EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_286_R_0045_01

2008/800/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. července 2008 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
Protokol k dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

OJ L 286, 29.10.2008, p. 45–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/45


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. července 2008

o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(2008/800/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 23. října 2006 pověřila Komisi, aby jménem Společenství a jeho členských států zahájila jednání s Chorvatskou republikou za účelem uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

(2)

Tato jednání byla úspěšně ukončena a protokol by měl být podepsán jménem Společenství, s výhradou jeho pozdějšího uzavření.

(3)

Protokol by se měl prozatímně uplatňovat od 1. srpna 2007,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat jménem Společenství Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, s výhradou jeho uzavření.

Článek 2

Až do svého vstupu v platnost je protokol uplatňován prozatímně ode dne 1. srpna 2007.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

V Bruselu dne 8. července 2008.

Za Radu

předsedkyně

C. LAGARDE


PROTOKOL

k dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

(dále jen „členské státy“), zastoupené Radou Evropské unie, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII

(dále jen „Společenství“), zastoupená Radou Evropské unie a Evropskou komisí,

na jedné straně a

CHORVATSKÁ REPUBLIKA

na straně druhé,

S OHLEDEM na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska (dále jen „nové členské státy“) k Evropské unii a tím i ke Společenství dne 1. ledna 2007,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla podepsána v Lucemburku dne 29. října 2001 a vstoupila v platnost dnem 1. února 2005.

(2)

Smlouva o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (dále jen „smlouva o přistoupení“) byla podepsána v Lucemburku dne 25. dubna 2005.

(3)

Bulharská republika a Rumunsko přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 2007.

(4)

Podle čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení připojeného ke smlouvě o přistoupení je přistoupení nových členských států k dohodě odsouhlaseno sjednáním protokolu k dohodě.

(5)

Uskutečnily se konzultace podle čl. 36 odst. 3 dohody s cílem zohlednit vzájemné zájmy Společenství a Chorvatska uvedené v této dohodě,

SE DOHODLY TAKTO:

ODDÍL I

SMLUVNÍ STRANY

Článek 1

Bulharská republika a Rumunsko se stávají stranami Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, podepsané v Lucemburku dne 29. října 2001, a stejně jako ostatní členské státy Společenství přijímají a berou na vědomí znění dohody, jakož i společných prohlášení a jednostranných prohlášení připojených k závěrečnému aktu podepsanému téhož dne.

ÚPRAVA ZNĚNÍ DOHODY VČETNĚ JEJÍCH PŘÍLOH A PROTOKOLŮ

ODDÍL II

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

Článek 2

Zemědělské produkty v užším smyslu

1.   Příloha IVa) a příloha IVc) dohody se nahrazují zněním přílohy I tohoto protokolu.

2.   Příloha IVb) a příloha IVd) dohody se nahrazují zněním přílohy II tohoto protokolu.

3.   Příloha IVe) dohody se nahrazuje zněním přílohy III tohoto protokolu.

4.   Příloha IVf) dohody se nahrazuje zněním přílohy IV tohoto protokolu.

5.   Příloha IVg) dohody se nahrazuje zněním přílohy V tohoto protokolu.

Článek 3

Produkty rybolovu

1.   Příloha Va) dohody se nahrazuje zněním přílohy VI tohoto protokolu.

2.   Příloha Vb) dohody se nahrazuje zněním přílohy VII tohoto protokolu.

Článek 4

Zpracované zemědělské produkty

Příloha I a příloha II protokolu 3 dohody se nahrazují odpovídajícími zněními přílohy VIII tohoto protokolu.

Článek 5

Dohoda o víně

Příloha I (Dohoda mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína, na niž se odkazuje v čl. 27 odst. 4 dohody) dodatkového protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty dohody za účelem zohlednění výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení lihovin a aromatizovaných nápojů, se nahrazuje zněním přílohy IX tohoto protokolu.

ODDÍL III

PRAVIDLA PŮVODU

Článek 6

Protokol 4 dohody se nahrazuje zněním přílohy X tohoto protokolu.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL IV

Článek 7

WTO

Chorvatská republika se zavazuje, že v souvislosti s rozšířením Společenství z roku 2007 nevznese žádný nárok, požadavek ani žalobu, ani nezmění ani nestáhne žádnou koncesi podle článků XXIV.6 a XXVIII GATT z roku 1994.

Článek 8

Prokazování původu a správní spolupráce

1.   Doklady o původu řádně vydané Chorvatskou republikou nebo novým členským státem v rámci preferenčních dohod nebo autonomních režimů uplatňovaných mezi nimi jsou v příslušných zemích přijímány za těchto podmínek:

a)

získáním takového původu se uděluje preferenční celní zacházení na základě preferenčních celních opatření podle dohody;

b)

dokumenty dokazující původ a přepravní dokumenty byly vystaveny nejpozději den přede dnem přistoupení;

c)

doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

Pokud bylo zboží procleno k dovozu v Chorvatské republice nebo novém členském státě přede dnem přistoupení podle preferenčních dohod nebo autonomních režimů uplatňovaných v té době mezi Chorvatskou republikou a novým členským státem, může být přijat i doklad o původu vydaný dodatečně v rámci těchto dohod nebo režimů, je-li předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

2.   Chorvatská republika a nové členské státy jsou oprávněny zachovat povolení, kterými bylo uděleno v rámci preferenčních dohod nebo autonomních režimů uplatňovaných mezi nimi postavení „schváleného vývozce“, za následujících podmínek:

a)

takové ustanovení je rovněž obsaženo ve smlouvě uzavřené mezi Chorvatskou republikou a Společenstvím přede dnem přistoupení a

b)

schválení vývozci uplatňují pravidla původu podle této dohody.

Taková povolení budou nejpozději do jednoho roku po přistoupení nahrazena novými povoleními, vydanými podle dohody.

3.   Žádosti o následné ověření dokladu o původu vystaveného v rámci preferenčních dohod nebo autonomních režimů uvedených v odstavci 1 a 2 jsou přijímány příslušnými celními orgány Chorvatské republiky anebo nových členských států po dobu tří let od vystavení dotčeného dokladu o původu, a mohou být vydávány těmito orgány po dobu tří let od přijetí dokladu o původu předloženého těmto orgánům jako doklad k prohlášení o dovozu.

Článek 9

Zboží na cestě

1.   Ustanovení dohody mohou být použita na zboží vyvážené z Chorvatské republiky do jednoho z nových členských států nebo z jednoho z nových členských států do Chorvatské republiky, které splňuje ustanovení protokolu 4 dohody a které bylo ke dni přistoupení převáženo nebo dočasně uskladněno v celním skladu nebo ve svobodném celním pásmu v Chorvatské republice nebo v novém členském státu.

2.   V takových případech lze přiznat preferenční zacházení, bude-li celním orgánům dovážejícího státu do čtyř měsíců ode dne přistoupení předložen doklad o původu vydaný dodatečně celními orgány vyvážejícího státu.

Článek 10

Kvóty na rok 2007

Pro rok 2007 se objem nových celních kvót a zvýšení stávajících celních kvót vypočte poměrně ze základních objemů při zohlednění doby, která uplynula před 1. srpnem 2007.

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL V

Článek 11

Tento protokol včetně jeho příloh tvoří nedílnou součást dohody.

Článek 12

1.   Tento protokol schválí Společenství, Rada Evropské unie jménem členských států a Chorvatská republika podle svých vlastních postupů.

2.   Strany si vzájemně oznámí dokončení příslušných postupů uvedených v odstavci 1. Listiny o schválení se uloží u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 13

1.   Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce po dni uložení poslední listiny o schválení.

2.   Pokud všechny listiny o schválení tohoto protokolu nebudou uloženy k 1. srpnu 2007, bude tento protokol od 1. srpna 2007 prováděn prozatímně.

Článek 14

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a chorvatském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 15

Znění dohody včetně příloh a protokolů, které jsou její nedílnou částí, a závěrečný akt s připojenými prohlášeními jsou sepsány v jazyce bulharském a rumunském a tato znění mají stejnou platnost jako původní znění (1). Uvedená znění schválí Rada pro stabilizaci a přidružení.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Bulharská a rumunská jazyková verze dohody budou zveřejněny ve zvláštním vydání Úředního věstníku později.

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA IVa) a IVc)

Chorvatské celní koncese pro zemědělské produkty (bez cla pro neomezené množství) uvedené v čl. 27 odst. 3 písm. a) bodu i) a čl. 27 odst. 3 písm. b) bodu i)

Chorvatský celní kód (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Stanovený chorvatským celním sazebníkem – zveřejněno v NN 134/2006 ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA IVb) a IVd)

Chorvatské celní koncese pro zemědělské produkty (bez cla v rámci kvóty ode dne 1. srpna 2007) uvedené v čl. 27 odst. 3 písm. a) bodu ii) a čl. 27 odst. 3 písm. c) bodu i)

Chorvatský celní kód

Popis

Roční celní kvóta (v tunách)

Roční zvýšení (v tunách)

0103 91

0103 92

Živá prasata, jiná než čistokrevná plemenná zvířata

625

25

0104

Živé ovce a kozy

1 500

0201

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

200

0204

Skopové nebo kozí maso, čerstvé nebo chlazené nebo zmrazené

1 325

5

0207

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

870

30

0210

Maso a jedlé droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů

545

15

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

17 250

150

0402

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

17 750

700

0405 10

Máslo

330

10

0406

Sýry a tvarohy

2 500

100

0406 kromě 0406 90 78

Sýry a tvarohy, kromě Goudy

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Přírodní med

20

0602

Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí

12

0602 90 10

Podhoubí

9 400

0701 90 10

Brambory, čerstvé nebo chlazené, pro výrobu škrobu

1 000

0702 00 00

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

9 375

375

0703 20 00

Česnek, čerstvý nebo chlazený

1 250

50

0712

Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

1 050

0805 10

Pomeranče, čerstvé nebo sušené

31 250

1 250

0805 20

Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsuma); klementinky, wilkingy a jiné podobné citrusové hybridy, čerstvé nebo sušené

3 000

120

0806 10

Vinné hrozny, čerstvé

10 000

400

0808 10 (1)

Jablka, čerstvá

5 800

 

0809 10 00

Meruňky, čerstvé

1 250

50

0810 10 00

Jahody, čerstvé

250

10

1002 00 00

Žito

1 000

100

1101 00

Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže

250

1103

Krupice, krupička a pelety z obilovin

100

1206 00

Slunečnicová semena, též drcená

125

5

1507

Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

1 230

10

1509

Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

450

20

1514 19

1514 99

Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené, jiný než surový olej

100

1602 41

1602 42

1602 49

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve, z domácích prasat

375

15

1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu

7 125

285

2002

Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové

6 150

240

2004 90

Ostatní zelenina a zeleninové směsi upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené

125

5

2005 91 00

2005 99

Ostatní zelenina a zeleninové směsi upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazené

200

2007 99

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, jiná než homogenizovaná příprava, nebo z citrusových plodů

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Pomerančová šťáva, nemražená, s hodnotou Brix nepřesahující 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Jablečná šťáva, šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ovoce nebo zeleniny, směsi šťáv

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Šťávy z jakéhokoliv jednoho druhu ovoce nebo zeleniny, s hodnotou Brix nepřesahující 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté: sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv

550

2302 30

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování pšenice

6 200

2309 90

Přípravky používané k výživě zvířat, kromě výživy pro psy a kočky, určené pro maloobchodní prodej

1 350


(1)  Kvóta se přidělí v období od 21. března do 14. září.

