EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2306

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole (Text s významem pro EHP)

C/2021/7387

Úř. věst. L 461, 27.12.2021, p. 13–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj

27.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 461/13


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2306

ze dne 21. října 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 38 odst. 8 písm. a) bod ii), čl. 46 odst. 7 písm. b), čl. 48 odst. 4 a čl. 57 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 může být produkt dovezen ze třetí země s cílem uvést ho na trh v Unii jako ekologický produkt nebo jako produkt z přechodného období, pokud daný produkt splňuje pravidla Unie týkající se ekologické produkce nebo rovnocenná pravidla produkce a kontroly třetí země podle článku 48 uvedeného nařízení, která byla uznána podle čl. 33 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (2), nebo prošel kontrolami ze strany kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu podle čl. 57 nařízení (EU) 2018/848, který byl uznán podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Aby příslušné orgány v členských státech mohly ověřit soulad dovážených produktů s nařízením (EU) 2018/848, měla by být každá zásilka opatřena potvrzením o kontrole, které po provedení příslušných ověření vydá kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt v třetí zemi. Tato ověření by měla vždy zahrnovat kontrolu dokladů a v závislosti na riziku také fyzickou kontrolu zásilky.

(3)

Je nezbytné stanovit pravidla týkající se obsahu potvrzení o kontrole, způsobu jeho vydávání a technických prostředků použitých k jeho vydání. Tato pravidla by se měla rovněž vztahovat na povinnosti příslušných orgánů v členských státech týkající se výpisu z potvrzení o kontrole.

(4)

Úřední kontroly produktů, které mají být uvedeny na trh Unie jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, prováděné za účelem ověření jejich shody s nařízením (EU) 2018/848 jsou součástí úředních kontrol prováděných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (3).

(5)

Je nezbytné stanovit dodatečná pravidla s cílem vyjasnit kritéria a podmínky pro výkon úředních kontrol před propuštěním ekologických produktů a produktů z přechodného období, které podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly, do volného oběhu v Unii podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848. Tato pravidla by se měla vztahovat také na produkty osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 (4).

(6)

Měla by být stanovena některá zvláštní pravidla pro úřední kontroly, pokud jde o zásilky propuštěné do zvláštního celního režimu.

(7)

Vedle toho by měly být stanoveny povinnosti kontrolních orgánů a kontrolních subjektů vydávajících potvrzení o kontrole v případech nedostupnosti systému Traces uvedeného v bodu 36 čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (5).

(8)

Dále je nezbytné stanovit pravidla týkající se situací, kdy jsou příslušné orgány, kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty ve třetích zemích povinny provést vyšetřování po oznámení případů podezření na nedodržení nebo zjištěného nedodržení nařízení (EU) 2018/848, které byly identifikovány během ověřování zásilky příslušným orgánem členských států.

(9)

Použití kvalifikované elektronické pečeti v systému Traces pro vydání potvrzení o kontrole ve třetích zemích a pro schválení tohoto potvrzení a výpisů z něj příslušnými orgány členských států nemusí být do 1. července 2022 proveditelné. Je proto nezbytné stanovit přechodná ustanovení pro používání ručně podepsaných papírových potvrzení o kontrole a výpisů z nich, která budou platit do 30. června 2022 jako alternativa k používání elektronických potvrzení o kontrole a výpisů z nich, opatřených kvalifikovanou elektronickou pečetí.

(10)

V současné době jsou pravidla týkající se potvrzení o kontrole a výpisů z něj pro účely nařízení (ES) č. 834/2007 stanovena v nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (6). Protože toto nařízení a prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2307 (7) stanovují pravidla pro účely nařízení (EU) 2018/848, nařízení (ES) č. 1235/2008 by mělo být zrušeno.

(11)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví pravidla pro:

a)

ověřování zásilek produktů, které mají být uvedeny na trh v Unii jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, ve třetích zemích a vydání potvrzení o kontrole;

b)

úřední kontroly produktů vstupujících do Unie ze třetích zemí, které mají být uvedeny na trh Unie jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období;

c)

opatření v případě podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s nařízením (EU) 2018/848, která mají přijmout příslušné orgány, kontrolní orgány a kontrolní subjekty ve třetích zemích.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„zásilkou“ zásilka ve smyslu čl. 3 bodu 37 nařízení (EU) 2017/625, obsahující produkty, které mají být uvedeny na trh Unie jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období; v případě ekologických produktů a produktů z přechodného období vyňatých z úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 se však tímto termínem rozumí množství produktů pod jedním nebo více kódy kombinované nomenklatury, na které se vztahuje jediné potvrzení o kontrole a které jsou přepravované jedním dopravním prostředkem a dovážené ze stejné třetí země;

2)

„stanovištěm hraniční kontroly“ stanoviště hraniční kontroly ve smyslu čl. 3 bodu 38 nařízení (EU) 2017/625;

3)

„místem propuštění do volného oběhu“ místo propuštění do volného oběhu, pokud se úřední kontroly ekologických produktů nebo produktů z přechodného období vyňatých z úředních kontrol provádějí na stanovištích hraniční kontroly podle nařízení v přenesené působnosti (EU) 2021/2305;

4)

„kontrolním místem“ kontrolní místo jiné než stanoviště hraniční kontroly podle čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625;

5)

„kontrolou dokladů“ kontrola dokladů ve smyslu čl. 3 bodu 41 nařízení (EU) 2017/625;

6)

„kontrolou totožnosti“ kontrola totožnosti ve smyslu čl. 3 bodu 42 nařízení (EU) 2017/625;

7)

„fyzickou kontrolou“ fyzická kontrola ve smyslu čl. 3 bodu 43 nařízení (EU) 2017/625;

8)

„kvalifikovanou elektronickou pečetí“ kvalifikovaná elektronická pečeť ve smyslu čl. 3 bodu 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (8).

