EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0084

Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů

OJ L 316, 31.10.1992, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 108 - 110
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 108 - 110
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 159 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 159 - 161
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 15 - 17

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/84/oj

31992L0084Úřední věstník L 316 , 31/10/1992 S. 0029 - 0031
Finské zvláštní vydání: Kapitola 9 Svazek 2 S. 0108
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 9 Svazek 2 S. 0108


Směrnice Rady 92/84/EHS

ze dne 19. října 1992

o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 99 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že směrnice 92/12/EHS [4] stanoví obecnou úpravu pro výrobky podléhající spotřební dani;

vzhledem k tomu, že směrnice 92/83/EHS [5] upravuje obecný režim harmonizace struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů;

vzhledem k tomu, že členské státy by měly od 1. ledna 1993 uplatňovat na tyto výrobky minimální sazby spotřební daně, aby bylo k tomuto dni dosaženo vytvoření vnitřního trhu;

vzhledem k tomu, že nejvhodnějším základem pro uložení daně z lihu je objemový obsah čistého alkoholu;

vzhledem k tomu, že nejvhodnějším základem pro uložení daně z vína a meziproduktů je objem hotového výrobku;

vzhledem k tomu, že spotřební zvyklosti u šumivého vína se liší od spotřebních zvyklostí u tichého vína; že členským státům může být dovoleno ukládat na tyto dva výrobky různé daňové sazby;

vzhledem k tomu, že způsoby zdanění piva se v jednotlivých členských státech liší a je možné povolit, aby tyto rozdíly trvaly i nadále, zejména cestou zavedení minimální sazby vyjádřené jako dávka vztažená jak k původnímu obsahu extraktu, tak k obsahu alkoholu ve výrobku;

vzhledem k tomu, že je možné dovolit určitým členským státům, aby užívaly snížené sazby na výrobky, které jsou spotřebovávány v určitých regionech jejich území;

vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby sazby stanovené touto směrnicí byly pravidelně přezkoumávány na základě zprávy Komise, která bude brát v úvahu všechny příslušné faktory;

vzhledem k tomu, že je žádoucí vytvořit mechanismus, který umožní převod specifických částek vyjádřených v ECU na národní měnu,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Nejpozději od 1. ledna 1993 uplatňují členské státy v souladu s pravidly vymezenými touto směrnicí minimální sazby spotřební daně.

Článek 2

Tato směrnice se vztahuje na tyto výrobky:

- alkohol a alkoholické nápoje,

- meziprodukty,

- víno,

- pivo,

jak je vymezuje směrnice 92/83/EHS.

Článek 3

1. Od 1. ledna 1993 se minimální sazba spotřební daně z alkoholu a alkoholu obsaženého v nápojích jiných než uvedených v článcích 4, 5 a 6 stanoví na 550 ECU na hektolitr čistého alkoholu.

Členské státy, které stanoví na alkohol a alkoholické nápoje sazbu daně nepřesahující 1000 ECU na hektolitr čistého alkoholu, nemusí nicméně svou vnitrostátní sazbu snížit. Členské státy, které stanoví na předmětné výrobky daňovou sazbu přesahující 1000 ECU na hektolitr čistého alkoholu, nemusí svou vnitrostátní sazbu snížit pod hranici 1000 ECU.

2. Dánské království si však až do 30. června 1996 může zachovat svůj stávající systém zdaňování alkoholu a alkoholu obsaženého v dalších výrobcích, nepovede-li uplatňování tohoto systému v žádném případě k uložení dávky nižší, než která by vyplynula z použití odstavce 1 v souladu s pravidly stanovenými směrnicí 92/83/EHS.

3. Italská republika si však až do 30. června 1996 může zachovat svůj stávající systém zdaňování alkoholu a alkoholu obsaženého v dalších výrobcích, jehož součástí je snížená sazba pro některé kategorie alkoholu, nepovede-li uplatňování tohoto systému v žádném případě k uložení dávky nižší, než která by vyplynula z použití odstavce 1 v souladu s pravidly stanovenými směrnicí 92/83/EHS.

