EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0109-20230105

Consolidated text: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/2023-01-05

02004L0109 — CS — 05.01.2023 — 005.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/109/ES

ze dne 15. prosince 2004

o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES

(Úř. věst. L 390 31.12.2004, s. 38)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/22/ES ze dne 11. března 2008,

  L 76

50

19.3.2008

►M2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/73/EU ze dne 24. listopadu 2010,

  L 327

1

11.12.2010

►M3

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010,

  L 331

120

15.12.2010

►M4

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/50/EU ze dne 22. října 2013,

  L 294

13

6.11.2013

►M5

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/337 ze dne 16. února 2021,

  L 68

1

26.2.2021

►M6

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2464 ze dne 14. prosince 2022,

  L 322

15

16.12.2022
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/109/ES

ze dne 15. prosince 2004

o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ESKAPITOLA I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  
Tato směrnice stanoví požadavky týkající se zveřejňování pravidelných a průběžných informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou již přijaty k obchodování na regulovaném trhu umístěném nebo provozovaném v členském státě.
2.  
Tato směrnice se nevztahuje na podílové jednotky vydané subjekty kolektivního investování jinými než uzavřeného typu ani na podílové jednotky nabyté či pozbyté v rámci takových subjektů kolektivního investování.
3.  
Členské státy mohou rozhodnout, že ustanovení čl. 16 odst. 3 a v čl. 18 odst. 2 až 4 nebudou uplatňovat na cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu, emitované těmito členskými státy nebo orgány jejich regionální nebo místní samosprávy.
4.  
Členské státy mohou rozhodnout, že nebudou uplatňovat článek 13 na své národní centrální banky v jejich funkci emitentů cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu, pokud k tomuto přijetí dojde před 20. lednem 2005.

Článek 2

Definice

1.  

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) 

„cennými papíry“ převoditelné cenné papíry definované v čl. 4 odst. 1 bodu 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů ( 1 ), s výjimkou nástrojů peněžního trhu definovaných v čl. 4 odst. 1 bodu 19 uvedené směrnice se splatností kratší než 12 měsíců, na které se mohou použít vnitrostátní právní předpisy;

b) 

„dluhovými cennými papíry“ dluhopisy nebo jiné formy převoditelných sekuritizovaných dluhů, s výjimkou cenných papírů rovnocenných akciím ve společnostech nebo cenných papírů, které by po převedení nebo po výkonu práv z nich vyplývajících vedly ke vzniku práva nabývat akcie či cenné papíry rovnocenné akciím;

c) 

„regulovaným trhem“ trh definovaný v čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES;

▼M4

d) 

„emitentem“ fyzická nebo právnická osoba upravená soukromým nebo veřejným právem, včetně státu, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

V případě depozitních poukázek přijatých k obchodování na regulovaném trhu se emitentem rozumí emitent zastoupených cenných papírů bez ohledu na skutečnost, zda jsou tyto cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu, či nikoli;

▼B

e) 

„akcionářem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba upravená soukromým nebo veřejným právem, která přímo nebo nepřímo drží:

i) 

akcie emitenta vlastním jménem a na vlastní účet;

ii) 

akcie emitenta vlastním jménem, ale v zastoupení jiné fyzické či právnické osoby;

iii) 

depozitní poukázky, v takovém případě se držitel depozitní poukázky považuje za akcionáře držícího příslušné akcie zastupované depozitními poukázkami;

f) 

„ovládaným podnikem“ jakýkoli podnik

i) 

v němž má fyzická nebo právnická osoba většinu hlasovacích práv; nebo

ii) 

v němž má fyzická nebo právnická osoba právo jmenovat a odvolávat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu a současně je akcionářem či společníkem tohoto podniku; nebo

iii) 

v němž je fyzická nebo právnická osoba akcionářem nebo společníkem a na základě dohody s ostatními akcionáři nebo společníky podniku sama kontroluje většinu hlasovacích práv náležejících akcionářům nebo společníkům; nebo

iv) 

nad nímž má fyzická nebo právnická osoba možnost vykonávat nebo skutečně vykonává dominantní vliv nebo kontrolu;

g) 

„subjektem kolektivního investování jiným než uzavřeného typu“ podílové fondy a investiční společnosti:

i) 

jejichž cílem je kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti a které provozují svou činnost na základě zásady rozložení rizika; a

ii) 

jejichž podílové jednotky jsou na žádost podílníků přímo nebo nepřímo odkoupeny nebo vyplaceny z majetku těchto subjektů;

h) 

„podílovými jednotkami subjektů kolektivního investování“ cenné papíry emitované subjektem kolektivního investování, které představují práva podílníků na podíl na majetku tohoto subjektu;

i) 

„domovským členským státem“

▼M2

i) 

v případě emitenta dluhových cenných papírů o jednotkové jmenovité hodnotě nižší než 1 000  EUR nebo emitenta akcií:

— 
pokud je zapsán v obchodním rejstříku některého z členských států Unie, členský stát, v němž má sídlo,

▼M4

— 
pokud je emitent zapsán v obchodním rejstříku ve třetí zemi, členský stát, který si emitent zvolil z členských států, v nichž jsou jeho cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Volba domovského členského státu zůstává v platnosti, ledaže si emitent zvolil nový domovský členský stát podle bodu iii) a o své volbě informoval v souladu s druhým odstavcem tohoto písmena (písmeno i)),

▼M2

Definice „domovského členského státu“ se použije na dluhové cenné papíry v měně jiné než euro za předpokladu, že jednotková jmenovitá hodnota je k datu emise nižší než 1 000  EUR, pokud není téměř rovna 1 000  EUR,

▼M4

ii) 

u všech emitentů, na které se nevztahuje bod i), členský stát, který si emitent zvolí z členského státu, ve kterém má tento emitent sídlo, je-li to použitelné, a členských států, ve kterých jsou jeho cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Emitent může jako domovský členský stát zvolit pouze jeden členský stát. Jeho volba je platná po dobu nejméně tří let, kromě případu, kdy již nejsou jeho cenné papíry přijaty k obchodování na žádném regulovaném trhu v Unii, nebo kromě případu, kdy se na emitenta během tohoto tříletého období začne vztahovat bod i) nebo iii),

▼M4

iii) 

pro emitenta, jehož cenné papíry již nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v jeho domovském členském státě podle bodu i) druhé odrážky nebo bodu ii), ale namísto toho jsou přijaty k obchodování v jiném členském státě nebo ve více jiných členských státech, ten nový domovský členský stát, který si emitent může zvolit z členských států, v nichž jsou jeho cenné papíry přijímány k obchodování na regulovaném trhu a případně členský stát, v němž má emitent své sídlo;

Emitent informuje o svém domovském členském státě podle bodů i), ii) nebo iii) v souladu s články 20 a 21. Emitent navíc informuje o svém domovském členském státě příslušný orgán členského státu, v němž má své sídlo, případně příslušný orgán svého domovského členského státu a příslušné orgány všech hostitelských členských států.

Jestliže emitent neinformuje o svém domovském členském státě podle bodu i) druhé odrážky nebo bodu ii) do tří měsíců ode dne prvního přijetí cenných papírů emitenta k obchodování na regulovaném trhu, je domovským členským státem ten členský stát, kde jsou jeho cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu. V případě, že jsou cenné papíry emitenta přijaty k obchodování na regulovaných trzích nacházejících se nebo provozovaných ve více než jednom členském státě, jsou tyto členské státy domovskými členskými státy emitenta až do doby, než si emitent následně zvolí jediný domovský členský stát a o své volbě informuje.

V případě emitenta, jehož cenné papíry jsou již přijaty k obchodování na regulovaném trhu a jehož volba domovského členského státu podle bodu i) druhé odrážky nebo bodu ii) nebyla oznámena před 27. listopadem 2015, začíná doba tří měsíců plynout ode dne 27. listopadu 2015.

Emitent, který si zvolí domovský členský stát podle bodu i) druhé odrážky nebo bodu ii) nebo iii) a svou volbu oznámí příslušným orgánům domovského členského státu před 27. listopadem 2015, je osvobozen od požadavku podle druhého odstavce tohoto písmene / písmeno i), ledaže si tento emitent zvolí jiný domovský členský stát po 27. listopadu 2015.

▼B

j) 

„hostitelským členským státem“ členský stát, ve kterém jsou cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu, pokud se liší od domovského členského státu;

k) 

„regulovanými informacemi“ všechny informace, které emitent nebo jiná osoba, která požádala o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, musí zveřejnit podle této směrnice, podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) ( 2 ) nebo podle právních či správních předpisů členského státu přijatých podle čl. 3 odst. 1 této směrnice;

l) 

„elektronickými prostředky“ využití elektronického zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese), uložení a přenos dat pomocí kabelových, rozhlasových, optických technologií či jiných elektromagnetických prostředků;

m) 

„správcovskou společností“ společnost definovaná v čl. 1a odst. 2 směrnice Rady 85/611/EHS Rady ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ( 3 );

n) 

„tvůrcem trhu“ osoba, která trvale působí na finančních trzích jako osoba ochotná obchodovat na vlastní účet formou nákupu a prodeje finančních nástrojů proti kapitálu ve svém vlastnictví a za ceny, které si sama stanoví;

o) 

„úvěrovou institucí“ podnik definovaný v čl. 1 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu ( 4 );

p) 

„cennými papíry emitovanými průběžně nebo opakovaně“ dluhové cenné papíry stejného emitenta k neomezenému prodeji nebo nejméně dvě samostatné emise cenných papírů podobného druhu nebo třídy;

▼M4

q) 

„formální dohodou“ dohoda, která je podle rozhodného práva závazná;

▼M6

r) 

„zprávami o udržitelnosti“ zprávy o udržitelnosti ve smyslu čl. 2 bodu 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ( 5 ).

▼B

2.  
Pro účely definování „ovládaného podniku“ v odst. 1 písm. f) bodě ii) zahrnují práva držitele týkající se hlasování, jmenování a odvolávání práva kteréhokoli podniku ovládaného akcionářem a práva kterékoli fyzické či právnické osoby jednající, třebaže vlastním jménem, v zastoupení akcionáře nebo jiného podniku ovládaného akcionářem.

▼M4

2a.  
Veškeré odkazy v této směrnici na právnické osoby se rozumí tak, že se vztahují i na registrovaná podnikatelská sdružení bez právní subjektivity a na svěřenecké fondy (trusty).

▼M3

3.  
Za účelem zohlednění technického vývoje na finančních trzích, upřesnění požadavků a zajištění jednotného uplatňování odstavce 1, přijme Komise v souladu s v čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b opatření týkající se definic uvedených v odstavci 1.

▼M1

Komise zejména

a) 

stanoví pro účely odst. 1 písm. i) bodu ii) procesní úpravu, v souladu s níž může emitent provést volbu domovského členského státu;

b) 

upraví, pokud to bude vhodné pro účely volby domovského členského státu podle odst. 1 písm. i) bodu ii), dobu tří let týkající se záznamu historie emitenta s přihlédnutím k jakémukoli novému požadavku podle právních předpisů Společenství ohledně přijímání k obchodování na regulovaném trhu;

c) 

pro účely odst. 1 písm. l) vypracuje regulativním postupem podle čl. 27 odst. 2 orientační seznam prostředků, které nemají být považovány za elektronické prostředky, přičemž přihlédne k příloze V směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti ( 6 ).

