EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2307

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2307 ze dne 21. října 2021, kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie (Text s významem pro EHP)

C/2021/8811

OJ L 461, 27.12.2021, p. 30–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2307/oj

27.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 461/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2307

ze dne 21. října 2021,

kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 39 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 43 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 může být produkt dovezen ze třetí země s cílem uvést ho na trh v Unii jako ekologický produkt nebo jako produkt z přechodného období. Je proto nezbytné stanovit pro některé hospodářské subjekty v Unii podrobná pravidla, která se vztahují na zásilky při jejich vstupu na území Unie a po jejich uvedení nebo jejich částí do volného oběhu v Unii. Těmito hospodářskými subjekty jsou dovozci, kteří předkládají zásilku k propuštění do volného oběhu v Unii, nebo hospodářské subjekty jednající jejich jménem, a první příjemci a příjemci, kteří přijímají zásilku nebo část zásilky.

(2)

V zájmu organizace systému úředních kontrol u zásilek, který zajistí sledovatelnost, by měl dovozce s předstihem oznámit příjezd zásilky příslušnému orgánu a svému vlastnímu kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu prostřednictvím předložení příslušných informací o potvrzení o kontrole, které jsou stanoveny v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 (2).

(3)

Kromě toho je nezbytné stanovit podrobná pravidla, pokud jde o obsah výpisu z potvrzení o kontrole, jakož i podrobná pravidla týkající se technických prostředků pro jeho vystavení.

(4)

Dovozce, první příjemce a příjemce by na žádost kontrolních orgánů nebo kontrolních subjektů měli poskytnout potvrzení o kontrole nebo výpis z potvrzení o kontrole. Je nezbytné stanovit doplňující povinnosti týkající se informací, které mají být zahrnuty dovozcem, prvním příjemcem a příjemcem do popisu ekologické produkční jednotky nebo produkční jednotky v přechodném období uvedeného v čl. 39 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení (EU) 2018/848.

(5)

S cílem zajistit náležité řešení případů nesouladu by informace o podezření na nesoulad nebo zjištěném nesouladu odhalených při ověřování zásilky příslušným orgánem členského státu měly být sdíleny mezi členskými státy a Komisí za použití informačního systému ekologického zemědělství.

(6)

Pokud jde o potvrzení o kontrole v tištěné podobě a výpis z potvrzení o kontrole v tištěné podobě, které jsou opatřeny podpisem v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306, je nezbytné stanovit přechodné požadavky pro používání tohoto potvrzení a výpisů z něj, jakož i požadavek, aby toto potvrzení i výpisy z něj doprovázely zboží do provozoven prvního příjemce a příjemce.

(7)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví pravidla pro:

a)

prohlášení a sdělení dovozců, hospodářských subjektů odpovědných za zásilky, prvních příjemců a příjemců týkající se dovozu produktů ze třetích zemí pro účely uvedení těchto produktů na trh v Unii jako ekologických produktů nebo produktů z přechodného období a

b)

oznámení příslušných orgánů členských států o podezření na nesoulad nebo zjištění nesouladu u zásilek.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

1)

„dovozcem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba se sídlem v Unii, na niž se vztahuje kontrolní systém uvedený v nařízení (EU) 2018/848 a která předkládá zásilku k propuštění do volného oběhu v Unii, a to buď sama, nebo prostřednictvím zástupce;

2)

„hospodářským subjektem odpovědným za zásilku“ pro účely čl. 6 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 (3) dovozce nebo fyzická či právnická osoba usazená v Unii, která předkládá zásilku na stanovišti hraniční kontroly jménem dovozce;

3)

„prvním příjemcem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba se sídlem v Unii, na niž se vztahuje kontrolní systém uvedený v nařízení (EU) 2018/848, jíž je zásilka dodána dovozcem po propuštění do volného oběhu a která ji přijme za účelem další přípravy a/nebo uvedení na trh;

4)

„příjemcem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba se sídlem v Unii, na niž se vztahuje kontrolní systém uvedený v nařízení (EU) 2018/848, jíž je partie získaná na základě rozdělení zásilky dodána dovozcem po propuštění do volného oběhu a která ji přijme za účelem další přípravy a/nebo uvedení na trh;

5)

„zásilkou“ rozumí zásilka vymezená v čl. 3 bodu 37 nařízení (EU) 2017/625 Evropského parlamentu a Rady (4), tj. zásilka produktů určených k uvedení na trh v Unii jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období; v případě ekologických produktů a produktů z přechodného období, které jsou osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 (5), se však zásilkou rozumí množství produktů jednoho nebo více kódů kombinované nomenklatury, na které se vztahuje totéž potvrzení o kontrole, je přepravováno stejným dopravním prostředkem a dovezeno ze stejné třetí země.

