EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG1221(01)

Závěry Rady o pracovním plánu pro kulturu (2019–2022)

ST/14984/2018/INIT

Úř. věst. C 460, 21.12.2018, p. 12–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 460/12


Závěry Rady o pracovním plánu pro kulturu (2019–2022)

(2018/C 460/10)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

S OHLEDEM NA:

Římské prohlášení vedoucích představitelů EU, summit v Göteborgu a závěry Evropské rady (1) uznávající zásadní význam kultury při budování inkluzivních a soudržných společností a pro udržení konkurenceschopnosti Evropy;

aktuální vývoj v oblastech, jako je přechod k digitalizaci, globalizace, rostoucí rozmanitost společností a měnící se pracovní prostředí, a dále s ohledem na nutnost reagovat na tyto příležitosti a výzvy vyvíjením společného úsilí v rámci kulturní politiky;

BEROUC NA VĚDOMÍ:

předchozí pracovní plány Rady pro kulturu a dosažené výsledky;

Novou evropskou agendu pro kulturu (2), kterou v květnu 2018 předložila Evropská komise a která vymezuje tři strategické cíle:

využívat potenciálu kultury a kulturní rozmanitosti pro sociální soudržnost a životní pohodu tím, že bude podporována účast na kulturním životě, mobilita umělců a ochrana kulturního dědictví;

přispívat k tvorbě pracovních míst a růstu v kulturních a kreativních odvětvích podporou umění a kultury ve vzdělávání, prosazováním příslušných dovedností a podněcováním inovací v kultuře;

posilovat mezinárodní kulturní vztahy maximálním využíváním potenciálu kultury přispívat k udržitelnému rozvoji a míru;

PŘIPOMÍNAJÍC:

Evropský rok kulturního dědictví 2018, díky němuž výrazně vzrostlo povědomí veřejnosti a politické sféry o kultuře a dědictví v Evropě, a potřebu dále tento impuls rozvíjet v zájmu plného využití potenciálu společenského a ekonomického přínosu kultury pro Evropu;

význam součinnosti se všemi příslušnými programy a fondy EU, zejména v oblastech kultury, vzdělávání, výzkumu, digitalizace a rozvoje regionů a měst, za účelem podpory kulturních politik v Evropě;

hlavní související politické dokumenty, uvedené v příloze II těchto závěrů;

DOHODLA SE:

že s cílem zajistit, aby byl k dispozici strategický a dynamický nástroj, který bude brát zřetel na aktuální politický vývoj a uplatňovat jasné zásady a v němž budou stanoveny jasně vymezené priority a jejich důsledné provádění, zavede při náležitém zohlednění zásad subsidiarity a proporcionality pracovní plán pro kulturu na roky 2019 až 2022, jak je uveden v příloze I těchto závěrů;

VYZÝVÁ:

Komisi, aby do června 2022 přijala hodnocení pracovního plánu v polovině období a závěrečnou zprávu o jeho provádění, a to na základě dobrovolných písemných příspěvků členských států. S ohledem na tuto zprávu může předsednictví Rady případně zvážit, zda by měl být na následující období navržen nový pracovní plán pro kulturu.


(1)  Dokument EUCO 19/1/17 REV 1.

(2)  Dokument COM(2018) 267 final.


PŘÍLOHA I

I.   HLAVNÍ ZÁSADY

Pracovní plán pro kulturu je založen na těchto hlavních zásadách:

Kultura má svoji vnitřní hodnotu.

Kultura přispívá k udržitelnému sociálnímu a hospodářskému rozvoji.

Kulturní a jazyková rozmanitost je jednou z klíčových hodnot Evropské unie a její ochrana a podpora jsou ústředními prvky kulturní politiky na evropské úrovni.

Prosazování kulturních otázek vyžaduje komplexní a horizontální přístup, pokud jde o právní přepisy, financování a meziodvětvovou spolupráci.

Pravidelný dialog mezi členskými státy, evropskými orgány a občanskou společností, jakož i tematická spolupráce s mezinárodními organizacemi vytvářejí synergie a vedou k lepším výsledkům.

K zajištění lepší správy jsou zapotřebí jasně vymezené povinnosti a zapojení všech zúčastněných aktérů.

Za účelem sledování pokroku dosahovaného v rámci jednotlivých opatření je nezbytné, aby předsednictví Rady provádělo pravidelné monitorování.

Pracovní plán pro kulturu se musí vyznačovat flexibilitou, aby mohl reagovat na měnící se politické prostředí.

II.   PRIORITY

Rada zvolila následující priority s ohledem na jejich přínos ke kulturní rozmanitosti a jejich evropskou přidanou hodnotu a na potřebu společného postupu:

A.

udržitelnost v oblasti kulturního dědictví;

B.

soudržnost a životní pohoda;

C.