▼M3

Opatření uvedená v písm. a) a b) druhého pododstavce se stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b.

▼B

Článek 3

Integrace trhů cenných papírů

▼M4

1.  
Domovský členský stát může emitentovi uložit požadavky přísnější, než jsou požadavky stanovené v této směrnici, avšak nemůže požadovat, aby emitenti zveřejňovali pravidelné finanční informace častěji, než je zveřejňování výročních finančních zpráv uvedených v článku 4 a pololetních finančních zpráv uvedených v článku 5.

▼M4

1a.  

Odchylně od odstavce 1 mohou domovské členské státy požadovat, aby emitenti zveřejňovali dodatečné pravidelné finanční informace častěji, než je zveřejňování výročních finančních zpráv uvedených v článku 4 a pololetních finančních zpráv uvedených v článku 5, jsou-li splněny tyto podmínky:

— 
dodatečné pravidelné finanční informace nepředstavují v příslušném členském státě nepřiměřenou finanční zátěž, zejména pro dotčené malé a střední emitenty, a
— 
obsah požadovaných dodatečných pravidelných finančních informací je úměrný vzhledem k okolnostem, které přispívají k investičním rozhodnutím investorů v dotčeném členském státě.

Před přijetím rozhodnutí, jímž se emitentům ukládá povinnost zveřejňovat dodatečné pravidelné finanční informace, členské státy posoudí, zda tyto dodatečné požadavky mohou vést k nadměrnému zaměření se na krátkodobé výsledky a výkony emitentů a zda mohou mít nepříznivý dopad na možnost malých a středních emitentů mít přístup na regulované trhy.

Tímto není dotčena možnost, aby členské státy požadovaly zveřejňování dodatečných pravidelných finančních informací po emitentech, kteří jsou finančními institucemi.

Domovský členský stát nesmí uložit držiteli akcií nebo fyzické či právnické osobě uvedené v článku 10 nebo v článku 13 přísnější požadavky, než jsou požadavky stanovené v této směrnici, kromě:

i) 

stanovení nižších nebo dodatečných prahových hodnot pro oznamování, než jsou stanoveny v čl. 9 odst. 1, a vyžadování rovnocenných oznámení ve vztahu k prahovým hodnotám na základě kapitálových účastí,

ii) 

uplatňování přísnějších požadavků, než jsou požadavky uvedené v článku 12, nebo

iii) 

uplatňování právních a správních předpisů přijatých ohledně nabídek převzetí, fúzí a jiných transakcí majících vliv na vlastnictví nebo kontrolu nad společnostmi, které podléhají dohledu orgánů určených členskými státy na základě článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí ( 7 ).

▼B

2.  

Hostitelský členský stát nesmí:

a) 

ohledně přijímání cenných papírů na regulovaný trh na svém území uložit přísnější požadavky na zveřejňování nežli požadavky stanovené v této směrnici nebo v článku 6 směrnice 2003/6/ES;

b) 

pokud jde o oznamování informací, uložit držiteli akcií nebo fyzické či právnické osobě uvedené v článcích 10 nebo 13 požadavky přísnější nežli požadavky stanovené v této směrnici.KAPITOLA II

PRAVIDELNÉ INFORMACE

Článek 4

Výroční finanční zprávy

▼M4

1.  
Emitent zveřejní svou výroční finanční zprávu nejpozději čtyři měsíce po skončení každého účetního období a zajistí, aby byla tato zpráva veřejně přístupná nejméně po dobu deseti let.

▼B

2.  

Výroční finanční zpráva obsahuje:

a) 

auditovanou účetní závěrku;

b) 

zprávu o činnosti; a

▼M6

c) 

prohlášení osob odpovědných v rámci emitenta, jejichž jména a funkce budou jasně uvedeny, o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává účetní závěrka vypracovaná v souladu s platným souborem účetních standardů pravdivý a věrný obraz o stavu aktiv a pasiv, finanční pozici a zisku nebo ztrátě emitenta a podniků zahrnutých do konsolidace jako celku a že zpráva o činnosti obsahuje věrný přehled vývoje a výsledků podniku a postavení emitenta a podniků zahrnutých do konsolidace jako celku, spolu s popisem hlavních rizik a nejistot, kterým čelí, a v příslušných případech je vypracována v souladu se standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti uvedenými v článku 29b směrnice 2013/34/EU a se specifikacemi přijatými podle čl. 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ( 8 ).

▼B

3.  
Pokud je emitent povinen vypracovat konsolidovanou účetní závěrku podle sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných účetních závěrkách ( 9 ), obsahuje auditovaná účetní závěrka konsolidovanou účetní závěrku v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002 a roční účetní závěrku mateřské společnosti zpracovanou v souladu s vnitrostátním právním předpisem členského státu, ve kterém je v obchodním rejstříku zapsána mateřská společnost.

Pokud emitent není povinen vypracovat konsolidovanou účetní závěrku, obsahuje auditovaná účetní závěrka účetní závěrku zpracovanou v souladu s vnitrostátním právním předpisem členského státu, ve kterém je společnost zapsána v obchodním rejstříku.

▼M6

4.  
Účetní závěrka je auditována v souladu s čl. 34 odst. 1 prvním pododstavcem a čl. 34 odst. 2 směrnice 2013/34/EU.

Statutární auditor vyjádří závěr a poskytne vyjádření ke zprávě vedení podniku uvedené v čl. 34 odst. 1 druhém pododstavci písm. a) a b) a v čl. 34 odst. 2 směrnice 2013/34/EU.

Auditorská zpráva uvedená v článku 28 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ( 10 ), podepsaná osobou nebo osobami odpovědnými za provedení činnosti uvedené v čl. 34 odst. 1 a 2 směrnice 2013/34/EU se v úplném znění zveřejní spolu s výroční finanční zprávou.

Případné vyjádření závěru o ověření ke zprávě o udržitelnosti je vydáno v souladu s čl. 34 odst. 1 druhým pododstavcem písm. aa) a čl. 34 odst. 2 až 5 směrnice 2013/34/EU.

Zpráva o ověření zprávy o udržitelnosti uvedená v článku 28a směrnice 2006/43/ES se v úplném znění zveřejní spolu s výroční finanční zprávou.

5.  

Zpráva vedení podniku se vypracovává v souladu s články 19, 19a a 20 a čl. 29d odst. 1 směrnice 2013/34/EU, a pokud ji vypracovávají podniky uvedené v těchto ustanoveních, zahrnuje specifikace přijaté podle čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2020/852.

Je-li emitent povinen vypracovat konsolidovanou účetní závěrku, vypracovává se konsolidovaná zpráva vedení podniku v souladu s články 29 a 29a a čl. 29d odst. 2 směrnice 2013/34/EU, a pokud ji vypracovávají podniky uvedené v těchto ustanoveních, zahrnuje specifikace přijaté podle čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2020/852.

▼B

6.  
Aby vzala v úvahu technický vývoj na finančních trzích a zajistila jednotné uplatňování odstavce 1, přijme Komise postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2 prováděcí opatření. Komise zejména specifikuje technické podmínky, za nichž má zveřejněná výroční finanční zpráva včetně auditorské zprávy zůstat veřejně přístupná. V případě potřeby může Komise upravit dobu pěti let uvedenou v odstavci 1.

▼M5

7.  
Pro účetní roky začínající 1. ledna 2020 nebo později se veškeré výroční finanční zprávy připravují v jednotném elektronickém formátu pro podávání zpráv za podmínky, že Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ( 11 ) provede analýzu nákladů a přínosů. Členský stát však může emitentům povolit, aby tento požadavek na podávání zpráv uplatňovali pro účetní roky začínající 1. ledna 2021 nebo později, pokud členské státy oznámí Komisi svůj záměr povolit tento odklad do 19. března 2021 a tento záměr řádně zdůvodní.

▼M4

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění elektronického formátu pro podávání zpráv s náležitým ohledem na stávající i budoucí technologické možnosti. Před přijetím návrhů regulačních technických norem provede Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) odpovídající posouzení možných elektronických formátů pro podávání zpráv a uskuteční vhodné praktické zkoušky. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do 31. prosince 2016.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené ve druhém pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 5

Pololetní finanční zprávy

▼M4

1.  
Emitent akcií nebo dluhových cenných papírů zveřejní pololetní finanční zprávu zahrnující prvních šest měsíců účetního období co nejdříve po skončení příslušného období, nejpozději však tři měsíce poté. Emitent zajistí, aby byla pololetní finanční zpráva veřejně přístupná nejméně po dobu deseti let.

▼B

2.  

Pololetní finanční zpráva obsahuje:

a) 

zkrácený soubor účetní závěrky;

b) 

mezitímní zprávu o činnosti; a

c) 

prohlášení osob odpovědných v rámci emitenta, jejichž jména a funkce budou jasně uvedeny, o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává zkrácený soubor účetní závěrky vypracovaný v souladu s platným souborem účetních standardů pravdivý a věrný obraz o stavu aktiv a pasiv, finanční pozici a zisku nebo ztrátě emitenta a podniků zahrnutých do konsolidace jako celku podle požadavků odstavce 3 a že mezitímní zpráva o činnosti obsahuje věrný přehled informací požadovaných podle odstavce 4.

3.  
Pokud je emitent povinen vypracovat konsolidovanou účetní závěrku, je zkrácený soubor účetní závěrky vypracován v souladu s mezinárodním účetním standardem platným pro mezitímní finanční výkaznictví, přijatým postupem podle článku 6 nařízení (ES) č. 1606/2002.

Pokud emitent není povinen vypracovat konsolidovanou účetní závěrku, obsahuje zkrácený soubor účetní závěrky alespoň zkrácenou rozvahy, zkrácený výkaz zisku a ztrát a vysvětlivky k těmto výkazům. Při přípravě zkrácené rozvahy a zkráceného výkazu zisku a ztrát dodrží emitent stejné zásady účtování a oceňování jako pří přípravě výročních finančních zpráv.

4.  
Mezitímní zpráva o činnosti zahrnuje alespoň uvedení důležitých událostí, ke kterým došlo v prvních šesti měsících účetního období a jejich dopadu na zkrácený soubor účetní závěrky, spolu s popisem hlavních rizik a nejistot pro zbývajících šest měsíců účtního období. U emitentů akcií mezitímní zpráva o činnosti zahrnuje rovněž hlavní transakce se spřízněnými stranami.
5.  
Pokud byla pololetní finanční zpráva auditována, bude zpráva auditora přetištěna v plném znění. To platí i pro auditorský přezkum. Pokud pololetní finanční zpráva nebyla auditována nebo přezkoumána auditory, uvede o tom emitent ve své zprávě.

▼M3

6.  
Za účelem zohlednění technického vývoje na finančních trzích, upřesnění požadavků a zajištění jednotného uplatňování odstavců 1 až 5 tohoto článku, přijme Komise v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c příslušná opatření.