PŘÍLOHA III

PŘÍLOHA IVe)

Chorvatské celní koncese pro zemědělské produkty (50 % cel s doložkou nejvyšších výhod pro neomezené množství) uvedené v čl. 27 odst. 3 písm. c) bod ii)

Chorvatský celní kód

Popis

0104

Živé ovce a kozy

0105

Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky:

 

o hmotnosti nepřesahující 185 g:

0105 12 00

– –

krocani

 

ostatní:

0105 94 00

– –

kohouti a slepice druhu Gallus domesticus

0105 94 00 30

– – –

kuřata lehký (nosný) typ

0105 94 00 40

– – –

slepice lehký (nosný) typ – oddělené podle pohlaví

0209 00

Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený ani jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený, ve slaném nálevu, sušený nebo uzený

0404

Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

0407 00

Ptačí vejce ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená:

 

drůbeží:

0407 00 30

– –

ostatní:

0407 00 30 40

– – –

krůtí

0601

Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212

0602

Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí

0603

Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené

0708

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodná k okamžité spotřebě

0712

Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

0713

Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené

0901

Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy:

 

pražená káva:

0901 21 00

– –

s kofeinem

0901 22 00

– –

bez kofeinu

1003 00

Ječmen:

1003 00 90

ostatní:

1003 00 90 10

– –

pro pivovarnictví

1004 00 00

Oves

1005

Kukuřice:

1005 90 00

ostatní

1104

Obilná zrna jinak zpracovaná (například loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené

1105

Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

1702 30

glukóza a glukózový sirup neobsahující fruktózu nebo obsahující méně než 20 % hmotnostních fruktózy v sušině

1702 40

glukóza a glukózový sirup obsahující v sušině nejméně 20 %, avšak méně než 50 % hmotnostních fruktózy, s výjimkou invertního cukru:

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

2005 40 00

hrách (Pisum sativum)

 

fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

vyloupané fazole

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

2008 50

meruňky

2008 70

broskve, včetně nektarinek

2009

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

 

ananasová šťáva:

2009 41

– –

s hodnotou Brix nepřesahující 20:

2009 41 10

– – –

v hodnotě převyšující 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti, s přidaným cukrem

 

hroznová šťáva (včetně vinného moštu):

2009 69

– –

ostatní

2206 00

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji jinde neuvedené ani nezahrnuté

2302

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin:

2302 30

pšeničné

2306

Pokrutiny a jiné pevné odpady, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrahování rostlinných tuků nebo olejů, jiné než čísel 2304 a 2305:

2306 90

ostatní

2309

Přípravky používané k výživě zvířat:

2309 90

ostatní

PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA IVf)

Chorvatské celní koncese pro zemědělské produkty (50 % cel s doložkou nejvyšších výhod v rámci kvóty ode dne 1. srpna 2007) uvedené v čl. 27 odst. 3 písm. c) bodu iii)

Chorvatský celní kód

Popis

Roční celní kvóta

(v tunách)

Roční zvýšení

(v tunách)

0102 90

Živý skot, jiný než čistokrevná plemenná zvířata

250

10

0202

Hovězí maso, zmrazené

3 750

150

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

9 125

365

0701

Brambory, čerstvé nebo chlazené

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Cibule, šalotka, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená

12 790

500

0704 90 10

Zelí bílé a zelí červené, čerstvé nebo chlazené

160

0706 10 00

Mrkev a vodnice, čerstvé nebo chlazené

140

0706 90 30

0706 90 90

Křen (Cochlearia armoracia), salátová řepa, kozí brada, hlízový celer, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené

110

0807 11 00

0807 19 00

Melouny (včetně melounů vodních), čerstvé

7 035

275

0808 10

Jablka, čerstvá

6 900

300

1101 00

Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže

1 025

45

1103

Krupice, krupička a pelety z obilovin

9 750

390

1107

Slad, též pražený

19 750

750

1517 10 90

Margarín, kromě tekutého margarínu a kromě margarínu s obsahem více než 10 % hmotnostních, avšak maximálně 15 % hmotnostních tukových látek pocházejících z mléka

150

1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky založené na těchto výrobcích

2 250

90

1602 10 až

1602 39,

1602 50 až

1602 90

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve, kromě z prasat

650

30

2009 50

2009 90

Šťáva z rajských jablek; směsi šťáv

100

2401

Nezpracovaný tabák; tabákový odpad

250

10

PŘÍLOHA V

PŘÍLOHA IVg)

Chorvatské celní koncese pro zemědělské produkty uvedené v čl. 27 odst. 3 písm. g)

Celní sazby pro komodity v této příloze se použijí tak, jak je uvedeno, ode dne 1. srpna 2007

Chorvatský celní kód

Popis

Roční celní kvóta (v tunách)

Použije se clo v rámci kvóty

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Živý domácí skot s hmotností nepřesahující 300 kg a býci k porážce s hmotností přesahující 300 kg, kromě čistokrevných plemenných zvířat

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Živá prasata, jiná než čistokrevná plemenná zvířata

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Živá drůbež druhu Gallus domesticus o hmotnosti vyšší než 185 g, avšak nepřevyšující 2 000 g

90

10 %

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

3 570

25 %

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Salátové okurky nebo okurky nakládačky, čerstvé nebo chlazené

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Houby, čerstvé nebo chlazené

400

10 %

0709 60 10

Sladká paprika, čerstvá nebo chlazená

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Hrách (Pisum sativum), fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) a zeleninové směsi, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmražené

1 500

7 %

1001 90 99

Špalda, pšenice obecná a sourež (kromě produktů určených k setí)

20 800

15 %

1005 90 00

Kukuřice, jiná než osivo

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Slunečnicová semena, též drcená, neurčená k setí

2 160

6 %

1517 10 90

Margarín, kromě tekutého margarínu a kromě margarínu s obsahem více než 10 % hmotnostních, avšak maximálně 15 % hmotnostních tukových látek pocházejících z mléka

1 200

20 %

1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky založené na těchto výrobcích

1 900

10 %

1602 10 00 až 1602 39

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve:

homogenizované přípravky,

z jater jakýchkoliv zvířat,

z drůbeže čísla 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve, z domácích prasat

180

10 %

1702 40

Glukóza a glukózový sirup obsahující v sušině nejméně 20 %, avšak méně než 50 % hmotnostních fruktózy, s výjimkou invertního cukru

1 000

5 %

1703 90 00

Melasa získaná extrakcí nebo rafinací cukru, kromě třtinové

14 500

14 %

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Meruňky, třešně, višně, broskve, včetně nektarinek, připravené nebo konzervované jiným způsobem, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu

22

6 %

PŘÍLOHA VI

PŘÍLOHA Va)

Produkty uvedené v čl. 28 odst. 1

Na dovoz následujících produktů pocházejících z Chorvatska do Evropského společenství se vztahují tyto koncese:

Kód KN

Popis

Roční celní kvóta

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Onchorhynchus chrysogaster): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

CK: 30 t s 0 %

Nad CK: 70 % sazby DNV

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kapři: živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

CK: 210 t s 0 %

Nad CK: 70 % sazby DNV

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatci obecní (Dentex dentex a růžichy rodu Pagellus spp.): živí; čerství nebo mražení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

CK: 35 t s 0 %

Nad CK: 30 % sazby DNV

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Mořčáci (Dicentrarchus labrax): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

CK: 650 t s 0 %

Nad CK: 30 % sazby DNV

1604

Přípravky a konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker

CK: 1 585 t s 0 %

Nad CK: snížená sazba viz níže

Nad objem celních kvót bude celní sazba použitelná u všech produktů čísla 1604 kromě upravených nebo konzervovaných sardinek a ančoviček činit 50 % DNV. U upravených nebo konzervovaných sardinek a ančoviček se bude celní sazba nad objem celních kvót rovnat plné sazbě DNV.

PŘÍLOHA VII

PŘÍLOHA Vb)

Produkty uvedené v čl. 28 odst. 2

Na dovoz následujících výrobků pocházejících z Evropského společenství do Chorvatska se vztahují tyto koncese:

Kód KN

Popis

Roční celní kvóta

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOnchorhynchus chrysogaster): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

CK: 25 t s 0 %

Nad CK: 70 % sazby DNV

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kapři: živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

CK: 30 t s 0 %

Nad CK: 70 % sazby DNV

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatec obecný (Dentex dentex a růžichy rodu Pagellus spp.): živí; čerství nebo mražení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

CK: 35 t s 0 %

Nad CK: 30 % sazby DNV

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Mořčáci (Dicentrarchus labrax): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

CK: 60 t s 0 %

Nad CK: 30 % sazby DNV

1604

Přípravky a konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker

CK: 315 t s 0 %

Nad CK: snížená sazba viz níže

Nad objem celní kvóty bude celní sazba použitelná u všech produktů čísla 1604 kromě upravených nebo konzervovaných sardinek a ančoviček činit 50 % DNV. U upravených nebo konzervovaných sardinek a ančoviček se bude celní sazba nad objem celních kvót rovnat plné sazbě DNV.

PŘÍLOHA VIII

PŘÍLOHA I

Cla použitelná na dovoz zboží pocházejícího z Chorvatska do Společenství

(produkty uvedené v článku 25 dohody)

Cla z dovozu následujících zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Chorvatska do Společenství jsou rovna nule.

Kód KN

Popis

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

0403 10

jogurt:

 

– –

ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

– – –

v prášku, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

0403 10 51

– – – –

nepřesahujícím 1,5 %

0403 10 53

– – – –

vyšším než 1,5 %, avšak nejvýše 27 %

0403 10 59

– – – –

přesahujícím 27 %

 

– – – –

ostatní, o obsahu mléčného tuku:

0403 10 91

– – – –

nepřesahujícím 3 %

0403 10 93

– – – –

vyšším než 3 %, avšak nejvýše 6 %

0403 10 99

– – – –

přesahujícím 6 %

0403 90

ostatní:

 

– –

ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

 

– – –

v prášku, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

0403 90 71

– – – –

nepřesahujícím 1,5 %

0403 90 73

– – – –

vyšším než 1,5 %, avšak nejvýše 27 %

0403 90 79

– – – –

přesahujícím 27 %

 

– – – –

ostatní, o obsahu mléčného tuku:

0403 90 91

– – – –

nepřesahujícím 3 %

0403 90 93

– – – –

vyšším než 3 %, avšak nejvýše 6 %

0403 90 99

– – – –

přesahujícím 6 %

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:

0405 20

mléčné pomazánky:

0405 20 10

– –

o obsahu tuku nejméně 39 %, avšak nižším než 60 %

0405 20 30

– –

o obsahu tuku nejméně 60 %, avšak nižším než 75 %

0511

Výrobky živočišného původu jinde neuvedené nebo nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání:

 

ostatní:

0511 99

– –

ostatní:

 

– – –

přírodní houby živočišného původu:

0511 99 39

– – – –

ostatní

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:

0710 40 00

kukuřice cukrová

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:

0711 90

ostatní zelenina; zeleninové směsi:

 

– –

zelenina:

0711 90 30

– – –

kukuřice cukrová

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

 

rostlinné šťávy a výtažky:

1302 12 00

– –

z lékořice

1302 13 00

– –

z chmele

1302 20

pektinové látky, pektináty a pektany:

1302 20 10

– –

v suchém stavu

1302 20 90

– –

ostatní

1505 00

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu):

1505 00 10

tuk z ovčí vlny, surový

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené:

1516 20

rostlinné tuky a oleje a jejich frakce:

1516 20 10

– –

hydrogenovaný ricinový olej, tzv. ‚opálový vosk‘

1517

Margarin; směsi nebo přípravky jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

1517 10

margarin, kromě tekutého margarínu

1517 10 10

– –

s obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních

1517 90

ostatní:

1517 90 10

– –

s obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních

 

– –

ostatní:

1517 90 93

– – –

jedlé směsi nebo jedlé přípravky používané jako tvarovací přípravky

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1518 00 10

linoxin

 

ostatní:

1518 00 91

– –

živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516

 

– –

ostatní:

1518 00 95

– – –

směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí

1518 00 99

– – –

ostatní

1521

Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené:

1521 90

ostatní:

 

– –

včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované nebo barvené:

1521 90 99

– – –

ostatní

1522 00

Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:

1522 00 10

degras

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

1803

Kakaová hmota, též odtučněná

1804 00 00

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

1805 00 00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makaronů); kuskus, též upravený:

 

těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené:

1902 11 00

– – –

obsahující vejce

1902 19

– –

ostatní

1902 20

nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:

 

– –

ostatní:

1902 20 91

– – –

vařené

1902 20 99

– – –

ostatní

1902 30

ostatní těstoviny

1902 40

kuskus

1903 00 00

Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové:

2001 90

ostatní:

2001 90 30

– –

kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více

2001 90 60

– –

palmová jádra

2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

2004 10

brambory:

 

– –

ostatní:

2004 10 91

– –

–ve formě mouky, krupice nebo vloček

2004 90

ostatní zelenina a zeleninové směsi:

2004 90 10

– –

kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

2005 20

brambory:

2005 20 10

– –

–ve formě mouky, krupice nebo vloček

2005 80 00

kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

 

ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi:

2008 11

– –

arašídy (burské oříšky):

2008 11 10

– – –

arašídové máslo

 

ostatní, včetně směsí, jiných než položky 2008 19:

2008 91 00

– –

palmová jádra

2008 99

– –

ostatní:

 

– – –

neobsahující přidaný alkohol:

 

– – – –

neobsahující přidaný cukr:

2008 99 85

– – – – –

kukuřice, s výjimkou kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více

2101

Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva:

2102 10

živé kvasinky

2102 20

neaktivní droždí; jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy:

 

neaktivní droždí:

2102 20 11

– – –

v tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg

2102 20 19

– – –

ostatní

2102 30 00

hotové prášky do pečiva

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice:

2103 10 00

sójová omáčka

2103 20 00

kečup a jiné omáčky z rajčat

2103 30

hořčičná moučka a připravená hořčice:

2103 30 90

– –

připravená hořčice

2103 90

ostatní:

2103 90 90

– –

ostatní

2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

2106 10

bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky

2106 90

ostatní

2106 90 20

– –

složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů

 

– –

ostatní:

2106 90 92

– – –

neobsahující mléčné tuky, sacharosu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharosy nebo izoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

2106 90 98

– – –

ostatní

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

2203 00

Pivo ze sladu

2205

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek

2207

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje:

2208 40

rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny

2208 90

ostatní

 

– –

nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % obj., v nádobách o obsahu:

2208 90 91

– – –

nepřesahujícím 2 litry

2208 90 99

– – –

přesahujícím 2 litry

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

2403

Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence (tresti)

2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

 

ostatní vícesytné alkoholy:

2905 43 00

– –

mannitol (mannit)

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol, sorbit)

2905 45 00

– –

glycerol

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, v nevysychavých olejích, ve voscích nebo podobné, získané enfleuráží nebo macerací; terpenické vedlejší produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic:

3301 90

ostatní:

 

– –

extrahované olejové pryskyřice

3301 90 21

– – –

z lékořice a chmele

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, používané k výrobě nápojů:

3302 10

druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:

 

– –

druhy používané k výrobě nápojů:

 

– – –

přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj:

3302 10 10

– – – –

mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0,5 % obj.