Ekosystém podporující umělce, pracovníky v kulturních a kreativních odvětvích a evropský obsah

D.

rovnost žen a mužů;

E.

mezinárodní kulturní vztahy.

Důležitými horizontálními otázkami, které budou odpovídajícím způsobem zohledněny, jsou digitalizace a statistiky týkající se kultury. Digitalizace vytváří nové a inovativní možnosti pro umění a kulturu, pokud jde o přístup, vyjádření, ochranu, šíření a spotřebu. Statistiky týkající se kultury podporují fakticky podloženou tvorbu politik na evropské a vnitrostátní úrovni. Srovnatelné a spolehlivé statistiky týkající se kultury, sestavované pravidelně a dlouhodobě, umožňují zjišťovat trendy a vypracovávat zdravé politiky.

Zvláštní pozornost by dále měla být věnována synergii mezi danými prioritami.

A.   Udržitelnost v oblasti kulturního dědictví

Kulturní dědictví je projevem kulturní rozmanitosti, kterou nám zanechaly předchozí generace, a současně zdrojem udržitelného kulturního, sociálního, environmentálního a hospodářského rozvoje v Evropě. K hlavním oblastem, pro které bude komplexní strategický přístup přínosem, patří péče, zachování a ochrana, výzkum, vzdělávací aktivity a předávání poznatků, financování, participativní správa a současná interpretace. Během Evropského roku kulturního dědictví 2018 se napříč Evropou konala celá řada různých akcí. Aby byl zajištěn jeho odkaz, je třeba, aby Komise vypracovala navazující opatření a aktivity zaměřené na prosazování příslušných otázek, včetně akčního plánu pro kulturní dědictví. Zohledněna by měla být také práce národních koordinátorů Evropského roku.

B.   Soudržnost a životní pohoda

Přístup ke kultuře a účast na kulturním životě přispívají k upevnění postavení jednotlivců, k demokratickému smýšlení a k sociální soudržnosti prostřednictvím komunikace s jinými lidmi a občanské angažovanosti. S ohledem na měnící se chování uživatelů v důsledku digitalizace, stárnutí a kulturně rozmanitých společností je zapotřebí lépe rozumět různým skupinám z řad publika. Je nezbytné v mnohem vyšší míře zohledňovat zájmy a potřeby konkrétních skupin, jako jsou mladí lidé, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby z rodin migrantů a osoby žijící v chudobě nebo materiální deprivaci. K rozšíření okruhu publika a k inovativním metodám účasti přispívají digitální technologie. Soudržnost a životní pohodu významným způsobem ovlivňuje meziodvětvová spolupráce s jinými odvětvími, jako jsou vzdělávání, sociální péče, zdravotní péče, věda a technologie a rozvoj regionů a měst. Zvláštní pozornost by měla být věnována úloze kultury na místní úrovni, kvalitě architektury a prostředí pro život a sociálním inovacím založeným na kultuře, jež přispívají k rozvoji měst a regionů v celé EU.

C.   Ekosystém podporující umělce, pracovníky v kulturních a kreativních odvětvích a evropský obsah

Se sociálními a ekonomickými podmínkami pracovníků a institucí působících v oblasti kultury úzce souvisí umělecká svoboda. Pro kulturní a kreativní odvětví v Evropě je příznačná samostatná výdělečná činnost, malé a střední podniky a kulturní a jazyková rozmanitost. Profesní dráha umělců a pracovníků v kulturních a kreativních odvětvích, bývá založená na jednotlivých projektech a obvykle se vyznačuje značnou mobilitou, přičemž tito lidé často mají nepravidelný a nepředvídatelný příjem a vykonávají několik zaměstnání, aby si zajistili živobytí. Hybnou silou inovací jsou zejména jednotliví umělci, tvůrci a malé kulturní instituce, jež vytvářejí hodnotu především na základě nehmotných prostředků, jako jsou originální nápady, know-how a kreativita. Aby Evropa zvýšila svoji konkurenceschopnost a podněcovala inovace, musí využívat svého kreativního a kulturního bohatství. K otázkám, na něž je třeba zaměřit zvláštní pozornost v oblasti výzkumu a výměny názorů na evropské úrovni, patří mobilita umělců a pracovníků v kulturních a kreativních odvětvích, distribuce a překlad evropského obsahu, odborná příprava a rozvoj talentů, spravedlivé odměňování a pracovní podmínky, přístup k financování a přeshraniční spolupráce.

