EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A1223(14)

Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních

OJ L 336, 23.12.1994, p. 156–183 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 158 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 158 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 243 - 273
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 243 - 273
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 231 - 261
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 243 - 273
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 243 - 273
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 243 - 273
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 243 - 273
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 243 - 273
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 243 - 273
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 166 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 166 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 166 - 196

In force

21994A1223(14)Úřední věstník L 336 , 23/12/1994 S. 0156 - 0183
Finské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 38 S. 0158
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 38 S. 0158


Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních

ČLENOVÉ SE DOHODLI TAKTO:

ČÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice subvence

1.1 Pro účely této Dohody bude subvence považována za existující, jestliže:

a) (1) se vyskytuje finanční příspěvek vlády nebo veřejně právní instituce na území Člena (dále uváděné jako "vláda"), tj. v případech, kdy:

(i) jednání vlády zahrnuje přímé převody zdrojů (například dary, půjčky a účasti na základním kapitálu), potenciální přímé převody zdrojů nebo závazků (například záruky půjček);

(ii) vládní příjmy, které ačkoli jsou jinak splatné, jsou promíjeny nebo nejsou vybírány (například fiskální pobídky, jako jsou daňové zápočty) [1];

(iii) vláda dodává zboží nebo služby jiné, než je všeobecná infrastruktura, nebo nakupuje zboží;

(iv) vláda provádí platby do mechanismu financování nebo pověřuje či usměrňuje soukromou instituci k provádění jednoho či více typů funkcí, uvedených výše pod (i) až (iii), které by jinak byly svěřeny vládě a jejich provádění se v žádném smyslu neliší od praxe obvykle prováděné vládou;

nebo

(2) se vyskytuje jakákoli forma příjmové či cenové podpory ve smyslu článku XVI GATT 1994;

a

b) je tak poskytnuta výhoda.

1.2 Subvence podle vymezení v odstavci 1 podléhá ustanovením části II nebo podléhá ustanovením části III nebo V pouze tehdy, je-li taková subvence specifická v souladu s ustanovením článku 2.

Článek 2

Specifičnost

2.1 K určení, zda je subvence tak, jak byla vymezena v odstavci 1 článku 1, specifická pro podnik nebo výrobní odvětví nebo skupinu podniků nebo výrobních odvětví (dále uváděných jako "určité podniky") v rámci pravomoci orgánu, poskytujícího subvenci, budou uplatněny tyto principy:

a) V případech, kdy orgán, poskytující subvenci nebo právní předpisy, podle kterých tento orgán působí, výslovně omezí přístup k subvenci jen pro určité podniky, bude taková subvence specifická.

b) V případech, kdy orgán, poskytující subvenci nebo právní předpisy, podle kterých tento orgán působí, stanoví objektivní kritéria nebo podmínky [2] pro uplatnitelnost subvence a její částku, nebude specifičnost platit, pokud uplatnitelnost bude automatická a taková kritéria a podmínky budou přísně dodržovány. Kritéria nebo podmínky musí být jasně vyjádřeny v zákoně, obecně závazném právním předpise či jiném oficiálním dokumentu, aby je bylo možné ověřit.

c) Jestliže přes patrnou nespecifičnost, vyplývající z uplatnění principů, obsažených v pododstavcích a) a b), jsou důvody se domnívat, že subvence může být ve skutečnosti specifická, mohou být brány do úvahy další faktory. Takovými faktory jsou: využívání subvenčního programu omezeným počtem určitých podniků, převládající užívání určitými podniky, poskytování neproporcionálně velkých částek subvencí některým podnikům a způsob, jakým podle svého uvážení postupoval orgán, poskytující subvence při rozhodování o udělení subvence [3]. Při uplatňování tohoto pododstavce musí být brán zřetel na rozsah diverzifikace činností v rámci působnosti orgánu, poskytujícího subvence a rovněž na délku doby, během níž subvenční program působil.

2.2 Subvence, omezená na určité podniky, umístěné uvnitř určené zeměpisné oblasti v rámci působnosti orgánu, poskytujícího subvenci, je specifická. Má se za to, že stanovení nebo změna všeobecně uplatnitelných daňových sazeb na všech vládních úrovních, které jsou k tomu oprávněny, nebudou považovány za specifickou subvenci pro účely této Dohody.

2.3 Každá subvence, spadající pod ustanovení článku 3, bude považována za specifickou.

2.4 Každé určení specifičnosti podle ustanovení tohoto článku musí být jasně zdůvodněno spolehlivými důkazy.

ČÁST II

ZAKÁZANÉ SUBVENCE

Článek 3

Zákaz

3.1 S výjimkou těch, kterých se týkají ustanovení Dohody o zemědělství, jsou ve smyslu článku

1 zakázány tyto subvence:

a) subvence závislé právně nebo fakticky [4], výlučně nebo jako jedna z několika dalších podmínek, na výsledcích vývozu, včetně těch, které jsou uvedeny v příloze I [5];

b) subvence závislé, výlučně nebo jako jedna z několika dalších podmínek, na přednostním použití domácího zboží před dováženým zbožím.

3.2 Členové nesmějí poskytovat ani udržovat subvence, uvedené v odstavci 1.

Článek 4

Nápravná opatření

4.1 Kdykoli má Člen důvod se domnívat, že je poskytována nebo udržována zakázaná subvence jiným Členem, může tento Člen požádat o konzultace s tímto jiným Členem.

4.2 Žádost o konzultace podle odstavce 1 musí obsahovat prohlášení o důkazech, které jsou k disposici a týkajících se existence a povahy dotyčné subvence.

4.3 V návaznosti na žádost o konzultace podle odstavce 1 je Člen, o němž se má za to, že poskytuje nebo udržuje subvenci, povinen na takové konzultace přistoupit co nejrychleji. Účelem konzultací je objasnit skutečnosti dané situace a dosáhnout vzájemně přijatelného řešení.

4.4 Jestliže není dosaženo vzájemně přijatelného řešení do 30 dní [6] od podání žádosti o konzultace, může Člen, který je stranou v těchto konzultacích, předložit věc Orgánu pro řešení sporů (DSB) k okamžitému ustavení skupiny odborníků, pokud se DSB cestou konsensu nerozhodne skupinu odborníků neustavit.

4.5 Po svém ustavení může skupina odborníků požádat o pomoc Stálou skupinu expertů [7] (dále uváděnou jako "PGE"/*/) při posouzení, zda je dotyčné opatření zakázanou subvencí. Jestliže je taková žádost předložena, PGE okamžitě prošetří důkazy z hlediska existence a povahy dotyčného opatření a poskytne Členu, který uplatňuje nebo udržuje toto opatření, možnost prokázat, že dotyčné opatření není zakázanou subvencí. PGE podá zprávu o svých závěrech skupině odborníků ve lhůtě, stanovené skupinou odborníků. Závěry PGE k otázce, zda dotyčné opatření je či není zakázanou subvencí, musí být přijaty skupinou odborníků beze změn.

4.6 Skupina odborníků předloží svou závěrečnou zprávu sporným stranám. Zpráva bude rozeslána všem Členům do devadesáti dní od data, kdy byla skupina odborníků ustavena a stanoveno její zmocnění.

4.7 Jestliže je dotyčné opatření shledáno zakázanou subvencí, skupina odborníků doporučí, aby ji Člen, poskytující subvenci, bezodkladně zrušil. Skupina odborníků proto určí ve svém doporučení lhůtu, ve které musí být opatření zrušeno.

4.8 Do třiceti dní od vydání zprávy skupiny odborníků všem Členům bude zpráva přijata DSB, pokud jedna ze sporných stran ofi- ciálně neoznámí DSB své rozhodnutí se odvolat anebo DSB cestou konsensu nerozhodne zprávu nepřijmout.

4.9 V případě odvolání proti zprávě skupiny odborníků vydá Odvolací orgán své rozhodnutí do třiceti dní od data, kdy sporná strana oficiálně oznámila svůj úmysl podat odvolání. Pokud Odvolací orgán usoudí, že nemůže vydat svou zprávu do třiceti dní, bude písemně informovat DSB o důvodech odkladu spolu s odhadem lhůty, ve které svou zprávu předloží. V žádném případě nesmí řízení překročit šedesát dní. Zpráva o odvolání bude schválena DSB a bezpodmínečně přijata spornými stranami, pokud DSB cestou konsensu nerozhodne do dvaceti dní od jejího vydání Členům [8], že zprávu o odvolání nepřijímá.

4.10 V případě, že doporučení DSB není splněno ve lhůtě, stanovené skupinou odborníků, která počíná běžet od data schválení zprávy skupiny odborníků nebo zprávy Odvolacího orgánu, dá DSB stěžujícímu si Členovi právo učinit odpovídající [9] protiopatření, ledaže by DSB cestou konsensu rozhodla žádost odmítnout.

4.11 V případě, že sporná strana požádá o rozhodčí řízení podle odstavce 6 článku 22 Ujednání o řešení sporů, rozhodce určí, zda jsou protiopatření odpovídající [10].

4.12 Pro účely sporů, vedených podle tohoto článku, s výjimkou lhůt výslovně stanovených v tomto článku, se lhůty, uplatnitelné podle Ujednání o řešení sporů pro vedení takových sporů zkrátí na polovinu.

ČÁST III

NAPADNUTELNÉ SUBVENCE

Článek 5

Nepříznivé účinky

Žádný Člen by neměl použitím jakékoli subvence, uvedené v odstavcích 1 a 2 článku 1, způsobit nepříznivé účinky na zájmy jiných Členů, tj.

a) újmu domácímu výrobnímu odvětví jiného Člena [11];

b) zrušení nebo zmenšení získávaných výhod přímo nebo nepřímo jiným Členům podle GATT 1994, zejména výhod z koncesí, vázaných podle článku II GATT 1994 [12];

c) vážnou újmu zájmů jiného Člena [13].

Tento článek se nevztahuje na subvence, udržované pro zemědělské výrobky podle ustanovení článku 13 Dohody o zemědělství.

Článek 6

Vážná újma

6.1 Za existující bude vážná újma ve smyslu pododstavce c) článku 5 považována v případě:

a) celkového ad valorem subvencování [14] výrobku, přesahujícího 5 % [15];

b) subvencí k pokrytí provozních ztrát, utrpěných výrobním odvětvím;

c) subvencí k pokrytí provozních ztrát, utrpěných podnikem, kromě jednorázových opatření, která nejsou obnovitelná a nemohou být pro tento podnik opakována a která jsou přijímána pouze k poskytnutí času pro vypracování dlouhodobých řešení a k zabránění příkrým sociálním problémům;

d) přímého promíjení dluhu, tj. prominutí vládního úvěru a darů na pokrytí splácení dluhu [16].

6.2 Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 nebude za vážnou újmu považováno, jestliže subvencující Člen prokáže, že dotyčná subvence nezpůsobila účinky, uvedené v odstavci 3.

6.3 Vážná újma ve smyslu pododstavce c) článku 5 může vzniknout vždy, kdy nastane jeden nebo několik z těchto případů:

a) účinkem subvence je znemožnění nebo ztěžování dovozu obdobného výrobku jiného Člena na trh subvencujícího Člena;

b) účinkem subvence je znemožnění nebo ztěžování vývozu obdobného výrobku jiného Člena z trhu třetí země;

c) účinkem subvence je podstatné podtržení ceny subvencovaných výrobků ve srovnání s cenou obdobného výrobku jiného Člena na stejném trhu nebo podstatné omezení či stlačení ceny nebo ztráta prodejů na témže trhu;

d) účinkem subvence je zvýšení podílu subvencujícího Člena na světovém trhu určitým základním výrobkem nebo zbožím [17] ve srovnání s průměrným podílem, kterého dosáhl v průběhu předchozích 3 let a toto zvýšení má povahu trvalého trendu po dobu poskytování subvencí.

6.4 Pro účely odstavce 3 b) zahrnuje znemožnění nebo ztěžování vývozu jakýkoli případ, kdy s výjimkou ustanovení odstavce 7 bylo prokázáno, že došlo ke změně poměrných podílů na trhu ke škodě obdobného nesubvencovaného výrobku (za odpovídající reprezentativní období, dostatečné k prokázání jasného trendu ve vývoji trhu dotyčného výrobku, kterým bude za obvyklých podmínek doba 1 roku). "Změna poměrných podílů na trhu" zahrnuje kteroukoli z těchto situací: a) zvýší se podíl subvencovaného výrobku na trhu; b) podíl subvencovaného výrobku na trhu zůstává stejný za podmínek, kdy by bez subvence poklesl; c) podíl subvencovaného výrobku na trhu klesne, ale pomaleji, než by tomu bylo bez poskytnutí subvence.

6.5 Pro účely odstavce 3 c) zahrnuje podtržení ceny jakýkoli případ, kdy bylo toto podtržení prokázáno srovnáním cen subvencovaného výrobku s cenami nesubvencovaného obdobného výrobku, dodávaného na tentýž trh. Srovnání bude provedeno na stejné obchodní úrovni a ve srovnatelném čase, přičemž v úvahu bude vzat i jakýkoli jiný činitel, ovlivňující cenovou srovnatelnost. Jestliže však přímé srovnání není možné, podtržení cen může být prokázáno na základě jednotkových hodnot vývozu.

6.6 Každý Člen, na jehož trhu údajně došlo k vážné újmě, poskytne, s výjimkou ustanovení odstavce 3 přílohy V, stranám ve sporu, vzniklém podle článku 7 a skupině odborníků, ustavené podle odstavce 4 článku 7 veškeré příslušné informace, které mohou být získány, pokud jde o změny tržních podílů sporných stran, jakož i o odpovídající ceny dotyčných výrobků.

6.7 Znemožnění nebo ztěžování, způsobující vážnou újmu podle odstavce 3, nevznikne, jestliže během příslušného období existuje kterákoli z těchto okolností [18]:

a) zákaz nebo omezení vývozu obdobného výrobku stěžujícího si Člena nebo dovozu stěžujícího si Člena do dotyčné třetí země;

b) rozhodnutí dovážející vlády, provozující obchodní monopol nebo státní obchod s dotyčným výrobkem, nahradit z neobchodních důvodů dovoz stěžujícího si Člena dovozy jiné země nebo zemí;

c) přírodní katastrofy, stávky, dopravní poruchy nebo jiné případy vyšší moci podstatně ovlivňující výrobu, jakost, množství nebo ceny výrobku, který má stěžující si Člen na vývoz;

d) existence ujednání, omezujících vývoz stěžujícího si Člena;

e) dobrovolné snížení množství dotyčného výrobku na vývoz stěžujícího si Člena (včetně, mimo jiné, situace, kdy firmy stěžujícího si Člena samy přesunuly vývozy tohoto výrobku na nové trhy);

f) nedodržování norem nebo jiných regulačním opatření v dovozní zemi.

6.8 Jestliže nenastaly okolnosti, uvedené v odstavci 7, měla by být existence vážné újmy určena na základě informací, předložených skupině odborníků nebo jí získaných, včetně informací, předložených podle ustanovení přílohy V.

6.9 Tento článek se nevztahuje na udržované subvence pro zemědělské výrobky, jak je stanoveno v článku 13 Dohody o zemědělství.

Článek 7

Nápravná opatření

7.1 Pokud není v ustanovení článku 13 Dohody o zemědělství stanoveno jinak, kdykoli má Člen důvod se domnívat, že jakákoli subvence, uvedená v článku 1, poskytnutá nebo udržovaná jiným Členem, vyvolává újmu jeho domácímu výrobnímu odvětví, zrušení nebo zmenšení výhod nebo vážnou újmu, může tento Člen požádat o konzultace s tímto jiným Členem.

7.2 Žádost o konzultace podle odstavce 1 bude obsahovat dostupné důkazy, týkající se a) existence a povahy dotyčné subvence a b) újmy, způsobené domácímu výrobnímu odvětví nebo zrušení nebo zmenšení výhod nebo vážné újmy [19] zájmů Člena žádajícího konzultace.

7.3 Na základě žádosti o konzultace podle odstavce 1 je Člen, o němž se má za to, že poskytuje nebo udržuje dotyčné subvence, povinen na takové konzultace přistoupit co nejrychleji. Účelem konzultací je objasnit skutečnosti dané situace a dosáhnout vzájemně přijatelného řešení.

7.4 Jestliže konzultace nevedou ke vzájemně přijatelnému řešení do šedesáti dní [20], kterýkoli Člen, který je stranou v těchto konzultacích, může předložit věc DSB k ustavení skupiny odborníků, pokud DSB cestou konsensu nerozhodne skupinu odborníků nezřídit. Složení skupiny odborníků a její zmocnění budou stanoveny do patnácti dní od data, kdy byla ustavena.

