EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0319

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/319 ze dne 27. února 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 26. zasedání Revizní komise Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu k některým změnám Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě a přípojků k ní

OJ L 62, 5.3.2018, p. 10–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/319/oj

5.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/10


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/319

ze dne 27. února 2018

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 26. zasedání Revizní komise Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu k některým změnám Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě a přípojků k ní

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie přistoupila k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (dále jen „Úmluva COTIF“) v souladu s rozhodnutím Rady 2013/103/EU (1).

(2)

Úmluvu COTIF uplatňují všechny členské státy kromě Kypru a Malty.

(3)

Revizní komise Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) (dále jen „Revizní komise“) byla zřízene v souladu s článkem 13 § 1 písm. c) Úmluvy COTIF. Očekává se, že Revizní komise na svém 26. zasedání, jež se má konat od 27. února do 1. března 2018, rozhodne o některých změnách Úmluvy COTIF a rovněž některých přípojků k ní, totiž přípojků E (Jednotné právní předpisy pro smlouvu o užívání infrastruktury v mezinárodní železniční přepravě – CUI), F (Jednotné právní předpisy pro prohlašování technických norem za závazné a pro přijímání jednotných technických předpisů pro železniční materiál určený k používání v mezinárodní dopravě – APTU) a G (Jednotné právní předpisy pro technickou admisi železničního materiálu určeného k používání v mezinárodní dopravě – ATMF).

(4)

Revizní komise má na svém 26. zasedání rovněž rozhodnout o přijetí nového přípojku H týkajícího se bezpečného provozu vlaků v mezinárodní dopravě.

(5)

Cílem změn jednacího řádu Revizní komise je aktualizovat některá ustanovení v důsledku přistoupení Unie k Úmluvě COTIF v roce 2011, zejména pokud jde o ustanovení upravující hlasovací právo regionální organizace a zjišťování usnášeníschopnosti.

(6)

Cílem změn Úmluvy COTIF je zlepšit a usnadnit postup její revize, aby bylo možné změny Úmluvy COTIF a jejích přípojků provádět rychle a důsledně a zabránit nepříznivým dopadům současného zdlouhavého postupu pro revizi, včetně rizika vnitřního nesouladu mezi změnami přijatými Revizní komisí a změnami přijatými Valným shromážděním OTIF, jakož i vnějšího nesouladu, zejména s právem Unie.

(7)

Změny přípojku E (CUI) mají za cíl vyjasnit rozsah platnosti Jednotných právních předpisů CUI, aby se zajistilo jejich systematičtější uplatňování ke sledovanému účelu, tj. v mezinárodní železniční dopravě, například v koridorech pro nákladní dopravu nebo v mezinárodních osobních vlacích.

(8)

Změny přípojků F (APTU) a G (ATMF) jsou zaměřeny na dosažení harmonizace mezi pravidly OTIF a pravidly Unie, zejména poté, co Unie v roce 2016 přijala čtvrtý železniční balíček.

(9)

Nový přípojek H je určen ke zlepšení interoperability mimo Unii na základě koncepce harmonizovaných kritérií pro vydávání bezpečnostního certifikátu pro železniční podniky státními orgány jako důkaz, že železniční podniky jsou schopny v dotčeném státě bezpečně provozovat vlaky.

(10)

Většina navržených změn je v souladu s právem a strategickými cíli Unie a Unie by je proto měla podpořit. Některé změny se musí v Unii posoudit důkladněji a měly by být na 26. zasedání Revizní komise zamítnuty.

(11)

Postoj Unie na 26. zasedání Revizní komise by proto měl vcházet z dodatku k tomuto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Postoj, který má být jménem Evropské unie zaujat na 26. zasedání Revizní komise zřízené Úmluvou o mezinárodní železniční přepravě ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999, vychází z dodatku k tomuto rozhodnutí.

2.   Menší změny dokumentů uvedených v dodatku k tomuto tohoto rozhodnutí mohou zástupci Unie dohodnout v Revizní komisi bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 2

Rozhodnutí Revizní komise se po jeho přijetí uveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 27. února 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. ZAHARIEVA


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/103/EU ze dne 16. června 2011 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (Úř. věst. L 51, 23.2.2013, s. 1).


