EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0833-20220316

Consolidated text: Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2022-03-16

02014R0833 — CS — 16.03.2022 — 007.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 833/2014

ze dne 31. července 2014

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

(Úř. věst. L 229 31.7.2014, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014,

  L 271

3

12.9.2014

►M2

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1290/2014 ze dne 4. prosince 2014,

  L 349

20

5.12.2014

►M3

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1797 ze dne 7. října 2015,

  L 263

10

8.10.2015

►M4

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2212 ze dne 30. listopadu 2017,

  L 316

15

1.12.2017

 M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1163 ze dne 5. července 2019,

  L 182

33

8.7.2019

►M6

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/262 ze dne 23. února 2022,

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/328 ze dne 25. února 2022,

  L 49

1

25.2.2022

►M8

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/334 ze dne 28. února 2022,

  L 57

1

28.2.2022

►M9

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/345 ze dne 1. března 2022,

  L 63

1

2.3.2022

►M10

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/350 ze dne 1. března 2022,

  L 65

1

2.3.2022

►M11

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/394 ze dne 9. března 2022,

  L 81

1

9.3.2022

►M12

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/428 ze dne 15. března 2022,

  L 87I

13

15.3.2022


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 246, 21.8.2014, s.  59 (833/2014)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 105, 21.4.2016, s.  24 (833/2014)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 833/2014

ze dne 31. července 2014

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině▼M7

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) 

„zbožím a technologiemi dvojího užití“ položky uvedené na seznamu v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 ( 1 );

b) 

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze I;

c) 

„technickou pomocí“ jakákoli technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiné technické služby, která může mít například formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

d) 

„zprostředkovatelskými službami“:

i) 

sjednávání nebo organizování transakcí týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, mimo jiné ze třetí země do jakékoli jiné třetí země, nebo

ii) 

prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, včetně těch, které se nacházejí jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;

e) 

„investičními službami“ tyto služby a činnosti:

i) 

přijímání a předávání pokynů týkajících se jednoho nebo více finančních nástrojů;

ii) 

provádění pokynů na účet klienta;

iii) 

obchodování na vlastní účet;

iv) 

správa portfolií;

v) 

investiční poradenství;

vi) 

upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí;

vii) 

umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí;

viii) 

jakákoli služba v souvislosti s přijetím k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému;

f) 

▼M11

„převoditelnými cennými papíry“ tyto druhy cenných papírů, včetně ve formě kryptoaktiv, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, s výjimkou platebních nástrojů:

▼M7

i) 

akcie společností a další cenné papíry rovnocenné akciím společností, podílům v osobních společnostech či jiných subjektech, včetně cenných papírů nahrazujících akcie;

ii) 

dluhopisy nebo jiné formy dluhových cenných papírů, včetně cenných papírů nahrazujících tyto cenné papíry;

iii) 

všechny ostatní cenné papíry, se kterými je spojeno právo nabývat nebo prodávat takové převoditelné cenné papíry nebo ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, jež se určuje odkazem na převoditelné cenné papíry;

g) 

„nástroji peněžního trhu“ takové druhy nástrojů, s nimiž se obvykle obchoduje na peněžním trhu, například státní pokladniční poukázky, vkladové certifikáty a směnky, s výjimkou platebních nástrojů;

h) 

„úvěrovou institucí“ podnik, jehož obchodní činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet;

i) 

„územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

j) 

„centrálním depozitářem cenných papírů“ právnická osoba definovaná v čl. 2 odst. 1 bodě 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ( 2 );

k) 

„vkladem“ kreditní zůstatek vzniklý z prostředků zbylých na účtu nebo z dočasných situací vyplývajících z obvyklých bankovních operací, který musí úvěrová instituce vyplatit na základě platných zákonných a smluvních podmínek, včetně termínovaných vkladů a spořicích vkladů, avšak s výjimkou kreditního zůstatku:

i) 

jehož existenci lze prokázat pouze finančním nástrojem ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ( 3 ), s výjimkou spořicích produktů doložených potvrzením o vkladu na jméno, které existují v členském státě ke dni 2. července 2014;

ii) 

jehož jistina není splatná ve jmenovité hodnotě;

iii) 

jehož jistina je splatná ve jmenovité hodnotě pouze za podmínek určité záruky nebo dohody poskytnuté úvěrovou institucí nebo třetí stranou;

l) 

„režimy občanství pro investory“ (nebo „zlatými pasy“) postupy zavedené členským státem, které umožňují státním příslušníkům třetích zemí získat státní příslušnost tohoto členského státu výměnou za předem stanovené platby a investice;

m) 

„režimy pobytu pro investory“ (nebo „zlatými vízy“) postupy zavedené členským státem, které umožňují státním příslušníkům třetích zemí získat povolení k pobytu v členském státě výměnou za předem stanovené platby a investice;

n) 

„obchodním systémem“, jak je definován v čl. 4 odst. 1 bodě 24 směrnice 2014/65/EU, regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém;

o) 

„financováním nebo finanční pomocí“ jakékoli opatření, bez ohledu na konkrétní zvolený prostředek, jímž dotčená osoba, subjekt nebo orgán podmíněně či nepodmíněně vyplatí nebo se zaváže vyplatit své vlastní finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, mimo jiné granty, půjčky, záruky, kauce, dluhopisy, akreditivy, dodavatelské úvěry, odběratelské úvěry, dovozní nebo vývozní zálohy a všechny druhy pojištění a zajištění, včetně pojištění vývozních úvěrů; platby, jakož i podmínky úhrady dohodnuté ceny za zboží nebo službu, uskutečněné v souladu s běžnou obchodní praxí, nepředstavují financování nebo finanční pomoc;

p) 

„partnerskou zemí“ země uplatňující soubor opatření pro kontrolu vývozu, která jsou v podstatě rovnocenná opatřením stanoveným v tomto nařízení, uvedená v příloze VIII;

q) 

„komunikačními zařízeními pro spotřebitele“ zařízení používaná soukromými osobami, jako jsou osobní počítače a periferní zařízení (včetně pevných disků a tiskáren), mobilní telefony, chytré televizory, paměťová zařízení (USB jednotky) a spotřební software pro všechny tyto položky;

▼M8

r) 

„ruským leteckým dopravcem“ podnik letecké dopravy s platnou provozní licencí nebo rovnocenným dokladem, který vydaly příslušné orgány Ruské federace;

▼M12

s) 

„ratingem“ posouzení bonity subjektu, dluhu nebo finančního závazku, dluhového cenného papíru, prioritní akcie nebo jiného finančního nástroje, nebo emitenta tohoto dluhu nebo finančního závazku, dluhového cenného papíru, prioritní akcie nebo jiného finančního nástroje, které se vydává za použití zavedeného a definovaného systému ratingových kategorií;

t) 

„ratingovými činnostmi“ analýza dat a informací a vyhodnocování, schvalování, vydávání a přezkum ratingů;

u) 

„odvětvím energetiky“ odvětví zahrnující tyto činnosti s výjimkou činností souvisejících s civilním využitím jaderné energie:

i) 

průzkum, produkce, distribuce v rámci Ruska nebo těžba surové ropy, zemního plynu nebo pevných fosilních paliv, rafinace pohonných hmot, zkapalňování zemního plynu nebo znovuzplyňování;

ii) 

výroba nebo distribuce produktů z pevných fosilních paliv, rafinovaných ropných produktů nebo plynu v rámci Ruska; nebo

iii) 

výstavba nebo instalace zařízení na výrobu energie nebo elektřiny nebo poskytování služeb, zařízení nebo technologií pro činnosti související s výrobou energie nebo elektřiny.

▼M7

Článek 2

1.  
Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie dvojího užití, bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.
2.  

Zakazuje se:

a) 

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b) 

poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

3.  

Aniž jsou dotčeny požadavky na povolení podle nařízení (EU) 2021/821, zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se nevztahují na prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití ani na související poskytování technické a finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, jsou-li určeny pro:

a) 

humanitární účely, mimořádné situace v oblasti zdraví, naléhavé zabránění nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo pro reakci na přírodní katastrofy;

b) 

lékařské nebo farmaceutické účely;

c) 

dočasný vývoz položek pro potřeby zpravodajských médií;

d) 

aktualizace softwaru;

e) 

použití jako komunikační zařízení pro spotřebitele;

f) 

zajištění kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů v Rusku s výjimkou jeho státní správy a podniků přímo či nepřímo ovládaných touto státní správou; nebo

g) 

osobní potřebu fyzických osob cestujících do Ruska nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, a to pouze pokud jde o osobní věci, vybavení domácnosti, vozidla nebo pracovní nástroje, které jsou ve vlastnictví uvedených osob a nejsou určeny k prodeji.

S výjimkou písmen f) a g) tohoto odstavce vývozce v celním prohlášení uvede, že položky jsou vyváženy v rámci příslušné výjimky stanovené v tomto odstavci, a do 30 dnů ode dne prvního vývozu oznámí příslušnému orgánu členského státu, v němž má bydliště nebo je usazen, první použití příslušné výjimky.

4.  

Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku a aniž jsou dotčeny požadavky na povolení podle nařízení (EU) 2021/821, mohou příslušné orgány povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, pokud shledaly, že toto zboží nebo technologie nebo související technická nebo finanční pomoc jsou:

a) 

určeny pro spolupráci mezi Unií, státními správami členských států a státní správou Ruska v čistě civilních záležitostech;

b) 

určeny pro mezivládní spolupráci v oblasti kosmických programů;

c) 

určeny pro provoz, údržbu, přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit, jakož i pro civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje;

d) 

určeny pro námořní bezpečnost;

e) 

určeny pro civilní telekomunikační sítě, včetně poskytování internetových služeb;

f) 

určeny k výhradnímu použití subjekty vlastněnými nebo výhradně či společně ovládanými právnickou osobou, subjektem nebo orgánem založeným nebo zřízeným podle práva členského státu nebo partnerské země;

g) 

určeny pro diplomatická zastoupení Unie, členských států a partnerských zemí, včetně delegací, velvyslanectví a misí.

5.  
Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku a aniž jsou dotčeny požadavky na povolení podle nařízení (EU) 2021/821, mohou příslušné orgány povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, pokud shledaly, že toto zboží nebo technologie nebo související technická nebo finanční pomoc mají být dodány nebo poskytnuty na základě smlouvy uzavřené před 26. únorem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou k plnění takové smlouvy nezbytné, pokud je o povolení požádáno před 1. květnem 2022.
6.  
Veškerá povolení požadovaná podle tohoto článku udělí příslušné orgány v souladu s pravidly a postupy stanovenými v nařízení (EU) 2021/821, které se použije s nezbytnými úpravami. Povolení je platné v celé Unii.
7.  

Při rozhodování o žádosti o povolení podle odstavců 4 a 5 neudělí příslušné orgány povolení, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že:

i) 

konečným uživatelem by mohl být vojenský konečný uživatel, fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedení na seznamu v příloze IV nebo že by zboží mohlo být určeno k vojenskému konečnému použití, nebo

ii) 

prodej, dodávka, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytování související technické nebo finanční pomoci jsou určeny pro letecký nebo kosmický průmysl, nebo

▼M12

iii) 

prodej, dodávka, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytování související technické nebo finanční pomoci jsou určeny pro odvětví energetiky, ledaže jsou tento prodej, dodávky, převod nebo vývoz nebo související technická nebo finanční pomoc povoleny v rámci výjimek uvedených v čl. 3 odst. 3 až 6.

▼M7

8.  
Příslušné orgány mohou prohlásit za neplatné, pozastavit, změnit nebo zrušit povolení, které udělily podle odstavců 4 a 5, pokud se domnívají, že prohlášení za neplatné, pozastavení, změna nebo zrušení jsou nezbytné pro účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 2a

1.  
Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti, jak jsou uvedeny v příloze VII, bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.
2.  

Zakazuje se:

a) 

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b) 

poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

3.  

Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 ani na související poskytování technické a finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, jsou-li určeny pro:

a) 

humanitární účely, mimořádné situace v oblasti zdraví, naléhavé zabránění nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo pro reakci na přírodní katastrofy;

b) 

lékařské nebo farmaceutické účely;

c) 

dočasný vývoz položek pro potřeby zpravodajských médií;

d) 

aktualizace softwaru;

e) 

použití jako komunikační zařízení pro spotřebitele;

f) 

zajištění kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů v Rusku s výjimkou jeho státní správy a podniků přímo či nepřímo ovládaných touto státní správou; nebo

g) 

osobní potřebu fyzických osob cestujících do Ruska nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, a to pouze pokud jde o osobní věci, vybavení domácnosti, vozidla nebo pracovní nástroje, které jsou ve vlastnictví uvedených osob a nejsou určeny k prodeji.

S výjimkou písmen f) a g) tohoto odstavce vývozce v celním prohlášení uvede, že položky jsou vyváženy v rámci příslušné výjimky stanovené v tomto odstavci, a do 30 dnů ode dne prvního vývozu oznámí příslušnému orgánu členského státu, v němž má bydliště nebo je usazen, první použití příslušné výjimky.

4.  

Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, pokud shledaly, že toto zboží nebo technologie nebo související technická nebo finanční pomoc jsou:

a) 

určeny pro spolupráci mezi Unií, státními správami členských států a státní

správou Ruska v čistě civilních záležitostech;

b) 

určeny pro mezivládní spolupráci v oblasti kosmických programů;

c) 

určeny pro provoz, údržbu, přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit, jakož i pro civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje;

d) 

určeny pro námořní bezpečnost;

e) 

určeny pro civilní telekomunikační sítě, včetně poskytování internetových služeb;

f) 

určeny k výhradnímu použití subjekty vlastněnými nebo výhradně či společně ovládanými právnickou osobou, subjektem nebo orgánem založeným nebo zřízeným podle práva členského státu nebo partnerské země; nebo

g) 

určeny pro diplomatická zastoupení Unie, členských států a partnerských zemí, včetně delegací, velvyslanectví a misí.

5.  
Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, pokud shledaly, že toto zboží nebo technologie nebo související technická nebo finanční pomoc mají být dodány nebo poskytnuty na základě smlouvy uzavřené před 26. únorem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou k plnění takové smlouvy nezbytné, pokud je o povolení požádáno před 1. květnem 2022.
6.  
Veškerá povolení požadovaná podle tohoto článku udělí příslušné orgány v souladu s pravidly a postupy stanovenými v nařízení (EU) 2021/821, které se použije s nezbytnými úpravami. Povolení je platné v celé Unii.
7.  

Při rozhodování o žádosti o povolení podle odstavců 4 a 5 neudělí příslušné orgány povolení, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že

i) 

konečným uživatelem by mohl být vojenský konečný uživatel, fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedení na seznamu v příloze IV nebo že by zboží mohlo být určeno k vojenskému konečnému použití; nebo

ii) 

prodej, dodávka, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytování související technické nebo finanční pomoci jsou určeny pro letecký nebo kosmický průmysl; nebo

▼M12

iii) 

prodej, dodávka, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytování související technické nebo finanční pomoci jsou určeny pro odvětví energetiky, ledaže jsou tento prodej, dodávky, převod nebo vývoz nebo související technická nebo finanční pomoc povoleny v rámci výjimek uvedených v čl. 3 odst. 3 až 6.

▼M7

8.  
Příslušné orgány mohou prohlásit za neplatné, pozastavit, změnit nebo zrušit povolení, které udělily podle odstavců 4 a 5, pokud se domnívají, že prohlášení za neplatné, pozastavení, změna nebo zrušení jsou nezbytné pro účinné provádění tohoto nařízení.

▼M7

Článek 2b

▼M12

1.  

Pokud jde o fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené na seznamu v příloze IV a odchylně od čl. 2 odst. 1 a 2 a čl. 2a odst. 1 a 2 tohoto nařízení a aniž jsou dotčeny požadavky na povolení podle nařízení (EU) 2021/821, mohou příslušné orgány povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií uvedených v příloze VII tohoto nařízení nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci pouze tehdy, pokud určí, že:

▼M7

a) 

takové zboží nebo technologie nebo související technická nebo finanční pomoc jsou nezbytné k naléhavému zabránění nebo zmírnění události s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí, nebo

b) 

takové zboží nebo technologie nebo související technická či finanční pomoc mají být dodány podle smlouvy uzavřené před 26. únorem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takové smlouvy nezbytné, pokud je o povolení požádáno před 1. květnem 2022.

2.  
Veškerá povolení požadovaná podle tohoto článku udělí příslušné orgány členského státu v souladu s pravidly a postupy stanovenými v nařízení (EU) 2021/821, které se použije s nezbytnými úpravami. Povolení je platné v celé Unii.
3.  
Příslušné orgány mohou prohlásit za neplatné, pozastavit, změnit nebo zrušit vývozní povolení, které udělily podle odstavce 1, pokud se domnívají, že toto zrušení, pozastavení platnosti, změna nebo zrušení jsou nezbytné pro účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 2c

1.  
Oznámení příslušnému orgánu uvedené v čl. 2 odst. 3 a čl. 2a odst. 3 se předává pokud možno elektronickými prostředky na formulářích, které obsahují alespoň všechny údaje podle vzorů stanovených v příloze IX, a to uvedené v pořadí podle těchto vzorů.
2.  
Veškerá povolení uvedená v článcích 2, 2a a 2b se vydávají pokud možno elektronickými prostředky na formulářích, které obsahují alespoň všechny údaje podle vzorů stanovených v příloze IX, a to uvedené v pořadí podle těchto vzorů.

