EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1793-20230216

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660 (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/2023-02-16

02019R1793 — CS — 16.02.2023 — 007.002


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1793

ze dne 22. října 2019

o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 277 29.10.2019, s. 89)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/625 ze dne 6. května 2020,

  L 144

13

7.5.2020

 M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1540 ze dne 22. října 2020,

  L 353

4

23.10.2020

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/608 ze dne 14. dubna 2021,

  L 129

119

15.4.2021

►M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1900 ze dne 27. října 2021,

  L 387

78

3.11.2021

 M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2246 ze dne 15. prosince 2021,

  L 453

5

17.12.2021

►M6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/913 ze dne 30. května 2022,

  L 158

1

13.6.2022

►M7

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/174 ze dne 26. ledna 2023,

  L 25

36

27.1.2023


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 011, 15.1.2020, s.  3 (2019/1793)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 188, 15.7.2022, s.  152 (2022/913)

►C3

Oprava, Úř. věst. L 030, 2.2.2023, s.  33 (2023/174)
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1793

ze dne 22. října 2019

o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660

(Text s významem pro EHP)ODDÍL 1

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a rozsah působnosti

1.  

Toto nařízení stanoví:

a) 

seznam potravin a krmiv jiného než živočišného původu, které pocházející z určitých třetích zemí a podléhají dočasnému zintenzivnění úředních kontrol při vstupu do Unie, uvedený v příloze I, kódů KN a klasifikací TARIC stanovených v uvedené příloze, v souladu s čl. 47 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625;

b) 

zvláštní podmínky pro vstup následujících kategorií zásilek potravin a krmiv do Unie v důsledku rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů, rezidui pesticidů, pentachlorfenolem a dioxiny a mikrobiologické kontaminace v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 178/2002:

i. 

zásilky potravin a krmiv jiného než živočišného původu ze třetích zemí nebo z částí těchto třetích zemí uvedené v tabulce 1 přílohy II, kódů KN a klasifikace TARIC stanovených v uvedené příloze;

▼M4

ii) 

zásilky potravin sestávajících ze dvou a více složek, které obsahují jakékoli potraviny uvedené v tabulce 1 přílohy II v množství větším než 20 % buď v jednom produktu, nebo v souhrnu takových produktů kódů KN uvedených v tabulce 2 uvedené přílohy z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny;

▼M1

ba) 

pozastavení vstupu potravin a krmiv uvedených v příloze IIa do Unie;

▼B

c) 

pravidla týkající se četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol zásilek potravin a krmiv uvedených v písmenech a) a b) tohoto odstavce;

d) 

pravidla pro metody, které mají být používány pro odběr vzorků a laboratorní analýzy u zásilek potravin a krmiv uvedených v písmenech a) a b) tohoto odstavce, v souladu s čl. 34 odst. 6 písm. a) nařízení (EU) 2017/625;

e) 

pravidla týkající se vzorového úředního osvědčení, které musí doprovázet zásilky potravin a krmiv uvedené v písmenu b) tohoto odstavce, a požadavky na toto úřední osvědčení v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 178/2002;

f) 

pravidla pro vydávání náhradních úředních osvědčení, která musí doprovázet zásilky potravin a krmiv uvedené v písmenu b) tohoto odstavce, v souladu s čl. 90 písm. c) nařízení (EU) 2017/625.

2.  
Toto nařízení se vztahuje na zásilky potravin a krmiv uvedené v odst. 1 písm. a) a b), které jsou určeny k uvedení na trh Unie.

▼M6

3.  

Toto nařízení se nevztahuje na následující kategorie zásilek produktů, pokud jejich čistá hmotnost nepřesahuje 5 kg čerstvých produktů nebo 2 kg jiných produktů:

a) 

zásilky, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro osobní spotřebu nebo použití;

b) 

neobchodní zásilky, které nejsou určeny k uvedení na trh, zasílané fyzickým osobám.

Toto nařízení se nevztahuje na následující kategorie zásilek produktů, pokud jejich čistá hmotnost nepřesahuje 50 kg čerstvých produktů nebo 10 kg jiných produktů:

a) 

zásilky zaslané jako obchodní vzorky, laboratorní vzorky nebo jako výstavní předměty, které nejsou určeny k uvedení na trh;

b) 

zásilky určené k vědeckým účelům.

4.  
Toto nařízení se nevztahuje na potraviny a krmiva uvedené v odst. 1 písm. a) a b) v dopravních prostředcích provozovaných na mezinárodní úrovni, jež nejsou vykládány a jsou určeny ke spotřebě pro posádku a cestující.
5.  
V případě pochybností o zamýšleném použití produktů uvedených v odst. 3 prvním pododstavci nese důkazní břemeno vlastník osobních zavazadel nebo příjemce zásilky.
6.  

Příslušný orgán může od kontrol totožnosti a fyzických kontrol, včetně odběru vzorků a laboratorních analýz, v souladu s tímto nařízením osvobodit zásilky potravin a krmiv jiného než živočišného původu zasílané jako obchodní vzorky, laboratorní vzorky a výstavní předměty a zásilky potravin a krmiv určené k vědeckým účelům, které přesahují hmotnostní limity stanovené v odst. 3 druhém pododstavci a které nejsou určeny k uvedení na trh, pokud:

a) 

je doprovází povolení ke vstupu do Unie předem vydané příslušným orgánem členského státu určení, v němž se uvádí:

i) 

účel vstupu do Unie;

ii) 

místo určení;

iii) 

záruky, že zásilky nebudou uvedeny na trh jako potraviny nebo krmiva;

b) 

provozovatel předloží zásilky na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie;

c) 

příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie informuje příslušný orgán členského státu určení prostřednictvím systému IMSOC o vstupu zásilek.

▼B

Článek 2

Definice

1.  