D.   Rovnost žen a mužů

Rovnost žen a mužů je jedním z pilířů kulturní rozmanitosti. Kultuře náleží klíčová úloha v boji proti stereotypům a v prosazování společenských změn. V téměř všech kulturních a kreativních odvětvích však stále přetrvávají meziodvětvové genderové rozdíly. Ženy jako umělkyně a osoby činné v oblasti kultury mají omezenější přístup ke zdrojům pro tvorbu a produkci, jsou obvykle mnohem hůře placeny než muži a jsou nedostatečně zastoupeny ve vedoucích pozicích a na jiných pozicích s rozhodovací pravomocí, jakož i na trhu s uměním. Tyto rozdíly je třeba uznat a řešit prostřednictvím konkrétních politik a opatření. Ke zvýšení povědomí na politické a správní úrovni a v rámci jednotlivých odvětví jsou zapotřebí komplexní údaje a výměna osvědčených postupů.

E.   Mezinárodní kulturní vztahy

S ohledem na pojetí, podle nějž je kultura hodnotou sama o sobě, by mezinárodní kulturní vztahy EU měly zvýšit povědomí o zásadní úloze kultury a jejích pozitivních socioekonomických účincích, jež se dotýkají důležitých otázek a výzev na celosvětové úrovni. K mezinárodním kulturním vztahům je třeba zaujmout strategický přístup na bázi dílčích kroků, na nějž naváží konkrétní opatření pro jeho provádění. Tento přístup by měl zahrnovat postup zdola nahoru, podporovat mezilidské kontakty a propagovat mezikulturní dialog. Je nezbytné v plném rozsahu zajistit doplňkovost s opatřeními členských států a opatřeními, jež realizují Rada Evropy a UNESCO.

III.   PROVÁDĚNÍ

Rada vyzývá členské státy a Komisi ke společné práci na prioritách pracovního plánu pro kulturu, který bude prováděn prostřednictvím dynamické, průběžně upravované agendy, jak je uvedeno v kapitole IV a v příloze A. Pracovní plán pro kulturu musí být monitorován předsednictvím Rady a v případě potřeby ho může Rada upravit s ohledem na dosažené výsledky nebo vývoj politik na evropské úrovni.

Témata v každé prioritní oblasti jsou řešena v několika krocích, s použitím vhodných pracovních metod. Každý krok je prováděn buď Komisí, Radou, předsednictvím Rady nebo jiným zainteresovaným členským státem.

Lze použít mimo jiné tyto pracovní metody: otevřenou metodu koordinace (OMK), ad hoc odborné skupiny nebo odborné skupiny pod vedením Komise, akce zaměřené na vzájemné učení, studie, konference, bilanční semináře, evropské fórum kultury, dialog s občanskou společností, pilotní projekty, společné iniciativy s mezinárodními organizacemi, závěry Rady a neformální zasedání úředníků z ministerstev kultury, případně i z jiných ministerstev.

Zásady týkající se členství ve skupinách OMK a jejich fungování jsou uvedeny v příloze B.

Členské státy a Komise se vyzývají, aby o výsledcích pracovního plánu pro kulturu široce informovaly a aby je ve vhodných případech zohledňovaly při vypracovávání politik na evropské a vnitrostátní úrovni.

IV.   ČINNOSTI

Pokud jde o priority a pracovní metody popsané v kapitolách II a III, budou prováděny tyto činnosti.

A.   Udržitelnost v oblasti kulturního dědictví

Téma:

Participativní správa

Pracovní metody:

akce zaměřená na vzájemné učení a navazující konference uspořádaná Komisí

Odůvodnění:

Participativní správa je inovativní a progresivní přístup zaměřený na občany, který představuje skutečnou změnu ve způsobu, jakým je kulturní dědictví spravováno a oceňováno. V návaznosti na zprávu skupiny OMK s názvem „Participativní správa v oblasti kulturního dědictví“(2016/17) a na Evropský rok kulturního dědictví 2018 si odborníci vymění osvědčené postupy prostřednictvím vzájemného učení a budou jednat o tom, jak podporovat participativní procesy. Pokud jde o Úmluvu o hodnotě kulturního dědictví pro společnost (úmluva Faro), mělo by být zohledněno know-how Rady Evropy.

Cílové výstupy:

Díky uvedeným činnostem se zintenzivní vytváření sítí a předávání znalostí v této oblasti a v dlouhodobém horizontu přispějí tyto činnosti k podpoře participativní správy v oblasti kulturního dědictví.