Článek 3

Oznámení o příchodu s předstihem

1.   U každé zásilky dovozce nebo případně hospodářský subjekt odpovědný za zásilku s předstihem oznámí příjezd zásilky na stanoviště hraniční kontroly nebo na místo propuštění do volného oběhu za pomoci vyplnění a předložení v elektronickém obchodním řídicím a expertním systému (TRACES), jak je uveden v čl. 2 bodě 36 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (6), příslušné části potvrzení o kontrole v souladu se vzorem a poznámkami stanovenými v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 těmto subjektům:

a)

příslušnému orgánu uvedenému v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306;

b)

kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu dovozce.

2.   Na každou zásilku, která podléhá úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly, se nad rámec požadavků na oznámení s předstihem příslušným orgánům na stanovištích hraniční kontroly, na nichž se uskutečňuje vstup zásilek, podle čl. 56 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 použije odstavec 1.

3.   Oznámení s předstihem podle odstavce 1 se podávají v souladu s minimálními časovými požadavky stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/1013 (7).

Článek 4

Potvrzení o kontrole a výpis z potvrzení o kontrole

1.   Dovozce a první příjemce vyplní potvrzení o kontrole v systému TRACES takto:

a)

v poli 23 týkajícím se zvláštních celních režimů dovozce v systému TRACES vyplní všechny informace s výjimkou informací o ověření prováděném příslušným orgánem;

b)

v poli 24 týkajícím se prvního příjemce dovozce v systému TRACES vyplní informace, pokud již tyto informace nevyplnil kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt ve třetí zemi před ověřením zásilky a podpisem potvrzení o kontrole příslušným orgánem; a

c)

pole 31 týkající se prohlášení prvního příjemce vyplní v systému TRACES první příjemce při přijetí zásilky po jejím vpuštění do volného oběhu.

2.   Pokud rozhodnutí přijaté ohledně zásilky v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 uvede, že zásilka má být propuštěna do volného oběhu, vyplní dovozce v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu číslo potvrzení o kontrole, jak je uvedeno v čl. 158 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (8).

3.   V případě rozdělení zásilky do různých partií pod dohledem celních orgánů a před jejím propuštěním do volného oběhu v souladu s čl. 6 odst. 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 dovozce vyplní a předloží výpis z potvrzení o kontrole prostřednictvím systému TRACES ohledně každé partie v souladu se vzorem a poznámkami uvedenými v příloze tohoto nařízení.

Totéž platí v případě, že je zásilka rozdělena do různých partií v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 po ověření a podpisu potvrzení o kontrole.

Pokud rozhodnutí ohledně partie zaznamenané ve výpisu z potvrzení o kontrole v souladu s čl. 6 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 uvede, že partie má být propuštěna do volného oběhu, uvede se v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu číslo výpisu z potvrzení o kontrole podle čl. 158 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013.

Příjemce při přijetí partie vyplní v systému TRACES pole 13 výpisu z potvrzení o kontrole, a potvrdí tak, zda balení nebo kontejner a případně potvrzení o kontrole při přijetí partie splňují ustanovení bodu 6 přílohy III nařízení (EU) 2018/848.

4.   Výpis z potvrzení o kontrole se vyhotovuje v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž má být partie propuštěna do volného oběhu. Členský stát může souhlasit s tím, aby byl výpis z potvrzení vyhotoven v jiném úředním jazyce Unie, a je-li to nezbytné, opatřen ověřeným překladem.

Článek 5

Účetní doklady

Na žádost příslušného orgánu, kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu dovozce první příjemce nebo příjemce poskytnou potvrzení o kontrole nebo případně výpis z potvrzení o kontrole, v němž jsou uvedeni.

Článek 6

Popis produkčních jednotek a činností

V případě, že dovozce předkládá k zásilce celní prohlášení k propuštění do volného oběhu, úplný popis ekologické produkční jednotky nebo produkční jednotky v přechodném období a činností uvedených v čl. 39 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení (EU) 2018/848 zahrnuje:

a)

provozovny;

b)

činnosti, přičemž se uvedou místa propuštění do volného oběhu v Unii;

c)

veškerá další zařízení, která dovozce zamýšlí použít k uskladnění dovezených produktů během jejich dodání prvnímu příjemci; a

d)

závazek týkající se zajištění toho, že všechna zařízení, která budou použita k uskladnění dovezených produktů, jsou předmětem kontroly, která je prováděna buď kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem, nebo, v případě, že se tato skladovací zařízení nacházejí v jiném členském státě nebo regionu, kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem uznaným pro provádění kontrol v dotyčném členském státě nebo regionu.

V případě prvního příjemce a příjemce popis zahrnuje zařízení použitá pro příjem zásilek a jejich uskladnění.