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a) 

„zásilkou“ se rozumí zásilka podle definice v čl. 3 bodě 37 nařízení (EU) 2017/625;

b) 

„uvedením na trh“ se rozumí uvedení na trh podle definice v čl. 3 bodě 8 nařízení (ES) č. 178/2002.

▼M4

c) 

„zemí původu“ se rozumí:

i) 

země, ze které zboží pochází, ve které bylo zboží vypěstováno, sklizeno nebo vyprodukováno pro potraviny a krmiva uvedené v přílohách z důvodu možného rizika kontaminace mykotoxiny, včetně aflatoxinů, nebo rostlinnými toxiny, nebo z důvodu možného nedodržení maximálních povolených limitů reziduí pesticidů;

ii) 

země, ve které bylo zboží vyprodukováno, vyrobeno nebo zabaleno pro potraviny a krmiva uvedené v přílohách z důvodu rizika výskytu salmonel nebo z důvodu jiných nebezpečí, než jsou uvedena v bodě i).

▼M6 —————

▼B

Článek 3

Odběry vzorků a analýzy

Odběry vzorků a analýzy prováděné příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly nebo na kontrolních místech uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 v rámci fyzických kontrol zásilek potravin a krmiv uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) nebo ve třetích zemích za účelem získání výsledků analýz, které musí doprovázet zásilky potravin a krmiv uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), jak stanoví toto nařízení, se provádějí v souladu s těmito požadavky:

a) 

u potravin uvedených v přílohách I a II z důvodu možného rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů se odběr vzorků a analýzy provádí v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006;

b) 

u krmiv uvedených v přílohách I a II z důvodu možného rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů se odběr vzorků a analýzy provádí v souladu s nařízením (ES) č. 152/2009;

c) 

u potravin a krmiv uvedených v přílohách I a II z důvodu možného nedodržení maximálních povolených limitů reziduí pesticidů se odběr vzorků provádí v souladu se směrnicí 2002/63/ES;

d) 

u guarové gumy uvedené v příloze II z důvodu možné kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny se odběr vzorků pro analýzu pentachlorfenolu provádí v souladu se směrnicí 2002/63/ES a odběr vzorků a analýzy pro kontrolu dioxinů v krmivech se provádí v souladu s nařízením (ES) č. 152/2009;

e) 

u potravin uvedených v přílohách I a II z důvodu rizika výskytu salmonel se odběr vzorků a analýzy pro tlumení salmonel provádějí v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III;

f) 

metody odběru vzorků a analýzy uvedené v poznámkách pod čarou k přílohám I a II se použijí v souvislosti s jinými nebezpečími než uvedenými v písmenech a), b), c), d) a e).

Článek 4

Propuštění do volného oběhu

Celní orgány umožní propuštění zásilek potravin a krmiv uvedených v přílohách I a II do volného oběhu pouze po předložení řádně finalizovaného společného zdravotního vstupního dokladu (CHED) uvedeného v čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625, který potvrzuje, že zásilka je v souladu s příslušnými pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení.ODDÍL 2

DOČASNÉ ZINTENZIVNĚNÍ ÚŘEDNÍCH KONTROL NA STANOVIŠTÍCH HRANIČNÍ KONTROLY A NA KONTROLNÍCH MÍSTECH U URČITÝCH POTRAVIN A KRMIV Z URČITÝCH TŘETÍCH ZEMÍ

Článek 5

Seznam potravin a krmiv jiného než živočišného původu

1.  
Zásilky potravin a krmiv uvedené v příloze I podléhají dočasnému zintenzivnění úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly při jejich vstupu do Unie a na kontrolních místech.
2.  
Identifikace potravin a krmiv uvedených v odstavci 1 za účelem úředních kontrol se provádí na základě kódů kombinované nomenklatury a třídění TARIC uvedených v příloze I.

Článek 6

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol

1.  
Příslušné orgány na stanovištích hraniční kontroly a na kontrolních místech uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 provádějí kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek potravin a krmiv uvedených v příloze I, včetně odběru vzorků a laboratorních analýz s četností stanovenou v uvedené příloze.
2.  
Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovená v určité položce v příloze I se použije jako celková četnost pro všechny produkty spadající do uvedené položky.ODDÍL 3

▼M1

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO VSTUP A POZASTAVENÍ VSTUPU URČITÝCH POTRAVIN A KRMIV Z URČITÝCH TŘETÍCH ZEMÍ DO UNIE

▼B

Článek 7

Vstup do Unie

1.  
Zásilky potravin a krmiv uvedené v příloze II mohou vstoupit do Unie pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto oddíle.
2.  
Identifikace potravin a krmiv uvedených v odstavci 1 za účelem úředních kontrol se provádí na základě kódů kombinované nomenklatury a třídění TARIC uvedených v příloze II.
3.  
Zásilky uvedené v odstavci 1 podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly při jejich vstupu do Unie a na kontrolních místech.

Článek 8

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol

1.  
Příslušné orgány na stanovišti hraniční kontroly a na kontrolních místech uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 provádějí kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek potravin a krmiv uvedených v příloze II, včetně odběru vzorků a laboratorních analýz s četností stanovenou v uvedené příloze.
2.  
Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovená v určité položce v příloze II se použije jako celková četnost pro všechny produkty spadající do uvedené položky.

▼M4

3.  
Potraviny sestávající ze dvou nebo více složek uvedené v tabulce 2 přílohy II, které obsahují produkty, jež spadají pouze do jedné položky v tabulce 1 přílohy II, podléhají celkové četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovené v tabulce 1 přílohy II pro uvedenou položku.
4.  
Potraviny sestávající ze dvou nebo více složek uvedené v tabulce 2 přílohy II, které obsahují produkty, jež spadají do několika položek pro totéž nebezpečí v tabulce 1 přílohy II, podléhají nejvyšší celkové četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovené v tabulce 1 přílohy II pro tyto položky.

