegat | 72 mm |

2 | od 61 do 120 | | | |

| | 2 | kromě Skotska, | 46 mm |

3 | od 121 do 180 | | Irské moře | |

4 | více než 180 | | (ICES VIa a VII a) Skagerrak a Kattegat | |

| | 2 | západní Skotsko a Irské moře (ICES VI a a VII a) | 37 mm |

| | 3 | | 37 mm |

garnát obecný (Crangon crangon) | 1 | 6,8 mm a více | — | | | — |

2 | 6,5 mm a více | | |

krevetka severní (Pandalus borealis) čerstvá nebo chlazená | jednotná velikost | — | 250 a méně | | | — |

krevetka severní, vařená ve vodě nebo v páře | 1 | — | 160 a méně | | | — |

2 | od 161 do 250 | | |

krab německý (Cancer pagurus) | 1 | 16 cm a více | — | | | — |

2 | od 13 do 16 cm | | |

--------------------------------------------------

Top