▼B

Komise zejména:

a) 

specifikuje technické podmínky, za nichž má zveřejněná pololetní finanční zpráva včetně auditorského přezkumu zůstat veřejně přístupná;

b) 

upřesní povahu auditorského přezkumu;

c) 

specifikuje minimální obsah zkrácené rozvahy a výkazu zisku a ztrát a vysvětlivek k těmto výkazům v případě, že nejsou zpracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle článku 6 nařízení (ES) č. 1606/2002.

▼M3

Opatření uvedená v písmenu a) se přijímají regulativním postupem uvedeným v čl. 27 odst. 2. Opatření uvedená v písm. b) a c) se stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b.

V případě potřeby může Komise rovněž upravit dobu pěti let uvedenou v odstavci 1 prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b.

▼M4

Článek 6

Zpráva o platbách vládám

Členské státy vyžadují, aby emitenti působící v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva v původních lesích, jak jsou vymezeny v čl. 41 odst. 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS ( 12 ), každý rok vypracovali v souladu s kapitolou 10 uvedené směrnice zprávu o platbách odváděných vládám. Zpráva se zveřejní nejpozději šest měsíců po skončení každého účetního období a je veřejně přístupná nejméně po dobu deseti let. Platby vládám se vykazují na konsolidované úrovni.

▼B

Článek 7

Odpovědnost

Členské státy zajistí, aby odpovědnost za informace, které mají být vypracovány a zveřejněny v souladu s články 4, 5, 6 a 16, nesl alespoň emitent nebo jeho správní, řídící či dozorčí orgány, a aby se jejich právní a správní předpisy týkající se odpovědnosti vztahovaly na emitenty, výše uvedené orgány nebo osoby odpovědné v rámci emitentů.

Článek 8

Výjimky

▼M4

1.  

Články 4 a 5 se nevztahují na tyto emitenty:

a) 

stát, orgán regionální nebo místní samosprávy státu, mezinárodní subjekt veřejnoprávní povahy, jehož členem je alespoň jeden členský stát, Evropská centrální banka (ECB), evropský nástroj finanční stability (EFSF), jak byl ustanoven rámcovou dohodou o EFSF, a jakýkoli jiný mechanismus ustanovený s cílem zachovat finanční stabilitu evropské měnové unie poskytováním dočasné finanční pomoci členským státům, jejichž měnou je euro, a centrální banky členských států, bez ohledu na to, zda emitují nebo neemitují akcie nebo jiné cenné papíry, a

b) 

emitent, který emituje výhradně dluhové cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu, jejichž jednotková jmenovitá hodnota činí nejméně 100 000  EUR, nebo v případě dluhových cenných papírů denominovaných v jiné měně než euro, jejichž jednotková jmenovitá hodnota je k datu emise rovnocenná nejméně 100 000  EUR.

▼B

2.  
Domovský členský stát se může rozhodnout neuplatňovat článek 5 na úvěrové instituce, jejichž akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a které průběžně či opakovaně emitovaly výhradně dluhové cenné papíry, za předpokladu, že celková jmenovitá hodnota všech takových dluhových cenných papírů nepřesáhla 100 000 000  EUR a úvěrové instituce nezveřejnily prospekt podle směrnice 2003/71/ES.
3.  
Domovský členský stát se může rozhodnout neuplatňovat článek 5 na emitenty již existující k datu vstupu směrnice 2003/71/ES v platnost, kteří na regulovaném trhu emitovali výhradně dluhové cenné papíry bezpodmínečně a neodvolatelně zaručené domovským členským státem nebo jedním z jeho orgánů regionální nebo místní samosprávy.

▼M4

4.  
Odchylně od odstavce 1 písm. b) tohoto článku se články 4 a 5 nepoužijí na emitenty výhradně dluhových cenných papírů, jejichž jednotková jmenovitá hodnota činí nejméně 50 000  EUR, nebo v případě dluhových cenných papírů denominovaných v jiné měně než euro, jejichž jednotková jmenovitá hodnota je k datu emise rovnocenná alespoň 50 000  EUR, které již byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu v Unii před 31. prosincem 2010, dokud nejsou tyto dluhové cenné papíry splaceny.

▼BKAPITOLA III

PRŮBĚŽNÉ INFORMACEODDÍL I

Informace o významných účastech

Článek 9

Oznámení o nabytí nebo pozbytí významné účasti

1.  
Domovský členský stát zajistí, aby v případě, že akcionář nabude nebo pozbude akcie emitenta, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a jsou s nimi spojena hlasovací práva, oznámil tento akcionář emitentovi podíl na hlasovacích právech emitenta, který tento akcionář drží v důsledku nabytí nebo pozbytí v případě, že tento podíl dosáhne, přesáhne nebo klesne pod prahové hodnoty 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % a 75 %.

Hlasovací práva se vypočítají na základě všech akcií, s nimiž jsou hlasovací práva spojena i v případě, že je jejich výkon pozastaven. Kromě toho se tato informace uvede rovněž ve vztahu ke všem akciím stejné třídy, s nimiž jsou spojena hlasovací práva.

2.  
Domovské členské státy zajistí, aby akcionáři oznamovali emitentovi podíl na hlasovacích právech v případě, že tento podíl dosáhne, přesáhne nebo klesne pod prahové hodnoty stanovené v odstavci 1 v důsledku událostí měnících členění hlasovacích práv, na základě informací zveřejňovaných podle článku 15. Pokud je emitent zapsán v obchodním rejstříku ve třetí zemi, bude oznámení prováděno u rovnocenných událostí.
3.  

Domovský členský stát nemusí uplatnit:

a) 

prahovou hodnotu 30 %, pokud uplatňuje prahovou hodnotu ve výši jedné třetiny;

b) 

prahovou hodnotu 75 %, pokud uplatňuje prahovou hodnotu ve výši dvou třetin.

4.  
Tento článek se nevztahuje na akcie nabyté za výhradním účelem zúčtování a vypořádání v obvyklém krátkém vypořádacím cyklu, ani na správcedržící akcie v rámci své funkce správce, pokud tito správci mohou vykonávat hlasovací práva spojená s těmito akciemi pouze podle příkazů daných písemně nebo elektronickými prostředky.
5.  

Tento článek se rovněž nevztahuje na nabytí nebo pozbytí významné účasti dosahující nejméně prahové hodnoty 5 % ze strany tvůrce trhu jednajícího v této funkci za předpokladu, že:

a) 

jej povolil jeho domovský členský stát podle směrnice 2004/39/ES; a

b) 

nezasahuje do řízení dotčeného emitenta ani nevykonává žádný vliv na emitenta, aby koupil tyto akcie či pokryl cenu akcie.

▼M4

6.  

Tento článek se nevztahuje na hlasovací práva držená v obchodním portfoliu úvěrové instituce nebo investičního podniku podle článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí ( 13 ) za předpokladu, že:

a) 

hlasovací práva držená v obchodním portfoliu nepřesahují 5 % a

b) 

hlasovací práva spojená s akciemi drženými v obchodním portfoliu nejsou vykonávána nebo jinak používána k zásahům do řízení emitenta.

▼M4

6a.  
Tento článek se nevztahuje na hlasovací práva spojená s akciemi pořízenými za účelem stabilizace v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů ( 14 ), pokud hlasovací práva spojená s těmito akciemi nejsou vykonávána nebo jinak využívána k zásahům do řízení emitenta.
6b.  
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) s přihlédnutím k čl. 12 odst. 4 a 5 vypracuje návrhy regulačních technických norem ke stanovení metody výpočtu 5 % prahové hodnoty podle odstavců 5 a 6, a to i v případě skupin společností.

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do 27. listopadu 2014.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼M3

7.  
Za účelem zohlednění technického vývoje na finančních trzích a upřesnění požadavků stanovených v odstavcích 2, 4 a 5 přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b příslušná opatření.

Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b stanoví maximální délku „krátkého vypořádacího cyklu“ uvedeného v odstavci 4 tohoto článku, jakož i vhodné kontrolní mechanismy příslušného orgánu domovského členského státu.

▼M1

Kromě toho Komise může regulativním postupem podle čl. 27 odst. 2 vypracovat seznam událostí uvedených v odstavci 2 tohoto článku.

▼B

Článek 10

Nabytí nebo pozbytí významných podílů na hlasovacích právech

Požadavky na oznamování definované v čl. 9 odst. 1 a 2 se vztahují i na fyzickou nebo právnickou osobu v rozsahu, v jakém je oprávněna nabývat hlasovací práva, zcizovat je nebo je vykonávat v kterémkoli z následujících případů nebo jejich kombinaci:

a) 

hlasovací práva držená třetí stranou, se kterou tato fyzická nebo právnická osoba uzavřela dohodu, jež je zavazuje provádět prostřednictvím jednotného výkonu hlasovacích práv, která drží, trvalou společnou politiku vůči vedení dotčeného emitenta;

b) 

hlasovací práva držená třetí stranou na základě dohody uzavřené s touto fyzickou nebo právnickou osobou, podle níž dochází k dočasnému převodu daných hlasovacích práv za protiplnění;

c) 

hlasovací práva spojená s akciemi poskytnutými této fyzické či právnické osobě jako zajištění za předpokladu, že tato osoba ovládá hlasovací práva a prohlásí svůj úmysl je vykonávat;

d) 

hlasovací práva spojená s akciemi, na které má tato fyzická nebo právnická osoba doživotní užívací právo;

e) 

hlasovací práva, která drží nebo která může vykonávat ve smyslu písmen a) až d) podnik ovládaný touto fyzickou nebo právnickou osobou;

f) 

hlasovací práva spojená s akciemi uloženými u této fyzické či právnické osoby, která může tato osoba vykonávat podle svého uvážení, pokud nedostane od akcionářů zvláštní pokyny;

g) 

hlasovací práva držená třetí stranou vlastním jménem v zastoupení dané fyzické či právnické osoby;

h) 

hlasovací práva, která může daná fyzická či právnická osoba vykonávat na základě plné moci, může-li tato hlasovací práva vykonávat podle svého uvážení, pokud nedostane od akcionářů zvláštní pokyny.

Článek 11

1.  
Článek 9 a čl. 10 písm. c) se nevztahují na akcie poskytnuté členy nebo členům ESCB při plnění jejich funkcí měnových orgánů, včetně akcií poskytnutých členy nebo členům ESCB v rámci zástavní smlouvy, smlouvy o zpětném odkupu či podobné smlouvy za likvidní finanční prostředky poskytované pro účely měnové politiky nebo v rámci platebního systému.
2.  
Výjimka se vztahuje na výše uvedené transakce trvající po krátkou dobu a za předpokladu, že hlasovací práva spojená s těmito akciemi nejsou vykonávána.

Článek 12

Postupy při oznamování a zveřejňování významných účastí

1.  

Oznamování požadované podle článků 9 a 10 zahrnuje tyto informace:

a) 

výsledná situace pokud jde o hlasovací práva;

b) 

řetězec ovládaných podniků jejichž prostřednictvím jsou hlasovací práva skutečně držena, pokud takové podniky existují;

c) 

datum dosažení nebo překročení prahové hodnoty; a

d) 

totožnost akcionáře, i pokud není oprávněn vykonávat hlasovací práva podle podmínek stanovených v článku 10, a fyzické či právnické osoby oprávněné vykonávat hlasovací práva v zastoupení akcionáře.