▼B

Článek 9

Identifikační kód

1.  
Každá zásilka potravin a krmiv uvedených v příloze II musí být označena identifikačním kódem.
2.  
Uvedeným identifikačním kódem se označí každý jednotlivý pytel nebo obal v zásilce.
3.  
Odchylně od odstavce 2 pro zásilky potravin a krmiv uvedené v příloze II z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny platí, že pokud obal obsahuje více menších balení, pak není nutné, aby identifikační kód zásilky byl jednotlivě uveden na všech samostatných menších baleních, jestliže je uveden alespoň na obalu obsahujícím tato menší balení.

Článek 10

Výsledky odběrů vzorků a analýz provedených příslušnými orgány třetí země

1.  
Každá zásilka potravin a krmiv uvedených v příloze II musí být doprovázena výsledky odběru vzorků a analýz provedených na této zásilce příslušnými orgány třetí země původu nebo země, ze které je zásilka odesílána, pokud je tato země jiná než země původu.
2.  

Na základě výsledků uvedených v odstavci 1 příslušné orgány zajistí:

a) 

soulad s nařízením (ES) č. 1881/2006 a směrnicí 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity příslušných mykotoxinů u zásilek potravin a krmiv uvedených v příloze II z důvodu rizika jejich kontaminace mykotoxiny;

b) 

soulad s nařízením (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pesticidů u zásilek potravin a krmiv uvedených v příloze II z důvodu rizika jejich kontaminace rezidui pesticidů;

c) 

že produkt neobsahuje více než 0,01  mg/kg pentachlorfenolu (PCP) u zásilek potravin a krmiv uvedených v příloze II z důvodu rizika kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny;

d) 

nepřítomnost salmonel v 25 g u zásilek potravin uvedených v příloze II z důvodu rizika mikrobiologické kontaminace salmonelami.

3.  
Každá zásilka potravin a krmiv uvedených v příloze II z důvodu rizika kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny musí být doprovázena analytickou zprávou, která musí splňovat požadavky stanovené v příloze II.

Tato analytická zpráva musí obsahovat výsledky analýz uvedených v odstavci 1.

4.  
Výsledky odběru vzorků a analýz uvedené v odstavci 1 musí být opatřeny identifikačním kódem zásilky, k níž se vztahují, podle čl. 9 odst. 1.
5.  
Analýzy uvedené v odstavci 1 musí provádět laboratoře akreditované v souladu s normou ISO/IEC 17025 „Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří“.

▼M3

Článek 11

Úřední osvědčení

1.  
Každá zásilka potravin a krmiv uvedených v příloze II musí být doprovázena úředním osvědčením v souladu se vzorem uvedeným v příloze IV (dále jen „úřední osvědčení“).
2.  

Úřední osvědčení musí splňovat tyto požadavky:

a) 

úřední osvědčení musí být vystaveno příslušným orgánem třetí země původu nebo třetí země, z níž je zásilka odesílána, pokud je tato země jiná než země původu;

b) 

v úředním osvědčení musí být uveden identifikační kód zásilky, k níž se vztahuje, podle čl. 9 odst. 1;

c) 

úřední osvědčení musí být opatřeno podpisem osvědčujícího úředníka a úředním razítkem;

d) 

pokud úřední osvědčení obsahuje několik prohlášení nebo alternativní prohlášení, osvědčující úředník prohlášení, která nejsou relevantní, proškrtne, parafuje a orazítkuje nebo je z osvědčení zcela odstraní;

e) 

úřední osvědčení sestává z:

i) 

jednoho listu papíru;

ii) 

několika listů papíru, přičemž všechny listy tvoří jeden nedělitelný celek;

iii) 

řady po sobě jdoucích očíslovaných stran tak, aby bylo zjevné, že jde o určitou stranu konečného počtu;

f) 

pokud úřední osvědčení sestává z řady po sobě jdoucích stran, jak je uvedeno v písm. e) bodě iii) tohoto odstavce, na každé straně se uvede jedinečný kód podle čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 a podpis osvědčujícího úředníka a úřední razítko;

g) 

úřední osvědčení se předkládá příslušnému orgánu stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie, kde je zásilka podrobena úředním kontrolám;

h) 

úřední osvědčení se vydá dříve, než zásilka, k níž se vztahuje, přestane být pod kontrolou příslušných orgánů třetí země, které osvědčení vydaly;

i) 

úřední osvědčení se vyhotoví v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž se nachází stanoviště hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie;

j) 

platnost úředního osvědčení nesmí být delší než čtyři měsíce ode dne vydání a v žádném případě ne delší než šest měsíců od data výsledků laboratorních analýz uvedených v čl. 10 odst. 1.

3.  
Odchylně od odst. 2 písm. i) může členský stát souhlasit s tím, aby byla úřední osvědčení vyhotovena v jiném úředním jazyce Unie a, je-li to nezbytné, opatřena ověřeným překladem.
4.  
Podpis a razítko jiné než reliéfní nebo vodoznaky, na něž odkazuje odst. 2 písm. c), jsou v jiné barvě než barva tisku.
5.  
Ustanovení odst. 2 písm. c) až g) a odstavce 4 se nepoužijí na elektronická úřední osvědčení vydaná v souladu s požadavky čl. 39 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 ( 1 ).
6.  
Ustanovení odst. 2 písm. d), e) a f) se nepoužijí na úřední osvědčení vydaná v tištěné podobě a vyplněná v systému TRACES a z tohoto systému vytištěná.
7.  
Příslušné orgány mohou vydat náhradní úřední osvědčení pouze v souladu s pravidly stanovenými v článku 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2235 ( 2 ).
8.  
Úřední osvědčení se vyplní podle poznámek uvedených v příloze IV.

