EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0010-20210104

Consolidated text: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (přepracované znění) (ECB/2013/10) (2013/211/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/211(1)/2021-01-04

02013D0010 — CS — 04.01.2021 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 19. dubna 2013

o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek

(přepracované znění)

(ECB/2013/10)

(2013/211/EU)

(Úř. věst. L 118 30.4.2013, s. 37)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/669 ze dne 4. dubna 2019,

  L 113

6

29.4.2019

►M2

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/2090 ze dne 4. prosince 2020,

  L 423

62

15.12.2020
▼B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 19. dubna 2013

o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek

(přepracované znění)

(ECB/2013/10)

(2013/211/EU)Článek 1

Nominální hodnoty a specifikace

▼M1

1.  

Eurobankovky první série sestávají ze sedmi nominálních hodnot eurobankovek od 5 EUR do 500 EUR. Eurobankovky druhé série sestávají ze šesti nominálních hodnot od 5 EUR do 200 EUR. Eurobankovky znázorňují téma „evropské epochy a umělecké slohy“ s těmito základními specifikacemi.Nominální hodnota (v EUR)

Rozměry (první série)

Rozměry (druhá série)

Převažující barva

Téma

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

šedá

antika

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

červená

románský sloh

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

modrá

gotika

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

oranžová

renesance

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

zelená

baroko a rokoko

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

žlutohnědá

architektura užívající železo a sklo

500

160 × 82 mm

není součástí druhé série

fialová

moderní architektura 20. století

▼B

2.  

Série eurobankovek v sedmi nominálních hodnotách nese na přední straně (líc) vyobrazení portálů a oken a na zadní straně (rub) vyobrazení mostů. Bankovky všech sedmi nominálních hodnot zachycují znaky typické pro jednotlivé zmíněné evropské umělecké slohy. Bankovky dále obsahují tyto grafické prvky:

a) 

symbol Evropské unie;

b) 

název měny v latinské a řecké abecedě a v případě druhé série eurobankovek navíc název měny v cyrilici;

▼M1

c) 

zkratky ECB v jednotlivých úředních jazycích Evropské unie:

i) 

v případě první série eurobankovek jsou zkratky ECB uvedeny v těchto pěti jazykových variantách: BCE, ECB, EZB, EKT a EKP;

ii) 

v případě druhé série eurobankovek jsou zkratky ECB uvedeny 1) u nominálních hodnot 5, 10 a 20 EUR v těchto devíti jazykových variantách: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE a EBC; 2) u nominálních hodnot 50, 100 a 200 EUR v těchto deseti jazykových variantách: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE a EBC;

▼B

d) 

symbol © označující skutečnost, že autorské právo náleží ECB, a

e) 

podpis prezidenta ECB.

▼M2

Článek 2

Pravidla reprodukce eurobankovek

1.  

„Reprodukcí“ se rozumí jakékoliv hmotné i nehmotné vyobrazení, které napodobuje eurobankovku uvedenou v článku 1 či její část nebo části jejích jednotlivých grafických prvků, jakými jsou mimo jiné barva, rozměry a užitá písmena nebo symboly, pokud se takovéto vyobrazení může podobat pravé eurobankovce nebo může vyvolat celkový dojem, že se jedná o pravou eurobankovku, bez ohledu na:

a) 

velikost vyobrazení;

b) 

materiály nebo postupy použité k jeho výrobě, nebo

c) 

skutečnost, zda došlo ke změně grafických prvků eurobankovky, například písmen nebo symbolů, nebo zda k nim bylo něco přidáno, či nikoli.

2.  
Reprodukce, které nesplňují podmínky stanovené v odstavci 3, se považují za protiprávní a jejich výroba, držení, přeprava, šíření, prodej, propagace, dovoz do Unie a použití nebo pokus o jejich použití při transakcích jsou zakázány, ledaže ECB nebo příslušná národní centrální banka souhlasí s udělením výjimky, jak je uvedeno v odstavci 5.
3.  