7.5 Skupina odborníků věc přezkoumá a předloží svou závěrečnou zprávu sporným stranám. Zpráva bude rozeslána všem Členům do 120 dní od data, kdy byla skupina odborníků ustavena a stanoveno její zmocnění.

7.6 Do třiceti dní od vydání zprávy skupiny odborníků všem Členům bude zpráva přijata v DSB [21], pokud jedna ze sporných stran oficiálně neoznámí DSB své rozhodnutí se odvolat nebo pokud DSB cestou konsensu nerozhodne zprávu nepřijmout.

7.7 V případě odvolání proti zprávě skupiny odborníků vydá Odvolací orgán své rozhodnutí do šedesáti dní od data, kdy sporná strana oficiálně oznámila svůj úmysl podat odvolání. Pokud Odvolací orgán usoudí, že nemůže vydat svou zprávu do šedesáti dní, bude písemně informovat DSB o důvodech odkladu spolu s odhadem lhůty, ve které svou zprávu předloží. V žádném případě nesmí řízení překročit devadesát dní. Zpráva o odvolání bude schválena DSB a bezpodmínečně přijata spornými stranami, pokud DSB cestou konsensu nerozhodne do dvaceti dní od jejího vydání Členům, že zprávu o odvolání nepřijímá [22].

7.8 Jestliže je přijata zpráva skupiny odborníků nebo zpráva Odvolacího orgánu, v níž je stanoveno, že subvence vyvolala nepříznivé účinky na zájmy jiného Člena ve smyslu článku 5, učiní Člen, poskytující nebo udržující takovou subvenci, příslušné kroky k odstranění nepříznivých účinků nebo zrušení subvence.

7.9 V případě, že Člen neučiní příslušné kroky k odstranění nepříznivých účinků subvence nebo zrušení subvence do šesti měsíců od data, kdy DSB přijala zprávu skupiny odborníků nebo zprávu Odvolacího orgánu a pokud nedošlo k dohodě o vyrovnání, DSB poskytne stěžujícímu si Členovi právo přijmout protiopatření, úměrná stupni a povaze zjištěných nepříznivých účinků, pokud DSB cestou konsensu nerozhodne o odmítnutí žádosti.

7.10 V případě, že sporná strana požádá o rozhodčí řízení podle odstavce 6 článku 22 Ujednání o řešení sporů, rozhodce určí, zda protiopatření jsou úměrná stupni a povaze zjištěných nepříznivých účinků.

ČÁST IV

NENAPADNUTELNÉ SUBVENCE

Článek 8

Zjištění nenapadnutelných subvencí

8.1 Za nenapadnutelné [23] jsou považovány následující subvence:

a) subvence, které nejsou specifické ve smyslu článku 2;

b) subvence, které jsou specifické ve smyslu článku 2, ale které splňují všechny podmínky, stanovené v níže uvedených odstavcích 2 a), 2 b) nebo 2 c).

8.2 Bez ohledu na ustanovení částí III a V, jsou nenapadnutelné tyto subvence:

a) pomoc na výzkumné činnosti, prováděné firmami nebo institucemi vyššího vzdělání či výzkumu na smluvním základě s firmami, jestliže: [24] pomoc kryje [25] ne více než 75 % nákladů na průmyslový výzkum [26] nebo 50 % nákladů předkonkurenční rozvojové činnosti [27]; a za předpokladu, že taková operace je omezena výhradně na:

(i) osobní náklady (výzkumní pracovníci, technici a další pomocný personál, zaměstnaný výhradně ve výzkumné činnosti);

(ii) náklady na přístroje, zařízení, půdu a budovy, používané výhradně a trvale pro výzkumnou činnost (kromě těch, které jsou poskytnuty na obchodním základě);

(iii) náklady na konzultace a jim odpovídající služby, použité výhradně k výzkumné činnosti, včetně výzkumu, technických znalostí, patentů atp. zakoupených z vnějších zdrojů;

(iv) dodatečné režijní náklady, vzniklé přímo z výzkumné činnosti;

(v) jiné běžné náklady (jako náklady na materiál, dodávky a pod.), vzniklé přímo z výzkumné činnosti.

b) pomoc znevýhodněným oblastem na území Člena, pokud je součástí všeobecného rámce regionálního rozvoj [28] a je nespecifická (ve smyslu článku 2) v oblastech, které mají na ni právo za předpokladu, že:

(i) každá znevýhodněná oblast musí být jasně určená souvislá zeměpisná oblast, která je hospodářsky a administrativně vymezitelná;

(ii) oblast je považována za znevýhodněnou na základě neutrálních a objektivních kritérií [29] ukazujících, že potíže oblasti vznikají z více než dočasných okolností; tato kritéria musí být jasně vyjádřena v právním předpise či jiném oficiálním dokumentu tak, aby je bylo možno ověřit;

(iii) kritéria budou zahrnovat míru hospodářského rozvoje, která bude založena na nejméně jednom z těchto faktorů:

- buď důchod na hlavu nebo příjem domácnosti na hlavu nebo hrubý domácí produkt na hlavu, který nesmí přesáhnout 85 % průměru na daném území;

- míra nezaměstnanosti, která musí být alespoň 110 % průměru na daném území;

měřeno za tříleté období; toto měřítko však může být souhrnné a může obsahovat jiné faktory.

c) pomoc na podporu úpravy existujících zařízení [30] podle nových ekologických požadavků, ukládaných právním předpisem, které vyvolávají větší obtíže a finanční břemeno pro firmy, za předpokladu že tato pomoc:

(i) je jednorázovým neopakovaným opatřením; a

(ii) je omezena na 20 % nákladů na úpravu; a

(iii) nekryje náklady na výměnu a na provozování podporované investice, které musí být plně hrazeny firmou; a

(iv) je přímo a přiměřenou měrou zapojena do omezení nečistot a znečišťování, plánovaných firmou a nekryje jakékoli úspory výrobních nákladů, kterých je možno docílit, a

(v) je dostupná všem firmám, které si mohou osvojit nové zařízení a/nebo výrobní procesy.

8.3 Subvenční program, kterého se týkají ustanovení odstavce 2, bude před svým uskutečněním oznámen Výboru v souladu s ustanoveními části VII. Takové oznámení bude dostatečně přesné, aby dávalo jiným Členům možnost zhodnotit, zda program odpovídá podmínkám a kritériím, stanoveným v příslušných ustanoveních odstavce 2. Členové dále každoročně předají Výboru aktualizaci těchto oznámení, zejména podáváním informací o celkových výdajích na každý program a o každé změně programu. Ostatní Členové mají právo požadovat informace o jednotlivých případech subvencování v rámci oznámeného programu [31].

8.4 Na žádost Člena Sekretariát přezkoumá oznámení, podaná podle odstavce 3 a pokud je to nutné, může od subvencujícího Člena požadovat dodatečné informace, týkající se dotyčného oznámeného programu. Sekretariát podá zprávu o svém nálezu Výboru. Výbor potom na žádost bezodkladně posoudí nálezy Sekretariátu (nebo pokud nebylo o posudek Sekretariátu požádáno, samo oznámení) s cílem zjistit, zda nebyly dodrženy podmínky a kritéria, stanovené v odstavci 2. Postup stanovený tímto odstavcem bude ukončen nejpozději na prvním řádném zasedání Výboru, následujícím po oznámení subvenčního programu, pokud uplynuly alespoň dva měsíce mezi tímto oznámením a řádným zasedáním Výboru. Postup přezkoumání, uvedený v tomto odstavci, se bude na žádost uplatňovat rovněž na podstatné úpravy programu, oznámeného v ročních aktualizacích, uvedených v odstavci 3.

8.5 Zjištění Výboru, uvedené v odstavci 4 nebo skutečnost, že Výbor nedospěl k vypracování takového zjištění nebo v jednotlivých případech nedodržení podmínek, stanovených v oznámeném programu, budou na žádost Člena předloženy k závaznému rozhodčímu řízení. Rozhodčí orgán předloží své závěry Členům do 120 dní od data, kdy mu byla věc předána. Pokud není v tomto odstavci stanoveno jinak, bude se na rozhodčí řízení, vedené podle tohoto odstavce, vztahovat Ujednání o řešení sporů.

Článek 9

Konzultace a oprávněná nápravná opatření

9.1 Jestliže v průběhu uskutečňování programu, uvedeného v odstavci 2 článku 8, má některý Člen důvody se domnívat, že tento program, přestože odpovídá kritériím podle odstavce 2 článku 8, vedl k vážným nepříznivým účinkům na domácí výrobní odvětví tohoto Člena, jako je způsobení škody, kterou by bylo obtížné napravit, může tento Člen požádat o konzultace s Členem, který poskytuje nebo udržuje subvenci.

9.2 Jestliže byla podána žádost o konzultace podle odstavce 1, vstoupí Člen, provádějící nebo udržující dotyčný subvenční program, do těchto konzultací co nejrychleji. Účelem konzultací je objasnit skutečnosti dané situace a dosáhnout vzájemně přijatelného řešení.

9.3 Jestliže nebylo v konzultacích dosaženo vzájemně přijatelného řešení podle odstavce 2 do 60 dní od podání žádosti o tyto konzultace, může Člen, který o ně požádal, předat věc Výboru.

9.4 V případě, že je věc předána Výboru, Výbor okamžitě přezkoumá uvedená fakta a důkazy o účincích, uvedených v odstavci 1. Jestliže Výbor zjistí, že takové účinky existují, může doporučit subvencujícímu Členovi, aby pozměnil tento program tak, aby tyto účinky byly odstraněny. Výbor předloží své závěry do 120 dní od data, kdy mu věc byla podle odstavce 3 předána. V případě, že doporučení není do 6 měsíců splněno, Výbor oprávní žádajícího Člena k přijetí patřičných protiopatření, úměrných povaze a stupni zjištěných účinků.

ČÁST V

VYROVNÁVACÍ OPATŘENÍ

Článek 10

Uplatňování článku VI GATT 1994 [32]

Členové učiní všechny potřebné kroky k tomu, aby bylo zjištěno, že uložení vyrovnávacího cla [33] na jakýkoli výrobek z území kteréhokoli Člena, dovážený na území jiného Člena, je v souladu s ustanoveními článku VI GATT 1994 a s podmínkami této Dohody. Vyrovnávací cla mohou být ukládána pouze na základě zahájených [34] šetření a spravována v souladu s ustanoveními této Dohody a Dohody o zemědělství.

Článek 11

Zahájení a další postup šetření

11.1 Pokud ustanovení odstavce 6 nestanoví jinak, bude šetření k zjištění existence, stupně a účinku jakékoli údajné subvence zahájeno na základě písemné žádosti, předložené domácím výrobním odvětvím nebo jeho jménem.

11.2 Žádost podle odstavce 1 bude zahrnovat dostatečné důkazy o existenci a) subvence, a, pokud je to možné, její částky, b) újmy ve smyslu článku VI GATT 1994, jak je vykládán touto Dohodou, a c) příčinné souvislosti mezi subvencovanými dovozy a údajnou újmou. Pouhé tvrzení, nepodložené příslušnými důkazy, nemůže být považováno za dostatečné k tomu, aby vyhovělo ustanovením tohoto odstavce. Žádost bude obsahovat tyto žadateli rozumně dostupné informace:

(i) totožnost žadatele a uvedení objemu a hodnoty domácí výroby obdobného výrobku žadatelem. Je-li písemná žádost podávána jménem domácího výrobního odvětví, žádost určí výrobní odvětví, jehož jménem je podávána, seznamem všech známých domácích výrobců obdobného výrobku (nebo svazů domácích výrobců obdobného výrobku) a v možném rozsahu uvedením objemu a hodnoty domácí výroby obdobného výrobku, připadající na tyto výrobce;

(ii) úplný popis údajně subvencovaného výrobku, jména dotyčné země nebo zemí původu nebo vývozu, totožnost každého známého vývozce nebo zahraničního výrobce a seznam známých osob, dovážejících dotyčný výrobek;

(iii) důkazy, týkající se existence, částky a povahy dotyčné subvence;

(iv) důkazy o tom, že údajná újma domácímu výrobnímu odvětví je způsobena subvencovanými dovozy prostřednictvím účinků subvence. Tyto důkazy zahrnují informace o vývoji objemu údajně subvencovaných dovozů, účinek těchto dovozů na ceny obdobného výrobku na domácím trhu a z toho vyplývající dopad těchto dovozů na domácí výrobní odvětví, prokázaný příslušnými činiteli a ukazateli, vztahujícími se ke stavu domácího výrobního odvětví, které jsou uvedeny v odstavcích 2 a 4 článku 15.

11.3 Úřady přezkoumají přesnost a úplnost důkazů, uvedených v žádosti, k určení, zda jsou důkazy dostatečné pro odůvodněné zahájení šetření.

11.4 Šetření nebude podle odstavce 1 zahájeno, pokud úřady na základě přezkoumání, do jaké míry existuje podpora nebo nesouhlas se žádostí podle vyjádření [35] domácích výrobců obdobného výrobku, neurčí, že žádost byla předložena domácím výrobním odvětvím nebo jeho jménem [36]. Žádost bude považována za předloženou domácím výrobním odvětvím nebo jeho jménem, jestliže je podporována těmi domácími výrobci, jejichž souhrnná výroba tvoří více než 50 % celkové výroby obdobného výrobku té části domácího výrobního odvětví, která vyjadřuje svou podporu nebo nesouhlas se žádostí. Šetření však nebude zahájeno, jestliže domácí výrobci, výslovně podporující žádost, představují méně než 25 % celkové výroby obdobného výrobku vyráběného domácím výrobním odvětvím.

11.5 Pokud nebylo učiněno rozhodnutí zahájit šetření, úřady vyloučí jakékoli zveřejnění žádosti o zahájení šetření.

11.6 Jestliže za zvláštních okolností příslušné úřady rozhodnou zahájit šetření, aniž by obdržely písemnou žádost domácího výrobního odvětví nebo jeho jménem, budou takto postupovat pouze, pokud mají dostatečné důkazy o existenci subvence, újmy a příčinné souvislosti, jak je uvedeno v odstavci 2, odůvodňující zahájit šetření.

11.7 Důkazy o subvenci i o újmě budou posuzovány současně a) při rozhodnutí, zda zahájit šetření a b) poté v průběhu šetření, a to nejpozději v první den, kdy mohou být v souladu s ustanoveními této Dohody, uplatněna prozatímní opatření.

11.8 V případech, kdy výrobky nejsou dováženy přímo ze země původu a jsou vyváženy dovážejícímu Členovi přes zprostředkující zemi, ustanovení této Dohody platí v plném rozsahu a transakce musí být chápána či chápány, jakoby se uskutečnily mezi zemí původu a zemí dovozu.

11.9 Žádost podle odstavce 1 bude zamítnuta a šetření okamžitě ukončeno, jakmile příslušné úřady mají uspokojivě doloženo, že nejsou dostatečné důkazy o subvenci nebo újmě, které by odůvodňovaly řízení v této věci. Okamžitě bude ukončeno řízení v případech, kdy částka subvence je de minimis nebo kdy objem subvencovaných dovozů, skutečných nebo možných, nebo újma jsou zanedbatelné. Pro účely tohoto odstavce částka subvence bude považována za de minimis, jestliže subvence je menší než 1 % ad valorem.

11.10 Šetření nebude na překážku proclení.

11.11 Šetření bude, s výjimkou zvláštních okolností, uzavřeno během jednoho roku po jeho zahájení a v žádném případě nesmí trvat déle než 18 měsíců.

Článek 12

Důkazy

12.1 Zúčastnění Členové a všechny strany, zúčastněné v šetření o vyrovnávacím clu, budou seznámeny s tím, jaké informace úřady vyžadují a bude jim dána široká možnost předložit písemně všechny důkazy, které považují v dotyčném šetření za významné.

12.1.1 Vývozci, zahraniční výrobci nebo zúčastnění Členové, kteří obdrželi dotazníky, používané v šetření o vyrovnávacím clu, budou mít nejméně 30 dní na odpověď [37]. Každá žádost o prodloužení třicetidenní lhůty by měla být patřičně posouzena a podle okolností případu by takové prodloužení mělo být poskytnuto, kdykoli je to uskutečnitelné.