Téma:

Přizpůsobování se změně klimatu

Pracovní metody:

skupina OMK, včetně mapování

Odůvodnění:

Pokud jde o Pařížskou dohodu (2015) a cíl udržitelného rozvoje OSN č. 13 týkající se opatření v oblasti klimatu, odborníci určí a vymění si osvědčené postupy a inovativní opatření pro historické prostředí v souvislosti se změnou klimatu. Budou sdíleny informace vyplývající z vědeckých projektů programu Horizont 2020 a bude provedena inventarizace činností EU, včetně studie o ochraně dědictví před katastrofami (2018). Zvláštní důraz by měl být kladen na energetickou účinnost historických budov, utváření a přeměnu kulturní krajiny a zabezpečení dědictví v extrémních klimatických podmínkách.

Cílové výstupy:

Výměna povede ke zvyšování povědomí a budování kapacit vnitrostátních odborníků v oblasti udržitelností kulturního dědictví. Jejich doporučení přispějí k diskusím a k plánování opatření v oblasti změny klimatu na evropské a vnitrostátní úrovni.

Téma:

Zásady kvality pro opatření v oblasti kulturního dědictví

Pracovní metody:

seminář předsednictví a akce zaměřená na vzájemné učení, včetně příslušné navazující činnosti

Odůvodnění:

V návaznosti na Evropský rok kulturního dědictví 2018 a činnosti skupiny OMK zaměřené na dovednosti, odbornou přípravu a předávání znalostí v tradičních i nově vznikajících profesích v oblasti kulturního dědictví (2017/2018) si odborníci vymění praktické příklady opatření v oblasti kulturního dědictví využívajících fondů EU. Vzhledem k tomu, že ne vždy je věnována dostatečná pozornost otázkám obnovy a autenticity, je nezbytné zajistit, aby byla rozhodnutí o jakýchkoli změnách historického prostředí založena na řádném posouzení důsledků a náležitém chápání hodnoty dědictví.

Cílové výstupy:

Cílem je vypracovat pokyny, kterými se bude řídit příští generace fondů EU, a současně zajistit zásady kvality pro zachování a ochranu kulturního dědictví. Odborníci předloží komplexní analýzu a doporučení ohledně zásad kvality, které je třeba uplatňovat při provádění opatření, jež mají dopad na historické prostředí.

Téma:

Alternativní financování kulturního dědictví

Pracovní metody:

semináře uspořádané Komisí

Odůvodnění:

Vzhledem k velkému tlaku na veřejné rozpočty určené pro oblast kulturního dědictví se hledají alternativní zdroje financování, od partnerství veřejného a soukromého sektoru až po zapojení loterijních společností a daňové úlevy u darů. V tomto kontextu bude posouzena rovněž úloha nadací.

Cílové výstupy:

Cílem je nalézt nové zdroje financování pro kulturní dědictví a přenositelné osvědčené postupy na podporu jeho ekonomické udržitelnosti.

B.   Soudržnost a životní pohoda

Téma:

Sociální soudržnost

Pracovní metody:

skupina OMK, na níž naváže konference předsednictví

Odůvodnění:

Po přezkoumání zprávy skupiny OMK s názvem „Podpora přínosu kultury k sociálnímu začleňování“ (2017/18) bude následné skupině OMK udělen nový mandát k hlubšímu prozkoumání konkrétních témat zvláštního zájmu, jako je potřeba zahrnout kulturu jako průřezové téma mimo jiné do oblasti sociální politiky, zdravotní politiky a politiky místního rozvoje. Následně bude uspořádána konference s cílem informovat o dosažených výsledcích a získaných poznatcích. V případě potřeby by poté měly být projednány další kroky.

Cílové výstupy:

Cílem je určit osvědčené postupy v rámci meziodvětvové spolupráce, které mají významný sociální a ekonomický dopad. Budou prozkoumány možnosti financování v rámci programu Kreativní Evropa a dalších relevantních programů EU.

Téma:

Vysoce kvalitní architektura a zastavěné prostředí pro všechny

Pracovní metody:

skupina OMK a navazující konference uspořádaná Rakouskem, případně závěry Rady

Odůvodnění:

Jak připomíná Davoská deklarace z roku 2018 s názvem „Na cestě ke kvalitní stavební kultuře pro Evropu“, kultura hraje zásadní úlohu v prostředí, které utváří člověk (a které zahrnuje architekturu, dědictví, veřejný prostor a krajinu). K vypracování integrovaného přístupu přispívajícího k životní pohodě všech občanů jsou zapotřebí inovativní a inkluzivní procesy, jež umožní vytváření kvalitní architektury a péči o ni. Důraz bude kladen na architekturu jako na obor, který v zájmu obecného prospěchu usiluje o náležitou vyváženost mezi kulturními, sociálními, ekonomickými, environmentálními a technickými hledisky. Budou analyzovány modely multidisciplinární a participativní správy přispívající k sociálnímu začleňování a udržitelnému rozvoji jednotlivých čtvrtí.