Článek 7

Oznámení o podezření na nesoulad nebo o zjištěném nesouladu

Pokud jsou během ověřování souladu zásilky podle článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 zjištěny případy podezření na nesoulad nebo případy nesouladu, dotčený členský stát neprodleně vyrozumí Komisi a ostatní členské státy používající informační systém ekologického zemědělství (OFIS) a šablonu uvedenou v oddílu 4 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/279 (9).. Komise uvědomí příslušný orgán nebo případně kontrolní orgán či kontrolní subjekt dané třetí země.

Článek 8

Přechodná opatření pro potvrzení o kontrole v tištěné podobě a výpisy z potvrzení o kontrole

1.   Potvrzení o kontrole v tištěné podobě podepsané v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 a výpis z potvrzení o kontrole v tištěné podobě podepsané v souladu s čl. 11 odst. 5 uvedeného nařízení doprovází zboží do provozoven prvního příjemce nebo příjemce.

2.   Po přijetí potvrzení o kontrole v tištěné podobě podle odstavce 1 první příjemce ověří, zda informace vykázané v tomto potvrzení odpovídají informacím vyplněným v tomto potvrzení v systému TRACES.

V případě, že informace týkající se počtu balení uvedené v poli 13 potvrzení o kontrole a informace v polích 16 a 17 tohoto potvrzení nejsou vyplněny v potvrzení o kontrole v tištěné podobě, nebo v případě, že se tyto informace liší od informací vyplněných v potvrzení v systému TRACES, vezme první příjemce v potaz informace vyplněné v potvrzení v systému TRACES.

3.   Po ověření podle odstavce 2 podepíše první příjemce potvrzení o kontrole v tištěné podobě v poli 31 a zašle toto potvrzení dovozci uvedenému v poli 12 tohoto potvrzení.

4.   Dovozce uchovává potvrzení o kontrole v tištěné podobě uvedené v odstavci 3, aby bylo k dispozici kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu po dobu alespoň dvou let.

5.   V případě výpisu z potvrzení o kontrole v tištěné podobě, jak je uvedeno v odstavci 1, příjemce při přijetí partie tento výpis z potvrzení podepíše v poli 13.

6.   Příjemce partie uchovává výpis z potvrzení o kontrole v tištěné podobě uvedené v odstavci 5, aby byl k dispozici pro kontrolní subjekty a/nebo kontrolní orgány nejméně po dobu dvou let.

7.   První příjemce nebo případně dovozce může vytvořit kopii potvrzení o kontrole v tištěné podobě, které je uvedeno v odstavci 3, pro účely informování kontrolních orgánů a kontrolních subjektů v souladu s článkem 5. Každá taková kopie nese označení „KOPIE“, které je na ní vytištěno nebo otisknuto.

8.   Příjemce nebo případně dovozce může vytvořit kopii výpisu z potvrzení o kontrole v tištěné podobě, které je uvedeno v odstavci 5, pro účely informování kontrolních orgánů a kontrolních subjektů v souladu s článkem 5. Každá taková kopie nese označení „KOPIE“, které je na ní vytištěno nebo otisknuto.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/2306 z 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených pro dovoz do Unie a pravidla pro potvrzení o kontrole (viz strana 13 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 64).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 z 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla upravující případy a podmínky, za kterých jsou ekologické produkty a produkty z přechodného období osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a místa úředních kontrol pro takové produkty, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124 (viz strana 5 v tomto čísle Úředního věstníku).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“) (Úř. věst. L 261, 14.10.2019, s. 37).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1013 ze dne 16. dubna 2019 o oznamování zásilek určitých kategorií zvířat a zboží, které vstupují do Unie, s předstihem (Úř. věst. L 165, 21.6.2019, s. 8).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/279 ze dne 22. února 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o kontroly a další opatření zajišťující sledovatelnost a soulad s pravidly pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů (Úř. věst. L 62, 23.2.2021, s. 6).


PŘÍLOHA

ČÁST I

VÝPIS č........... Z POTVRZENÍ O KONTROLE PRO DOVOZ EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ A PRODUKTŮ Z PŘECHODNÉHO OBDOBÍ DO EVROPSKÉ UNIE

1.

Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který vydal původní potvrzení o kontrole

2.

Postupy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (1):

Soulad (článek 46);

rovnocenná třetí země (článek 48);

rovnocenný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt (článek 57) nebo

rovnocennost v rámci obchodní dohody (článek 47).

3.

Referenční číslo potvrzení o kontrole

4.

Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt

5.

Dovozce

6.

Země původu

7.

Země vývozu

8.

Stanoviště hraniční kontroly/kontrolní místo/místo propuštění do volného oběhu

9.

Země určení

10.

Příjemce partie získané na základě rozdělení

11.

Popis produktů

Ekologický produkt nebo produkt z přechodného období Kódy KN Kategorie Počet balení Číslo šarže Čistá hmotnost partie a čistá hmotnost

původní zásilky

12.