Za přípustné se považují reprodukce splňující následující podmínky, neboť u těchto reprodukcí není nebezpečí, že by je veřejnost mohla zaměnit s pravými eurobankovkami:

a) 

jednostranné reprodukce eurobankovky uvedené v článku 1, pokud rozměry reprodukce činí nejméně 125 % délky i šířky nebo nejvýše 75 % délky i šířky dané eurobankovky uvedené v článku 1;

b) 

oboustranné reprodukce eurobankovky uvedené v článku 1, pokud rozměry reprodukce činí nejméně 200 % délky i šířky nebo nejvýše 50 % délky i šířky dané eurobankovky uvedené v článku 1;

c) 

reprodukce jednotlivých grafických prvků eurobankovky uvedené v článku 1, pokud není tento grafický prvek zobrazen na pozadí připomínajícím bankovku;

d) 

jednostranné reprodukce zobrazující část lícní nebo rubové strany eurobankovky, pokud je tato část menší než jedna třetina lícní nebo rubové strany původní eurobankovky uvedené v článku 1;

e) 

reprodukce vytvořené z materiálu, který je zřetelně jiný než papír a který je na pohled i omak zřetelně jiný než materiál používaný k výrobě bankovek, nebo

f) 

nehmotné reprodukce zpřístupněné elektronicky na internetových stránkách, kabelově nebo bezdrátově nebo jakýmkoli jiným způsobem umožňujícím jednotlivcům ze strany veřejnosti přístup k těmto nehmotným reprodukcím z místa a v době, které si zvolí, za předpokladu, že:

— 
reprodukce je opatřena úhlopříčně slovem SPECIMEN (nebo jeho ekvivalentem v jiném úředním jazyce Evropské unie) písmem typu Arial nebo podobným typem písma,
— 
rozlišení elektronické reprodukce nepřesahuje v její 100 % velikosti 72 obrazových bodů na palec (dpi),
— 
délka slova SPECIMEN (nebo jeho ekvivalentu v jiném úředním jazyce Evropské unie) činí nejméně 75 % délky reprodukce,
— 
výška slova SPECIMEN (nebo jeho ekvivalentu v jiném úředním jazyce Evropské unie) činí nejméně 15 % šířky reprodukce a
— 
slovo SPECIMEN (nebo jeho ekvivalent v jiném úředním jazyce Evropské unie) je provedeno neprůhlednou barvou kontrastující s dominantní barvou příslušné eurobankovky uvedené v článku 1.
5.  
ECB nebo případně příslušná národní centrální banka mohou výjimečně na základě písemné žádosti souhlasit s udělením výjimky ze zákazu uvedeného v odstavci 2 pro reprodukci, která nesplňuje podmínky odstavce 3, pokud má ECB nebo příslušná národní centrální banka za to, že danou reprodukci nemůže veřejnost zaměnit s pravou eurobankovkou uvedenou v článku 1. Pokud se reprodukce vyrábí pouze na území jednoho členského státu, jehož měnou je euro, podává se žádost o udělení výjimky národní centrální bance tohoto členského státu. Ve všech ostatních případech se žádosti podávají ECB.
6.  
Pravidla reprodukce eurobankovek se rovněž použijí na eurobankovky, které byly staženy z oběhu nebo ztratily podle tohoto rozhodnutí statut zákonného platidla.

▼B

Článek 3

Výměna poškozených pravých eurobankovek

1.  

Národní centrální banky vymění na požádání a za podmínek stanovených v odstavci 2 a v příslušném rozhodnutí Rady guvernérů uvedeném v článku 6 poškozené pravé eurobankovky:

a) 

po předložení více než 50 % eurobankovky, nebo

b) 

po předložení 50 % nebo méně než 50 % eurobankovky, jestliže žadatel prokáže, že chybějící části byly zničeny.

2.  