 

– – – –

ostatní:

3302 10 21

– – – – –

neobsahující mléčné tuky, sacharosu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharosy nebo izoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

3302 10 29

– – – – –

ostatní

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy:

3501 10

kasein:

3501 10 50

– –

pro jiné průmyslové užití než pro výrobu potravin nebo krmiv

3501 10 90

– –

ostatní

3501 90

ostatní:

3501 90 90

– –

ostatní

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

3505 10

dextriny a jiné modifikované škroby:

3505 10 10

– –

dextriny

 

– –

ostatní modifikované škroby:

3505 10 90

– – –

ostatní

3505 20

klihy

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky ke zrychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3809 10

na bázi škrobových látek

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:

 

technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace:

3823 11 00

– –

kyselina stearová

3823 12 00

– –

kyselina olejová

3823 13 00

– –

mastné kyseliny z tallového oleje

3823 19

– –

ostatní

3823 70 00

– –

technické mastné alkoholy

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3824 60

sorbitol, jiný než položky 2905 44

PŘÍLOHA II

Seznam 1: Zboží pocházející ze Společenství, u něhož Chorvatsko zruší cla

Kód KN

Popis

0501 00 00

Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů

0502

Štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin nebo chlupů

0505

Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů

0507

Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb nebo jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů

0508 00 00

Korály a podobné materiály, neopracované nebo jen jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů

0510 00 00

Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované

0511

Výrobky živočišného původu jinde neuvedené nebo nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání:

 

ostatní:

0511 99

– –

ostatní:

 

– – –

přírodní houby živočišného původu:

0511 99 31

– – – –

surové

0511 99 39

– – – –

ostatní

0511 99 85

– – –

ostatní:

ex 0511 99 85

– – – –

žíně a odpad z žíní, též ve štůčcích, s podložkou nebo bez podložky

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:

0710 40 00

kukuřice cukrová

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:

0711 90

ostatní zelenina; zeleninové směsi:

 

– –

zelenina:

0711 90 30

– – –

kukuřice cukrová

0903 00 00

Maté

1212

Svatojánský chléb, řasy a jiné chaluhy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvá, chlazená, zmrazená nebo sušená, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum), používané zejména k lidskému požívání, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

1212 20 00

chaluhy a jiné řasy

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

 

rostlinné šťávy a výtažky:

1302 12 00

– –

z lékořice

1302 13 00

– –

z chmele

1302 19

– –

ostatní

1302 20

pektinové látky, pektináty a pektany

 

slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

1302 31 00

– –

agar-agar

1302 32

– –

slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené:

1302 32 10

– – –

ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba

1401

Rostlinné materiály používané hlavně k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (např. bambus, ratan (rotang), rákos, sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko)

1404

Rostlinné výrobky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1505 00

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu)

1506 00 00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

1515

Ostatní pevné rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

1515 90

ostatní:

1515 90 11

– –

tungový olej; jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce:

ex 1515 90 11

– – –

jojobový olej a jeho frakce

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené:

1516 20

rostlinné tuky a oleje a jejich frakce:

1516 20 10

– –

hydrogenovaný ricinový olej, tzv. ‚opálový vosk‘

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1518 00 10

linoxin

 

ostatní:

1518 00 91

– –

živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516

 

– –

ostatní:

1518 00 95

– – –

směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí

1518 00 99

– – –

ostatní

1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

1521

Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené

1522 00

Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:

1522 00 10

degras

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

1702 50 00

chemicky čistá fruktóza

1702 90

ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině

1702 90 10

– –

chemicky čistá maltóza

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:

1704 10

žvýkací guma, též obalená cukrem

1803

Kakaová hmota, též odtučněná

1804 00 00

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

1805 00 00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1901 10 00

přípravky pro dětskou výživu v balení pro maloobchodní prodej

1901 20 00

směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží čísla 1905

1901 90

ostatní

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makaronů); kuskus, též upravený:

 

těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené:

1902 11 00

– – –

obsahující vejce

1902 19

– –

ostatní

1902 20

nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:

 

– –

ostatní:

1902 20 91

– – –

vařené

1902 20 99

– – –

ostatní

1902 30

ostatní těstoviny

1902 40

kuskus

1903 00 00

Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové:

2001 90

ostatní:

2001 90 30

– –

kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více

2001 90 60

– –

palmová jádra

2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

2004 10

brambory:

 

– –

ostatní:

2004 10 91

– – –

ve formě mouky, krupice nebo vloček

2004 90

ostatní zelenina a zeleninové směsi:

2004 90 10

– –

kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

2005 20

brambory:

2005 20 10

– –

ve formě mouky, krupice nebo vloček

2005 80 00

kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

 

ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi:

2008 11

– –

Arašídy (burské oříšky):

2008 11 10

– – –

arašídové máslo

 

ostatní, včetně směsí, jiných než položky 2008 19:

2008 91 00

– –

palmová jádra

2008 99

– –

ostatní:

 

– – –

neobsahující přidaný alkohol:

 

– – – –

neobsahující přidaný cukr:

2008 99 85

– – – – –

kukuřice, s výjimkou kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více

2101

Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice

2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

2106 10

bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky

2106 90

ostatní:

2106 90 20

– –

složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů

 

– –

ostatní:

2106 90 92

– – –

neobsahující mléčné tuky, sacharosu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharosy nebo izoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

2106 90 98

– – –

ostatní

2201

Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh:

2201 90 00

ostatní

2203 00

Pivo ze sladu

2207

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje:

2208 20

vínovice nebo matolinové pálenky

2208 30

whisky

2208 40

rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny

2208 50

džin a jalovcová

2208 60

vodka

2208 70

likéry a cordialy

2208 90

ostatní:

 

– –

arak, v nádobách o obsahu:

2208 90 11

– – –

nepřesahujících 2 litry

2208 90 19

– – –

přesahujících 2 litry

 

– –

slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:

2208 90 33

– – –

nepřesahujícím 2 litry:

ex 2208 90 33

– – – –

hruškovice nebo třešňovice kromě slivovice

2208 90 38

– – –

přesahujícím 2 litry:

ex 2208 90 38

– – – –

hruškovice nebo třešňovice kromě slivovice

 

– –

ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu:

 

– – –

nepřesahujícím 2 litry:

2208 90 41

– – – –

ouzo

 

– – – –

ostatní:

 

– – – – –

destiláty (kromě likérů):

 

– – – – – –

z ovoce

2208 90 45

– – – – – – –

kalvados

2208 90 48

– – – – – – –

ostatní

 

– – – – – –

ostatní:

2208 90 52

– – – – – – –

korn

2208 90 54

– – – – – – –

tequila

2208 90 56

– – – – – – –

ostatní

2208 90 69

– – – – –

ostatní lihové nápoje

 

– – –

přesahující 2 litry:

 

– – – –

destiláty (kromě likérů):

2208 90 71

– – – – –

z ovoce

2208 90 75

– – – – –

tequila

2208 90 77

– – – – –

ostatní

2208 90 78

– – – –

ostatní lihové nápoje

 

– –

nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % obj., v nádobách o obsahu:

2208 90 91

– – –

nepřesahujícím 2 litry

2208 90 99

– – –

přesahujícím 2 litry

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek:

2402 10 00

doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky obsahující tabák

2403

Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence (tresti):

 

ostatní:

2403 91 00

– –

homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák

2403 99

– –

ostatní

2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

 

ostatní vícesytné alkoholy:

2905 43 00

– –

mannitol (mannit)

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol, sorbit)

2905 45 00

– –

glycerol

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, v nevysychavých olejích, ve voscích nebo podobné, získané enfleuráží nebo macerací; terpenické vedlejší produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic:

3301 90

ostatní:

 

– –

extrahované olejové pryskyřice:

3301 90 21

– – –

z lékořice a chmele

3301 90 30

– – –

ostatní

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, používané k výrobě nápojů:

3302 10

druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:

 

– –

druhy používané k výrobě nápojů:

 

– – –

přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj:

3302 10 10

– – – –

mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0,5 % obj.

 

– – – –

ostatní:

3302 10 21

– – – – –

neobsahující mléčné tuky, sacharosu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharosy nebo izoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

3302 10 29

– – – – –

ostatní

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy:

3501 10

kasein

3501 90

ostatní:

3501 90 90

– –

ostatní

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

3505 10

dextriny a jiné modifikované škroby:

3505 10 10

– –

dextriny

 

– –

ostatní modifikované škroby:

3505 10 90

– – –

ostatní

3505 20

klihy

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky ke zrychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3809 10

na bázi škrobových látek

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:

 

technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace:

3823 11 00

– –

kyselina stearová

3823 12 00

– –

kyselina olejová

3823 13 00

– –

mastné kyseliny z tallového oleje

3823 19

– –

ostatní

3823 70 00

– –

technické mastné alkoholy

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3824 60

sorbitol, jiný než položky 2905 44

Seznam 2: Kvóty a cla použitelné na dovoz zboží pocházejícího ze Společenství do Chorvatska

Poznámka: U produktů uvedených v této tabulce se použije nulové clo v rámci níže uvedených celních kvót. U množství, která tento objem přesáhnou, se použije clo ve výši 50 % sazby DNV.

Kód KN

Popis

Roční celní kvóta

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

2 390 tun

0405 20 10

0405 20 30

Mléčné pomazánky, o obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních

68 tun

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarín a jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků a olejů nebo jejich frakcí, o obsahu mléčného tuku 10 % nebo více, avšak nepřesahujícím 15 % hmotnostních; jedlé směsi nebo jedlé přípravky používané jako tvarovací přípravky

700 tun

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Minerální vody a sodovky

16 907 tun

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Slivovice o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigarety obsahující tabák; doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

35 tun

2403 10 10

2403 10 90

Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru

42 tun

Seznam 3: Kvóty a cla použitelná na dovoz zboží pocházejícího ze Společenství do Chorvatska

Poznámka: U produktů uvedených v této tabulce se použije nulové clo v rámci níže uvedených celních kvót. U množství, která tento objem přesáhnou, se použije clo ve výši 40 % sazby DNV.

Kód KN

Popis

Roční celní kvóta (v tunách)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), jiné než žvýkačky, neobsahující kakao

1 250

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

2 410

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky

4 390

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

1 430

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

18 100

Seznam 4: Kvóty a cla použitelná na dovoz zboží pocházejícího ze Společenství do Chorvatska

Poznámka: U produktů uvedených v této tabulce se použije nulové clo v rámci níže uvedených ročních celních kvót. U množství, která přesáhnou kvótu, se použijí podmínky uvedené v protokolu 3 příloze II seznamu 1.

Kód KN

Popis

Roční celní kvóta (v tunách)

2103 90 30

2103 90 90

Aromatické hořké přípravky s alkoholometrickým titrem 44,2 až 49,2 % obj. obsahující 1,5 až 6 % hmotnostních výtažku z hořce, koření a podobných přísad a 4 až 10 % hmotnostních cukru, v nádobách nepřesahujících 0,5 litru; jiné omáčky a přípravky pro omáčky a směsi koření a směsi přísad pro ochucení, kromě sojové omáčky, kečupu a jiných omáček z rajčat a tekutého přípravku ‚Chutney‘ z manga

300

PŘÍLOHA IX

PŘÍLOHA I

DOHODA

MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O VZÁJEMNÝCH PREFERENČNÍCH OBCHODNÍCH KONCESÍCH PRO NĚKTERÁ VÍNA

1.

Na dovoz následujících produktů pocházejících z Chorvatské republiky do Společenství se od 1. srpna 2007 vztahují tyto koncese:

Kód KN

Popis

Platné clo

Množství za rok (hl)

Roční zvýšení (hl)

Zvláštní ustanovení

ex 2204 10

ex 2204 21

Jakostní šumivé víno

Víno z čerstvých hroznů

osvobozeno

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Víno z čerstvých hroznů

osvobozeno

29 000

0

(2)

(1)

Pokud přinejmenším 80 % přípustného množství bylo využito v předchozím roce, roční nárůst se použije do doby, než součet kvóty pro položky ex 2204 10 a ex 2204 21 a kvóty pro položku 2204 29 dosáhne maximálně 98 000 hl.

(2)

Na žádost některé ze smluvních stran mohou být svolány konzultace za účelem přizpůsobení kvót převedením množství z kvóty pro položku ex 2204 29 na kvótu pro položky ex 2204 10 a ex 2204 21.

2.

Společenství přizná preferenční nulové clo v rámci celních kvót podle bodu 1 s výhradou, že pro vývozy těchto množství nebude Chorvatská republika vyplácet žádné vývozní subvence.

3.