Cílové výstupy:

K určení nejvhodnějších postupů napomůže výměna zkušeností a úspěšných příkladů. Mohla by být vytvořena synergie se strukturálními fondy, městskou agendou EU a jejím novým partnerstvím pro kulturu a kulturní dědictví, jakož i s Agendou OSN 2030 a projektem OECD zaměřeným na regionální produktivitu a životní pohodu založené na kultuře.

Téma:

Porozumění digitálnímu publiku

Pracovní metody:

odborná skupina pod vedením Komise

Odůvodnění:

Digitální technologie poskytují kulturním organizacím příležitost udržovat s různými skupinami publika interaktivní vztah. Aby dané organizace mohly těchto příležitostí využít, musí lépe porozumět svému digitálnímu publiku. V návaznosti na činnost skupiny OMK (2015/16) a závěry Rady o podpoře přístupu ke kultuře s použitím digitálních prostředků se zaměřením na rozvoj publika (2017) odborná skupina pod vedením Komise posoudí inovativní nástroje a vypracuje pokyny ohledně shromažďování a správy údajů týkajících se digitálního publika.

Cílové výstupy:

Dobrovolné pokyny by měly kulturním organizacím sloužit jako zdroj inspirace a pomáhat jim s adaptací na neustále se měnící digitální prostředí. Prostřednictvím služeb více zaměřených na uživatele prohloubí organizace vztahy se svým stávajícím publikem a osloví další okruh uživatelů.

Téma:

Mladá kreativní generace

Pracovní metody:

konference předsednictví a případně závěry Rady, navazující činnost bude předmětem jednání

Odůvodnění:

Kultura i vzdělávání podporují rozvoj kreativních dovedností a kritického myšlení od útlého věku. Digitalizace vytváří nové způsoby přístupu ke kultuře, nové osobní interpretace a způsoby sebevyjádření, což u mladých lidí vzbuzuje živý zájem a vede k jejich přeměně v aktivní publikum. Stále více je zapotřebí přistupovat k účasti mladých lidí na kulturním životě strategičtěji s cílem podpořit u nich kreativitu a rozvinout dovednosti, které jsou důležité pro jejich budoucí zaměstnatelnost, aktivní občanství a sociální začlenění.

Cílové výstupy:

Cílem politických doporučení bude podpora kreativity mladých lidí a jejich inovačního potenciálu v digitálním věku.

Téma:

Občanství, hodnoty a demokracie

Pracovní metody:

konference předsednictví a navazující studie

Odůvodnění:

Účast na uměleckých a kulturních aktivitách přispívá k aktivnímu občanství, otevřenosti, zvídavosti a kritickému myšlení, a tedy k posilování demokracie. Vliv kultury na tyto aspekty bude posouzen ve studii, v níž budou uvedeny konkrétní příklady. Je třeba plánovat spolupráci s Radou Evropy a posoudit použitelnost jejího rámce ukazatelů pro kulturu a demokracii v unijním kontextu.

Cílové výstupy:

Studie přispěje k fakticky podloženým politickým opatřením a zvýší povědomí o významu kultury pro společnost a demokracii.

C.   Ekosystém podporující umělce, pracovníky v kulturních a kreativních odvětvích a evropský obsah

Téma:

Postavení a pracovní podmínky umělců a pracovníků v kulturních a kreativních odvětvích

Pracovní metody:

studie, na níž naváže skupina OMK

Odůvodnění:

Studie by se měla zabývat otázkami profesní dráhy včetně podnikání, povahy příjmů, vlivu trhu, přístupu k financování, sociálního zabezpečení a přeshraniční mobility. V návaznosti na tuto studii by skupina OMK měla analyzovat výsledky, zajistit výměnu osvědčených postupů existujících v členských státech a vypracovat politická doporučení.

Cílové výstupy:

Cílem je zlepšit informovanost o pracovních podmínkách umělců a pracovníků v kulturních a kreativních odvětvích v Evropě a získat politické poradenství ohledně vytváření příznivého prostředí.

Téma:

Umělecká svoboda

Pracovní metody:

seminář uspořádaný Komisí a na něj navazující případná konference uspořádaná ve spolupráci s jinými příslušnými agenturami EU a mezinárodními organizacemi

Odůvodnění:

Podle Listiny základních práv Evropské unie a Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů má umělecká svoboda zásadní význam pro demokratické společnosti. Umění může pomoci při překonávání překážek souvisejících s rasou, náboženstvím, pohlavím, věkem, státní příslušností, kulturou a identitou tím, že poskytuje protiargumenty a zpochybňuje diskriminační rétoriku a přístup. Bude se jednat o vývoji a výzvách, jež s uměleckou svobodou souvisejí.