Článek 3

Ověřování ve třetích zemích

1.   Příslušný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uznaný v souladu s článkem 46 nařízení (EU) 2018/848 zásilku ověří v souladu s článkem 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 (9).

2.   Pro účely článků 48 a 57 nařízení (EU) 2018/848 ověřuje příslušný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt zásilku z hlediska shody s požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 834/2007 a normami produkce a kontrolními opatřeními, která byla uznána jako rovnocenná. Součástí takového ověření jsou systematické kontroly dokladů a případně – v závislosti na posouzení rizika – fyzické kontroly, předtím, než zásilka opustí třetí zemi, z níž se uskutečňuje vývoz nebo která je zemí původu zboží.

3.   Pro účely odstavců 2 až 5 se příslušným kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem rozumí:

a)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, jak je uveden v článku 57 nařízení (EU) 2018/848, který byl uznán pro dotčené produkty a pro třetí zemi, v níž mají produkty svůj původ nebo – v příslušných případech – v níž se uskutečnila poslední operace pro účely přípravy, nebo

b)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který byl určen příslušným orgánem uznané třetí země podle článku 48 nařízení (EU) 2018/848, kde mají dotčené produkty svůj původ nebo případně v níž byla provedena poslední činnost za účelem přípravy.

4.   Ověření uvedené v odstavci 2 provádí:

a)

kontrolní orgán či kontrolní subjekt producenta nebo zpracovatele dotčeného produktu nebo

b)

pokud se hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů provádějící poslední operaci za účelem přípravy ve smyslu čl. 3 bodu 44 nařízení (EU) 2018/848 liší od výrobce nebo zpracovatele produktu, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů provádějících poslední operaci za účelem přípravy.

5.   Kontrolami dokladů uvedených v odstavci 2 se ověří:

a)

sledovatelnost produktů a složek;

b)

že objem produktů obsažených v zásilce je v souladu s kontrolami hmotnostní bilance u příslušných hospodářských subjektů podle posouzení provedeného kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem;

c)

příslušné doklady o přepravě a obchodní doklady (včetně faktur) produktů;

d)

v případě zpracovaných produktů, že všechny ekologické složky těchto produktů byly vyrobeny hospodářskými subjekty nebo skupinami hospodářských subjektů, které obdržely ve třetí zemi certifikát od kontrolního orgánu či kontrolního subjektu uznaného v souladu s čl. 46 nebo uvedeného v článku 57 nařízení (EU) 2018/848 nebo od třetí země uznané v souladu s články 47 nebo 48 nařízení (EU) 2018/848, nebo byly vyrobeny a certifikovány v Unii v souladu s uvedeným nařízením.

Tyto kontroly dokladů vycházejí ze všech příslušných dokladů, včetně certifikátu hospodářských subjektů uvedených v čl. 45 odst. 1 písm. b) bodě i) nařízení (EU) 2018/848, záznamů o kontrolách, plánu produkce pro dotčený produkt a záznamů uchovávaných takovými hospodářskými subjekty nebo skupinami hospodářských subjektů, dostupných dokladů o dopravě, obchodních a finančních dokladů a jakýchkoli jiných dokladů, které kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt považuje za důležité.

Článek 4

Vydání potvrzení o kontrole

1.   Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který zásilku ověřil v souladu s článkem 3, vydá potvrzení o kontrole v souladu s článkem 5 pro každou zásilku před tím, než zásilka opustí třetí zemi vývozu nebo původu.

2.   Pokud byl kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uznán v souladu s článkem 46 nařízení (EU) č. 2018/848, vydává potvrzení o kontrole u zásilek obsahujících vysoce rizikové produkty podle článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698, pouze pokud má k dispozici úplnou dokumentaci sledovatelnosti a obdržel a posoudil výsledky analýz vzorků odebraných ze zásilky v souladu s čl. 16 odst. 6 tohoto nařízení v přenesené pravomoci.

Článek 5

Formát potvrzení o kontrole a využití systému Traces

1.   Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt vydá potvrzení v obchodním řídicím a expertní systému (dále jen „systém Traces“) v souladu se vzorem a poznámkami uvedenými v příloze a vyplní kolonky 1 až 18 uvedeného potvrzení.

2.   Při vydávání potvrzení o kontrole nahraje kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán do systému Traces všechny podklady, včetně:

a)

v příslušných případech výsledků analýz nebo testů provedených na odebraných vzorcích;

b)

obchodních a přepravních dokladů, jako je nákladní list, faktury a seznam obalů, a pokud byl uznán kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt v souladu s článkem 46 nařízení (EU) č. 2018/848, cestovní plán zpracovaný v souladu s čl. 16 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698.

3.   Potvrzení o kontrole se vydává v systému Traces a je opatřeno kvalifikovanou elektronickou pečetí.

Pokud nejsou v okamžiku vydání k dispozici informace týkající se počtu balení uvedených v kolonce 13 potvrzení o kontrole ani informace uvedené v kolonkách 16 a 17 tamtéž, ani dokumenty uvedené v odstavci 2, musí být připojeny nebo aktualizovány v potvrzení o kontrole do deseti dnů od jeho vydání a v každém případě dříve, než bude ověřeno a schváleno příslušným orgánem v souladu s článkem 6.