DOPLNĚK

1.   ÚVOD

Generální tajemník organizace OTIF svolal na 27. února – 1. března 2018 do Bernu, Švýcarsko, 26. zasedání revizní komise COTIF99. Dokumenty týkající se pořadu jednání jsou k dispozici na webové stránce OTIF na adrese: http://otif.org/en/?page_id=126

2.   PŘIPOMÍNKY K BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ

Bod 1 pořadu jednání – Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti

Dokument(y): žádné

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: nepoužije se

Postoj: žádný

Bod 2 pořadu jednání – Volba předsedy a místopředsedy

Dokument(y): žádné

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: Členské státy

Postoj: žádný

Bod 3 pořadu jednání – Přijetí pořadu jednání

Dokument(y): LAW-17125-CR 26/3.1

Pravomoc: Unie (sdílená a výlučná)

Uplatnění hlasovacích práv: Unie

Postoj: Za přijetí návrhu pořadu jednání

Bod 4 pořadu jednání – Změna jednacího řádu

Dokument(y): LAW-17125-CR 26/4

Pravomoc: Unie (sdílená a výlučná)

Uplatnění hlasovacích práv: Unie

Postoj: Podpořit navržené změny jednacího řádu revizní komise OTIF s výjimkou těchto bodů:

a)

článek 9 odst. 2 jednacího řádu by měl stanovit: „V případě, že je dokument předložen ve všech třech pracovních jazycích, činí lhůta 12 týdnů.“; a

b)

změna čl. 9 odst. 4 jednacího řádu o hlasování v případě nedostupnosti jazykových znění ze zamítá.

Současná verze jednacího řádu revizní komise byla přijata před přistoupením Unie k Úmluvě COTIF; některá ustanovení jsou proto zastaralá a musí se aktualizovat. Musí se změnit zejména ustanovení, která upravují hlasovací práva Unie a zjištění usnášeníschopnosti (články 4, 20 a 21), aby se dodržel článek 38 Úmluvy COTIF a Dohoda EU–OTIF.

Bod 5 pořadu jednání – částečná revize základní Úmluvy: změna postupu pro revizi Úmluvy COTIF

Dokument(y): LAW-17126-CR 26/5

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: Členské státy

Postoj: Podpořit přijetí navržené revize článku 34 Úmluvy, aby se stanovila pevná lhůta (36 měsíců) pro vstup změn přípojků přijatých valným shromážděním v platnost, včetně doložky pružnosti, aby se tato lhůta případ od případu prodloužila, rozhodne-li tak valné shromáždění většinou stanovenou podle čl. 14 odst. 6 Úmluvy COTIF.

Cílem návrhu je zlepšit a usnadnit postup revize Úmluvy COTIF za účelem důsledného a rychlého provádění změn Úmluvy a jejích přípojků a zamezit nepříznivým účinkům současného zdlouhavého postupu pro revizi, včetně rizika vnitřního nesouladu mezi změnami přijatými revizní komisí a změnami přijatými valným shromážděním, jakož i vnějšího nesouladu, a to zejména s právem Unie. Doporučení sekretariátu OTIF odráželo převažující stanovisko v příslušné pracovní skupině, která se touto otázkou zabývala; bylo potvrzeno, že členové OTIF by měli být schopni provést přijaté změny, kromě jiného i prostřednictvím parlamentních postupů, do tří let. Zdá se, že návrh je nutný pro podporu efektivního fungování a rozvoje organizace OTIF.

Bod 6 pořadu jednání – Částečná revize Jednotných právních předpisů CIM – zpráva generálního tajemníka

Dokument(y): LAW-17126-CR 26/6

Pravomoc: Unie (sdílená a výlučná)

Uplatnění hlasovacích práv: Unie (v případě, že se hlasování uskuteční)

Postoj: Vzít zprávu generálního tajemníka na vědomí, poskytnout některé informace o souvisejících probíhajících činnostech a vývoji, podpořit další práci na posouzení rozhraní mezi celními nařízeními a nařízeními v železniční dopravě, podpořit zřízení pracovní skupiny právních odborníků nebo případně koordinační dohody s existujícími orgány OTIF týkající se celních otázek a digitalizace přepravních dokladů v nákladní dopravě.