Na dovoz následujících produktů pocházejících ze Společenství do Chorvatské republiky se od 1. srpna 2007 vztahují tyto koncese:

Chorvatský celní kód

Popis

Platné clo

Množství za rok (hl)

Roční zvýšení (hl)

Zvláštní ustanovení

ex 2204 10

ex 2204 21

Jakostní šumivé víno

Víno z čerstvých hroznů

osvobozeno

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Víno z čerstvých hroznů

osvobozeno

8 000

0

 

ex 2204

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009

50 % sazby DNV

900

0

 

(1)

Pokud přinejmenším 80 % přípustného množství bylo využito v předchozím roce, roční nárůst se použije do doby, než kvóta dosáhne maximálně 18 000 hl.

4.

Chorvatská republika přizná preferenční nulové clo v rámci celních kvót podle bodu 3 s výhradou, že pro vývozy těchto množství nebude Společenství vyplácet žádné vývozní subvence.

5.

Tato dohoda se vztahuje na vína

a)

která byla vyrobena z čerstvých hroznů, které byly zcela vypěstovány a sklizeny na území dotyčné smluvní strany a

b)

i)

pocházejí z EU a jsou vyrobena v souladu s pravidly pro enologické postupy a ošetřování uvedenými v hlavě V nařízení Rady (ES) č. 1493/1999,

ii)

pocházejí z Chorvatské republiky a jsou vyrobena v souladu s pravidly pro enologické postupy a ošetřování v souladu s právem Chorvatské republiky. Tato enologická pravidla musí být v souladu s právními předpisy Společenství.

6.

Dovoz vína v rámci koncesí stanovených v této dohodě je podmíněn předložením osvědčení, které potvrzuje, že dotyčné víno je v souladu s bodem 5 písm. b), a které vydal úřední subjekt uznaný oběma smluvními stranami uvedený ve společně vypracovaných seznamech.

7.

Nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2005 přezkoumají smluvní strany možnost vzájemného poskytnutí dalších koncesí, přičemž vezmou v úvahu vývoj vzájemného obchodu s vínem.

8.

Smluvní strany zajistí, aby vzájemně přiznané výhody nebyly omezovány jinými opatřeními.

9.

Na žádost kterékoli smluvní strany se konají konzultace o jakémkoli problému souvisejícím s prováděním této dohody.

10.

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na která se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a to za podmínek stanovených touto smlouvou, a na straně druhé na území Chorvatské republiky.

PŘÍLOHA X

PROTOKOL 4

o definici pojmu ‚původní produkty‘ a metodách správní spolupráce pro uplatňování této dohody mezi Společenstvím a Chorvatskem

OBSAH

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

HLAVA II

DEFINICE POJMU ‚PŮVODNÍ PRODUKTY‘

Článek 2

Obecné požadavky

Článek 3

Dvoustranná kumulace ve Společenství

Článek 4

Dvoustranná kumulace v Chorvatsku

Článek 5

Zcela získané produkty

Článek 6

Dostatečně opracované nebo zpracované produkty

Článek 7

Nedostatečné opracování nebo zpracování

Článek 8

Určující jednotka

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Článek 10

Soupravy (sady)

Článek 11

Neutrální prvky

HLAVA III

TERITORIÁLNÍ POŽADAVKY

Článek 12

Zásada teritoriality

Článek 13

Přímá doprava

Článek 14

Výstavy

HLAVA IV

VRACENÍ CLA NEBO OSVOBOZENÍ OD CLA

Článek 15

Zákaz vracení cla nebo osvobození od cla

HLAVA V

DOKLAD O PŮVODU

Článek 16

Obecné požadavky

Článek 17

Postup pro vydávání průvodního osvědčení EUR.1

Článek 18

Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně

Článek 19

Vydávání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

Článek 20

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vyhotoveného dokladu o původu

Článek 21

Odděleně vedené účetnictví (tzv. účetní segregace)

Článek 22

Podmínky pro vyhotovování prohlášení na faktuře

Článek 23

Schválený vývozce

Článek 24

Platnost dokladu o původu

Článek 25

Předkládání dokladu o původu

Článek 26

Dovoz po částech

Článek 27

Osvobození od povinnosti předložit doklad o původu

Článek 28

Podpůrné doklady

Článek 29

Uchovávání dokladu o původu a podpůrných dokladů

Článek 30

Rozdíly a formální chyby

Článek 31

Částky vyjádřené v eurech

HLAVA VI

UJEDNÁNÍ O SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 32

Vzájemná pomoc

Článek 33

Ověřování dokladů o původu

Článek 34

Řešení sporů

Článek 35

Sankce

Článek 36

Svobodná pásma

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článek 37

Uplatňování protokolu

Článek 38

Zvláštní podmínky

HLAVA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39

Změny protokolu

Seznam příloh

PŘÍLOHA I:

Úvodní poznámky k seznamu v příloze II

PŘÍLOHA II:

Seznam opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu

PŘÍLOHA III:

Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1

PŘÍLOHA IV:

Prohlášení na faktuře

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

a)

‚výrobou‘ každé opracování nebo zpracování, včetně sestavování nebo specifických procesů;

b)

‚materiálem‘ jakékoli příměsi, suroviny, komponenty, části apod., které jsou používány při výrobě produktu;

c)

‚produktem‘ získaný produkt, i když je zamýšleno jeho pozdější využití v jiné výrobní operaci;

d)

‚zbožím‘ jak materiál, tak produkty;

e)

‚celní hodnotou‘ celní hodnota určená v souladu Dohodou o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (dohoda Světové obchodní organizace o celní hodnotě);

f)

‚cenou ze závodu‘ cena zaplacená za produkt ze závodu výrobci ve Společenství nebo v Chorvatsku, v jehož podniku došlo k poslednímu opracování nebo zpracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu všeho materiálu použitého při výrobě po odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu získaného produktu;

g)

‚hodnotou materiálů‘ celní hodnota použitých nepůvodních materiálů v okamžiku dovozu a, není-li známa nebo nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály ve Společenství nebo v Chorvatsku;

h)

‚hodnotou původních materiálů‘ hodnota těchto materiálů stanovená obdobně jako v písmenu g);

i)

‚přidanou hodnotou‘ cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech obsažených materiálů, které pocházejí z jiných zemí uvedených v článcích 3 a 4, nebo není-li celní hodnota známa a nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály ve Společenství nebo v Chorvatsku;

j)

‚kapitolami‘ a ‚čísly‘ kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře, která tvoří harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží, dále v tomto protokolu nazývaný ‚harmonizovaný systém‘ nebo ‚HS‘;

k)

‚zařazením‘ zařazení produktu nebo materiálu do určitého čísla;

l)

‚zásilkou‘ produkty, které buď zasílá současně jeden vývozce jednomu příjemci, nebo které jsou přepravovány na podkladě jediného přepravního dokladu od vývozce k příjemci, a pokud tento doklad neexistuje, na podkladě jediné faktury;

m)

‚územím‘ území včetně teritoriálních vod.

HLAVA II

DEFINICE POJMU ‚PŮVODNÍ PRODUKTY‘

Článek 2

Obecné požadavky

1.   Pro účely provádění této dohody se za produkty pocházející ze Společenství považují:

a)

produkty, které byly ve Společenství zcela získány ve smyslu článku 5;

b)

produkty, které byly získány ve Společenství a obsahují materiály, které zde nebyly zcela získány, jestliže byly tyto materiály ve Společenství dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6.

2.   Pro účely provádění této dohody se za produkty pocházející z Chorvatska považují:

a)

produkty, které byly v Chorvatsku zcela získány ve smyslu článku 5;

b)

produkty, které byly získány v Chorvatsku a obsahují materiály, které zde nebyly zcela získány, jestliže byly tyto materiály v Chorvatsku dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6.

Článek 3

Dvoustranná kumulace ve Společenství

Materiály pocházející z Chorvatska se považují za materiály pocházející ze Společenství, pokud jsou součástí produktu tam získaného. Není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány, pokud prošly opracováním nebo zpracováním, které přesahuje rámec operací uvedených v čl. 7 odst. 1.

Článek 4

Dvoustranná kumulace v Chorvatsku

Materiály pocházející ze Společenství se považují za materiály pocházející z Chorvatska, pokud jsou součástí produktu tam získaného. Není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány, pokud prošly opracováním nebo zpracováním, které přesahuje rámec operací uvedených v čl. 7 odst. 1.

Článek 5

Zcela získané produkty

1.   Produkty zcela získanými ve Společenství nebo v Chorvatsku se rozumějí:

a)

nerostné produkty tam vytěžené z půdy nebo mořského dna;

b)

rostlinné produkty tam sklizené;

c)

živá zvířata tam narozená či vylíhnutá a odchovaná;

d)

produkty získané z živých zvířat tam chovaných;

e)

produkty tamního lovu a rybolovu;

f)

produkty mořského rybolovu a jiné produkty vytěžené z moře mimo teritoriální vody Společenství nebo Chorvatska jejich plavidly;

g)

produkty vyrobené na palubě jejich výrobních plavidel výlučně z produktů uvedených v písmenu f);

h)

použité předměty tam sebrané, jsou-li použitelné pouze k opětovnému získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo k použití jako odpad;

i)

odpad a šrot pocházející z výrobních operací tam provedených;

j)

produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo jejich teritoriální vody, mají-li výhradní práva k využívání tohoto mořského dna nebo mořského podzemí;

k)

zboží tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až j).

2.   Pojmy ‚jejich plavidla‘ a ‚jejich výrobní plavidla‘ v odst. 1 písm. f) a g) se vztahují pouze na plavidla a výrobní plavidla:

a)

která jsou registrována nebo přihlášena v členském státě Společenství nebo v Chorvatsku;

b)

která plují pod vlajkou členského státu Společenství nebo Chorvatska;

c)

která alespoň z 50 % vlastní státní příslušníci členského státu Společenství nebo Chorvatska, případně společnost, jejíž ústředí se nachází v těchto státech a jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní nebo dozorčí rady a většina členů těchto orgánů jsou státními příslušníky členského státu Společenství nebo Chorvatska, a v případě veřejných obchodních společností či společností s ručením omezeným navíc alespoň polovinu základního kapitálu vlastní tyto státy nebo veřejnoprávní subjekty nebo státní příslušníci těchto států;

d)

jejichž důstojnický sbor tvoří státní příslušní členského státu Společenství nebo Chorvatska

a

e)

jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 % státní příslušníci členského státu Společenství nebo Chorvatska.

Článek 6

Dostatečně opracované nebo zpracované produkty

1.   Pro účely článku 2 se produkty, jež nejsou zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, jsou-li splněny podmínky uvedené v seznamu v příloze II.

Tyto podmínky popisují pro všechny produkty, na které se vztahuje tato dohoda, opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých k jejich výrobě, a vztahují se výhradně na tyto materiály. Z toho vyplývá, že je-li produkt, který získal status původu na základě splnění podmínek stanovených pro něj v seznamu, použit při výrobě jiného produktu, nevztahují se na něj podmínky stanovené pro produkt, v němž je obsažen, a nepřihlíží se ani k nepůvodním materiálům, jež byly případně použity při jeho výrobě.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 platí, že nepůvodní materiály, které by podle podmínek stanovených v seznamu neměly být použity při výrobě produktu, mohou být přesto použity, a to za předpokladu, že:

a)

jejich celková hodnota nepřesahuje 10 % ceny daného produktu ze závodu;

b)

použitím tohoto odstavce není překročen žádný procentní podíl uvedený v seznamu jako nejvyšší přípustná hodnota nepůvodních materiálů.

Tento odstavec se nepoužije pro produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

3.   Odstavce 1 a 2 se použijí s výhradou ustanovení článku 7.

Článek 7

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1.   Aniž je dotčen odstavec 2, jsou za opracování nebo zpracování nedostatečná pro to, aby produktu udělila status původu, bez ohledu na to, zda jsou splněny podmínky článku 6, považovány tyto operace:

a)

operace, jejichž účelem je uchování produktů v nezměněném stavu během přepravy a skladování;

b)

rozdělování nebo spojování nákladových kusů;

c)

praní, čištění; zbavování prachu, odstraňování oxidů, oleje, barev nebo jiných povlaků;

d)

žehlení nebo mandlování textilií;

e)

jednoduché operace natírání a leštění;

f)

loupání, částečné nebo úplné mletí, leštění a hlazení obilovin a rýže;

g)

operace barvení cukru nebo tvarování cukru;

h)

loupání, odpeckovávání ovoce, ořechů a zeleniny a zbavování kůry;

i)

ostření, jednoduché broušení nebo jednoduché řezání;

j)

prosévání, třídění, rozřazování podle druhu či velikosti, sestavování (včetně skládání souprav výrobků);

k)

jednoduché plnění do lahví, konzerv, lahviček, pytlů, beden, krabic, upevnění na podložky nebo desky a veškeré ostatní jednoduché operace obalové úpravy;

l)

připevňování nebo tisk značek, štítků, log nebo obdobných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly;

m)

jednoduché mísení produktů, též různých druhů;

n)

jednoduché sestavování součástí produktu na úplný produkt nebo rozkládání produktů na části;

o)

kombinace dvou nebo více úkonů uvedených v písmenech a) až n);

p)

porážení zvířat.

2.   Při určování, zda se opracování nebo zpracování provedené na produktu považuje za nedostatečné ve smyslu odstavce 1, se všechny operace provedené na tomto produktu ve Společenství nebo v Chorvatsku posuzují společně.