4.   Potvrzení o kontrole se vypracuje:

a)

v úředním jazyku nebo jednom z úředních jazyků členského státu, kde se nachází stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie, pokud se jedná o produkty, které podléhají úředním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly;

b)

v úředním jazyku nebo jednom z úředních jazyků členského státu, kde má být zásilka propuštěna do volného oběhu, pokud jde o produkty vyňaté z úředních kontrol na stanovišti hraniční kontroly v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305.

5.   Odchylně od odstavce 4 může členský stát souhlasit s tím, aby byla potvrzení vyhotovena v jiném úředním jazyce Unie a, je-li to nezbytné, opatřena ověřeným překladem.

Článek 6

Úřední kontroly zásilek

1.   Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly nebo případně na místě propuštění do volného oběhu provádí úřední kontroly zásilek za účelem ověření souladu s nařízením (EU) 2018/848 takto:

a)

kontroly dokladů u všech zásilek;

b)

namátkové kontroly totožnosti;

c)

fyzické kontroly s četností, která závisí na pravděpodobnosti nesouladu s nařízením (EU) 2018/848.

Kontroly dokladů zahrnují přezkoumání potvrzení o kontrole, všech ostatních podkladů podle článku 5 a případně výsledků analýz nebo zkoušek provedených na odebraných vzorcích.

V případě, že potvrzení o kontrole vyžaduje opravy čistě administrativní nebo redakční povahy, může příslušný orgán uznat, že kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který vydal potvrzení o kontrole, aktualizuje informace v systému Traces nahrazením dokumentu v souladu s dostupným postupem v systému Traces, aniž by v původním potvrzení byly upraveny informace o identifikaci zásilky, její sledovatelnosti a zárukách.

2.   U zásilek vysoce rizikových produktů uvedených v článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 provádí příslušný orgán uvedený v odstavci 1 tohoto článku systematické kontroly totožnosti a fyzické kontroly, odebere alespoň jeden reprezentativní vzorek z dotčených zásilek a zkontroluje dokumentaci uvedenou v čl. 16 odst. 6 uvedeného nařízení. Příslušný orgán stanoví postup odběru reprezentativních vzorků vhodný pro danou kategorii, množství a balení produktu.

3.   Po ověření uvedeném v odstavci 1 a případně v odstavci 2 přijme příslušný orgán rozhodnutí o každé zásilce. Rozhodnutí o zásilce se zaznamená do kolonky 30 v potvrzení o kontrole v souladu se vzorem a poznámkami uvedenými v příloze a uvede se jedna z těchto možností:

a)

zásilka může být propuštěna do volného oběhu jako zásilka ekologická;

b)

zásilka může být propuštěna do volného oběhu jako zásilka produktů z přechodného období;

c)

zásilka může být propuštěna do volného oběhu jako konvenční;

d)

zásilka nemůže být propuštěna do volného oběhu;

e)

část zásilky může být propuštěna do volného oběhu s výpisem z potvrzení o kontrole.

Příslušný orgán podepisuje potvrzení o kontrole v systému Traces kvalifikovanou elektronickou pečetí.

4.   Na produkty, které podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly,

a)

se kromě pravidel týkajících se použití společného zdravotního vstupního dokladu příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly v souladu s čl. 56 odst. 3 písm. b) bodem i) nařízení (EU) 2017/625 a na kontrolních místech v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 (10) a s pravidly o rozhodování o zásilkách stanovenými v článku 55 nařízení (EU) 2017/625, vztahuje také odstavec 3.

b)

kontroly dokladů uvedené v odst. 1 písm. a) lze provádět dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly u některých ekologických produktů a produktů z přechodného období v souladu s články 7 a 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123;

c)

kontroly totožnosti a fyzické kontroly uvedené v odst. 1 písm. b) a c) lze provádět na kontrolních místech u některých ekologických produktů a produktů z přechodného období v souladu s články 2 až 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123.

5.   Rozhodnutí o zásilkách přijatá v souladu s článkem 55 nařízení (EU) 2017/625 odkazují na jedno z označení uvedených v prvním pododstavci odstavce 3 tohoto článku. Pokud dovozce vyplnil kolonku 23 v potvrzení o kontrole, a tím požádal o propuštění do zvláštního celního režimu v souladu s čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení, příslušný celní režim se uvede v rozhodnutí o zásilkách v souladu s článkem 55 nařízení (EU) 2017/625.

Rozhodnutí zaznamenané v potvrzení o kontrole, podle kterého zásilka nebo její část nemůže být propuštěna do volného oběhu, musí být v systému Traces neprodleně oznámeno příslušnému orgánu, který provádí úřední kontroly s cílem ověřit shodu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až h) a písmeni j) nařízení (EU) 2017/625.

Pokud rozhodnutí uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu v souladu s článkem 55 nařízení (EU) č. 2017/625 uvádí, že zásilka nesplňuje pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení, informuje příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly v systému Traces příslušný orgán, který přijal rozhodnutí v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, aby aktualizoval potvrzení o kontrole. Vedle toho jakýkoliv příslušný orgán provádějící úřední kontroly s cílem ověřit soulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až h) a písmeni j) nařízení (EU) 2017/625 poskytuje v systému Traces všechny související informace, jako jsou výsledky laboratorní analýzy, příslušnému orgánu, který rozhodnutí přijal v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, aby mohl v případě potřeby aktualizovat potvrzení o kontrole.