Bod 7 pořadu jednání – Částečná revize Jednotných právních předpisů CUI

Dokument(y): LAW-17128-CR 26/7.1; LAW-17129-CR 26/7.2

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: Členské státy

Postoj: Podpořit návrhy změn čl. 1 odst. 1, článků 2 a 3 (nové písmeno aa)) a změn k písmenům b), c) a g)), čl. 5 odst. 1, čl. 5bis odst. 1, článku 2, a čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 1, článku 2, čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 3 CUI a požádat generálního tajemníka OTIF, aby všechny změny Jednotných právních předpisů CUI předložil valnému shromáždění k rozhodnutí.

Cílem hlavní podstatné změny je vysvětlit rozsah platnosti Jednotných právních předpisů CUI tak, že se do článku 3 zahrne definice „mezinárodní železniční dopravy“, kterou se rozumí „přeprava, jež si vyžaduje použití mezinárodní trasy vlaků nebo několika navazujících vnitrostátních tras vlaků nacházejících se nejméně ve dvou státech a koordinovaných příslušným provozovatelem infrastruktury“, a že se příslušně změní článek 1 (Rozsah platnosti) a současně zachová spojení s Jednotnými právními předpisy CIV a CIM.

Cílem je zabezpečit, aby se Jednotné právní předpisy CUI uplatňovaly více systematicky k určenému účelu, tj. v mezinárodní železniční dopravě. Změna navržená revizní komisi odpovídá kompromisnímu znění vyplývajícímu z práce pracovní skupiny ad hoc v rámci OTIF, která se sešla ve dnech 10. prosince 2014, 8. července 2015, 24. listopadu 2015 a 31. května 2016. Komise přispěla ke konečnému výsledku, který v souladu s rozsahem platnosti a cílem Úmluvy COTIF, tj. mezinárodní přeprava, potvrzuje uplatňování Jednotných právních předpisů CUI v mezinárodní železniční dopravě, jak je to uvedeno v nové definici.

Komise stanovila, že změny článků 1 a 3 navržené sekretariátem OTIF jsou v souladu s definicemi a ustanoveními acquis Unie, které se týkají správy železniční infrastruktury a koordinace mezi provozovateli infrastruktury (např. články 40, 43 a 46 směrnice 2012/34/EU (přepracované znění).

Co se týče změny článku 8 (Odpovědnost provozovatele) navržené sekretariátem OTIF, v podstatě jde o redakční změnu, která se nedotýká rozsahu platnosti nebo podstaty ustanovení. Změny navržené k článku 9 a rovněž k článkům 3, 5, 5bis, 7 a 10 jsou čistě redakční.

Bod 8 pořadu jednání – Nový přípojek H týkající se bezpečného provozu vlaků v mezinárodní přepravě

Dokument(y): LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17131-CR26/8.1; LAW-17132-CR 26/8.2

Pravomoc: Unie (výlučná)

Uplatnění hlasovacích práv: Unie

Postoj:

Podpořit (LAW-17131-CR26/8.1) zahrnutí nového přípojku H k Úmluvě COTIF, který se týká bezpečného provozu vlaků v mezinárodní přepravě, a předložit ho k rozhodnutí valného shromáždění s těmito výhradami (případně proškrtnuté – vymazat; podtržené – doplnit):

V čl. 2 písm. b): Nahradit výraz „certifikační autorita“ výrazem „orgán pro vydávání bezpečnostního certifikátu.“ Toto nahrazení by se mělo tudíž provést v celém znění. V němčině: „Sicherheitsbescheinigungsbehörde“ namísto „Zertifizierungsbehörde“. Ve francouzštině: „autorité de certification de sécurité“ namísto „autorité de certification“.

Čl. 4 odst. 1: Doplnit větu „Orgán pro vydávání bezpečnostního certifikátu a orgán dohledu uvedený v čl. 6 odst. 1 mohou být dva oddělené subjekty, nebo mohou být začleněny do stejné organizace.“

Čl. 6 odst. 1: Doplnit větu „Orgán dohledu a orgán pro vydávání bezpečnostního certifikátu uvedený v čl. 4 odst. 1 mohou být dva oddělené subjekty, nebo mohou být začleněny do stejné organizace.