12.1.2 S výjimkou závazků o ochraně důvěrných informací budou písemné důkazy, předložené jedním zúčastněným Členem nebo zúčastněnou stranou bezodkladně poskytnuty jiným zúčastněným Členům nebo zúčastněným stranám, účastnícím se šetření.

12.1.3 Jakmile bylo šetření zahájeno, úřady poskytnou plný text písemné žádosti, kterou obdržely podle odstavce 1 článku 11 známým vývozcům [38] a úřadům vyvážejícího Člena a na požádání ho dají k dispozici jiným zúčastněným stranám, účastnícím se šetření. Patřičná pozornost bude věnována ochraně důvěrných informací, jak je uvedeno v odstavci 4.

12.2 Zúčastnění Členové a zúčastněné strany mají rovněž, po zdůvodnění, právo poskytnout informaci ústně. Je-li tato informace podána ústně, zúčastnění Členové a zúčastněné strany budou následně požádáni, aby jí převedli do písemné podoby. Každé rozhodnutí úřadů, provádějících šetření, může být založeno pouze na takových informacích a argumentech, které jsou ve spisech tohoto úřadu a byly k disposici zúčastněných Členům a zúčastněným stranám, účastnícím se šetření, s patřičným ohledem na potřebu chránit důvěrné informace.

12.3 Úřady poskytnou, kdykoli je to možné, včas příležitost všem zúčastněným Členům a zúčastněným stranám seznámit se se všemi informacemi, významnými pro uplatnění jejich věci, které nejsou důvěrné podle odstavce 4 a jsou používány úřady při šetření o vyrovnávacím clu, jakož i pro přípravu argumentů na základě těchto informací.

12.4 S každou informací, která je svou povahou důvěrná (například proto, že by její zveřejnění poskytlo významnou výhodu pro konkurenta v soutěži nebo by mělo významný nepříznivý účinek pro osobu, poskytující informaci nebo pro osobu, od které tato osoba informaci získala) nebo která je poskytována na důvěrném základě stranami, účastnícími se šetření, bude za předpokladu náležitého zdůvodnění úřady jako s takovou nakládáno. Taková informace nebude zveřejněna bez zvláštního povolení strany, která ji předložila [39].

12.4.1 Úřady budou na zúčastněných Členech nebo zúčastněných stranách, které poskytují důvěrné informace, vyžadovat, aby z nich poskytly výtah, jež nemá důvěrnou povahu. Tento výtah bude dostatečně podrobný, aby umožnil rozumné pochopení podstaty informace, poskytnuté jako důvěrná. Za mimořádných okolností mohou tito Členové nebo strany oznámit, že taková informace není vhodná k zpracování výtahu. Za těchto mimořádných okolností musí být předloženo prohlášení o důvodech, proč není možno výtah zpracovat.

12.4.2 Pokud úřady shledají, že žádost o důvěrné nakládání není oprávněná a jestliže poskytovatel informace ji není ochoten zveřejnit nebo dát svolení k jejímu zveřejnění ve zobecněné nebo shrnuté podobě, nemusí tuto informaci úřady vzít v úvahu, pokud jim nemůže být z vhodných zdrojů uspokojivě prokázáno, že je správná [40].

12.5 S výjimkou okolností, uvedených v odstavci 7, se úřady v průběhu šetření přesvědčí o přesnosti informací, poskytnutých zúčastněnými Členy nebo zúčastněnými stranami, na nichž jsou jejich tvrzení založena.

12.6 Úřady provádějící šetření mohou, bude-li to nutné, uskutečnit šetření na území jiných Členů, pokud to oznámily dostatečně včas předem tomuto Členovi a pokud tento Člen proti šetření nemá námitky. Dále úřady provádějící šetření mohou uskutečnit šetření v prostorách firmy a mohou zkoumat spisy firmy, jestliže a) firma s tím souhlasí a b) dotčený Člen je o tom uvědoměn a nemá námitky. Postupy, stanovené v příloze VI, se vztahují na šetření v prostorách firmy. S výjimkou závazků o ochraně důvěrných informací dají úřady výsledky jakýchkoli takových šetření k dispozici nebo je zveřejní podle odstavce 8 firmám, kterých se týkají a mohou tyto výsledky poskytnout žadatelům.

12.7 V případech, kdy zúčastněný Člen nebo zúčastněná strana odmítne přístup k nutné informaci nebo ji jinak neposkytne v rozumné době nebo významně brání šetření, mohou být předběžná a konečná, kladná nebo záporná zjištění učiněna na základě dostupných skutečností.

12.8 Úřady budou před vypracováním konečného zjištění informovat všechny zúčastněné Členy nebo zúčastněné strany o podstatných posuzovaných skutečnostech, které tvoří základ pro rozhodnutí, zda uplatnit konečná opatření. Toto zveřejnění by mělo být učiněno dostatečně včas, aby strany mohly bránit své zájmy.

12.9 Pro účely této Dohody bude výraz "zúčastněné strany" zahrnovat:

(i) vývozce nebo zahraničního výrobce nebo dovozce výrobku, který je předmětem šetření, nebo obchodní nebo podnikatelský svaz, v němž většina členů jsou výrobci, vývozci nebo dovozci tohoto výrobku; a

(ii) výrobce obdobného výrobku dovážejícího Člena nebo obchodní a podnikatelský svaz, jehož většina členů vyrábí obdobný výrobek na území dovážejícího Člena.

Tento seznam nebrání Členům umožnit domácím nebo zahraničním stranám, jiným než uvedeným výše, aby byly považovány za zúčastněné strany.

12.10 Úřady poskytnou příležitost průmyslovým uživatelům výrobku, který je předmětem šetření a reprezentativním spotřebním organizacím v případech, kdy je výrobek běžně prodáván v maloobchodě, aby poskytli informace, vztahující se k šetření, pokud jde o subvencování, újmu a příčinnou souvislost.

12.11 Úřady vezmou náležitě v úvahu potíže, které zaznamenaly zúčastněné strany, zejména malé podniky, při podávání požadovaných informací a poskytnou jim veškerou možnou pomoc.

12.12 Výše uvedené postupy nejsou zamýšleny tak, aby bránily úřadům Člena v rychlém postupu, pokud jde o zahájení šetření, dosažení předběžných nebo konečných, kladných nebo záporných zjištění nebo uplatnění prozatímních nebo konečných opatření v souladu s příslušnými ustanoveními této Dohody.

Článek 13

Konzultace

13.1 Co nejdříve po přijetí žádosti podle článku 11 a v každém případě před zahájením šetření budou Členové, jejichž výrobky mohou být předmětem tohoto šetření, pozváni na konzultace s cílem objasnit situaci, pokud jde o otázky, obsažené v odstavci 2 článku 11 a dosáhnout vzájemně dohodnutého řešení.

13.2 Dále v průběhu šetření bude Členům, jejichž výrobky jsou předmětem tohoto šetření, dána přiměřená příležitost pokračovat v konzultacích, aby tak mohla být objasněna skutečná situace a dosaženo vzájemně dohodnutého řešení [41].

13.3 Aniž by byla dotčena povinnost poskytnout přiměřenou příležitost ke konzultaci, nemají vést tato ustanovení, týkající se konzultací k tomu, aby bránila úřadům Člena postupovat rychle, pokud jde o zahájení šetření a dosažení předběžných nebo konečných, kladných nebo záporných zjištění nebo o uplatnění prozatímních nebo konečných opatření v souladu s ustanoveními této Dohody.

13.4 Člen, který zamýšlí zahájit šetření nebo provádí šetření, umožní na žádost Člena nebo Členů, jejichž výrobky jsou předmětem tohoto šetření, přístup k nedůvěrným důkazům, včetně nedůvěrného výtahu z důvěrných údajů, které jsou použity k zahájení nebo provádění šetření.

Článek 14

Výpočet výše subvence v podobě výhody pro příjemce

Jakákoli metoda, použitá pro účely části V úřadem, provádějícím šetření, k výpočtu výhody pro příjemce, poskytnuté podle odstavce 1 článku 1, bude stanovena v domácích zákonech nebo prováděcích právních předpisech dotyčného Člena a její provádění v každém jednotlivém případě bude transparentní a náležitě vysvětlené. Každá taková metoda musí dále vyhovovat těmto zásadám:

a) poskytnutí základního kapitálu vládou nebude považováno za poskytnutí výhody, pokud investiční rozhodnutí není možno považovat za neodpovídající obvyklé investiční praxi (včetně poskytnutí rizikového kapitálu) soukromých investorů na území tohoto Člena;

b) vládní půjčka nebude považována za poskytnutí výhody, pokud není rozdíl mezi částkou, kterou firma, přijímající půjčku, platí za vládní půjčku a částkou, kterou by firma platila za srovnatelnou obchodní půjčku, kterou by mohla skutečně získat na trhu. V případě existence takového rozdílu bude výhodou rozdíl mezi těmito dvěma částkami;

c) vládní záruka půjčky nebude považována za poskytnutí výhody, pokud není rozdíl mezi částkou, kterou firma, přijímající záruku, platí za půjčku s vládní zárukou a částkou, kterou by firma platila za srovnatelnou obchodní půjčku bez vládní záruky. V tomto případě bude výhodou rozdíl mezi těmito dvěma částkami, upravenými se zřetelem na rozdíly v poplatcích;

d) dodání zboží nebo služeb nebo nákup zboží vládou nebude považováno za poskytnutí výhody, pokud dodávka není provedena za méně než přiměřenou odměnu nebo nákup za vyšší než přiměřenou odměnu. Přiměřenost odměny je určena v poměru k převládajícím tržním podmínkám pro dotyčné zboží nebo služby v zemi dodávky nebo nákupu (včetně ceny, kvality, dostupnosti, prodejnosti, dopravy a jiných podmínek nákupu nebo prodeje).

Článek 15

Zjišťování újmy [42]

15.1 Zjištění újmy pro účely článku VI GATT 1994 bude založeno na skutečných důkazech a bude zahrnovat objektivní přezkoumání jak a) objemu subvencovaných dovozů a účinku subvencovaných dovozů na ceny na domácím trhu obdobných výrobků [43], tak b) následného vlivu těchto dovozů na domácí výrobce těchto výrobků.

15.2 Pokud jde o objem subvencovaných dovozů, úřady provádějící šetření posoudí, zda došlo k významnému zvýšení subvencovaných dovozů, buď v absolutních hodnotách nebo v poměru k výrobě nebo spotřebě dovážejícího Člena. Pokud jde o účinek subvencovaných dovozů na ceny, úřady provádějící šetření posoudí, zda subvencovanými dovozy došlo k významnému podtržení cen ve srovnání s cenou obdobného výrobku dovážejícího Člena, nebo zda účinek těchto dovozů působí jinak významnou měrou snižuje ceny nebo zabraňuje vzestupu cen, ke kterému by jinak významnou měrou došlo. Jeden z těchto činitelů nebo několik z nich nemůže nezbytně poskytnout rozhodující vodítko.

15.3 V případech, kdy jsou současně předmětem šetření o vyrovnávacím clu dovozy výrobků z více než jedné země, úřady provádějící šetření mohou souhrnně vyhodnotit účinky těchto dovozů pouze, pokud zjistí, že a) velikost subvence, stanovená v poměru k dovozům z každé země, je vyšší než úroveň de minimis, jak je stanoveno v odstavci 9 článku 11 a že objem dovozů z každé země není zanedbatelný a b) souhrnné vyhodnocení účinků těchto dovozů je přiměřené, s ohledem na podmínky soutěže mezi dováženými výrobky a na podmínky soutěže mezi dováženými výrobky a obdobným domácím výrobkem.

15.4 Přezkoumání účinku subvencovaných dovozů na domácí výrobní odvětví bude zahrnovat vyhodnocení všech příslušných ekonomických faktorů a ukazatelů, které mají vliv na stav výrobního odvětví, včetně skutečného a možného poklesu výroby, prodejů, podílu na trhu, zisků, produktivity, návratnosti investic nebo využití kapacity, faktorů, ovlivňujících domácí ceny, skutečných a možných záporných účinků na pohyb hotovosti, zásob, zaměstnanosti, mezd, růstu, schopnosti opatřovat si kapitál nebo investice a v případě zemědělství také, zda došlo k zvýšení nákladů vládních podpůrných programů. Tento seznam není vyčerpávající a jeden ani několik z těchto faktorů nemůže poskytnout rozhodující vodítko.

15.5 Musí být prokázáno, že subvencované dovozy způsobují prostřednictvím účinků subvencí [44] újmu ve smyslu této Dohody. Prokázání příčinné souvislosti mezi subvencovanými dovozy a újmou domácímu výrobnímu odvětví bude založeno na přezkoumání všech příslušných důkazů, které úřady mají. Úřady rovněž přezkoumají všechny jiné známé faktory než subvencované dovozy, které současně poškozují domácí výrobní odvětví, přičemž újmy, způsobené těmito jinými faktory, nesmí být přisuzovány subvencovaným dovozům. Faktory, které mohou být v tomto směru rozhodné, zahrnují mimo jiné objem a ceny nesubvencovaných dovozů dotyčného výrobku, snížení poptávky nebo změny struktury spotřeby, omezující obchodní praktiky a soutěž mezi zahraničními a domácími výrobci, rozvoj technologie a vývozní výkonnost a produktivitu domácího výrobního odvětví.

15.6 Účinek subvencovaných dovozů bude vyhodnocen ve vztahu k domácí výrobě obdobného výrobku, jestliže dostupné údaje umožňují samostatnou identifikaci této výroby na základě takových kritérií, jako jsou výrobní proces a prodeje a zisky výrobců. Jestliže taková samostatná identifikace výroby není možná, účinky subvencovaných dovozů budou vyhodnoceny přezkoumáním výroby nejbližší skupiny nebo kategorie výrobků, která zahrnuje obdobný výrobek, na který mohou být nezbytné informace poskytnuty.

15.7 Zjištění hrozby podstatné újmy bude založeno na faktech a ne na pouhých tvrzeních, dohadech nebo vzdálených možnostech. Změna okolností, která by vytvořila situaci, v níž by subvence způsobila újmu, musí být jasně předvídatelná a bezprostřední. Při zjišťování, zda jde o hrozbu podstatné újmy, by měly úřady provádějící šetření posoudit mimo jiné takové faktory, jakými jsou:

(i) povaha dotyčné subvence nebo subvencí a účinky, které budou pravděpodobně mít na obchod;

(ii) významná míra zvýšení subvencovaných dovozů na domácí trh, naznačující pravděpodobnost podstatně zvýšených dovozů;

(iii) dostatečná, volně použitelná kapacita nebo bezprostřední a podstatné zvýšení kapacity vývozce, naznačující pravděpodobnost podstatně zvýšených subvencovaných vývozů na trh dovážejícího Člena, přičemž se vezme v úvahu schopnost jiných vývozních trhů absorbovat jakékoli další vývozy;

(iv) dovozy, uskutečňované za ceny, které budou mít za následek významné snížení domácích cen nebo zamezení významnému vzestupu domácích cen a které by zřejmě zvýšily poptávku po dalších dovozech;

(v) zásoby výrobku, který je předmětem šetření.

Žádný z těchto faktorů nemůže sám o sobě poskytnout rozhodující vodítko, ale souhrn posuzovaných faktorů musí vést k závěru, že další subvencované vývozy bezprostředně hrozí a že, pokud nebude přijato ochranné opatření, nastala by podstatná újma.

15.8 V případech, kdy subvencované dovozy hrozí způsobit újmu, bude uplatnění vyrovnávacích opatření posuzováno a rozhodnuto o nich se zvláštní péčí.

Článek 16

Definice domácího výrobního odvětví

16.1 Pro účely této Dohody bude výraz "domácí výrobní odvětví" s výjimkou toho, co je řečeno v odstavci 2, vykládán tak, že se vztahuje na domácí výrobce obdobného výrobku jako celek nebo na ty z nich, jejichž společná výroba tvoří větší podíl celkové domácí výroby těchto výrobků s výjimkou případů, kdy výrobci jsou ve spojení [45] s vývozci nebo dovozci nebo jsou sami dovozci údajně subvencovaného výrobku nebo obdobného výrobku z jiných zemí a výraz "domácí výrobní odvětví" může být vykládán tak, že se vztahuje na zbytek výrobců.