6.   V případě, že je do volného oběhu propuštěna pouze část zásilky, je zásilka před propuštěním do volného oběhu rozdělena do různých partií. Dovozce vyplní pro každou z partií výpis z potvrzení o kontrole a zadá jej do systému Traces v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/2307. Příslušný orgán členského státu, kde má být partie propuštěna do volného oběhu, provede její ověření a podepíše výpis z potvrzení o kontrole v systému Traces kvalifikovanou elektronickou pečetí.

7.   U zásilek podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle odstavce 4 umožní celní orgány propuštění zásilky do volného oběhu pouze na základě předložení řádně dokončeného společného zdravotního vstupního dokladu v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 a potvrzení o kontrole podepsaného v souladu s odst. 6 tohoto článku, jenž uvádí, že zásilka může být propuštěna do volného oběhu.

Pokud je zásilka rozdělená do různých partií, celní orgány požadují předložení řádně dokončeného společného zdravotního vstupního dokladu v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 a výpisu z potvrzení o kontrole v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/2307, ve kterém se v kolonce 12 uvádí, že daná partie může být propuštěna do volného oběhu.

Článek 7

Zvláštní celní režimy

1.   Je-li zásilka v režimu uskladnění v celním skladu nebo v režimu aktivního zušlechťovacího styku podle čl. 240 odst. 1 a čl. 256 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (11) a prochází jednou nebo vícero přípravami podle druhého pododstavce tohoto odstavce, příslušný orgán zásilku před provedením první přípravy ověří v souladu s článkem 6 tohoto nařízení. Referenční číslo celního prohlášení, kterým bylo zboží deklarováno k uskladnění v celním skladu nebo k aktivnímu zušlechťovacímu styku, uvádí dovozce v kolonce 23 potvrzení o kontrole.

Přípravy uvedené v prvním pododstavci jsou omezeny na tyto druhy operací:

a)

balení nebo změna balení; nebo

b)

připevňování, odstraňování a pozměňování etiket, které odkazují na ekologické metody produkce.

2.   Po přípravách uvedených v odstavci 1 příslušný orgán zásilku před propuštěním do volného oběhu ověří a podepíše potvrzení o kontrole v souladu s článkem 6.

3.   Před propuštěním do volného oběhu může být zásilka pod celním dohledem rozdělena do různých partií po ověření a podepsání potvrzení o kontrole v souladu s článkem 6. Pro každou partii vzniklou rozdělením vyplní dovozce výpis z potvrzení o kontrole a zadá jej do systému Traces v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/2307.

4.   Příslušný orgán členského státu, kde má být partie propuštěna do volného oběhu, provede její ověření v souladu s čl. 6 odst. 1 a 2 a podepíše výpis z potvrzení o kontrole v systému Traces kvalifikovanou elektronickou pečetí.

5.   Operace související s přípravou a rozdělováním uvedené v odstavcích 1 a 3 se provádějí v souladu s příslušnými ustanoveními kapitol III a IV nařízení (EU) 2018/848.

Článek 8

Pohotovostní opatření pro systém Traces v případech nedostupnosti a vyšší moci

1.   Kontrolní orgány a kontrolní subjekty vydávající potvrzení o kontrole v souladu s článkem 4 mají stále k dispozici vyplnitelnou šablonu tohoto potvrzení v souladu se vzorem uvedeným v příloze a všech dokumentů požadovaných nařízením (EU) 2018/848, které mohou být nahrány do systému Traces.

2.   Pokud je systém Traces nebo některá z jeho funkcí nepřetržitě nedostupná po dobu delší než 24 hodin, mohou jeho uživatelé k zaznamenávání a výměně informací použít vyplnitelnou tištěnou nebo elektronickou šablonu uvedenou v odstavci 1.

Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uvedený v odstavci 1 přidělí každému vystavenému potvrzení pořadové číslo a vede seznam vystavených potvrzení v chronologickém pořadí s cílem zajistit spojitost s alfanumerickým odkazem, který přidělí systém Traces po svém zprovoznění.

V případě, že se používají papírová potvrzení o kontrole, neověřené změny nebo výmazy je zneplatní.

3.   Jakmile bude systém Traces nebo jeho funkce opět k dispozici, použijí jeho uživatelé informace zaznamenané v souladu s odstavcem 2 k elektronickému vyhotovení potvrzení o kontrole a k nahrání dokumentů uvedených v odstavci 1.

4.   Na potvrzeních a dokumentech vyhotovených podle odstavce 2 se uvede text „vyhotoveno během pohotovosti“.

5.   V případě události vyšší moci se použijí odstavce 1 až 4. Dále příslušné orgány, kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty o takové události neprodleně informují Komisi a kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty vloží do systému Traces všechny nezbytné podrobnosti do deseti kalendářních dnů po skončení dané události.

6.   Na potvrzení a dokumenty vyhotovené v souladu s odstavcem 2 tohoto článku se obdobně použije čl. 5 odst. 4 a 5.

Článek 9

Použití potvrzení o kontrole a výpisu z potvrzení o kontrole celními orgány

U produktů podléhajících úředním kontrolám v místě propuštění do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 povolí celní orgány propuštění zásilky do volného oběhu pouze po předložení potvrzení o kontrole, ve kterém se v kolonce 30 uvádí, že zásilka může být propuštěna do volného oběhu.

Pokud je zásilka rozdělená do různých partií, celní orgány požadují předložení výpisu z potvrzení o kontrole v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/2307, ve kterém se v kolonce 12 uvádí, že daná partie může být propuštěna do volného oběhu.

