EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0746

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/746 ze dne 4. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/947, pokud jde o odložení termínu použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (Text s významem pro EHP)

C/2020/3599

Úř. věst. L 176, 5.6.2020, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/746/oj

5.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/746

ze dne 4. června 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/947, pokud jde o odložení termínu použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na článek 57 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Opatření zavedená k zastavení pandemie COVID-19 závažným způsobem narušují schopnost členských států a odvětví letectví připravit se na uplatňování řady nedávno přijatých prováděcích opatření v oblasti bezpečnosti letectví.

(2)

Omezení volného pohybu osob a změny v pracovních podmínkách a dostupnosti zaměstnanců v kombinaci s dodatečnou pracovní zátěží, kterou od všech zúčastněných stran vyžaduje zvládnutí závažných negativních důsledků pandemie COVID-19, poškozují přípravy na uplatňování uvedených prováděcích nařízení.

(3)

Zpoždění při plnění různých úkolů požadovaných pro náležité a včasné provedení prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 (2), konkrétně zřízení digitálních a interoperabilních systémů registrace, jakož i úprava oprávnění, prohlášení a osvědčení vydaných na základě vnitrostátního práva, je v důsledku pandemie COVID-19 nevyhnutelné.

(4)

Proces normalizace a další související činnosti, které vede výrobní odvětví a normalizační organizace, jako je příprava zkušebních metodik, nebo testování technických prvků, jako je dálková identifikace, jsou opožděny. To bude mít negativní dopad na schopnost výrobců uvést na trh bezpilotní systémy splňující normalizované požadavky v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 (3).

(5)

Všem typům bezpilotních systémů by proto mělo být dovoleno pokračovat v provozu za stávajících podmínek po dobu dalších 6 měsíců. Data použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2019/947 by měla být náležitě odložena, aby provozovatelé bezpilotních systémů mohli využívat bezpilotní systémy, které nejsou v souladu s nařízením (EU) v přenesené pravomoci (EU) 2019/945, a to o 6 měsíců.

(6)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví Komisi potvrdila, že odklad uplatňování ustanovení uvedených ve 3. bodě odůvodnění je možný, aniž by to mělo nepříznivý dopad na bezpečnost letectví, jelikož tomu tak bude po velmi omezenou dobu, letový provoz se pravděpodobně začne v rámci zotavování z pandemie COVID-19 obnovovat pomalu, což povede k menší expozici rizikům, a jelikož v těch členských státech, kde je provoz bezpilotních systémů povolen, bude nadále platit vnitrostátní právo.

(7)

S cílem poskytnout okamžitou úlevu vnitrostátním orgánům a všem zúčastněným stranám během pandemie COVID-19 a umožnit jim přizpůsobit své plány přípravy na odložené uplatňování dotčených ustanovení by mělo toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2019/947 se mění takto:

1)

v článku 20 se datum „1. července 2022“ nahrazuje datem „1. ledna 2023“;

2)

článek 21 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se slova „1. července 2021“ nahrazují slovy „1. ledna 2022“;

b)

v odstavci 2 se slova „1. července 2021“ nahrazují slovy „1. ledna 2022“;

c)

v odstavci 3 se slova „1. července 2022“ nahrazují slovy „1. ledna 2023“;

3)

v článku 22 se slova „dvou let“ nahrazuje slovy „30 měsíců“.

4)

článek 23 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 31. prosince 2020.“

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Ustanovení čl. 15 odst. 3 se použije ode dne 1. ledna 2022.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel (Úř. věst. L 152, 11.6.2019, s. 45).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí (Úř. věst. L 152, 11.6.2019, s. 1).


Top