Cílové výstupy:

Cílem je projednat konkrétní zkušenosti v této oblasti, a zvýšit tak povědomí o její relevantnosti.

Téma:

Koprodukce v audiovizuálním odvětví

Pracovní metody:

konference předsednictví a případně závěry Rady, na které naváže skupina OMK

Odůvodnění:

Podle Evropské audiovizuální observatoře zaznamenávají evropské koprodukce třikrát větší návštěvnost, a tedy i příjmy, než filmy produkované jednou zemí. Koprodukce pomáhají evropskému průmyslu v jeho rozvoji tím, že posilují jeho postavení v Evropě a na hlavních mezinárodních trzích. Vnitrostátní fondy a evropské programy (jako jsou dílčí program MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa a EURIMAGES) věnují stále větší pozornost možnostem, které koprodukce nabízejí, ať již se jedná o celovečerní filmy či televizní produkce, včetně dvoustranných koprodukcí a společného vývoje v rámci evropských zemí a koprodukcí se zeměmi mimo Evropu. Tento potenciál by měl být posouzen rovněž s ohledem na rozvoj rozmanitosti publika.

Cílové výstupy:

S cílem podněcovat koprodukce budou vypracována politická doporučení a pobídky na podporu koprodukcí v souladu s právními rámci a systémy podpory audiovizuálního odvětví.

Téma:

Rozmanitost a konkurenceschopnost hudebního odvětví

Pracovní metody:

konference předsednictví, semináře uspořádané Komisí a případně závěry Rady

Odůvodnění:

Přechod k digitalizaci, zejména nástup hudebního streamingu, a větší konkurence ze strany globálních hráčů, vedly k zásadním změnám způsobů, kterými se hudba vytváří, produkuje, provozuje, distribuuje, konzumuje a zpeněžuje. Na základě akcí uskutečňovaných v rámci iniciativy „Hudba hýbe Evropou“ si odborníci vymění informace o veřejných politikách na podporu mobility umělců a šíření místního repertoáru v rámci Evropy i mimo ni.

Cílové výstupy:

Cílem je určit přenositelné nejlepší postupy a projednat vhodná politická opatření na evropské a vnitrostátní úrovni.

Téma:

Mnohojazyčnost a překlady

Pracovní metody:

skupina OMK, na níž naváže konference předsednictví

Odůvodnění:

V mnohojazyčném prostředí mají zásadní význam překlady, jež umožňují širší přístup k evropskému obsahu. Budou vyhodnoceny stávající mechanismy podpory pro překlady na evropské a vnitrostátní úrovni s cílem rozvíjet jazykovou rozmanitost Evropy jako hodnotu a podporovat lepší šíření evropských děl. Vzhledem k tomu, že digitalizace má velký vliv na jazykovou rozmanitost a na překladatelskou profesi, budou se řešit potřeby i v této oblasti.

Cílové výstupy:

Odborníci si vymění osvědčené postupy, pokud jde o podporu překladů v knižním a vydavatelském odvětví, jakož i v dalších kulturních a kreativních odvětvích, a doporučí konkrétní opatření v rámci programu Kreativní Evropa na podporu jazykové rozmanitosti a šíření děl.

Téma:

Financování a inovace

Pracovní metody:

neformální zasedání ministrů kultury, po němž budou následovat bilanční semináře uspořádané Komisí

Odůvodnění:

V návaznosti na činnost skupiny OMK zabývající se otázkou přístupu kulturních a kreativních odvětví k financování (2014/15) a skupiny OMK zabývající se rozvojem podnikatelského a inovačního potenciálu kulturních a kreativních odvětví (2016/17), jakož i v návaznosti na závěry Rady o kulturních a tvůrčích průnicích v zájmu stimulace inovací, hospodářské udržitelnosti a sociálního začlenění (2015) je zapotřebí provést bilanci s cílem posoudit, jak byla daná doporučení splněna.

Cílové výstupy:

Odborníci přezkoumají vše, co bylo dosud realizováno, a projednají opatření pro budoucí práci na evropské úrovni.

D.   Rovnost žen a mužů

Téma:

Rovnost žen a mužů v kulturních a kreativních odvětvích

Pracovní metody:

mapování a skupina OMK, případně navazující závěry Rady

Odůvodnění:

V rámci mapování provedeného Komisí bude prozkoumána situace umělkyň a pracovnic působících v kulturním odvětví (např. pokud jde o boj proti stereotypům a sexuálnímu obtěžování, přístup ke zdrojům, zastoupení na pozicích s rozhodovací pravomocí, odměňování). Souběžně si členské státy vymění informace o své vlastní situaci a osvědčené postupy. Skupina OMK určí hlavní překážky a navrhne řadu konkrétních opatření. Jako další krok může Rada přijmout závěry zaměřené na vybrané cíle a opatření.

