EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2180

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2180, ze dne 18. prosince 2020, kterým se prodlužuje referenční období nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1429, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 (Text s významem pro EHP)

C/2020/9260

OJ L 433, 22.12.2020, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2180/oj

22.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 433/37


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2180,

ze dne 18. prosince 2020,

kterým se prodlužuje referenční období nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1429, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1429 ze dne 7. října 2020, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pandemie COVID-19 vedla k prudkému poklesu železniční dopravy z důvodu významného poklesu poptávky a přímých opatření přijatých členskými státy k omezení šíření pandemie.

(2)

Tyto okolnosti se vymykají kontrole železničních podniků, které nepřetržitě čelí značným problémům s likviditou a velkým ztrátám, přičemž v některých případech mohou být ohroženy úpadkem.

(3)

Aby se železniční podniky vyrovnaly s negativními hospodářskými dopady pandemie COVID-19, a na jejich podporu umožňuje nařízení (EU) 2020/1429 členským státům, aby provozovatele infrastruktury oprávnily snížit, prominout nebo odložit poplatky za přístup k železniční infrastruktuře. Tato možnost byla poskytnuta od 1. března 2020 do 31. prosince 2020 (dále jen „referenční období“).

(4)

Omezení mobility během pandemie měla významný dopad na využívání osobní železniční dopravy. Pandemie také vedla ke zpomalení, nebo dokonce zastavení výroby v mnoha průmyslových odvětvích, čímž se snížilo množství zboží přepravovaného železniční dopravou. Podle údajů poskytnutých provozovateli železniční infrastruktury v EU-27 pandemie zasáhla silněji segment osobní dopravy, zejména segment komerční osobní dopravy, přičemž došlo k výraznému snížení její nabídky ve všech členských státech. Mezi březnem a zářím 2020 poklesla osobní doprava vyjádřená ve vlakových kilometrech o 16,9 % v porovnání se stejným obdobím v předchozím roce, nákladní doprava o 11,1 %. Mezi březnem a zářím 2020 poklesla osobní doprava v závazku veřejné služby vyjádřená ve vlakových kilometrech o 12,2 % v porovnání se stejným obdobím v předchozím roce, komerční osobní doprava o 37,3 %. Osobní doprava v osobokilometrech klesla o 71,2 % ve druhém čtvrtletí roku 2020 v porovnání se stejným obdobím v roce 2019, nákladní doprava v tunokilometrech klesla o 15,9 %. Tento trend může mít nesmírný dopad na hospodářskou soutěž na trzích osobní železniční dopravy, na realizaci skutečně jednotného evropského železničního prostoru a nakonec i na přechod k udržitelnějšímu odvětví dopravy s větším počtem osob a zboží přepravovaných po železnici.

(5)

Údaje Světové zdravotnické organizace ukazují, že počet denně zaznamenaných případů v Evropě se opět zvýšil, přičemž během října 2020 bylo ve značném počtu dní zaznamenáno více než 300 000 nových případů.

(6)

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) v listopadu 2020 odhadovalo, že „v celé Evropské unii/Evropském hospodářském prostoru (EU/EHP) a ve Spojeném království došlo k výraznému dalšímu nárůstu infekcí COVID-19 a současná situace představuje velkou hrozbu pro veřejné zdraví“ a že „současná epidemiologická situace ve většině zemí je vážným problémem, protože představuje rostoucí riziko přenosu a vyžaduje okamžité cílené opatření v oblasti veřejného zdraví“.

(7)

Vzhledem k tomuto vývoji přijímají členské státy od října stále častěji přísnější omezení mobility. V krátkodobém výhledu proto nejsou žádné vyhlídky na rychlé oživení železničního provozu.

(8)

Zdá se tedy, že snížení úrovně železničního provozu v porovnání s úrovní v odpovídajícím období předchozích let, k níž poskytuje referenční hodnoty rok 2019 v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2020/1429, přetrvává a že tato situace je výsledkem dopadu rozšíření onemocnění COVID-19.

(9)

Prognózy naznačují pouze velmi postupné oživení ekonomiky v příštích dvou letech, jelikož nastal obrat důvěry spotřebitelů a ukazatelů hospodářského klimatu k pesimismu. Navíc s ohledem na dostupné údaje za dřívější období bude mít jakékoli zlepšení v oblasti veřejného zdraví, například z důvodu dostupnosti vakcíny, za předpokladu, že by k takovému zlepšení došlo v první polovině roku 2021, znatelné pozitivní účinky na železniční dopravu pravděpodobně až se značným zpožděním. Tyto pozitivní účinky se pravděpodobně projeví nejdříve od druhé poloviny roku 2021.

(10)

Proto se zdá, že snížení objemu železniční dopravy v porovnání s úrovní v odpovídajícím období předchozích let bude pravděpodobně přetrvávat až do této doby a že je tato situace výsledkem dopadu rozšíření onemocnění COVID-19.

(11)

Je tedy nutné prodloužit referenční období stanovené v článku 1 nařízení až do konce června 2021.

(12)

Předpokládá se, že toto nařízení v přenesené pravomoci vstoupí v platnost po uplynutí referenčního období, které je nyní stanoveno v článku 1 nařízení (EU) 2020/1429. Aby se předešlo právní nejistotě, mělo by být toto nařízení přijato postupem pro naléhavé případy podrobně stanoveným v článku 7 nařízení a mělo by vstoupit v platnost bezodkladně v den po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 1 nařízení (EU) 2020/1429 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Toto nařízení stanoví dočasná pravidla pro zpoplatnění použití železniční infrastruktury stanovené v kapitole IV směrnice 2012/34/EU. Vztahuje se na použití železniční infrastruktury pro vnitrostátní a mezinárodní železniční dopravu, jehož se uvedená směrnice týká, v období od 1. března 2020 do 30. června 2021 (dále jen „referenční období“).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 333, 12.10.2020, s. 1.


Top