Článek 2d

▼M9

1.  
Příslušné orgány si vyměňují informace o udělených povoleních a odepřeních vydaných podle článků 2, 2a a 2b s ostatními členskými státy a Komisí. Pro výměnu informací se použije elektronický systém vytvořený podle čl. 23 odst. 6 nařízení (EU) 2021/821.

▼M7

2.  
Informace obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze k účelům, ke kterým byly vyžádány, včetně výměny informací uvedené v odstavci 4.

Členské státy a Komise zajistí ochranu důvěrných informací získaných při uplatňování tohoto článku v souladu s unijním a příslušným vnitrostátním právem.

Členské státy a Komise zajistí, aby u utajovaných informací poskytovaných nebo vyměňovaných podle tohoto článku nebyl jejich stupeň utajení snížen ani aby nebyly odtajněny bez předchozího písemného souhlasu původce.

3.  
Předtím, než členský stát udělí povolení v souladu s články 2, 2a a 2b pro operaci, která je v podstatě totožná s operací, pro niž bylo jiným členským státem či členskými státy povolení odepřeno a toto odepření je stále v platnosti, konzultuje nejdříve členský stát nebo členské státy, které povolení odepřely. Jestliže po těchto konzultacích dotčený členský stát rozhodne, že povolení udělí, uvědomí o tom ostatní členské státy a Komisi a poskytne veškeré nezbytné informace pro vysvětlení svého rozhodnutí.

▼M11

3a.  
Pokud členský stát udělí v souladu s čl. 2 odst. 4 písm. d), čl. 2a odst. 4 písm. d) a čl. 3f odst. 4 povolení k prodeji, dodávce, převodu nebo vývozu zboží a technologií určených pro námořní bezpečnost, informuje o tom do dvou týdnů od udělení povolení ostatní členské státy a Komisi.

▼M9

4.  
Komise si po konzultaci s členskými státy v příslušných případech vyměňuje na základě reciprocity informace s partnerskými zeměmi s cílem podpořit účinnost opatření pro kontrolu vývozu podle tohoto nařízení a důsledné uplatňování opatření pro kontrolu vývozu uplatňovaných partnerskými zeměmi.

▼M7

Článek 2e

1.  
Zakazuje se poskytovat veřejné financování nebo finanční pomoc pro obchod s Ruskem nebo investice v Rusku.
2.  

Zákaz v odstavci 1 se nevztahuje na:

a) 

závazky k poskytnutí financování nebo finanční pomoci přijaté před 26. únorem 2022;

▼M11

b) 

poskytnutí veřejného financování nebo finanční pomoci do celkové hodnoty 10 000 000  EUR na projekt ve prospěch malých a středních podniků usazených v Unii nebo

▼M7

c) 

poskytnutí veřejného financování nebo finanční pomoci pro obchod s potravinami a pro zemědělské, zdravotnické nebo humanitární účely.

▼M9

3.  
Zakazuje se investovat do projektů spolufinancovaných Ruským fondem přímých investic, podílet se na těchto projektech či na ně jinak přispívat.
4.  
Odchylně od odstavce 3 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit investiční účast v projektech spolufinancovaných Ruským fondem přímých investic nebo příspěvky na tyto projekty, pokud rozhodnou, že tato investiční účast nebo příspěvek jsou splatné podle smluv uzavřených přede dnem 2. března 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

▼M10

Článek 2f

1.  
Provozovatelům se zakazuje vysílat jakýkoli obsah prováděný právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze XV, a to i prostřednictvím přenosu nebo šíření jakýmikoli prostředky, jako jsou kabelové, satelitní, IP-TV, prostřednictvím poskytovatelů internetových služeb, internetové platformy nebo aplikace pro sdílení videonahrávek, ať již nové, nebo předem nainstalované, nebo umožnit jejich vysílání či k němu jinak přispívat.
2.  
Veškeré licence či povolení, ujednání o přenosu a distribuci s právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze XV se pozastavují.

▼M12

Článek 3

1.  
Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží nebo technologie uvedené na seznamu v příloze II bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie, či nikoli, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu, nebo pro použití v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu.
2.  

Zakazuje se:

a) 

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b) 

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

3.  

Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží nebo technologií ani na poskytování technické nebo finanční pomoci nezbyté k:

a) 

přepravě fosilních paliv, zejména uhlí, ropy a zemního plynu, z Ruska nebo přes Rusko do Unie, nebo

b) 

naléhavému zabránění nebo zmírnění události, která by pravděpodobně měla závažný a významný dopad na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí.

4.  
Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se do 17. září 2022 nevztahují na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy uzavřené přede dnem 16. března 2022, nebo z doplňkových smluv, které jsou pro plnění takové smlouvy nezbytné, pokud o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
5.  
Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na poskytování pojištění nebo zajištění jakékoli právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva některého členského státu, pokud jde o jejich činnosti v odvětví energetiky mimo Rusko.
6.  

Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, prodej, dodávku, převod nebo vývoz a poskytnutí technické nebo finanční pomoci, pokud určí, že:

a) 

je to nezbytné pro zajištění kritických dodávek energie uvnitř Unie, nebo

b) 

jsou určeny pro výlučné použití subjektů vlastněních nebo výhradně či společně ovládaných právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva některého členského státu.

7.  
Dotčený členský stát nebo členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 6 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 3a

1.  

Zakazuje se:

a) 

nabývat jakékoli nové nebo zvyšovat jakékoli stávající účasti na právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Rusku;

b) 

poskytovat nové půjčky nebo úvěry nebo být součástí jakéhokoli ujednání o poskytnutí nové půjčky nebo úvěru nebo jinak poskytovat financování včetně vlastního kapitálu jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Rusku, nebo jehož doloženým účelem je financování takové právnické osoby, subjektu či orgánu;

c) 

vytvářet jakýkoli nový společný podnik s jakoukoli právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Rusku;

d) 

poskytovat investiční služby přímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a), b) a c).

2.  

Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, jakoukoli činnost uvedenou v odstavci 1, pokud určí, že:

a) 

je to nezbytné pro zajištění kritických dodávek energie uvnitř Unie, jakož i k přepravě fosilních paliv, zejména uhlí, ropy a zemního plynu, z Ruska nebo přes Rusko do Unie, nebo

b) 

se to týká výlučně právnické osoby, subjektu nebo orgánu působících v odvětví energetiky v Rusku, které jsou vlastněny právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva některého členského státu.

3.  
Dotčený členský stát nebo členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 2 do dvou týdnů po jeho udělení.

▼M7

Článek 3b

1.  
Zakazuje se přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití k rafinaci ropy uvedené na seznamu v příloze X, bez ohledu na to, zda pochází z Unie, či nikoli, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v této zemi.
2.  

Zakazuje se:

a) 

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b) 

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

3.  
Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se do 27. května 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 26. únorem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.
4.  
Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených na seznamu v příloze X nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud určí, že dotčené zboží nebo technologie nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro naléhavé předcházení nebo zmírnění události, která by mohla mít závažný a významný dopad na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí.

V řádně odůvodněných naléhavých případech se mohou prodej, dodávky, převod či vývoz uskutečnit i bez předchozího povolení, pokud vývozce o prodeji, dodávkách, převodu či vývozu do pěti pracovních dnů uvědomí příslušný orgán, přičemž podrobně odůvodní daný prodej, dodávku, převod či vývoz bez předchozího povolení.

Článek 3c

1.  
Zakazuje se přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v leteckém nebo kosmickém průmyslu uvedené na seznamu v příloze XI, bez ohledu na to, zda pochází z Unie, či nikoli, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v této zemi.
2.  
Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat pojištění a zajištění v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými na seznamu v příloze XI jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.
3.  
Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat některou z následujících činností nebo jejich kombinaci: generální opravu, opravu, prohlídku, výměnu, změnu nebo opravu závad letadla nebo letadlového celku, s výjimkou předletové prohlídky, týkající se zboží a technologií uvedených na seznamu v příloze XI jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.
4.  

Zakazuje se:

a) 

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b) 

poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

5.  
Pokud jde o zboží uvedené na seznamu v příloze XI, zákazy stanovené v odstavcích 1 a 4 se do 28. března 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 26. únorem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

▼M8

Článek 3d

1.  
Veškerým letadlům provozovaným ruskými leteckými dopravci, a to včetně těch, kteří jsou marketingovými dopravci v rámci ujednání o společném označování linek nebo o nákupu vyhrazené kapacity, nebo veškerým letadlům zapsaným do leteckého rejstříku Ruska nebo veškerým letadlům nezapsaným do leteckého rejstříku Ruska, ale vlastněným nebo pronajatým či jinak ovládaným jakoukoli ruskou fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem, se zakazuje přistávat na území Unie, vzlétat z něj nebo přes ně přelétat.
2.  
Odstavec 1 se nepoužije v případě nouzového přistání nebo nouzového přeletu.
3.  
Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit, aby letadlo přistálo na území Unie, vzlétlo z něj nebo přes ně přelétalo, pokud příslušné orgány stanovily, že přistání, vzlet nebo přelet jsou nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli tohoto nařízení.
4.  
Dotčený členský stát nebo členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 3 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 3e

▼M12

1.  
Manažer pro funkce sítě uspořádání letového provozu v rámci jednotného evropského nebe podporuje Komisi a členské státy při zajišťování provádění a dodržování článku 3d. Uvedený manažer zejména zamítne všechny letové plány podané provozovateli letadel obsahující záměr provádět činnosti nad územím Unie, které představují porušení tohoto rozhodnutí, aby pilot nezískal povolení k letu.

▼M8

2.  
Manažer struktury vzdušného prostoru předkládá Komisi a členským státům na základě analýzy letových plánů pravidelné zprávy o provádění článku 3d.

▼M11

Článek 3f

1.  
Zakazuje se, ať už přímo či nepřímo, prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie pro námořní plavbu uvedené v příloze XVI bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku, pro použití v Rusku nebo pro umístění na palubu plavidla plujícího pod ruskou vlajkou.
2.  

Zakazuje se:

a) 

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a těchto technologií, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b) 

poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

3.  
Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 ani na související poskytování technické a finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, jsou-li určeny pro humanitární účely, mimořádné situace v oblasti zdraví, naléhavé zabránění nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo pro reakci na přírodní katastrofy
4.  
Odchylně od odstavců 1 a 2 může příslušný orgán povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, pokud shledal, že toto zboží nebo technologie nebo související technická nebo finanční pomoc jsou určeny pro námořní bezpečnost.

▼M12

Článek 3g

1.  

Zakazuje se:

a) 

dovážet do Unie přímo či nepřímo výrobky ze železa a oceli uvedené na seznamu v příloze XVII, pokud:

i) 

pocházejí z Ruska nebo

ii) 

byly vyvezeny z Ruska;

b) 

nakupovat přímo či nepřímo výrobky ze železa a oceli uvedené na seznamu v příloze XVII, které se nacházejí v Rusku nebo z Ruska pocházejí;

c) 

přepravovat výrobky ze železa a oceli uvedené na seznamu v příloze XVII, pokud pocházejí z Ruska nebo jsou vyváženy z Ruska do jakékoli jiné země;

d) 

poskytovat přímo či nepřímo technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění a zajištění související se zákazy stanovenými v písmenech a), b) a c).

2.  
Zákazy stanovené v odstavci 1 se do 17. června 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem 16. března 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

Článek 3h

1.  
Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet luxusní zboží uvedené na seznamu v příloze XVIII jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.
2.  
Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na luxusní zboží uvedené na seznamu v příloze XVIII, pokud jeho hodnota přesahuje 300 EUR za kus, není-li v příloze stanoveno jinak.
3.  
Zákaz stanovený v odstavci 1 se nevztahuje na zboží nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států nebo partnerských zemí v Rusku nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva nebo pro osobní potřeby jejich pracovníků.

▼B

Článek 4

1.  

Zakazuje se:

a) 

poskytovat, ať už přímo či nepřímo, technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu ( 4 ) nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

▼M1

b) 

poskytovat, ať už přímo či nepřímo, financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru nebo záruky za vývozní úvěr, jakož i pojištění a zajištění pro jakýkoli jejich prodej, dodávky, převod nebo vývoz nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

▼B

c) 

poskytovat, ať už přímo či nepřímo, technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zbožím a technologiemi dvojího užití nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním takového zboží nebo technologií jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud jsou uvedené položky nebo by mohly být zcela nebo z části určeny pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele;

d) 

poskytovat, ať už přímo či nepřímo, financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi dvojího užití, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz těchto položek nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud jsou uvedené položky nebo by mohly být zcela nebo z části určeny pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele.

▼M2

2.  
Zákazy stanovenými v odstavci 1 není dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 1. srpna 2014 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné, ani poskytování pomoci nezbytné pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii.

▼M3

2a.  

Zákazy uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se nevztahují na poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci, ať už přímo nebo nepřímo, které souvisejí s těmito činnostmi:

a) 

prodej, dodávky, převod nebo vývoz a dovoz, nákup nebo přeprava hydrazinu (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší, týká-li se technická pomoc, financování nebo finanční pomoc objemu hydrazinu, vypočteného v souladu s vypuštěním nosné rakety nebo nosných raket nebo s družicemi, pro které je vyroben, který nepřekročí celkové množství 800 kg pro každé vypuštění nosné rakety nebo každou družici;

b) 

dovoz, nákup nebo přeprava nesymetrického dimethylhydrazinu (CAS 57-14-7);

c) 

prodej, dodávky, převod nebo vývoz a dovoz, nákup nebo přeprava monomethylhydrazinu (CAS 60-34-4), týká-li se technická pomoc, financování nebo finanční pomoc objemu monomethylhydrazinu, vypočteného v souladu s vypuštěním nosné rakety nebo nosných raket nebo s družicemi, pro které je vyroben,

pokud jsou látky uvedené v písmenech a), b) a c) tohoto odstavce určeny pro použití v nosných raketách provozovaných evropskými poskytovateli služeb v odvětví nosných raket, pro použití při vypouštění nosných raket v rámci evropských kosmických programů nebo pro účely dodávek paliva do družic jejich evropskými výrobci.

▼M4

2aa.  

Zákazy uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se nevztahují na poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci, ať už přímo nebo nepřímo, které souvisejí s prodejem, dodávkou, převodem nebo vývozem a dovozem, nákupem nebo přepravou hydrazinu (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší, týká-li se technická pomoc, financování nebo finanční pomoc hydrazinu určeného pro:

a) 

testování a let modulu ExoMars Descent Module v rámci mise ExoMars 2020, v množství vypočteném podle potřeb každé fáze této mise, které nepřekročí 5 000  kg během celého trvání mise, nebo

b) 

let modulu ExoMars Carrier Module v rámci mise ExoMars 2020, v množství vypočteném podle potřeb letu, které nepřekročí 300 kg.

▼M4

2b.  
Poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci, ať už přímo nebo nepřímo, související s operacemi uvedenými v odstavcích 2a a 2aa podléhá předchozímu povolení ze strany příslušných orgánů.

Žadatel o povolení poskytne příslušným orgánům všechny nezbytné informace.

Příslušné orgány uvědomí Komisi o všech udělených povoleních.

▼M2

3.  

Povolení dotčeného příslušného orgánu podléhá poskytování:

a) 

technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících s položkami uvedenými v příloze II a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním těchto položek, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu, nebo pokud se taková pomoc týká položek pro použití v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v jakémkoli jiném státě;

b) 

financování nebo finanční pomoci souvisejících s položkami uvedenými v příloze II, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz těchto položek, nebo pro poskytování související technické pomoci, ať už přímo nebo nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu, nebo pokud se taková pomoc týká položek pro použití v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v jakémkoli jiném státě.

V řádně odůvodněných naléhavých případech uvedených v čl. 3 odst. 5 mohou být služby uvedené v tomto odstavci poskytnuty bez předchozího povolení pod podmínkou, že to poskytovatel oznámí příslušnému orgánu do pěti pracovních dní po poskytnutí daných služeb.

▼C1

4.  
Je-li vyžadováno povolení podle odstavce 3 tohoto článku, článek 3, a zejména odst. 2 a 5 uvedeného článku, se použije obdobně.

▼M7

Článek 5

1.  

Zakazuje se přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, poskytování souvisejících investičních služeb či pomoc při vydávání takových cenných papírů a nástrojů nebo jakékoli jiné přímé či nepřímé obchodování s nimi, pokud jde o převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu buď se splatností delší než 90 dnů vydané po dni 1. srpna 2014 a do dne 12. září 2014, nebo se splatností delší než 30 dnů vydané po dni 12. září 2014 a do dne 12. dubna 2022 nebo jakékoli převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané po dni 12. dubna 2022:

a) 

významnou úvěrovou institucí nebo jinou významnou institucí mající výslovný mandát podporovat konkurenceschopnost ruského hospodářství, jeho diverzifikaci a podněcování investic, které jsou usazeny v Rusku, jsou ke dni 1. srpna 2014 z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou a jsou uvedeny na seznamu v příloze III; nebo

b) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny mimo Unii a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených na seznamu v příloze III; nebo

c) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmeni b) tohoto odstavce nebo jsou uvedeny na seznamu v příloze III.

2.  