V čl. 8 odst. 3: Změnit text takto: „S cílem provést požadavky těchto Jednotných právních předpisů harmonizovaným způsobem zahrnují přílohy Jednotných právních předpisů:

(…)

[…]a)

Společná bezpečnostní metoda pro požadavky na systém řízení bezpečnosti, kterou mají používat certifikační autority, když vydávají bezpečnostní certifikáty, a železniční podniky a provozovatelé infrastruktury při vypracovávání, provádění, udržování a zlepšování svých systémů řízení bezpečnosti;

[…]b)

Společná bezpečnostní metoda pro monitorování, kterou mají používat železniční podniky […], provozovatelé infrastruktury a subjekty odpovědné za údržbu;

c)

Nezbytná spojení se společnou bezpečnostní metodou pro hodnocení a posuzování rizik, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé infrastruktury a subjekty odpovědné za údržbu při veškeré technické, provozní nebo organizační změně železničního systému;

d)

Společná bezpečnostní metoda pro dohled, kterou mají používat orgány dohledu.

V čl. 2 písm. f), redakční úprava, uvedení do souladu s terminologií Unie (německá verze): „„Eisenbahnsystem“ das Schienennetz in jedem Vertragsstaat, bestehend aus […] Strecken , Bahnhöfen, Drehscheiben und Terminals“.

V čl. 7 odst. 4, redakční úprava (německá verze): „Die am Betrieb von Zügen im internationalen Verkehr beteiligten Infrastrukturbetreiber und Eisenbahnunternehmen haben […]ein Sicherheitsmanagementsystem einzurichten und dessen korrekte Anwendung in Übereinstimmung mit diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften zu kontrollieren.“

Souhlasit s požádáním generálního tajemníka, aby změnil vysvětlující zprávu za účelem podpory nového přípojku H a předložil ji valnému shromáždění ke schválení.

Za účelem zahrnutí nového přípojku H do Úmluvy COTIF podpořit (LAW-17131-CR26/8.2) změny článků 2, 6, 20, 33 a 35 Úmluvy COTIF a souhlasit s tím, aby byl generální tajemník požádán o jejich předložení valnému shromáždění k rozhodnutí.

V návrhu nového přípojku H se uvádějí ustanovení pro regulaci bezpečného provozu vlaků v mezinárodní přepravě s cílem harmonizovat Úmluvu COTIF s acquis Unie a podpořit interoperabilitu mimo Evropskou unii. Navržený text je v souladu s ustanoveními nové směrnice (EU) 2016/798 o bezpečnosti a souvisejícím sekundárním právem, až na menší problémy, které by se měly řešit v souladu s výše uvedenými návrhy. Jak bylo uvedeno, je rovněž potřebné změnit některá ustanovení Úmluvy COTIF za účelem zahrnutí tohoto nového přípojku H.

Bod 9 pořadu jednání – Částečná revize Jednotných právních předpisů ATMF

Dokument(y): LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17133-CR26/9; LAW-17134-CR26/09-10

Pravomoc: Unie (výlučná)

Uplatnění hlasovacích práv: Unie

Postoj: Podpořit částečnou revizi Jednotných právních předpisů ATMF podle návrhu sekretariátu OTIF s těmito výhradami (proškrtnuté – vymazat; podtržené – doplnit):

V čl. 7 odst. 1a změnit text takto: „Vozidla musí splňovat jednotné technické předpisy platné v době podání žádosti o admisi, modernizaci nebo obnovu v souladu s těmito Jednotnými právními předpisy a s přihlédnutím ke strategii přechodu na používání jednotných technických předpisů podle ustanovení čl. 8 odst. 2a a čl. 8 odst. 4 písm. f) APTU a možnostem odchylek stanovených v článku 7a ATMF ; tento soulad se musí trvale udržovat, dokud se vozidlo používá.

Odborná komise pro technické otázky posoudí potřebu zpracovat přílohu k těmto Jednotným právním předpisům, včetně ustanovení umožňujících žadatelům získat větší právní jistotu v předpisech, které se mají používat, a to už předtím, než předloží svou žádost o admisi, modernizaci nebo obnovu vozidel.