16.2 Za výjimečných okolností může být území Člena v souvislosti s dotyčnou výrobou rozděleno na dva nebo více soutěžících trhů a výrobci uvnitř každého trhu mohou být považováni za samostatné výrobní odvětví, jestliže a) výrobci uvnitř takového trhu prodávají celou nebo téměř celou svou výrobu dotyčného výrobku na tomto trhu a b) poptávka na tomto trhu není v podstatné míře uspokojována výrobci dotyčného výrobku, umístěnými jinde na tomto území. Za těchto okolností může být újma shledána i tam, kde větší část celkového domácího výrobního odvětví není poškozena za předpokladu, že dochází k soustředění subvencovaných dovozů na takový izolovaný trh a dále za předpokladu, že subvencované dovozy způsobují újmu výrobcům celé nebo téměř celé výroby uvnitř tohoto trhu.

16.3 Jestliže bylo domácí výrobní odvětví vykládáno tak, že se vztahuje na výrobce v určité oblasti, tj. na trh, vymezený v odstavci 2, budou vyrovnávací cla uložena pouze na dotyčné výrobky, určené pro konečnou spotřebu v této oblasti. Jestliže ústavní zákon dovážejícího Člena nedovoluje ukládání vyrovnávacích cel na tomto základě, může dovážející Člen uložit vyrovnávací cla bez omezení pouze tehdy, jestliže a) se vývozcům dostalo možnosti přestat vyvážet za subvencované ceny do dané oblasti a pokud se tak nestalo, poskytnout ujištění podle článku 18, ale příslušná ujištění v tomto ohledu nebyla bezodkladně poskytnuta a b) taková cla nemohou být uložena pouze na výrobky určitých výrobců, kteří zásobují danou oblast.

16.4 V případech, kdy dvě nebo více zemí dosáhly podle ustanovení odstavce 8 a) článku XXIV GATT 1994 takové úrovně integrace, že mají povahu jednotného, společného trhu, výrobní odvětví celé integrované oblasti bude považováno za domácí výrobní odvětví, uvedené v odstavcích 1 a 2.

16.5 Na tento článek bude možno uplatňovat ustanovení odstavce 6 článku 15.

Článek 17

Prozatímní opatření

17.1 Prozatímní opatření mohou být uplatněna pouze tehdy, jestliže:

a) šetření bylo zahájeno v souladu s ustanoveními článku 11, bylo v tomto smyslu vydáno veřejné oznámení a zúčastněným Členům a zúčastněným stranám bylo patřičným způsobem umožněno předložit informace a vznést připomínky;

b) bylo učiněno předběžné kladné zjištění, že existuje subvence a újma domácímu výrobnímu odvětví, způsobená subvencovanými dovozy; a

c) příslušné úřady považují taková opatření za nezbytná k zabránění újmě, způsobené během šetření.

17.2 Prozatímní opatření mohou mít formu prozatímních vyrovnávacích cel, zaručených hotovostními vklady nebo obligacemi, rovnajícími se výši předběžně vypočítané částky subvencování.

17.3 Prozatímní opatření nebudou uplatňována dříve než 60 dní od data zahájení šetření.

17.4 Uplatňování prozatímních opatření bude omezeno na co nejkratší dobu, nepřesahující čtyři měsíce.

17.5 Při uplatňování prozatímních opatření bude postupováno podle příslušných ustanovení článku 19.

Článek 18

Závazky

18.1 Řízení může [46] být přerušeno nebo ukončeno bez uložení prozatímních opatření nebo vyrovnávacích cel, budou-li přijaty uspokojivé dobrovolné závazky, podle kterých:

a) vláda vyvážejícího Člena souhlasí se zrušením nebo omezením subvence nebo přijme jiná opatření, týkající se jejich účinků; nebo

b) vývozce souhlasí s úpravou svých cen tak, aby úřady provádějící šetření byly přesvědčeny, že poškozující účinek subvence byl odstraněn. Cenové zvýšení podle těchto závazků nebude vyšší, než je nezbytné k vyrovnání částky subvence. Je žádoucí, aby cenové zvýšení bylo nižší než částka subvence, pokud by toto zvýšení bylo dostatečné k odstranění újmy domácímu výrobnímu odvětví.

18.2 Závazky nebudou vyžadovány ani přijímány, pokud úřady dovážejícího Člena neučinily předběžné kladné zjištění subvence a újmy, způsobené touto subvencí a pokud v případě závazků ze strany vývozců nebyl získán souhlas vyvážejícího Člena.

18.3 Nabídnuté závazky nemusí být přijaty, jestliže úřady dovážejícího Člena považují jejich přijetí za nepraktické, například jestliže je počet skutečných nebo možných vývozců příliš vysoký nebo z jiných důvodů, včetně důvodů, vyplývajících z všeobecné politiky. Pokud takový případ vznikne a pokud to bude možné, úřady uvedou vývozci důvody, které je vedly k tomu, že považují přijetí závazků za nevhodné a poskytnou v možné míře vývozci příležitost uplatnit k věci připomínky.

18.4 I když je závazek přijat, bude šetření o subvenci a újmě přesto dokončeno, pokud si to vyvážející Člen přeje nebo tak rozhodne dovážející Člen. Bude-li zjištěno, že nedošlo k subvenci nebo újmě, závazek automaticky zanikne s výjimkou případů, kdy takové zjištění bylo z velké části učiněno v důsledku existence závazku. V takových případech mohou příslušné úřady požadovat, aby závazek zůstal v platnosti po rozumnou dobu v souladu s ustanoveními této Dohody. V případě, že bylo učiněno zjištění, že došlo k subvenci a újmě, bude závazek nadále platit v souladu s jeho podmínkami a s ustanoveními této Dohody.

18.5 Cenové závazky mohou být úřady dovážejícího Člena navrženy, ale žádný vývozce je nebude nucen přijmout. Skutečnost, že vlády nebo vývozci nenabídli takové závazky nebo nepřijali návrh, aby tak učinili, nebude nijak na újmu posouzení věci. Úřady však mohou rozhodnout, že hrozba újmy pravděpodobněji nastane, jestliže budou subvencované dovozy pokračovat.

18.6 Úřady dovážejícího Člena mohou požádat kteroukoli vládu nebo vývozce, jehož závazek byl přijat, aby pravidelně poskytovali informace o plnění takového závazku a umožnili ověřování příslušných údajů. V případě porušení závazku mohou úřady dovážejícího Člena přijmout podle této Dohody a v souladu s jejími ustanoveními urychlená opatření, která mohou spočívat v okamžitém zavedení prozatímních opatření na základě nejlepších dostupných informací. V takových případech mohou být konečná cla uložena v souladu s touto Dohodou na výrobky, dovezené pro spotřebu nejvýše devadesát dní před zavedením těchto prozatímních opatření s výhradou, že žádné takové uložení cla nebude zpětně uplatněno na dovozy, uskutečněné před porušením závazku.

Článek 19

Ukládání a vybírání vyrovnávacích cel

19.1 Učiní-li Člen, po vynaložení rozumného úsilí na dokončení konzultací, konečné zjištění o existenci a částce subvence a o tom, že prostřednictvím účinků subvence působí subvencované dovozy újmu, může uložit vyrovnávací clo v souladu s ustanoveními tohoto článku, pokud ke zrušení subvence nebo subvencí nedošlo.

19.2 Rozhodnutí o tom, zda uložit vyrovnávací clo v případech, kdy pro to byly všechny podmínky splněny a rozhodnutí, zda výše vyrovnávacího cla, které má být uloženo, má odpovídat celé částce subvence nebo být nižší, náleží úřadům dovážejícího Člena. Je žádoucí, aby uložení cla bylo přípustné na území všech Členů, aby clo bylo nižší než celková částka subvence, jestliže toto nižší clo bude dostatečné k odstranění újmy, způsobené domácímu výrobnímu odvětví a aby byly zavedeny postupy, umožňující příslušným úřadům brát v úvahu připomínky, předložené domácími zúčastněnými stranami [47], jejichž zájmy mohly být nepříznivě dotčeny zavedením vyrovnávacího cla.

19.3 Je-li na jakýkoli výrobek uloženo vyrovnávací clo, bude toto vyrovnávací clo, jehož výše bude v každém případě přiměřená, vybíráno na nediskriminační bázi z dovozů tohoto výrobku ze všech zdrojů, o nichž bylo zjištěno, že jsou subvencovány a působí újmu kromě dovozů z těch zdrojů, které se zřekly dotyčných subvencí nebo od kterých byly přijaty závazky podle podmínek této Dohody. Vývozce, jehož vývozy jsou předmětem konečného vyrovnávacího cla, ale který nebyl skutečně do šetření zapojen pro jiné důvody, než je odmítnutí spolupráce, má právo na urychlené přezkoumání, aby úřady provádějící šetření bezodkladně stanovily samostatnou vyrovnávací celní sazbu pro tohoto vývozce.

19.4 Na dovážený výrobek nebude uloženo [48] vyrovnávací clo, přesahující částku zjištěné subvence, vypočítanou jako subvencování na jednotku subvencovaného a vyváženého výrobku.

Článek 20

Zpětná účinnost

20.1 Prozatímní opatření a vyrovnávací cla budou uplatňována pouze na výrobky, dovezené ke spotřebě poté, co rozhodnutí podle odstavce 1 článku 17 a případně odstavce 1 článku 19 vstoupí v platnost, pokud tento článek nestanoví jinak.

20.2 V případech, kdy bylo učiněno konečné zjištění újmy (nikoli však její hrozby nebo podstatného zpomalení zavádění výrobního odvětví) nebo v případech konečného zjištění hrozby újmy, kdy by účinek subvencovaných dovozů bez zavedení prozatímních opatření vedl ke zjištění újmy, mohou být vyrovnávací cla vybírána zpětně za období, po které byla případná prozatímní opatření uplatňována.

20.3 Je-li konečné vyrovnávací clo vyšší než částka, zaručená hotovostním vkladem nebo obligací, nebude rozdíl vybírán. Je-li konečné clo nižší než částka, zaručená hotovostním vkladem nebo obligací, bude přebytek urychleně vrácen nebo obligace uvolněna.

20.4 Pokud ustanovení odstavce 2 nestanoví jinak, může být v případě, že byla zjištěna hrozba újmy nebo podstatného zpomalení (aniž by újma ještě nastala), uloženo konečné vyrovnávací clo pouze od data zjištění hrozby újmy nebo podstatného zpomalení a jakýkoli hotovostní vklad, složený v době, kdy byla uplatňována prozatímní opatření, bude urychleně vrácen a jakékoli záruky urychleně uvolněny.

20.5 V případě, kdy je konečné zjištění záporné, bude jakýkoli hotovostní vklad, složený během uplatňování prozatímních opatření, urychleně vrácen a jakékoli záruky urychleně uvolněny.

20.6 Za kritických okolností, kdy úřady u subvencovaného výrobku zjistí, že těžko napravitelná újma byla způsobena hromadnými a v poměrně krátkém období uskutečněnými dovozy výrobku, požívajícího výhody z placených nebo poskytovaných subvencí v rozporu s ustanoveními GATT 1994 a této Dohody a že k tomu, aby se zabránilo obnovení takové újmy, se jeví nezbytným zavést vyrovnávací cla na tyto dovozy zpětně, mohou být konečná vyrovnávací cla zavedena na dovozy, určené ke spotřebě nejvýše devadesát dní před datem uplatnění prozatímních opatření.

Článek 21

Trvání a přezkoumání vyrovnávacích cel a závazků

21.1 Vyrovnávací clo zůstane v platnosti pouze tak dlouho a v takové míře, jak je nezbytné k vyvážení subvencování, které způsobuje újmu.

21.2 Úřady v odůvodněných případech přezkoumají potřebu zachování uloženého cla, a to z vlastní iniciativy nebo, pokud uplynulo přiměřené období od uložení konečného vyrovnávacího cla, na žádost kterékoli zúčastněné strany, která předloží spolehlivé informace, zdůvodňující potřebu přezkoumání. Zúčastněné strany budou mít právo požádat úřady o přezkoumání, zda je zachování uloženého cla nutné k vyrovnání subvencování, zda by újma byla nadále pravděpodobně způsobována nebo by se obnovila, kdyby clo bylo zrušeno nebo změněno nebo obojí. Pokud úřady v důsledku přezkoumání podle tohoto odstavce zjistí, že vyrovnávací clo již není odůvodněné, bude okamžitě zrušeno.

21.3 Bez ohledu na ustanovení odstavců 1 a 2 bude každé konečné vyrovnávací clo zrušeno, nejpozději do pěti let od jeho uložení (nebo od data jeho posledního přezkoumání podle odstavce 2, pokud toto přezkoumání pokrývalo subvencování i újmu nebo podle tohoto odstavce), pokud úřady neurčí při přezkoumání, zahájeném před tímto datem z jejich vlastní iniciativy nebo na základě řádně zdůvodněné žádosti, podané domácím výrobním odvětvím nebo jeho jménem v přiměřeném období před tímto datem, že uplynutí platnosti cla by zřejmě vedlo k pokračování nebo obnovení subvencování a újmy [49]. Clo může zůstat v platnosti až do výsledku tohoto přezkoumání.

21.4 Ustanovení článku 12 o důkazech a řízení se použijí na kterékoli přezkoumání, prováděné podle tohoto článku. Takové přezkoumání bude provedeno urychleně a bude obvykle ukončeno do 12 měsíců ode dne svého zahájení.

21.5 Ustanovení tohoto článku se použijí mutatis mutandis na závazky, přijaté podle článku 18.

Článek 22

Veřejné oznámení a vysvětlení zjištění

22.1 Jakmile jsou úřady přesvědčeny, že důkazy dostatečně odůvodňují zahájení šetření podle článku 11, bude to Členu nebo Členům, jejichž výrobky jsou předmětem tohoto šetření a jiným zúčastněným stranám, o nichž je úřadům provádějícím šetření známo, že mají ve věci zájem, oznámeno a bude vydáno veřejné oznámení.

22.2 Veřejné oznámení o zahájení šetření bude obsahovat příslušné informace nebo sdělení, že byla vydána samostatná zpráva [50], obsahující příslušné informace, zahrnující tyto údaje:

(i) jméno vývozní země nebo zemí a výrobek, který je předmětem šetření;

(ii) datum zahájení šetření;

(iii) popis subvenční praktiky nebo praktik, které mají být předmětem šetření;

(iv) souhrn faktorů, na nichž je založeno tvrzení o újmě;

(v) adresa, na níž mají být zasílány připomínky zúčastněných stran; a

(vi) lhůty, ve kterých zúčastnění Členové a zúčastněné strany mohou sdělovat svá stanoviska.

22.3 Veřejné oznámení bude vydáno o každém předběžném nebo konečném, kladném nebo záporném zjištění, o každém rozhodnutí o přijetí závazku podle článku 18, o ukončení takového závazku a o zrušení konečného vyrovnávacího cla. Každé takové oznámení bude dostatečně podrobně obsahovat nálezy a závěry o všech faktických a právních otázkách, považovaných úřady provádějícími šetření za podstatné nebo bude toto oznámení obsahovat sdělení, že o nich byla vydána dostatečně podrobná samostatná zpráva. Všechna tato oznámení a zprávy budou sděleny Členu nebo Členům, jejichž výrobky jsou předmětem takového zjištění nebo závazku a ostatním zúčastněným stranám, o nichž je známo, že mají ve věci zájem.

22.4 Veřejné oznámení o uložení prozatímních opatření bude obsahovat dostatečně podrobné vysvětlení o předběžných zjištěních subvence a újmy s odvoláním na faktické a právní skutečnosti, které vedly k přijetí nebo zamítnutí argumentů nebo bude toto oznámení obsahovat sdělení, že o nich byla vydána dostatečně podrobná samostatná zpráva. Takové oznámení nebo zpráva bude při věnování řádné pozornosti ochraně důvěrných informací, obsahovat zejména:

(i) jména dodavatelů nebo, není-li to nemožné, dotyčné dodavatelské země;

(ii) popis výrobku, který je dostatečný pro celní účely;

(iii) částku poskytované subvence a základ, na němž byla zjištěna existence subvence;

(iv) posouzení, týkající se zjištění újmy podle článku 15;

(v) hlavní důvody, vedoucí k zjištění.

22.5 Veřejné oznámení o ukončení nebo zastavení šetření bude v případě kladného zjištění, předpokládajícího uložení konečného cla nebo přijetí závazku, obsahovat všechny příslušné informace o faktických a právních skutečnostech a důvodech, které vedly k uložení konečných opatření nebo přijetí závazku nebo bude toto oznámení obsahovat sdělení, že o nich byla vydána dostatečně podrobná samostatná zpráva, přičemž patřičná pozornost bude věnována povinnosti chránit důvěrné informace. Oznámení nebo zpráva budou zejména obsahovat informace, uvedené v odstavci 4, jakož i důvody přijetí nebo zamítnutí příslušných argumentů nebo tvrzení, předložených vývozci nebo dovozci.