Zakazuje se přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, poskytování souvisejících investičních služeb či pomoc při vydávání takových cenných papírů a nástrojů nebo jakékoli jiné přímé či nepřímé obchodování s nimi, pokud jde o převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané po dni 12. dubna 2022:

a) 

jakoukoli významnou úvěrovou institucí nebo jinou institucí, která je ke dni 26. února 2022 z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou, nebo jakoukoli jinou úvěrovou institucí, která má významnou úlohu při podpoře činností Ruska, jeho vlády nebo jeho centrální banky, které jsou usazeny v Rusku a jsou uvedeny na seznamu v příloze XII; nebo

b) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny mimo Unii a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených na seznamu v příloze XII; nebo

c) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmech a) nebo b) tohoto odstavce.

3.  

Zakazuje se přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, poskytování souvisejících investičních služeb či pomoc při vydávání takových cenných papírů a nástrojů nebo jakékoli jiné přímé či nepřímé obchodování s nimi, pokud jde o převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu se splatností delší než 30 dnů vydané po dni 12. září 2014 a do dne 12. dubna 2022 nebo jakékoli převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané po dni 12. dubna 2022:

a) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny v Rusku a zabývají se především koncipováním, výrobou, prodejem či vývozem vojenského vybavení nebo služeb uvedených na seznamu v příloze V a jsou v těchto oborech významně činné, s výjimkou právnických osob, subjektů nebo orgánů působících v kosmickém odvětví nebo v odvětví jaderné energetiky;

b) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny v Rusku, jsou pod veřejnou kontrolou nebo z více než 50 % ve veřejném vlastnictví, výše jejich odhadovaných celkových aktiv přesahuje 1 bilion RUB a jejich odhadované příjmy pocházejí nejméně z 50 % z prodeje nebo přepravy surové ropy nebo ropných produktů, jak jsou uvedeny na seznamu v příloze VI;

c) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny mimo Unii a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny subjektem uvedeným v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, nebo

d) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmeni a), b) nebo c) tohoto odstavce.

4.  

Zakazuje se přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, poskytování souvisejících investičních služeb či pomoc při vydávání takových cenných papírů a nástrojů nebo jakékoli jiné přímé či nepřímé obchodování s nimi, pokud jde o převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané po dni 12. dubna 2022:

a) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny v Rusku a jsou pod veřejnou kontrolou nebo z více než 50 % ve veřejném vlastnictví, v nichž má Rusko, jeho vláda nebo jeho centrální banky právo podílet se na zisku nebo s nimiž má Rusko, jeho vláda nebo jeho centrální banka jiný významný hospodářský vztah a které jsou uvedeny na seznamu v příloze XIII; nebo

b) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny mimo Unii a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených na seznamu v příloze XIII, nebo

c) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

5.  
Ode dne 12. dubna 2022 se zakazuje kotovat a poskytovat služby v obchodních systémech registrovaných nebo uznaných v Unii pro převoditelné cenné papíry jakékoli právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které jsou usazeny v Rusku a jsou z více než 50 % ve veřejném vlastnictví.
6.  

Zakazuje se přímo či nepřímo uzavírat jakékoli ujednání nebo se účastnit jakéhokoli ujednání s cílem poskytnout

i) 

nové půjčky nebo úvěry se splatností delší než 30 dnů jakékoli právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v odstavcích 1 nebo 3 po dni 12. září 2014 do dne 26. února 2022; nebo

ii) 

jakékoli nové půjčky nebo úvěry jakékoli právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v odstavcích 1, 2, 3 nebo 4 po dni 26. února 2022.

Tento zákaz se nevztahuje na:

a) 

půjčky nebo úvěry, jejichž specifickým a doloženým cílem je zajištění financování pro nezakázaný vývoz nebo dovoz zboží a nefinančních služeb mezi Unií a kterýmkoli třetím státem, včetně výdajů za zboží a služby z jiného třetího státu, které jsou pro plnění smluv o vývozu či dovozu nezbytné, nebo

b) 

půjčky, jejichž specifickým a doloženým cílem je poskytnout nouzové financování s cílem splnit kritéria solventnosti a likvidity v případě právnických osob, které jsou usazeny v Unii a jsou z více než 50 % vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze III.

7.  

Zákaz stanovený v odstavci 6 se nevztahuje na čerpání či vyplácení prostředků na základě smlouvy uzavřené před 26. únorem 2022, pokud:

a) 

všechny podmínky tohoto čerpání či vyplácení:

i) 

byly dohodnuty před 26. únorem 2022; a

ii) 

nebyly v uvedený den či později změněny; a

b) 

před 26. únorem 2022 bylo smluvně stanoveno datum splatnosti pro plné splacení veškerých poskytnutých částek a pro vypořádání veškerých závazků, práv a povinností vyplývajících z dané smlouvy; a

c) 

v době jejího uzavření nebyla smlouva v rozporu se zákazy stanovenými v tomto nařízení platnými v dané době.

Podmínky čerpání a vyplácení uvedené v písmeni a) zahrnují ustanovení o délce lhůty splatnosti pro každé čerpání či vyplacení, o použité úrokové sazbě nebo metodě výpočtu úrokové sazby a o maximální částce.

▼M6

Článek 5a

1.  

Zakazuje se přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, přímé či nepřímé poskytování souvisejících investičních služeb či pomoc při vydávání takových cenných papírů a nástrojů nebo jakékoli jiné přímé či nepřímé obchodování s nimi, pokud jde o takové cenné papíry a nástroje vydané po 9. března 2022:

a) 

Ruskem a jeho vládou;

b) 

ruskou centrální bankou; nebo

c) 

právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenu b).

2.  
Zakazuje se přímo či nepřímo uzavírat jakékoli ujednání nebo se účastnit jakéhokoli ujednání s cílem poskytnout jakékoli nové půjčky nebo úvěry jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavci 1 po 23. února 2022.

Zákaz se nevztahuje na půjčky nebo úvěry, jejichž specifickým a doloženým cílem je poskytnutí financování pro nezakázaný dovoz nebo vývoz zboží a nefinančních služeb mezi Unií a kterýmkoli třetím státem, včetně výdajů za zboží a služby z jiného třetího státu, které jsou pro plnění smluv o vývozu či dovozu nezbytné.

3.  

Zákaz stanovený v odstavci 2 se nevztahuje na čerpání či vyplácení prostředků podle smluv uzavřených před 23. února 2022, pokud jsou splněny tyto podmínky

a) 

všechny podmínky tohoto čerpání či vyplácení prostředků:

i) 

byly dohodnuty před 23. února 2022 a

ii) 

nebyly v tento den či později změněny a

b) 

před 23. února 2022 bylo smluvně stanoveno datum splatnosti pro plné splacení veškerých poskytnutých částek a pro vypořádání veškerých závazků, práv a povinností vyplývajících z dané smlouvy.

Podmínky čerpání a vyplácení prostředků uvedené v písmenu a) zahrnují ustanovení o délce lhůty splatnosti pro každé čerpání či vyplacení, o použité úrokové sazbě nebo metodě výpočtu úrokové sazby a o maximální částce.

▼M11

4.  
Zakazují se transakce související se správou rezerv, jakož i aktiv centrální banky Ruska, včetně transakcí s jakoukoli právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn centrální banky Ruska , jako je Ruský fond národního bohatství.

▼M8

5.  
Odchylně od odstavce 4 mohou příslušné orgány transakci povolit, pokud je to nezbytně nutné pro zajištění finanční stability Unie jako celku nebo dotčeného členského státu.
6.  
Dotčený členský stát neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi o svém záměru udělit povolení podle odstavce 5.

▼M12

Článek 5aa

1.  

Zakazuje se přímo či nepřímo uzavírat jakékoli transakce s:

a) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny v Rusku a jsou pod veřejnou kontrolou nebo z více než 50 % ve veřejném vlastnictví nebo v nichž má Rusko, jeho vláda nebo jeho centrální banka právo podílet se na zisku nebo s nimiž má Rusko, jeho vláda nebo jeho centrální banka jiný významný hospodářský vztah a které jsou uvedeny na seznamu v příloze XIX;

b) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou usazeny mimo Unii a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených na seznamu v příloze XIX; nebo

c) 

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

2.  
Zákaz stanovený v odstavci 1 se do 15. května 2022 nevztahuje na plnění smluv uzavřených přede dnem 16. března 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.
3.  

Zákaz stanovený v odstavci 1 se nevztahuje na:

a) 

transakce, které jsou striktně nezbytné k nákupu, dovozu nebo přepravě fosilních paliv, zejména uhlí, ropy a zemního plynu, jakož i titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy, z Ruska nebo přes Rusko do Unie;

b) 

transakce týkající se energetických projektů mimo Rusko, ve kterých jsou některá právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedené v příloze XIX minoritním vlastníkem.

▼M7

Článek 5b

1.  
Zakazuje se přijímat vklady od ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku nebo od právnických osob, subjektů či orgánů usazených v Rusku, pokud celková hodnota vkladů fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu na úvěrovou instituci přesahuje 100 000 EUR.

▼M11

2.  
Odstavec 1 se nevztahuje na státní příslušníky členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarska ani na fyzické osoby s povolením k dočasnému nebo trvalému pobytu v členském státě, zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarsku.

▼M7

3.  
Odstavec 1 se nevztahuje na vklady, které jsou nezbytné pro nezakázaný přeshraniční obchod se zbožím a službami mezi Unií a Ruskem.

Článek 5c

1.  

Odchylně od čl. 5b odst. 1 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, přijetí takového vkladu, pokud shledají, že přijetí takového vkladu je:

a) 

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v čl. 5b odst. 1 a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) 

určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony nebo k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c) 

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud dotčený příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno,

nebo

d) 

nezbytné pro oficiální účely diplomatické nebo konzulární mise či mezinárodní organizace.

2.  
Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odst. 1 písm. a), b) a d) do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 5d

1.  

Odchylně od čl. 5b odst. 1 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, přijetí takového vkladu, pokud shledají, že přijetí takového vkladu je:

a) 

nezbytné pro humanitární účely, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, a to včetně zdravotnického vybavení a potravin, či přesun humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuace, nebo

b) 

nezbytné pro činnosti občanské společnosti, které přímo podporují demokracii, lidská práva nebo právní stát v Rusku.

2.  
Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 5e

1.  
Unijním centrálním depozitářům cenných papírů se zakazuje poskytovat jakékoli služby vymezené v příloze nařízení (EU) č. 909/2014 pro převoditelné cenné papíry vydané po 12. dubnu 2022 jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi nebo fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku.
2.  
Odstavec 1 se nevztahuje na státní příslušníky některého členského státu nebo na fyzické osoby, které mají povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v některém členském státě.

Článek 5f

1.  
Zakazuje se prodávat převoditelné cenné papíry denominované v eurech vydané po

12. dubnu 2022 nebo podílové jednotky subjektů kolektivního investování poskytující expozici vůči těmto cenným papírům jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi nebo fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku.

2.  
Odstavec 1 se nevztahuje na státní příslušníky některého členského státu nebo na fyzické osoby, které mají povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v některém členském státě.

Článek 5g

1.  

Aniž jsou dotčeny příslušné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a profesním tajemství, úvěrové instituce:

a) 

nejpozději do 27. května 2022 poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu členského státu, v němž se nacházejí, nebo Komisi seznam vkladů nad 100 000 EUR držených ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku. Každých 12 měsíců poskytnou aktuální informace o výši těchto vkladů;

b) 

poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu členského státu, v němž se nacházejí, informace o vkladech nad 100 000 EUR držených ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku, kteří získali občanství některého členského státu nebo právo pobytu v některém členském státě prostřednictvím režimu občanství pro investory nebo režimu pobytu pro investory.

▼M9

Článek 5h

Ode dne 12. března 2022 se zakazuje poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které se používají k výměně finančních údajů, jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným na seznamu v příloze XIV nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku, jež jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených na seznamu v příloze XIV.

Článek 5i

1.  
Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet eurobankovky do Ruska nebo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku, včetně vlády a ruské centrální banky, nebo pro použití v Rusku.
2.  

Zákaz stanovený v odstavci 1 se nevztahuje na prodej, dodávky, převod nebo vývoz eurobankovek, pokud je takový prodej, dodávky, převod nebo vývoz nezbytný pro:

a) 

osobní potřebu fyzických osob cestujících do Ruska nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, nebo

b) 

oficiální účely diplomatických nebo konzulárních misí či mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad podle mezinárodního práva.

▼M12

Článek 5j

1.  
Ode dne 15. dubna 2022 se zakazuje poskytovat ratingové služby jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi nebo fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku.
2.  
Ode dne 15. dubna 2022 se zakazuje poskytovat jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi nebo fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku přístup ke službám předplatného v souvislosti s ratingovými činnostmi.
3.  
Odstavce 1 a 2 se nevztahují na státní příslušníky některého členského státu nebo na fyzické osoby, které mají povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v některém členském státě.

▼M7

Článek 6

1.  

Členské státy a Komise se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a) 

povoleních udělených podle tohoto nařízení;

b) 

informacích obdržených podle článku 5g;

c) 

porušování tohoto nařízení, problémech s jeho vymáháním a rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.  
Členské státy neprodleně předají ostatním členským státům a Komisi jakékoli další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.
3.  
Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy, mimo jiné i k zajištění účinnosti opatření stanovených v tomto nařízení.

Článek 7

Komise je zmocněna měnit přílohy I, VII a IX na základě informací poskytnutých členskými státy.

▼B

Článek 8

1.  
Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2.  
Členské státy oznámí Komisi sankce podle odstavce 1 neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.

Článek 9

1.  
Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení a zveřejní je na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze I. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze I.
2.  
Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli jejich pozdější změny.
3.  
Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze I.

Článek 10

Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

▼M7

Článek 11

1.  

Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění je přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně odškodnění nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu škody nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

▼M12

a) 

právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými na seznamech v přílohách III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV nebo XIX nebo uvedenými v čl. 5 odst. 1 písm. b) nebo c), odst. 2 písm. b) nebo c), odst. 3 písm. c) nebo d) nebo odst. 4 písm. b) nebo c), čl. 5a písm. a), b) nebo c), čl. 5aa písm. b) nebo c), článku 5h nebo článku 5j;

▼M7

b) 

jinými ruskými osobami, subjekty či orgány;

c) 

osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmenech a) nebo b) tohoto odstavce.

2.  
Ve všech řízeních týkajících se uplatnění nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno podle odstavce 1, osoba uplatňující tento nárok.
3.  
Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum zákonnosti neplnění smluvních závazků podle tohoto nařízení.

▼M12

Článek 12

Zakazuje se vědomá a záměrná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v tomto nařízení.

▼M7

Článek 12a

1.  
Komise za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení zpracovává osobní údaje. Mezi tyto úkoly patří nakládání s informacemi o vkladech a informacemi o povoleních udělených příslušnými orgány.
2.  
Pro účely tohoto nařízení je útvar Komise uvedený v příloze I určen „správcem“ za Komisi ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ( 5 ), pokud jde o činnosti zpracování nezbytné k plnění úkolů uvedených v odstavci 1.

▼B

Článek 13

Toto nařízení se použije:

a) 

na území Unie;

b) 

na palubě všech letadel nebo plavidel spadajících do jurisdikce některého členského státu;

c) 

na všechny osoby nacházející se na území Unie nebo mimo něj, které jsou státními příslušníky některého členského státu;

d) 

na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie nebo mimo něj;

e) 

na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli obchodní činností, která je provozována zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 14

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M7
PŘÍLOHA I

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro účely oznamování Evropské komisi

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/101

ČESKÁ REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRi esgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations- economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restriti vas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa / Spaastraat 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
PŘÍLOHA II

▼M2

Seznam položek podle článku 3

▼BKód KN

Popis:

7304 11 00

Bezešvé trouby a trubky, používané pro ropovody a plynovody, z nerezavějící oceli

7304 19 10

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo z litiny)

7304 19 30

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo z litiny)

7304 19 90

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo z litiny)

7304 22 00

Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu

7304 23 00

Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo litiny)

7304 29 10

Pažnice a trubky, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (kromě výrobků z litiny)

7304 29 30

Pažnice a trubky, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (kromě výrobků z litiny)

7304 29 90

Pažnice a trubky, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, bezešvé, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm (kromě výrobků z litiny)

7305 11 00

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, ze železa nebo oceli, podélně obloukově svařované pod tavidlem

7305 12 00

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, ze železa nebo oceli, podélně obloukově svařované (kromě výrobků podélně obloukově svařovaných pod tavidlem)

7305 19 00

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (kromě výrobků podélně obloukově svařovaných)

7305 20 00

Pažnice používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli.

7306 11

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm

7306 19

Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo z litiny)

7306 21 00

Pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm

7306 29 00

Trouby a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (kromě výrobků z nerezavějící oceli nebo z litiny)

8207 13 00

Nástroje na vrtání nebo sondáž při zemních pracích, vyměnitelné, s pracovní částí ze slinutých karbidů kovů nebo cermetů

8207 19 10

Nástroje na vrtání nebo sondáž při zemních pracích, vyměnitelné, s pracovní částí z diamantu nebo z aglomerovaného diamantu

▼M2

ex 8413 50

Objemová čerpadla s kmitavým pohybem na kapaliny, poháněná motorem, s maximálním průtokem vyšším než 18 m3/h a maximálním tlakem na výstupu čerpadla vyšším než 40 barů, zvláště koncipovaná na čerpání výplachové kapaliny a/nebo cementu do ropných vrtů

ex 8413 60

Rotační objemová čerpadla na kapaliny, poháněná motorem, s maximálním průtokem vyšším než 18 m3/h a maximálním tlakem na výstupu čerpadla vyšším než 40 barů, zvláště koncipovaná na čerpání výplachové kapaliny a/nebo cementu do ropných vrtů

▼B

8413 82 00

Zdviže na kapaliny (kromě čerpadel)

8413 92 00

Části a součásti zdviží na kapaliny, j.n.