Cílové výstupy:

Cílem je zvýšit povědomí o rovnosti žen a mužů v kulturních a kreativních odvětvích na politické, správní a praktické úrovni a navrhnout konkrétní opatření v rámci programu Kreativní Evropa.

E.   Mezinárodní kulturní vztahy

Téma:

Strategický přístup k mezinárodním kulturním vztahům EU

Pracovní metody:

zasedání Výboru pro kulturní otázky nebo jiných vhodných fór za účasti ESVČ a úředníků ministerstev zahraničních věcí a jiných příslušných ministerstev, zasedání odborníků a konference předsednictví

Odůvodnění:

V návaznosti na práci Skupiny přátel předsednictví (2017/18) na stejné téma bude Rada vyzvána, aby zareagovala na společné sdělení Komise a ESVČ s názvem „Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy“ (2016) a určila společné strategické zásady, cíle a priority přístupu EU, vyjasnila úlohy zúčastněných aktérů a navrhla oblasti, ve kterých je společný postup na úrovni Evropské unie nejdůležitější.

Cílové výstupy:

S ohledem na horizontální povahu tohoto úkolu je cílem propojit odborníky z různých odvětví (zabývající se např. politikami v oblasti kultury, zahraničních věcí, školství, migrace, rozvojové spolupráce, cel a podnikání) v zájmu vypracování společného strategického přístupu EU k mezinárodním kulturním vztahům a posléze i konkrétních opatření pro uskutečňování tohoto přístupu.

Příloha A

Orientační harmonogram pracovního plánu pro kulturu 2019–2022

Priorita

Témata

2019

2020

2021

2022

1. pololetí

2. pololetí

1. pololetí

2. pololetí

1. pololetí

2. pololetí

1. pololetí

2. pololetí

A.

Udržitelnost v oblasti kulturního dědictví

Participativní správa

vzájemné učení

konference

 

 

 

 

 

Přizpůsobování se změně klimatu

 

 

 

skupina OMK

 

Zásady kvality

seminář předsednictví

vzájemné učení

 

 

 

 

 

Alternativní financování

 

 

seminář

 

seminář

 

 

 

B.

Soudržnost a životní pohoda

Sociální soudržnost

přezkum zprávy OMK 2017/18

skupina OMK

přezkum zprávy OMK, konference předsednictví

 

 

 

Vysoce kvalitní architektura a zastavěné prostředí

 

 

skupina OMK

konference

příp. závěry Rady

 

Porozumění digitálnímu publiku

 

 

odborná skupina pod vedením Komise

přezkum zprávy odborníků

Mladá kreativní generace

konference předsednictví, příp. závěry Rady

 

 

 

 

 

 

 

Občanství, hodnoty a demokracie

 

konference předsednictví

 

studie

 

C.

Ekosystém podporující umělce, pracovníky v kulturních a kreativních odvětvích a evropský obsah

Postavení a pracovní podmínky umělců

 

studie

skupina OMK

Umělecká svoboda

 

 

seminář

 

příp. konference

 

 

 

Audiovizuální koprodukce

konference předsednictví, příp. závěry Rady

skupina OMK

přezkum zprávy OMK

 

 

 

Hudba

konference předsednictví

 

seminář

seminář

konference předsednictví, příp. závěry Rady

 

 

 

Mnohojazyčnost a překlady

 

 

skupina OMK

přezkum zprávy OMK

konference předsednictví

 

Financování a inovace

neformální zasedání ministrů kultury

bilanční seminář

 

bilanční seminář

 

 

 

D.

Rovnost žen a mužů

Rovnost žen a mužů

mapování a skupina OMK

přezkum zprávy OMK, příp. závěry Rady

 

 

 

 

E.

Mezinárodní kulturní vztahy

Strategický přístup

 

přijetí strategického přístupu

 

 

 

konference předsednictví

 

 

Příloha B

Zásady týkající se skupin OMK zřízených členskými státy v rámci pracovního plánu pro kulturu 2019–2022

Členství

Účast členských států na práci skupin OMK je dobrovolná a členské státy se k nim mohou kdykoli připojit.

Členské státy mající zájem o účast jmenují odborníky jako členy skupiny OMK. Členské státy zajistí, aby jmenovaní odborníci měli v příslušné oblasti na vnitrostátní úrovni praktické zkušenosti. Jmenovaní odborníci se musí zasazovat o účinnou komunikaci s příslušnými vnitrostátními orgány. Proces jmenování odborníků bude koordinovat Komise.