22.6 Veřejné oznámení o ukončení nebo zastavení šetření v důsledku přijetí závazku podle článku 18 bude zahrnovat nedůvěrnou část tohoto závazku nebo bude obsahovat sdělení, že byla vydána samostatná zpráva, zahrnující tuto část.

22.7 Ustanovení tohoto článku se použije mutatis mutandis na zahájení a ukončení přezkoumání podle článku 21 a na rozhodnutí podle článku 20 uplatnit cla zpětně.

Článek 23

Soudní přezkoumání

Každý Člen, jehož domácí právní řád obsahuje ustanovení o opatřeních k uplatnění vyrovnávacích cel, bude udržovat soudy a soudní, rozhodčí nebo správní řízení za účelem mimo jiné bezodkladného přezkoumání správních opatření, týkajících se konečných zjištění a přezkoumání zjištění ve smyslu článku 21. Tyto soudy nebo řízení budou nezávislé na úřadech, odpovědných za dotyčná zjištění nebo přezkoumání a poskytnou všem zúčastněným stranám, které jsou účastníky správního řízení a jsou přímo a jednotlivě dotčeny správními opatřeními, přístup k přezkoumání.

ČÁST VI

INSTITUCE

ČLÁNEK 24

Výbor pro subvence a vyrovnávací opatření a pomocné orgány

24.1 Tímto se zřizuje Výbor pro subvence a vyrovnávací opatření, složený ze zástupců každého z Členů. Výbor zvolí svého předsedu a bude se scházet nejméně dvakrát ročně a na žádost kteréhokoli Člena v souladu s příslušnými ustanoveními této Dohody. Výbor bude vykonávat pravomoce, které jsou mu svěřeny podle této Dohody nebo Členy a poskytne Členům možnost konzultovat všechny otázky, týkající se působení Dohody nebo naplňování jejích cílů. Sekretariát WTO bude plnit funkci sekretariátu Výboru.

24.2 Výbor může podle potřeby zřizovat pomocné orgány.

24.3 Výbor zřídí Stálou skupinu expertů, složenou z pěti nezávislých osob, které jsou vysoce kvalifikované v otázkách subvencí a obchodních vztahů. Experti budou zvoleni Výborem a jeden z nich bude střídán každým rokem. PGE může být požádána, aby poskytla pomoc skupině odborníků podle ustanovení odstavce 5 článku 4. Výbor může rovněž požádat o poradní názor na existenci a podstatu jakékoli subvence.

24.4 PGE může být konzultována kterýmkoli Členem a poskytovat poradní názory na podstatu jakékoli subvence, která byla navržena k zavedení nebo je běžně udržována tímto Členem. Tyto poradní názory budou důvěrné a nesmějí být použity v řízeních podle článku 7 této Dohody.

24.5 Při výkonu svých funkcí mohou Výbor a jeho pomocné orgány konzultovat jakýkoli zdroj, který budou považovat za vhodný a žádat od něj informace. Předtím však Výbor nebo jeho pomocný orgán požádají o informace příslušný zdroj, který je v pravomoci některého Člena, budou o tom tohoto Člena informovat.

ČÁST VII

OZNÁMENÍ A DOHLED

Článek 25

Oznámení

25.1 Členové se dohodli, že aniž by bylo dotčeno ustanovení odstavce 1 článku XVI GATT 1994, budou jejich oznámení o subvencích předkládána nejpozději 30. června každého roku a budou v souladu s ustanoveními odstavců 2 až 6.

25.2 Členové oznámí jakoukoli subvenci, vymezenou v odstavci 1 článku 1, která je specifická ve smyslu článku 2 a je poskytována nebo udržována na jejich území.

25.3 Obsah oznámení by měl být dostatečně přesný, aby umožňoval jiným Členům zhodnotit obchodní účinky a pochopit působení oznamovaných subvenčních programů. V této souvislosti a aniž by byl dotčen obsah a forma dotazníku o subvencích [51] Členové zabezpečí, aby jejich oznámení obsahovala tyto informace:

(i) forma subvence (tj. dar, půjčka, daňová úleva, atd.);

(ii) subvence na jednotku nebo tam, kde to není možné, na celkovou částku nebo na roční rozpočtovanou částku pro tuto subvenci (ukazující, pokud možno, průměrnou subvenci na jednotku);

(iii) cíl dané politiky a/nebo účel subvence;

(iv) délka trvání subvence a/nebo jakákoli jiná lhůta, která se k ní vztahuje;

(v) statistické údaje, umožňující zhodnocení obchodních účinků subvence.

25.4 Jestliže určité body odstavce 3 nebyly do oznámení zahrnuty, musí být v tomto oznámení podáno vysvětlení.

25.5 Jsou-li subvence poskytovány na konkrétní výrobky nebo sektory, měla by být oznámení členěna podle výrobků nebo sektorů.

25.6 Členové, kteří se domnívají, že v jejich zemích nejsou opatření, vyžadující oznámení podle odstavce 1 článku XVI GATT 1994 a této Dohody, budou o tom informovat Sekretariát písemně.

25.7 Členové uznávají, že oznámení o opatření nepředurčuje jeho právní povahu podle GATT 1994 a této Dohody, jeho účinky podle této Dohody, ani povahu opatření samého.

25.8 Každý Člen může kdykoli písemně požádat o informace o povaze a rozsahu subvence, poskytované nebo udržované jiným Členem (včetně jakékoli subvence, uvedené v části IV) nebo o vysvětlení důvodů, proč určité opatření nebylo shledáno za nutné ohlásit.

25.9 Členové, kteří byli takto požádáni, poskytnou informace co nejrychleji a uceleným způsobem a budou připraveni na požádání poskytnout žádajícímu Členu dodatečné informace. Zejména poskytnou dostatečné podrobnosti, aby tak umožnili jinému Členu zhodnotit, nakolik splňují podmínky této Dohody. Každý Člen, který se domnívá, že taková informace nebyla poskytnuta, na to může upozornit Výbor.

25.10 Každý Člen, který se domnívá, že opatření jiného Člena, které má subvenční účinky, nebylo oznámeno podle ustanovení odstavce 1 článku XVI GATT 1994 a tohoto článku, může tohoto jiného Člena na tuto věc upozornit. Jestliže údajná subvence není poté bezodkladně oznámena, může tento Člen tuto údajnou subvenci Výboru oznámit.

25.11 Členové bezodkladně sdělí Výboru všechna předběžná nebo konečná opatření, prováděná v souvislosti s vyrovnávacími cly. Tato sdělení budou v Sekretariátu k nahlédnutí jiným Členům. Členové budou dále předkládat pololetní zprávy o opatřeních, souvisejících s vyrovnávacími cly, přijatých během předchozích šesti měsíců. Pololetní zprávy budou předkládány v dohodnuté jednotné formě.

25.12 Každý Člen oznámí Výboru, a) které jeho úřady jsou příslušné zahájit a provádět šetření, uvedené v článku 11 a b) jeho vnitřní postupy, uplatňované pro zahájení a provádění takových šetření.

Článek 26

Dohled

26.1 Na zvláštním zasedání, konaném každým třetím rokem, Výbor posoudí nová a úplná oznámení, předložená podle odstavce 1 článku XVI GATT 1994 a odstavce 1 článku 25 této Dohody. Oznámení, předložená v mezidobí (aktualizující oznámení), budou posouzena na každém řádném zasedání Výboru.

26.2 Výbor posoudí zprávy, předložené podle odstavce 11 článku 25 na svém každém řádném zasedání.

ČÁST VIII

ROZVOJOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ

Článek 27

Zvláštní a rozdílné zacházení pro rozvojové členské země

27.1 Členové uznávají, že subvence mohou hrát důležitou úlohu v programech ekonomického rozvoje rozvojových členských zemí.

27.2 Zákaz, uvedený v odstavci 1 a) článku 3, se nebude uplatňovat na:

a) rozvojové členské země, uvedené v příloze VII,

b) jiné rozvojové členské země po dobu osmi let ode dne vstupu v platnost Dohody o WTO, pokud to bude v souladu s ustanoveními odstavce 4.

27.3 Zákaz, uvedený v odstavci 1 b) článku 3, se nebude na rozvojové členské země uplatňovat po dobu pěti let a na nejméně rozvinuté členské země po dobu osmi let ode dne vstupu v platnost Dohody o WTO.

27.4 Každá rozvojová členská země, uvedená v odstavci 2 b), postupně odstraní své vývozní subvence během osmiletého období, pokud možno vzestupným způsobem. Rozvojová členská země však nezvýší úroveň svých vývozních subvencí [52] a zruší je v kratším období, než je uvedeno v tomto ustanovení, jestliže použití těchto vývozních subvencí neodpovídá potřebám jejího rozvoje. Považuje-li rozvojová členská země za nezbytné uplatňovat tyto subvence za rámec osmiletého období, vstoupí nejpozději jeden rok před uplynutím tohoto období do konzultací s Výborem, který po posouzení všech příslušných ekonomických, finančních a rozvojových potřeb této rozvojové členské země rozhodne, zda je prodloužení tohoto období odůvodněné. Rozhodne-li Výbor, že je prodloužení odůvodněné, bude tato rozvojová členská země provádět každoroční konzultace s Výborem za účelem rozhodnutí, zda je nezbytné subvence udržovat. Pokud takto Výbor nerozhodne, rozvojová členská země odstraní zbývající vývozní subvence do dvou let od skončení posledního povoleného období.

27.5 Rozvojová členská země, která dosáhla konkurenční schopnosti ve vývozu jakéhokoli daného výrobku, postupně odstraní své vývozní subvence na tento výrobek/ky během dvouletého období. Avšak rozvojová členská země, která je uvedena v příloze VII s která dosáhla konkurenční schopnosti ve vývozu u jednoho nebo více výrobků, postupně odstraní subvence na takové výrobky během osmi let.

27.6 Vývozní konkurenční schopnost u výrobku je dána tehdy, jestliže vývoz tohoto výrobku z rozvojové členské země dosáhl podílu nejméně 3,25 % světového obchodu tímto výrobkem po dva po sobě následující kalendářní roky. Vývozní konkurenční schopnost je dána buď a) na základě oznámení rozvojové členské země, že dosáhla vývozní konkurenční schopnosti nebo b) na základě výpočtu, provedeného Sekretariátem na žádost kteréhokoli Člena. Pro účely tohoto odstavce je výrobek vymezen jako položka nomenklatury Harmonizovaného systému. Výbor bude přezkoumávat působení tohoto ustanovení pět let ode dne vstupu v platnost Dohody o WTO.

27.7 Ustanovení článku 4 se nebudou uplatňovat na rozvojovou členskou zemi v případě, že vývozní subvence jsou v souladu s ustanoveními odstavců 2 až 5. Příslušnými ustanoveními v takovém případě budou ustanovení v článku 7.

27.8 Subvence, poskytnutá rozvojovou členskou zemí, nebude považována ve smyslu odstavce 1 článku 6 za subvenci, způsobující vážnou újmu, vymezenou v této Dohodě. Existence vážné újmy za okolností, uvedených v odstavci 9, musí být doložena spolehlivými důkazy v souladu s ustanoveními odstavců 3 až 8 článku 6.

27.9 V případě napadnutelných subvencí, poskytovaných nebo udržovaných rozvojovou členskou zemí, jiných než těch, které jsou uvedeny v odstavci 1 článku 6, nebude moci být opatření podle článku 7 schváleno nebo přijato, pokud nebude shledáno, že v důsledku takové subvence došlo ke zrušení nebo zmenšení celních koncesí nebo jiných závazků podle GATT 1994 způsobem, který nahrazuje dovoz obdobného výrobku jiného Člena na trh subvencující rozvojové členské země, nebo mu brání nebo že dochází k újmě domácímu výrobnímu odvětví na trhu dovážejícího Člena.

27.10 Šetření ve věci vyrovnávacího cla na výrobek, pocházející z rozvojové členské země, musí být ukončeno, jakmile příslušné úřady určí, že:

a) celková úroveň poskytnutých subvencí na dotyčný výrobek nepřekračuje 2 % jeho hodnoty, vypočítané na jednotkové bázi; nebo

b) objem subvencovaných dovozů představuje méně než 4 % celkových dovozů obdobného výrobku dovážejícího Člena, pokud dovozy z rozvojových členských zemí, jejichž samostatné podíly na celkovém dovozu představují méně než 4 %, nečiní společně více než 9 % celkového dovozu obdobného výrobku dovážejícího Člena.

27.11 Pro rozvojové členské země, uvedené v odstavci 2 b), které odstranily vývozní subvence dříve, než uplynula lhůta 8 let od data vstupu v platnost Dohody o WTO a pro ty rozvojové členské země, které jsou uvedeny v příloze VII, bude číslo, uvedené v odstavci 10 a) 3 %, a ne 2 %. Toto ustanovení platí od data, kdy je toto odstranění vývozních subvencí oznámeno Výboru a na tak dlouho, dokud vývozní subvence nejsou oznamující rozvojovou členskou zemí poskytovány. Toto ustanovení vyprší za 8 let od vstupu v platnost Dohody o WTO.

27.12 Ustanovení odstavců 10 a 11 upravují každé zjištění subvence de minimis podle odstavce 3 článku 15.

27.13 Ustanovení části III se nevztahují na přímé promíjení dluhů, subvence na krytí sociálních nákladů v jakékoli podobě, včetně upuštění od vládních příjmů a jiných převodů závazků, jsou-li tyto subvence poskytovány v přímé vazbě na privatizační program rozvojové členské země, pokud tento program i sub- vence jsou poskytovány po omezenou dobu a oznámeny Výboru a pokud tento program nakonec vede k privatizaci příslušného podniku.

27.14 Výbor provede na žádost zúčastněného Člena přezkoumání konkrétního způsobu poskytování vývozní subvence rozvojové členské země, aby vyšetřil, zda je tento způsob v souladu s potřebami jejího rozvoje.

27.15 Výbor provede na žádost zúčastněné rozvojové členské země přezkoumání konkrétního vyrovnávacího opatření, aby vyšetřil, zda je v souladu s ustanoveními odstavců 10 a 11, jak se uplatňují na danou rozvojovou členskou zemi.

ČÁST IX

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 28

Existující programy

28.1 Subvenční programy, které byly zavedeny na území kteréhokoli Člena před datem, kdy tento Člen podepsal Dohodu o WTO a které nejsou v souladu s ustanoveními této Dohody, budou:

a) oznámeny Výboru nejpozději 90 dní po datu, kdy pro tohoto Člena vstoupí v platnost Dohoda o WTO; a

b) uvedeny do souladu s ustanoveními této Dohody do 3 let od data, kdy pro tohoto Člena vstoupí v platnost Dohoda o WTO a do té doby nebudou podléhat části II této Dohody.

28.2 Žádný Člen nerozšíří rozsah jakéhokoli takového programu, ani takový program po jeho uplynutí neobnoví.

Článek 29

Přechod na tržní ekonomiku

29.1 Členové, kteří jsou v procesu přechodu z centrálně plánované na tržní ekonomiku se svobodným podnikáním, mohou uplatňovat programy a opatření, potřebná pro tento přechod.

29.2 V případě těchto Členů budou subvenční programy, spadající pod článek 3 a oznámené podle odstavce 3, postupně zrušeny nebo uvedeny do souladu s článkem 3 v rámci sedmiletého období od data vstupu v platnost Dohody o WTO. V takovém případě nebude článek 4 uplatněn. Navíc během tohoto období:

a) Subvenční programy, spadající pod odstavec 1 d) článku 6, nebudou napadnutelné podle článku 7;

b) Pro jiné napadnutelné subvence se budou uplatňovat ustanovení odstavce 9 článku 27.

29.3 Subvenční programy, spadající pod článek 3, budou oznámeny Výboru co nejdříve po datu vstupu v platnost Dohody o WTO. Další oznámení těchto subvencí mohou být učiněna do dvou let po datu vstupu v platnost Dohody o WTO.

29.4 Za výjimečných okolností může Výbor umožnit Členům, jichž se týká odstavec 1, odchýlit se od jejich oznámených programů a opatření a jejich časového rozvrhu, pokud jsou takové odchylky považovány za potřebné pro proces přechodu.