▼M1

Článek 11a

Pozastavení vstupu do Unie

1.  
Členské státy zakáží vstup potravin a krmiv uvedených v příloze IIa do Unie.
2.  
Odstavec 1 se vztahuje na potraviny a krmiva určené k uvedení na trh Unie a na potraviny a krmiva určené k soukromému použití nebo spotřebě v rámci celního území Unie.

▼BODDÍL 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

▼M4

Článek 12

Aktualizace příloh

Komise pravidelně přezkoumává seznamy uvedené v přílohách I, II a IIa v období nepřesahujícím šest měsíců s cílem zohlednit nové informace týkající se rizik a nesouladu.

▼B

Článek 13

Zrušení

1.  
Nařízení (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 a (EU) 2018/1660 se zrušují s účinkem od 14. prosince 2019.
2.  
Odkazy na nařízení (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 a (EU) 2018/1660 se považují za odkazy na toto nařízení.
3.  
Odkazy na „určené místo vstupu ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 669/2009“ nebo na „určené místo vstupu“ v aktech jiných než uvedených v odstavci 1 se považují za odkazy na „stanoviště hraniční kontroly“ ve smyslu čl. 3 bodu 38 nařízení (EU) 2017/625.
4.  
Odkazy na „společný vstupní doklad uvedený v čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 669/2009“, na „společný vstupní doklad uvedený v příloze II nařízení (ES) č. 669/2009“ nebo na „společný vstupní doklad“ v aktech jiných než uvedených v odstavci 1 se považují za odkazy na „společný zdravotní vstupní doklad“ ve smyslu článku 56 nařízení (EU) 2017/625.
5.  
Odkazy na definici stanovenou v čl. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 669/2009 v aktech jiných než uvedených v odstavci 1 se považují za odkazy na definici „zásilky“ stanovenou v čl. 3 bodě 37 nařízení (EU) 2017/625.

▼C3

Článek 14

Přechodné období

Zásilky podzemnice olejné a výrobků z podzemnice olejné z Bolívie, listů curry (Bergera/Murrava koenigii) z Indie, vodnice (Brassica rapa ssp. rapa) z Libanonu, sezamových semen z Nigérie, výtažku z vanilky ze Spojených států amerických a okry z Vietnamu, které byly odeslány ze země původu nebo z jiné třetí země, pokud se tato liší od země původu, přede dnem vstupu prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/174 ( 3 ) v platnost, mohou vstoupit do Unie do dne 16. dubna 2023, aniž jsou k nim připojeny výsledky odběru vzorků a analýz a úřední osvědčení stanovené v článcích 10 a 11.

▼B

Článek 15

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M7
PŘÍLOHA I

Potraviny a krmiva jiného než živočišného původu, které pocházejí z určitých třetích zemí a podléhají dočasnému zintenzivnění úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly a na kontrolních místechŘádek

Země původu

Potraviny a krmiva (zamýšlené použití)

Kód KN (1)

Třídění TARIC

Riziko

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol (%)

1

Ázerbájdžán (AZ)

— Lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce

0802 21 00

 

Aflatoxiny

20

— Lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky

0802 22 00

 

— Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy

ex 0813 50 39 ;

70

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

— Pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

— Lískové ořechy jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98 ;

15

— Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

40

— Olej z lískových ořechů

ex 1515 90 99

20

(Potraviny)

 

 

2

Brazílie (BR)

— Para ořechy ve skořápce

0801 21 00 ;

 

Aflatoxiny

50

— Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující para ořechy ve skořápce

ex 0813 50 31 ;

20

ex 0813 50 39 ;

20

ex 0813 50 91 ;

20

(Potraviny)

ex 0813 50 99

20

— Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Rezidua pesticidů (3)

30

— Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

— Arašídové máslo

2008 11 10

 

— Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

 

2008 11 96 ;

 

2008 11 98

 

— Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

— Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

— Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

3

Pobřeží slonoviny (CI)

Palmový olej

1511 10 90

 

Barviva Sudan (16)

20

(Potraviny)

1511 90 11

 

 

ex 1511 90 19

90

 

1511 90 99

 

4

Čína (CN)

— Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

10

— Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

— Arašídové máslo

2008 11 10

 

— Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

 

2008 11 96 ;

 

2008 11 98

 

— Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

— Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

— Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

Sladká paprika (Capsicum annuum)

(Potraviny – drcené nebo mleté)

ex 0904 22 00

11

Salmonely (4)

10

Čaj, též aromatizovaný

(Potraviny)

0902

 

Rezidua pesticidů (3) (5)

20

5

Kolumbie (CO)

Mučenka (Passiflora ligularisPassiflora edulis)

(Potraviny)

ex 0810 90 20

30

Rezidua pesticidů (3)

10

6

Egypt (EG)

— Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Rezidua pesticidů (3) (6)

20

— Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

Pomeranče

(Potraviny – čerstvé nebo sušené)

0805 10

 

Rezidua pesticidů (3)

20

7

Gruzie (GE)

— Lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce

0802 21 00

 

Aflatoxiny

30

— Lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky

0802 22 00

 

— Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy

ex 0813 50 39 ;

70

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

— Pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

— Lískové ořechy jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98 ;

15

— Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

40

— Olej z lískových ořechů

ex 1515 90 99

20

(Potraviny)

 

 

8

Izrael (IL) (18)

Bazalka (Ocimum basilicum)

(Potraviny)

ex 12 11 90 86

20

Rezidua pesticidů (3)

10

Máta (Mentha)

(Potraviny)

ex 12 11 90 86

30

Rezidua pesticidů (3)

10

9

Indie (IN)

Listy pepře betelového (Piper betle L.)