Každá skupina OMK může rozhodnout o přizvání nezávislých odborníků, zástupců občanské společnosti a zástupců evropských třetích zemí, aby se na její práci podíleli. Tyto osoby mohou být do skupiny začleněny na celou dobu jejího působení pod podmínkou, že skupina OMK jejich členství jednomyslně schválí.

Mandát

Mandát každé skupiny OMK zfinalizuje Výbor pro kulturní otázky na základě návrhu předloženého Komisí v souladu s kapitolou IV.

Pracovní postupy

Skupiny OMK se soustředí na to, aby bylo u požadovaných témat dosaženo konkrétních a použitelných výsledků.

Každá skupina OMK připraví svůj harmonogram činností v souladu s tímto pracovním plánem pro kulturu.

Na svém prvním zasedání jmenuje každá skupina OMK svého předsedu nebo spolupředsedy.

Pro potřeby činnosti skupin OMK poskytne Komise odborné znalosti a logistickou podporu. Skupiny OMK jsou Komisí v maximální možné míře podporovány i dalšími vhodnými prostředky (včetně zahajovacích zasedání a studií relevantních pro oblasti jejich činnosti).

Na podporu výměny osvědčených postupů se zasedání skupin OMK včetně studijních návštěv mohou uskutečnit rovněž na pozvání některého z členských států.

Zprávy a informace

Předsedové skupin OMK budou Výboru pro kulturní otázky podávat zprávy o pokroku a dosažených výsledcích. Ve vhodných případech Výbor pro kulturní otázky poskytne skupinám OMK další pokyny s cílem zajistit, aby bylo požadovaného výsledku dosaženo v požadované časové lhůtě.

Pořady jednání a zápisy z jednání skupin OMK budou k dispozici všem členským státům bez ohledu na míru jejich zapojení.

Závěrečné zprávy skupin OMK budou zveřejněny, přičemž Komise by měla zajistit překlad příslušných shrnutí do všech úředních jazyků EU.


PŘÍLOHA II

Hlavní související politické dokumenty (1)

Sdělení Komise o Nové evropské agendě pro kulturu ze dne 22. května 2018 (COM(2018) 267 final).

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu pro kulturu (2015–2018) (Úř. věst. C 463, 23.12.2014, s. 4) a závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, kterými se mění pracovní plán pro kulturu (2015–2018), pokud jde o prioritu mezikulturního dialogu (Úř. věst. C 417, 15.12.2015, s. 44).

Závěry Evropské rady ze dne 14. prosince 2017 (EUCO 19/1/17 REV 1).

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie se zvláštním zřetelem na články 8, 10 a 167 SFEU (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 13).

Závěry Rady o strategickém přístupu EU k mezinárodním kulturním vztahům (Úř. věst. C 189, 15.6.2017, s. 38).

Závěry Rady o kulturních a kreativních přesazích v zájmu stimulace inovací, hospodářské udržitelnosti a sociálního začlenění (Úř. věst. C 172, 27.5.2015, s. 13).

Závěry Rady ze dne 26. listopadu 2012 o správě kulturních záležitostí (Úř. věst. C 393, 19.12.2012, s. 8).

Závěry Rady o podpoře přístupu ke kultuře s použitím digitálních prostředků se zaměřením na rozvoj publika (Úř. věst. C 425, 12.12.2017, s. 4).

Závěry Rady o potřebě prosazovat otázku kulturního dědictví napříč politikami EU (Úř. věst. C 196, 8.6.2018, s. 20).

Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy určené členským státům a týkající se rovnosti žen a mužů v audiovizuálním odvětví (CM/Rec(2017) 9).

Debata o vzdělávání a kultuře konaná v rámci agendy lídrů dne 17. listopadu 2017 v Göteborgu včetně sdělení Komise o posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury (COM(2017) 673 final).

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/864 ze dne 17. května 2017 o Evropském roku kulturního dědictví (2018) (Úř. věst. L 131, 20.5.2017, s. 1).

Společné sdělení Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy (JOIN(2016) 29 final).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 221) a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) (COM(2018) 366 final).

Zpráva Komise o provádění a významu pracovního plánu pro kulturu 2015–2018.

Zpráva Skupiny přátel předsednictví o některých prvcích budoucího strategického přístupu EU k mezinárodním kulturním vztahům (9952/18).

Římské prohlášení ze dne 25. března 2017.

Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (2005).

UNESCO: Re/formování kulturních politik. Podpora kreativity pro rozvoj. Úmluva z roku 2005 – globální zpráva (2018)

Rezoluce OSN „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“ (2015)


(1)  v abecedním pořadí


Top