8430 49 00

Hloubicí nebo vrtací stroje pro zemní práce nebo těžbu nerostů nebo rud, nesamohybné a nehydraulické (kromě strojů pro ražení tunelů a ručních nástrojů)

▼M2

ex 8431 39 00

Části a součásti vhodné pro použití výlučně nebo především u strojů a zařízení pro průzkum ložisek ropy čísla 8428

ex 8431 43 00

Části a součásti vhodné pro použití výlučně nebo především u strojů a zařízení pro průzkum ložisek ropy položky 8430 41 nebo 8430 49

ex 8431 49

Části a součásti vhodné pro použití výlučně nebo především u strojů a zařízení pro průzkum ložisek ropy čísel 8426 , 8429 a 8430

▼B

8705 20 00

Pojízdné vrtné soupravy

8905 20 00

Plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny

8905 90 10

Majákové lodě, požární lodě, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností, pro námořní plavbu (kromě plovoucích bagrů, plovoucích nebo ponorných vrtných nebo těžebních plošin; rybářských plavidel a válečných lodí)
▼M7

PŘÍLOHA III

Seznam právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 5 odst. 1 písm. a)

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M7
PŘÍLOHA IV

Seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů podle čl. 2 odst. 6, čl. 2a odst. 6 a čl. 2b odst. 1

JSC Sirius
OJSC Stankoinstrument
OAO JSC Chemcomposite
JSC Kalashnikov
JSC Tula Arms Plant
NPK Technologii Maschinostrojenija
OAO Wysokototschnye Kompleksi
OAO Almaz Antey
OAO NPO Bazalt
Admiralty Shipyard JSC
Aleksandrovův vědecko-výzkumný technologický ústav NITI
Argut OOO
Komunikační centrum Ministerstva obrany
Federální výzkumné středisko Boreskovův ústav katalýzy
Federální státní rozpočtová organizace při úřadu prezidenta Ruska
Federální státní rozpočtová organizace Special Flight Unit Rossiya při úřadu prezidenta Ruska
Federální státní jednotný podnik Duchovův výzkumný ústav automatiky (VNIIA)
Zahraniční zpravodajská služba (SVR)
Forenzní středisko oblasti Nižní Novgorod při hlavním ředitelství Ministerstva vnitra
Mezinárodní centrum kvantové optiky a kvantových technologií (Ruské kvantové centrum)
Irkut Corporation
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service
JSC Shipyard Zaliv (loděnice Zaliv)
JSC Rocket and Space Centre – Progress
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
Kazan Helicopter Plant PJSC
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)
Ministerstvo obrany Ruské federace
Moskevský institut fyziky a technologie
NPO High Precision Systems JSC
NPO Splav JSC
OPK Oboronprom
PJSC Beriev Aircraft Company
PJSC Irkut Corporation
PJSC Kazan Helicopters
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company
Promtech-Dubna, JSC
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)
Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Rostekh – Azimuth
Russian Aircraft Corporation MiG
Russian Helicopters JSC
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
Sukhoi Aviation JSC
Sukhoi Civil Aircraft
Tactical Missiles Corporation JSC
Tupolev JSC
UEC-Saturn
United Aircraft Corporation
JSC AeroKompozit
United Engine Corporation
UEC-Aviadvigatel JSC
United Instrument Manufacturing Corporation
United Shipbuilding Corporation
JSC PO Sevmash
Krasnoye Sormovo Shipyard
Severnaya Shipyard
Shipyard Yantar
UralVagonZavod.

▼M12

Amur Shipbuilding Factory PJSC
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC
AO Kronshtadt
Avant Space LLC
Baikal Electronics
Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Centrum technologických kompetencí v radiofotonice)
Central Research and Development Institute Tsiklon (Ústřední vědecko-výzkumný ústav Ciklon)
Crocus Nano Electronics
Dalzavod Ship-Repair Center (Centrum pro opravu lodí Dalzavod)
Elara
Electronic Computing and Information Systems
ELPROM
Engineering Center Ltd.
Forss Technology Ltd.
Integral SPB
JSC Element
JSC Pella-Mash
JSC Shipyard Vympel
Kranark LLC
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)
LLC Center
MCST Lebedev
Miass Machine-Building Factory (Strojírenský závod Miass)
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Vědecko-výzkumný ústav mikroelektroniky v Novosibirsku)
MPI VOLNA
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Výzkumný a konstrukční ústav silnoproudé elektrotechniky N. A. Dolležala, nositel Leninova řádu)
Nerpa Shipyard (Loděnice Nerpa)
NM-Tekh
Novorossiysk Shipyard JSC
NPO Electronic Systems
NPP Istok
NTC Metrotek
OAO GosNIIkhimanalit
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
OJSC TSRY
OOO Elkomtekh (Elkomtex)
OOO Planar
OOO Sertal
Photon Pro LLC
PJSC Zvezda
Production Association Strela (Výrobní sdružení Strela)
Radioavtomatika
Research Center Module
Robin Trade Limited
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Aleksejevova ústřední konstrukční kancelář pro křídlové lodě)
Rubin Sever Design Bureau (Konstrukční kancelář Rubin-Sever)
Russian Space Systems (Ruské kosmické systémy)
Rybinsk Shipyard Engineering
Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Vědecko-výzkumný ústav aplikované chemie)
Scientific-Research Institute of Electronics (Vědecko-výzkumný ústav elektroniky)
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Vědecko-výzkumný ústav nadzvukových systémů)
Scientific Research Institute NII Submikron (Vědecko-výzkumný ústav NII Submikron)
Sergey IONOV
Serniya Engineering
Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Loděnice Severnaja verf)
Ship Maintenance Center Zvezdochka (Centrum pro údržbu lodí Zvězdočka)
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (Státní vládní vědecko-technický polygon pro letecké systémy) (GkNIPAS)
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Bereznjakova státní strojírenská konstrukční kancelář Raduga)
State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. (Státní vědecké centrum AO GNTs RF—FEI A.I.) Leypunskiy Physico-Energy Institute (Lejpunského fyzikálně-energetický ústav)
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (Bachirevův státní vědecko-výzkumný ústav strojírenský) (GosNIImash)
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Tomské kolektivní konstrukční centrum mikrovlnných a fotonických integrovaných obvodů a modulů)
UAB Pella-Fjord
United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”
United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”
United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”
United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”
United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”
United Shipbuilding Corporation JSC “SC “Zvyozdochka”
United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”
United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”
United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard”
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Uralský vědecko-výzkumný ústav kompozitních materiálů)
Urals Project Design Bureau Detal (Uralská projektová konstrukční kancelář Detal)
Vega Pilot Plant (Pilotní závod Vega)
Vertikal LLC
Vladislav Vladimirovich Fedorenko
VTK Ltd
Yaroslavl Shipbuilding Factory (Loděnice Jaroslavl)
ZAO Elmiks-VS
ZAO Sparta
ZAO Svyaz Inzhiniring.
▼M7

PŘÍLOHA V

Seznam právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 5 odst. 3 písm. a)

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
▼M7

PŘÍLOHA VI

Seznam právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 5 odst. 3 písm. b)

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M7
PŘÍLOHA VII

Seznam zboží a technologií podle čl. 2a odst. 1 a čl. 2b odst. 1

Na tuto přílohu se vztahují všeobecné poznámky, zkratková slova a zkratky a definice uvedené v příloze I nařízení (EU) 2021/821, s výjimkou „části I – Všeobecné poznámky, zkratková slova a zkratky a definice, všeobecných poznámek k příloze I bodu 2“.

Na tuto přílohu se vztahují definice pojmů použité ve Společném vojenském seznamu Evropské unie (dále jen „společný vojenský seznam“) (2020/C 85/01).

▼M11

Aniž je dotčen článek 12 tohoto nařízení, nepodléhá nekontrolované zboží obsahující jednu nebo více položek uvedených v této příloze kontrolám podle článku 2a a 2b tohoto nařízení.

▼M7

Kategorie I – Elektronika

X.A.I.001 Elektronická zařízení a součásti

a. 

„mikroprocesorové mikroobvody“, „mikropočítačové mikroobvody“ a mikroregulátorové mikroobvody, které mají některou z těchto vlastností:

1. 

výkonnost 5 GFLOPS nebo více a aritmeticko- logickou jednotku s šířkou přístupu 32 bitů nebo více;

2. 

hodinovou frekvenci vyšší než 25 MHz nebo

3. 

více než jednu datovou nebo instrukční sběrnici nebo sériový komunikační port pro vnější přímé propojení mezi paralelními „mikroprocesorovými mikroobvody“ s přenosovou rychlostí 2,5 Mbyte/s;

b. 

paměťové integrované obvody:

1. 

elektricky vymazatelné programovatelné permanentní paměti (EEPROM) s paměťovou kapacitou:

a. 

v případě pamětí typu flash vyšší než 16 Mbit na pouzdro nebo

b. 

v případě všech ostatních typů EEPROM vyšší než některý z těchto limitů:

1. 

vyšší než 1 Mbit na pouzdro nebo

2. 

vyšší než 256 kbit na pouzdro při maximální přístupové době nižší než 80 ns;

2. 

statické paměti s náhodným přístupem (SRAM) s paměťovou kapacitou:

a. 

vyšší než 1 Mbit na pouzdro nebo

b. 

vyšší než 256 kbit na pouzdro při maximální přístupové době nižší než 25 ns;

c. 

analogově-číslicové převodníky, které mají některou z těchto vlastností:

1. 

rozlišení nejméně 8 bitů, avšak menší než 12 bitů, s výstupní rychlostí vyšší než 200 megavzorků za sekundu (MSPS);

▼M11

2. 

rozlišení 12 bitů s výstupní rychlostí vyšší než 105 megavzorků za sekundu (MSPS);

▼M7

3. 

rozlišení větší než 12 bitů, avšak nejvýše 14 bitů, s výstupní rychlostí vyšší než 10 megavzorků za sekundu (MSPS); nebo

4. 

rozlišení větší než 14 bitů s výstupní rychlostí vyšší než 2,5 megavzorků za sekundu (MSPS);

d. 

uživatelem programovatelné logické obvody s maximálním počtem číslicových vstupů/výstupů se společnou zemí mezi 200 a 700;

e. 

procesory pro rychlou Fourierovu transformaci (FFT), jejichž jmenovitá doba provádění pro 1 024bodovou komplexní FFT je kratší než 1 ms;

f. 

zákaznické integrované obvody, u nichž výrobci buď není známa funkce, nebo není znám kontrolní status zařízení, ve kterém bude integrovaný obvod použit a které mají některou z těchto vlastností:

1. 

více než 144 vývodů nebo

2. 

typickou „základní dobu zpoždění“ menší než 0,4 ns;

g. 

„vakuové elektronické součástky“ s postupnou vlnou pulzní nebo průběžnou:

1. 

součástky se spojenou dutinou nebo jejich odvozeniny;

2. 

součástky založené na šroubovicovém, složeném vlnovodu nebo na serpentinových vlnovodových obvodech nebo jejich odvozeniny, které mají některou z těchto vlastností:

a. 

„okamžitou šířku pásma“ polovinu oktávy nebo více a průměrný výkon (vyjádřený v kW) násobený frekvencí (vyjádřenou v GHz) větší než 0,2; nebo

b. 

„okamžitou šířku pásma“ menší než polovinu oktávy a průměrný výkon (vyjádřený v kW) násobený frekvencí (vyjádřenou v GHz) větší než 0,4;

h. 

ohebné vlnovody konstruované pro použití při frekvencích vyšších než 40 GHz;

i. 

zařízení s povrchovou akustickou vlnou a s podpovrchovou akustickou vlnou, která mají některou z těchto vlastností:

1. 

nosnou frekvenci vyšší než 1 GHz nebo

2. 

nosnou frekvenci 1 GHz nebo nižší a

a. 

„potlačení postranních laloků frekvence“ větší než 55 dB;

b. 

součin maximální doby zpoždění (v mikrosekundách) a šířky pásma (v MHz) větší než 100 nebo

c. 

disperzní zpoždění větší než 10 mikrosekund;

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.I.001.i se „potlačením postranních laloků frekvence“ rozumí maximální hodnota potlačení uvedená na bezpečnostním listu.

j. 

„články“:

1. 

„primární články“, které mají při 293 K (20 oC) „hustotu energie“ 550 Wh/kg nebo nižší;

2. 

„sekundární články“, které mají při 293 K (20 oC) „hustotu energie“ 350 Wh/kg nebo nižší;

Poznámka: Položka X.A.I.001.j nezahrnuje baterie, včetně jednočlánkových.

Technické poznámky:

1. Pro účely položky X.A.I.001.j se hustota energie (Wh/kg) vypočte z jmenovitého napětí vynásobeného jmenovitou kapacitou v ampérhodinách (Ah) děleno hmotností v kilogramech. Pokud jmenovitá kapacita není uvedena, vypočítá se hustota energie z čtverce jmenovitého napětí vynásobeného poté dobou vybíjení v hodinách děleno vybíjecí zátěží v ohmech a hmotností v kilogramech.

2. Pro účely položky X.A.I.001.j se „článkem“ rozumí elektrochemické zařízení, které má kladné a záporné elektrody a elektrolyt a je zdrojem elektrické energie. Jedná se o základní stavební prvek baterie.

3. Pro účely položky X.A.I.001.j.1 se „primárním článkem“ rozumí „článek“, který není určen k tomu, aby byl nabíjen jiným zdrojem.

4. Pro účely položky X.A.I.001.j.2 se „sekundárním článkem“ rozumí „článek“, který je určen k tomu, aby byl nabíjen vnějším elektrickým zdrojem.

k. 

„supravodivé“ elektromagnety nebo solenoidy speciálně konstruované k plnému nabití nebo vybití za méně než jednu minutu, které mají všechny tyto vlastnosti:

Poznámka: Položka X.A.I.001.k nezahrnuje „supravodivé“ elektromagnety nebo solenoidy konstruované pro lékařské přístroje k zobrazování na principu magnetické rezonance (MRI).

1. 

maximální energii dodanou při vybití dělenou dobou vybíjení větší než 500 kJ za minutu;

2. 

vnitřní průměr vinutí vedoucích proud větší než 250 mm a

3. 

jsou určeny pro magnetickou indukci větší než 8 T nebo „celkovou proudovou hustotu“ ve vinutí větší než 300 A/mm2;

l. 

obvody nebo systémy pro uchovávání elektromagnetické energie, obsahující součásti vyrobené ze „supravodivých“ materiálů speciálně konstruovaných pro provoz při teplotách pod „kritickou teplotou“ alespoň jedné z jejich „supravodivých“ složek, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

rezonanční pracovní kmitočty vyšší než 1 MHz;

2. 

hustotu uložené energie 1 MJ/m3 nebo vyšší a

3. 

dobu vybíjení kratší než 1 ms;

m. 

tyratrony na bázi vodíku / izotopů vodíku s keramicko-kovovou konstrukcí a jmenovitým špičkovým proudem 500 A nebo více;

n. 

nevyužito;

o. 

solární články, sestavy propojených článků s krycím sklem (CIC), solární panely a solární pole, které jsou „vhodné pro kosmické aplikace“ a nejsou zahrnuté do položky 3A001.e.4 ( 6 ).

X.A.I.002 Univerzální „elektronické sestavy“, moduly a zařízení

a. 

elektronická zkušební zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

b. 

číslicové přístrojové záznamníky dat s magnetickou páskou, které mají některou z těchto vlastností:

1. 

mají maximální přenosovou rychlost číslicového rozhraní vyšší než 60 Mbit/s a využívají techniky šikmého snímání;

2. 

mají maximální přenosovou rychlost číslicového rozhraní vyšší než 120 Mbit/s a využívají techniky pevných hlav nebo

3. 

jsou „vhodné pro kosmické aplikace“;

c. 

zařízení s maximální přenosovou rychlostí číslicového rozhraní vyšší než 60 Mbit/s, konstruovaná k transformaci číslicových videorekordérů s magnetickou páskou k použití jako číslicové přístrojové záznamníky dat;

d. 

nemodulární analogové osciloskopy s šířkou pásma 1 GHz nebo větší;

e. 

modulární analogové osciloskopové systémy, které mají některou z těchto vlastností:

1. 

hlavní šasi s šířkou pásma 1 GHz nebo větší nebo

2. 

zásuvné moduly s individuální šířkou pásma 4 GHz nebo větší;

f. 

analogové vzorkovací osciloskopy pro analýzu opakujících se jevů s efektivní šířkou pásma větší než 4 GHz;

g. 

digitální osciloskopy a záznamníky přechodových dějů, které využívají techniky analogově číslicového převodu, jsou schopné zaznamenávat přechodové děje sekvenčním vzorkováním jednorázových vstupů v intervalech kratších než 1 ns (více než 1 gigavzorek za sekundu (GSPS)), digitalizují na rozlišení 8 bitů nebo vyšší a uchovávají 256 nebo více vzorků.