Článek 10

Informace, které má poskytnout příslušný orgán, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt ve třetí zemi o podezření na nesoulad u zásilek nebo zjištěný nesoulad u zásilek

1.   Pokud Komise po obdržení oznámení od členského státu v souladu s článkem 9 prováděcího nařízení (EU) 2021/2307 vyrozumí příslušný orgán, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt ve třetí zemi o podezření na nesoulad nebo zjištěný nesoulad, který má vliv na integritu dovážených ekologických produktů nebo produktů z přechodného období, provede tento příslušný orgán, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt šetření. Příslušný orgán, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt odpoví Komisi a členskému státu, který zaslal prvotní oznámení (oznamující členský stát), do 30 kalendářních dnů od data obdržení oznámení, podá informace o přijatých krocích a opatřeních, včetně výsledků šetření, a poskytne jakékoliv další dostupné informace anebo informace požadované oznamujícím členským státem, přičemž využije šablonu v oddílu X přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/279 (12).

2.   Příslušný orgán, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt poskytne veškeré další informace požadované členským státem, pokud jde o další přijaté kroky nebo opatření.

Komise nebo členský stát mohou požádat příslušný orgán, kontrolní orgán či kontrolní subjekt, aby neprodleně poskytl seznam všech hospodářských subjektů nebo skupin hospodářských subjektů v řetězci ekologické produkce, jehož je zásilka součástí, a seznam jejich kontrolních orgánů nebo kontrolních subjektů.

3.   Pokud se jedná o kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uznaný v souladu s článkem 46 nařízení (EU) 2018/848, platí čl. 21 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698.

Článek 11

Přechodná ustanovení pro papírová potvrzení o kontrole a výpisy z nich

1.   Odchylně od čl. 5 odst. 3 prvního pododstavce může být potvrzení o kontrole do 30. června 2022 vydáno na papíře po vyplnění v systému Traces a následném vytištění. Toto papírové potvrzení musí splňovat tyto požadavky:

a)

v kolonce 18 k němu musí být připojen vlastnoruční podpis oprávněné osoby kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu vydávajícího potvrzení a úřední razítko;

b)

musí být vydáno dříve, než zásilka, na kterou se vztahuje, opustí třetí zemi vývozu nebo původu.

2.   Odchylně od čl. 6 odst. 3 platí do 30. června 2022 následující:

a)

je-li potvrzení o kontrole vydáno v papírové podobě v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, musí být v této papírové podobě po vyplnění v systému Traces a následném vytištění opatřeno podle potřeby v kolonkách 23, 25 a 30 vlastnoručním podpisem oprávněné osoby příslušného orgánu na stanovišti hraniční kontroly nebo na místě propuštění do volného oběhu;

b)

je-li potvrzení o kontrole vydáno v systému Traces a opatřeno kvalifikovanou elektronickou pečetí v souladu s čl. 5 odst. 3 prvním pododstavcem, může být po vyplnění v systému Traces a po vytištění v papírové podobě opatřeno podle potřeby v kolonkách 23, 25 a 30 vlastnoručním podpisem oprávněné osoby příslušného orgánu na stanovišti hraniční kontroly nebo na místě propuštění do volného oběhu.

3.   Kontrolní orgány, kontrolní subjekty a příslušné orgány v každé fázi vydávání a případně podepisování potvrzení o kontrole ověřují, zda informace na papírovém potvrzení o kontrole odpovídají informacím na potvrzení vyplněném v systému Traces.

V případě, že informace týkající se počtu balení uvedených v kolonce 13 potvrzení o kontrole nebo informace v kolonkách 16 a 17 tohoto potvrzení nejsou vyplněny v papírovém potvrzení o kontrole, nebo pokud se tyto informace liší od informací vyplněných v potvrzení v systému Traces, zohlední příslušné orgány pro účely ověření zásilky a podepsání potvrzení pouze informace vyplněné v systému Traces.

4.   Papírové potvrzení o kontrole uvedené v odstavci 1 se předkládá příslušnému orgánu na stanovišti hraniční kontroly vstupu do Unie, kde je zásilka podrobena úředním kontrolám, nebo případně příslušnému orgánu v místě propuštění do volného oběhu. Příslušný orgán vrátí toto papírové potvrzení dovozci.

5.   Odchylně od čl. 6 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 může být výpis z potvrzení o kontrole do 30. června 2022 podepsán v papírové podobě po vyplnění v systému Traces a následném vytištění. Tento papírový výpis z potvrzení musí splňovat tyto požadavky:

a)

v papírové podobě musí být v kolonce 12 opatřeno vlastnoručním podpisem oprávněné osoby příslušného orgánu;

b)

v kolonce 13 musí být opatřeno vlastnoručním podpisem příjemce dané partie zásilky.

Příslušný orgán uvedený v písmeni a) prvního pododstavce musí tento výpis z potvrzení v papírové podobě vrátit osobě, která jej předložila.

Článek 12

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se zrušuje.

Uvedené nařízení se však nadále použije pro účely vyplnění a podpisu potvrzení o kontrole vydaných před 1. lednem 2022 a otevřených výpisů z potvrzení o kontrole předložených dovozcem před 1. lednem 2022, jakož i pro účely prohlášení prvního příjemce nebo příjemce v potvrzení o kontrole nebo výpisu z potvrzení o kontrole.