ČÁST X

ŘEŠENÍ SPORŮ

Článek 30

Ustanovení článků XXII a XXIII GATT 1994, jak jsou rozpracována a uplatňována Ujednáním o řešení sporů, se budou uplatňovat na konzultace a řešení sporů podle této Dohody, pokud v ní není výslovně stanoveno jinak.

ČÁST XI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

Prozatímní platnost

Ustanovení odstavce 1 článku 6 a ustanovení článku 8 a článku 9 se budou uplatňovat po dobu 5 let, počínaje dnem vstupu v platnost Dohody o WTO. Nejpozději 180 dní před koncem tohoto období Výbor přezkoumá působení těchto ustanovení s cílem stanovit, zda prodloužit jejich uplatňování v současné anebo pozměněné podobě na další období.

Článek 32

Jiná závěrečná ustanovení

32.1 Proti subvencím jiného Člena nemohou být podniknuta žádná určitá opatření, kromě těch, které jsou v souladu s ustanoveními GATT 1994, vyloženými v této Dohodě [53].

32.2 K žádnému ustanovení této Dohody nemohou být uplatněny výhrady bez souhlasu ostatních Členů.

32.3 S výjimkou odstavce 4 se budou ustanovení této Dohody uplatňovat na šetření a na přezkoumání existujících opatření, zahájená na základě žádostí, které byly předloženy v den nebo po dni, kdy pro Člena vstoupila v platnost Dohoda o WTO.

32.4 Pro účely odstavce 3 článku 21 budou existující vyrovnávací opatření považována za uložená nejpozději dnem, kterým pro Člena vstoupila v platnost Dohoda o WTO, s výjimkou případů, kdy domácí právní řád Člena, platný k tomuto datu již obsahoval ustanovení obdobné tomu, které je uvedeno ve zmíněném odstavci.

32.5 Každý Člen přijme všechna potřebná opatření obecné nebo zvláštní povahy, aby zajistil nejpozději ke dni, kdy pro něj vstoupí v platnost Dohoda o WTO, soulad mezi svými právními předpisy a správními řízeními a ustanoveními této Dohody v rozsahu, v jakém mohou být na tohoto Člena uplatňována.

32.6 Každý Člen bude informovat Výbor o jakýchkoli změnách v jeho právním řádu, týkajících se této Dohody a v provádění těchto právních předpisů.

32.7 Výbor přezkoumá každoročně provádění a působení této Dohody, přičemž bude mít na paměti její cíle. Výbor bude každoročně informovat Radu pro obchod zbožím o vývoji během období, na které se toto přezkoumání vztahuje.

32.8 Přílohy k této Dohodě tvoří její nedílnou součást.

[1] V souladu s ustanoveními článku XVI GATT 1994 (poznámka k článku XVI) a s ustanoveními příloh I až III této Dohody, osvobození vyvážených výrobků od celních či daňových poplatků, uložených na obdobné výrobky pro domácí spotřebu nebo úleva od takových celních či daňových poplatků v částce, nepřesahující nahromaděnou splatnou sumu, nejsou považovány za subvence.

[2] Objektivními kritérií nebo podmínkami, jak jsou zde používány, se rozumí kritéria nebo podmínky, které jsou neutrální, neupřednostňují určité podniky před jinými a jsou ekonomické ve své podstatě a horizontální v uplatňování, jako je počet zaměstnanců nebo velikost podniku.

[3] V tomto ohledu budou posuzovány zejména informace o četnosti odmítnutí nebo schválení žádostí o subvence a důvody pro taková rozhodnutí.

[4] Této podmínky je dosaženo, jestliže skutečnosti ukazují, že poskytnutí subvence, aniž by byla právně spojována s uskutečněním vývozu, ve skutečnosti souvisí se skutečným nebo předvídaným vývozem nebo vývozními výnosy. Pouhá skutečnost, že subvence byla poskytnuta podnikům, které vyvážejí, není z tohoto jediného důvodu považována za vývozní subvenci ve smyslu tohoto ustanovení.

[5] Opatření, uváděná v příloze I jako opatření, která netvoří vývozní subvence, nejsou zakázána podle tohoto nebo jiného ustanovení této Dohody.

[6] Lhůty, uvedené v tomto článku, mohou být vzájemnou dohodou prodlouženy.

[7] Jak je stanoveno v článku 24.

[8] Jestliže zasedání DSB není během tohoto období plánováno, bude k tomuto účelu svoláno.

[9] Tento výraz není míněn tak, že dovoluje nepřiměřená protiopatření s ohledem na skutečnost, že subvence, na něž se tato ustanovení vztahují, jsou zakázané.

[10] Tento výraz není míněn tak, že dovoluje nepřiměřená protiopatření s ohledem na skutečnost, že subvence, na něž se tato ustanovení vztahují, jsou zakázané.

[11] Výraz "újma domácímu výrobnímu odvětví" je zde použit ve stejném smyslu jako v Části V.

[12] Výraz "zrušení nebo zmenšení" je v této Dohodě použit ve stejném smyslu jako v příslušných ustanoveních GATT 1994 a existence takového zrušení nebo zmenšení bude stanovena v souladu se způsobem uplatňování těchto ustanovení.

[13] Výraz "vážná újma zájmům jiného člena" je v této Dohodě použit ve stejném smyslu jako v odstavci 1 článku XVI GATT 1994 a zahrnuje hrozbu vážné újmy.

[14] Celkové ad valorem subvencování bude vypočítáno podle ustanovení přílohy IV.

[15] Vzhledem k tomu, že civilní letectví bude předmětem zvláštních mnohostranných pravidel, úroveň stanovená v tomto pododstavci se na civilní letectví nevztahuje.

[16] Členové uznávají, že není-li financování civilního leteckého programu, založené na licenčních poplatcích, plně uhrazováno pro pokles úrovně uskutečněných prodejů pod úroveň předpokládaných prodejů, nevzniká tím sama o sobě vážná újma pro účely tohoto pododstavce.

[17] Pokud neplatí jiná mnohostranně dohodnutá specifická pravidla obchodu dotyčným výrobkem nebo zbožím.

[18] Skutečnost, že v tomto odstavci jsou uváděny určité okolnosti, jim samým nedává jakýkoli právní statut ani ve smyslu GATT 1994 ani ve smyslu této Dohody. Tyto okolnosti nesmějí být oddělené, ojedinělé ani jinak bezvýznamné.

[19] V případě, že se žádost vztahuje na subvenci, u níž se předpokládá, že vyvolává vážnou újmu ve smyslu odstavce 1 článku 6, mohou být dostupné důkazy o vážné újmě omezeny na dostupné důkazy, zda byly splněny podmínky článku 6.1.

[20] Jakákoli lhůta uvedená v tomto článku může být prodloužena vzájemnou dohodou.

[21] Jestliže zasedání DSB není během tohoto období plánováno, bude k tomuto účelu svoláno.

[22] Jestliže zasedání DSB není během tohoto období plánováno, bude k tomuto účelu svoláno.

[23] Uznává se, že vládní pomoc pro různé účely je členy široce poskytována a pouhá skutečnost, že taková pomoc nemusí být považována za nenapadnutelnou podle ustanovení tohoto článku, sama o sobě neomezuje možnosti Členů poskytovat takovou pomoc.

[24] Vzhledem k předpokladu, že civilní letectví bude předmětem zvláštních mnohostranných pravidel, ustanovení tohoto pododstavce se na tuto oblast nevztahuje. Nejpozději do 18 měsíců po datu, kdy vstoupí v platnost Dohoda o WTO, přezkoumá Výbor pro subvence a vyrovnávací opatření uvedený v článku 24 (dále uváděný jako "Výbor" (působení ustanovení odstavce 2 a) s cílem provést všechny nezbytné úpravy ke zlepšení působení těchto ustanovení. Při posuzování možných úprav Výbor pečlivě přezkoumá vymezení kategorií, které jsou stanoveny v tomto pododstavci, s ohledem na zkušenosti Členů z výzkumných programů a z prací jiných příslušných mezinárodních institucí. Ustanovení této Dohody se nevztahují na činnosti v základním výzkumu, které jsou prováděny nezávisle institucemi vyššího vzdělání nebo výzkumu. Výraz "základní výzkum" znamená rozšiřování všeobecných vědeckých a technických znalostí, které není spojeno s průmyslovými nebo obchodními cíli.

[25] Přípustné úrovně nenapadnutelné pomoci, uvedené v tomto pododstavci, jsou stanoveny s odvoláním na celkové odpovídající náklady, vynaložené v průběhu jednotlivého projektu.

[26] Výraz "průmyslový výzkum" znamená plánované hledání nebo kritické zkoumání směřující k objevení nových znalostí, s cílem učinit takové znalosti užitečnými v rozvíjení nových výrobků, zpracování nebo službách, nebo vyvolání podstatných zlepšení u existujících výrobků, zpracování nebo služeb.

[27] Výraz "předkonkurenční rozvojová činnost" znamená převedení výsledků průmyslového výzkumu do plánu, schématu nebo vzoru nových, upravených nebo zlepšených výrobků, zpracování nebo služeb, určených pro prodej nebo užití, včetně vytvoření prvního prototypu, který není vhodný k použití pro obchodní účely. Dále může zahrnovat koncepční formulaci nebo vzor alternativních výrobků, zpracování nebo služeb a úvodní předvedení nebo zkušební projekty za předpokladu, že tyto projekty nemohou být přeměněny nebo použity pro průmyslové uplatnění nebo obchodní využití. Nezahrnuje rutinní nebo pravidelná pozměnění existujících výrobků, výrobních linek, zpracovatelských procesů, služeb a jiných běžných operací, i když takové obměny mohou představovat zlepšení. V případě programů, které zahrnují "průmyslový výzkum" a "předkonkurenční rozvojovou činnost", nepřesáhne přípustná úroveň nenapadnutelné pomoci prostý průměr přípustných úrovní nenapadnutelné pomoci podle výše uvedených dvou kategorií, vypočítaných na základě všech započitatelných nákladů, uvedených v bodech (i) až (v) tohoto pododstavce.

[28] "Všeobecný rámec regionálního rozvoje" znamená, že regionální subvenční programy jsou součástí vnitřně spojené a všeobecně uplatnitelné regionální rozvojové politiky a že regionální rozvojové subvence nejsou poskytovány v izolovaných geografických místech, nemajících žádný nebo prakticky žádný vliv na vývoj oblasti.

[29] "Neutrální a objektivní kritéria" znamenají kritéria, která neupřednostňují určité oblasti za meze toho, co je přiměřené pro odstranění nebo omezení regionálních nerovností v rámci regionální rozvojové politiky. V tomto ohledu regionální subvenční programy budou zahrnovat horní limity částek pomoci, která může být poskytnuta na každý subvencovaný projekt. Tyto horní limity musí být diferencovány podle rozdílných úrovní rozvoje podporovaných oblastí a musí být vyjádřeny v podobě investičních nákladů nebo nákladů na tvorbu pracovních míst. V rámci těchto horních limitů bude rozdělení pomoci dostatečně široké a rovné, aby bylo zabráněno převládajícímu použití subvence určitými podniky nebo poskytování nepoměrně velkých částek subvencí určitým podnikům, jak je stanoveno v článku 2.

[30] Výraz "existující zařízení" znamená zařízení, která jsou v provozu po dobu nejméně dvou let v době, kdy jsou vydány nové ekologické předpisy.

[31] Uznává se, že nic v tomto ustanovení o oznamování nevyžaduje podávání důvěrných informací, včetně důvěrných podnikatelských informací.

[32] Ustanovení částí II a III mohou být uplatněna spolu s ustanoveními části V. Avšak se zřetelem na účinky určité subvence na domácím trhu dovážejícího Člena může být poskytnuta pouze jedna forma opatření (buď vyrovnávací clo, jsou-li splněny podmínky části V, nebo protiopatření podle článků 4 nebo 7). Ustanovení části III a V nebudou uplatněna pokud jde o opatření považovaná za nenapadnutelná podle ustanovení části VI. Ustanovení uváděná v odstavci 1 a) článku 8 však mohou být přezkoumána, aby bylo stanoveno, zda jsou specifická ve smyslu článku 2. Dále, v případě subvence, uvedené v odstavci 2 článku 8, jež je poskytována podle programu, který nebyl oznámen v souladu s odstavcem 3 článku 8, mohou být ustanovení částí III a V uplatněna, ale taková subvence bude považována za nenapadnutelnou, pokud je shledáno, že odpovídá podmínkám stanoveným v odstavci 2 článku 8.

[33] Výraz "vyrovnávací clo" bude chápán ve smyslu zvláštního cla, vybíraného za účelem vyrovnání subvence, poskytnuté přímo nebo nepřímo při zpracování, výrobě nebo vývozu výrobku, jak je stanoveno v odstavci 3 článku VI GATT 1994.

[34] Výraz "zahájený", jak je dále používán, znamená procesní úkon, kterým Člen formálně začíná provádět šetření podle článku 11.

[35] Výraz "zahájený", jak je dále používán, znamená procesní úkon, kterým Člen formálně začíná provádět šetření podle článku 11.

[36] Členové si jsou vědomi, že na území některých Členů zaměstnanci domácích výrobců obdobného výrobku nebo zástupci těchto zaměstnanců mohou předložit nebo podpořit žádost o šetření podle odstavce 1.

[37] Obecně platí, že lhůta pro vývozce bude počítána od data obdržení dotazníku, který bude pro tento účel považován za obdržený jeden týden ode dne, kdy byl odeslán druhé straně nebo předán příslušnému diplomatickému zástupci vyvážejícího Člena nebo, v případě samostatného celního území Člena WTO, oficiálnímu zástupci vyvážejícího území.

[38] Rozumí se, že tam, kde je počet zúčastněných vývozců zvláště vysoký, bude plný text žádosti poskytnut pouze úřadům vyvážejícího Člena nebo příslušnému obchodnímu svazu, které by jej potom měly předat zúčastněným vývozcům.

[39] Členové si jsou vědomi, že na území některých Členů může být zveřejnění vyžadováno podle úzce formulovaného ochranného režimu.

[40] Členové se dohodli, že by žádosti o důvěrné nakládání neměly být libovolně zamítány. Členové dále souhlasí, že úřady provádějící šetření mohou požadovat ustoupení od důvěrného nakládání pouze, pokud jde o informace nezbytné k řízení.

[41] Je zvláště důležité, aby v souladu s ustanoveními tohoto odstavce nebylo učiněno žádné kladné předběžné nebo konečné zjištění bez poskytnutí rozumné příležitosti ke konzultacím. Tyto konzultace mohou vytvořit základ pro řízení podle ustanovení částí II, III nebo X.

[42] Podle této Dohody bude výraz "újma", pokud není stanoveno jinak, znamenat podstatnou újmu domácímu výrobnímu odvětví, hrozbu podstatné újmy domácímu výrobnímu odvětví nebo značné zpoždění při zavádění tohoto výrobního odvětví a bude vykládán v souladu s ustanoveními tohoto článku.

[43] V celé této Dohodě bude výraz "obdobný výrobek" ("produit similaire") vykládán jako výrobek, který je totožný, tj. podobný ve všech ohledech s posuzovaným výrobkem nebo není-li takový výrobek jiný výrobek, který, ačkoli není stejný ve všech ohledech, má charakteristické rysy, odpovídající posuzovanému výrobku.

[44] Jak je stanoveno v odstavcích 2 a 4 tohoto článku.

[45] Pro účely tohoto odstavce budou výrobci považováni za spojené s vývozci nebo dovozci pouze, když a) jeden z nich přímo nebo nepřímo kontroluje druhého nebo b) oba jsou přímo nebo nepřímo kontrolováni třetí osobou nebo c) společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu za předpokladu, že jsou důvody věřit nebo mít podezření, že účinek spojení způsobuje odlišné chování dotyčného výrobce ve srovnání s výrobci, kteří ve spojení nejsou. Pro účely tohoto odstavce bude jeden subjekt považován za kontrolující druhý, jestliže první je právně nebo fakticky v postavení, které mu umožňuje omezovat nebo řídit druhý.

[46] Slovo "může" nebude vykládáno tak, že umožní současně pokračovat v řízení a provádět závazky s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.

[47] Pro účely tohoto odstavce výraz "domácí zúčastněné strany" zahrnuje spotřebitele a průmyslové uživatele dováženého výrobku, který je předmětem šetření.

[48] Výraz "uložit" v této Dohodě znamená rozhodné nebo konečné uložení nebo právní vymáhání cla či daně.