Poznámka: Položka X.A.I.002 zahrnuje tyto speciálně konstruované součásti pro analogové osciloskopy:

1. 

zásuvné jednotky;

2. 

vnější zesilovače;

3. 

předzesilovače;

4. 

vzorkovací zařízení;

5. 

katodové trubice.

X.A.I.003 Specifická vyhodnocovací zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821:

a. 

měniče frekvencí schopné provozu ve frekvenčním rozsahu od 300 do 600 Hz, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

b. 

hmotnostní spektrometry, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

c. 

všechny zábleskové rentgenové přístroje nebo součásti pulsních výkonových systémů, které jsou konstruovány na jejich základě, včetně Marxových generátorů, vysokovýkonových sítí tvarování impulsů, vysokonapěťových kondenzátorů a spouštěčů;

d. 

zesilovače impulsů, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

e. 

elektronická zařízení pro generování časového zpoždění nebo měření časových intervalů:

1. 

digitální generátory časového zpoždění s rozlišením 50 nanosekund nebo méně na časových intervalech 1 mikrosekunda nebo více nebo

2. 

vícekanálové (tj. s třemi nebo více kanály) nebo modulární měřiče časových intervalů a chronometrická zařízení s rozlišením 50 nanosekund nebo méně na časových intervalech 1 mikrosekunda nebo více;

f. 

analytické přístroje pro chromatografii a spektrometrii.

X.B.I.001 Zařízení pro výrobu elektronických součástí nebo materiálů a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

a. 

zařízení speciálně konstruovaná pro výrobu elektronek a optických prvků a součásti, které jsou pro ně speciálně konstruovány, zahrnuté do položky 3A001 ( 7 ) nebo X.A.I.001;

b. 

zařízení speciálně konstruovaná pro výrobu polovodičových součástek, integrovaných obvodů a „elektronických sestav“ a systémy obsahující tato zařízení nebo mající jejich vlastnosti:

Poznámka: Položka X.B.I.001.b. zahrnuje rovněž zařízení používaná nebo upravená pro použití při výrobě jiných zařízení, např. zobrazovacích zařízení, elektrooptických zařízení a zařízení s akustickou vlnou.

1. 

Zařízení pro zpracování materiálů pro výrobu zařízení a součástí uvedených v položce X.B.I.001.b:

Poznámka: Položka X.B.I.001 nezahrnuje křemenné pecní trubky, pecní vložky, lopaty (paddles), nosiče destiček (kromě speciálně konstruovaných klecových nosičů), probublávačky, kazety nebo kelímky, které jsou speciálně konstruované pro zařízení pro zpracování zahrnutá do položky X.B.I.001.b.1.

a. 

zařízení pro výrobu polykrystalického křemíku a materiálů zahrnutých do položky 3C001 ( 8 );

b. 

zařízení speciálně konstruovaná pro čištění nebo zpracování polovodičových materiálů III/V a II/VI zahrnutých do položky 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 nebo 3C005 ( 9 ), s výjimkou tažiček krystalů, pro které viz X.B.I.001.b.1.c níže;

c. 

tažičky krystalů a pece:

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.1.c nezahrnuje difuzní a oxidační pece.

1. 

zařízení pro žíhání nebo rekrystalizaci, jiná než pece s konstantní teplotou, která využívají vysokorychlostní přenos energie, schopná zpracovávat polovodičové destičky rychlostí vyšší než 0,005 m2 za minutu;

▼M11

2. 

tažičky krystalů „řízené uloženým programem“, které mají některou z těchto vlastností:

a. 

lze je plnit bez výměny tavicího kelímku;

b. 

jsou schopné provozu při tlaku vyšším než 2,5 x 105 Pa nebo

c. 

jsou schopné táhnout krystaly o průměru větším než 100 mm;

▼M7

d. 

zařízení pro epitaxiální růst „řízená uloženým programem“, která mají některou z těchto vlastností:

1. 

jsou schopná produkovat křemíkovou vrstvu s rovnoměrností tloušťky méně než ± 2,5 % v rozsahu vzdálenosti 200 mm nebo více;

2. 

jsou schopná produkovat vrstvu z jiného materiálu než křemíku s rovnoměrností tloušťky ± 3,5 % nebo

3. 

jednotlivé destičky během zpracování rotují;

e. 

zařízení pro epitaxiální růst s molekulárním svazkem;

f. 

magneticky podporované „naprašovací“ zařízení se speciálně konstruovaným zabudovaným systémem load lock, který umožňuje přenášet destičky v izolovaném vakuovém prostředí;

g. 

zařízení speciálně konstruovaná pro iontovou implantaci nebo ionty podporovanou nebo foto-podporovanou difuzi, která mají některou z těchto vlastností:

1. 

schopnost vytváření obrazců;

2. 

energii paprsku (urychlující napětí) větší než 200 keV;

3. 

jsou optimalizovaná pro provoz při energii paprsku (urychlující napětí) menší než 10 keV nebo

4. 

jsou schopná implantovat kyslík s vysokou energií do zahřátého „substrátu“;

h. 

zařízení pro selektivní odstraňování (leptání) prostřednictvím anizotropických suchých metod (např. plazmy) „řízená uloženým programem“:

1. 

„dávkové typy“, které mají některou z těchto vlastností:

a. 

detekci koncového bodu, jinou než optické typy emisní spektroskopie, nebo

b. 

provozní (leptací) tlak reaktoru 26,66 Pa nebo méně;

2. 

„jednodestičkové typy“, které mají některou z těchto vlastností:

a. 

detekci koncového bodu, jinou než optické typy emisní spektroskopie;

b. 

provozní (leptací) tlak reaktoru 26,66 Pa nebo méně nebo

c. 

manipulace s destičkami probíhá pomocí systémů cassette-to- cassette a load lock;

Poznámky:

1. „Dávkovými typy“ se rozumějí stroje, které nejsou speciálně konstruované pro výrobní zpracování jednotlivých destiček. Tyto stroje mohou zpracovávat dvě nebo více destiček současně za použití společných procesních parametrů, např. VF výkonu, teploty, druhu leptavého plynu nebo průtoku.

2. „Jednodestičkovými typy“ se rozumějí stroje, které jsou speciálně konstruované pro výrobní zpracování jednotlivých destiček. Tyto stroje mohou používat techniky automatické manipulace s destičkami k vložení jedné destičky do zařízení za účelem jejího zpracování. Uvedená definice zahrnuje zařízení, která mohou vkládat a zpracovávat několik destiček, ale u nichž lze parametry leptání, např. VF výkon nebo koncový bod, stanovit nezávisle pro každou jednotlivou destičku.

i. 

zařízení pro „chemickou depozici z plynné fáze“ (CVD), např. plazmou podporovaná CVD (PECVD) nebo foto-podporovaná CVD, pro výrobu polovodičových součástek, pro depozici oxidů, nitridů, kovů nebo polykrystalického křemíku:

▼M11

1. 

zařízení pro „chemickou depozici z plynné fáze“, která fungují při tlaku nižším než 105 Pa, nebo

▼M7

2. 

zařízení PECVD, která fungují při tlaku nižším než 60 Pa nebo jsou ovládána pomocí automatických systémů cassette-to-cassette a load lock;

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.1.i nezahrnuje nízkotlaké systémy pro „chemickou depozici z plynné fáze“ (LPCVD) ani zařízení pro reaktivní „naprašování“.

j. 

systémy elektronových svazků speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu masek nebo zpracování polovodičových součástek, které mají některou z těchto vlastností:

1. 

elektrostatické vychylovaní svazku;

2. 

tvarovaný profil paprsku, jiného tvaru než Gaussova křivka;

3. 

rychlost číslicově-analogového převodu vyšší než 3 MHz;

4. 

přesnost číslicově-analogového převodu vyšší než 12 bitů nebo

5. 

přesnost zpětnovazebního řízení polohy cíle vůči svazku 1 mikrometr nebo přesnější;

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.1.j nezahrnuje systémy depozice pomocí elektronových svazků ani rastrovací elektronové mikroskopy pro všeobecné účely.

k. 

zařízení pro konečnou úpravu povrchu pro zpracování polovodičových destiček:

1. 

zařízení speciálně konstruovaná pro zpracování zadní strany destiček o tloušťce menší než 100 mikrometrů a pro jejich následné oddělování nebo

2. 

zařízení speciálně konstruovaná pro dosažení drsnosti aktivního povrchu zpracované destičky s hodnotou 2 sigma nejvýše 2 mikrometry, metoda T.I.R. (rozdíl mezi maximální a minimální naměřenou hodnotou);

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.1.k nezahrnuje jednostranná lapovací a lešticí zařízení pro konečnou povrchovou úpravu destiček.

l. 

propojovací zařízení, která zahrnují společné jednoduché nebo vícečetné vakuové komory speciálně konstruované tak, aby umožňovaly integraci jakéhokoliv zařízení zahrnutého do položky X.B.I.001 do úplného systému;

m. 

zařízení „řízená uloženým programem“, která používají „lasery“ pro opravy nebo úpravy „monolitických integrovaných obvodů“, s některou z těchto vlastností:

1. 

přesností nastavení polohy menší než ± 1 mikrometr nebo

2. 

stopou paprsku (šířkou řezu) menší než 3 mikrometry.

Technická poznámka: Pro účely položky X.B.I.001.b.1 se „naprašováním“ rozumí proces vytvoření povlaku, při němž se v elektrickém poli urychlují kladně nabité ionty směrem k povrchu terče (povlakový materiál). Kinetická energie dopadajících iontů je dostatečná k tomu, aby způsobila uvolnění atomů z povrchu terče a jejich uložení na substrát. (Poznámka: běžnou modifikací tohoto procesu je triodové, magnetronové nebo vysokofrekvenční naprašování za účelem zvýšení přilnavosti povlaku a rychlosti nanášení.)

2. 

Masky, substráty pro masky, zařízení pro výrobu masek a zařízení pro přenos obrazu pro výrobu zařízení a součástí uvedených v názvu položky X.B.I.001:

Poznámka: Výrazem masky se rozumějí masky používané v elektronové litografii, rentgenové litografii a ultrafialové litografii, jakož i v obvyklé litografii v ultrafialovém a viditelném spektru.

a. 

hotové masky, optické mřížky a jejich konstrukce, kromě:

1. 

hotových masek nebo optických mřížek pro výrobu integrovaných obvodů, na něž se nevztahuje položka 3A001 ( 10 ), nebo

2. 

masek nebo optických mřížek, které mají obě tyto vlastnosti:

a. 

jejich konstrukce je založena na geometrii o velikosti 2,5 mikrometru nebo více a

b. 

konstrukce nezahrnuje zvláštní prvky, které by měnily zamýšlené použití prostřednictvím výrobního zařízení nebo „softwaru“;

b. 

substráty pro masky:

1. 

„substráty“ (např. sklo, křemen, safír) potažené tvrdým povrchem (např. chromem, křemíkem, molybdenem) pro přípravu masek o rozměrech přesahujících 125 mm x 125 mm nebo

2. 

substráty speciálně konstruované pro rentgenové masky;

c. 

zařízení, jiná než počítače pro všeobecné účely, speciálně konstruovaná pro projektování polovodičových součástek nebo integrovaných obvodů za pomoci počítače (CAD);

d. 

zařízení nebo stroje pro výrobu masek nebo optických mřížek:

1. 

fotooptické krokovací a snímací kamery schopné vytvářet pole větší než 100 mm x 100 mm nebo jednorázovou expozici větší než 6 mm x 6 mm v rovině obrazu (tj. ohniskové rovině) nebo linie ve fotorezistu na „substrátu“ užší než 2,5 mikrometru;

2. 

zařízení na výrobu masek nebo optických mřížek používající iontovou nebo „laserovou“ litografii nebo litografii schopnou vytvářet linie užší než 2,5 mikrometru nebo

3. 

vybavení nebo držáky pro úpravu masek nebo optických mřížek nebo přidávání povlaků za účelem odstranění závad;

Poznámka: Položky X.B.I.001.b.2.d.1 a b.2.d.2 nezahrnují zařízení na výrobu masek používající fotooptické metody, které byly buď komerčně dostupné před 1. lednem 1980, nebo nemají lepší vlastnosti než taková zařízení.

e. 

zařízení „řízená uloženým programem“ pro kontrolu masek, optických mřížek nebo povlaků s:

1. 

rozlišením 0,25 mikrometru nebo jemnějším a

2. 

přesností 0,75 mikrometru nebo lepší na vzdálenosti v jedné nebo dvou souřadnicích 63,5 mm nebo více;

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.2.e se nevztahuje na rastrovací elektronové mikroskopy pro všeobecné účely, s výjimkou těch, které byly speciálně konstruovány a vybaveny pro automatickou kontrolu obrazců.

f. 

nastavovací a krokovací zařízení pro výrobu polovodičových destiček využívající fotooptické nebo rentgenové metody, např. litografická zařízení, včetně zařízení pro přenos promítaného obrazu a krokovacích a snímacích zařízení nebo krokovacích a snímacích zařízení, která jsou schopná plnit některou z těchto funkcí:

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.2.f nezahrnuje fotooptická nastavovací a krokovací zařízení využívající kontaktní nebo projekční masku nebo zařízení pro kontaktní přenos obrazu.

1. 

expozice obrazců o velikosti menší než 2,5 mikrometru;

2. 

nastavení s přesností větší než ± 0,25 mikrometru (3 sigma);

3. 

překryv mezi stroji není lepší než ± 0,3 mikrometru nebo

4. 

vlnová délka světelného zdroje kratší než 400 nm;

g. 

zařízení využívající elektronové, iontové nebo rentgenové paprsky pro přenos promítaného obrazu schopná vytvářet obrazce menší než 2,5 mikrometru;

Poznámka: Pro systémy využívající vychylovaný zaostřený paprsek (systémy přímého zápisu) viz X.B.I.001.b.1.j.

h. 

zařízení používající „lasery“ k přímému zápisu na destičky schopná vytvářet obrazce menší než 2,5 mikrometru.

3. 

Zařízení pro montáž integrovaných obvodů:

a. 

bondovačky (die bonders) „řízené uloženým programem“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

jsou speciálně konstruované pro „hybridní integrované obvody“;

2. 

rozmezí pohybu v rovině X–Y větší než 37,5 x 37,5 mm a

3. 

přesnost umístění v rovině X–Y lepší než ± 10 mikrometrů;

b. 

zařízení „řízená uloženým programem“ pro vytváření vícečetných spojů v rámci jedné operace (např. bondovačky beam lead, bondovačky na nosiče čipů, páskové bondovačky);

c. 

poloautomatické nebo automatické víčkovačky pro horká víčka, v nichž se víčko lokálně zahřívá na vyšší teplotu než tělo pouzdra, které jsou speciálně konstruované pro keramická pouzdra mikroobvodů zahrnutých do položky 3A001 ( 11 ) a mají výkonnost jedno pouzdro za minutu nebo vyšší.

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.3 nezahrnuje odporové bodové svářeče pro všeobecné použití.

4. 

Filtry pro čisté prostory schopné vytvářet ovzduší s 10 nebo méně částicemi o velikosti 0,3 mikrometru nebo menšími na 0,02832 m3 a filtrační materiály pro tyto filtry.

Technická poznámka: Pro účely položky X.B.I.001 se pojmem „řízený uloženým programem“ rozumí řízení využívající instrukce uložené v elektronické paměti, které je procesor schopen provádět, aby ovlivňoval provádění předem stanovených funkcí. Zařízení může být „řízeno uloženým programem“ bez ohledu na to, zda je elektronická paměť uvnitř nebo vně zařízení.

X.B.I.002 Zařízení pro kontrolu nebo zkoušení elektronických součástí a materiálů a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství.

a. 

zařízení speciálně konstruovaná pro kontrolu nebo zkoušení elektronek a optických prvků a součásti, které jsou pro ně speciálně konstruovány, zahrnuté do položky 3A001 ( 12 ) nebo X.A.I.001;

b. 

zařízení speciálně konstruovaná pro kontrolu nebo zkoušení polovodičových součástek, integrovaných obvodů a „elektronických sestav“ a systémy obsahující nebo mající vlastnosti takových zařízení:

Poznámka: Položka X.B.I.002.b rovněž zahrnuje zařízení používaná nebo upravená pro použití při kontrole nebo zkoušení jiných zařízení, např. zobrazovacích zařízení, elektro-optických zařízení, zařízení s akustickou vlnou.

1. 

kontrolní zařízení pro automatickou detekci vad, chyb nebo kontaminantů o velikosti 0,6 mikrometru nebo menší ve zpracovaných destičkách nebo na nich „řízená uloženým programem“, substráty, jiné než desky plošných spojů nebo čipy, používající techniky získávání optických snímků pro srovnání obrazců;

Poznámka: Položka X.B.I.002.b.1 nezahrnuje univerzální rastrovací elektronové mikroskopy, kromě těch, které byly speciálně konstruovány a vybaveny pro automatickou kontrolu obrazců.

2. 

speciálně konstruovaná zařízení pro měření a analýzu „řízená uloženým programem“:

a. 

speciálně konstruovaná pro měření obsahu kyslíku nebo uhlíku v polovodičových materiálech;

b. 

zařízení pro měření šířky linií s rozlišením 1 mikrometr nebo jemnějším;

c. 

speciálně konstruovaná zařízení pro měření rovinnosti schopná měřit odchylky od rovinnosti 10 mikrometrů nebo méně, s rozlišením 1 mikrometr nebo jemnějším.