(Potraviny)

ex 1404 90 00  (10)

10

Salmonely (6)

30

Okra

ex 0709 99 90 ;

20

Rezidua pesticidů (3) (7) (15)

20

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0710 80 95

30

Moringa olejodárná (Moringa oleifera)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

10

75

Rezidua pesticidů (3)

10

Rýže

(Potraviny)

1006

 

Aflatoxiny a

ochratoxin A

5

Rezidua pesticidů (3)

5

Fazole

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Rezidua pesticidů (3)

20

Kvajáva (Psidium guajava)

(Potraviny)

ex 0804 50 00

30

Rezidua pesticidů (3)

20

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

(Potraviny – sušené koření)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatoxiny

30

10

Keňa (KE)

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 20

 

Rezidua pesticidů (3)

10

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 

 

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

Rezidua pesticidů (3)

20

ex 0710 80 59

20

11

Jižní Korea (KR)

Doplňky stravy obsahující rostlinné látky (17)

(Potraviny)

ex  13 02

ex  21 06

 

Rezidua pesticidů (15)

30

12

Šrí Lanka (LK)

Gotukola (Centella asiatica)

(Potraviny)

ex 1211 90 86

60

Rezidua pesticidů (3)

30

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Potraviny)

ex 0709 99 90

35

Rezidua pesticidů (3)

30

13

Madagaskar (MG)

Fazole (Vigna unguiculata)

(Potraviny)

0713 35 00

 

Rezidua pesticidů (3)

10

14

Malajsie (MY)

Jackfruit (Artocarpus heterophyllus)

(Potraviny – čerstvé)

ex 0810 90 20

20

Rezidua pesticidů (3)

50

— Svatojánský chléb (rohovník)

1212 92 00

 

Rezidua pesticidů (15)

30

— Semena svatojánského chleba, nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá

1212 99 41

— Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba, též upravené

(Potraviny a krmiva)

1302 32 10

15

Nigérie (NG)

Melounová (egusi, Citrullus spp.) jádra a produkty z nich vyrobené

(Potraviny)

ex 1207 70 00 ;

10

Aflatoxiny

30

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

16

Pákistán (PK)

Směsi koření

(Potraviny)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Aflatoxiny

50

Rýže

(Potraviny)

1006

 

Aflatoxiny a

ochratoxin A

10

Rezidua pesticidů (3)

5

17

Rwanda (RW)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

Rezidua pesticidů (3)

20

ex 0710 80 59

20

18

Senegal (SN)

— Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

— Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

— Arašídové máslo

2008 11 10

 

— Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

— Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

— Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

— Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

19

Thajsko (TH)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

Rezidua pesticidů (3) (8)

30

ex 0710 80 59

20

20

Turecko (TR)

Citrony (Citrus limon,

Citrus limonum)

( Potraviny – čerstvé, chlazené nebo sušené )

0805 50 10

 

Rezidua pesticidů (3)

30

Grapefruity

(Potraviny)

0805 40 00

 

Rezidua pesticidů (3)

30

Granátová jablka

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 75

30

Rezidua pesticidů (3) (9)

20

— Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Rezidua pesticidů (3) (10)

20

— Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná meruňková jádra určená k uvedení na trh pro konečného spotřebitele (11) (12)

(Potraviny)

ex 1212 99 95

20

Kyanid

50

— Semena římského kmínu

0909 31 00

 

Pyrrolizidinové alkaloidy

20

— Semena římského kmínu, drcená nebo mletá

(Potraviny)

0909 32 00

 

Sušené oregano

(Potraviny)

ex 1211 90 86

40

Pyrrolizidinové alkaloidy

20

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Salmonely (2)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

21

Uganda (UG)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

Rezidua pesticidů (3)

50

ex 0710 80 59

20

Rezidua pesticidů (15)

10

22

Spojené státy americké (US)

— Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

20

— Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

— Arašídové máslo

2008 11 10

 

— Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

— Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

— Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

— Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

23

Uzbekistán (UZ)

Sušené meruňky

0813 10 00

 

Siřičitany (13)

50

Meruňky, jinak upravené nebo konzervované

2008 50

(Potraviny)

 

24

Vietnam (VN)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

Rezidua pesticidů (3) (14)

50

ex 0710 80 59

20

 

 

(1)   

V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů, označuje se kód KN předponou „ex“.

(2)   

Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. a).

(3)   

Rezidua alespoň těch pesticidů, které jsou uvedeny v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), která mohou být zjištěna multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu).

(4)   

Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. b).

(5)   

Rezidua tolfenpyradu.

(6)   

Rezidua dikofolu (suma izomerů p, p’ a o, p’), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitů obsahujících 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu, vyjádřeno jako prochloraz), thiofanát-methylu a triforinu.

(7)   

Rezidua diafenthiuronu.

(8)   

Rezidua formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)), prothiofosu a triforinu.

(9)   

Rezidua prochlorazu.

(10)   

Rezidua diafenthiuronu, formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)) a thiofanát-methylu.

(11)   

„Nezpracované produkty“ podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(12)   

„Uvádění na trh“ a „konečný spotřebitel“ podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(13)   

Referenční metody: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 nebo ISO 5522:1981.

(14)   

Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), fenthoátu a kvinalfosu.

(15)   

Rezidua ethylenoxidu (suma ethylenoxidu a 2-chlorethanolu, vyjádřeno jako ethylenoxid). U potravinářských přídatných látek se použije maximální limit reziduí (MLR) 0,1 mg/kg (mez stanovitelnosti, LOQ). Zákaz používání ethylenoxidu je stanoven v nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(16)   

Pro účely této přílohy se „barvivy Sudan“ rozumí tyto chemické látky: i) Sudan I (číslo CAS 842-07-9); ii) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (číslo CAS 85-86-9); iv) šarlatová červeň nebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6). Obsah reziduí barviv Sudan, při použití analytické metody s LOQ, musí být nižší než 0,5 mg/kg.