Článek 4

Od 1. ledna 1993 se minimální sazba spotřební daně z meziproduktů stanoví na 45 ECU za hektolitr výrobku.

Článek 5

Od 1. ledna 1993 se minimální sazba spotřební daně z vína stanoví takto:

- z tichého vína na 0 ECU a

- ze šumivého vína na 0 ECU

na hektolitr výrobku.

Článek 6

Od 1. ledna 1993 se minimální sazba spotřební daně z piva stanoví takto:

- 0,748 ECU na hektolitr/stupeň Plato, nebo

- 1,87 ECU na hektolitr/stupeň alkoholu

hotového výrobku.

Článek 7

1. Řecká republika může uložit sníženou sazbu spotřební daně na líh spotřebovávaný ve správních obvodech Lesbos, Chios, Samos, Dodekanésos a Kyklady a na těchto ostrovech v Egejském moři: Thasos, Severní Sporady, Samothraké a Skyros.

Snížená sazba, která může být nižší než minimální sazba, však nesmí poklesnout o více než 50 % pod základní vnitrostátní sazbu daně z lihu.

2. Italská republika může nadále uplatňovat osvobození od daně a snížené sazby spotřební daně, které mohou být nižší než minimální sazby platné k 1. lednu 1992, na alkohol a alkoholické nápoje spotřebovávané v regionech Gorizia a Valle d'Aosta.

3. Portugalská republika může nadále uplatňovat na následující výrobky v autonomních oblastech Madeira a Azory snížené sazby spotřební daně, které však nesmějí poklesnout o více než 50 % pod vnitrostátní sazby:

a) na Madeiře

- víno získané z čistě regionálních odrůd révy blíže určených v článku 15 nařízení (EHS) č. 4252/88,

- rum definovaný v čl. 1 odst. 4 písm. a) nařízení (EHS) č. 1576/89, který má zeměpisné charakteristické rysy uvedené v čl. 5 odst. 3 a příloze II bodu 1 zmíněného nařízení,

- likéry vyrobené ze subtropického ovoce a ochucené pálenkou z cukrové třtiny, které mají charakteristické rysy a vlastnosti blíže určené v čl. 5 odst. 3 písm. b) nařízení (EHS) č. 1576/89;

b) na Azorách

- likéry definované v čl. 1 odst. 4 písm. r) nařízení (EHS) č. 1576/89, které jsou vyráběny z mučenky a ananasu,

- vínovice nebo matolinová pálenka, která má charakteristické rysy a vlastnosti vymezené v čl. 1 odst. 4 písm. d) a f) nařízení (EHS) č. 1576/89.

Článek 8

Každé dva roky a poprvé nejpozději 31. prosince 1994 přezkoumá Rada na základě zprávy a případně návrhu Komise touto směrnicí stanovené daňové sazby a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně přijme nezbytná opatření. Komise při vypracovávání zprávy a Rada při přezkoumávání berou v úvahu řádné fungování vnitřního trhu, hospodářskou soutěž mezi různými kategoriemi alkoholických nápojů, skutečnou výši daňových sazeb a obecné cíle Smlouvy.

Článek 9

1. Kurs přepočtu ECU na národní měny používaný k výpočtu specifických spotřebních daní se stanoví jednou ročně. Přitom se použijí sazby platné pro první pracovní den v měsíci říjnu, zveřejněné v Úředním věstníku Evropských společenství; jsou použitelné dnem 1. ledna následujícího kalendářního roku.

2. Členské státy mohou při ročních úpravách uvedených v odstavci 1 zachovat v platnosti dosavadní pevné částky spotřebních daní, pokud přepočet výše spotřebních daní vyjádřené v národních měnách na ECU nebude mít za následek větší nárůst spotřební daně než o 5 % nebo 5 ECU, podle toho, co je nižší.

Článek 10

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1992. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 19. října 1992.

Za Radu

předseda

J. Cope

[1] Úř. věst. C 12, 18.1.1990, s. 12.

[2] Úř. věst. C 94, 13.4.1992, s. 46.

[3] Úř. věst. C 225, 10.9.1991, s. 54.

[4] Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1.

[5] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21.

--------------------------------------------------

Top