2.  

►M4  Oznámení emitentovi se provede neprodleně, ale nikoli později než čtyři obchodní dny po dni, kdy akcionář nebo fyzická či právnická osoba uvedená v článku 10 ◄

a) 

zjistí nabytí či pozbytí nebo možnost vykonávat hlasovací práva nebo kdy to s ohledem na okolnosti zjistit měla, bez ohledu na datum, kdy došlo k nabytí, pozbytí nebo možnosti vykonávat hlasovací práva; nebo

b) 

je vyrozuměna o události uvedené v čl. 9 odst. 2.

3.  
Podnik je zproštěn povinnosti provést oznámení v souladu s odstavcem 1, pokud oznámení provede mateřský podnik nebo je mateřský podnik sám podnikem ovládaným jeho vlastním mateřským podnikem.
4.  
Mateřský podnik správcovské společnosti není povinen sčítat své účasti podle článků 9 a 10 s účastmi, které spravuje správcovská společnost za podmínek stanovených ve směrnici 85/611/EHS za předpokladu, že tato správcovská společnost vykonává hlasovací práva nezávisle na mateřském podniku.

Články 9 a 10 se však použijí v případě, že mateřský podnik nebo jiný ovládaný podnik mateřského podniku investoval do účastí spravovaných touto správcovskou společností a správcovská společnost nemá právo vykonávat hlasovací práva spojená s těmito účastmi a může tato hlasovací práva vykonávat podle přímých nebo nepřímých příkazů mateřského nebo jiného ovládaného podniku mateřského podniku.

5.  

Mateřský podnik investiční společnosti povolené podle směrnice 2004/39/ES není povinen sčítat své účasti podle článků 9 a 10 s účastmi, které tato investiční společnost spravuje individuálně pro jednotlivé zákazníky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 9 směrnice 2004/39/ES za předpokladu, že:

— 
investiční společnost má povolení k poskytování takové správy portfolia podle bodu 4 oddílu A přílohy I směrnice 2004/39/ES;
— 
může hlasovací práva spojená s těmito účastmi vykonávat pouze podle příkazů daných písemně nebo elektronickými prostředky nebo zajistí, aby služby individuální správy portfolia byly prováděny nezávisle na veškerých dalších službách za podmínek rovnocenných podmínkám stanoveným směrnicí 85/611/EHS pomocí stanovení vhodných mechanismů; a
— 
investiční společnost vykonává svá hlasovací práva nezávisle na mateřském podniku.

Články 9 a 10 se však použijí v případě, že mateřský podnik nebo jiný ovládaný podnik mateřského podniku investoval do účastí spravovaných touto investiční společností a investiční společnost nemá právo vykonávat hlasovací práva spojená s těmito účastmi a může tato hlasovací práva vykonávat pouze podle přímých nebo nepřímých příkazů mateřského nebo jiného ovládaného podniku mateřského podniku.

6.  
Po obdržení oznámení podle odstavce 1, nejpozději však tři obchodní dny poté, emitent zveřejní veškeré údaje uvedené v tomto oznámení.
7.  
Domovský členský stát může emitenty vyjmout z povinnosti podle odstavce 6, pokud informace obsažené v oznámení zveřejní jeho příslušný orgán za podmínek stanovených v článku 21, po obdržení oznámení podle odstavce 1, nejpozději však tři obchodní dny poté.

▼M3

8.  

Za účelem zohlednění technického vývoje na finančních trzích a upřesnění požadavků stanovených v odstavcích 1, 2, 4, 5 a 6 tohoto článku přijme Komise v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b opatření:

▼M3 —————

▼B

b) 

k určení kalendáře „obchodních dnů“ pro všechny členské státy;

c) 

ke stanovení toho, ve kterých případech akcionář nebo fyzická či právnická osoba uvedená v článku 10 nebo oba tyto subjekty provádějí nutné oznámení emitentovi;

d) 

k vyjasnění okolností, za kterých akcionář nebo fyzická či právnická osoba uvedená v článku 10 měli zjistit nabytí nebo pozbytí;

e) 

k vyjasnění podmínek nezávislosti, které budou plnit správcovské společnosti a jejich mateřské podniky nebo investiční společnosti a jejich mateřské podniky k tomu, aby mohly využít výjimky podle odstavců 4 a 5.

▼M3 —————

▼M3

9.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek podmínky uplatňování tohoto článku a zohlednění technického vývoje na finančních trzích může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ( 15 ) vypracovat návrhy prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy, které se použijí pro oznamování požadovaných informací emitentovi podle odstavce 1 nebo při podávání informací podle čl. 19 odst. 3.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 13

▼M4

1.  

Požadavky na oznámení stanovené v článku 9 se použijí i na fyzickou či právnickou osobu, která přímo či nepřímo drží:

a) 

finanční nástroje, které ke dni splatnosti na základě formální dohody bezpodmínečně opravňují držitele nabýt již vydané akcie, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, emitenta, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nebo držiteli umožňují rozhodnout o uplatnění tohoto oprávnění podle vlastního uvážení;

b) 

finanční nástroje, které nejsou zahrnuty do písmene a), avšak jsou přiřazeny k akciím stanoveným v uvedeném písmenu, a které mají ekonomický účinek podobný jako v případě finančních nástrojů stanovených v uvedeném písmenu, bez ohledu na skutečnost, zda zakládají nárok na vypořádání fyzicky, či nikoli.

Požadované oznámení zahrnuje rozpis podle druhů držených finančních nástrojů podle písmene a) prvního pododstavce a držených finančních nástrojů podle písmene b) uvedeného pododstavce s rozlišením mezi finančními nástroji, které opravňují k vypořádání fyzicky a finančními nástroji, které opravňují vypořádání v hotovosti.

▼M4

1a.  
Počet hlasovacích práv se vypočítá s ohledem na celkovou jmenovitou hodnotu akcií, které jsou podkladovou hodnotou daného finančního nástroje, kromě případů, kdy finanční nástroj umožňuje výlučně vypořádání v hotovosti, a to tak, že se počet hlasovacích práv vypočítá na základě zohlednění hodnoty delta vynásobením jmenovité hodnoty podkladových akcií hodnotou delta tohoto nástroje. Za tímto účelem držitel provede souhrn veškerých finančních nástrojů vztahujících se k témuž podkladovému emitentovi a oznámí je. Při výpočtu hlasovacích práv se vezmou v úvahu pouze dlouhé pozice. Dlouhé pozice se vzájemně nezapočítávají s krátkými pozicemi vztahujícími se k témuž podkladovému emitentovi.

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracuje návrhy regulačních technických norem k upřesnění:

a) 

metody výpočtu počtu hlasovacích práv podle prvního pododstavce v případě finančních nástrojů vztahujících se ke koši akcií nebo k indexu, a

b) 

metody stanovení hodnoty delta za účelem výpočtu hlasovacích práv týkajících se finančních nástrojů, které umožňují výlučně vypořádání v hotovosti, v souladu s požadavkem v prvním pododstavci.

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do 27. listopadu 2014.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené ve druhém pododstavci tohoto odstavce postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

1b.  

Pro účely odstavce 1 se za finanční nástroje považují níže uvedené nástroje, pokud splňují kteroukoli z podmínek uvedených odst. 1 prvním pododstavci písm. a) nebo b).

a) 

převoditelné cenné papíry;

b) 

opce;

c) 

futures;

d) 

swapy;

e) 

dohody o budoucích úrokových sazbách;

f) 

finanční rozdílové smlouvy a

g) 

jakékoli jiné smlouvy nebo dohody s podobnými ekonomickými účinky, které mohou být vypořádány fyzicky nebo v hotovosti.

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracuje a pravidelně aktualizuje orientační seznam finančních nástrojů, na něž se vztahují požadavky na oznamování podle odstavce 1, s ohledem na technický vývoj na finančních trzích.

▼M4

2.  
Komise je zmocněna k tomu, aby prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a s výhradou podmínek stanovených v článcích 27a a 27b přijala opatření za účelem upřesnění obsahu oznámení, které má být provedeno, lhůty pro oznamování a adresáta oznámení podle odstavce 1.

▼M3

3.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování odstavce 1 tohoto článku a zohlednění technického vývoje na finančních trzích, může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy, které se použijí pro oznamování požadovaných informací emitentovi podle odstavce 1 tohoto článku nebo při podávání informací podle čl. 19 odst. 3.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼M4

4.  
Výjimky stanovené v čl. 9 odst. 4, 5 a 6 a v čl. 12 odst. 3, 4 a 5 se obdobně použijí na požadavky na oznamování podle tohoto článku.

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracuje návrhy regulačních technických norem k upřesnění případů, kdy se výjimky uvedené v prvním pododstavci vztahují na finanční nástroje držené fyzickou osobou nebo právnickou osobou plnící pokyny klientů nebo reagující na požadavky klientů na obchodování na jiném základě než na vlastní účet nebo zajišťující pozice vyplývající z takových obchodů.

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do 27. listopadu 2014.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené ve druhém pododstavci tohoto odstavce postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 13a

Souhrn

1.  
Požadavky na oznamování stanovené v článcích 9, 10 a 13 se vztahují rovněž na fyzickou či právnickou osobu, pokud souhrn počtu hlasovacích práv držených přímo či nepřímo touto osobou podle článků 9 a 10 a počtu hlasovacích práv vztahujících se k finančním nástrojům drženým přímo či nepřímo podle článku 13 dosáhne prahových hodnot stanovených v čl. 9 odst. 1 nebo tyto hodnoty překročí či pod ně klesne.

Oznámení podle prvního pododstavce tohoto odstavce zahrnuje rozpis podle počtu hlasovacích práv spojených s akciemi drženými podle článků 9 a 10 a hlasovacích práv vztahujících se k finančním nástrojům ve smyslu článku 13.

2.  
Hlasovací práva vztahující se k finančním nástrojům, která již byla oznámena podle článku 13, se oznámí znovu, pokud fyzická či právnická osoba nabyla podkladové akcie a toto nabytí má za následek, že celkový počet hlasovacích práv spojených s akciemi vydanými stejným emitentem dosáhne prahových hodnot stanovených v čl. 9 odst. 1 či je překročí.

▼B

Článek 14

1.  
Pokud emitent akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu nabude nebo pozbude vlastní akcie sám nebo prostřednictvím osoby, která jedná vlastním jménem, ale v zastoupení emitenta, domovský členský stát zajistí, aby emitent zveřejnil podíl těchto akcií co nejdříve, nejpozději však čtyři obchodní dny po tomto nabytí nebo pozbytí, pokud tento podíl dosáhne, přesáhne nebo klesne pod prahové hodnoty 5 % nebo 10 % hlasovacích práv. Podíl se vypočítá na základě celkového počtu akcií, s nimiž jsou hlasovací práva spojena.

▼M3

2.  
Za účelem zohlednění technického vývoje na finančních trzích a upřesnění požadavků stanovených v odstavci 1 přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b příslušná opatření.