V čl. 2 písm. w) změnit definici a důsledně v celém textu používat výraz „vozidla“ (ve všech jazycích). Definice by měla znít: „vozidly“ se rozumí železniční vozidlo, které může být provozováno po vlastní ose na železničních tratích, s trakcí nebo bez ní.„ V celém textu by se měl používat výraz „vozidlo (vozidla)“ a ne výraz „železniční vozidlo (vozidla)“, jenž se vyskytuje na některých místech.

V článku 5 redakční úprava (německá verze): Nahradit výraz „Notifikation“ výrazem „Notifizierung“ ve větě „Jeder Vertragsstaat hat durch […] Notifizierung […] .“ A dále „Die […] Notifizierungen können durch regionale Organisationen, die dem COTIF beigetreten sind, im Namen von Vertragsstaaten, die Mitglied der betreffenden Organisation sind, vorgenommen werden.

V článku 10, redakční úprava (německá verze): Nahradit výraz „Verzeichnis“ výrazem „Dossier“ ve větě „Wenn eine neue Betriebszulassung erforderlich ist, hat der Antragsteller dem betreffenden Vertragsstaat ein das Vorhaben beschreibendes […]Dossier zu übersenden.“ A dále ve větě „Der Vertragsstaat hat seine Entscheidung spätestens vier Monate nach der Vorlage des voll-ständigen […] Dossiers durch den Antragsteller zu treffen“.

V čl. 13 odst. 1 písm. a) redakční úprava (anglická a německá verze): Nahradit zkratku CTE plným názvem komise ve větě „comply with the specifications adopted by the […] Committee of Technical Experts ;“ a „mit den vom […] Fachausschuss für technische Fragen angenommenen Spezifikationen übereinstimmen;“.

Doplnit tento článek 14: „Článek 14 – Přílohy a doporučení

1.

Odborná komise pro technické otázky rozhodne, zda přijmout přílohu nebo ustanovení, které ji pozměňuje, v souladu s postupem stanoveným v článcích 16, 20 a čl. 33 odst. 6 Úmluvy. Rozhodnutí vstoupí v platnost v souladu s čl. 35 odst. 3 a 4 Úmluvy.

2.

Žádost o přijetí přílohy nebo ustanovení, které ji pozměňuje, může podat: a) kterýkoli smluvní stát; b) jakákoli regionální organizace vymezená v čl. 2 písm. x) ATMF; c) reprezentativní mezinárodní sdružení, pro jehož členy je existence přílohy nezbytná z důvodů bezpečnosti a hospodárnosti ve vykonávání jejich činnosti.

3.

Za zpracování příloh odpovídá odborná komise pro technické otázky s pomocí příslušných pracovních skupin a generálního tajemníka na základě žádostí podaných v souladu s odst.. 2.

4.

Odborná komise pro technické otázky může doporučit metody a postupy týkající se technického propuštění železničního materiálu používaného v mezinárodním provozu.

Ustanovení Jednotných právních předpisů ATMF jsou kompatibilní s ustanoveními směrnice Evropské unie 2008/57/ES o interoperabilitě a s částí směrnice 2009/49/ES o bezpečnosti. Přijetím čtvrtého železničního balíčku změnila Unie několik ustanovení tohoto acquis. Na základě analýzy Komise zpracoval sekretariát OTIF a příslušná pracovní skupina změny týkající se článků 2, 3a, 5, 6, 7, 10, 10b, 11 a 13 Jednotných právních předpisů ATMF. Tyto změny jsou nezbytné v zájmu harmonizace určité terminologie s novými ustanoveními EU a zohlednění některých procedurálních změn v EU, zejména skutečnosti, že Agentura EU pro železnice bude oprávněna vydávat povolení pro vozidla. Základní pojetí ATMF není předmětem navrhovaných změn.

Bod 10 pořadu jednání – Částečná revize Jednotných právních předpisů APTU

Dokument(y): LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17135-CR26/10; LAW-17134-CR26/09-10

Pravomoc: Unie (výlučná)

Uplatnění hlasovacích práv: Unie

Postoj: Podpořit přijetí změn článku 8 přípojku F k Úmluvě COTIF a schválení změn k příslušné vysvětlující zprávě.