Článek 8

Určující jednotka

1.   Určující jednotkou pro uplatnění tohoto protokolu je produkt, který se považuje za základní jednotku při jeho zařazení pomocí nomenklatury harmonizovaného systému.

Z toho vyplývá, že:

a)

je-li produkt sestávající ze skupiny nebo sestavy předmětů zařazen podle harmonizovaného systému do jednoho čísla, je určující jednotkou tento celek;

b)

sestává-li zásilka z více identických produktů zařazených do stejného čísla harmonizovaného systému, použije se tento protokol na každý produkt samostatně.

2.   Je-li podle všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zařazován s produktem i jeho obal, považuje se pro účely určení původu za jeden celek s produktem.

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje, které jsou dodávány spolu se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, jsou součástí běžného vybavení a jsou zahrnuty do jeho ceny nebo nejsou samostatně fakturovány, se považují za jeden celek s příslušným zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem.

Článek 10

Soupravy (sady)

Soupravy (sady) produktů ve smyslu všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému se považují za původní, jsou-li původními produkty všechny jejich součásti. Soupravy, které se skládají z původních i nepůvodních produktů, se nicméně jako celek považují za původní produkt, pokud hodnota nepůvodních produktů nepřesahuje 15 % ceny ze závodu této soupravy.

Článek 11

Neutrální prvky

Při určování, zda je produkt původní, není nutné určovat původ těchto prvků, které mohou být použity při jeho výrobě:

a)

energie a palivo;

b)

zařízení a vybavení;

c)

stroje a nástroje;

d)

zboží, které se nestává ani nemá stát součástí konečného složení produktu.

HLAVA III

TERITORIÁLNÍ POŽADAVKY

Článek 12

Zásada teritoriality

1.   S výjimkou článku 3 a čl. 4 odst. 3 tohoto článku musí být podmínky pro získání statusu původu ve smyslu hlavy II ve Společenství nebo v Chorvatsku plněny nepřetržitě.

2.   Je-li původní zboží, které bylo ze Společenství nebo Chorvatska vyvezeno do jiné země, vráceno, musí být s výjimkou případů uvedených v článcích 3 a 4 považováno za nepůvodní, nelze-li celním orgánům uspokojivě prokázat, že:

a)

vrácené zboží je totožné s vyvezeným zbožím

a

b)

během doby, kdy se nacházelo v dané zemi, nebo při vývozu bylo podrobeno pouze operacím nezbytným pro jeho uchování v nezměněném stavu.

3.   Na získání statusu původního produktu v souladu s podmínkami stanovenými v hlavě II nemá vliv opracování nebo zpracování provedené mimo Společenství nebo Chorvatsko v případě materiálů, které byly ze Společenství nebo z Chorvatska vyvezeny a následně tam opětovně dovezeny, pokud:

a)

uvedené materiály jsou zcela získány ve Společenství nebo v Chorvatsku nebo byly před vývozem opracovány či zpracovány nad rámec operací uvedených v článku 7

a

b)

celním orgánům může být uspokojivě prokázáno, že:

i)

opětovně dovezené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů

a

ii)

celková přidaná hodnota nabytá mimo Společenství nebo Chorvatsko podle tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny ze závodu konečného produktu, pro který se požaduje status původního produktu.

4.   Pro účely odstavce 3 neplatí podmínky pro získání statusu původního produktu uvedené v hlavě II, bylo-li opracování či zpracování provedeno mimo Společenství nebo Chorvatsko. Avšak v případech uvedených v seznamu v příloze II, u nichž se při určování původního statusu u konečného produktu používá pravidlo stanovující maximální hodnotu u všech obsažených nepůvodních materiálů, nesmí celková hodnota všech nepůvodních materiálů, které byly do tohoto produktu zahrnuty na území dotčené strany, posuzovaná společně s celkovou přidanou hodnotou získanou podle tohoto článku mimo Společenství nebo Chorvatsko, přesáhnout uvedený procentuální podíl.

5.   Pro účely odstavců 3 a 4 se ‚celkovou přidanou hodnotou‘ rozumějí všechny náklady vynaložené mimo Společenství nebo Chorvatsko, včetně hodnoty tam použitých materiálů.

6.   Odstavce 3 a 4 se nevztahují na produkty, které nesplňují podmínky uvedené v seznamu přílohy II nebo které lze považovat za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním obecné tolerance stanovené v čl. 6 odst. 2.

7.   Odstavce 3 a 4 se nevztahují na produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

8.   Jakékoli opracování nebo zpracování, na něž se vztahuje tento článek a které bylo provedeno mimo Společenství nebo Chorvatsko, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.

Článek 13

Přímá doprava

1.   Preferenční zacházení stanovené touto dohodou se týká pouze produktů, které splňují požadavky tohoto protokolu a jsou přepravovány přímo mezi Společenstvím a Chorvatskem. Produkty tvořící jednu zásilku však mohou být přepravovány i přes jiná území s případnou překládkou nebo dočasným uskladněním na těchto územích za předpokladu, že zůstávají pod dozorem celních orgánů země tranzitu nebo uskladnění a že na nich nejsou prováděny jiné úkony než vykládání nebo opětné nakládání nebo jakékoli jiné úkony určené k zajištění jejich uchování v řádném stavu.

Původní produkty se mohou přepravovat potrubím přes jiné území, než je území Společenství nebo Chorvatska.

2.   Celním orgánům země dovozu se splnění podmínek stanovených v odstavci 1 prokáže předložením:

a)

jediného přepravního dokladu, jenž se vztahuje na trasu ze země vývozu přes zemi tranzitu nebo

b)

potvrzení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:

i)

přesný popis produktů,

ii)

data vyložení nebo opětného naložení produktů a případně jména plavidel nebo jiných použitých dopravních prostředků

a

iii)

potvrzení podmínek, v nichž se produkty nacházely v zemi tranzitu, nebo

c)

jiných průkazných dokladů, nemohou-li být předloženy doklady uvedené výše.

Článek 14

Výstavy

1.   Jsou-li původní produkty zaslány na výstavu do jiné země než do Společenství nebo Chorvatska a jsou-li po ukončení výstavy prodány za účelem dovozu do Společenství nebo Chorvatska, uplatní se na ně při dovozu tato dohoda, pokud je celním orgánům uspokojivě prokázáno, že:

a)

vývozce zaslal tyto produkty ze Společenství nebo z Chorvatska do země konání výstavy a vystavil je tam;

b)

vývozce tyto produkty prodal osobě ze Společenství nebo z Chorvatska nebo je na ni jinak převedl;

c)

produkty byly odeslány v průběhu konání výstavy nebo bezprostředně po ní ve stavu, v němž byly na tuto výstavu odeslány,

a

d)

produkty nebyly od okamžiku, kdy byly odeslány na výstavu, použity k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.

2.   Doklad o původu musí být vystaven nebo vyhotoven v souladu s hlavou V a musí být obvyklým způsobem předložen celním orgánům země dovozu. V tomto dokladu musí být uveden název výstavy a adresa jejího konání. V případě potřeby může být požadováno předložení dalších písemných dokladů o podmínkách, za nichž byly tyto produkty vystaveny.

3.   Odstavec 1 se vztahuje na všechny obchodní, průmyslové, zemědělské nebo řemeslné výstavy, veletrhy nebo obdobné veřejné přehlídky či expozice, během nichž produkty zůstávají pod celním dohledem, s výjimkou akcí pořádaných soukromě v prodejnách nebo podnikových prostorách za účelem prodeje zahraničních produktů.

HLAVA IV

VRACENÍ CLA NEBO OSVOBOZENÍ OD CLA

Článek 15

Zákaz vracení cla nebo osvobození od cla

1.   Nepůvodní materiály použité při výrobě produktů, které pocházejí ze Společenství nebo z Chorvatska a pro které se vydává nebo vyhotovuje doklad o původu v souladu s hlavou V, nepodléhají ve Společenství nebo v Chorvatsku vracení nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se náhrad, částečného či úplného prominutí nebo neplacení cel nebo poplatků s rovnocenným účinkem, které se ve Společenství nebo v Chorvatsku vztahují na materiály použité při výrobě, pokud se tyto náhrady, prominutí nebo neplacení uplatňují, výslovně nebo fakticky, jestliže se produkty získané z uvedených materiálů vyvážejí, a neuplatňují, jestliže se ponechávají k vnitrostátnímu použití.

3.   Vývozce produktů, které jsou zahrnuty v dokladu o původu, musí být připraven kdykoli na žádost celních orgánů předložit všechny příslušné dokumenty dokládající, že v souvislosti s nepůvodními materiály použitými při výrobě dotčených produktů nebylo vráceno žádné clo a že všechna cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.

4.   Ustanovení odstavců 1 až 3 se rovněž vztahují na obaly ve smyslu čl. 8 odst. 2, na příslušenství, náhradní díly a nářadí ve smyslu článku 9 a na soupravy (sady) produktů ve smyslu článku 10, pokud tyto předměty nejsou původní.

5.   Ustanovení odstavců 1 až 4 se použijí pouze u materiálů, na které se vztahuje tato dohoda. Kromě toho nevylučují uplatňování režimu vývozních náhrad u zemědělských produktů, který je použitelný při vývozu v souladu s ustanoveními této dohody.

HLAVA V

DOKLAD O PŮVODU

Článek 16

Obecné požadavky

1.   Tato dohoda se vztahuje na produkty pocházející ze Společenství při dovozu do Chorvatska a na produkty pocházející z Chorvatska při dovozu do Společenství po předložení těchto dokladů o původu:

a)

průvodního osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze III, nebo

b)

v případech specifikovaných v čl. 22 odst. 1 prohlášení (dále jen ‚prohlášení na faktuře‘), které vývozce uvede na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu a které popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby umožnilo jejich identifikaci; text prohlášení na faktuře je uveden v příloze IV.

2.   Odchylně od odstavce 1 se tato dohoda vztahuje na původní produkty ve smyslu tohoto protokolu v případech stanovených v článku 27, aniž by bylo nutné předložit jakýkoli z výše uvedených dokumentů.

Článek 17

Postup pro vydávání průvodního osvědčení EUR.1

1.   Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu na základě písemné žádosti podané vývozcem nebo na odpovědnost vývozce jeho oprávněným zástupcem.

2.   Za tímto účelem vyplní vývozce nebo jeho oprávněný zástupce průvodní osvědčení EUR.1 a formulář žádosti, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze III. Tyto tiskopisy se vyplňují v jednom z jazyků, v nichž je sepsána tato dohoda, a v souladu s vnitrostátními právními předpisy země vývozu. Jsou-li formuláře vyplňovány rukou, musí být vyplněny inkoustem a hůlkovým písmem. Popis produktů se uvede v kolonkách vyhrazených pro tento účel, žádné řádky nesmí zůstat prázdné. Není-li vyplněna celá kolonka, podtrhne se poslední řádek popisu vodorovnou čarou a prázdný prostor se proškrtne.

3.   Vývozce žádající o vystavení průvodního osvědčení EUR.1 musí být kdykoli připraven předložit na žádost celních orgánů země vývozu, kde je průvodní osvědčení vystaveno, veškeré příslušné doklady prokazující status původu dotčených produktů, jakož i splnění všech ostatních požadavků tohoto protokolu.

4.   Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány členského státu Společenství nebo Chorvatska, pokud lze dotčené produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství nebo z Chorvatska a pokud splňují požadavky tohoto protokolu.

5.   Celní orgány vydávající průvodní osvědčení EUR.1 podniknou veškeré potřebné kroky k ověření původního statusu produktů a k plnění ostatních požadavků tohoto protokolu. Za tímto účelem mají právo požadovat jakýkoli důkaz a provést kontrolu účetnictví vývozce nebo jakoukoli jinou kontrolu, kterou pokládají za vhodnou. Rovněž zajistí řádné vyplnění formulářů uvedených v odstavci 2. Zejména zkontrolují, zda bylo místo vyhrazené pro popis produktů vyplněno takovým způsobem, aby se zcela zamezilo případnému dalšímu vpisování falešných údajů.

6.   Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 se uvádí v kolonce 11 osvědčení.

7.   Celní orgány vydají průvodní osvědčení EUR.1 a poskytnou jej vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

Článek 18

Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně

1.   Odchylně od čl. 17 odst. 7 může být průvodní osvědčení EUR.1 výjimečně vystaveno po vyvezení produktů, kterých se týká:

a)

nebylo-li vystaveno při vývozu v důsledku omylů nebo neúmyslných opomenutí nebo zvláštních okolností

nebo

b)

pokud se celním orgánům uspokojivě prokáže, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vystaveno, ale při dovozu nebylo z technických důvodů přijato.

2.   Za účelem uplatnění odstavce 1 musí vývozce ve své žádosti uvést místo a datum vývozu produktů, na něž se vztahuje průvodní osvědčení EUR.1, a důvody žádosti.

3.   Celní orgány mohou vystavit průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně pouze poté, co ověří, zda informace uvedené v žádosti vývozce souhlasí s informacemi v odpovídajících záznamech.

4.   Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně musí být označena tímto anglickým slovním spojením:

‚ISSUED RETROSPECTIVELY‘.