▼B

Článek 15

Pro účely výpočtu prahových hodnot podle článku 9 domovský členský stát požaduje, aby emitent zveřejnil alespoň celkový počet hlasovacích práv a výši kapitálu na konci každého kalendářního měsíce, během něhož dojde ke zvýšení nebo snížení tohoto celkového počtu.

Článek 16

Doplňující informace

1.  
Emitent akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu bez prodlení zveřejní jakoukoli změnu práv spojených s různými třídami akcií, včetně změn práv spojených s derivátovými cennými papíry, které vydává emitent sám a které umožňují přístup k akciím tohoto emitenta.
2.  
Emitent jiných cenných papírů než akcií, přijatých k obchodování na regulovaném trhu bez prodlení zveřejní jakékoli změny práv držitelů jiných cenných papírů než akcií, včetně změn podmínek těchto cenných papírů, které by mohly tato práva nepřímo ovlivnit, vyplývajících zejména ze změny úvěrových podmínek nebo úrokových sazeb.

▼M4 —————

▼BODDÍL II

Informace pro držitele cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu

Článek 17

Informační požadavky na emitenty, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

1.  
Emitent akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu zajistí rovné zacházení se všemi držiteli akcií, kteří jsou ve stejném postavení.
2.  

Emitent zajistí, aby veškeré prostředky a informace nutné k tomu, aby držitelům akcií byl umožněn výkon jejich práv, byly k dispozici v domovském členském státě a aby byla zachována celistvost údajů. Akcionářům nebude bráněno ve výkonu jejich práv zástupcem na základě plné moci, při dodržení právních předpisů země, ve které je emitent zapsán v obchodním rejstříku. Emitent zejména:

a) 

poskytne informace o místě, času a programu schůzí, celkovém počtu akcií a hlasovacích práv a o právech držitelů účastnit se schůzí;

b) 

dá k dispozici formulář plné moci v písemné případně elektronické podobě pro každou osobu oprávněnou hlasovat na schůzi akcionářů, spolu s oznámením o schůzi nebo na požádání po oznámení schůze;

c) 

určí svým zástupcem finanční instituci, jejímž prostřednictvím mohou akcionáři vykonávat svá finanční práva; a

d) 

zveřejní oznámení nebo rozešle oběžníky týkající se rozdělení a plateb dividend a emisí nových akcií včetně informací o všech úpravách ohledně rozdělení, upisování, rušení nebo konverze.

3.  

Pro předávání informací akcionářům domovský členský stát umožní emitentům, aby používali elektronické prostředky za předpokladu, že toto rozhodnutí bude přijato na valné hromadě a splní alespoň tyto podmínky:

a) 

použití elektronických prostředků nijak nezávisí na umístění sídla nebo bydliště akcionáře nebo v případech uvedených v čl. 10 písm. a) až h) fyzických či právnických osob;

b) 

budou zavedena identifikační opatření, aby akcionáři nebo fyzické či právnické osoby oprávněné vykonávat hlasovací práva nebo řídit jejich výkon, byli účinně informováni;

c) 

akcionáři nebo v případech uvedených v čl. 10 písm. a) až e) fyzické či právnické osoby oprávněné nabývat, zcizovat nebo vykonávat hlasovací práva, budou písemně kontaktováni ve věci vyžádání jejich souhlasu k použití elektronických prostředků pro předávání informací, a pokud v přiměřené lhůtě nepodají námitku, bude se jejich souhlas považovat za vydaný. Budou si moci kdykoli v budoucnu vyžádat předávání těchto informací písemnou cestou; a

d) 

rozdělení nákladů spjatých s předáváním těchto informací elektronickými prostředky určí emitent v souladu se zásadou rovného zacházení stanovenou v odstavci 1.

▼M3

4.  
Za účelem zohlednění technického vývoje na finančních trzích a vývoje informačních a komunikačních technologií a upřesnění požadavků stanovených v odstavcích 1, 2 a 3 přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b příslušná opatření. Komise zejména stanoví druhy finančních institucí, jejichž prostřednictvím může akcionář vykonávat finanční práva podle odst. 2 písm. c).

▼B

Článek 18

Informační požadavky na emitenty, jejichž dluhové cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

1.  
Emitent dluhových cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu zajistí rovné zacházení se všemi držiteli dluhových cenných papírů téže emise, pokud jde o všechna práva spojená s těmito dluhovými cennými papíry.
2.  

Emitent zajistí, aby veškeré prostředky a informace nutné k tomu, aby držitelům dluhových cenných papírů umožnily výkon jejich práv, byly veřejně k dispozici v domovském členském státě a aby byla zachována celistvost údajů. Držitelům dluhových cenných papírů nebude bráněno ve výkonu jejich práv zástupcem na základě plné moci, při dodržení právních předpisů země, ve které je emitent zapsán v obchodním rejstříku. Emitent zejména:

a) 

zveřejní oznámení nebo rozešle oběžníky týkající se místa, času a programu schůzí držitelů dluhových cenných papírů, výplaty úroků, výkonu práv konverze, výměny, upisování nebo zrušení a splacení, jakož i práv těchto držitelů na účast v nich;

b) 

dá k dispozici formulář plné moci v písemné případně elektronické podobě pro každou osobu oprávněnou hlasovat na schůzi držitelů dluhových cenných papírů, spolu s oznámením o schůzi nebo na požádání po oznámení schůze; a

c) 

určí svým zástupcem finanční instituci, jejímž prostřednictvím mohou držitelé dluhových cenných papírů vykonávat svá finanční práva.

▼M2

3.  
Pokud mají být na schůzi pozváni pouze držitelé dluhových cenných papírů o jednotkové jmenovité hodnotě nejméně 100 000  EUR nebo v případě dluhových cenných papírů denominovaných v jiné měně než euro o jednotkové jmenovité hodnotě rovnocenné 100 000  EUR k datu emise, může emitent zvolit za místo konání kterýkoli členský stát za předpokladu, že v tomto členském státě jsou dostupné všechny prostředky a informace nezbytné k tomu, aby tito držitelé mohli vykonávat svá práva.

Volba uvedená v prvním pododstavci se vztahuje rovněž na držitele dluhových cenných papírů o jednotkové jmenovité hodnotě nejméně 50 000  EUR nebo v případě dluhových cenných papírů denominovaných v jiné měně než euro o jednotkové jmenovité hodnotě rovnocenné alespoň 50 000  EUR k datu emise, které již byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Unie před 31. prosincem 2010, dokud jsou tyto dluhové cenné papíry v oběhu, za předpokladu, že v členském státě zvoleném emitentem jsou dostupné všechny prostředky a informace nezbytné k tomu, aby tito držitelé mohli vykonávat svá práva.

▼B

4.  

Pro předávání informací držitelům dluhových cenných papírů domovský členský stát nebo členský stát zvolený emitentem podle odstavce 3 umožní emitentům, aby používali elektronické prostředky za předpokladu, že toto rozhodnutí bude přijato na valné hromadě a splní alespoň tyto podmínky:

a) 

použití elektronických prostředků nijak nezávisí na umístění sídla nebo bydliště držitele dluhových cenných papírů nebo zmocněnce, který tohoto držitele zastupuje;

b) 

budou zavedena identifikační opatření, aby držitelé dluhových cenných papírů byli účinně informováni;

c) 

držitelé dluhových cenných papírů budou písemně kontaktováni ve věci vyžádání jejich souhlasu k použití elektronických prostředků pro předávání informací, a pokud v přiměřené lhůtě nepodají námitku, bude se jejich souhlas považovat za vydaný. Budou si moci kdykoli v budoucnu vyžádat předávání těchto informací písemnou cestou; a

d) 

rozdělení nákladů spjatých s předáváním těchto informací elektronickými prostředky určí emitent v souladu se zásadou rovného zacházení stanovenou v odstavci 1.

▼M3

5.  
Za účelem zohlednění technického vývoje na finančních trzích a vývoje informačních a komunikačních technologií a upřesnění požadavků stanovených v odstavcích 1 až 4 přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b příslušná opatření. Komise zejména stanoví druhy finančních institucí, jejichž prostřednictvím může držitel dluhového cenného papíru vykonávat finanční práva stanovená v odst. 2 písm. c).

▼BKAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

Článek 19

Kontrola domovského členského státu

1.  
Kdykoli emitent nebo osoba, která bez souhlasu emitenta požádala o přijetí svých cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, zveřejní regulované informace, podá tyto informace ve stejný okamžik i u příslušného orgánu svého domovského členského státu. Tento příslušný orgán se může rozhodnout, že zveřejní tyto podané informace na své internetové stránce.

▼M4 —————

▼B

2.  
Domovský členský stát může emitenta osvobodit od povinnosti podle odstavce 1 ve věci informací zveřejňovaných v souladu s článkem 6 směrnice 2003/6/ES nebo čl. 12 odst. 6 této směrnice.
3.  
Informace, které mají být oznámeny emitentovi v souladu s články 9, 10, 12 a 13, budou současně podány u příslušného orgánu domovského členského státu.

▼M3

4.  

Za účelem upřesnění požadavků stanovených v odstavcích 1, 2 a 3 přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b příslušná opatření.

Komise zejména stanoví postup, kterým emitent, držitel akcií či jiných finančních nástrojů nebo osoba či subjekt uvedení v článku 10 musí podat informace u příslušného orgánu domovského členského státu podle odstavce 1 nebo 3, aby bylo možné podání elektronickými prostředky v domovském členském státě.

▼B

Článek 20

Jazyky

1.  
Pokud jsou cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu pouze v domovském členském státě, zveřejňují se regulované informace v jazyce akceptovaném příslušným orgánem domovského členského státu.
2.  

Pokud jsou cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu v domovském členském státě i v jednom nebo více hostitelských členských státech, zveřejňují se regulované informace:

a) 

v jazyce akceptovaném příslušným orgánem domovského členského státu; a

b) 

podle rozhodnutí emitenta, buď v jazyce akceptovaném příslušnými orgány těchto hostitelských členských států nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

3.  
Pokud jsou cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu v jednom nebo více hostitelských členských státech, ale nikoli v domovském členském státě, zveřejňují se regulované informace podle rozhodnutí emitenta buď v jazyce akceptovaném příslušnými orgány těchto hostitelských členských států nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

Kromě toho může domovský členský stát ve svých právních či správních předpisech stanovit, že regulované informace se podle rozhodnutí emitenta zveřejňují buď v jazyce akceptovaném jeho příslušným orgánem nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

4.  
Pokud jsou cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, zavazují povinnosti podle odstavců 1, 2 a 3 nikoli emitenta, ale osobu, která bez souhlasu emitenta požádala o toto přijetí.
5.  
Členské státy umožní akcionářům a fyzické či právnické osobě podle článků 9, 10 a 13 poskytovat informace emitentovi podle této směrnice pouze v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí. Pokud emitent obdrží takové oznámení, členské státy nesmí od emitenta vyžadovat, aby zajistil překlad do jazyka akceptovaného příslušnými orgány.