(17)   

Hotové výrobky i suroviny obsahující rostlinné látky určené pro výrobu doplňků stravy, které jsou deklarovány pod kódy KN uvedenými ve sloupci „Kód KN“.

(18)   

Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou po 5. červnu 1967 pod správou Státu Izrael, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.
PŘÍLOHA II

Potraviny a krmiva z určitých třetích zemí podléhající zvláštním podmínkám pro vstup do Unie z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů, rezidui pesticidů, pentachlorfenolem, dioxiny, barvivy Sudan a rhodaminem B a mikrobiologické kontaminace

1.    Potraviny a krmiva jiného než živočišného původu uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) bodě i)Řádek

Země původu

Potraviny a krmiva (zamýšlené použití)

Kód KN (1)

Třídění TARIC

Riziko

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol (%)

1

Bangladéš (BD)

Potraviny obsahující listy pepře betelového (Piper betle) nebo z nich sestávající

(Potraviny)

ex 1404 90 00  (9)

10

Salmonely (6)

50

2

Bolívie (BO)

— Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

 

 

— Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

— Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

— Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

 

Aflatoxiny

50

2008 11 96 ;

 

2008 11 98

 

— Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

 

 

— Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

 

 

— Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

 

 

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

3

Brazílie (BR)

Černý pepř (Piper nigrum)

(Potraviny – nedrcené ani

nemleté)

ex 0904 11 00

10

Salmonely (2)

50

4

Čína (CN)

Xanthan

(Potraviny a krmiva)

ex 3913 90 00

40

Rezidua pesticidů (10)

20

5

Dominikánská

republika (DO)

Lilek (Solanum

melongena)

0709 30 00

 

Rezidua pesticidů (4)

50

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 

 

— Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10

 

Rezidua pesticidů (4) (13)

50

0710 80 51

 

— Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

Fazole (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0708 20 00

10

Rezidua pesticidů (4) (12)

30

ex 0710 22 00

10

 

 

— Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

 

 

— Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

— Arašídové máslo

2008 11 10

 

6

Egypt (EG)

— Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

Aflatoxiny

20

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

ex 2008 19 99

50

— Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

 

 

 

 

— Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

— Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

7

Etiopie (ET)

— Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta

0904

 

Aflatoxiny

50

— Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření

(Potraviny – sušené koření)

0910

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Salmonely (6)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

8

Ghana (GH)

— Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

— Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

— Arašídové máslo

2008 11 10

 

— Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

 

2008 11 96 ;

 

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

ex 2008 19 99

50

— Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

— Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

— Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

Palmový olej

1511 10 90

 

Barviva Sudan (11)

50

(Potraviny)

1511 90 11

 

 

ex 1511 90 19

90

 

1511 90 99

 

9

Gambie (GM)

— Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

— Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

— Arašídové máslo

2008 11 10

— Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

ex 2008 19 99

50

— Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

 

 

— Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

— Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

10

Indonésie (ID)

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

(Potraviny – sušené koření)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatoxiny

30

11

Indie (IN)

Listy curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Potraviny – čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené)

ex 1211 90 86

10

Rezidua pesticidů (4) (13)

50

 

 

 

 

Papriky rodu Capsicum (sladké nebo jiné než sladké)

0904 21 10

 

 

 

ex 0904 22 00

11; 19

 

 

(Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)

ex 0904 21 90

20

Aflatoxiny

10

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

 

 

— Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

 

 

— Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

 

 

— Arašídové máslo

2008 11 10

 

 

 

— Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

 

 

 

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

Aflatoxiny

50

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

— Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

 

 

— Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

 

 

— Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

 

 

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

Rezidua pesticidů (4) (5)

20

ex 0710 80 59

20

Sezamová semena

(Potraviny a krmiva)

1207 40 90

 

Salmonely (6)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

Rezidua pesticidů (10)

50

— Svatojánský chléb (rohovník)

1212 92 00

 

Rezidua pesticidů (10)

20

— Semena svatojánského chleba, nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá

1212 99 41

— Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba, též upravené

(Potraviny a krmiva)

1302 32 10

Guarová guma

(Potraviny a krmiva)

ex 1302 32 90

 

Rezidua pesticidů (10)

20

Pentachlorfenol a dioxiny (3)

5

Směsi potravinářských přídatných látek obsahující karubin nebo guarovou gumu

(Potraviny)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Rezidua pesticidů (10)

20

Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta

(Potraviny – sušené koření)

0904

 

Rezidua pesticidů (10)

20

Vanilka

(Potraviny – sušené koření)

0905

 

Rezidua pesticidů (10)

20

Skořice a květy skořicovníku

(Potraviny – sušené koření)

0906

 

Rezidua pesticidů (10)

20

Hřebíček (celé plody, květy a stopky)

(Potraviny – sušené koření)

0907

 

Rezidua pesticidů (10)

20

Muškátový oříšek, muškátový květ a kardamom

(Potraviny – sušené koření)

0908

 

Rezidua pesticidů (10)

20

Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, římského kmínu nebo kořenného kmínu a jalovcové bobulky

(Potraviny – sušené koření)

0909

 

Rezidua pesticidů (10)

20

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření

(Potraviny – sušené koření)

0910

 

Rezidua pesticidů (10)

20

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice

(Potraviny)

2103

 

Rezidua pesticidů (10)

20

Uhličitan vápenatý

(Potraviny a krmiva)

ex 2106 90 92/98

ex 2530 90 00

ex 2836 50 00

 

Rezidua pesticidů (10)

30

Doplňky stravy obsahující rostlinné látky (14)

(Potraviny)

ex  13 02

ex  21 06

 

Rezidua pesticidů (10)

20

12

Írán (IR)

— Pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

Aflatoxiny

50

— Pistácie bez skořápky

0802 52 00

 

— Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

— Pasta z pistácií

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

— Pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

— Mouka, krupice a prášek z pistácií

ex 1106 30 90

50

 