Článek 13

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o pravidla týkající se případů a podmínek osvobození ekologických produktů a produktů z přechodného období od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, místa úředních kontrol takových produktů, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124 (viz strana 5 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“) (Úř. věst. L 261, 14.10.2019, s. 37).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2307 ze dne 21. října 2021, kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie (viz strana 30 v tomto čísle Úředního věstníku).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 ze dne 13. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné k provádění kontrol certifikovaných ekologických hospodářských subjektů a ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla týkající se dohledu nad těmito subjekty a kontroly a dalších opatření, která mají tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět (Úř. věst. L 336, 23.9.2021, s. 7).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 64).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/279 ze dne 22. února 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o kontroly a další opatření zajišťující sledovatelnost a soulad s pravidly pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů (Úř. věst. L 62, 23.2.2021, s. 6).


PŘÍLOHA

ČÁST I

POTVRZENÍ O KONTROLE PRO DOVOZ EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ A PRODUKTŮ Z PŘECHODNÉHO OBDOBÍ DO EVROPSKÉ UNIE

1.

Vydávající kontrolní orgán nebo kontrolním subjekt

2.

Postup na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (1):

Shoda s předpisy (článek 46),

Rovnocenná třetí země (článek 48),

Rovnocenný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt (článek 57), nebo

Rovnocennost v rámci obchodní dohody (článek 47).

3.

Referenční číslo potvrzení o kontrole

4.

Výrobce nebo podnik, který produkt zpracoval

5.

Vývozce

6.

Hospodářský subjekt, který kupuje nebo prodává produkt, aniž by jej skladoval nebo s ním fyzicky manipuloval

7.

Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt

8.

Země původu

9.

Země vývozu

10.

Stanoviště hraniční kontroly/místo propuštění do volného oběhu

11.

Země určení

12.

Dovozce

13.

Popis produktů

Ekologický produkt nebo produkt z přechodného období

Kód KN

Obchodní název

Kategorie

Počet balení

Číslo šarže

Čistá hmotnost

14.

Počet kontejnerů

15.

Číslo pečeti

16.

Celková hrubá hmotnost

17.

Dopravní prostředek

Druh dopravy

Identifikace

Mezinárodní přepravní doklad

18.

Prohlášení kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu vydávajícího potvrzení, který je uveden v kolonce 1.

Tímto se potvrzuje, že toto potvrzení bylo vydáno na základě kontrol požadovaných podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 (2) pro shodu (článek 46 nařízení (EU) 2018/848 nebo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342 (3) pro rovnocennost (články 47, 48 nebo 57 nařízení (EU) 2018/848) a že výše určené produkty jsou v souladu s požadavky nařízení (EU) 2018/848

Datum

Jméno a podpis zplnomocněné osoby/kvalifikovaná elektronická pečeť

Razítko vydávajícího kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu

19.

Hospodářský subjekt odpovědný za zásilku

20.

Předběžné oznámení

Datum

Čas

21.

Pro převoz do:

22.

Podrobné údaje kontrolního místa

23.

Zvláštní celní režimy

Režim uskladnění v celním skladu ☐

Aktivní zušlechťovací styk ☐

Jméno a adresa hospodářského subjektu odpovědného za celní režim (celní režimy):

Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt potvrzující hospodářský subjekt odpovědný za celní režim (celní režimy):

Ověření zásilky před zvláštním celním režimem (zvláštními celními režimy)

Další informace:

Orgán a členský stát:

Datum:

Jméno a podpis zplnomocněné osoby

Referenční číslo celního prohlášení pro celní režim (celní režimy)

24.

První příjemce v Evropské unii

25.

Kontrola příslušným orgánem

Kontroly dokladů

Uspokojivé

Neuspokojivé

Vybráno pro kontroly totožnosti a fyzické kontroly

Ano

Ne

Orgán a členský stát:

Datum:

Jméno a podpis zplnomocněné osoby/kvalifikovaná elektronická pečeť

26.

V případě převozu ze stanoviště hraniční kontroly na kontrolní místo:

27.

Podrobné údaje kontrolního místa

☐ Ano

☐ Ne

 

28.

Dopravní prostředek ze stanoviště hraniční kontroly na kontrolní místo

29.

Kontroly totožnosti a fyzické kontroly

Kontroly totožnosti

Uspokojivé;

Neuspokojivé;

Fyzické kontroly

Uspokojivé;

Neuspokojivé;

 

Laboratorní zkouška

☐ Ano

☐ Ne

 

Výsledek zkoušky

☐ Uspokojivá

☐ Neuspokojivá

 

30.

Rozhodnutí příslušného orgánu

Zásilka bude propuštěna jako ekologická.

Zásilka bude propuštěna jako z přechodného období.

Zásilka bude propuštěna jako konvenční.

Zásilka nemůže být propuštěna do volného oběhu.

Část zásilky nemůže být propuštěna do volného oběhu.

Další informace:

Orgán na stanovišti hraniční kontroly/kontrolním místě/místě propuštění do volného oběhu a členský stát:

Datum:

Jméno a podpis zplnomocněné osoby/kvalifikovaná elektronická pečeť

31.

Prohlášení prvního příjemce

Tímto se potvrzuje, že obal nebo kontejner a případně potvrzení o kontrole při převzetí produktů:

jsou v souladu s bodem 6 přílohy III nařízení (EU) 2018/848, nebo

nejsou v souladu s bodem 6 přílohy III nařízení (EU) 2018/848.

Jméno a podpis zplnomocněné osoby

Datum:

ČÁST II

POZNÁMKY K VYPLNĚNÍ VZORU POTVRZENÍ O KONTROLE

Kolonky 1 až 18 musí vyplnit příslušný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt ve třetí zemi

Kolonka 1: Jméno, adresa a kód kontrolního orgánu nebo subjektu uznaného podle článku 46 nebo uvedeného v článku 57 nařízení (EU) 2018/848 nebo kontrolního orgánu nebo subjektu určeného příslušným orgánem třetí země uvedené v článcích 47 nebo 48 uvedeného nařízení. Tento kontrolní orgán nebo subjekt rovněž vyplňuje kolonky 2 až 18.