▼M2

6.  
Odchylně od odstavců 1 až 4, pokud jsou cenné papíry o jednotkové jmenovité hodnotě nejméně 100 000  EUR nebo v případě dluhových cenných papírů denominovaných v jiné měně než euro o jednotkové jmenovité hodnotě rovnocenné 100 000  EUR k datu emise přijaty k obchodování na regulovaném trhu v jednom nebo více členských státech, zveřejňují se regulované informace podle rozhodnutí emitenta nebo osoby, která bez souhlasu emitenta o toto přijetí požádala, buď v jazyce přijímaném příslušnými orgány domovského členského státu a hostitelských členských států, nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

Odchylná úprava uvedená v prvním pododstavci se rovněž vztahuje na dluhové cenné papíry o jednotkové jmenovité hodnotě nejméně 50 000  EUR nebo v případě dluhových cenných papírů denominovaných v jiné měně než euro o jednotkové jmenovité hodnotě rovnocenné alespoň 50 000  EUR k datu emise, které již byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu jednoho či více členských států před 31. prosincem 2010, dokud jsou tyto dluhové cenné papíry v oběhu.

▼B

7.  
Pokud je k soudu či tribunálu členského státu podána žaloba na obsah regulovaných informací, bude o povinnosti zaplatit náklady spojené s překladem těchto informací pro účely řízení rozhodnuto podle právních předpisů daného členského státu.

Článek 21

Přístup k regulovaným informacím

1.  
Domovský členský stát zajistí, aby emitent nebo osoba, která o přijetí k obchodování na regulovaném trhu požádala bez souhlasu emitenta, zveřejnili regulované informace způsobem, který zajistí rychlý a nediskriminační přístup k těmto informacím a dá je k dispozici úředně určenému mechanismu uvedenému v odstavci 2. Emitent nebo osoba, která o přijetí k obchodování na regulovaném trhu požádala bez souhlasu emitenta, nesmí účtovat investorům žádné poplatky za poskytnutí informací. Domovský členský stát vyžaduje, aby emitent používal taková média, na která lze přiměřeně spoléhat při účinném šíření informací k veřejnosti v celém Společenství. Domovský členský stát nesmí uložit povinnost používat pouze ta média, jejichž provozovatelé jsou usazeni na jeho území.
2.  
Domovský členský stát zajistí, aby existoval nejméně jeden úředně určený mechanismus centrálního ukládání regulovaných informací. Tyto mechanismy by měly splňovat minimální standardy bezpečnosti, jistoty ohledně zdroje informací, časového záznamu a snadného přístupu ze strany konečných uživatelů a budou sladěny s postupem podání podle čl. 19 odst. 1.
3.  
Pokud jsou cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu pouze v jednom hostitelském členském státě a nikoli v domovském členském státě, hostitelský členský stát zajistí zveřejnění regulovaných informací v souladu s požadavky uvedenými v odstavci 1.

▼M4

4.  

Komise je zmocněna přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a s výhradou podmínek stanovených v článcích 27a a 27b opatření k stanovení:

a) 

minimálních norem pro šíření regulovaných informací podle odstavce 1;

b) 

minimálních norem pro mechanismus centrálního ukládání podle odstavce 2;

c) 

pravidel k zajištění interoperability informačních a komunikačních technologií používaných mechanismy uvedenými v odstavci 2 a k přístupu k regulovaným informacím na úrovni Unie podle uvedeného odstavce.

Komise může rovněž stanovit a aktualizovat seznam médií pro šíření informací veřejnosti.

▼M4

Článek 21a

Evropské elektronické místo přístupu

1.  
Do dne 1. ledna 2018 vznikne internetový portál sloužící jako evropské elektronické místo přístupu k informacím („přístupové místo“). Toto přístupové místo vytvoří a provozuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).
2.  

Systém vzájemného propojení mezi úředně určenými mechanismy je tvořen:

— 
mechanismy uvedenými v čl. 21 odst. 2,
— 
portálem sloužícím jako evropské elektronické místo přístupu k informacím.
3.  
Členské státy zajistí přístup ke svým mechanismům centrálního ukládání prostřednictvím přístupového místa.

▼M4

Článek 22

Přístup k regulovaným informacím na úrovni Unie

1.  

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracuje návrhy regulačních technických norem, které stanoví technické požadavky na přístup k regulovaným informacím na úrovni Unie, s cílem upřesnit:

a) 

technické požadavky na komunikační technologie používané mechanismy uvedenými v čl. 21 odst. 2;

b) 

technické požadavky na provoz ústředního přístupového místa pro vyhledávání regulovaných informací na úrovni Unie;

c) 

technické požadavky na používání jedinečného identifikátoru pro každého emitenta ze strany mechanismů uvedených v čl. 21 odst. 2;

d) 

společný formát pro sdělování regulovaných informací mechanismy uvedenými v čl. 21 odst. 2;

e) 

společnou klasifikaci regulovaných informací mechanismy uvedenými v čl. 21 odst. 2 a společný seznam druhů regulovaných informací.

2.  
Při vypracovávání návrhů regulačních technických norem Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zohlední technické požadavky na systém propojení obchodních rejstříků zřízený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU ( 16 ).

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do 27. listopadu 2015.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 23

Třetí země

▼M3

1.  

Pokud se sídlo emitenta nachází ve třetí zemi, může příslušný orgán domovského členského státu osvobodit emitenta od povinností podle článků 4 až 7, čl. 12 odst. 6 a článků 14, 15 a 16 až 18 za předpokladu, že právní předpisy dané třetí země stanoví rovnocenné požadavky nebo takový emitent splní požadavky právních předpisů třetí země, které příslušný orgán domovského členského státu považuje za rovnocenné.

Příslušný orgán poté informuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) o udělené výjimce.

▼M4

Informace, pro které platí požadavky stanovené ve třetí zemi, se předloží v souladu s článkem 19 a zveřejní v souladu s články 20 a 21.

▼B

2.  
Odchylně od odstavce 1 bude emitent, jehož sídlo je ve třetí zemi, osvobozen od vypracování své účetní závěrky v souladu s článkem 4 nebo článkem 5 před účetním obdobím začínajícím dne 1. ledna 2007 nebo později, pokud tento emitent vypracuje svou účetní závěrku v souladu s mezinárodně uznávanými standardy uvedenými v článku 9 nařízení (ES) č. 1606/2002.
3.  
Příslušný orgán domovského členského státu zajistí, aby informace zveřejněné ve třetí zemi, které by mohly být významné pro veřejnost ve Společenství, byly zveřejněny v souladu s články 20 a 21, i pokud tyto informace nejsou regulovanými informacemi ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. k).

▼M3

4.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování odstavce 1 přijme Komise postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2 prováděcí opatření, jimiž stanoví:

i) 

mechanismus zajišťující rovnocennost požadavků na informace podle této směrnice, včetně účetní závěrky, a informací, vyžadovaných podle právních a správních předpisů třetí země;

ii) 

že třetí země, ve které je emitent registrován, na základě svých právních a správních předpisů nebo praxe a postupů založených na mezinárodních standardech stanovených mezinárodními organizacemi, zajišťuje rovnocennost požadavků na informace stanovených v této směrnici.

V souvislosti s prvním pododstavcem bodem ii) rovněž Komise přijímá prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b opatření týkající se hodnocení standardů platných pro emitenty z více než jedné země.

▼M6

Komise postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2 této směrnice přijme nutná rozhodnutí o rovnocennosti účetních standardů, za podmínek stanovených v čl. 30 odst. 3 této směrnice, a o rovnocennosti standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti podle článku 29b směrnice 2013/34/EU užívaných emitenty ze třetí země. Pokud Komise rozhodne, že účetní standardy třetí země nebo její standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti nejsou rovnocenné, může dotčeným emitentům povolit, aby po vhodné přechodné období tyto standardy nadále používali.

V souvislosti s třetím pododstavcem tohoto odstavce Komise rovněž přijímá prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b opatření, jejichž cílem je stanovení obecných kritérií rovnocennosti pro účetní standardy a standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti platné pro emitenty z více než jedné země.

▼M6

Kritéria, která Komise použije při posuzování rovnocennosti standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti používaných emitenty ze třetích zemí uvedenými ve třetím pododstavci, zajistí alespoň:

a) 

aby standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti od podniků vyžadovaly zveřejnění informací o environmentálních a sociálních faktorech a faktorech týkajících se oblasti správy a řízení;

b) 

aby standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti od podniků vyžadovaly zveřejnění informací nezbytných k pochopení jejich dopadů na otázky udržitelnosti a informace nezbytné k pochopení toho, jak otázky udržitelnosti ovlivňují jejich vývoj, výkonnost a postavení.

▼M3

5.  
Za účelem upřesnění požadavků stanovených v odstavci 2 může Komise přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b opatření, jimiž stanoví druh informací zveřejňovaných ve třetí zemi, který je důležitý pro veřejnost v Unii.

▼B

6.  
Podniky se sídlem ve třetí zemi, které by vyžadovaly povolení v souladu s čl. 5 odst. 1 směrnice 85/611/EHS nebo ohledně správy portfolia podle přílohy I oddílu A bodu 4 směrnice 2004/39/ES, pokud by měly své sídlo nebo (pouze v případě investiční společnosti) své ústředí ve Společenství, jsou rovněž vyňaty ze sčítání svých účastí s účastmi svého mateřského podniku podle požadavků stanovených v čl. 12 odst. 4 a 5, pokud splní rovnocenné podmínky nezávislosti jako správcovské společnosti nebo investiční společnosti.
7.  
Aby vzala v úvahu technický vývoj na finančních trzích a zajistila jednotné uplatňování odstavce 6, přijme Komise postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2 prováděcí opatření, která stanoví, že na základě svých právních a správních předpisů zajišťuje třetí země rovnocennost požadavků na nezávislost stanovených v této směrnici a jejích prováděcích opatřeních.

▼M3

Komise rovněž přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b opatření na zavedení obecných kritérií pro posouzení rovnocennosti pro účely prvního pododstavce.

▼M3

8.  
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) je nápomocen Komisi při provádění úkolů podle tohoto článku v souladu s článkem 33 nařízení (EU) č. 1095/2010.

▼BKAPITOLA V

PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY

Článek 24

Příslušné orgány a jejich pravomoci

▼M3

1.  
Každý členský stát určí ústřední orgán uvedený v čl. 21 odst. 1 směrnice 2003/71/ES jako příslušný ústřední správní orgán, který plní povinnosti stanovené v této směrnici a zajišťuje uplatňování ustanovení přijatých podle této směrnice. Členské státy o tom odpovídajícím způsobem uvědomí Komisi a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).

▼B

Pro účely odst. 4 písm. h) však členské státy mohou určit jiný příslušný orgán než příslušný ústřední orgán uvedený v prvním pododstavci.

2.  
Členské státy mohou svému příslušnému ústřednímu orgánu povolit delegování úkolů. Vyjma úkolů uvedených v odst. 4 písm. h) bude jakékoli delegování úkolů týkajících se povinností stanovených v této směrnici a v jejích prováděcích opatřeních přezkoumáno pět let po vstupu této směrnice v platnost a skončí osm let po vstupu této směrnice v platnost. Jakékoli delegování úkolů bude provedeno specifickým způsobem s uvedením úkolů, které mají být provedeny a podmínek, za kterých mají být plněny.