3. 

zařízení pro sondování destiček „řízená uloženým programem“, která mají některou z těchto vlastností:

a. 

přesnost nastavení polohy jemnější než 3,5 mikrometru;

b. 

schopnost zkoušet zařízení, která mají více než 68 vývodů; nebo

c. 

schopnost zkoušet při frekvenci vyšší než 1 GHz;

4. 

zkušební zařízení:

a. 

zařízení „řízená uloženým programem“ speciálně konstruovaná pro zkoušení diskrétních polovodičových součástek a nezapouzdřených destiček, schopná zkoušet při frekvenci vyšší než 18 GHz;

Technická poznámka: Diskrétní polovodičové součástky zahrnují fotobuňky a solární články.

b. 

zařízení „řízená uloženým programem“ speciálně konstruovaná pro zkoušení integrovaných obvodů a jejich „elektronických sestav“, schopná funkčních zkoušek:

1. 

při ‚rychlosti vzorku‘ vyšší než 20 MHz; nebo

2. 

při ‚rychlosti vzorku‘ vyšší než 10 MHz, ale ne vyšší než 20 MHz, a schopná zkoušet pouzdra s více než 68 výstupy;

Poznámky: Položka X.B.I.002.b.4.b nezahrnuje zkušební zařízení speciálně konstruovaná pro zkoušení:

1. 

pamětí;

2. 

„sestav“ nebo řad „elektronických sestav“ pro použití v domácnosti nebo v zařízeních pro účely zábavy a

3. 

elektronických součástí, „elektronických sestav“ a integrovaných obvodů nezahrnutých do položky 3A001 ( 13 ) nebo X.A.I.001, za předpokladu, že tato zkušební zařízení nemají zabudována výpočetní zařízení s „uživatelskou programovatelností“.

Technická poznámka: Pro účely položky X.B.I.002.b.4.b se ‚rychlostí vzorku‘ rozumí maximální frekvence číslicové operace zkoušecího zařízení. Je proto ekvivalentem nejvyšší možné rychlosti dat, kterou toto zařízení může poskytnout v nemultiplexním režimu. Označuje se též jako rychlost zkoušení, maximální číslicová frekvence nebo maximální číslicová rychlost.

c. 

zařízení speciálně konstruovaných pro zjišťování výkonu ohniskových polí při vlnových délkách vyšších než 1 200 nm s použitím měření ‚řízeného uloženým programem‘ nebo počítačem podporovaného hodnocení, která mají některou z těchto vlastností:

1. 

používají skenovací světlo s paprskem o průměru méně než 0,12 mm;

2. 

jsou konstruována pro měření fotosenzitivních výkonnostních parametrů a hodnocení frekvenční odezvy, modulační přenosové funkce, stejnoměrnosti odezvy nebo šumu nebo

3. 

jsou konstruována pro hodnocení polí schopných vytvářet obrazy s více než 32 x 32 řádkovými prvky;

5. 

testovací systémy s elektronovým svazkem konstruované pro provoz při napětí 3 keV nebo nižším nebo systémy s „laserovým“ paprskem pro bezkontaktní zkoušení zapnutých polovodičových součástek, které mají některou z těchto vlastností:

a. 

funkci na základě stroboskopického jevu se zatemňováním svazku nebo klíčováním detektoru;

b. 

elektronový spektrometr pro měření napětí s rozlišením méně než 0,5 V nebo

c. 

elektrické zkušební přípravky pro analýzu výkonnosti integrovaných obvodů;

Poznámka: Položka X.B.I.002.b.5 nezahrnuje rastrovací elektronové mikroskopy, kromě těch, které byly speciálně konstruovány a vybaveny pro bezkontaktní sondování zapnutých polovodičových součástek.

6. 

multifunkční systémy zaostřeného iontového paprsku ‚řízené uloženým programem‘ speciálně konstruované pro výrobu, opravy, analýzu fyzického uspořádání a zkoušení masek nebo polovodičových součástek, které mají některou z těchto vlastností:

a. 

přesnost zpětnovazebního řízení polohy cíle vůči svazku 1 mikrometr nebo přesnější nebo

b. 

číslicově-analogový převod s přesností vyšší než 12 bitů;

7. 

systémy měření částic používající „lasery“ konstruované pro měření velikosti a koncentrace částic ve vzduchu, které mají obě tyto vlastnosti:

a. 

schopnost měřit velikost částic odpovídající 0,2 mikrometru nebo menší při průtoku nejméně 0,02832 m3 za minutu a

b. 

schopnost charakterizovat čistotu vzduchu třídy 10 nebo lepší.

Technická poznámka: Pro účely položky X.B.I.002 se pojmem ‚řízený uloženým programem‘ rozumí řízení využívající instrukce uložené v elektronické paměti, které je procesor schopen provádět, aby ovlivňoval provádění předem stanovených funkcí. Zařízení může být ‚řízeno uloženým programem‘ bez ohledu na to, zda je elektronická paměť uvnitř nebo vně zařízení.

X.C.I.001 Pozitivní rezisty konstruované pro polovodičovou litografii speciálně upravené (optimalizované) pro použití při vlnových délkách mezi 370 a 193 nm.

X.D.I.001 „Software“ speciálně konstruovaný pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ elektronických přístrojů nebo součástí zahrnutých do položky X.A.I.001, univerzálních elektronických zařízení zahrnutých do položky X.A.I.002 nebo výrobních a zkušebních zařízení zahrnutých do položek X.B.I.001 a X.B.I.002; nebo „software“ speciálně konstruovaný pro „užití“ zařízení zahrnutých do položek 3B001.g a 3B001.h ( 14 ).

X.E.I.001 „Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ elektronických přístrojů nebo součástí zahrnutých do položky X.A.I.001, univerzálních elektronických zařízení zahrnutých do položky X.A.I.002 nebo výrobních a zkušebních zařízení zahrnutých do položek X.B.I.001 nebo X.B.I.002 nebo materiálů zahrnutých do položky X.C.I.001.

Kategorie II – Počítače

Poznámka: Kategorie II nezahrnuje zboží pro osobní potřebu fyzických osob.

X.A.II.001 Počítače, „elektronické sestavy“ a jejich příslušenství nezahrnuté do položky 4A001 nebo 4A003 ( 15 ) a pro ně speciálně konstruované součásti.

Poznámka: Kontrolní status „digitálních počítačů“ nebo jejich příslušenství popsaného v položce X.A.II.001 je určen kontrolním statusem jiných zařízení nebo systémů za předpokladu, že:

a. 

„digitální počítače“ nebo jejich příslušenství jsou nezbytně nutné pro provoz těchto jiných zařízení nebo systémů;

b. 

„digitální počítače“ nebo jejich příslušenství nejsou „hlavním prvkem“ těchto jiných zařízení nebo systémů a

Pozn. 1: Status zařízení pro „zpracování signálů“ nebo „zlepšení obrazu“ speciálně konstruovaných pro jiná zařízení, jejichž funkce jsou omezeny pouze na fungování těchto jiných zařízení, je určen statusem těchto jiných zařízení, i když přesahuje kritérium „hlavního prvku“.

Pozn. 2: Pokud jde o status „digitálních počítačů“ nebo jejich příslušenství pro telekomunikační zařízení, viz kategorie 5 část 1 (Telekomunikace) ( 16 ).

c. 

„technologie“ pro „digitální počítače“ a jejich příslušenství je uvedena v položce 4E ( 17 ).

a. 

elektronické počítače a jejich příslušenství a „elektronické sestavy“ a pro ně speciálně konstruované součásti, určené pro provoz při okolní teplotě vyšší než 343 K (70 oC);

b. 

„digitální počítače“ včetně zařízení pro „zpracování signálů“ nebo „zlepšení obrazu“, které mají „nastavený nejvyšší výkon“ („APP“) rovný nebo přesahující 0,0128 vážených teraflopů (WT);

c. 

„elektronické sestavy“, které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro zvýšení výkonu agregací procesorů:

1. 

konstruované tak, aby byly schopné agregace v konfiguracích 16 nebo více procesorů;

2. 

nevyužito;

Poznámka 1: Položka X.A.II.001.c. zahrnuje pouze „elektronické sestavy“ a programovatelná propojení s APP nepřesahujícím meze uvedené v položce X.A.II.001.b., jsou-li dodávány jako nezabudované „elektronické sestavy“. Nevztahuje se na „elektronické sestavy“ přirozeně omezené povahou své konstrukce pro použití jako příslušenství pro zařízení zahrnutá v položce X.A.II.001.k.

Poznámka 2: Položka X.A.II.001.c. nezahrnuje žádnou „elektronickou sestavu“ speciálně konstruovanou pro nějaký výrobek nebo skupinu výrobků, jejichž maximální konfigurace nepřekračuje meze uvedené v položce X.A.II.001.b.

d. 

nevyužito;

e. 

nevyužito;

f. 

zařízení pro „zpracování signálů“ nebo „zlepšení obrazu“, které mají „nastavený nejvyšší výkon“ („APP“) rovný nebo přesahující 0,0128 vážených teraflopů (WT);

g. 

nevyužito;

h. 

nevyužito;

i. 

zařízení obsahující ‚zařízení koncového rozhraní‘ přesahující meze uvedené v položce X.A.III.101;

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.II.001.i se ‚zařízením koncového rozhraní‘ rozumí zařízení, kterým informace vstupují do telekomunikačního systému nebo kterým jej opouštějí, např. telefon, datové zařízení, počítač atd.

j. 

zařízení speciálně konstruovaná pro zajištění externího propojení „digitálních počítačů“ nebo připojených zařízení umožňující komunikaci při rychlosti dat vyšší než 80 Mbytů/s;

Poznámka: Položka X.A.II.001.j. nezahrnuje vnitřní propojovací zařízení (např. propojovací desky), pasivní propojovací zařízení, „řadiče přístupu do sítě“ nebo ‚řadiče komunikačních kanálů‘.

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.II.001.j se ‚řadiči komunikačních kanálů‘ rozumí fyzické rozhraní, které řídí tok synchronních nebo asynchronních číslicových informací. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení k zajištění komunikačního přístupu.

k. 

„hybridní počítače“ a „elektronické sestavy“ a pro ně speciálně konstruované součásti obsahující analogově-číslicové převodníky, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

32 nebo více kanálů a

2. 

rozlišení 14 bitů (plus znaménkový bit) nebo větší s převodní rychlostí 200 000 Hz nebo vyšší.

X.D.II.001 „Software“ pro ověřování a validaci „programů“, „software“ umožňující automatické generování „zdrojových kódů“ a „software“ operačního systému, které jsou speciálně konstruované pro zařízení pro „zpracování v reálném čase“.

a. 

„software“ pro ověřování a validaci „programů“, který používá matematické a analytické techniky a je konstruovaný nebo upravený pro „programy“ s více než 500 000 pokyny „zdrojového kódu“;

b. 

„software“ umožňující automatické generování „zdrojových kódů“ z dat získaných on-line z externích snímačů popsaných v nařízení (EU) 2021/821 nebo

c. 

„software“ operačního systému speciálně konstruovaný pro zařízení pro „zpracování v reálném čase, který zaručuje „dobu latence globálního přerušení“ kratší než 20 mikrosekund.

Technická poznámka: Pro účely položky X.D.II.001 se ‚dobou latence globálního přerušení‘ rozumí doba, jakou počítačovému systému trvá rozpoznat přerušení v důsledku dané události, obsloužit přerušení a provést přepnutí kontextu na alternativní úlohu, rezidentní v paměti a čekající na přerušení.

X.D.II.002 „Software“, jiný než zahrnutý v položce 4D001 ( 18 ), speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutých v položkách 4A101 ( 19 ), X.A.II.001.

X.E.II.001 „Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutých v položce X.A.II.001 nebo „softwaru“ zahrnutého v položce X.D.II.001 nebo X.D.II.002.

X.E.II.001 „Technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení konstruovaných pro ‚zpracování vícenásobného toku dat‘.

Technická poznámka: Pro účely položky X.E.II.001 se ‚zpracováním vícenásobného toku dat‘ rozumí technika mikroprogramu nebo architektury zařízení umožňující současné zpracování nejméně dvou nebo více datových sledů, které jsou řízeny jednou nebo více sledy instrukcí prostřednictvím:

1. 

jednoinstrukčních vícedatových architektur (SIMD), jako jsou vektorové nebo matricové procesory;

2. 

jednoinstrukčních a víceinstrukčních vícedatových architektur (MSIMD);

3. 

víceinstrukčních vícedatových architektur (MIMD), včetně takových, které jsou úzce spojeny, zcela spojeny nebo volně spojeny, nebo

4. 

strukturovaných polí prvků zpracovávání, včetně systolických polí.

Kategorie III. Část 1 – Telekomunikace

Poznámka: Kategorie III část 1 nezahrnuje zboží pro osobní potřebu fyzických osob.

X.A.III.101 Telekomunikační zařízení.

a. 

jakýkoli typ telekomunikačních zařízení, který nezahrnuje položka 5A001.a ( 20 ), speciálně konstruovaný pro provoz mimo teplotní rozmezí 219 K (-54 oC) až 397 K (124 oC);

b. 

telekomunikační přenosová zařízení a systémy a speciálně pro ně konstruované součásti a příslušenství, které mají některou z dále uvedených charakteristik, funkcí nebo vlastností:

Poznámka: Telekomunikační přenosová zařízení:

a. 

rozčleněná do následujících kategorií, nebo jejich kombinace:

1. 

rádiová zařízení (např. vysílače, přijímače a přijímače-vysílače);

2. 

koncová linková zařízení;

3. 

zařízení pro mezilehlé zesilovače;

4. 

opakovací zařízení;

5. 

zařízení regenerátoru;

6. 

kódovací zařízení pro translaci (transkodéry);

7. 

multiplexní zařízení (včetně statistického mutiplexu);

8. 

modulátory/demodulátory (modemy);

9. 

zařízení Transmultiplex (viz doporučení CCITT G701);

10. 

zařízení pro digitální propojení ‚řízená uloženým programem‘;

11. 

‚brány‘ a můstky;

12. 

‚jednotky pro přístup k médiím‘; a

b. 

konstruovaná pro použití v jednokanálové nebo vícekanálové komunikaci prostřednictvím:

1. 

drátu (linky);

2. 

koaxiálního kabelu;

3. 

kabelu z optických vláken;

4. 

elektromagnetického záření nebo

5. 

šíření podvodních akustických vln.

1. 

používají digitální techniky, včetně digitálního zpracování analogových signálů, a konstruovaná pro provoz při „číslicové přenosové rychlosti“ při nejvyšší úrovni multiplexu vyšší než 45 Mbit/s nebo „celkové číslicové přenosové rychlosti“ vyšší než 90 Mbit/s;

Poznámka: Položka X.A.III.101.b.1 nezahrnuje zařízení speciálně konstruovaná pro integraci a provoz v jakémkoli družicovém systému pro civilní použití.

2. 

modemy používající ‚šířku pásma jednoho hlasového kanálu‘ s ‚rychlostí datových signálů‘ vyšší než 9 600 bitů za sekundu;

3. 

digitální zařízení pro vzájemné propojení ‚řízená uloženým programem‘ s „číslicovou přenosovou rychlostí“ vyšší než 8,5 Mbit/s na jeden port.

4. 

zařízení obsahující kteroukoli z těchto položek:

a. 

„řadiče přístupu do sítě“ a s nimi související společné médium s „číslicovou přenosovou rychlostí“ vyšší než 33 Mbit/s nebo

b. 

„řadiče komunikačních kanálů“ s digitálním výstupem a ‚rychlostí datových signálů‘ vyšší než 64 000 bitů/s na jeden kanál;

Poznámka: Pokud některé nekontrolované zařízení obsahuje „řadič přístupu do sítě“, nemůže mít žádný typ telekomunikačního rozhraní kromě těch, která jsou popsána, nikoli však zahrnuta v položce X.A.III.101.b.4.

5. 

používají „laser“ a mají některou z těchto vlastností:

a. 

vlnovou délku přenosu větší než 1 000 nm nebo

b. 

používají analogovou techniku a mají šířku pásma větší než 45 MHz;

c. 

používají techniky koherentního optického přenosu nebo koherentní optické detekce (nazývané též optické heterodynní nebo homodynní techniky);

d. 

používají multiplexní techniky dělení vlnové délky nebo e. provádějí „optické zesílení“;

6. 

rádiová zařízení pracující při vstupních nebo výstupních frekvencích vyšších než:

a. 

31 GHz pro aplikace družicových pozemských stanic nebo

b. 

26,5 GHz pro jiné aplikace;

Poznámka: Položka X.A.III.101.b.6. nezahrnuje zařízení pro civilní použití, která jsou v souladu s pásmem přiděleným Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) mezi 26,5 GHz a 31 GHz.

7. 

rádiová zařízení, která používají některou z těchto položek:

a. 

techniky kvadraturní amplitudové modulace (QAM) nad úrovní 4, pokud je „celková číslicová přenosová rychlost“ vyšší než 8,5 Mbit/s;

b. 

techniky QAM nad úrovní 16, pokud je „celková číslicová přenosová rychlost“ rovna 8,5 Mbit/s nebo nižší;

c. 

jiné techniky digitální modulace, které mají ‚spektrální efektivitu‘ vyšší než 3 bity/s/Hz nebo

d. 

pracují v pásmu 1,5 MHz až 87,5 MHz a zahrnují adaptivní techniky zajišťující potlačení interferenčního signálu o více než 15 dB.