 

(Potraviny)

 

 

13

Jižní Korea (KR)

Instantní nudle obsahující koření/ochucovadla nebo omáčky

(Potraviny)

ex 1902 30 10

30

Rezidua pesticidů (10)

20

14

Libanon (LB)

Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové)

ex 2001 90 97

11; 19

Rhodamin B (15)

50

Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované ve slaném nálevu nebo kyselině citronové, nezmrazené)

ex 2005 99 80

93

Rhodamin B (15)

50

15

Šrí Lanka (LK)

Papriky rodu Capsicum

(sladké nebo jiné než sladké)

(Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)

0904 21 10

 

Aflatoxiny

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11; 19

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

16

Malajsie (MY)

Směsi potravinářských přídatných látek obsahující karubin

(Potraviny)

ex 2106 90 92

 

Rezidua pesticidů (10)

20

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

17

Nigérie (NG)

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Salmonely (6)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

18

Pákistán (PK)

Papriky rodu Capsicum (jiné než sladké)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

Rezidua pesticidů (4)

20

ex 0710 80 59

20

19

Súdán (SD)

— Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Aflatoxiny

50

— Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

— Arašídové máslo

2008 11 10

 

— Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

 

2008 11 96 ;

 

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

ex 2008 19 99

50

— Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

 

 

 

 

— Mouka a krupice z podzemnice olejné

ex 1208 90 00

20

— Pasta z podzemnice olejné

ex 2007 10 10

80

(Potraviny a krmiva)

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

Sezamová semena

1207 40 90

 

Salmonely (6)

50

(Potraviny)

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

20

Turecko (TR)

— Sušené fíky

0804 20 90

 

Aflatoxiny

30

— Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující fíky

ex 0813 50 99

50

— Sušená pasta z fíků

ex 2007 10 10 ;

50

 

ex 2007 10 99 ;

20

 

ex 2007 99 39 ;

01; 02

 

ex 2007 99 50 ;

31

 

ex 2007 99 97

21

— Sušené fíky, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

 

ex 2008 97 18 ;

11

 

ex 2008 97 32 ;

11

 

ex 2008 97 34 ;

11

 

ex 2008 97 36 ;

11

 

ex 2008 97 38 ;

11

 

ex 2008 97 51 ;

11

 

ex 2008 97 59 ;

11

 

ex 2008 97 72 ;

11

 

ex 2008 97 74 ;

11

 

ex 2008 97 76 ;

11

 

ex 2008 97 78 ;

11

 

ex 2008 97 92 ;

11

 

ex 2008 97 93 ;

11

 

ex 2008 97 94 ;

11

 

ex 2008 97 96 ;

11

 

ex 2008 97 97 ;

11

 

ex 2008 97 98 ;

11

 

ex 2008 99 28 ;

10

 

ex 2008 99 34 ;

10

 

ex 2008 99 37 ;

10

 

ex 2008 99 40 ;

10

 

ex 2008 99 49 ;

60

 

ex 2008 99 67 ;

95

 

ex 2008 99 99

60

— Mouka, krupice a prášek ze sušených fíků

ex 1106 30 90

60

(Potraviny)

 

 

— Pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

Aflatoxiny

50

— Pistácie bez skořápky

0802 52 00

 

— Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

— Pasta z pistácií

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

— Pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

— Mouka, krupice a prášek z pistácií

ex 1106 30 90

50

(Potraviny)

 

 

Listy révy vinné

(Potraviny)

ex 2008 99 99

11; 19

Rezidua pesticidů (4) (7)

50

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum); klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy

(Potraviny – čerstvé nebo sušené)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Rezidua pesticidů (4)

20

Pomeranče

(Potraviny – čerstvé nebo sušené)

0805 10

 

Rezidua pesticidů (4)

20

— Svatojánský chléb (rohovník)

1212 92 00

 

Rezidua pesticidů (10)

20

— Semena svatojánského chleba, nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá

1212 99 41

— Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba, též upravené

(Potraviny a krmiva)

1302 32 10

Směsi potravinářských přídatných látek obsahující karubin

(Potraviny)

ex 2106 90 92

ex 3824 99 93

ex 2106 90 98

ex 3824 99 96

 

Rezidua pesticidů (10)

20

21

Uganda (UG)

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Salmonely (6)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

22

Spojené státy americké (US)

Výtažek z vanilky

(Potraviny)

1302 19 05

 

Rezidua pesticidů (10)

20

23

Vietnam (VN)

Okra

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 99 90 ;

20

Rezidua pesticidů (4) (8)

50

ex 0710 80 95

30

Pitahaya (dračí ovoce)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 20

10

Rezidua pesticidů (4) (8)

20

Instantní nudle obsahující koření/ochucovadla nebo omáčky

(Potraviny)

ex 1902 30 10

30

Rezidua pesticidů (10)

20

(1)   

V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů, označuje se kód KN předponou „ex“.

(2)   

Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. b).

(3)   

Analytickou zprávu uvedenou v čl. 10 odst. 3 vydá laboratoř akreditovaná v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 pro analýzu pentachlorfenolu (PCP) v potravinách a krmivech.


Analytická zpráva musí obsahovat:


a)  výsledky odběru vzorků a analýzy na přítomnost PCP provedených příslušnými orgány země původu nebo země, z níž je zásilka odesílána, pokud je uvedená země jiná než země původu;

b)  údaj o nejistotě měření analytického výsledku;

c)  mez detekce (LOD) analytické metody a

d)  mez stanovitelnosti (LOQ) analytické metody.


Extrakce před analýzou se uskuteční pomocí okyseleného rozpouštědla. Analýza se provede v souladu se změněnou verzí metody QuEChERS, která je popsána na internetových stránkách referenčních laboratoří Evropské unie pro rezidua pesticidů, nebo v souladu se stejně spolehlivou metodou.