Ustanovení Jednotných právních předpisů ATMF jsou kompatibilní s ustanoveními směrnice 2008/57/ES o interoperabilitě, zejména s ustanoveními, která se týkají obsahu Jednotných technických předpisů a jejich rovnocennosti s technickými specifikacemi Evropské unie pro interoperabilitu (TSI). Přijetím čtvrtého železničního balíčku, a zejména přepracovaného znění směrnice (EU) 2016/797, změnila Unie několik ustanovení tohoto acquis. Na základě analýzy Komise připravil sekretariát OTIF a příslušná pracovní skupina změny Jednotných právních předpisů APTU, aby byla zajištěna průběžná harmonizace s právem Unie. Změny se týkají článku 8 Jednotných právních předpisů APTU a spočívají v doplnění dvou oddílů do obsahu Jednotných technických předpisů, které jsou rovnocenné s TSI EU. Tyto změny jsou nezbytné, aby se zajistilo, že obsah budoucích TSI Evropské unie a Jednotných technických předpisů COTIF zůstane rovnocenný. Základní pojetí APTU není navrhovanými změnami dotčeno.

Bod 11 pořadu jednání – Obecná diskuse o potřebě harmonizovat podmínky přístupu

Dokument(y): LAW-17130-CR26/11

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: Nepoužije se

Postoj: žádný

Bod 12 pořadu jednání – Jiné otázky

Dokument(y): LAW-17130-CR26/12

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: Členské státy

Postoj: Nevystupovat proti zřízení pracovní skupiny právních odborníků za účelem pomoci ve fungování existujících orgánů OTIF v právní oblasti a jeho usnadnění a zajištění účinné správy Úmluvy.

Bod 13 pořadu jednání – Částečná revize Jednotných právních předpisů CUV

Dokument(y): LAW-17144-CR 26/13 (Návrh předložený Švýcarskem)

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: Členské státy

Postoj: Vystupovat proti návrhu na posouzení změny článku 7 Jednotných právních předpisů CUV předloženého Švýcarskem.

Čl. 7 odst. 1 Jednotných právních předpisů CUV se zabývá odpovědností držitele vozidla a uživatele vozidla (železniční podniky) v případě škody způsobené vozidlem, která vznikla v důsledku jeho závady. Navržená změna doplňuje nové kritérium pro poskytnutí důkazu o odpovědnosti držitele vozidla za škodu způsobenou závadou na vozidle. Podle platného článku 7 Jednotných právních předpisů CUV, uplatňují-li ho smluvní strany, je držitel vozidla odpovědný, pouze pokud se prokáže, že ke škodě způsobené vozidlem došlo v důsledku závady, za níž odpovídá. Zdá se, že návrh změny doplňuje druhé kritérium, a sice že držitel vozidla musí prokázat, že neodpovídá za závadu, kvůli které vznikla škoda.

Odstavec 2 platného článku 7 CUV stanoví, že „smluvní strany mohou uzavírat dohody, které se od odstavce 1 odchylují.“. Na základě toho společnosti v odvětví uskutečnily v letech 2013 až 2016 jednání, jejichž výsledkem je dohoda schválená 600 železničními společnostmi, která umožňuje potřebné změny jednotné Všeobecné smlouvy o používání nákladních vozů (VSP), aby se lépe vysvětlily odpovědnosti vlastníků kolejových vozidel. Podepsaná dohoda zavedla do VSP nový článek 27, který se týká zásady odpovědnosti v případě škody způsobené železničním vozem, aby se dosáhlo lepší rovnováhy a poskytlo více jasnosti pro celé odvětví v případě škody způsobené železničním vozem. Zavádí zejména pojem „domněnka zavinění“, která umožňuje založit odpovědnost držitele vozidla za závadu vozidla způsobenou porušením jeho povinnosti údržby. Tato změna je použitelná ode dne 1. ledna 2017. V současné době používá VSP většina držitelů vozidel a železničních podniků působících v Unii. Švýcarský návrh proto není nutný, jelikož dohody, jichž dosáhly společnosti v odvětví, jsou dostačující pro jasné vymezení odpovědností držitele vozu a železničních podniků v případě škody způsobené vozidlem na základě kupní smlouvy. Nejsou žádné náznaky, že tato dohoda nedosahuje vhodnou rovnováhu mezi zájmy příslušných stran. Návrh také neposkytuje důkladný logický výklad a dostatečné odůvodnění navržených změn.


Top