[49] Je-li výše vyrovnávacího cla vyměřena zpětně, pak zjištění posledního řízení o hodnocení, které stanovilo, že clo nemá být uloženo, nezavazuje samo o sobě úřady, aby zrušily rozhodné clo.

[50] V případech, kdy úřady poskytují informace a vysvětlení podle ustanovení tohoto článku v samostatné zprávě, zabezpečí, aby byla tato zpráva snadno přístupná veřejnosti.

[51] Výbor zřídí pracovní skupinu k přezkoumání obsahu a formy dotazníku, obsaženého v dokumentu BISD, 9S/193-194.

[52] Pro rozvojové členské země, neposkytující vývozní subvence ke dni vstupu v platnost Dohody o WTO, se bude toto ustanovení uplatňovat na základě úrovně vývozních subvencí, poskytovaných v roce 1986.

[53] Tento odstavec nemá bránit opatřením podle jiných příslušných ustanovení GATT 1994 tam, kde to bude vhodné.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SEZNAM PŘÍKLADŮ VÝVOZNÍCH SUBVENCÍ

a) Vládní poskytování přímých subvencí firmě nebo výrobnímu odvětví ve vazbě na výsledky vývozu.

b) Systémy devizové nabídkové povinnosti nebo jiné podobné praktiky, které zahrnují příplatek při vývozu.

c) Vnitřní dopravní a přepravní poplatky u vývozních dodávek, stanovené nebo uložené vládou za příznivějších podmínek než u domácích dodávek.

d) Vládou nebo jejími orgány buď přímo nebo prostřednictvím vládou zřízených programů, uskutečňované dodávky dovážených či domácích výrobků nebo služeb pro užití ve výrobě vyváženého zboží za příznivějších podmínek než při dodávání obdobných či přímo soutěžících výrobků nebo služeb k použití ve výrobě zboží pro domácí spotřebu, jestliže (v případě výrobků) tyto podmínky jsou příznivější než ty, které jsou obchodně dostupné [1] na světových trzích jejich vývozcům.

e) Plné nebo částečné prominutí, úleva nebo odklad přímých daní [2] s konkrétní vazbou na vývoz nebo poplatků na sociální zabezpečení, placených nebo splatných průmyslovými nebo obchodními podniky [3].

f) Připuštění zvláštních odpočtů, souvisejících přímo s vývozem nebo s exportní výkonností, přesahujících odpočty, poskytované v tomto ohledu výrobě pro domácí spotřebu při výpočtu základu, ze kterého se počítají přímé daně.

g) Prominutí nebo úleva u nepřímých daní [4] při výrobě a distribuci vyvážených výrobků nad rámec těch, které jsou ukládány při výrobě a distribuci obdobných výrobků, prodávaných pro domácí spotřebu.

h) Prominutí, úleva nebo odklad kumulativních nepřímých daní z předchozího stupně zpracování [5] na zboží nebo služby, použité ve výrobě vyvážených výrobků nad rámec prominutí, úlevy nebo odkladu obdobných kumulativních nepřímých daní z předchozího stupně zpracování na zboží a služby, použité při výrobě obdobných výrobků, prodávaných pro domácí spotřebu; nepřímé daně z předchozího stupně zpracování mohou být nicméně prominuty, sníženy nebo odloženy u vyvážených výrobků i tehdy, kdy nebyly prominuty, sníženy či odloženy u obdobných výrobků, prodávaných pro domácí spotřebu, jestliže kumulativní nepřímé daně jsou ukládány na vstupy, které jsou spotřebovány ve výrobě vyváženého výrobku (odpovídající přiměřenému odpadu) [6]. Tento bod bude vykládán v souladu se Směrnicemi o spotřebě vstupů ve výrobním procesu, které jsou obsaženy v příloze II.

i) Úleva nebo zpětná úhrada dovozních poplatků [7] nad rámec těch, které jsou ukládány na dovážené vstupy, které jsou spotřebovány ve výrobě vyváženého výrobku (odpovídající přiměřenému odpadu); ve zvláštních případech však firma může použít množství vstupů z domácího trhu, které jsou stejné, při téže kvalitě a povaze jako dovážené vstupy, které nahrazuje, aby z toho mohla vzejít výhoda, jsou-li dovozy i odpovídající vývozy prováděny v rozumném časovém období, nepřesahujícím dva roky. Tento bod je nutno vykládat v souladu se Směrnicemi o spotřebě vstupů ve výrobním procesu, obsaženými v příloze II a Směrnicemi pro stanovení systémů zpětných úhrad náhradních vstupů jako vývozních subvencí, obsaženými v příloze III.

j) Vývozní úvěrové záruky nebo pojištění, pojištění nebo záruky proti zvýšení nákladů na vyvážené výrobky nebo programy eliminace kursových rizik, poskytované vládami (nebo zvláštními institucemi kontrolovanými vládami) za zvýhodněné sazby, které nejsou přiměřené k pokrytí dlouhodobých provozních nákladů a ztrát těchto opatření.

k) Vývozní úvěry, poskytnuté vládami (nebo zvláštními institucemi kontrolovanými a/nebo řízenými vládami) při sazbách nižších, než jsou ty, které musí skutečně platit za takto získané prostředky (nebo by musely platit, kdyby si vypůjčily na mezinárodních kapitálových trzích, aby získaly prostředky se stejnou dobou splatnosti a jinými úvěrovými podmínkami a ve stejné měně jako vývozní úvěr), nebo jimi provedené platby za všechny nebo část nákladů, vynaložených vývozci nebo finančními institucemi pro získání úvěrů, pokud jsou použity k zabezpečení podstatné výhody v oblasti podmínek vývozních úvěrů.

Je-li však Člen stranou mezinárodního závazku, týkajícího se oficiálních vývozních úvěrů, jehož stranami je od 1. ledna 1979 nejméně dvanáct původních Členů této Dohody (nebo nástupnického závazku, který byl přijat těmito původními Členy) nebo uplatňuje-li skutečně Člen stanovené úrokové míry podle ustanovení tohoto závazku, pak vývozní úvěrová praxe, která je v souladu s těmito ustanoveními, nebude považována za vývozní subvenci zakázanou touto Dohodou.

l) Každá jiná úhrada z veřejných prostředků, představující vývozní subvenci ve smyslu článku XVI GATT 1994.

[1] Výraz "obchodně dostupné" znamená, že volba mezi domácími a dováženými výrobky není omezena a závisí pouze na komerčním posouzení.

[2] Pro účely této Dohody:Výraz "přímé daně" znamená daně z mezd, zisků, úroků, nájemného, licenčních poplatků a všech jiných forem příjmů, jakož i daně z vlastnictví nemovitostí.Výraz "dovozní poplatky" znamená cla, celní a jiné fiskální poplatky uložené na dovozy, které nejsou vyjmenovány na jiném místě v této poznámce.Výraz "nepřímé daně" znamení daně z prodejů, spotřeby, obratu, přidané hodnoty, koncesí, úředních povolení, převodů, zásob a zařízení, pohraniční daně a všechny jiné daně než přímé daně a dovozní poplatky.Nepřímé daně z "předchozího stupně zpracování" jsou daně uložené na zboží nebo služby, použité přímo nebo nepřímo při výrobě zboží."Kumulativní" nepřímé daně jsou mnohostupňové daně ukládané tam, kde neexistuje mechanismu pro následný odpočet daně, jestliže zboží nebo služby podléhající dani na jednom stupni výroby jsou použity v následném stupni výroby."Úleva" daní zahrnuje vrácení nebo snížení daní."Úleva nebo navrácení" zahrnuje plné nebo částečné prominutí nebo odložení dovozních poplatků.

[3] Členové uznávají, že odklad se nemusí rovnat vývozní subvenci tam, kde jsou například vybírány přiměřené poplatky z úroků. Členové znovu potvrzují princip, že ceny za zboží v transakci mezi vývozními podniky a zahraničními kupujícími, které kontrolují nebo jsou pod společnou kontrolou, by pro daňové účely měly být cenami, které jsou účtovány mezi vzájemně nezávislými podniky podnikajícími za podmínek volné soutěže. Každý Člen má právo upozornit jiného Člena na administrativní či jiné praktiky, které mohou být v rozporu s tímto principem a vedou k významným úsporám nepřímých daní ve vývozních operacích. Za takových okolností se Členové obvykle vynasnaží o urovnání nesrovnalostí s využitím existujících dvoustranných smluv o zdanění nebo jiných příslušných mezinárodních mechanismů, aniž by tím byla dotčena práva nebo závazky Členů podle GATT 1994, včetně práva na konzultace, stanoveného předchozí větou.Úmyslem odstavce e) není omezit Člena přijímat opatření k zamezení dvojímu zdanění zahraničního zdroje příjmů, dosažených jeho podniky nebo podniky jiného Člena.

[4] Pro účely této Dohody:Výraz "přímé daně" znamená daně z mezd, zisků, úroků, nájemného, licenčních poplatků a všech jiných forem příjmů, jakož i daně z vlastnictví nemovitostí.Výraz "dovozní poplatky" znamená cla, celní a jiné fiskální poplatky uložené na dovozy, které nejsou vyjmenovány na jiném místě v této poznámce.Výraz "nepřímé daně" znamení daně z prodejů, spotřeby, obratu, přidané hodnoty, koncesí, úředních povolení, převodů, zásob a zařízení, pohraniční daně a všechny jiné daně než přímé daně a dovozní poplatky.Nepřímé daně z "předchozího stupně zpracování" jsou daně uložené na zboží nebo služby, použité přímo nebo nepřímo při výrobě zboží."Kumulativní" nepřímé daně jsou mnohostupňové daně ukládané tam, kde neexistuje mechanismu pro následný odpočet daně, jestliže zboží nebo služby podléhající dani na jednom stupni výroby jsou použity v následném stupni výroby."Úleva" daní zahrnuje vrácení nebo snížení daní."Úleva nebo navrácení" zahrnuje plné nebo částečné prominutí nebo odložení dovozních poplatků.

[5] Pro účely této Dohody:Výraz "přímé daně" znamená daně z mezd, zisků, úroků, nájemného, licenčních poplatků a všech jiných forem příjmů, jakož i daně z vlastnictví nemovitostí.Výraz "dovozní poplatky" znamená cla, celní a jiné fiskální poplatky uložené na dovozy, které nejsou vyjmenovány na jiném místě v této poznámce.Výraz "nepřímé daně" znamení daně z prodejů, spotřeby, obratu, přidané hodnoty, koncesí, úředních povolení, převodů, zásob a zařízení, pohraniční daně a všechny jiné daně než přímé daně a dovozní poplatky.Nepřímé daně z "předchozího stupně zpracování" jsou daně uložené na zboží nebo služby, použité přímo nebo nepřímo při výrobě zboží."Kumulativní" nepřímé daně jsou mnohostupňové daně ukládané tam, kde neexistuje mechanismu pro následný odpočet daně, jestliže zboží nebo služby podléhající dani na jednom stupni výroby jsou použity v následném stupni výroby."Úleva" daní zahrnuje vrácení nebo snížení daní."Úleva nebo navrácení" zahrnuje plné nebo částečné prominutí nebo odložení dovozních poplatků.

[6] Odstavec h) se nevztahuje na systémy daně z přidané hodnoty a namísto nich uplatněnou úpravu pohraničních daní. Problém nadbytečných úlev daní z přidané hodnoty je upraven výhradně v odstavci g).

[7] Pro účely této Dohody:Výraz "přímé daně" znamená daně z mezd, zisků, úroků, nájemného, licenčních poplatků a všech jiných forem příjmů, jakož i daně z vlastnictví nemovitostí.Výraz "dovozní poplatky" znamená cla, celní a jiné fiskální poplatky uložené na dovozy, které nejsou vyjmenovány na jiném místě v této poznámce.Výraz "nepřímé daně" znamení daně z prodejů, spotřeby, obratu, přidané hodnoty, koncesí, úředních povolení, převodů, zásob a zařízení, pohraniční daně a všechny jiné daně než přímé daně a dovozní poplatky.Nepřímé daně z "předchozího stupně zpracování" jsou daně uložené na zboží nebo služby, použité přímo nebo nepřímo při výrobě zboží."Kumulativní" nepřímé daně jsou mnohostupňové daně ukládané tam, kde neexistuje mechanismu pro následný odpočet daně, jestliže zboží nebo služby podléhající dani na jednom stupni výroby jsou použity v následném stupni výroby."Úleva" daní zahrnuje vrácení nebo snížení daní."Úleva nebo navrácení" zahrnuje plné nebo částečné prominutí nebo odložení dovozních poplatků.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

SMĚRNICE O SPOTŘEBĚ VSTUPŮ VE VÝROBNÍM PROCESU [1]

I.

1. Systémy snížení nepřímých daní mohou umožňovat prominutí, úlevy a odklady kumulativních nepřímých daní z předchozího stupně zpracování, uvalených na vstupy, které jsou spotřebovány ve výrobě vyváženého výrobku (odpovídající přiměřenému odpadu). Podobně systémy zpětných úhrad mohou umožňovat úlevy nebo zpětné úhrady dovozních poplatků, uvalených na vstupy, které jsou spotřebovány ve výrobě vyváženého výrobku (odpovídající přiměřenému odpadu).

2. Seznam příkladů vývozních subvencí v příloze I této Dohody používá výraz "vstupy, které jsou spotřebovány ve výrobě vyváženého výrobku" v odstavcích h) a i). Podle odstavce h) systémy snížení nepřímých daní mohou představovat vývozní subvenci, pokud vedou k prominutí, úlevám nebo odkladům kumulativních nepřímých daní z předchozího stupně zpracování nad rámec částky těchto daní, skutečně vybraných za vstupy, které jsou spotřebovány ve výrobě vyváženého výrobku. Podle odstavce i) systémy zpětných úhrad mohou představovat vývozní subvenci, pokud vedou k úlevám nebo zpětným úhradám dovozních poplatků nad rámec těch, které byly skutečně vybrány za vstupy, které jsou spotřebovány ve výrobě vyváženého výrobku. Oba odstavce stanoví, že ve zjištěních o spotřebě vstupů ve výrobě vyváženého výrobku musí být zahrnut přiměřený odpad. Odstavec i) obsahuje rovněž ustanovení o náhradě výrobků tam, kde je to vhodné.

II.

Při zkoumání, zda vstupy jsou spotřebovány ve výrobě vyváženého výrobku, by v rámci šetření o vyrovnávacích clech podle této Dohody měly úřady, provádějící šetření, postupovat takto:

1. V případě podezření, že systém snížení nepřímých daní nebo systém zpětných úhrad zahrnuje subvenci z důvodu nadbytečného snížení nebo přílišné zpětné úhrady nepřímých daní nebo dovozních poplatků u vstupů, spotřebovaných ve výrobě vyváženého výrobku, měly by úřady provádějící šetření nejprve určit, zda vláda vyvážejícího Člena má a uplatňuje systém nebo postupy k prokázání, které vstupy jsou spotřebovávány ve výrobě vyváženého výrobku a v jakém množství. Je-li zjištěno, že je takový systém nebo postup uplatňován, měly by pak úřady provádějící šetření prozkoumat tento systém nebo postup, aby zjistily, zda je rozumný, účinný pro zamýšlený účel a založený na všeobecně přijatých obchodních praktikách v zemi vývozu. Úřady provádějící šetření mohou považovat za nutné provést, v souladu s odstavcem 6 článku 12, určité praktické zkoušky, aby si ověřily informace nebo aby se ubezpečily, že je systém nebo postup účinně uplatňován.

2. Jestliže takový systém nebo postup neexistuje nebo není rozumný nebo je zřízen a považován za rozumný, ale je shledáno, že není uplatňován nebo je uplatňován neúčinně, bude třeba, aby vyvážející Člen provedl, v souvislosti se zjištěním, zda došlo k nadbytečným platbám, další šetření, založené na skutečných příslušných vstupech. Budou-li to úřady provádějící šetření považovat za nutné, mělo by být provedeno další šetření podle odstavce 1.

3. Úřady provádějící šetření by měly považovat vstupy za fyzicky vložené, pokud jsou použity ve výrobním procesu a jsou fyzicky přítomny ve vyváženém výrobku. Členové zaznamenávají, že vstup nemusí být přítomen v konečném výrobku ve stejné podobě, ve které vstoupil do výrobního procesu.