5.   Poznámka uvedená v odstavci 4 se uvede v kolonce ‚Poznámky‘ průvodního osvědčení EUR.1.

Článek 19

Vydávání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1.   V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 může vývozce požádat celní orgány, které jej vydaly, o vystavení duplikátu na základě vývozních dokladů, které tyto orgány vlastní.

2.   Takto vydaný duplikát musí obsahovat tento anglický výraz:

‚DUPLICATE‘

3.   Poznámka uvedená v odstavci 2 se uvede v kolonce ‚Poznámky‘ duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.

4.   Duplikát, který musí obsahovat datum vydání originálu průvodního osvědčení EUR.1, vstupuje v platnost od uvedeného data.

Článek 20

Vydávání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vyhotoveného dokladu o původu

Jsou-li původní produkty umístěny pod dohled celního úřadu ve Společenství nebo v Chorvatsku, musí být možné pro účely zasílání všech nebo některých těchto produktů na libovolné místo v rámci Společenství nebo Chorvatska nahradit původní doklad o původu jedním nebo více průvodními osvědčeními EUR.1. Náhradní průvodní osvědčení EUR.1 vydává celní úřad, pod jehož dohledem se produkty nacházejí.

Článek 21

Odděleně vedené účetnictví (tzv. účetní segregace)

1.   V případech, kdy by oddělené uchovávání zásob původních a nepůvodních materiálů, které jsou totožné nebo vzájemně zaměnitelné, bylo příliš nákladné nebo obtížné, mohou celní orgány na základě písemné žádosti zainteresovaných stran povolit při správě těchto zásob metodu tzv. ‚účetní segregace‘.

2.   Tato metoda musí zajistit, aby se v konkrétním referenčním období rovnal počet získaných produktů, které se mohou považovat za ‚původní‘, počtu produktů, které by byly získány, pokud by zásoby byly fyzicky odděleny.

3.   Celní orgány mohou udělit toto povolení na základě podmínek, které považují za vhodné.

4.   Tato metoda se vykazuje a používá na základě všeobecných účetních principů platných v zemi, kde byl produkt vyroben.

5.   Subjekt využívající tohoto zjednodušení může podle konkrétní situace vyhotovit doklady původu, nebo o ně požádat, a to na takové množství produktů, které lze považovat za původní. Na žádost celních orgánů příjemce podá prohlášení o způsobu, jakým byla uvedená množství spravována.

6.   Celní orgány monitorují využívání povolení a mohou jej kdykoliv odejmout, jakmile jej příjemce využívá nesprávným způsobem nebo neplní ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu.

Článek 22

Podmínky pro vyhotovování prohlášení na faktuře

1.   Prohlášení na faktuře uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. b) může vyhotovit:

a)

schválený vývozce ve smyslu článku 23

nebo

b)

každý vývozce pro každou zásilku, která se skládá z jednoho nebo více balení obsahujících původní produkty, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

2.   Prohlášení na faktuře může být vyhotoveno, lze-li dotčené produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství nebo z Chorvatska a splňují-li požadavky tohoto protokolu.

3.   Vývozce vyhotovující prohlášení na faktuře musí být připraven kdykoli na žádost celních orgánů země vývozu předložit všechny příslušné dokumenty dokládající původní status dotčených produktů, jakož i splnění ostatních požadavků tohoto protokolu.

4.   Prohlášení na faktuře vyhotovuje vývozce tak, že na fakturu, dodací list nebo jiný obchodní doklad napíše na stroji, opatří razítkem nebo vytiskne prohlášení, jehož text je uveden v příloze IV, přičemž použije jednu z jazykových verzí uvedených v příslušné příloze a dodrží ustanovení vnitrostátního práva země vývozu. Je-li prohlášení psáno rukou, použije inkoust a hůlkové písmo.

5.   Prohlášení na faktuře podepisuje vlastnoručně vývozce. Schválený vývozce ve smyslu článku 23 tato prohlášení není povinen podepisovat, pokud se celním orgánům země vývozu písemně zaváže, že přijímá plnou odpovědnost za každé prohlášení na faktuře, které jej označuje takovým způsobem, jako kdyby jej vlastnoručně podepsal.

6.   Prohlášení na faktuře může vývozce vyhotovit při vývozu produktů, k nimž se vztahuje, nebo až po jejich vývozu, pod podmínkou, že jej předloží v zemi dovozu nejpozději do dvou let od dovozu produktů, k nimž se vztahuje.

Článek 23

Schválený vývozce

1.   Celní orgány země vývozu mohou povolit vývozci (dále jen ‚schválený vývozce‘), který často zasílá produkty podle této dohody, aby vyhotovoval prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu dotyčných produktů. Vývozce, který o takové povolení žádá, musí ke spokojenosti celních orgánů nabídnout všechny záruky, které jsou nezbytné k ověření původního statusu produktů, jakož i splnění ostatních požadavků tohoto protokolu.

2.   Celní orgány mohou udělení statusu schváleného vývozce podmínit splněním jakýchkoli podmínek, které považují za vhodné.

3.   Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního povolení, které se uvádí v prohlášení na faktuře.

4.   Celní orgány sledují, jakým způsobem schválený vývozce povolení využívá.

5.   Celní orgány mohou povolení kdykoli odejmout. Učiní tak v případě, kdy schválený vývozce již dále neposkytuje záruky uvedené v odstavci 1, nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2 nebo jinak nesprávně využívá povolení.

Článek 24

Platnost dokladu o původu

1.   Doklad o původu je platný po dobu čtyř měsíců od data jeho vydání v zemi vývozu a během tohoto období musí být předložen celním orgánům země dovozu.

2.   Doklady o původu, které jsou předloženy celním orgánům země dovozu po uplynutí lhůty pro jejich předložení uvedené v odstavci 1, mohou být za účelem uplatnění preferenčního zacházení přijaty pouze v případě, že nemohly být předloženy ve stanovené lhůtě v důsledku mimořádných okolností.

3.   V ostatních případech opožděného předložení mohou celní orgány země dovozu přijmout doklady o původu, pokud jim byly příslušné produkty předloženy před koncem uvedené lhůty.

Článek 25

Předkládání dokladu o původu

Doklady o původu se předkládají celním orgánům země dovozu v souladu s postupy, které v dané zemi platí. Zmíněné orgány mohou požádat o překlad dokladu o původu a mohou rovněž požadovat, aby k dovoznímu prohlášení bylo připojeno prohlášení dovozce v tom smyslu, že produkty splňují podmínky požadované pro provádění této dohody.

Článek 26

Dovoz po částech

V případech, kdy se na základě žádosti dovozce a za podmínek stanovených celními orgány země dovozu dovážejí po částech rozložené nebo nesložené produkty ve smyslu všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému, které spadají do tříd XVI a XVII nebo čísel 7308 a 9406 harmonizovaného systému, předkládá se celním orgánům jediný doklad o původu pro tyto produkty při dovozu první části.

Článek 27

Osvobození od povinnosti předložit doklad o původu

1.   Produkty, které jsou posílány formou drobných zásilek soukromým osobám soukromými osobami nebo se nacházejí v osobním zavazadle cestujících, se považují za původní produkty, aniž by bylo třeba předložit doklad o původu, pokud tyto produkty nejsou dováženy obchodně, byly prohlášeny za produkty splňující požadavky tohoto protokolu a o pravdivosti takového prohlášení neexistují žádné pochybnosti. U produktů posílaných poštou lze toto prohlášení uvést na celním prohlášení CN22/CN23 nebo na listu papíru přiloženému k uvedenému dokladu.

2.   Příležitostné dovozy tvořené výhradně produkty pro osobní potřebu příjemců nebo cestujících či jejich rodin se nepovažují za obchodní dovozy, je-li z povahy a množství produktů zřejmé, že žádnému obchodnímu účelu neslouží.

3.   Kromě toho celková hodnota těchto produktů nesmí u drobných zásilek přesáhnout částku 500 EUR a u produktů nacházejících se v osobním zavazadle cestujících částku 1 200 EUR.

Článek 28

Podpůrné doklady

Doklady uvedené v čl. 17 odst. 3 a v čl. 22 odst. 3 používané za účelem doložení toho, že produkty zahrnuté do průvodního osvědčení EUR.1 nebo do prohlášení na faktuře lze považovat za produkty, které pocházejí ze Společenství nebo z Chorvatska a splňují ostatní požadavky tohoto protokolu, mohou být mimo jiné:

a)

přímý důkaz o postupech prováděných vývozcem nebo dodavatelem za účelem získání dotčeného zboží, který se nachází například v jeho účetní uzávěrce nebo ve vnitropodnikovém účetnictví;

b)

dokumenty, které dokládají původní status použitých materiálů, vydané nebo vyhotovené ve Společenství nebo v Chorvatsku, pokud se tyto dokumenty používají v souladu s vnitrostátním právem;

c)

dokumenty, které dokládají opracování nebo zpracování materiálů ve Společenství nebo v Chorvatsku, vydané nebo vyhotovené ve Společenství nebo v Chorvatsku, pokud se tyto dokumenty používají v souladu s vnitrostátním právem;

d)

průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře, která dokládají původní status použitých materiálů, vydaná nebo vyhotovená ve Společenství nebo v Chorvatsku v souladu s tímto protokolem;

e)

náležitý důkaz o opracování nebo zpracování mimo Společenství nebo Chorvatsko s použitím článku 12 prokazující, že podmínky uvedeného článku byly splněny.

Článek 29

Uchovávání dokladu o původu a podpůrných dokladů

1.   Vývozce žádající o vystavení průvodního osvědčení EUR.1 uchovávají doklady uvedené v čl. 17 odst. 3 po dobu nejméně tří let.

2.   Vývozce poskytující prohlášení na faktuře uchovávají kopii tohoto prohlášení na faktuře a doklady uvedené v čl. 22 odst. 3 do dobu nejméně tří let.

3.   Celní orgány země vývozu, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1, uchovávají formulář žádosti uvedený v čl. 17 odst. 2 po dobu nejméně tří let.

4.   Celní orgány země dovozu uchovávají průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře, která jim byla předložena, po dobu nejméně tří let.

Článek 30

Rozdíly a formální chyby

1.   Zjištění drobných rozdílů mezi prohlášeními učiněnými v dokladu o původu a těmi, která byla učiněna v dokladech předložených celnímu úřadu za účelem splnění formalit pro dovoz produktů, nezpůsobí samo o sobě neplatnost dokladu o původu, je-li řádně prokázáno, že tento doklad odpovídá předloženým produktům.

2.   Zřejmé formální chyby v dokladu o původu, jako například překlepy, by neměly vést k odmítnutí tohoto dokladu, jestliže tyto chyby nejsou takové, aby vznikly pochybnosti o správnosti prohlášení v něm učiněných.

Článek 31

Částky vyjádřené v eurech

1.   Pro uplatňování čl. 22 odst. 1 písm. b) a čl. 27 odst. 3 v případech, kdy jsou produkty fakturovány v jiné měně než v eurech, stanoví každá dotčená země každoročně částky v národních měnách členských států Společenství a Chorvatska odpovídající částkám vyjádřeným v eurech.

2.   Na zásilku se vztahuje čl. 22 odst. 1 písm. b) nebo čl. 27 odst. 3, je-li částka v měně, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovenou dotčenou zemí.

3.   Částky, které se mají použít v jakékoli dané národní měně, jsou přepočtem částek vyjádřených v eurech podle kursu platného k prvnímu pracovnímu dni měsíce října na tuto měnu. Částky budou sděleny Komisi Evropských společenství do 15. října a budou platit od 1. ledna následujícího roku. Komise Evropských společenství tyto částky oznámí všem dotčeným zemím.

4.   Země může částku vyplývající z přepočtu částky vyjádřené v eurech na její národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí lišit od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 %. Země si může ve své národní měně zachovat nezměněný ekvivalent částky vyjádřené v eurech, pokud při každoroční úpravě stanovené v odstavci 3 přepočet této částky před zaokrouhlením převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 %. Ekvivalent v národní měně může být ponechán beze změny, pokud by převod způsobil pokles hodnoty tohoto ekvivalentu.

5.   Částky vyjádřené v eurech přezkoumává výbor pro stabilizaci a přidružení na žádost Společenství nebo Chorvatska. Výbor pro stabilizaci a přidružení při provádění tohoto přezkumu zváží, zda je žádoucí zachovat účinky zmíněných limitů v reálných hodnotách. S tímto záměrem může rozhodnout o změně částek vyjádřených v eurech.

HLAVA VI

UJEDNÁNÍ O SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 32

Vzájemná pomoc

1.   Celní orgány členských států Společenství a Chorvatska si prostřednictvím Komise Evropských společenství vzájemně poskytnou vzorové otisky razítek, která jejich celní úřady používají při vydávání průvodních osvědčení EUR.1, spolu s adresami celních orgánů odpovědných za ověřování těchto osvědčení a prohlášení na faktuře.

2.   Za účelem zajištění řádného uplatňování tohoto protokolu si Společenství a Chorvatsko poskytnou prostřednictvím příslušných celních správ vzájemnou pomoc při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře a při kontrole správnosti informací uváděných v těchto dokumentech.