Kolonka 2: V této kolonce jsou uvedena ustanovení nařízení (EU) 2018/848, která se vztahují k vydávání a používání tohoto potvrzení; uveďte příslušné ustanovení.

Kolonka 3: Číslo potvrzení automaticky přidělené obchodním řídicím a expertním systémem (systémem Traces).

Kolonka 4: Jméno a adresa hospodářského subjektu (hospodářských subjektů), který vyprodukoval nebo zpracoval produkty ve třetí zemi uvedené v kolonce 8.

Kolonka 5: Jméno a adresa vývozce produktů ze země uvedené v kolonce 9. Vývozcem je hospodářský subjekt provádějící poslední operace pro účely přípravy podle definice uvedené v čl. 3 bodu 44) nařízení (EU) 2018/848 u produktů uvedených v kolonce 13 a zapečetění produktů v příslušném balení nebo kontejnerech podle bodu 6 přílohy III nařízení (EU) 2018/848.

Kolonka 6: Podle potřeby vyplňte název a adresu jednoho nebo vícero hospodářských subjektů, které kupují nebo prodávají uvedený produkt, aniž by jej skladovaly nebo s ním fyzicky manipulovaly.

Kolonka 7: Jméno a adresa kontrolního subjektu či subjektů nebo kontrolního orgánu či orgánů pro sledování shody výroby nebo zpracování produktů s pravidly ekologické produkce v zemi uvedené v kolonce 8.

Kolonka 8: Zemí původu se rozumí země, kde byl produkt vyroben/vypěstován nebo zpracován.

Kolonka 9: Zemí vývozu se rozumí země, v níž byl produkt podroben poslední operaci pro účely přípravy ve smyslu definice v čl. 3 bodě 44 nařízení (EU) 2018/848 a zapečetěn v příslušném balení nebo kontejnerech.

Kolonka 10: V případě zásilek, které podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848, uveďte název a jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem TRACES stanovišti hraniční kontroly na prvním vstupu do Unie, na němž se provádějí úřední kontroly v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 (4).

V případě zásilek, které jsou osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly v souladu s článkem 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 (5), uveďte název a jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem TRACES podle potřeby místu propuštění do volného oběhu v Evropské unii, kde se provádějí úřední kontroly v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.

Údaje v této kolonce může dovozce nebo jeho zástupce podle potřeby aktualizovat před příchodem zásilky na stanoviště hraniční kontroly nebo do místa propuštění do volného oběhu.

Kolonka 11: Zemí určení se rozumí země prvního příjemce v Evropské unii.

Kolonka 12: Jméno, adresa a registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (číslo EORI) podle definice uvedené v čl. 1 bodě 18 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (6) dovozce, podle definice v čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2307 (7), který předkládá zásilku k propuštění do volného oběhu buď samostatně, nebo prostřednictvím zástupce.

Kolonka 13: Popis produktů, který zahrnuje:

údaj o tom, zda se jedná o ekologické produkty nebo produkty z přechodného období,

kód kombinované nomenklatury (KN) podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (8) u dotčených produktů (pokud možno osmimístný),

obchodní název,

kategorii produktu v souladu s přílohou II prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1378 (9),

počet balení (počet beden, krabic, pytlů, džberů atd.),

číslo šarže a

čistou hmotnost.

Kolonka 14: Počet kontejnerů: nepovinné.

Kolonka 15: Číslo plomby: nepovinné.

Kolonka 16: Celková hrubá hmotnost vyjádřená v příslušných jednotkách (kilogram, litr atd.).

Kolonka 17: Dopravní prostředek používaný ze země původu do příjezdu produktu na stanoviště hraniční kontroly nebo do místa propuštění do volného oběhu pro účely ověření zásilky a podpisu potvrzení o kontrole.

Druh dopravy: letadlo, plavidlo, železnice, silniční vozidlo, jiný.

Identifikace dopravního prostředku: u letadla číslo letu, u plavidel název lodi, u železnice totožnost vlaku a číslo vagonu, u silniční dopravy registrační poznávací značku, případně s poznávací značkou přívěsu.

V případě trajektu uveďte plavidlo a silniční vozidlo s identifikací silničního vozidla a plánované trajektové přepravy.

Kolonka 18: Prohlášení kontrolního subjektu nebo orgánu vydávajícího potvrzení. Vyberte příslušné nařízení Komise v přenesené pravomoci. Vlastnoruční podpis oprávněné osoby a razítko se vyžadují pouze v případě potvrzení o kontrole vydaných v papírové podobě do 30. června 2022 v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306

Kolonka 19: Název, adresa a číslo EORI podle definice v čl. 1 bodě 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 hospodářského subjektu odpovědného za zásilku ve smyslu čl. 2 bodu 2 prováděcího nařízení (EU) 2021/2307. Tuto kolonku vyplní dovozce uvedený v kolonce 12, pokud je hospodářský subjekt odpovědný za zásilku odlišný od uváděného dovozce.

Kolonka 20: V případě zásilky produktů určených k uvedení na trh Unie jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, které podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848, uveďte předpokládané datum a čas příjezdu na stanoviště hraniční kontroly.

V případě zásilky produktů osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305, uveďte předpokládané datum a čas příjezdu do místa propuštění do volného oběhu v souladu s uvedeným nařízením.