Tyto podmínky zahrnují doložku zavazující dotčený subjekt k tomu, aby byl organizován tak, aby se předešlo konfliktu zájmů a aby údaje získané při plnění delegovaných úkolů nebyly zneužity nebo v rozporu s hospodářskou soutěží. V každém případě konečná odpovědnost za dohled nad plněním ustanovení této směrnice a prováděcích opatření podle ní přijatých spočívá na příslušném orgánu určeném v souladu s odstavcem 1.

▼M3

3.  
Členské státy uvědomí Komisi, Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) v souladu s čl. 28 odst. 4 nařízení (EU) č. 1095/2010 a příslušné orgány jiných členských států o jakékoli přijaté úpravě týkající se přenesení úkolů, včetně přesných podmínek upravujících toto přenesení.

▼B

4.  

Každý příslušný orgán má všechny pravomoci nutné k plnění svých funkcí. Je přinejmenším oprávněn:

a) 

požadovat, aby auditoři, emitenti, držitelé akcií či jiných finančních nástrojů nebo osoby uvedené v článku 10 nebo článku 13 a osoby, které je ovládají nebo jsou jimi ovládány, poskytovali informace a dokumenty;

b) 

požadovat, aby emitent zveřejnil informace vyžadované podle písmene a) způsobem a ve lhůtě, které orgán považuje za nezbytné. Může tyto informace zveřejnit ze svého podnětu v případě, že emitent nebo osoby, které jej ovládají nebo jsou jím ovládány, tak neučiní a po vyslechnutí emitenta;

c) 

požadovat, aby manažeři emitentů a držitelů akcií či jiných finančních nástrojů nebo osob uvedených v článcích 10 nebo 13, oznámili informace požadované podle této směrnice nebo podle vnitrostátních právních předpisů přijatých podle této směrnice a případně poskytli další informace a dokumenty;

d) 

pozastavit nebo žádat příslušný regulovaný trh, aby pozastavil obchodování s cennými papíry na dobu nejvýše deseti po sobě následujících dnů, pokud má dostatečné důvody k podezření, že emitent porušil ustanovení této směrnice nebo vnitrostátních právních předpisů přijatých podle této směrnice;

e) 

zakázat obchodování na regulovaném trhu pokud zjistí, že ustanovení této směrnice nebo vnitrostátního právního předpisu přijatého podle této směrnice byla porušena nebo pokud má dostatečné důvody k podezření na takové porušení;

f) 

sledovat, zda emitent zveřejňuje včas informace s cílem zajistit účinný a rovný přístup veřejnosti ve všech členských státech, ve kterých jsou cenné papíry obchodovány, a přijmout vhodná opatření, pokud tomu tak není;

g) 

zveřejnit skutečnost, že emitent nebo držitel akcií či jiných finančních nástrojů nebo osoba uvedená v článku 10 nebo článku 13 neplní své povinnosti;

h) 

šetřit, zda informace uvedené v této směrnici jsou vypracovány v souladu s příslušným rámcem výkaznictví a přijmout odpovídající opatření v případě zjištěných protiprávních jednání; a

i) 

provádět kontroly na místě na svém území v souladu s vnitrostátními právními předpisy, aby ověřil, zda jsou dodržována ustanovení této směrnice a jejích prováděcích opatření. Pokud to vnitrostátní právní předpisy vyžadují, může (mohou) příslušný orgán (příslušné orgány) této pravomoci využít tím, že se obrátí na příslušný soudní orgán, nebo ve spolupráci s jinými orgány.

▼M4

4a.  
Aniž je dotčen odstavec 4, mají příslušné orgány veškeré vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné k výkonu jejich funkcí. Výkon těchto pravomocí probíhá v souladu s vnitrostátním právem.
4b.  

Příslušné orgány vykonávají své sankční pravomoci v souladu s touto směrnicí a vnitrostátním právem kterýmkoli z níže uvedených způsobů:

— 
přímo,
— 
ve spolupráci s jinými orgány,
— 
na svou odpovědnost přenesením pravomocí na takové orgány,
— 
podáním žádosti u příslušných soudních orgánů.

▼B

5.  
Odstavce 1 až 4 nemají vliv na možnost členského státu stanovit zvláštní právní a správní předpisy pro zámořská evropská území, za jejichž vnější vztahy daný členský stát odpovídá.
6.  
Pokud auditoři sdělí příslušným orgánům skutečnost nebo rozhodnutí týkající se žádostí, které příslušný orgán vznesl podle odst. 4 písm. a), nejedná se o porušení žádného zákazu zveřejňování informací uloženého smlouvou nebo právními či správními předpisy a auditorům tím nevzniká žádná odpovědnost.

Článek 25

Úřední tajemství a spolupráce mezi členskými státy

1.  
Povinnost zachovat úřední tajemství platí pro všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušný orgán a pro subjekty, na které příslušné orgány případně delegovaly určité úkoly. Údaje, které jsou předmětem úředního tajemství, nesmějí být sděleny jiné osobě nebo orgánu, pokud tak není stanoveno právními či správními předpisy členského státu.
2.  
Příslušné orgány členských států vzájemně spolupracují, kdykoli je to nutné k plnění jejich povinností a výkonu jejich pravomocí, stanovených v této směrnici či ve vnitrostátním právním předpisu přijatém podle této směrnice. Příslušné orgány poskytují pomoc příslušným orgánům jiných členských států.

▼M4

Příslušné orgány při výkonu svých sankčních a vyšetřovacích pravomocí spolupracují, aby bylo zajištěno, že sankce nebo opatření povedou k požadovaným výsledkům, a při řešení přeshraničních případů koordinují svou činnost.

▼M3

2a.  
Příslušné orgány mohou upozornit Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) na situace, kdy byla žádost o spolupráci zamítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno. Aniž je dotčen článek 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) v těchto případech jednat v souladu s pravomocemi, které jsou mu svěřeny podle článku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.
2b.  
Příslušné orgány pro účely této směrnice spolupracují s Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy) v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010.
2c.  
Příslušné orgány neprodleně poskytnou Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své povinnosti podle této směrnice a podle nařízení (EU) č. 1095/2010, v souladu s článkem 35 uvedeného nařízení.

▼B

►M3  3.  
Odstavec 1 nebrání příslušným orgánům, aby si vyměňovaly důvěrné informace s jinými příslušnými orgány, Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy) a Evropskou radou pro systémová rizika zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika ( 17 ) nebo je těmto orgánům předávaly. ◄ Takto vyměněné informace podléhají povinnosti zachování úředního tajemství, která platí pro osoby činné nebo dříve činné u příslušných orgánů, které informace získají.

▼M3

4.  
Členské státy a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) podle článku 33 nařízení (EU) č. 1095/2010 mohou uzavírat dohody o spolupráci stanovící výměnu informací s příslušnými orgány nebo subjekty třetích zemí, kterým jejich příslušné právní předpisy povolují plnit jakýkoliv z úkolů podle této směrnice v souladu s článkem 24. V případě, že členské státy uzavřou dohody o spolupráci, uvědomí o tom Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy). Tato výměna informací podléhá zárukám úředního tajemství nejméně na úrovni uvedené v tomto článku. Cílem takové výměny informací je výkon funkce dohledu uvedených orgánů nebo subjektů. Pocházejí-li informace z jiného členského státu, nesmějí být sděleny bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je poskytly, a případně výhradně pro účely, ke kterým tyto orgány daly souhlas.

Článek 26

Bezpečnostní opatření

1.  
Jestliže příslušný orgán hostitelského členského státu zjistí, že se emitent nebo držitel akcií či jiných finančních nástrojů nebo osoba uvedená v článku 10 dopustili protiprávního činu nebo porušili své povinnosti, sdělí svá zjištění příslušnému orgánu domovského členského státu a Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy).
2.  
Pokud i přes opatření přijatá příslušným orgánem domovského členského státu nebo z důvodu toho, že se tato opatření projeví jako nedostatečná, emitent nebo držitel cenných papírů nadále porušuje příslušné právní předpisy, příslušný orgán hostitelského členského státu po informování příslušného orgánu domovského členského státu přijme v souladu s čl. 3 odst. 2 veškerá vhodná opatření k ochraně investorů a co nejdříve o tom informuje Komisi a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).

▼BKAPITOLA VI

▼M3

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ

▼B

Článek 27

Postup ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen Evropský výbor pro cenné papíry zřízený článkem 1 rozhodnutí 2001/528/ES.
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí, pokud prováděcí opatření přijatá v souladu s tímto postupem nezmění podstatná ustanovení této směrnice.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

▼M3

2a.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 5 odst. 6, čl. 9 odst. 7, čl. 12 odst. 8, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 18 odst. 5, čl. 19 odst. 4, čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 4, čl. 23 odst. 5 a čl. 23 odst. 7 je Komisi svěřena na dobu čtyř let ode dne 4. ledna 2011. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší v souladu s článkem 27a.

▼M3

2b.  
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
2c.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b.

▼M1

3.  
Do 31. prosince 2010 a poté nejméně každé tři roky provede Komise přezkum ustanovení týkajících se jejích prováděcích pravomocí a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu zabývající se fungováním těchto pravomocí. Tato zpráva posoudí zejména, zda je třeba, aby Komise navrhla změny této směrnice s cílem zajistit odpovídající rozsah prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Závěr, zda je či není nutná změna, se doloží podrobným odůvodněním. V případě potřeby se ke zprávě připojí legislativní návrh na změnu ustanovení o svěření prováděcích pravomocí Komisi.

▼M3

Článek 27a

Zrušení přenesení pravomoci

1.  
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci podle čl. 2 odst. 3, čl. 5 odst. 6, čl. 9 odst. 7, čl. 12 odst. 8, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 18 odst. 5, čl. 19 odst. 4, čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 4, čl. 23 odst. 5 a čl. 23 odst. 7 kdykoliv zrušit.
2.  
Orgán, který zahájí vnitřní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede pravomoc, jejíž přenesení by mohlo být zrušeno.
3.  
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 27b

Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1.  
Evropský parlament nebo Rada mohou vznést námitku proti aktu v přenesené pravomoci ve lhůtě tří měsíců od oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
2.  

Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 1 námitku proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem, který je v něm uveden.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím tohoto období, pokud Evropský parlament, i Rada uvědomí Komisi o svém záměru námitky nevyslovit.

3.  
Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitku ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je v souladu s článkem 296 Smlouvy o fungování Evropské unie odůvodní.▼M4

KAPITOLA VIa

SANKCE A OPATŘENÍ

▼M4

Článek 28

Správní opatření a sankce

1.  
Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů podle článku 24 a právo členských států stanovit a ukládat trestní sankce, stanoví členské státy pravidla pro správní opatření a sankce použitelné v případě porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých k provedení této směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby uvedená pravidla byla uplatňována. Tyto správní opatření a sankce jsou účinné, přiměřené a odrazující.
2.  
Aniž je dotčen článek 7, členské státy zajistí, aby v případě, že se povinnosti vztahují na právnické osoby, mohly být v případě porušení povinností uloženy sankce za podmínek stanovených ve vnitrostátním právu členům správních, řídících nebo dozorčích orgánů dotčené právnické osoby a jakékoli jiné fyzické osobě, která je podle vnitrostátního práva za porušení odpovědná.