(4)   

Rezidua alespoň těch pesticidů, které jsou uvedeny v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), která mohou být zjištěna multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu).

(5)   

Rezidua karbofuranu.

(6)   

Odběr vzorků a analýzy se provedou v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III bodě 1 písm. a).

(7)   

Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) a metrafenonu.

(8)   

Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), fenthoátu a kvinalfosu.

(9)   

Potraviny obsahující listy pepře betelového (Piper betle) nebo z nich sestávající, deklarované mimo jiné pod kódem KN 1404 90 00.

(10)   

Rezidua ethylenoxidu (suma ethylenoxidu a 2-chlorethanolu, vyjádřeno jako ethylenoxid). U potravinářských přídatných látek se použije MLR 0,1 mg/kg (LOQ). Zákaz používání ethylenoxidu je stanoven v nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(11)   

Pro účely této přílohy se „barvivy Sudan“ rozumí tyto chemické látky: i) Sudan I (číslo CAS 842-07-9); ii) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (číslo CAS 85-86-9); iv) šarlatová červeň nebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6). Obsah reziduí barviv Sudan, při použití analytické metody s LOQ, musí být nižší než 0,5 mg/kg.

(12)   

Rezidua amitrazu (amitraz včetně metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako amitraz), diafenthiuronu, dikofolu (suma izomerů p, p’ a o, p’) a dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu).

(13)   

Rezidua acefátu.

(14)   

Hotové výrobky i suroviny obsahující rostlinné látky určené pro výrobu doplňků stravy, které jsou deklarovány pod kódy KN uvedenými ve sloupci „Kód KN“.

(15)   

Pro účely této přílohy musí být obsah reziduí rhodaminu B, při použití analytické metody s LOQ, nižší než 0,1 mg/kg.

2.    Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) bodě ii)Řádek

Potraviny sestávající ze dvou nebo více složek, které obsahují jakékoli jednotlivé produkty uvedené v tabulce v bodě 1 z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny v množství větším než 20 % buď v jednom produktu, nebo v souhrnu produktů uvedených na seznamu

 

Kód KN (1)

Popis (2)

1

ex 1704 90

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao, jiné než žvýkací guma, též obalené cukrem

2

ex  18 06

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

3

ex  19 05

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

(1)   

V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů, označuje se kód KN předponou „ex“.

(2)   

Popis zboží uvedený ve sloupci s popisem v kombinované nomenklatuře v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

▼M4
PŘÍLOHA IIa

Potraviny a krmiva z určitých třetích zemí, jejichž vstup do Unie je podle článku 11a pozastavenŘádek

Potraviny a krmiva

(zamýšlené použití)

Kód KN

Třídění TARIC

Země původu

Riziko

1

— Potraviny sestávající ze sušených fazolí

(Potraviny)

— 0713 35 00

— 0713 39 00

— 0713 90 00

 

Nigérie (NG)

Rezidua pesticidů

▼B
PŘÍLOHA III

1)    Postupy pro odběr vzorků a analytické referenční metody uvedené v čl. 3 písm. e)

1.  Postupy pro odběr vzorků a analytické referenční metody pro kontrolu přítomnosti salmonel v potravinách

a) 

Pokud přílohy I nebo II tohoto nařízení stanoví použití postupů pro odběr vzorků a analytických referenčních metod stanovených v příloze III bodě 1 písm. a) tohoto nařízení, použijí se tato pravidla:Analytická referenční metoda (1)

Hmotnost zásilky

Počet jednotek vzorku (n)

Postupy pro odběr vzorků

Analytické výsledky požadované pro každou jednotku vzorku téže zásilky

EN ISO 6579-1

Méně než 20 tun

5

n jednotek vzorku se odebere tak, aby každá měla hmotnost alespoň 100 g. Pokud jsou šarže identifikovány ve společném zdravotním vstupním dokladu, jednotky vzorku se odeberou z různých šarží náhodně vybraných ze zásilky. Pokud šarže nelze identifikovat, jednotky vzorku se náhodně odeberou ze zásilky. Mísení jednotek vzorků není povoleno. Každá jednotka vzorku se zkouší odděleně.

Žádná detekce salmonel v 25 g

20 tun nebo více

10

(1)   

Použije se nejnovější verze analytické referenční metody nebo metoda validovaná podle uvedené referenční metody v souladu s protokolem stanoveným v normě EN ISO 16140-2.

b) 

Pokud přílohy I nebo II tohoto nařízení stanoví použití postupů pro odběr vzorků a analytických referenčních metod stanovených v příloze III bodě 1 písm. b) tohoto nařízení, použijí se tato pravidla:Analytická referenční metoda (1)

Hmotnost zásilky

Počet jednotek vzorku (n)

Postupy pro odběr vzorků

Analytické výsledky požadované pro každou jednotku vzorku téže zásilky

EN ISO 6579-1

Jakákoli hmotnost

5

n jednotek vzorku se odebere tak, aby každá měla hmotnost alespoň 100 g. Pokud jsou šarže identifikovány ve společném zdravotním vstupním dokladu, jednotky vzorku se odeberou z různých šarží náhodně vybraných ze zásilky. Pokud šarže nelze identifikovat, jednotky vzorku se náhodně odeberou ze zásilky. Mísení jednotek vzorků není povoleno. Každá jednotka vzorku se zkouší odděleně.

Žádná detekce salmonel v 25 g

(1)   

Použije se nejnovější verze analytické referenční metody nebo metoda validovaná podle uvedené referenční metody v souladu s protokolem stanoveným v normě EN ISO 16140-2.

▼M4
PŘÍLOHA IV

VZOROVÉ ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 11 PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1793 PRO VSTUP URČITÝCH POTRAVIN NEBO KRMIV DO UNIE