Kromě odstavce 1 se na výměnu poškozených pravých eurobankovek dále použijí tyto doplňující podmínky:

a) 

pokud existuje pochybnost o právním nároku žadatele na eurobankovky: žadatel prokáže svou totožnost, jakož i skutečnost, že žadatel je vlastníkem nebo jinak oprávněným žadatelem;

b) 

pokud existuje pochybnost o pravosti eurobankovek: žadatel prokáže svou totožnost;

c) 

pokud jsou předložené pravé eurobankovky zabarveny, znečištěny nebo napuštěny: žadatel poskytne písemné vysvětlení původu zabarvení, znečištění nebo napuštění;

d) 

pokud byly pravé eurobankovky poškozeny ochranným zařízením proti krádeži: žadatel uvede písemně důvody neutralizace;

e) 

pokud byly pravé eurobankovky poškozeny ochranným zařízením proti krádeži v souvislosti s pokusem o loupež, krádež či jinou trestnou činnost nebo v souvislosti s dokonanou loupeží, krádeží nebo jinou trestnou činností: bankovky budou vyměněny jen na žádost vlastníka nebo jinak oprávněného žadatele, který je obětí pokusu či dokonané trestné činnosti, jež vedla k poškození bankovek;

f) 

pokud byly pravé eurobankovky poškozeny ochranným zařízením proti krádeži a k výměně je překládají instituce a hospodářské subjekty uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001: tyto instituce a hospodářské subjekty uvedou písemně důvody neutralizace, odkaz na ochranné zařízení proti krádeži a jeho vlastnosti, podrobné údaje o osobě, která předkládá poškozené bankovky a datum jejich předložení;

g) 

pokud byly pravé eurobankovky poškozeny ve velkém počtu v důsledku aktivace ochranných zařízení proti krádeži: pokud je to možné a vyžadují-li to národní centrální banky, předloží se v souborech po 100 kusech eurobankovek za předpokladu, že množství předkládaných eurobankovek postačuje k vytvoření takových souborů;

▼M1

h) 

pokud instituce a hospodářské subjekty uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001 v rámci jedné či více transakcí k výměně předkládají poškozené pravé eurobankovky v hodnotě nejméně 10 000  EUR, předloží dokumentaci o původu bankovek a prokáží totožnost klienta, případně skutečného vlastníka ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ( 1 ). Tato povinnost je dána, i pokud vzniknou pochybnosti o tom, zda bylo dosaženo prahové hodnoty 10 000  EUR. Pravidly vymezenými v tomto odstavci nejsou dotčeny případné přísnější požadavky na identifikaci a oznamování, které členské státy zavedly v rámci provedení směrnice (EU) 2015/849.

▼B

3.  

Bez ohledu na výše uvedené:

a) 

pokud národní centrální banky vědí nebo mají dostatečný důvod se domnívat, že pravé eurobankovky byly poškozeny úmyslně, odmítnou jejich výměnu a zadrží tyto eurobankovky, aby zabránily návratu těchto eurobankovek do oběhu nebo aby zabránily žadateli předložit takové bankovky k výměně v jiné národní centrální bance. Avšak národní centrální banky vymění poškozené pravé eurobankovky, pokud vědí nebo mají dostatečný důvod se domnívat, že žadatel jedná v dobré víře nebo pokud žadatel může prokázat, že jedná v dobré víře. Mírně poškozené eurobankovky, např. popsané poznámkami, čísly nebo krátkými větami, se v zásadě nepovažují za úmyslně poškozené, a

b) 

pokud národní centrální banky vědí nebo mají dostatečný důvod se domnívat, že byl spáchán trestný čin, odmítnou výměnu poškozených pravých eurobankovek a zadrží tyto eurobankovky proti potvrzení o příjmu poškozené bankovky, aby mohly být jako důkaz postoupeny příslušným orgánům a použity k zahájení vyšetřování trestného činu nebo předloženy v již probíhajícím vyšetřování trestného činu. Pokud příslušné orgány nerozhodnou jinak, mohou být pravé eurobankovky na konci vyšetřování předloženy k výměně za podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2.

c) 

Pokud národní centrální banky vědí nebo mají dostatečný důvod se domnívat, že poškozené pravé eurobankovky jsou znečištěny tak, že představují zdravotní a bezpečnostní riziko, vymění tyto poškozené pravé eurobankovky, pokud žadatel předloží zdravotní a bezpečnostní posouzení vypracované příslušnými orgány.