▼M4

Článek 28a

Porušení

Článek 28b se použije alespoň na tato porušení:

a) 

emitent ve stanovené lhůtě nezveřejní informace požadované podle vnitrostátních právních předpisů přijatých za účelem provedení článků 4, 5, 6, 14 a 16;

b) 

fyzická nebo právnická osoba ve stanovené lhůtě neoznámí nabytí nebo pozbytí významné účasti podle vnitrostátních právních předpisů přijatých za účelem provedení článků 9, 10, 12, 13 a 13a.

Článek 28b

Sankční pravomoci

1.  

V případě porušení podle článku 28a mají příslušné orgány pravomoc uložit alespoň tato správní opatření a tyto sankce:

a) 

veřejné oznámení, v němž je uvedena odpovědná fyzická nebo právnická osoba a povaha daného porušení;

b) 

příkaz, aby fyzická nebo právnická osoba, která je za porušení odpovědná, od chování představujícího porušení a jeho opakování upustila;

c) 

správní peněžité sankce:

i) 

v případě právnické osoby:

— 
do výše 10 000 000  EUR nebo do 5 % celkového ročního obratu podle nejnovějších dostupných ročních účetních závěrek schválených řídícím orgánem; je-li právnická osoba mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidované účetní závěrky podle směrnice 2013/34/EU, je příslušným celkovým obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh příjmů podle příslušných účetních směrnic vyplývající z nejnovější dostupné roční konsolidované účetní závěrky schválené řídícím orgánem vrcholného mateřského podniku, nebo
— 
do výše dvojnásobku výše zisku plynoucího z porušení nebo výše ztráty, které se dotyčná osoba díky porušení vyhnula, pokud je lze zjistit,

podle toho, která hodnota je vyšší,

ii) 

v případě fyzické osoby:

— 
do výše 2 000 000  EUR, nebo
— 
do výše dvojnásobku výše zisku plynoucího z porušení nebo výše ztráty, které se dotyčná osoba díky porušení vyhnula, pokud je lze zjistit,

podle toho, která hodnota je vyšší.

V členských státech, v nichž není euro úřední měnou, se odpovídající hodnota částky ve vnitrostátní měně vypočítá s ohledem na oficiální směnný kurz ke dni vstupu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU ze dne 22. října 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování a směrnice Komise 2007/14/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES ( 18 ) v platnost.

2.  
Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů podle článku 24 a právo členských států ukládat trestní sankce, zajistí členské státy, že jejich právní a správní předpisy umožňují v případě porušení podle čl. 28a písm. b) pozastavení výkonu hlasovacích práv spojených s akciemi. Členské státy mohou stanovit, že se pozastavení hlasovacích práv má vztahovat pouze na nejzávažnější porušení.
3.  
Členské státy mohou stanovit další sankce nebo opatření a vyšší úrovně správních peněžitých sankcí, než jsou úrovně stanovené v této směrnici.

Článek 28c

Výkon sankčních pravomocí

1.  

Členské státy zajistí, aby při určování druhu a výše správních sankcí nebo opatření vzaly příslušné orgány v úvahu veškeré podstatné okolnosti, případně včetně:

a) 

závažnosti a doby trvání porušení;

b) 

stupně odpovědnosti odpovědné fyzické nebo právnické osoby;

c) 

finanční situace odpovědné fyzické nebo právnické osoby vyplývající například z celkového obratu odpovědné právnické osoby nebo z ročního příjmu odpovědné fyzické osoby;

d) 

výše zisku, kterého odpovědná fyzická nebo právnická osoba nabyla, nebo ztráty, které se vyhnula, pokud je lze stanovit;

e) 

ztrát způsobených porušením třetím stranám, pokud je lze stanovit;

f) 

míry spolupráce odpovědné fyzické nebo právnické osoby s příslušným orgánem;

g) 

předchozích porušení ze strany odpovědné fyzické nebo právnické osoby.

2.  
Zpracovávání osobních údajů shromážděných v průběhu nebo za účelem výkonu pravomocí dohledu a vyšetřovacích pravomocí podle této směrnice je prováděno v souladu se směrnicí 95/46/ES a nařízením (ES) č. 45/2001.

▼M6

Článek 28d

Pokyny orgánu ESMA

Po konzultaci s Evropskou agenturou pro životní prostředí a s Agenturou Evropské unie pro základní práva vydá orgán ESMA v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1095/2010 pokyny k dohledu příslušných vnitrostátních orgánů nad podáváním zpráv o udržitelnosti.▼M4

KAPITOLA VIb

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ

▼M4

Článek 29

Zveřejnění rozhodnutí

1.  
Členské státy stanoví, že příslušné orgány bez zbytečného odkladu zveřejní každé rozhodnutí o sankcích a opatřeních uložených za porušení této směrnice, včetně alespoň informací o druhu a povaze porušení a totožnosti fyzických nebo právnických osob, které za porušení nesou odpovědnost.

Příslušné orgány však mohou odložit zveřejnění rozhodnutí nebo mohou rozhodnutí zveřejnit anonymně způsobem, který je v souladu s vnitrostátním právem, v kterémkoli z těchto případů:

a) 

v případě, kdy při uložení sankce fyzické osobě je na základě povinného předchozího posouzení přiměřenosti zveřejnění osobních údajů shledáno, že je takové zveřejnění nepřiměřené;

b) 

v případě, že by zveřejnění vážným způsobem ohrozilo stabilitu finančního systému nebo probíhající úřední vyšetřování;

c) 

v případě, že by zveřejnění, pokud to lze zjistit, způsobilo zúčastněným institucím nebo fyzickým osobám nepřiměřenou a vážnou škodu.

2.  
Jestliže je proti rozhodnutí zveřejněnému podle odstavce 1 podáno odvolání, je příslušný orgán povinen tuto informaci buď zahrnout do zveřejnění v okamžiku tohoto zveřejnění, nebo je změnit, je-li odvolání podáno po původním zveřejnění.

▼BKAPITOLA VII

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 30

Přechodná ustanovení

1.  
Odchylně od čl. 5 odst. 3 této směrnice může domovský členský stát osvobodit od povinnosti zveřejňovat účetní závěrky podle nařízení (ES) č. 1606/2002 emitenty uvedené v článku 9 uvedeného nařízení pro účetní období začínající 1. ledna 2006 nebo později.
2.  
Bez ohledu na čl. 12 odst. 2 akcionář uvědomí emitenta nejpozději dva měsíce po datu uvedeném v čl. 31 odst. 1 o poměru hlasovacích práv a kapitálu, který drží, v souladu s články 9, 10 a 13, u emitentů k tomuto datu, pokud již nepodal oznámení obsahující rovnocenné informace před tímto datem.

Bez ohledu na čl. 12 odst. 6 emitent naopak zveřejní informace obdržené v těchto oznámeních nejpozději tři měsíce po datu uvedeném v čl. 31 odst. 1.

3.  

Pokud je emitent zapsán v obchodním rejstříku ve třetí zemi, může domovský členský stát tohoto emitenta osvobodit od sestavení jeho účetní závěrky v souladu s čl. 4 odst. 3 a zprávy vedení v souladu s čl. 4 odst. 5 pouze pro ty dluhové cenné papíry, které již byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu ve Společenství před 1. lednem 2005 dokud

a) 

příslušný orgán domovského členského státu nepotvrdí, že roční účetní závěrka vypracovaná emitenty ze třetí země podává pravdivý a věrný obraz o stavu aktiv a pasiv, finanční pozici a zisku nebo ztrátě emitenta;

b) 

třetí země, ve které je emitent zapsán v obchodním rejstříku, nestanoví povinné uplatnění mezinárodních účetních standardů uvedených v článku 2 nařízení (ES) č. 1606/2002; a

c) 

Komise nepřijme rozhodnutí podle čl. 23 odst. 4 bodu ii) o tom, zda existuje rovnocennost mezi výše uvedenými účetními standardy a

— 
účetními standardy stanovenými v právních a správních předpisech třetí země, ve které je emitent zapsán v obchodním rejstříku, nebo
— 
účetními standardy třetí země, které se daný emitent rozhodl dodržovat.
4.  
Domovský členský stát může od zveřejnění pololetní finanční zprávy v souladu s článkem 5 na 10 let po 1. lednu 2005 osvobodit emitenty pouze pro ty dluhové cenné papíry, které již byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu ve Společenství před 1. lednem 2005 za předpokladu že se domovský členský stát rozhodl při přijetí těchto dluhových cenných papírů umožnit jejich emitentům, aby využili ustanovení článku 27 směrnice 2001/34/ES.

Článek 31

Provedení

1.  
Členské státy přijmou předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 20. ledna 2007. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

▼M4

2.  
Pokud členské státy přijmou opatření podle čl. 3 odst. 1, čl. 8 odst. 2 nebo 3 nebo článku 30, neprodleně tato opatření sdělí Komisi a ostatním členským státům.

▼B

Článek 32

Změny

S účinkem ode dne uvedeného v čl. 31 odst. 1 se směrnice 2001/34/ES mění takto:

1) 

V článku 1 se zrušují písmena g) a h);

2) 

Článek 4 se zrušuje;

3) 

V článku 6 se zrušuje odstavec 2;

4) 

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  
Členské státy mohou stanovit pro emitenty cenných papírů, které jsou přijaty ke kotování, další povinnosti za předpokladu, že se tyto další povinnosti vztahují obecně na všechny emitenty nebo na jednotlivé třídy emitentů“;
5) 

Články 65 až 97 se zrušují;

6) 

Články 102 a 103 se zrušují;

7) 

V čl. 107 odst. 3 se zrušuje druhý pododstavec;

8) 

Čl. 108 odst. 2 se mění takto:

a) 

v písmeni a) se zrušují slova „informace, které mají pravidelně zveřejňovat obchodní společnosti, jejichž akcie jsou přijaty“

b) 

zrušuje se písmeno b);

c) 

v písmeni c) se zrušuje bod iii);

d) 

zrušuje se písmeno d).

Odkazy na zrušená ustanovení se považují za odkazy na ustanovení této směrnice.

Článek 33

Přezkum

Do 30. června 2009 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice, včetně vhodnosti ukončení výjimky pro existující dluhové cenné papíry po období 10 let podle čl. 30 odst. 4 a jeho možného vlivu na evropské finanční trhy.

Článek 34

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 35

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.( 1 ) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16.

( 3 ) Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/39/ES.

( 4 ) Úř. věst. L 126, 26.5.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/69/ES (Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 44).

( 5 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

( 6 ) Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2006/96/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 81).

( 7 ) Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12.

( 8 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13).

( 9 ) Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES (Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 16).

( 10 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).

( 11 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

( 12 ) Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19.

( 13 ) Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201.

( 14 ) Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 33.

( 15 ) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

( 16 ) Úř. věst. L 156, 16.6.2012, s. 1.

( 17 ) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1. ◄

( 18 ) Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 13.

Top