Kolonka 21: Vyplní dovozce nebo případně hospodářský subjekt odpovědný za zásilku v rámci žádosti o převoz produktů na kontrolní místo v Unii za účelem dalších úředních kontrol, je-li zásilka vybrána pro kontroly totožnosti a fyzické kontroly prováděné příslušnými orgány na stanovišti hraniční kontroly. Tato kolonka se použije pouze u produktů podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

Kolonka 22: Uveďte název kontrolního místa v členském státě, do kterého mají být produkty za účelem kontroly totožnosti a fyzické kontroly převezeny, pokud je zásilka vybrána pro tyto kontroly příslušnými orgány na stanovišti hraniční kontroly. Vyplní dovozce nebo případně hospodářský subjekt odpovědný za zásilku. Tato kolonka se použije pouze u produktů podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

Kolonka 23: Tuto kolonku musí vyplnit příslušný orgán a dovozce.

V případě produktů podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly musí tuto kolonku vyplnit příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly.

Vlastnoruční podpis oprávněné osoby se vyžaduje pouze v případě potvrzení o kontrole vydaných v papírové podobě do 30. června 2022 v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.

Kolonka 24: Jméno a adresa prvního příjemce v Evropské unii. Tuto kolonku musí vyplnit dovozce.

Kolonka 25: Tuto kolonku vyplní příslušný orgán po provedení kontrol dokladů v souladu s článkem 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306. Nejsou-li kontroly dokladů uspokojivé, musí být vyplněna kolonka 30.

Uvedený orgán musí uvést, zda je zásilka vybrána pro kontrolu totožnosti a fyzickou kontrolu.

Podpis oprávněné osoby/kvalifikovaná elektronická pečeť se vyžaduje pouze v případě, že je příslušný orgán odlišný od orgánu uvedeného v kolonce 30. Vlastnoruční podpis oprávněné osoby se vyžaduje pouze v případě potvrzení o kontrole podepsaných v papírové podobě do 30. června 2022 v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.

Kolonka 26: Vyplní příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly, je-li zásilka vybrána pro kontroly totožnosti a fyzické kontroly a je-li zásilka přijatelná pro převoz do kontrolního místa pro další úřední kontroly. Tato kolonka se použije pouze u produktů podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

Kolonka 27: V případě převozu do kontrolního místa uveďte název kontrolního místa v členském státě, do kterého má být zboží pro účely kontroly totožnosti a fyzické kontroly převezeno, kontaktní údaje na něj a jedinečný alfanumerický kód kontrolnímu místu přidělený systémem TRACES. Vyplní příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly. Tato kolonka se použije pouze u produktů podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

Kolonka 28: Viz pokyny ke kolonce 17. Tato kolonka musí být vyplněna v případě, že je zásilka převezena do kontrolního místa za účelem kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

Kolonka 29: Tuto kolonku vyplní příslušný orgán v případě, že jsou produkty vybrány pro kontrolu totožnosti a fyzickou kontrolu.

Kolonka 30: Tuto kolonku vyplní příslušný orgán podle potřeby po přípravách uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 a ve všech případech po ověření zásilky v souladu s čl. 6 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení.

Příslušný orgán musí vybrat příslušnou možnost a případně přidat další informace považované za relevantní. Do kolonky „další informace“ musí být uvedeny relevantní informace, zejména pokud byla vybrána možnost „Zásilka nemůže být propuštěna do volného oběhu“ nebo „Část zásilky nemůže být propuštěna do volného oběhu“.

V případě produktů podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly musí tuto kolonku vyplnit příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly. Je-li zásilka převezena do kontrolního místa za účelem kontroly totožnosti a fyzické kontroly, jež jsou uvedeny v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306, vyplní tuto kolonku příslušný orgán v daném kontrolním místě.

U „orgánu na stanovišti hraniční kontroly/kontrolním místě/místě propuštění do volného oběhu“ uveďte případně název příslušného orgánu.

Vlastnoruční podpis oprávněné osoby se vyžaduje pouze v případě potvrzení o kontrole podepsaných v papírové podobě do 30. června 2022 v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.

Kolonka 31: Tuto kolonku vyplní první příjemce při přijetí uvedených produktů po jejich propuštění do volného oběhu, a to výběrem jedné z možností po provedení kontrol stanovených v bodě 6 přílohy III nařízení (EU) 2018/848.

Vlastnoruční podpis prvního příjemce se vyžaduje pouze v případě potvrzení o kontrole podepsaných v papírové podobě do 30. června 2022 v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 ze dne 13. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné k provádění kontrol certifikovaných ekologických hospodářských subjektů a ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla týkající se dohledu nad těmito subjekty a kontroly a dalších opatření, která mají tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět (Úř. věst. L 336, 23.9.2021, s. 7).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342 ze dne 27. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se informací, které mají být zasílány třetími zeměmi a kontrolními orgány a kontrolními subjekty pro účely dohledu nad jejich uznáním podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro dovážené ekologické produkty, a o opatření, jež mají být přijata při výkonu tohoto dohledu (Úř. věst. L 292, 16.8.2021, s. 20).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole (Úř. věst. L 461, 27.12.2021, s. 13).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o pravidla týkající se případů a podmínek osvobození ekologických produktů a produktů z přechodného období od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, místa úředních kontrol takových produktů, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124 (Úř. věst. 461, 27.12.2021, s. 5).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2307 ze dne 21. října 2021, kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie (Úř. věst. L 461, 27.12.2021, s. 30).

(8)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se potvrzení vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů (Úř. věst. L 297, 20.8.2021, s. 24).


Top