4. Při stanovení množství určitého vstupu, který je spotřebován ve výrobě vyváženého výrobku, by měl být brán v úvahu "přiměřený odpad" a tento odpad by měl být považován za spotřebovaný ve výrobním procesu vyváženého výrobku. Výraz "odpad" se vztahuje na tu část daného vstupu, která nemá nezávislou funkci ve výrobním procesu, není spotřebována ve výrobě vyváženého výrobku (z takových příčin, jako je neefektivnost) a není obnovena, použita nebo prodána tímtéž výrobcem.

5. Zjištění úřadu provádějícího šetření, zda uváděný odpad je "přiměřený", by mělo brát podle situace v úvahu výrobní proces, průměrnou zkušenost výrobního odvětví v zemi vývozu a případně jiné technické faktory. Úřad provádějící šetření by měl mít na mysli, že důležitou otázkou je, zda úřady vyvážejícího Člena vypočítaly rozumně množství odpadu, má-li být toto množství zahrnuto do daňového či celního snížení nebo úlevy.

[1] Vstupy spotřebované ve výrobním procesu jsou fyzicky vložené vstupy, energie, paliva a oleje, použité ve výrobním procesu a katalyzátory, které jsou spotřebovány v průběhu jejich použití k získání vyváženého výrobku.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ SYSTÉMŮ ZPĚTNÝCH ÚHRAD NÁHRADNÍCH VSTUPŮ JAKO VÝVOZNÍCH SUBVENCÍ

I.

Systémy zpětných úhrad mohou umožnit splacení nebo zpětnou úhradu dovozních poplatků za vstupy, spotřebované ve výrobním procesu jiného výrobku, jestliže vývoz tohoto jiného výrobku obsahuje domácí vstupy se stejnou kvalitou a vlastnostmi jako ty, které nahradily dovážené vstupy. Podle odstavce i) Seznamu příkladů vývozních subvencí v příloze I mohou systémy zpětných úhrad náhradních vstupů představovat vývozní subvenci, pokud vedou k nadbytečným zpětným úhradám dovozních poplatků, vybraných původně za dovážené vstupy, za něž je požadována zpětná úhrada.

II.

Při zkoumání systému zpětných úhrad náhradních vstupů jako součásti šetření o vyrovnávacích clech podle této Dohody by měly úřady provádějící šetření postupovat takto:

1. Odstavec i) Seznamu příkladů stanoví, že vstupy z domácího trhu mohou nahradit dovážené vstupy ve výrobě výrobku pro vývoz, pokud jsou tyto vstupy stejné svým množstvím a mají stejnou kvalitu a vlastnosti jako nahrazované dovážené vstupy. Existence ověřovacího systému nebo postupu je důležitá, protože umožňuje vládě vyvážejícího Člena zabezpečit a prokázat, že množství vstupů, za něž je požadována zpětná úhrada, nepřesahuje v jakékoli podobě množství podobného vyváženého výrobku a že neexistuje zpětní úhrada dovozních poplatků nad rámec těch, které byly původně vybrány za dotyčné dovezené vstupy.

2. Existuje-li podezření, že systém zpětných úhrad náhradních vstupů zahrnuje subvenci, měly by úřady provádějící šetření nejdříve určit, zda vláda vyvážejícího Člena zavedla a uplatňuje ověřovací systém nebo postup. Je-li uznáno, že je takový systém nebo postup uplatňován, úřady provádějící šetření by pak měly prošetřit ověřovací postupy, aby zjistily, zda jsou rozumné, účinné pro zamýšlený účel a založené na všeobecně přijatých obchodních praktikách v zemi vývozu. Pokud je uznáno, že postupy vyhovují těmto kritériím a že jsou účinně uplatňovány, nelze předpokládat existenci subvence. Úřady provádějící šetření mohou považovat za nutné provést, v souladu s odstavcem 6 článku 12, určité praktické zkoušky, aby si ověřily informace nebo se ujistily, že ověřovací postupy jsou účinně uplatňovány.

3. Jestliže ověřovací postupy neexistují nebo nejsou rozumné nebo tyto postupy jsou stanoveny a považovány za rozumné, ale je shledáno, že nejsou skutečně uplatňovány nebo jsou uplatňovány neúčinně, může jít o subvenci. V takových případech by mohlo být nutné další zkoumání vyvážejícím Členem, opírající se o skutečné dotčené transakce, aby bylo možno zjistit, zda došlo k nadbytečné platbě. Budou-li to úřady provádějící šetření považovat za nutné, mělo by být provedeno další šetření v souladu s odstavcem 2.

4. Existence ustanovení o zpětných úhradách náhradních vstupů, podle něhož mají vývozci možnost zvolit si určité dovozní dodávky, z nichž je požadována zpětná úhrada, by neměla být sama o sobě považována, že zahrnuje subvenci.

5. Nadbytečná zpětná platba dovozních poplatků ve smyslu odstavce i) je považována za existující, když vlády platily úrok z jakýchkoli peněžních prostředků, navrácených podle jejich systémů zpětných úhrad, v rozsahu skutečně zaplaceného nebo splatného úroku.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

VÝPOČET CELKOVÉHO SUBVENCOVÁNÍ AD VALOREM (ODSTAVEC 1 A) ČLÁNKU 6) [1]

1. Výpočet částky subvence pro účely odstavce 1 a) článku 6 bude prováděn na základě nákladů pro poskytující vládu.

2. Kromě případů, uvedených v odstavcích 3 až 5, bude při zjišťování, zda celková míra subvencování přesahuje 5 % hodnoty výrobku, vypočítána hodnota výrobku jako celková hodnota prodejů přijímající firmy [2] v posledním dvanáctiměsíčním období, z něhož jsou dostupné údaje, předcházejícím období, ve kterém je subvence poskytována [3].

3. Je-li subvence vázána na výrobu nebo prodej daného výrobku, bude hodnota výrobku vypočítána jako celková hodnota prodejů tohoto výrobku přijímající firmou v posledním dvanáctiměsíčním období, z něhož jsou dostupné údaje, předcházejícím období, ve kterém je subvence poskytována.

4. Jestliže přijímající firma teprve zahajuje svou činnost, vážná újma bude považována za existující, jestliže celková míra subvencování překročí 15 % celkových investovaných prostředků. Pro účely tohoto odstavce nepřesahuje počáteční období první rok výroby [4].

5. Nachází-li se přijímající firma v zemi s inflační ekonomikou, bude hodnota výrobku vypočítána jako celkové prodeje přijímající firmy (nebo prodeje příslušného výrobku, pokud je subvence vázána) v předchozím kalendářním roce, upravené o míru inflace za dvanáct měsíců, předcházejících měsíci, ve kterém má být poskytnuta subvence.

6. Při zjišťování celkové míry subvencování v daném roce budou subvence, poskytnuté podle různých programů a různými úřady na území Člena, sečteny.

7. Subvence, poskytnuté před datem vstupu v platnost Dohody o WTO, jejichž přínos je určen do budoucí výroby, budou zahrnuty do celkové míry subvencování.

8. Subvence, které jsou nenapadnutelné podle příslušných ustanovení této Dohody, nebudou zahrnuty do výpočtu částky subvence pro účely odstavce 1 a) článku 6.

[1] Členové by měli podle potřeby usilovat o vzájemné ujednání ve věcech, které nejsou uvedeny v této příloze nebo které vyžadují další vysvětlení pro účely odstavce 1 a) článku 6.

[2] Přijímající firmou je firma na území subvencujícího Člena.

[3] V případě subvencí vázaných k dani musí být hodnota výrobku vypočítána jako celková hodnota prodejů přijímající firmy ve finančním roce, ve kterém bylo opatření spojené s daní provedeno.

[4] Počáteční období činnosti zahrnují případy, kdy byly přijaty finanční závazky k vývoji výrobku nebo výstavbě zařízení pro výrobu výrobků požívajících subvenci, i když výroba ještě nezačala.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

POSTUPY PŘI SBĚRU INFORMACÍ, TÝKAJÍCÍCH SE VÁŽNÉ ÚJMY

1. Každý Člen bude spolupracovat při sběru důkazů, které mají být prošetřeny Výborem nebo jeho pomocnými orgány v řízení podle odstavců 4 až 6 článku 7. Jakmile byla uplatněna ustanovení odstavce 4 článku 7, oznámí sporné strany a každá příslušná třetí členská země DSB organizaci, odpovědnou za správu těchto ustanovení na jejím území, jakož i postupy, které mají být použity v případě žádostí o informace.

2. V případech, kdy jsou záležitosti předloženy DSB podle odstavce 4 článku 7, je DSB povinen na žádost zahájit řízení k získání takových informací od vlády subvencujícího Člena, které jsou zapotřebí ke zjištění existence a částky subvencování, hodnoty celkových prodejů subvencovaných firem, jakož i informací potřebných k rozboru nepříznivých účinků, způsobených subvencovaným výrobkem [1]. Tento proces může podle potřeby zahrnovat kladení otázek vládě subvencujícího Člena a stěžujícího si Člena, aby byly shromážděny informace, jakož i objasněny a upřesněny informace dostupné sporným stranám prostřednictvím oznamovacích postupů stanovených v části VII [2].

3. Projeví-li se účinky na trzích třetí země, může sporná strana shromažďovat informace cestou kladení otázek vládě třetí členské země, které jsou potřebné k provedení rozboru nepříznivých účinků a které nejsou jinak obvykle dostupné od stěžujícího si Člena nebo subvencujícího Člena. Toto ustanovení by mělo být uplatňováno způsobem, který nevyvolává nepřiměřené náklady pro třetí členskou zemi. Zejména se od tohoto Člena neočekává provádění rozboru trhu nebo cen zvláště k tomuto účelu. Informace, která má být poskytnuta, má být již k disposici nebo má být tomuto Členu snadno dostupná (například většina nedávných statistických údajů, které již byly shromážděny příslušnými statistickými službami, ale nebyly ještě publikovány, celní údaje o dovozech a deklarovaných hodnotách dotyčného výrobku atd.). Provádí-li však sporná strana podrobný rozbor trhu na své náklady, úřady třetí členské země budou usnadňovat plnění úkolu osobě nebo firmě provádějící tento rozbor a této osobě nebo firmě bude umožněn přístup ke všem informacím, které nejsou vládou obvykle považovány za důvěrné.

4. DSB určí zástupce, který bude napomáhat procesu shromažďování informací. Jediným úkolem tohoto zástupce bude zabezpečovat včasné shromažďování informací, potřebných k tomu, aby tím bylo usnadněno urychlené následné vypracování mnohostranného přehledu o sporu. Zástupce může zejména navrhnout způsoby nejúčinnějšího vyžadování nezbytných informací a podporovat spolupráci stran.

5. Proces shromažďování informací, vymezený v odstavcích 2 až 4, bude ukončen do 60 dní ode dne, kdy byla záležitost předána DSB podle odstavce 4 článku 7. Informace získané během tohoto procesu budou předloženy skupině odborníků, ustavené DSB v souladu s ustanoveními části X. Tyto informace by měly obsahovat mimo jiné údaje o částce dotyčné subvence (a tam, kde je to vhodné, hodnotu celkových prodejů subvencovaných firem), ceny subvencovaného výrobku, ceny nesubvencovaného výrobku, ceny jiných dodavatelů na trh, změny v nabídce subvencovaného výrobku na dotyčném trhu a změny v podílech na trhu. Měly by rovněž zahrnovat vyvracející důkazy, jakož i dodatečné informace, které skupina odborníků považuje za významné při zpracování závěrů.

6. Nespolupracuje-li subvencující a/nebo třetí členská země při shromažďování informací, stěžující si Člen předloží svůj případ vážné újmy, podložený pro něho dostupnými důkazy, spolu s fakty a okolnostmi nespolupráce subvencující a/nebo třetí členské země. Jestliže pro nespolupráci subvencující a/nebo třetí členské země nejsou informace k dispozici, skupina odborníků může doplnit spis podle potřeby na základě nejlepších informací, dostupných jinak.

7. Při vypracování svého zjištění by měla skupina odborníků z případů nespolupráce kterékoli strany, podílející se na procesu shromažďování informací, vyvodit záporné závěry.

8. Při zjišťování, zda byly použity nejlepší dostupné informace nebo při vyvozování záporných závěrů posoudí skupina odborníků stanovisko zástupce DSB, jmenovaného podle odstavce 4, k rozumnosti požadavků o informace a k úsilí, vynaloženému stranami k splnění těchto požadavků cestou spolupráce a včasného reagování.

9. Nic v procesu shromažďování informací neomezí možnost skupiny odborníků získat takové dodatečné informace, které považuje za podstatné k řádnému vyřešení sporu a které nebyly patřičně vyžádány nebo shromážděny během tohoto procesu. Skupina odborníků by však obvykle neměla vyžadovat dodatečné informace k doplnění zprávy tam, kde by tyto informace podpořily stanovisko jedné strany a neexistence těchto informací ve zprávě je výsledkem nerozumné nespolupráce této strany v procesu shromažďování informací.

[1] V případech, kdy vážná újma musí být prokázána.

[2] Proces shromažďování informací DSB bude brát v úvahu potřebu chránit informace, které jsou svou povahou důvěrné nebo které jsou poskytovány na důvěrném základě kterýmkoli Členem účastnícím se na tomto procesu.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

POSTUPY PŘI ŠETŘENÍ NA MÍSTĚ PODLE ODSTAVCE 6 ČLÁNKU 12

1. Po zahájení šetření by úřady vyvážejícího Člena a firmy, o nichž je známo, že se jich to týká, měly být informovány o úmyslu provést šetření na místě.

2. Je-li úmyslem v mimořádných případech zahrnout do skupiny, provádějící šetření, nevládní experty, měly by být o tom firmy a úřady vyvážejícího Člena informovány. Nevládní experti by měli podléhat účinným sankcím, pokud nedodrží důvěrnou povahu informací.

3. Získání výslovného souhlasu příslušné firmy vyvážejícího Člena dříve, než je termín návštěvy definitivně stanoven, by mělo být obvyklým postupem.

4. Jakmile byl získán souhlas příslušných firem, měly by úřady, provádějící šetření, oznámit úřadům vyvážejícího Člena jména a adresy firem, které mají být navštíveny a dohodnutá data.

5. Příslušným firmám by mělo být s dostatečným předstihem oznámeno, kdy bude návštěva uskutečněna.

6. Návštěvy k vysvětlení dotazníku by měly být uskutečněny pouze na žádost vyvážející firmy. Tato návštěva může být uskutečněna pouze tehdy, jestliže a) úřady dovážejícího Člena o tom informovaly zástupce vlády dotyčného Člena a b) ti proti návštěvě nemají námitky.

7. Vzhledem k tomu, že hlavním účelem šetření na místě je ověření poskytnutých informací nebo získání dalších podrobností, mělo by být prováděno po obdržení odpovědi na dotazník, pokud firma nesouhlasí s opačným postupem a jestliže vláda vyvážejícího Člena byla informována úřady, provádějícími šetření, o předvídané návštěvě a nemá proti ní námitky; dále by mělo být obvyklým postupem upozornit před návštěvou dotyčné firmy na celkovou povahu informací, které budou ověřovány a na jakoukoli další informaci, kterou je nutno poskytnout, což by však nemělo bránit požádat na místě o další podrobnosti s ohledem na informace získané.

8. Žádosti o informace nebo otázky, které byly položeny úřady nebo firmami vyvážejících Členů a jsou podstatné pro úspěšné šetření na místě, by měly být zodpovězeny, kdykoli je to možné, ještě před uskutečněním návštěvy.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

ROZVOJOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ UVÁDĚNÉ V ODSTAVCI 2 A) ČLÁNKU 27

Rozvojovými členskými zeměmi, na které se nevztahují ustanovení odstavce 1 a) článku 3 na základě odstavce 2 a) článku 27, jsou:

a) Nejméně rozvinuté země, určené Organizací spojených národů, které jsou Členy WTO.

b) Každá z následujících rozvojových zemí, která je Členem WTO, bude podléhat ustanovením, která se vztahují na jiné rozvojové členské země podle odstavce 2 b) článku 27, jestliže roční hrubý národní produkt na hlavu dosáhne USD 1000 ročně [1]: Bolívie, Dominikánská republika, Egypt, Filipíny, Ghana, Guatemala, Guayana, Indie, Indonésie, Kamerun, Keňa, Kongo, Maroko, Nikaragua, Nigérie, Pákistán, Pobřeží slonoviny, Senegal, Srí Lanka a Zimbabwe.

[1] Zahrnutí rozvojových členských zemí do seznamu, uvedeného v odstavci b), je založeno na posledních údajích Světové banky o hrubém národním produktu na hlavu.

--------------------------------------------------

Top