▼M1

4.  
Národní centrální banky mohou výměnu provést vydáním hotovosti odpovídající hodnotě bankovek v jakékoli nominální hodnotě, převodem hodnoty bankovek na bankovní účet žadatele, který lze jednoznačně identifikovat pomocí mezinárodního identifikátoru čísla platebního účtu (IBAN), jak je vymezen v čl. 2 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ( 2 ), nebo připsáním hodnoty bankovek na účet žadatele u národní centrální banky, podle toho, co národní centrální banka považuje za vhodné.

▼B

Článek 4

Stanovení poplatku za výměnu pravých eurobankovek, které byly poškozeny ochranným zařízením proti krádeži

▼M1

1.  
Národní centrální banky účtují institucím a hospodářským subjektům uvedeným v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001 poplatek, pokud tyto osoby žádají národní centrální banky v souladu s článkem 3 o výměnu pravých eurobankovek, které byly poškozeny ochranným zařízením proti krádeži. Tento poplatek se uplatní bez ohledu na to, zda národní centrální banka výměnu provádí v hotovosti nebo převodem či připsáním hodnoty bankovek na účet.

▼B

2.  
Poplatek činí 10 centů za poškozenou eurobankovku.
3.  
Poplatek se vyměřuje pouze při výměně alespoň 100 poškozených eurobankovek. Poplatek se vyměřuje za všechny vyměňované eurobankovky.
4.  
Poplatek se neúčtuje, jestliže byly eurobankovky poškozeny v souvislosti s pokusem o loupež, krádež či jinou trestnou činnost nebo v souvislosti s dokonanou loupeží, krádeží nebo jinou trestnou činností.

Článek 5

Připsání hodnoty pravých eurobankovek, jež byly náhodně poškozeny ochranným zařízením proti krádeži a jež jsou předkládány k výměně, na účet určitých subjektů

1.  

Ke dni přijetí bankovek připíší národní centrální banky na účet institucí a hospodářských subjektů uvedených v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001, jež mají účet u příslušné národní centrální banky, hodnotu pravých eurobankovek, které byly náhodně poškozeny ochranným zařízením proti krádeži, za předpokladu, že:

a) 

eurobankovky nebyly poškozeny v souvislosti s dokonanou loupeží, krádeží nebo jinou trestnou činností;

b) 

národní centrální banka je schopna okamžitě ověřit, že požadovaná částka odpovídá alespoň přibližně hodnotě předložených bankovek, a

c) 

byly předloženy veškeré další informace, které si národní centrální banka vyžádala.

2.  
Jakýkoli rozdíl mezi hodnotou náhodně poškozených pravých eurobankovek, jež byly předloženy k výměně, a částkou, jež byla připsána na účet před zpracováním, který se zjistí po zpracování, se odepíše z účtu, popřípadě připíše na účet instituce nebo hospodářského subjektu, který dané eurobankovky předložil k výměně.
3.  
Poplatky uvedené v článku 4 se vypočtou na základě skutečného množství náhodně poškozených pravých eurobankovek, jež byly zpracovány národní centrální bankou.

Článek 6

Stahování eurobankovek z oběhu

Stahování určité nominální hodnoty nebo série eurobankovek z oběhu upraví rozhodnutí Rady guvernérů, zveřejněné pro informaci v Úředním věstníku Evropské unie a v jiných sdělovacích prostředcích. Rozhodnutí musí obsahovat alespoň tyto údaje:

— 
nominální hodnotu nebo sérii eurobankovek, jež mají být staženy z oběhu,
— 
dobu, po kterou bude možné bankovky vyměňovat,
— 
den, kterým nominální hodnota nebo série eurobankovek ztrácí statut zákonného platidla, a
— 
způsob nakládání s eurobankovkami předloženými po skončení lhůty pro stahování z oběhu nebo poté, co ztratí statut zákonného platidla.

Článek 7

Vstup v platnost a zrušení

1.  
Rozhodnutí ECB/2003/4 se zrušuje.
2.  
Odkazy na rozhodnutí ECB/2003/4 se považují za odkazy na toto rozhodnutí.
3.  
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
PŘÍLOHASROVNÁVACÍ TABULKA

Rozhodnutí ECB/2003/4

Toto rozhodnutí

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7( 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 22).

Top