Poznámky:

1. Položka X.A.III.101.b.7 nezahrnuje zařízení speciálně konstruovaná pro integraci a provoz v jakémkoli družicovém systému pro civilní použití.

2. Položka X.A.III.101.b.7 nezahrnuje zařízení s rádiovými relé pro provoz v pásmu přiděleném Mezinárodní telekomunikační unií (ITU):

a. 

která mají některou z těchto vlastností:

1. 

nepřesahují 960 MHz nebo

2. 

s „celkovou číslicovou přenosovou rychlostí“ nepřesahující 8,5 Mbit/s a

b. 

mají „spektrální efektivitu“ nepřesahující 4 bity/s/Hz.

c. 

přepínací zařízení a související signalizační systémy ‚řízené uloženým programem‘, které mají některou z následujících vlastností, funkcí nebo parametrů, a speciálně pro ně konstruované součásti a příslušenství:

Poznámka: Statistické multiplexery s digitálním vstupem a digitálním výstupem, které umožňují přepínání, se považují za přepínací zařízení ‚řízená uloženým programem‘.

1. 

zařízení nebo systémy pro „přepínání dat (zpráv)“ konstruované pro „provoz v paketovém režimu“ a jejich elektronické sestavy a součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

2. 

nevyužito;

3. 

směrování nebo přepínání paketů ‚datagramu‘;

Poznámka: Položka X.A.III.101.c.3 nezahrnuje sítě omezené na používání pouze „řadičů přístupu do sítě‘ nebo na ‚řadiče přístupu do sítě‘ samotné.

4. 

nevyužito;

5. 

víceúrovňová priorita a přednostní právo pro přepínání okruhů;

Poznámka: Položka X.A.III.101.c.5 nezahrnuje jednoúrovňové přednostní právo na volání.

6. 

konstruované pro automatické předávání celulárních radiových volání do jiných celulárních přepínacích zařízení nebo pro automatické připojení k centralizované databázi účastníků společné pro více než jedno přepínací zařízení;

7. 

obsahují digitální zařízení pro vzájemné propojení „řízená uloženým programem“ s číslicovou přenosovou rychlostí vyšší než 8,5 Mbit/s na jeden port.

8. 

‚signalizace ve společném kanálu‘ pracující buď v nepřidruženém nebo kvazipřidruženém provozním režimu;

9. 

‚dynamické adaptivní směrování‘;

10. 

paketové přepínače, spínače okruhů a směrovače s porty nebo linkami s hodnotami překračujícími některý z těchto parametrů:

a. 

„rychlost datových signálů“64 000 bitů/s na jeden kanál pro ‚řadič komunikačního kanálu‘ nebo

Poznámka: Položka X.A.III.101.c.10.a nezahrnuje multiplexní kompozitní propojení tvořená pouze komunikačními kanály, které nejsou individuálně ovládány položkou X.A.III.101.b.1.

b. 

„číslicovou přenosovou rychlost“ 33 Mbit/s pro „řadič přístupu do sítě“ a související společná média;

Poznámka: Položka X.A.III.101.c.10 nezahrnuje paketové přepínače nebo směrovače s porty nebo linkami nepřekračujícími mezní hodnoty uvedené v položce X.A.III.101.c.10.

11. 

„optické přepojování“;

12. 

používají techniky ‚asynchronního režimu přenosu‘ (‚ATM‘).

d. 

optická vlákna a kabely z optických vláken o délce větší než 50 m konstruované pro jednorežimový provoz;

e. 

centralizované řízení sítě se všemi těmito vlastnostmi:

1. 

přijímá data z uzlů a

2. 

zpracovává tato data pro zajištění řízení provozu, které nevyžaduje rozhodnutí operátora, a provádí tak ‚dynamické adaptivní směrování‘;

Poznámka 1: Položka X.A.III.101.e nezahrnuje případy rozhodnutí o směrování přijímané na základě předem definované informace.

Poznámka 2: Položka X.A.III.101.e nevylučuje řízení provozu v závislosti na předvídatelných statistických podmínkách provozu.

f. 

sfázované anténní soustavy pracující na frekvenci vyšší než 10,5 GHz, obsahující aktivní prvky a distribuované součásti, konstruované tak, aby umožňovaly elektronické řízení tvarování a zaměřování paprsku, s výjimkou přistávacích systémů s přístroji splňujícími normy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) (mikrovlnné přistávací systémy (MLS)).

g. 

mobilní komunikační zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, jejich elektronické sestavy a součásti nebo

h. 

rádiová reléová komunikační zařízení konstruovaná pro použití na frekvencích rovných 19,7 GHz nebo vyšších a jejich součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

Technická poznámka:

Pro účely položky X.A.III.101:

1) 

‚Asynchronní režim přenosu‘ (‚ATM‘): režim přenosu, ve kterém jsou informace uspořádány do buněk; je asynchronní v tom smyslu, že opakování buněk závisí na požadované nebo okamžité rychlosti přenosu informací v bitech.

2) 

‚Šířka pásma jednoho hlasového kanálu‘: zařízení pro přenos dat konstruované pro provoz v jednom hlasovém kanálu o frekvenci 3 100 Hz, jak je definováno v doporučení CCITT G.151.

3) 

‚Řadič komunikačního kanálu‘: fyzické rozhraní, které řídí tok synchronních nebo asynchronních číslicových informací. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení k zajištění komunikačního přístupu.

4) 

‚Datagram‘: samostatný a nezávislý subjekt údajů nesoucích dostatečné informace, aby mohly být směrovány ze zdroje do cílového koncového datového zařízení bez spoléhání se na dřívější výměny mezi tímto zdrojem a cílovým koncovým datovým zařízením a přepravní sítí.

5) 

‚Rychlá volba‘: zařízení použitelné pro virtuální volání, které umožňuje koncovým datovým zařízením rozšířit možnost přenosu dat v nastavení volání a uvolnění ‚paketů‘ nad rámec základních schopností virtuálního volání.

6) 

‚Brána‘: funkce, realizovaná jakoukoli kombinací zařízení a „softwaru“, spočívající v konverzi konvencí pro reprezentaci, zpracování nebo sdělování informací používaných v jednom systému na odpovídající, avšak odlišné konvence používané v jiném systému.

7) 

‚Digitální síť integrovaných služeb (ISDN)‘: jednotná digitální síť mezi koncovými body, v níž jsou data pocházející ze všech typů komunikace (např. hlasové, textové, datové, přenosu statických a pohyblivých obrazů) přenášena z jednoho portu (terminálu) v ústředně (přepínacím zařízení) přes jednu přístupovou linku k účastníkovi a od něho.

8) 

‚Paket‘: skupina binárních číslic včetně signálů pro řízení dat a volání, která se přepíná jako kompozitní celek. Data, signály pro řízení volání a řídící informace o možných chybách jsou uspořádány ve stanoveném formátu.

9) 

‚Signalizace ve společném kanálu‘: přenos řídicích informací (signalizace) samostatným kanálem, který se nepoužívá pro zprávy. Signalizační kanál obvykle řídí více kanálů pro zprávy.

10) 

‚Rychlost datových signálů‘: rychlost, jak ji definuje Doporučení ITU 53-36, které bere v úvahu, že při nebinární modulaci se baud nerovná bitu za sekundu. Je třeba počítat s bity pro kódovací, kontrolní a synchronizační funkce.

11) 

‚Dynamické adaptivní směrování‘: automatické přesměrování provozu založené na průběžném snímání a rozboru aktuálních podmínek sítě.

12) 

‚Jednotka pro přístup k médiím‘: zařízení, které obsahuje jedno nebo více komunikačních rozhraní („řadič přístupu do sítě“, „řadič komunikačního kanálu“, modem nebo počítačovou sběrnici) pro připojení koncového zařízení k síti.

13) 

‚Spektrální účinnost‘: „číslicová přenosová rychlost“ [bits/s] / šířka pásma spektra 6 dB (Hz).

14) 

‚Řízený uloženým programem‘: řízení využívající instrukce uložené v elektronické paměti, které je procesor schopen provádět, aby ovlivňoval provádění předem stanovených funkcí. Poznámka: Zařízení může být ‚řízeno uloženým programem‘ bez ohledu na to, zda je elektronická paměť uvnitř nebo vně zařízení.

X.B.III.101 Telekomunikační testovací zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

X.C.III.101 Předtvary ze skla nebo z jakéhokoliv jiného materiálu optimalizované pro výrobu optických vláken zahrnuté do položky X.A.III.101.

X.D.III.101 „Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutých v položkách X.A.III.101 a X.B.III.101 a dynamický adaptivní směrovací software popsaný takto:

a. 

„software“, jiný než ve strojově vykonatelném formátu, speciálně konstruovaný pro „dynamické adaptivní směrování“;

b. 

nevyužito.

X.E.III.101 „Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedených v položce X.A.III.101 nebo X.B.III.101 nebo „software“ zahrnutý v položce X.D.III.101 a jiné „technologie“:

a. 

specifické „technologie“:

1. 

„technologie“ pro zpracování a nanášení povlaků na optická vlákna, speciálně konstruované tak, aby bylo vhodné pro použití pod vodou;

2. 

„technologie“ pro „vývoj“ zařízení, která používají techniku „synchronní číslicové hierarchie“ (‚SDH‘) nebo ‚synchronní optické sítě (‘SONET“).

Technická poznámka: Pro účely položky X.E.III.101:

1) 

„Synchronní digitální hierarchie“ (SDH) je digitální hierarchie, která poskytuje prostředky pro řízení a multiplexování různých forem digitálního provozu a přístup k němu za použití synchronního formátu přenosu na různých typech médií. Formát je založen na synchronním dopravním modulu (STM), který je definován v doporučeních CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 a dalších, která teprve budou zveřejněna. První úroveň rychlosti „SDH“ činí 155,52 Mbit/s.

2) 

„Synchronní optická síť“ (SONET) je síť, která poskytuje prostředky pro řízení a multiplexování různých forem digitálního provozu a přístup k němu za použití synchronního formátu na optických vláknech. Formátem je severoamerická verze „SDH“ a používá rovněž synchronní dopravní modul (STM). Jako základní přepravní modul však používá synchronní přepravní signál (STS) s první úrovní rychlosti 51,81 Mbit/s. Probíhá integrace standardů SONET do standardů „SDH“.

Kategorie III. Část 2 – Bezpečnost informací

Poznámka: Kategorie III část 2 nezahrnuje zboží pro osobní potřebu fyzických osob.

X.A.III.201 Zařízení:

a. 

nevyužito;

b. 

nevyužito;

c. 

zboží klasifikované jako šifrování nabízené na hromadném trhu v souladu s poznámkou o šifrování – poznámka 3 ke kategorii 5, část 2 ( 21 ).

X.D.III.201 „Software“ pro „bezpečnost informací“:

Poznámka: Tato položka nezahrnuje „software“ konstruovaný nebo upravený k ochraně před úmyslným poškozením počítače, např. viry, kde je užití „šifrování“ omezeno na autentizaci, digitální podpis a/nebo dešifrování dat nebo souborů.

a. 

nevyužito;

b. 

nevyužito;

c. 

„software“ klasifikovaný jako šifrovací software nabízený na hromadném trhu v souladu s poznámkou o šifrování – poznámka 3 ke kategorii 5, část 2 ( 22 ).

X.E.III.201 „Technologie“ pro „bezpečnost informací“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii:

a. 

nevyužito;

b. 

„Technologie“, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, pro „užití“ zboží nabízeného na hromadném trhu zahrnutého v položce X.A.III.201.c. nebo „softwaru“ nabízeného na hromadném trhu zahrnutého v položce X.D.III.201.c.

Kategorie IV – Snímače a lasery

X.A.IV.001 Námořní nebo pozemní akustická zařízení schopná detekovat podvodní objekty nebo prvky reliéfu nebo určit jejich polohu nebo stanovit polohu povrchových plavidel nebo plavidel pohybujících se pod vodou; a speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

X.A.IV.002 Optické snímače:

a. 

elektronkové zesilovače obrazu a jejich speciálně konstruované součásti:

1. 

elektronkové zesilovače obrazu, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

maximální citlivost v rozmezí vlnových délek nad 400 nm, avšak nejvýše 1 050 nm;

b. 

mikrokanálovou desku k zesílení elektronového obrazu s roztečí otvorů (od středu ke středu) méně než 25 mikrometrů a

c. 

mají některou z těchto vlastností:

1. 

fotokatodu S-20, S-25 nebo vícenásobnou alkalickou fotokatodu nebo

2. 

fotokatodu GaAs nebo GaInAs;

2. 

speciálně konstruované mikrokanálové desky, které mají obě tyto vlastnosti:

a. 

15 000 nebo více trubic na desku a

b. 

rozteč otvorů (od středu ke středu) méně než 25 mikrometrů;

b. 

zobrazovací zařízení k přímému pozorování pracující ve viditelném nebo infračerveném spektru a obsahující elektronkové zesilovače obrazu, které mají vlastnosti uvedené v položce X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003 Kamery:

a. 

kamery, které splňují kritéria poznámky 3 k položce 6A003.b.4 ( 23 );

b. 

nevyužito.

X.A.IV.004 Optika:

a. 

optické filtry:

1. 

určené pro vlnové délky větší než 250 nm, které jsou tvořeny vícevrstvými optickými povlaky a mají jednu z těchto vlastností:

a. 

šířky pásem do 1 nm s celkovou šířkou na úrovni poloviční intenzity (FWHI) a maximální přenos 90 % nebo více nebo

b. 

šířky pásem do 0,1 nm FWHI a maximální přenos 50 % nebo více;

Poznámka: Položka X.A.IV.004 nezahrnuje optické filtry s pevnou vzduchovou mezerou ani Lyotovy filtry.

2. 

určené pro vlnové délky větší než 250 nm, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

laditelné ve spektrálním rozsahu 500 nm nebo více;

b. 

okamžitou optickou pásmovou propustnost 1,25 nm nebo menší;

c. 

vlnovou délku znovunastavitelnou v rozmezí 0,1 ms s přesností 1 nm nebo lepší v laditelném spektrálním rozsahu a

d. 

jednotlivý maximální přenos 91 % nebo více;

3. 

přepínače optické opacity (filtry) se zorným polem 30o nebo více a dobou odezvy nejvýše 1 ns;

b. 

kabely z „fluoridových vláken“ nebo optická vlákna pro ně, které mají útlum menší než 4 dB/km v rozmezí vlnových délek více než 1 000 nm, avšak nejvýše 3 000 nm.

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.IV.004.b se „fluoridovými vlákny“ rozumějí vlákna vyrobená z objemových fluoridových sloučenin.

X.A.IV.005 „Lasery“:

a. 

„lasery“ pracující s oxidem uhličitým (CO2), které mají některou z těchto vlastností:

1. 

výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 10 kW;

2. 

pulsní výstup s „dobou trvání pulsu“ delší než 10 μs a

a. 

průměrný výstupní výkon vyšší než 10 kW nebo

b. 

pulsní „špičkový výkon“ vyšší než 100 kW nebo

3. 

pulsní výstup s „dobou trvání pulsu“ nejvýše 10 μs a

a. 

pulsní energii vyšší než 5 J na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 2,5 kW nebo

b. 

průměrný výstupní výkon vyšší než 2,5 kW;

b. 

polovodičové lasery:

1. 

samostatné polovodičové „lasery“ s jednoduchým příčným módem, které mají:

a. 

průměrný výstupní výkon vyšší než 100 mW nebo

b. 

vlnovou délku větší než 1 050 nm;

2. 

samostatné polovodičové „lasery“ s násobným příčným módem nebo sestavy samostatných polovodičových „laserů“, které mají vlnovou délku větší než 1 050 nm;

c. 

rubínové „lasery“ s výstupní energií vyšší než 20 J na puls;

d. 

ne-„laditelné“„pulsní lasery“, které mají výstupní vlnovou délku větší než 975 nm, ale nejvýše 1 150 nm a některou z těchto vlastností:

1. 

„dobu trvání pulsu“ 1 ns nebo delší, ale menší než 1 μs a některou z těchto vlastností:

a. 

jednoduchý příčný mód a některou z těchto vlastností:

1. 

„účinnost laseru“ vyšší než 12% a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 10 W a schopnost provozu při frekvenci opakování pulsů vyšší než 1 kHz nebo

2. 

„průměrný výstupní výkon“ vyšší než 20 W nebo

b. 

násobný příčný mód a některou z těchto vlastností:

1. 

„účinnost laseru“ vyšší než 18% a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 30 W;

2. 

„špičkový výkon“ vyšší než 200 MW nebo

3. 

„průměrný výstupní výkon“ vyšší než 50 W nebo

2. 

„dobu trvání pulsu“ delší než 1 μs a některou z těchto vlastností:

a. 

jednoduchý příčný mód a některou z těchto vlastností:

1. 

„účinnost laseru“ vyšší než 12% a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 10 W a schopnost provozu při frekvenci opakování pulsů vyšší než 1 kHz nebo

2. 

„průměrný výstupní výkon“ vyšší než 20 W nebo

b. 

násobný příčný mód a některou z těchto vlastností:

1. 

„účinnost laseru“ vyšší než 18% a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 30 W nebo

2. 