Článek 33

Ověřování dokladů o původu

1.   Dodatečné ověřování dokladů o původu se provádí nahodile nebo vždy v případech, kdy mají celní orgány země dovozu důvodné pochybnosti o pravosti těchto dokumentů, původním statusu dotčených produktů nebo plnění ostatních požadavků tohoto protokolu.

2.   Za účelem uplatňování odstavce 1 vrátí celní orgány země dovozu průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud byla předložena, prohlášení na faktuře nebo kopie těchto dokumentů celním orgánům země vývozu, přičemž případně uvedou důvody pro ověření těchto dokumentů. Jako podklad žádosti o ověření se přiloží veškeré získané dokumenty a informace naznačující, že informace uvedené v dokladu původu jsou nesprávné.

3.   Ověření provádějí celní orgány země vývozu. Za tímto účelem mají právo si vyžádat jakýkoli důkaz a provést kontrolu účetnictví vývozce nebo jakoukoli jinou kontrolu, kterou pokládají za vhodnou.

4.   Jestliže se celní orgány země dovozu rozhodnou během čekání na výsledky ověření pozastavit udělování preferenčního zacházení pro dotčené produkty, nabídne se dovozci uvolnění produktů s výhradou preventivních opatření, která byla vyhodnocena jako nezbytná.

5.   Celní orgány žádající o ověření jsou informovány o výsledcích tohoto ověření co nejdříve. Tyto výsledky musí jasně stanovit, zda jsou dokumenty pravé a zda příslušné produkty lze považovat za produkty pocházející ze Společenství, z Chorvatska nebo z jedné z ostatních zemí či území uvedených v článcích 3 a 4 a zda splňují ostatní podmínky tohoto protokolu.

6.   Pokud v případě důvodných pochybností není během deseti měsíců od data podání žádosti o ověření doručena žádná odpověď nebo pokud tato odpověď neobsahuje dostatečné informace, které by umožnily určit pravost daného dokumentu nebo skutečný původ produktů, celní orgány, které žádost podaly, zamítnou s výjimkou výjimečných okolností nárok na preference.

Článek 34

Řešení sporů

Pokud v souvislosti s postupy ověřování uvedenými v článku 33 nastanou spory, které nelze vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány odpovědnými za provedení ověření, nebo pokud tyto orgány vznesou otázku ohledně výkladu tohoto protokolu, předloží se tyto záležitosti výboru pro stabilizaci a přidružení.

Ve všech případech se spory mezi dovozcem a celními orgány dovážející země řeší v souladu s právními předpisy zmíněné země.

Článek 35

Sankce

Na osobu, která za účelem získání preferenčního režimu vypracuje dokument obsahující nesprávné informace nebo zaviní vypracování takového dokumentu, budou uvaleny sankce.

Článek 36

Svobodná pásma

1.   Společenství a Chorvatsko podniknou veškeré potřebné kroky k zajištění toho, aby obchodované produkty provázené dokladem o původu, u kterých se v průběhu přepravy využívají svobodná celní pásma nacházející se na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a aby s nimi nebylo zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich uchování v nezměněném stavu.

2.   Odchylně od odstavce 1 vydají dotčené orgány na žádost vývozce nové průvodní osvědčení EUR.1 v případech, kdy jsou produkty pocházející ze Společenství nebo z Chorvatska dovezeny do svobodného celního pásma na základě dokladu o původu a podrobí se zacházení nebo zpracování, a to pod podmínkou, že toto zacházení nebo zpracování je v souladu s tímto protokolem.

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článek 37

Uplatňování protokolu

1.   Pojem ‚Společenství‘ použitý v článku 2 nezahrnuje Ceutu a Melillu.

2.   Produkty pocházející z Chorvatska podléhají při dovozu do Ceuty nebo Melilly ve všech ohledech stejnému celnímu režimu, jaký je uplatňován u produktů pocházejících z celního území Společenství podle protokolu 2 Aktu o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím. Chorvatsko poskytuje na dovoz produktů, na něž se vztahuje tato dohoda a jež pocházejí z Ceuty a Melilly, stejný celní režim jako na produkty dovážené a pocházející ze Společenství.

3.   Za účelem uplatňování odstavce 2, který se týká produktů pocházejících z Ceuty a Melilly, se tento protokol použije obdobně v závislosti na zvláštních podmínkách stanovených v článku 38.

Článek 38

Zvláštní podmínky

1.   Následující produkty se za předpokladu, že byly přepraveny přímo v souladu s článkem 13, považují za:

1)

produkty pocházející z Ceuty a Melilly:

a)

produkty zcela získané na Ceutě a Melille;

b)

produkty získané na Ceutě a Melille, při jejichž výrobě se používají jiné produkty než produkty uvedené v písmenu a), a to pod podmínkou, že:

i)

uvedené produkty byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6,

nebo jestliže

ii)

tyto produkty pocházejí z Chorvatska nebo ze Společenství, a to pod podmínkou, že byly předány k opracování nebo zpracování, které přesahuje rámec operací uvedených v článku 7;

2)

produkty pocházející z Chorvatska:

a)

produkty zcela získané v Chorvatsku;

b)

produkty získané v Chorvatsku, při jejichž výrobě se používají jiné produkty než produkty uvedené v písmenu a), a to pod podmínkou, že:

i)

uvedené produkty byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6,

nebo jestliže

ii)

tyto produkty pocházejí z Ceuty a Melilly nebo ze Společenství, a to pod podmínkou, že byly předány k opracování nebo zpracování, které přesahuje rámec operací uvedených v článku 7.

2.   Ceuta a Melilla se považují za jednotné území.

3.   Vývozce nebo jeho oprávněný zástupce uvede v kolonce 2 průvodního osvědčení EUR.1 nebo v prohlášení na faktuře ‚Chorvatsko‘ a ‚Ceuta a Melilla‘. Kromě toho se u produktů pocházejících z Ceuty a Melilly uvádí tento údaj i v kolonce 4 průvodního osvědčení EUR.1 nebo v prohlášení na faktuře.

4.   Za uplatňování tohoto protokolu na Ceutě a Melille odpovídají španělské celní orgány.

HLAVA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39

Změny protokolu

O změně tohoto protokolu může rozhodnout Rada pro stabilizaci a přidružení.

PŘÍLOHA I

ÚVODNÍ POZNÁMKY K SEZNAMU V PŘÍLOZE II

Poznámka 1:

Seznam stanoví pro každý produkt podmínky, které musí být splněny, aby tento produkt mohl být považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1

První dva sloupce seznamu popisují získaný produkt. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající v tomto systému danému číslu nebo kapitole. Pro každý záznam v prvních dvou sloupcích je ve sloupcích 3 nebo 4 specifikován předpis. V určitých případech je před záznamem v prvním sloupci uvedeno ‚ex‘, což znamená, že předpisy uvedené ve sloupcích 3 nebo 4 platí pouze na část tohoto čísla, jak je uvedeno ve sloupci 2.

2.2

Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis produktů ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 pro všechny produkty, které jsou podle harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly.

2.3

Jsou-li v seznamu stanovena rozdílná pravidla pro různé produkty patřící do téhož čísla, obsahuje každá odrážka popis té části čísla, které odpovídá příslušné pravidlo ve sloupci 3 a 4.

2.4

Jsou-li pro záznam v prvních dvou sloupcích uvedena pravidla ve sloupci 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud není ve sloupci 4 uveden žádný předpis o původu, musí se použít předpis uvedený ve sloupci 3.

Poznámka 3:

3.1

Ustanovení článku 6 protokolu týkající se výrobků, jež získaly status původu a které se používají při výrobě dalších výrobků, platí bez ohledu na to, zda byl tento status získán v rámci továrny, kde se tyto výrobky používají, nebo v jiné továrně smluvní strany.

Příklad:

Motor čísla 8407, u kterého předpis stanoví, že hodnota nepůvodních materiálů, které se mohou použít, nesmí přesáhnout 40 % ceny ‚ze závodu‘, je vyroben z ‚ostatní legované oceli v ingotech nebo v jiných základních tvarech‘ čísla ex ex 7224.

Pokud byl tento výkovek vyroben ve Společenství z nepůvodního ingotu, již získal status původu vzhledem k předpisu pro číslo ex ex 7224 uvedenému v seznamu. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě ve Společenství. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při sčítání hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

3.2

Pravidlo v seznamu stanoví minimální požadovaný stupeň opracování nebo zpracování; vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá status původu; naopak při nižším stupni opracování nebo zpracování nemůže být produktu status původu udělen. Pokud tedy předpis uvádí, že lze v určité fázi výroby použít nepůvodní materiál, je přípustné použití tohoto materiálu i v dřívější fázi výroby, avšak v pozdější fázi výroby už nikoliv.

3.3

Aniž je dotčena poznámka 3.2, pokud pravidlo používá výraz ‚výroba z materiálů libovolného čísla‘, lze použít materiály kteréhokoli čísla (čísel) (i materiály stejného popisu a čísla jako u produktu), avšak s podmínkou splnění všech zvláštních omezení, která mohou být též obsažena v tomto pravidle.

Avšak výraz ‚výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně dalších materiálů čísla…‘ nebo ‚výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně dalších materiálů stejného čísla jako produkt‘ znamená, že lze použít materiály libovolného čísla, s výjimkou těch, které mají stejný popis jako produkt, jak je uvedeno ve druhém sloupci seznamu.

3.4

Určuje-li pravidlo v seznamu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Nevyžaduje se tedy použití všech materiálů.

Příklad:

Pravidlo pro tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a zároveň je možné použít kromě jiných materiálů také chemické materiály. To neznamená, že se musí použít oba typy materiálů; je možné použít jeden či druhý nebo oba.

3.5

Určuje-li pravidlo v seznamu, že výrobek musí být zhotoven z konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat. (Viz také poznámka 6.2, která se vztahuje k textiliím).

Příklad:

Pravidlo pro výrobky čísla 1904, které výslovně vylučuje použití obilovin nebo výrobků z nich, nevylučuje však možnost použití minerálních solí, chemických a jiných přísad, které nejsou vyrobeny z obilovin.

To se však nevztahuje na produkty, které ačkoliv nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu, jsou vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování.

Příklad:

Jestliže je u oděvů ex kapitoly 62, vyrobených z netkaných materiálů povoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možné použít jako výchozí materiál netkané textilie, přestože netkané textilie nelze obvykle vyrobit z příze. V takových případech bude obvykle výchozí materiál ve stavu před přízí – tj. ve stavu vlákna.

3.6

Jestliže jsou v pravidle v seznamu uvedeny dvě procentní sazby, které stanoví maximální hodnotu nepůvodních materiálů, které mohou být použity, pak tyto procentní sazby nelze sčítat. Maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout nejvyšší z daných procentních sazeb. Jednotlivé procentní sazby vztahující se na konkrétní materiály nesmějí být překročeny.

Poznámka 4:

4.1

Pojmem ‚přírodní vlákna‘ se v seznamu rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická a tento pojem je omezen na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

4.2

Pojem ‚přírodní vlákna‘ zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

4.3

Pojmy ‚textilní vláknina‘, ‚chemické materiály‘ a ‚papírenské materiály‘ se v seznamu používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

4.4

Pojem ‚syntetická střižová vlákna‘ se v seznamu používá k označení kabelů ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, syntetických nebo umělých střižových vláken nebo odpadu čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1

Obsahuje-li pravidlo původu pro určitý produkt odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 seznamu pro žádné použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).

5.2

Přípustnou odchylku uvedenou v poznámce 5.1 lze však uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.

Základními textilními materiály se rozumí:

hedvábí,

vlna,

hrubé zvířecí chlupy,

jemné zvířecí chlupy,

žíně,

bavlna,

papírenské materiály a papír,

len,

pravé konopí,

juta a jiná textilní lýková vlákna,

sisal a jiná textilní vlákna rodu Agave,

kokosová, abaková, ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna,

syntetická vlákna,

umělá vlákna,

elektrovodivá vlákna,

syntetická střižová vlákna z polypropylenu,

syntetická střižová vlákna z polyesteru,

syntetická střižová vlákna z polyamidu,

syntetická střižová vlákna z polyacrylonitrilu,

syntetická střižová vlákna z polyimidu,

syntetická střižová vlákna z polytetrafluoretylenu,

syntetická střižová vlákna z poly(fenylen sulfidu),

syntetická střižová vlákna z poly(vinyl chloridu),

jiná syntetická střižová vlákna,

umělá střižová vlákna z viskózy,

ostatní umělá střižová vlákna,

polyuretanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená,

polyuretanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená,

výrobky čísla 5605 (kovové a metalizované nitě) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,

ostatní výrobky čísla 5605.

Příklad:

Příze čísla 5205 vyrobená z vláken bavlny čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), a to za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti příze.

Příklad:

Vlněná tkanina čísla 5112 vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509 je směsová textilie. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání), nebo kombinaci těchto dvou materiálů, a to za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti tkaniny.

Příklad:

Všívaná textilie čísla 5802 vyrobená z bavlněné příze čísla 5205 a bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze směsovou přízí.

Příklad:

Jestliže je dotyčná všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité příze dvěma různými základními textilními materiály a všívaná textilie je proto směsový výrobek.

5.3

V případě vláken zahrnujících ‚polyuretanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou‘ je uvedená přípustná odchylka pro tuto přízi 20 %.