Prohlášení příslušného orgánu, který podepisuje výpis z potvrzení.

Tento výpis odpovídá partii popsané výše a získané rozdělením zásilky, která je zahrnuta do originálu potvrzení o kontrole s číslem uvedeným v poli 3.

K propuštění do volného oběhu jako ekologické produkty;

K propuštění do volného oběhu jako produkty z přechodného období;

K propuštění do volného oběhu jako konvenční produkty;

Partii nelze propustit do volného oběhu.

Další informace:

Orgán a členský stát:

Datum:

Jméno a podpis zplnomocněné osoby/kvalifikovaná elektronická pečeť

 

13.

Prohlášení příjemce partie

Tímto se potvrzuje, že balení nebo kontejner a případně potvrzení o kontrole při přijetí produktů:

je v souladu s bodem 6 přílohy III nařízení (EU) 2018/848 nebo

není v souladu s bodem 6 přílohy III nařízení (EU) 2018/848.

 

Jméno a podpis zplnomocněné osoby

Datum:

 

ČÁST II

POZNÁMKY PRO VYPLNĚNÍ VZORU VÝPISU Z POTVRZENÍ O KONTROLE

Výpis č. ...:

Číslo výpisu odpovídá číslu partie získané na základě rozdělení původní zásilky.

Pole 1

:

Název, adresa a kód kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu ve třetí zemi, který vydal původní potvrzení o kontrole.

Pole 2

:

V tomto poli jsou uvedena ustanovení nařízení (EU) 2018/848, která se vztahují k vydávání a používání tohoto výpisu; uveďte příslušné ustanovení, podle něhož byla podkladová zásilka dovezena, viz Pole 2 původního potvrzení o kontrole.

Pole 3

:

Číslo potvrzení o kontrole automaticky přidělené původnímu potvrzení elektronickým obchodním řídicím a expertním systémem (TRACES).

Pole 4

:

Název, adresa a kód kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu, který je odpovědný za kontrolu hospodářského subjektu, který rozdělil zásilku.

Pole 5, 6 a 7

:

Viz příslušné údaje v původním potvrzení o kontrole.

Pole 8

:

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem TRACES stanovišti hraniční kontroly nebo jinému kontrolnímu místu než stanoviště hraniční kontroly podle čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (2) nebo případně místu propuštění do volného oběhu v Evropské unii, včetně země, kde se provádějí úřední kontroly za účelem ověření partie v souladu s čl. 6 odst. 1 a 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 (3), a pokud je rozhodnutí o kontrole zásilky zaznamenáno v poli 30.

Pole 9

:

Zemí určení se rozumí země prvního příjemce v Evropské unii.

Pole 10

:

Příjemce partie (získané po rozdělení) v Evropské unii.

Pole 11

:

Popis produktů, který zahrnuje:

údaj o tom, zda se jedná o ekologické produkty nebo produkty z přechodného období;

kód kombinované nomenklatury (KN) uvedený v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (4) pro dotyčné produkty (pokud možno osmimístný),

kategorii produktu v souladu s přílohou II prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1378 (5);

počet balení (počet beden, krabic, pytlů, džberů atd.),

čistou hmotnost vyjádřenou v příslušných jednotkách (kg čisté hmoty, litr atd.) a čistou hmotnost uvedenou v poli 13 původního potvrzení o kontrole.

Pole 12

:

Toto pole musí vyplnit příslušný orgán pro každou partii vyplývající z rozdělení podle čl. 6 odst. 6 a čl. 7 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.

Příslušný orgán musí zvolit odpovídající možnost a v případě potřeby doplnit veškeré informace považované za relevantní. Zejména v případě, že byla zvolena možnost „Partii nelze propustit do volného oběhu“, musí být relevantní informace uvedeny v poli „další informace“.

V případě produktů, které podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly, musí příslušný orgán toto pole vyplnit na dotyčném stanovišti hraniční kontroly.

Podpis zplnomocněné osoby je vyžadován pouze v případě výpisů z potvrzení o kontrole v tištěné podobě podepsaných do 30. června 2022 v souladu s čl. 11 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.

Pole 13

:

Toto pole musí vyplnit příjemce při přijetí partie na základě výběru jedné z možností poté, co provedl kontroly stanovené v bodě 6 přílohy III nařízení (EU) 2018/848.

Podpis příjemce je vyžadován pouze u výpisů z potvrzení o kontrole v tištěné podobě podepsaných do 30. června 2022 v souladu s čl. 11 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených pro dovoz do Unie a pravidla pro potvrzení o kontrole (Úř. věst. L 461, xxx, s. 13).

(4)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378 ze dne 19. srpna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se potvrzení vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů (Úř. věst. L 297, 20.8.2021, s. 24).


Top