„průměrný výstupní výkon“ vyšší než 500 W;

e. 

ne-„laditelné“ kontinuální „(CW) lasery“, které mají výstupní vlnovou délku větší než 975 nm, ale nejvýše 1 150 nm a některou z těchto vlastností:

1. 

jednoduchý příčný mód a některou z těchto vlastností:

a. 

„účinnost laseru“ vyšší než 12 % a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 10 W a schopnost provozu při frekvenci opakování pulsů vyšší než 1 kHz nebo

b. 

„průměrný výstupní výkon“ vyšší než 50 W nebo

2. 

násobný příčný mód a některou z těchto vlastností:

a. 

„účinnost laseru“ vyšší než 18 % a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 30 W nebo

b. 

„průměrný výstupní výkon“ vyšší než 500 W;

Poznámka: Položka X.A.IV.005.e.2.b. nezahrnuje průmyslové „lasery“ s násobným příčným módem s výstupním výkonem nejvýše 2 kW o celkové hmotnosti přesahující 1 200 kg. Pro účely této poznámky zahrnuje celková hmotnost všechny součásti nezbytné pro provoz „laseru“, např., „laser“, napájení, tepelný výměník, avšak nezahrnuje vnější optiku pro stabilizaci a/nebo vytváření paprsku.

f. 

ne-„laditelné“„lasery“, které mají vlnovou délku větší než 1 400 nm, ale nejvýše 1 555 nm a některou z těchto vlastností:

1. 

výstupní energii vyšší než 100 mJ na puls a pulsní „špičkový výkon“ vyšší než 1 W nebo

2. 

průměrný výstupní výkon nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 1 W;

g. 

„lasery“ s volnými elektrony.

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.IV.005 je „účinnost laseru“ definována jako poměr výstupního výkonu „laseru“ (nebo „průměrného výstupního výkonu“) k celkovému elektrickému příkonu potřebnému k provozu „laseru“, včetně dodávky/stabilizace napájení a tepelné stabilizace / tepelného výměníku.

X.A.IV.006 „Magnetometry“, „supravodivé“ elektromagnetické snímače a jejich speciálně konstruované součásti:

a. 

„magnetometry“, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, s „citlivostí“ nižší (lepší) než 1,0 nT ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz;

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.IV.006.a je „citlivost“ (úroveň šumu) střední kvadratická odchylka prahu měření zařízení, což je nejnižší signál, který je možno měřit.

b. 

„supravodivé“ elektromagnetické snímače, součásti vyrobené ze „supravodivých“ materiálů:

1. 

konstruované pro provoz při teplotách pod „kritickou teplotou“ alespoň jedné ze „supravodivých“ složek (včetně zařízení využívajících Josephsonův jev nebo „supravodivých“ kvantových interferenčních zařízení (SQUID));

2. 

konstruované pro snímání změn elektromagnetického pole při frekvencích 1 KHz nebo menších a

3. 

mající některou z těchto vlastností:

a. 

obsahují tenkovrstvé SQUID s velikostí nejmenšího prvku menší než 2 μm a s připojenými vstupními a výstupními vazbovými obvody;

b. 

jsou konstruovány pro provoz s rychlostí otáčení magnetického pole přesahující 1 x 106 kvant magnetického toku za sekundu;

c. 

jsou konstruovány tak, aby fungovaly bez magnetického stínění v okolním magnetickém poli Země nebo

d. 

mají teplotní koeficient nižší (menší) než 0,1 kvanta magnetického toku na kelvin.

X.A.IV.007 Gravimetry pro pozemní užití, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821:

a. 

se statickou přesností menší (lepší) než 100 μGal nebo

b. 

s křemenným prvkem (Wordenova typu).

X.A.IV.008 Radarové systémy, zařízení a hlavní součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, a jejich speciálně konstruované součásti:

a. 

letecká radarová zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, a jejich speciálně konstruované součásti;

b. 

„laserové“ radary nebo laserové nebo světelné radary (LIDAR) „vhodné pro kosmické aplikace“ speciálně konstruované pro průzkumy nebo meteorologické pozorování;

c. 

radarové zobrazovací systémy pro zlepšení viditelnosti pracující s milimetrovými vlnami speciálně konstruované pro rotorová letadla, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

pracovní frekvenci 94 GHz;

2. 

průměrný výstupní výkon nižší než 20 mW;

3. 

šířku radarového paprsku 1 stupeň a

4. 

provozní rozsah nejméně 1 500 m.

X.A.IV.009 Specifická vyhodnocovací zařízení:

a. 

zařízení pro seismickou detekci nezahrnutá do položky X.A.IV.009.c;

b. 

radiačně odolné televizní kamery, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

c. 

systémy pro detekci seismického narušení, které detekují, klasifikují a určují azimut zjištěného signálu.

X.B.IV.001 Zařízení, včetně nástrojů, lisovadel, přípravků nebo měřidel a jiných jejich speciálně konstruovaných součástí a příslušenství, speciálně konstruovaných nebo upravených:

a. 

pro výrobu nebo kontrolu:

1. 

magnetových wigglerů „laserů“ na bázi volných elektronů;

2. 

fotoinjektorů „laserů“ na bázi volných elektronů;

b. 

pro seřízení podélného magnetického pole „laserů“ na bázi volných elektronů na požadované tolerance.

X.C.IV.001 Citlivá optická vlákna, která jsou strukturálně modifikována tak, aby měla „záznějovou délku“ menší než 500 mm (vysoký dvojlom), nebo materiály pro optické snímače, které nejsou popsány v položce 6C002.b ( 24 ), s obsahem zinku, který je podle „molárního zlomku“ nejméně 6 %.

Technická poznámka: Pro účely položky X.C.IV.001:

1) 

„Molárním zlomkem“ se rozumí poměr molů ZnTe k součtu molů CdTe a ZnTe přítomných v krystalu.

2) 

„Záznějovou délkou“ se rozumí vzdálenost, kterou musí projít dva ortogonálně polarizované signály, zpočátku ve fázi, aby se docílila fázová diference 2 π v radiánech.

X.C.IV.002 Optické materiály:

a. 

Materiály s nízkou optickou absorpcí:

1. 

objemové fluoridové sloučeniny obsahující složky o čistotě 99,999 % nebo vyšší; nebo

Poznámka: Položka X.C.IV.002.a.1 zahrnuje fluoridy zirkonia nebo hliníku a varianty.

2. 

objemové fluoridové sklo vyrobené ze sloučenin zahrnutých v položce 6C004.e.1 ( 25 );

b. 

„Předtvary optických vláken“ vyrobené z objemových fluoridových sloučenin obsahujících složky o čistotě 99,999 % nebo vyšší, „speciálně konstruované“ pro výrobu „fluoridových vláken“ zahrnutých v položce X.A.IV.004.b.

Technická poznámka: Pro účely položky X.C.IV.002:

1) 

„Fluoridovými vlákny“ se rozumějí vlákna vyrobená z objemových fluoridových sloučenin.

2) 

„Předtvary optických vláken“ se rozumí tyče, ingoty nebo pruty ze skla, plastů nebo jiných materiálů, které byly speciálně zpracovány pro použití při výrobě optických vláken. Vlastnosti předtvarů určují základní parametry výsledných tažených optických vláken.

X.D.IV.001 „Software“, jiný než uvedený ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, speciálně konstruovaný pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží zahrnutého v položkách 6A002, 6A003 ( 26 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 nebo X.A.IV.008.

X.D.IV.002 „Software“ speciálně konstruovaný pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení zahrnutého v položkách X.A.IV.002, X.A.IV.004 nebo X.A.IV.005.

X.D.IV.003 Jiný „software“:

a. 

aplikační „programy“ tvořící součást „softwaru“ pro řízení letového provozu (ATC) umístěné na víceúčelových počítačích ve střediscích řízení letového provozu a schopné automaticky předávat cílová data primárního radaru (pokud nejsou korelována s daty sekundárního přehledového radaru (SSR)) z hostitelského střediska ATC do jiného střediska ATC;

b. 

„software“ speciálně konstruovaný pro systémy detekce seismického narušení zahrnuté v položce X.A.IV.009.c;

c. 

„zdrojový kód“ speciálně konstruovaný pro systémy pro detekci seismického narušení zahrnuté v položce X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 „Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutého v položkách X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 nebo X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002 „Technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení, materiálů nebo „softwaru“ zahrnutých v položkách X.A.IV.002, X.A.IV.004 nebo X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 nebo X.D.IV.003.

X.E.IV.003 Jiné „technologie“:

a. 

Technologie pro výrobu optiky, které slouží pro sériovou výrobu optických součástí při výkonu přesahujícím 10 m2 povrchové plochy za rok na každém jednotlivém vřetenu a mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

plochu větší než 1 m2 a

2. 

povrchové číslo větší než λ/10 ve střední kvadratické hodnotě při návrhové vlnové délce;

b. 

„technologie“ pro optické filtry s šířkou pásma maximálně 10 nm, zorným polem (FOV) větším než 40o a rozlišením větším než 0,75 řádkových párů na miliradián;

c. 

„technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ kamer zahrnutých v položce X.A.IV.003;

d. 

„technologie“ potřebná pro „vývoj“ nebo „výrobu“ netriaxiálních fluxgate „magnetometrů“ nebo systémů netriaxiálních fluxgate „magnetometrů“, které mají některou z těchto vlastností:

1. 

„citlivost“ nižší (lepší) než 0,05 nT ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz při frekvencích menších než 1 Hz; nebo

2. 

„citlivost“ nižší (lepší) než 1 x 10-3 nT ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz při frekvencích 1 Hz nebo vyšších;

e. 

„technologie“ potřebná pro „vývoj“ nebo „výrobu“ infračervených konverzních zařízení, která mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

odezvu v rozmezí vlnových délek nad 700 nm, avšak nejvýše 1 500 nm; a

2. 

kombinaci infračerveného fotodetektoru, diody vyzařující světlo (OLED) a nanokrystalu pro přeměnu infračerveného světla na viditelné světlo.

Technická poznámka: Pro účely položky X.E.IV.003 je „citlivost“ (nebo úroveň šumu) střední kvadratická odchylka prahu měření zařízení, což je nejnižší signál, který je možno měřit.

Kategorie V – Navigace a letecká elektronika

X.A.V.001 Palubní komunikační zařízení, všechny inerciální navigační systémy „letadel“ a jiné zařízení letecké elektroniky, včetně součástí, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

Poznámka 1: Položka X.A.V.001 nezahrnuje sluchátka nebo mikrofony.

Poznámka 2: Položka X.A.V.001 nezahrnuje zboží pro osobní potřebu fyzických osob.

X.B.V.001 Ostatní zařízení speciálně konstruovaná pro zkoušení, kontrolu nebo „výrobu“ zařízení pro navigaci a leteckou elektroniku.

X.D.V.001 „Software“, jiný než uvedený ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ navigace, palubní komunikace a jiné letecké elektroniky.

X.E.V.001 „Technologie“, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení pro navigaci, palubní komunikaci a jinou leteckou elektroniku.

Kategorie VI – Námořní technika

X.A.VI.001 Plavidla, námořní systémy nebo zařízení a jejich speciálně konstruované součásti, součásti a příslušenství:

a. 

systémy pro vidění pod vodou:

1. 

televizní systémy (sestávající z kamery, světel, monitorovacích zařízení a zařízení pro přenos signálu), které mají při měření ve vzduchu mezní rozlišení větší než 500 řádků a které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro dálkově ovládaný provoz s ponorným plavidlem; nebo

2. 

podvodní televizní kamery s mezním rozlišením větším než 700 řádků při měření ve vzduchu;

Technická poznámka: Mezní rozlišení v televizi je míra horizontálního rozlišení obvykle vyjadřovaného počtem řádků na výšku obrazu rozlišených na zkušebním diagramu za použití normy IEEE 208/1960 nebo jakékoli jiné odpovídající normy.

b. 

fotografické tiché kamery speciálně konstruované nebo upravené pro použití pod vodou, které mají formát filmu 35 mm nebo větší a které mají automatické zaostřování nebo dálkové zaostřování „speciálně konstruované“ pro použití pod vodou;

c. 

stroboskopické světelné systémy speciálně konstruované nebo upravené pro užití pod vodou, které jsou schopné dosáhnout světelného výstupního výkonu více než 300 J na jeden záblesk;

d. 

ostatní podvodní kamerová zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

e. 

nevyužito;

f. 

plavidla (hladinová a podmořská), včetně nafukovacích člunů, a jejich speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

Poznámka: Položka X.A.VI.001.f nezahrnuje plavidla dočasně se zdržující, používaná pro soukromou dopravu nebo pro přepravu cestujících nebo zboží z celního území Unie nebo přes něj.

g. 

lodní motory (vestavěné i závěsné) a ponorkové motory a jejich speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

h. 

autonomní podvodní dýchací přístroje (potápěčské vybavení) a jejich příslušenství, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

i. 

záchranné vesty, bombičky pro nafukování, potápěčské kompasy a počítače pro potápění;

Poznámka: Položka X.A.VI.001.i nezahrnuje zboží pro osobní potřebu fyzických osob.

j. 

podvodní světla a pohonná zařízení;

Poznámka: Položka X.A.VI.001.j nezahrnuje zboží pro osobní potřebu fyzických osob.

k. 

vzduchové kompresory a filtrační systémy speciálně konstruované pro plnění tlakových lahví.

X.D.VI.001 „Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutého v položce X.A.VI.001.

X.D.VI.002 „Software“ speciálně konstruovaný pro provoz bezpilotních ponorných plavidel používaných v ropném a plynárenském průmyslu.

X.E.VI.001 „Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutého v položce X.A.VI.001.

Kategorie VII – Letecká technika a pohonné systémy

▼M11

X.A.VII.001 Naftové motory a traktory a tahače a jejich speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821:

▼M7

a. 

naftové motory, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, pro nákladní automobily, traktory a tahače a automobilová použití, s celkovým výkonem 298 kW nebo vyšším;

b. 

terénní kolové traktory a tahače s nosností 9 t nebo vyšší a hlavní součásti a příslušenství, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

c. 

silniční návěsové tahače s jednoduchými nebo tandemovými zadními nápravami s nosností 9 t na nápravu nebo větší a speciálně konstruované hlavní součásti.

Poznámka: Položky X.A.VII.001.b a X.A.VII.001.c nezahrnují vozidla dočasně se zdržující, používaná pro soukromou dopravu nebo pro přepravu cestujících nebo zboží z celního území Unie nebo přes něj.

X.A.VII.002 Motory s plynovou turbínou a součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

a. 

nevyužito;

b. 

nevyužito;

c. 

▼M11

letecké motory s plynovou turbínou a jejich speciálně konstruované součásti;

▼M7

Poznámka: Položka X.A.VII.002.c nezahrnuje letecké motory s plynovou turbínou, které jsou určeny pro použití v civilních „letadlech“ a které se používají v civilních „letadlech“ v dobré víře déle než osm let. Pokud se používají v civilních „letadlech“ v dobré víře více než osm let, viz příloha XI.

d. 

nevyužito;

e. 

speciálně konstruované součásti tlakového dýchacího vybavení letadel, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

X.B.VII.001 Vibrační testovací zařízení a speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

Poznámka: Položka X.B.VII.001 zahrnuje pouze zařízení pro „vývoj“ nebo „výrobu“. Nevztahuje se na systémy monitorování stavu.

X.B.VII.002 Speciálně konstruované „zařízení“, nástroje nebo přípravky pro výrobu nebo měření lopatek, listů nebo odlitků vrchních věnců plynových turbín:

a. 

automatizované zařízení používající nemechanické metody pro měření tloušťky stěny aerodynamických ploch;

b. 

nástroje, přípravky nebo měřící zařízení pro procesy vrtání „laserem“, vodním paprskem nebo ECM/EDM zahrnuté v položce 9E003.c ( 27 );

c. 

zařízení pro vyluhování keramických jader;

d. 

zařízení nebo nástroje pro výrobu keramických jader;

e. 

zařízení pro přípravu voskových modelů keramických plášťů;

f. 

zařízení pro vypékání nebo vypalování keramických plášťů.

X.D.VII.001 „Software“, jiný než uvedený ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení zahrnutého v položkách X.A.VII.001 nebo X.B.VII.001.

X.D.VII.002 „Software“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení zahrnutého v položkách X.A.VII.002 nebo X.B.VII.002.

X.E.VII.001 „Technologie“, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, pro „vývoj“ nebo „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutého v položkách X.A.VII.001 nebo X.B.VII.001.

X.E.VII.002 „Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutého v položkách X.A.VII.002 nebo X.B.VII.002.

X.E.VII.003 Ostatní „technologie“ nezahrnuté v položce 9E003 ( 28 ):

a. 

systémy řízení vrcholové vůle lopatek rotorů používající „technologii“ aktivní kompenzace skříně omezenou na návrhovou a vývojovou databázi; nebo

b. 

plynová ložiska pro rotorové sestavy turbínových motorů.
PŘÍLOHA VIII

Seznam partnerských zemí podle čl. 2 odst. 4, čl. 2a odst. 4 a čl. 2d odst. 4

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
PŘÍLOHA IX

A.   Vzor formulářů oznámení, žádosti a povolení pro dodávky, převod nebo vývoz

(podle článku 2c tohoto nařízení)

Toto vývozní povolení je platné ve všech členských státech Evropské unie do data skončení jeho platnosti.