5.4

V případě produktů ‚s páskem, jejichž jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií‘, je uvedená přípustná odchylka pro tento pásek 30 %.

Poznámka 6:

6.1

V případě textilních výrobků, které jsou v seznamu označeny poznámkou pod čarou odkazující na tuto poznámku, lze použít textilní materiály s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené v seznamu ve sloupci 3 pro dané zhotovené výrobky, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny pod číslem jiným, než je číslo produktu, a že jich hodnota nepřesahuje 8 % ceny produktu ze závodu.

6.2

Aniž je dotčena poznámka 6.3, mohou být materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63 volně používány při výrobě textilních výrobků bez ohledu na to, zda obsahují textilie.

Příklad:

Pokud některé pravidlo v seznamu stanoví, že pro určitý textilní výrobek, například kalhoty, musí být použita příze, nebrání to použití kovových součástí, například knoflíků, protože knoflíky nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Ze stejného důvodu se mohou používat i zipy, přestože součástí zipů je obvykle i tkanina.

6.3

Při uplatnění procentního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1

Pro účely čísel ex ex 2707, 2713 až 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 a ex ex 3403 se ‚specifickými procesy‘ rozumějí:

a)

vakuová destilace;

b)

redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;

c)

krakování (štěpení);

d)

reformování (úprava);

e)

extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f)

procesy využívající všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g)

polymerizace;

h)

alkylace;

i)

izomerace.

7.2

Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se ‚specifickými procesy‘ rozumějí:

a)

vakuová destilace;

b)

redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;

c)

krakování (štěpení);

d)

reformování (úprava);

e)

extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f)

procesy využívající všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g)

polymerizace;

h)

alkylace;

i)

izomerace;

j)

pouze v případě těžkých olejů čísla ex ex 2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85 % obsahu síry ze zpracovávaného produktu (podle metody ASTM D 1266-59T);

k)

pouze v případě produktů čísla 2710: odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním;

l)

pouze v případě těžkých olejů čísla ex ex 2710: zpracování produktů pomocí vodíku (jiné než při odsiřování) při tlaku vyšším než 20 barů a teplotě vyšší než 250 oC s použitím katalyzátoru, kde vodík v chemické reakci představuje aktivní prvek. Další zpracování mazacích olejů čísla ex ex 2710 pomocí vodíku (např. hydrogenační dočišťování nebo odbarvování) pro zlepšení barvy nebo stálosti není považováno za specifický proces;

m)

pouze v případě topných olejů čísla ex ex 2710: atmosférická destilace (podle metody ASTM D 86), při níž se při 300 oC předestiluje méně než 30 % objemu produktů včetně ztrát;

n)

pouze v případě těžkých olejů, jiných než plynových olejů a topných olejů čísla ex ex 2710 zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního koronového výboje;

o)

pouze v případě surových produktů (jiných než vazelíny, ozokeritu, montánního vosku nebo rašelinového vosku, parafínu obsahujících méně než 0,75 % hmotnostních oleje) čísla ex ex 2712: odolejování frakční krystalizací.

7.3

Pro účely čísel ex ex 2707, 2713 až 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 a ex ex 3403 nejsou pro získání statusu původu postačující jednoduché operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, zjišťování obsahu síry mísením produktů s různým obsahem síry nebo jakákoli kombinace těchto nebo podobných operací.

PŘÍLOHA II

Seznam opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu

Dohoda se nemusí vztahovat na všechny produkty uvedené v seznamu. Je proto nezbytné přihlédnout k ostatním částem dohody.

Kód HS

Popis zboží

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu

(1)

(2)

(3) nebo (4)

Kapitola 1

Živá zvířata

Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

 

Kapitola 2

Maso a jedlé droby

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 1 a 2 musí být zcela získány

 

Kapitola 3

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

ex ex kapitola 4

Mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kromě:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány

 

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

Výroba, v níž:

všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány,

všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původní a

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex kapitola 5

Produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kromě:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 5 musí být zcela získány

 

ex ex 0502

Štětin a chlupů z domácích nebo z divokých prasat

Čištění, desinfekce, třídění a rovnání štětin a chlupů

 

Kapitola 6

Živé stromy a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň

Výroba, v níž:

všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány a

hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 7

Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány

 

Kapitola 8

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

Výroba, v níž:

veškeré použité ovoce a ořechy musí být zcela získány a

hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex kapitola 9

Káva, čaj, maté a koření; kromě:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 9 musí být zcela získány

 

0901

Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

0902

Čaj, též aromatizovaný

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

ex ex 0910

Směsi koření

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

Kapitola 10

Obiloviny

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány

 

ex ex kapitola 11

Mlýnské výrobky, slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; kromě:

Výroba, v níž všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714 nebo ovoce musí být zcela získány

 

ex ex 1106

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713

Sušení a mletí luštěnin čísla 0708

 

Kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získány

 

1301

Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní olejové pryskyřice (například balzámy)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 1301 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

 

 

slizy a zahušťovadla získané z rostlin, upravené

Výroba z neupravených slizů a zahušťovadel

 

ostatní

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 14

Rostlinné pletací materiály; rostlinné výrobky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získány

 

ex ex kapitola 15

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich štěpné produkty; zhotovené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

1501

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503:

 

 

tuky z kostí nebo odpadu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506

 

ostatní

Výroba z vepřového masa nebo poživatelných vepřových drobů čísel 0203 nebo 0206 nebo z drůbežího masa a poživatelných drůbežích drobů čísla 0207

 

1502

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503

 

 

tuky z kostí nebo odpadu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506

 

ostatní

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány

 

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené:

 

 

pevné frakce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1504

 

ostatní

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

 

ex ex 1505

Rafinovaný lanolin

Výroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505

 

1506

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

 

 

pevné frakce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1506

 

ostatní

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány

 

1507 až 1515

Rostlinné oleje a jejich frakce:

 

 

sójový, podzemnicový, palmový a kokosový olej, olej z palmových jader, babassuový, tungový a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a oleje pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

pevné frakce, kromě frakce jojobového oleje

Výroba z ostatních materiálů čísel 1507 až 1515

 

ostatní

Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány

 

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené

Výroba, v níž:

všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány a

všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použít materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513

 

1517

Margarín; směsi nebo přípravky jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

Výroba, v níž:

všechny použité materiály kapitol 2 a 4 musí být zcela získány a

všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použít materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513

 

Kapitola 16

Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Výroba:

z živočichů kapitoly 1 a/nebo

v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

ex ex kapitola 17

Cukr a cukrovinky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

 

 

chemicky čistá maltóza a fruktóza

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1702

 

ostatní cukry v pevném stavu s přísadou aromatických přípravků nebo barviva

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ostatní

Výroba, v níž všechny použité materiály již musí být původní

 

ex ex 1703

Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

Kapitola 18

Kakao a kakaové přípravky

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

sladový výtažek

Výroba z obilovin kapitoly 10

 

 

ostatní

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený:

 

 

obsahující nejvýše 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich (kromě pšenice tvrdé a výrobků z ní) musí být zcela získány

 

obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, v níž:

všechny použité obiloviny a výrobky z nich (kromě pšenice tvrdé a výrobků z ní) musí být zcela získány a

všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

 

1903

Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo podobných formách

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě bramborového škrobu čísla 1108

 

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba:

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1806,

v níž všechny použité obiloviny a mouka (kromě pšenice tvrdé a kukuřice Zea indurata a výrobků z nich) musí být zcela získány a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů kapitoly 11

 

ex ex kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin; kromě:

Výroba, v níž všechno použité ovoce, ořechy nebo zelenina musí být zcela získány

 

ex ex 2001

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 2004 a

ex ex 2005

Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

2006

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

2007

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2008

ořechy, bez přídavku cukru nebo alkoholu

Výroba, v níž hodnota všech použitých původních ořechů a olejnatých semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60 % ceny produktu ze závodu

 

arašídové máslo; směsi z obilovin; palmová jádra; kukuřice

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ostatní, kromě ovoce a ořechů, vařených jinak než ve vodě nebo v páře, bez přídavku cukru, zmrazené

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

2009

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex kapitola 21

Různé jedlé přípravky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

2101

Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž veškerá použitá čekanka musí být zcela získána

 

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice:

 

 

omáčky a přípravky pro omáčky; kořenící směsi; hořčičná mouka a hotová hořčice

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít hořčičnou mouku nebo připravenou hořčici

 

hořčičná moučka a připravená hořčice

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

ex ex 2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě připravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005

 

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex kapitola 22

Nápoje, lihoviny a vinný ocet; kromě:

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány

 

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,

v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu a

v níž všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) již musí být původní

 

2207

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

Výroba:

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 2207 nebo 2208 a

v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány nebo, pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových

 

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

Výroba:

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 2207 nebo 2208 a

v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány nebo, pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových

 

ex ex kapitola 23

Zbytky a odpady potravinářského průmyslu; připravené krmivo; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 2301

Velrybí maso; moučky, šroty a pelety z masa, drobů, ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské spotřebě;

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

 

ex ex 2303

Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (kromě koncentrované vody z máčení) obsahující v sušině více než 40 % hmotnostních proteinů

Výroba, při níž je veškerá použitá kukuřice zcela získána.

 

ex ex 2306

Pokrutiny z oliv a jiné zbytky po extrakci olivového oleje, obsahující více než 3 % hmotnostní olivového oleje

Výroba, při níž jsou všechny použité olivy zcela získány.

 

2309

Přípravky používané k výživě zvířat

Výroba, v níž:

všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko již musí být původní a

všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

 

ex ex kapitola 24

Tabák a tabákové náhražky; kromě:

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány

 

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

Výroba, při níž je alespoň 70 % hmotnostních nezpracovaného použitého tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 původních

 

ex ex 2403

Tabák ke kouření

Výroba, při níž je alespoň 70 % hmotnostních nezpracovaného použitého tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 původních

 

ex ex kapitola 25

Sůl; síra; zeminy a přírodní kameny; sádrové materiály; vápno a cement; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 2504

Přírodní grafit, s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletý

Obohacení obsahu uhlíku, čištění a mletí surového přírodního grafitu

 

ex ex 2515

Mramor, též rozřezaný pilou do bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru o tloušťce nejvýše 25 cm

Řezání mramoru o tloušťce přesahující 25 cm pilou nebo jinak (i nařezaného)

 

ex ex 2516

Žula, porfyr, čedič, pískovec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou do bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru o tloušťce nejvýše 25 cm

Řezání kamene o tloušťce přesahující 25 cm pilou nebo jinak (i nařezaného)

 

ex ex 2518

Kalcinovaný dolomit

Kalcinace nekalcinovaného dolomitu

 

ex ex 2519

Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit), v hermeticky uzavřených nádobách, a oxid hořečnatý, též čistý, jiný než tavená magnézie nebo přepálená (slinutá) magnézie

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Může se však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit).

 

ex ex 2520

Sádra, speciálně upravená pro zubní lékařství

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2524

Přírodní azbestová vlákna

Výroba z koncentrátu azbestu

 

ex ex 2525

Slídový prach

Mletí slídy nebo slídového odpadu

 

ex ex 2530

Přírodní barviva, kalcinované nebo v prášku

Kalcinace nebo mletí přírodních barviv

 

Kapitola 26

Rudy kovů, strusky a popílky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex kapitola 27

Fosilní paliva, ropy a jejich destiláty; živičné látky; minerální vosky, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

 

ex ex 2707

Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, které jsou podobné minerálním olejům získaným destilací vysokotepelných černouhelných dehtů, u kterých nejméně 65 % objemu destiluje při teplotě do 250 oC (včetně směsí lakového benzinu a benzolu), k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2709

Ropné frakce ze živičných nerostů

Štěpná destilace živičných materiálů

 

2710

Ropné frakce a frakce ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů, jsou-li tyto frakce základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2711

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2712

Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2713

Ropný koks, ropný asfalt a ostatní zbytky ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2714

Přírodní asfalt a přírodní asfaltové směsi; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

2715

Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, petrolejové (naftové) živice, minerálního dehtu nebo smoly z minerálního dehtu (např. asfaltový tmel, ředěné a podobné výrobky)

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (1)

nebo

jiné operace, při nichž jsou všechny použité materiály zařazeny do čísla, které je jiné než číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex kapitola 28

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 2805

‚Smíšené kovy‘

Výroba elektrolytickým nebo tepelným zpracováním, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2811

Oxid sírový

Výroba z oxidu siřičitého

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 2833

Síran hlinitý

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

 

ex ex 2840

Perboritan sodíku

Výroba z tetraboritanu disodného pentahydrátu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex ex 2852

Sloučeniny rtuti nasycených acyklických monokarboxylových kyselin a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2852, 2915 a 2916 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Sloučeniny rtuti vnitřních etherů a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 však nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Sloučeniny rtuti heterocyklických sloučenin pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)

[2933]

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2852, 2932 a 2933 nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Sloučeniny rtuti nukleových kyselin a jejich soli, též chemicky definované; ostatní heterocyklické sloučeniny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2852, 2932, 2933 a 2934 však nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu.

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

 

Sloučeniny rtuti kyseliny naftenové, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu