EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0878

Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)

C/2020/4003

OJ L 203, 26.6.2020, p. 28–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj

26.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 203/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878

ze dne 18. června 2020,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na článek 131 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v Unii.

(2)

Ode dne 1. ledna 2020 se použije nařízení Komise (EU) 2018/1881 (2), kterým se mění přílohy I, III a VI až XII nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení (EU) 2018/1881 zavádí specifické požadavky pro nanoformy látek. Vzhledem k tomu, že informace týkající se těchto požadavků mají být uvedeny v bezpečnostních listech, měla by být příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS), který byl vypracován v rámci Organizace spojených národů, stanoví mezinárodně harmonizovaná kritéria pro klasifikaci a označování chemických látek a pravidla pro bezpečnostní listy. Unie potvrdila svůj záměr začlenit kritéria GHS do práva Unie.

(4)

Nástroje, které GHS stanoví pro informování o nebezpečnosti látek a směsí, jsou štítky a bezpečnostní listy. Ustanovení GHS týkající se bezpečnostních listů jsou začleněna do nařízení (ES) č. 1907/2006. Požadavky na bezpečnostní listy stanovené v příloze II nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto měly být přizpůsobeny pravidlům pro bezpečnostní listy v šestém a sedmém revidovaném vydání GHS.

(5)

Příloha VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) mimo jiné umožní, aby byl jednoznačný identifikátor složení v případě nebezpečných směsí dodávaných pro použití v průmyslových zařízeních uveden pouze v bezpečnostním listu. Bude rovněž vyžadovat, aby byl v bezpečnostním listu uveden jednoznačný identifikátor složení u některých směsí, které nejsou baleny. Z důvodů jednotnosti by příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 měla tyto změny zohlednit a uvést, kde v bezpečnostním listu by měl být jednoznačný identifikátor složení uveden.

(6)

Ve sdělení Komise ze dne 7. listopadu 2018„Vytváření uceleného rámce Evropské unie pro endokrinní disruptory“ (4) se uvádí, že v souvislosti s přípravou bezpečnostních listů Komise vyhodnocuje, jak zlepšit komunikaci o endokrinních disruptorech v dodavatelském řetězci na základě nařízení (ES) č. 1907/2006. Řada specifických požadavků u bezpečnostních listů byla určena jako relevantní pro látky a směsi s vlastnostmi endokrinních disruptorů, a příloha II uvedeného nařízení by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Pro bezpečné použití látek a směsí jsou relevantní specifické koncentrační limity, multiplikační faktory a odhady akutní toxicity stanovené v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a proto by měly být uvedeny v bezpečnostních listech, jsou-li k dispozici.

(8)

Požadavek, aby hospodářské subjekty, které již sestavily bezpečnostní listy, tyto bezpečnostní listy okamžitě aktualizovaly v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, by pro ně znamenal nepřiměřenou zátěž. Hospodářským subjektům by místo toho mělo být po jistou dobu umožněno i nadále poskytovat bezpečnostní listy v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830 (5). Tím není dotčena povinnost aktualizovat bezpečnostní listy v souladu s čl. 31 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 a nejsou dotčeny případy, kdy se jednoznačný identifikátor složení doplňuje do bezpečnostních listů podle oddílu 5 části A přílohy VIII nařízení (ES) č. 1272/2008.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Odchylně od článku 3 mohou být bezpečnostní listy, které nejsou v souladu s přílohou tohoto nařízení, i nadále poskytovány do 31. prosince 2022.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2018/1881 ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII, za účelem zohlednění nanoforem látek (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  COM(2018) 734.

(5)  Nařízení Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 132, 29.5.2015, s. 8).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

ČÁST A

0.1   Úvod

0.1.1.

Tato příloha stanoví požadavky, které musí dodavatel splnit pro sestavení bezpečnostního listu poskytovaného pro látku nebo směs v souladu s článkem 31.

0.1.2.

Informace o látkách uvedené v bezpečnostním listu musí odpovídat informacím v žádosti o registraci a ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje. Byla-li sestavena zpráva o chemické bezpečnosti, příslušný scénář (příslušné scénáře) expozice se zahrne (zahrnou) do přílohy bezpečnostního listu.

0.1.3.

Bezpečnostní list musí v každém příslušném oddíle uvádět, zda a kterých jednotlivých nanoforem se týká, a uvádět vztah mezi příslušnými bezpečnostními informacemi a každou z uvedených nanoforem. Jak stanoví příloha VI, vztahuje se pojem „nanoforma“ v této příloze na nanoformu nebo soubor podobných nanoforem.

0.2   Všeobecné požadavky na sestavení bezpečnostního listu

0.2.1.

Bezpečnostní list umožní uživatelům učinit nezbytná opatření týkající se ochrany lidského zdraví, bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí. Zpracovatel bezpečnostního listu přihlédne k tomu, že bezpečnostní list musí informovat uživatele o nebezpečnosti látky nebo směsi a poskytnout informace o jejím bezpečném skladování, manipulaci a odstraňování.

0.2.2.

Informace uváděné v bezpečnostních listech musí také splňovat požadavky stanovené ve směrnici 98/24/ES. Bezpečnostní list umožní zaměstnavatelům zejména zjistit, zda se na pracovišti vyskytují nebezpečné chemické činitele, a posoudit případná rizika pro zdraví a bezpečnost pracovníků v důsledku jejich používání.

0.2.3.

Informace v bezpečnostním listu musí být napsány jasně a stručně. Bezpečnostní list sestaví odborně způsobilá osoba, která zohlední specifické potřeby a znalosti uživatelů, pokud jsou známy. Dodavatelé látek a směsí zajistí, aby odborně způsobilé osoby byly řádně vyškoleny, včetně opakovacího školení.

0.2.4.

Jazyk použitý v bezpečnostním listu musí být jednoduchý, jasný a přesný a musí se vyhnout žargonu, zkratkovým slovům a zkratkám. Nesmí se používat tvrzení jako „může být nebezpečná“, „nemá žádné účinky na zdraví“, „bezpečná za většiny podmínek používání“ nebo „neškodná“ či jakákoli jiná tvrzení uvádějící, že látka nebo směs není nebezpečná, nebo případná jiná tvrzení, která neodpovídají klasifikaci této látky nebo směsi.

0.2.5.

Datum sestavení bezpečnostního listu se uvede na první straně. Byl-li bezpečnostní list revidován a příjemcům se poskytne nová, revidovaná verze, příjemci se v oddíle 16 bezpečnostního listu upozorní na změny, pokud tyto změny nejsou uvedeny jinde. V případě revidovaných bezpečnostních listů se na první straně uvede datum sestavení označené jako „Revize: (datum)“ a také jeden nebo více údajů o tom, která verze se nahrazuje, jako je číslo verze, číslo revize nebo datum nahrazení.

0.3   Forma bezpečnostního listu

0.3.1.

Bezpečnostní list není dokumentem s pevně stanovenou délkou. Délka bezpečnostního listu musí být přiměřená nebezpečnosti látky nebo směsi a dostupným informacím.

0.3.2.

Všechny strany bezpečnostního listu, včetně veškerých příloh, musí být očíslovány a opatřeny buď údajem o délce bezpečnostního listu (např. „strana 1 ze 3“), nebo informací, zda následuje další strana (např. „Pokračování na další straně“ nebo „Konec bezpečnostního listu“).

0.4   Obsah bezpečnostního listu

Informace vyžadované touto přílohou se případně zahrnou do bezpečnostního listu, jsou-li k dispozici, a to do příslušných pododdílů stanovených v části B. Bezpečnostní list nesmí obsahovat prázdné pododdíly.

0.5   Další požadavky týkající se informací

S ohledem na široký rozsah vlastností látek a směsí může být v některých případech nutné začlenit do příslušných pododdílů další související a dostupné informace.

Další bezpečnostní a environmentální informace jsou potřebné k řešení potřeb námořníků a jiných pracovníků v dopravě při hromadné přepravě nebezpečných věcí loděmi přepravujícími hromadný náklad nebo tankovými loděmi námořní nebo vnitrozemské plavby, na které se vztahují pravidla Mezinárodní námořní organizace (IMO) nebo vnitrostátní právní předpisy. Pododdíl 14.7 doporučuje zahrnout základní klasifikační informace podle příslušných nástrojů IMO, pokud jsou tyto náklady přepravovány jako hromadné náklady. Kromě toho lodě přepravující ropu nebo ropné palivo, jak je definováno v příloze I úmluvy MARPOL (1), hromadně nebo ropné palivo v zásobnících musí být před nakládkou vybaveny „bezpečnostním listem materiálu“ v souladu s rezolucí Výboru pro námořní bezpečnost (MSC) IMO „Doporučení pro bezpečnostní listy materiálu pro ropný náklad a ropné palivo podle přílohy I úmluvy MARPOL“ (MSC.286(86)). Proto za účelem zavedení jednotného harmonizovaného bezpečnostního listu pro námořní i nenámořní použití mohou být ve vhodných případech do bezpečnostních listů zahrnuta další ustanovení rezoluce MSC.286(86) pro námořní přepravu nákladů a lodních topných olejů podle přílohy I úmluvy MARPOL.

0.6   Jednotky

Používají se jednotky měření stanovené ve směrnici Rady 80/181/EHS (2).

0.7   Zvláštní případy

Bezpečnostní listy se vyžadují také pro zvláštní případy uvedené v bodě 1.3 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008, pro které platí odchylky v označování.

1.    ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Tento oddíl bezpečnostního listu stanoví, jak se látka nebo směs identifikuje a jak se v bezpečnostním listu uvedou příslušná určená použití, jméno/název dodavatele látky nebo směsi a podrobné kontaktní informace o dodavateli látky nebo směsi včetně kontaktu pro naléhavé situace.

1.1   Identifikátor výrobku

Identifikátor výrobku se v případě látky uvede v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008 a v případě směsi v souladu s čl. 18 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1272/2008 a tak, jak je to uvedeno na štítku v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu (členských států), kde se látka nebo směs uvádí na trh, nestanoví-li dotčený členský stát (dotčené členské státy) jinak.

U látek podléhajících registraci musí být identifikátor výrobku v souladu s identifikátorem výrobku uvedeným v žádosti o registraci a musí být uvedeno rovněž registrační číslo přidělené podle čl. 20 odst. 3 tohoto nařízení. Další identifikátory mohou být uvedeny i v případě, že nebyly použity v žádosti o registraci.

Aniž jsou dotčeny povinnosti následných uživatelů stanovené v článku 39 tohoto nařízení, může dodavatel, který je distributorem nebo následným uživatelem, v případě společného podání žádosti vynechat část registračního čísla vztahující se na jednotlivého žadatele o registraci za předpokladu, že:

a)

tento dodavatel převezme odpovědnost za to, že na požádání poskytne pro účely prosazování úplné registrační číslo, nebo – pokud nemá k dispozici úplné registrační číslo – předá žádost svému dodavateli, v souladu s písmenem b) a

b)

tento dodavatel poskytne úplné registrační číslo orgánu členského státu odpovědnému za prosazování (dále jen „dozorový orgán“) do 7 dní na základě žádosti, kterou obdržel buď přímo od dozorového orgánu, nebo kterou mu předal jeho příjemce, nebo – pokud nemá k dispozici úplné registrační číslo – předá tento dodavatel žádost svému dodavateli do 7 dní od jejího obdržení a zároveň o tom informuje dozorový orgán.

Jeden bezpečnostní list může být poskytován pro více než jednu látku nebo směs, pokud informace v takovém bezpečnostním listu uvedené u každé z látek nebo směsí splňují požadavky této přílohy.

Pokud se jeden bezpečnostní list týká různých forem látky, musí se uvést příslušné informace, z nichž jasně vyplývá, na kterou formu se které informace vztahují. Alternativně může být vypracován samostatný bezpečnostní list pro každou formu nebo skupinu forem.

Pokud se bezpečnostní list týká jedné nebo více nanoforem nebo látek, které zahrnují nanoformy, musí to být uvedeno tím, že se použije slovo „nanoforma“.

Jiné prostředky identifikace

Mohou být poskytnuty další názvy nebo synonyma, kterými je látka nebo směs označena, nebo pod nimiž je obecně známá.

Pokud má směs jednoznačný identifikátor složení (UFI) v souladu s oddílem 5 části A přílohy VIII nařízení (ES) č. 1272/2008 a tento identifikátor UFI se uvádí v bezpečnostním listu, pak se tento identifikátor UFI uvede v tomto pododdíle.

1.2   Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvede se alespoň stručný popis určených použití (například čištění podlah nebo průmyslové použití při výrobě polymerů nebo profesionální použití v čisticích prostředcích), která mají význam pro příjemce látky nebo směsi.

Uvedou se použití, která dodavatel nedoporučuje, včetně případného odůvodnění. Tento seznam nemusí být taxativní.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí být informace v tomto pododdíle bezpečnostního listu v souladu s určenými použitími ve zprávě o chemické bezpečnosti a se scénáři expozice ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedenými v příloze bezpečnostního listu.

1.3   Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikuje se dodavatel bezpečnostního listu, ať je to výrobce, dovozce, výhradní zástupce, následný uživatel nebo distributor. Uvede se úplná adresa a telefonní číslo dodavatele a také adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list.

Kromě toho, nenachází-li se dodavatel v členském státě, kde se látka nebo směs uvádí na trh, a dodavatel jmenoval odpovědnou osobu pro tento členský stát, uvede se úplná adresa a telefonní číslo této odpovědné osoby.

Byl-li jmenován výhradní zástupce, mohou se uvést i podrobné údaje o výrobci nebo formulátorovi ze třetí země.

U žadatelů o registraci musí informace o dodavateli bezpečnostního listu a, jsou-li uvedeny, o dodavateli látky nebo směsi odpovídat informacím o totožnosti výrobce, dovozce nebo výhradního zástupce uvedeným v žádosti o registraci.

1.4   Telefonní číslo pro naléhavé situace

Poskytnou se odkazy na informační servis v případě nouze. Existuje-li v členském státě, v němž je látka nebo směs uváděna na trh, oficiální poradenská instituce (může to být instituce pověřená přijímáním informací týkajících se zdraví podle článku 45 nařízení (ES) č. 1272/2008), uvede se její telefonní číslo, které může postačovat. Je-li z nějakých důvodů dostupnost těchto služeb omezena, např. z důvodu úředních hodin, nebo existují-li omezení v konkrétním druhu poskytovaných informací, musí to být jasně uvedeno.

2.    ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje nebezpečnost, kterou látky nebo směsi představují, a příslušné varovné informace související s touto nebezpečností.

2.1   Klasifikace látky nebo směsi

Uvede se klasifikace látky nebo směsi, která vyplývá z použití klasifikačních kritérií v nařízení (ES) č. 1272/2008. Jestliže dodavatel oznámil informace týkající se látky za účelem jejich zahrnutí do seznamu klasifikací a označení v souladu s článkem 40 nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo poskytl tyto informace v žádosti o registraci podle tohoto nařízení, musí být klasifikace uvedená v bezpečnostním listu stejná jako klasifikace uvedená v daném oznámení nebo žádosti o registraci.

Nesplňuje-li směs kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008, musí to být jasně uvedeno.

Informace o látkách ve směsích jsou uvedeny v pododdíle 3.2.

Není-li klasifikace včetně standardních vět o nebezpečnosti plně vypsána, zahrne se odkaz na oddíl 16, kde se uvede úplný text každé klasifikace, včetně každé standardní věty o nebezpečnosti.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikální účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí se vyjmenují v souladu s oddíly 9 až 12 bezpečnostního listu tak, aby byli neodborníci schopni identifikovat nebezpečnost látky nebo směsi.

2.2   Prvky označení

Na základě klasifikace se uvedou alespoň následující prvky označení na štítku v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008: výstražný symbol/výstražné symboly nebezpečnosti, signální slovo/slova, standardní věta/věty o nebezpečnosti a pokyn/pokyny pro bezpečné zacházení. Barevný výstražný symbol stanovený v nařízení (ES) č. 1272/2008 může být nahrazen černobílou grafickou reprodukcí celého výstražného symbolu nebezpečnosti nebo pouze grafickou reprodukcí symbolu.

Uvedou se použitelné prvky označení v souladu s čl. 25 odst. 1 až 6 a čl. 32 odst. 6 nařízení (ES) č. 1272/2008.

2.3   Další nebezpečnost

Poskytnou se informace, zda látka splňuje kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky v souladu s přílohou XIII, zda byla látka zařazena do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1, protože má vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, a zda je tato látka látkou, která byla určena jako látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 (3) nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605 (4). U směsi se poskytnou informace o každé takové látce, která je ve směsi přítomna v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

Uvedou se informace o další nebezpečnosti, která nemá vliv na klasifikaci, ale může přispívat k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi, jako je vytváření látek znečisťujících ovzduší během tuhnutí nebo zpracování, prašnost, výbušné vlastnosti, které nesplňují klasifikační kritéria části 2 oddílu 2.1 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008, nebezpečí výbuchu prachu, zkřížená senzibilace, dusivost, nebezpečí omrzlin, velká možnost výrazného zápachu, vůně nebo chuti nebo účinky na životní prostředí, jako je nebezpečnost pro půdní organismy nebo potenciál fotochemické tvorby ozonu. Při nebezpečí výbuchu prachu je vhodná věta „V případě rozptýlení může vytvářet výbušnou prachovzdušnou směs“.

3.    ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje chemickou identitu složky/složek látky nebo směsi včetně nečistot a stabilizujících přídatných látek, jak je stanoveno níže. Uvedou se vhodné a dostupné bezpečnostní informace o chemických vlastnostech povrchu.

3.1   Látky

Chemická identita hlavní složky látky se uvede alespoň v podobě identifikátoru výrobku nebo jednoho z dalších prostředků identifikace uvedených v pododdíle 1.1.

Chemická identita každé nečistoty, stabilizující přídatné látky nebo jednotlivé složky (jiné než hlavní složka), která je sama klasifikována a přispívá ke klasifikaci látky, se uvede takto:

a)

identifikátor výrobku v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008;

b)

není-li identifikátor výrobku k dispozici, jeden z dalších názvů (běžný název, obchodní název, zkratka) nebo identifikační čísla.

Uvedou se specifický koncentrační limit, multiplikační faktor a odhad akutní toxicity pro látky zahrnuté do části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo stanovený v souladu s přílohou I uvedeného nařízení, je-li k dispozici.

Pokud je látka registrována a zahrnuje nanoformu, uvedou se charakteristiky částic, které specifikují tuto nanoformu, jak je popsáno v příloze VI.

Není-li látka registrována, ale bezpečnostní list se vztahuje na nanoformy, jejichž charakteristiky částic mají vliv na bezpečnost látky, uvedou se tyto charakteristiky.

Dodavatelé látek se mohou rozhodnout, že navíc uvedou všechny složky včetně neklasifikovaných.

Tento pododdíl lze také použít pro poskytování informací týkajících se vícesložkových látek.

3.2   Směsi

Identifikátor výrobku, koncentrace nebo rozmezí koncentrace a klasifikace se uvedou alespoň pro všechny látky podle bodu 3.2.1 nebo 3.2.2. Dodavatelé směsí se mohou rozhodnout, že navíc uvedou všechny látky ve směsi, včetně látek nesplňujících kritéria pro klasifikaci. Tyto informace umožní příjemci snadnou identifikaci nebezpečnosti látek ve směsi. Nebezpečnost samotné směsi se uvede v oddíle 2.

Koncentrace látek ve směsi se popíší jedním z následujících způsobů:

a)

přesné hmotnostní nebo objemové procentní obsahy v sestupném pořadí, je-li to technicky možné;

b)

rozmezí procentních hmotnostních nebo objemových obsahů v sestupném pořadí, je-li to technicky možné.

Použije-li se rozmezí procentních obsahů, pokud nejsou k dispozici účinky směsi jako celku, musí nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí popisovat účinky při nejvyšší koncentraci každé složky.

Jsou-li k dispozici účinky směsi jako celku, klasifikace určená na základě těchto informací se začlení do oddílu 2.

Je-li povoleno použití alternativního chemického názvu podle článku 24 nařízení (ES) č. 1272/2008, lze použít tento název.

3.2.1.

U směsi, která splňuje kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008, se uvedou následující látky (viz také tabulka 1.1) spolu s jejich koncentrací nebo rozmezím koncentrace ve směsi:

a)

látky představující nebezpečnost pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud jsou tyto látky obsaženy v koncentracích rovných nebo vyšších než nejnižší z těchto hodnot:

i)

obecné mezní hodnoty stanovené v tabulce 1.1 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;

ii)

obecné koncentrační limity uvedené v částech 3 až 5 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 s přihlédnutím ke koncentracím uvedeným v poznámkách k některým tabulkám v části 3, pokud jde o povinnost na vyžádání zpřístupnit bezpečnostní list pro směsi, a pro nebezpečnost při vdechnutí (oddíl 3.10 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008) ≥ 1 %;

iii)

specifické koncentrační limity uvedené v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008;

iv)

byl-li v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 uveden multiplikační faktor: obecná mezní hodnota v tabulce 1.1 přílohy I uvedeného nařízení stanovená výpočtem podle oddílu 4.1 přílohy I uvedeného nařízení;

v)

specifické koncentrační limity uvedené v seznamu klasifikací a označení sestaveném podle nařízení (ES) č. 1272/2008;

vi)

jedna desetina specifického koncentračního limitu pro látku klasifikovanou jako látka senzibilizující kůži nebo látka senzibilizující dýchací cesty se specifickým koncentračním limitem;

vii)

koncentrační limity stanovené v příloze II nařízení (ES) č. 1272/2008;

viii)

byl-li v seznamu klasifikací a označení sestaveném podle nařízení (ES) č. 1272/2008 uveden multiplikační faktor: obecná mezní hodnota v tabulce 1.1 přílohy I uvedeného nařízení upravená výpočtem podle oddílu 4.1 přílohy I uvedeného nařízení;

b)

látky, pro které jsou stanoveny expoziční limity Unie pro pracovní prostředí a které už nejsou zahrnuty do písmene a);

c)

je-li koncentrace jednotlivé látky rovna nebo vyšší než 0,1 %, látky, které splňují kterékoli z těchto kritérií:

látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII,

látky zahrnuté do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 z důvodů jiných než nebezpečnost podle písmene a) tohoto pododdílu, jako jsou vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému,

látky, které byly identifikovány jako látky, které mají vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, podle kritérií stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení (EU) 2018/605.

Tabulka 1.1

Seznam tříd nebezpečnosti, kategorií nebezpečnosti a koncentračních limitů, u nichž se látka uvede jako látka ve směsi v pododdíle 3.2.1

Třída a kategorie nebezpečnosti

Koncentrační limit v %

Akutní toxicita, kategorie 1, 2 a 3

≥ 0,1

Akutní toxicita, kategorie 4

≥ 1

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1, kategorie 1 A, 1B, 1C a kategorie 2

≥ 1

Vážné poškození očí/podráždění očí, kategorie 1 a 2

≥ 1

Látka senzibilizující dýchací cesty kategorie 1 nebo kategorie 1B

≥ 0,1

Látka senzibilizující dýchací cesty kategorie 1 A

≥ 0,01

Látka senzibilizující kůži kategorie 1 nebo kategorie 1B

≥ 0,1

Látka senzibilizující kůži kategorie 1 A

≥ 0,01

Mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1 A a 1B

≥ 0,1

Mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 2

≥ 1

Karcinogenita kategorie 1 A, 1B a 2

≥ 0,1

Toxicita pro reprodukci, kategorie 1 A, 1B, 2 a účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace

≥ 0,1

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 1, 2 a 3

≥ 1

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1 a 2

≥ 1

Toxicita při vdechnutí

≥ 1

Nebezpečnost pro vodní prostředí – akutní, kategorie 1

≥ 0,1

Nebezpečnost pro vodní prostředí – chronická, kategorie 1

≥ 0,1

Nebezpečnost pro vodní prostředí – chronická, kategorie 2, 3 a 4

≥ 1

Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu

≥ 0,1

3.2.2.

U směsi nesplňující kritéria pro klasifikaci v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 se uvedou látky, které jsou obsaženy v individuální koncentraci rovné nebo vyšší než následující koncentrace, a to spolu s údajem o jejich koncentraci nebo rozmezí koncentrace:

a)

1 % hmotnostní pro směsi jiné než plynné a 0,2 % objemových pro plynné směsi u

i)

látek představujících nebezpečnost pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008, nebo

ii)

látek, pro které jsou stanoveny expoziční limity Unie pro pracovní prostředí;

b)

0,1 % hmotnostních pro látky, které splňují kterékoli z těchto kritérií:

látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické podle kritérií stanovených v příloze XIII,

látky, které jsou vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII,

látky zahrnuté do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 z důvodů jiných než nebezpečnost podle písmene a) tohoto pododdílu, jako jsou vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému,

byly identifikovány jako látky, které mají vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, podle kritérií stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení (EU) 2018/605;

c)

0,1 % látky, která je klasifikována jako látka senzibilizující kůži kategorie 1 nebo 1B, látka senzibilizující dýchací cesty kategorie 1 nebo 1B nebo karcinogenní kategorie 2;

d)

0,01 % látky, která je klasifikována jako látka senzibilizující kůži kategorie 1 A nebo látka senzibilizující dýchací cesty kategorie 1 A;

e)

jedna desetina specifického koncentračního limitu pro látku klasifikovanou jako látka senzibilizující kůži nebo látka senzibilizující dýchací cesty se specifickým koncentračním limitem;

f)

0,1 % látky, která je klasifikována jako toxická pro reprodukci kategorie 1 A, 1B nebo 2, nebo s účinky na laktaci či prostřednictvím laktace.

3.2.3.

U látek obsažených v pododdíle 3.2:

se uvede klasifikace látky podle nařízení (ES) č. 1272/2008 včetně kódu/kódů třídy/tříd a kategorií nebezpečnosti uvedených v tabulce 1.1 v příloze VI uvedeného nařízení a také standardní věty o nebezpečnosti a doplňující standardní věty o nebezpečnosti. Standardní věty o nebezpečnosti a doplňující standardní věty o nebezpečnosti se v tomto pododdíle nemusí uvést v plném znění; postačují jejich kódy. V případech, kdy se neuvedou v plném znění, připojí se odkaz na oddíl 16, v němž se uvede plné znění každé příslušné standardní věty o nebezpečnosti. Nesplňuje-li látka kritéria pro klasifikaci, popíše se důvod uvedení látky v pododdíle 3.2, např. „neklasifikovaná látka vPvB“ nebo „látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Unie pro pracovní prostředí“.

se uvedou specifický koncentrační limit, multiplikační faktor a odhad akutní toxicity pro látku v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo stanovený v souladu s přílohou I uvedeného nařízení, je-li k dispozici.

je-li látka použitá ve směsi v nanoformě a je-li jako taková registrována nebo se jí jako takovou zabývá zpráva následného uživatele o chemické bezpečnosti, uvedou se charakteristiky částic, které specifikují tuto nanoformu, jak je popsáno v příloze VI. Je-li látka použitá ve směsi v nanoformě, ale není registrována ani se jí nezabývá zpráva následného uživatele o chemické bezpečnosti, uvedou se charakteristiky částic, které mají vliv na bezpečnost směsi.

3.2.4.

U látek obsažených v pododdíle 3.2 se uvede název a registrační číslo přidělené podle čl. 20 odst. 3 tohoto nařízení, je-li k dispozici.

Aniž jsou dotčeny povinnosti následných uživatelů stanovené v článku 39 tohoto nařízení, může dodavatel směsi vynechat část registračního čísla vztahující se na jednotlivého žadatele o registraci v případě společného podání žádosti, pokud:

a)

tento dodavatel převezme odpovědnost za to, že na požádání poskytne pro účely prosazování úplné registrační číslo, nebo – pokud nemá k dispozici úplné registrační číslo – předá žádost svému dodavateli, v souladu s písmenem b) a

b)

tento dodavatel poskytne úplné registrační číslo orgánu členského státu odpovědnému za prosazování (dále jen „dozorový orgán“) do 7 dní na základě žádosti, kterou obdržel buď přímo od dozorového orgánu, nebo kterou mu předal jeho příjemce, nebo – pokud nemá k dispozici úplné registrační číslo – předá tento dodavatel žádost svému dodavateli do 7 dní od jejího obdržení a zároveň o tom informuje dozorový orgán.

Je-li k dispozici číslo ES, uvede se v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008. Může se také uvést číslo CAS a název IUPAC, jsou-li k dispozici.

U látek uvedených v tomto pododdíle jejich alternativním chemickým názvem podle článku 24 nařízení (ES) č. 1272/2008 není třeba uvádět registrační číslo, číslo ES a další přesné chemické identifikátory.

4.    ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje první pomoc tak, aby ji mohla pochopit a poskytnout nevyškolená osoba, aniž by použila složité zařízení a měla k dispozici široký výběr léků. Je-li nutná lékařská pomoc, musí to být uvedeno v pokynech, včetně její naléhavosti.

4.1   Popis první pomoci

4.1.1.

Pokyny pro první pomoc se člení podle jednotlivých cest expozice, tj. vdechnutí, styk s kůží, styk s okem a požití.

4.1.2.

V pokynech se uvede:

a)

zda je nutná okamžitá lékařská pomoc a zda lze po expozici očekávat opožděné účinky;

b)

zda se doporučuje exponovanou osobu přemístit na čerstvý vzduch;

c)

zda se doporučuje postiženou osobu svléct a zout jí boty a manipulovat s jejím oděvem a obuví a

d)

zda se pro osoby, které poskytují první pomoc, doporučují osobní ochranné prostředky.

4.2   Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Poskytnou se stručné souhrnné informace o nejdůležitějších akutních i opožděných symptomech a účincích expozice.

4.3   Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Popřípadě se poskytnou informace o klinických zkouškách a lékařském sledování opožděných účinků, konkrétní podrobné informace o protilátkách (jsou-li známé) a kontraindikacích.

U některých látek nebo směsí může být důležité zdůraznit, že na pracovišti musí být k dispozici zvláštní prostředky pro poskytnutí specifického a okamžitého ošetření.

5.    ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje požadavky na hašení požáru způsobeného látkou nebo směsí nebo vzniklého v jejich blízkosti.

5.1   Hasiva

Vhodná hasiva:

Poskytnou se informace o vhodných hasivech.

Nevhodná hasiva:

Uvede se, zda jsou některá hasiva nevhodná pro konkrétní situaci, ve které se vyskytuje látka nebo směs (např. vyhněte se vysokotlakým hasivům, která by mohla způsobit vytvoření potenciálně výbušné prachovzdušné směsi).

5.2   Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Poskytnou se informace o nebezpečnosti, která může vyplývat z látky nebo směsi, jako nebezpečné zplodiny hoření, které vznikají, když látka nebo směs hoří, např. „může při hoření vytvářet toxické plyny s obsahem oxidu uhelnatého“ nebo „při hoření vytváří oxidy síry a dusíku“.

5.3   Pokyny pro hasiče

Poskytnou se pokyny o ochranných opatřeních, která je nutné učinit během hašení požáru, jako „nádrže chlaďte vodním postřikem“, a pokyny týkající se zvláštních ochranných prostředků pro hasiče, jako jsou obuv, pracovní oděvy, rukavice, ochrana očí a obličeje a dýchací přístroje.

6.    ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

V tomto oddíle bezpečnostního listu se doporučí vhodná reakce v případě rozlití, úniku nebo uvolnění látky nebo směsi, aby se zamezily nebo minimalizovaly nežádoucí účinky na osoby, majetek a životní prostředí. V případech, kdy míra nebezpečí výrazně závisí na objemu rozlité látky nebo směsi, se rozlišují reakce na rozlití velkého a malého množství. Je-li v rámci pokynů pro omezování úniků a znovuzískávání předepsáno, že jsou nutné různé postupy, musí to být v bezpečnostním listu uvedeno.

6.1   Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1   Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Poskytnou se pokyny týkající se náhodného rozlití a úniku látky nebo směsi, jako např.:

a)

používání vhodných ochranných prostředků (včetně osobních ochranných prostředků uvedených v oddíle 8 bezpečnostního listu), aby se zamezilo jakékoli kontaminaci kůže, očí a osobního oděvu;

b)

odstranění zdrojů vznícení, zajištění dostatečného větrání, kontrola prachu a

c)

nouzové postupy, např. nutná evakuace nebezpečné oblasti nebo konzultace s odborníkem.

6.1.2   Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Poskytnou se pokyny týkající se vhodných materiálů pro osobní ochranné oděvy (např. „vhodný: butylen“; „nevhodný: PVC“).

6.2   Opatření na ochranu životního prostředí

Poskytnou se pokyny týkající se bezpečnostních opatření souvisejících s ochranou životního prostředí, která je nutné učinit v případě náhodného rozlití a úniku látky nebo směsi, např. zabránění průniků do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

6.3   Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1.

Poskytnou se příslušné pokyny, jak omezit únik rozlité látky nebo směsi. Vhodné metody omezení úniku mohou zahrnovat následující:

a)

tvorba ohrazení, zakrytí kanalizačních vpustí;

b)

způsoby utěsnění.

6.3.2.

Poskytnou se příslušné pokyny, jak odstranit rozlitou látku nebo směs. Vhodné postupy čištění mohou zahrnovat následující:

a)

neutralizační metody;

b)

dekontaminační metody;

c)

adsorpční materiály;

d)

metody čištění;

e)

metody vysávání;

f)

vybavení nutné pro omezení úniku/čištění (popřípadě se zahrne používání nářadí a vybavení z nejiskřícího kovu).

6.3.3.

Poskytnou se jakékoli další informace týkající se rozlití a úniku, včetně pokynů týkajících se nevhodných metod omezení úniku nebo čištění, např. upozornění „nikdy nepoužívejte …“.

6.4   Odkaz na jiné oddíly

Popřípadě se uvede odkaz na oddíly 8 a 13.

7.    ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Tento oddíl bezpečnostního listu uvádí pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení. Zdůrazní se bezpečnostní opatření, která jsou vhodná pro určená použití podle pododdílu 1.2 a pro specifické vlastnosti látky nebo směsi.

Informace v tomto oddíle bezpečnostního listu se týkají ochrany lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Pomáhají zaměstnavateli navrhnout vhodné pracovní postupy a organizační opatření v souladu s článkem 5 směrnice 98/24/ES a článkem 5 směrnice 2004/37/ES.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí informace v tomto oddíle bezpečnostního listu odpovídat informacím uvedeným pro určená použití ve zprávě o chemické bezpečnosti a scénářům expozice prokazujícím řízení rizika ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedeným v příloze bezpečnostního listu.

Kromě informací uvedených v tomto oddíle jsou důležité informace uvedeny také v oddíle 8.

7.1   Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1.

Uvedou se konkrétní doporučení:

a)

pro bezpečné zacházení s látkou nebo směsí, jako je omezení úniku a opatření pro zamezení požáru a tvorby aerosolu a prachu;

b)

pro zabránění manipulace s neslučitelnými látkami nebo směsmi;

c)

pro upozornění na operace a podmínky, které vytvářejí nová rizika tím, že mění vlastnosti látky nebo směsi, a na vhodná protiopatření a

d)

pro snížení úniku látky nebo směsi do životního prostředí, jako je zamezení rozlití nebo zabránění průniků do kanalizace.

7.1.2.

Poskytnou se pokyny týkající se obecné hygieny při práci, jako např.:

a)

nejíst, nepít a nekouřit na pracovišti;

b)

umýt si ruce po použití a

c)

před vstupem do prostor pro stravování si odložit znečištěný oděv a ochranné prostředky.

7.2   Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Poskytnuté pokyny musí odpovídat fyzikálním a chemickým vlastnostem popsaným v oddíle 9 bezpečnostního listu. Je-li to vhodné, poskytnou se pokyny týkající se zvláštních požadavků na skladování, včetně:

a)

jak řídit rizika související s:

i)

výbušným ovzduším;

ii)

žíravými podmínkami;

iii)

nebezpečím vznícení;

iv)

neslučitelnými látkami nebo směsmi;

v)

vypařováním a

vi)

potenciálními zdroji vznícení (včetně elektrických zařízení);

b)

jak kontrolovat účinky:

i)

povětrnostních podmínek;

ii)

vnějšího atmosférického tlaku;

iii)

teploty;

iv)

slunečního světla;

v)

vlhkosti a

vi)

vibrace;

c)

jak zachovat celistvost látky nebo směsi s použitím:

i)

stabilizátorů a

ii)

antioxidantů;

d)

jiné pokyny včetně:

i)

požadavků na větrání;

ii)

zvláštních požadavků na skladovací prostory nebo nádoby (včetně záchytných stěn a větrání);

iii)

množstevních limitů při skladovacích podmínkách (podle potřeby) a

iv)

slučitelnosti obalů.

7.3   Specifické konečné/specifická konečná použití

V případě látek a směsí určených pro specifické konečné/specifická konečná použití se doporučení musí vztahovat na určené/určená použití podle pododdílu 1.2 a musí být podrobné/podrobná a funkční. Je-li připojen scénář expozice, uvede se odkaz na něj nebo informace stanovené v pododdílech 7.1 a 7.2. Pokud účastník dodavatelského řetězce provedl posouzení chemické bezpečnosti pro směs, pak postačuje, když bezpečnostní list a scénáře expozice budou v souladu se zprávou o chemické bezpečnosti pro směs, místo se zprávami o chemické bezpečnosti pro každou látku ve směsi. Jsou-li k dispozici specifické pokyny pro dané odvětví nebo sektor, může se na ně uvést podrobný odkaz (včetně zdroje a data vydání).

8.    ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje platné limity expozice na pracovišti a nezbytná opatření pro řízení rizik.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, musí informace v tomto oddíle bezpečnostního listu odpovídat informacím uvedeným pro určená použití ve zprávě o chemické bezpečnosti a scénářům expozice prokazujícím řízení rizika ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedeným v příloze bezpečnostního listu.

8.1   Kontrolní parametry

8.1.1.

Jsou-li k dispozici, uvedou se u látky nebo u všech látek ve směsi následující vnitrostátní limitní hodnoty, včetně právního základu každé z nich, platné v dané době v členském státě, v němž se bezpečnostní list poskytuje. Uvádí-li se limitní hodnoty expozice na pracovišti, použije se chemická identita specifikovaná v oddíle 3.

8.1.1.1.

vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti, které odpovídají limitním hodnotám expozice na pracovišti Unie v souladu se směrnicí 98/24/ES, včetně případných poznámek podle čl. 2 odst. 3 rozhodnutí Komise 2014/113/EU (5);

8.1.1.2.

vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti, které odpovídají limitním hodnotám Unie v souladu se směrnicí 2004/37/ES, včetně případných poznámek podle čl. 2 odst. 3 rozhodnutí 2014/113/EU;

8.1.1.3.

jakékoli jiné vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti;

8.1.1.4.

vnitrostátní biologické limitní hodnoty, které odpovídají biologickým limitním hodnotám Unie v souladu se směrnicí 98/24/ES, včetně případných poznámek podle čl. 2 odst. 3 rozhodnutí 2014/113/EU;

8.1.1.5.

jakékoli jiné vnitrostátní biologické limitní hodnoty.

8.1.2.

Alespoň u nejvýznamnějších látek se uvedou informace o sledovacích postupech doporučených v dané době.

8.1.3.

Pokud se při určeném používání látky nebo směsi tvoří látky znečišťující ovzduší, uvedou se pro ně rovněž platné limitní hodnoty expozice na pracovišti a/nebo biologické limitní hodnoty.

8.1.4.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti nebo je-li k dispozici hodnota DNEL podle oddílu 1.4 přílohy I nebo hodnota PNEC podle oddílu 3.3 přílohy I, uvedou se příslušné hodnoty DNEL a hodnoty PNEC pro danou látku pro scénáře expozice ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedené v příloze bezpečnostního listu.

8.1.5.

Pokud se při rozhodování o opatřeních v rámci řízení rizika s ohledem na specifická použití využívá metoda použití konkrétní technologie omezení expozice v závislosti na koncentraci chemické látky, uvedou se dostatečné podrobnosti, aby se umožnilo účinné řízení rizika. Souvislosti a omezení konkrétního doporučení technologie omezení expozice v závislosti na koncentraci chemické látky musí být jasně vysvětleny.

8.2   Omezování expozice

Uvedou se informace požadované v tomto pododdíle, není-li scénář expozice obsahující tyto informace připojen k bezpečnostnímu listu.

Pokud dodavatel upustil od zkoušky podle oddílu 3 přílohy XI, uvede zvláštní podmínky použití, z nichž vychází odůvodnění, proč od zkoušky upustil.

Byla-li látka registrována jako izolovaný meziprodukt (na místě nebo přepravovaný), uvede dodavatel, že tento bezpečnostní list odpovídá zvláštním podmínkám, z nichž vychází odůvodnění registrace v souladu s článkem 17 nebo 18.

8.2.1   Vhodné technické kontroly

Popis vhodných opatření pro omezování expozice se vztahuje na určené/určená použití látky nebo směsi podle pododdílu 1.2. Informace musí být dostatečné, aby zaměstnavateli umožnily provést posouzení rizika pro bezpečnost a zdraví pracovníků plynoucího z přítomnosti látky nebo směsi v souladu s články 4 až 6 směrnice 98/24/ES a popřípadě s články 3 až 5 směrnice 2004/37/ES.

Tyto informace doplňují skutečnosti již uvedené v oddíle 7.

8.2.2   Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

8.2.2.1.

Informace o používání osobních ochranných prostředků musí odpovídat správným postupům ochrany zdraví při práci a musí být spojeny s dalšími opatřeními pro omezování expozice včetně technických kontrol, větrání a izolace. V případě potřeby konkrétních pokynů týkajících se protipožárních/chemických osobních ochranných prostředků se odkazuje na oddíl 5.

8.2.2.2.

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 (6) a s odkazem na příslušné normy CEN se přesně uvede, které ochranné prostředky poskytnou náležitou a vhodnou ochranu, včetně těchto případů:

a)

Ochrana očí a obličeje

Uvede se požadovaný typ vybavení pro ochranu očí a obličeje na základě nebezpečnosti látky nebo směsi a možnosti kontaktu, jako jsou ochranné brýle, bezpečnostní ochranné brýle, ochranný štít.

b)

Ochrana kůže

i)

Ochrana rukou

Na základě nebezpečnosti látky nebo směsi a možnosti kontaktu a s ohledem na intenzitu a dobu trvání dermální expozice se musí jasně specifikovat typ rukavic, které je třeba použít při manipulaci s látkou nebo směsí, včetně:

druhu a tloušťky materiálu,

typické nebo minimální doby průniku materiálem rukavic.

V případě potřeby se uvedou další opatření pro ochranu rukou.

ii)

Jiná ochrana

Je-li nutné kromě rukou chránit i jinou část těla, musí se na základě nebezpečnosti látky nebo směsi a možnosti kontaktu specifikovat typ a kvalita požadovaného ochranného prostředku, jako jsou vysoké rukavice, obuv, oděv.

V případě potřeby se uvedou další opatření pro ochranu kůže a specifická hygienická opatření.

c)

Ochrana dýchacích cest

V případě plynů, par, aerosolu nebo prachu se specifikuje typ ochranného prostředku, který se má použít, a to na základě nebezpečnosti a možnosti expozice, včetně dýchacích přístrojů se vzduchovým filtrem s určením vhodného filtračního prvku (náplň nebo nádoba), odpovídajících filtrů částic a odpovídajících masek nebo samostatného dýchacího přístroje.

d)

Tepelné nebezpečí

Při specifikaci ochranných prostředků používaných na ochranu proti materiálům, jež představují tepelné nebezpečí, se musí věnovat zvláštní pozornost konstrukčnímu provedení osobních ochranných prostředků.

8.2.3   Omezování expozice životního prostředí

Uvedou se informace, které zaměstnavatel potřebuje ke splnění povinností podle právních předpisů Unie o ochraně životního prostředí.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, uvede se přehled opatření k řízení rizik pro náležité omezení expozice životního prostředí dané látce pro scénáře expozice uvedené v příloze bezpečnostního listu.

9.    ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje empirické hodnoty týkající se látky nebo směsi, je-li to vhodné. Použije se čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008.

Aby mohla být přijata vhodná ochranná opatření, uvedou se všechny důležité informace o látce nebo směsi. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým v žádosti o registraci nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi.

V případě směsi, pokud se informace nevztahují na směs jako celek, musí být v záznamech jasně uvedeno, na kterou látku ve směsi se údaje vztahují.

Uváděné vlastnosti musí být jasně identifikovány a vyjádřeny v příslušných jednotkách měření. Musí být uvedena metoda stanovení, včetně podmínek měření a referenčních podmínek, je-li to vhodné pro výklad numerické hodnoty. Není-li uvedeno jinak, jsou standardními podmínkami teploty 20 °C a tlaku 101,3 kPa.

Vlastnosti vyjmenované v pododdílech 9.1 a 9.2 mohou být uvedeny v podobě seznamu. V těchto pododdílech může být pořadí, v němž jsou vlastnosti uvedeny, odlišné, je-li to považováno za vhodné.

9.1   Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Každý bezpečnostní list musí uvádět níže zmíněné vlastnosti. Je-li uvedeno, že se konkrétní vlastnost na látku nebo směs nevztahuje, nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, jasně se to uvede, a to i s odůvodněním, je-li to možné.

a)

Skupenství

Uvede se obecně skupenství (plyn, kapalina nebo tuhá látka) za standardních podmínek teploty a tlaku.

Použijí se definice pojmů plyn, kapalina a tuhá látka stanovené v oddíle 1.0 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008.

b)

Barva

Uvede se barva látky nebo směsi ve stavu, ve kterém se dodává.

V případech, kdy se jeden bezpečnostní list používá pro varianty směsi, které mohou mít různé barvy, lze k popisu barvy použít výraz „různá“.

c)

Zápach

Uvede se kvalitativní popis zápachu, je-li všeobecně znám nebo popsán v literatuře.

Uvede se prahová hodnota zápachu (kvalitativně nebo kvantitativně), je-li k dispozici.

d)

Bod tání/bod tuhnutí

Nevztahuje se na plyny.

Bod tání a bod tuhnutí musí být uvedeny při standardním tlaku.

V případě, že je bod tání nad měřicím rozsahem metody, musí být uvedeno, do jaké teploty nebyl pozorován bod tání.

Pokud před táním nebo během něj dojde k rozkladu nebo sublimaci, musí to být uvedeno.

Pokud jde o vosky a pasty, lze místo bodu tání a bodu tuhnutí uvést bod/rozsah bodu měknutí.

Pokud jde o směsi, není-li technicky možné určit bod tání/bod tuhnutí, musí to být uvedeno.

e)

Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu

Tyto vlastnosti musí být uvedeny při standardním tlaku. Bod varu při nižším tlaku však lze uvést v případě, že je bod varu velmi vysoký, nebo v případě, že před varem při standardním tlaku dojde k rozkladu.

Pokud je bod varu nad měřicím rozsahem metody, uvede se teplota, do níž nebyl pozorován bod varu.

Pokud před varem nebo během něj dojde k rozkladu, musí to být uvedeno.

Pokud jde o směsi, není-li technicky možné určit jejich bod varu nebo rozmezí bodu varu, musí to být uvedeno; v takovém případě se rovněž uvede bod varu složky s nejnižším bodem varu.

f)

Hořlavost

Vztahuje se na plyny, kapaliny a tuhé látky.

Uvede se, zda je látka nebo směs zápalná, tj. schopná se vznítit nebo být zapálena, i když není klasifikována pro hořlavost.

Je-li to možné a vhodné, mohou být uvedeny další informace, například zda je účinek vznícení jiný než normální hoření (např. výbuch), a zápalnost při nestandardních podmínkách.

Lze uvést podrobnější informace o hořlavosti na základě příslušné klasifikace nebezpečnosti. Informace uvedené v pododdíle 9.2.1 se v tomto bodě neuvádějí.

g)

Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti (7)

Nevztahuje se na tuhé látky.

Pokud jde o hořlavé kapaliny, musí být uvedena alespoň dolní mezní hodnota výbušnosti. Pokud je bod vzplanutí přibližně –25 °C nebo vyšší, nemusí být možné stanovit horní mezní hodnotu výbušnosti při standardní teplotě; v takovém případě se doporučuje uvést horní mezní hodnotu výbušnosti při vyšší teplotě. Je-li bod vzplanutí vyšší než 20 °C, nemusí být možné určit dolní nebo horní mezní hodnotu výbušnosti při standardní teplotě; v takovém případě se doporučuje stanovit jak dolní, tak horní mezní hodnotu výbušnosti při vyšší teplotě.

h)

Bod vzplanutí

Nevztahuje se na plyny, aerosoly a tuhé látky.

U směsí se uvede hodnota pro směs, je-li k dispozici. V opačném případě musí být uveden bod (uvedeny body) vzplanutí látky (látek) s nejnižším bodem (nejnižšími body) vzplanutí.

i)

Teplota samovznícení

Vztahuje se pouze na plyny a kapaliny.

Pokud jde o směsi, uvede se teplota samovznícení směsi, je-li k dispozici. Není-li hodnota pro směs k dispozici, musí být uvedena teplota (uvedeny teploty) samovznícení složek s nejnižší teplotou samovznícení.

j)

Teplota rozkladu

Vztahuje se pouze na samovolně reagující látky a směsi, organické peroxidy a jiné látky a směsi, které se mohou rozkládat.

Musí být uvedena teplota samourychlujícího se rozkladu (SADT) a objem, na který se vztahuje, nebo teplota počátku rozkladu.

Musí být uvedeno, zda je uvedena teplota SADT nebo teplota počátku rozkladu.

Nebyl-li rozklad pozorován, musí být uvedeno, do jaké teploty nebyl rozklad pozorován, např. „rozklad nebyl pozorován do x °C“.

k)

pH

Nevztahuje se na plyny.

Uvede se pH látky nebo směsi ve stavu, ve kterém se dodává, nebo v případě, že je výrobek tuhý, pH vodné kapaliny nebo roztoku při dané koncentraci.

Musí být uvedena koncentrace testované látky nebo směsi ve vodě.

l)

Kinematická viskozita

Vztahuje se pouze na kapaliny.

Jednotkou měření je mm2/s.

U nenewtonovských kapalin musí být uvedeno tixotropní nebo reopektické chování.

m)

Rozpustnost

Rozpustnost se obecně uvádí při standardní teplotě.

Musí být uvedena rozpustnost ve vodě.

Je možné uvést také rozpustnost v jiných polárních a nepolárních rozpouštědlech.

Pokud jde o směsi, musí být uvedeno, zda je směs plně nebo pouze částečně rozpustná ve vodě nebo jiném rozpouštědle nebo je s vodou či jinými rozpouštědly mísitelná.

Pokud jde o nanoformy, musí být kromě rozpustnosti ve vodě uvedena rychlost rozpouštění ve vodě nebo v jiných příslušných biologických či environmentálních médiích.

n)

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)

Nevztahuje se na anorganické a iontové kapaliny a nevztahuje se obecně na směsi.

Uvede se, zda je uváděná hodnota založena na zkoušení nebo na výpočtu.

Pokud jde o nanoformy látky, na které se rozdělovací koeficient n-oktanol/voda nevztahuje, musí být uvedena stabilita disperze v různých médiích.

o)

Tlak páry

Tlak páry se obecně uvádí při standardní teplotě.

Pokud jde o těkavé tekutiny, musí být uveden také tlak páry při 50 °C.

V případech, kdy se jeden bezpečnostní list používá pro varianty kapalné směsi nebo směsi zkapalněného plynu, musí být uveden rozsah tlaku páry.

Pokud jde o kapalné směsi nebo směsi zkapalněného plynu, musí být uveden rozsah tlaku páry nebo přinejmenším tlak páry nejtěkavější složky (nejtěkavějších složek), pokud je tlak páry směsi určen převážně touto složkou nebo těmito složkami.

Může být uvedena také koncentrace nasycené páry.

p)

Hustota a/nebo relativní hustota

Vztahuje se pouze na kapaliny a tuhé látky.

Hustota a relativní hustota se uvedou obecně za standardních podmínek teploty a tlaku.

Musí být uvedena absolutní hustota a/nebo relativní hustota na základě vody při 4 °C jako referenční hodnoty (rovněž označovaná jako specifická hmotnost).

V případech, kdy jsou možné odchylky hustoty, např. v důsledku výroby šarží, nebo v případech, kdy se pro několik variant látky nebo směsi používá jeden bezpečnostní list, může být uveden rozsah.

V bezpečnostním listu musí být uvedeno, zda se udává absolutní hustota (jednotky např. g/cm3 nebo kg/m3 ) a/nebo relativní hustota (bezrozměrná).

q)

Relativní hustota páry

Vztahuje se pouze na plyny a kapaliny.

Pokud jde o plyny, uvede se relativní hustota plynu na základě vzduchu při 20 °C jako referenční hodnoty.

Pokud jde o kapaliny, uvede se relativní hustota páry na základě vzduchu při 20 °C jako referenční hodnoty.

Pokud jde o kapaliny, může být uvedena také relativní hustota D m směsi par se vzduchem při 20 °C.

r)

Charakteristiky částic

Vztahuje se pouze na tuhé látky.

Uvede se velikost částic (medián ekvivalentního průměru, metoda výpočtu průměru (na základě počtu, povrchu nebo objemu) a rozsah, v němž tato hodnota mediánu kolísá). Mohou být rovněž uvedeny další vlastnosti, jako je rozdělení velikosti (např. jako rozsah), tvar a poměr os, agregační a aglomerační stav, specifický povrch a prašnost. Pokud je látka v nanoformě nebo pokud dodaná směs obsahuje nanoformu, musí být tyto charakteristiky uvedeny v tomto pododdíle nebo na ně musí být uveden odkaz, jsou-li již uvedeny jinde v bezpečnostním listu.

9.2   Další informace

Kromě vlastností uvedených v pododdíle 9.1 se uvedou další fyzikální a chemické parametry, jako jsou vlastnosti uvedené v pododdílech 9.2.1 a 9.2.2, pokud je jejich uvedení důležité pro bezpečné použití látky nebo směsi.

9.2.1   Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

V tomto pododdíle se uvedou vlastnosti, charakteristiky bezpečnosti a výsledky zkoušek, jejichž zahrnutí do bezpečnostního listu může být užitečné, je-li látka nebo směs klasifikována v příslušné třídě fyzikální nebezpečnosti. Může být vhodné uvést také údaje považované za důležité s ohledem na specifickou fyzikální nebezpečnost, které však nemají za následek klasifikaci (např. negativní výsledky zkoušek blízké kritériu).

Spolu s údaji může být uveden název třídy nebezpečnosti, k níž se údaje vztahují.

a)

Výbušniny

Tento bod se rovněž vztahuje na látky a směsi uvedené v poznámce 2 oddílu 2.1.3 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 a na jiné látky a směsi, které vykazují pozitivní účinek při zahřátí v uzavřeném obalu.

Mohou být uvedeny tyto informace:

i)

citlivost na otřes;

ii)

účinek zahřátí v uzavřeném obalu;

iii)

účinek vznícení v uzavřeném obalu;

iv)

citlivost na náraz;

v)

citlivost na tření;

vi)

tepelná stálost;

vii)

balení (typ, velikost, čistá hmotnost látky nebo směsi), na základě kterého byla přiřazena „podtřída“ uvnitř třídy výbušnin nebo na základě kterého byla látka nebo směs vyňata z klasifikace jako výbušnina.

b)

Hořlavé plyny

Pokud jde o čistý hořlavý plyn, mohou být kromě údajů o mezních hodnotách výbušnosti uvedených v pododdíle 9.1 písm. g) poskytnuty tyto informace:

i)

T Ci (maximální obsah hořlavého plynu, který při smíchání s dusíkem není hořlavý ve vzduchu, v mol. %);

ii)

základní rychlost hoření, je-li plyn klasifikován v kategorii 1B na základě základní rychlosti hoření.

Pokud jde o hořlavou plynnou směs, mohou být kromě údajů o mezních hodnotách výbušnosti uvedených v pododdíle 9.1 písm. g) poskytnuty tyto informace:

i)

mezní hodnoty výbušnosti, jsou-li zkoušeny, nebo údaj o tom, zda klasifikace a přiřazení kategorie jsou založeny na výpočtu;

ii)

základní rychlost hoření, je-li plynná směs klasifikována v kategorii 1B na základě základní rychlosti hoření.

c)

Aerosoly

Je možno uvést následující celkový (hmotnostní) procentní podíl hořlavých složek, není-li aerosol klasifikován jako aerosol kategorie 1, protože obsahuje více než 1 % (hmotnostní) hořlavých složek nebo má spalné teplo nejméně 20 kJ/g a není podroben postupům klasifikace hořlavosti (viz poznámka v bodě 2.3.2.2 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008).

d)

Oxidující plyny

Pokud jde o čistý plyn, je možno uvést C i (koeficient ekvivalence kyslíku) podle normy ISO 10156 „Plyny a plynné směsi – Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve“ nebo podle rovnocenné metody.

Pokud jde o plynnou směs, je ohledně zkoušených směsí možno uvést slova „oxidující plyn kategorie 1 (zkoušený podle normy ISO 10156 (nebo podle rovnocenné metody))“ nebo vypočtenou oxidační schopnost podle normy ISO 10156 nebo podle rovnocenné metody.

e)

Plyny pod tlakem

Pokud jde o čistý plyn, může být uvedena kritická teplota.

Pokud jde o plynnou směs, může být uvedena pseudokritická teplota.

f)

Hořlavé kapaliny

Je-li látka nebo směs klasifikována jako hořlavá kapalina, nemusí být podle tohoto bodu poskytnuty údaje o bodě varu a bodě vzplanutí, neboť tyto údaje mají být uvedeny v souladu s pododdílem 9.1. Mohou být poskytnuty informace o samovolném hoření.

g)

Hořlavé tuhé látky

Mohou být poskytnuty tyto informace:

i)

rychlost hoření nebo doba hoření, pokud jde o kovové prášky;

ii)

údaj o tom, zda byla překonána zvlhčená zóna.

h)

Samovolně reagující látky a směsi

Kromě údaje o teplotě SADT, jak je uvedeno v pododdíle 9.1 písm. j), mohou být poskytnuty tyto informace:

i)

teplota rozkladu;

ii)

vlastnosti detonace;

iii)

vlastnosti deflagrace;

iv)

účinek zahřátí v uzavřeném obalu;

v)

případně výbušná energie.

i)

Samozápalné kapaliny

Mohou být poskytnuty informace, zda dochází k samovolnému vznícení nebo zuhelnatění filtračního papíru.

j)

Samozápalné tuhé látky

Mohou být poskytnuty tyto informace:

i)

údaj o tom, zda dochází k samovolnému vznícení při lití nebo do pěti minut poté, pokud jde o tuhé látky ve formě prášku;

ii)

údaj o tom, zda se samozápalné vlastnosti mohou v průběhu času měnit.

k)

Samozahřívající se látky a směsi

Mohou být poskytnuty tyto informace:

i)

údaj o tom, zda dochází k samovolnému vznícení, a o získaném maximálním nárůstu teploty;

ii)

výsledky screeningových testů uvedených v oddíle 2.11.4.2 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008, jsou-li důležité a k dispozici.

l)

Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou

Mohou být poskytnuty tyto informace:

i)

identifikace uvolňovaného plynu, je-li známa;

ii)

údaj o tom, zda se uvolňovaný plyn samovolně vzněcuje;

iii)

rychlost vývinu plynu.

m)

Oxidující kapaliny

Může být poskytnuta informace, zda dochází k samovolnému vznícení při smísení s celulózou.

n)

Oxidující tuhé látky

Může být poskytnuta informace, zda dochází k samovolnému vznícení při smísení s celulózou.

o)

Organické peroxidy

Kromě údaje o teplotě SADT, jak je uvedeno v pododdíle 9.1 písm. j), mohou být poskytnuty tyto informace:

i)

teplota rozkladu;

ii)

vlastnosti detonace;

iii)

vlastnosti deflagrace;

iv)

účinek zahřátí v uzavřeném obalu;

v)

výbušná energie.

p)

Látky a směsi korozivní pro kovy

Mohou být poskytnuty tyto informace:

i)

kovy korodované látkou nebo směsí;

ii)

rychlost koroze a údaj o tom, zda se týká oceli nebo hliníku;

iii)

odkaz na jiné oddíly bezpečnostního listu ohledně slučitelných nebo neslučitelných materiálů.

q)

Znecitlivělé výbušniny

Mohou být poskytnuty tyto informace:

i)

použitý znecitlivující prostředek;

ii)

energie exotermického rozkladu;

iii)

opravená rychlost hoření (Ac);

iv)

výbušné vlastnosti znecitlivělé výbušniny v tomto stavu.

9.2.2   Další charakteristiky bezpečnosti

Ohledně látky nebo směsi může být užitečné uvést následující vlastnosti, charakteristiky bezpečnosti a výsledky zkoušek:

a)

mechanická citlivost;

b)

teplota samourychlující se polymerace;

c)

vytváření výbušných prachovzdušných směsí;

d)

kyselá/alkalická rezerva;

e)

rychlost odpařování;

f)

mísitelnost;

g)

vodivost;

h)

žíravost;

i)

třída plynů;

j)

oxidačně-redukční potenciál;

k)

potenciál tvorby radikálů;

l)

fotokatalytické vlastnosti.

Uvedou se další fyzikální a chemické parametry, je-li jejich uvedení důležité pro bezpečné použití látky nebo směsi.

10.    ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

Tento oddíl bezpečnostního listu popisuje stálost látky nebo směsi a případné nebezpečné reakce za určitých podmínek použití a rovněž při uvolnění do životního prostředí, popřípadě včetně odkazu na použité zkušební metody. Je-li uvedeno, že se konkrétní vlastnost na látku nebo směs nevztahuje, nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody.

10.1   Reaktivita

10.1.1.

Popíše se nebezpečí reaktivity látky nebo směsi. Uvedou se konkrétní údaje ze zkoušek pro látku nebo směs jako celek, jsou-li k dispozici. Informace však mohou vycházet také z obecných údajů pro třídu nebo druh látky či směsi, pokud tyto údaje adekvátně představují předpokládanou nebezpečnost látky nebo směsi.

10.1.2.

Nejsou-li údaje pro směsi k dispozici, uvedou se údaje o látkách ve směsi. Při určování neslučitelnosti se musí vzít v úvahu látky, obaly a znečišťující látky, s nimiž by látka nebo směs mohla přijít do styku během přepravy, skladování a používání.

10.2   Chemická stabilita

Uvede se, zda je látka nebo směs stabilní nebo nestabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci. Popíší se stabilizátory, které se používají nebo které může být třeba použít pro zachování chemické stability látky nebo směsi. Uvede se důsledek změny fyzikálního stavu látky nebo směsi pro bezpečnost. Pokud jde o znecitlivělé výbušniny, poskytnou se informace o době použitelnosti a pokyny, jak ověřovat znecitlivění, a musí být uvedeno, že odstranění znecitlivujícího prostředku změní výrobek na výbušninu.

10.3   Možnost nebezpečných reakcí

Je-li to vhodné, uvede se, zda látka nebo směs může reagovat nebo polymerizovat za uvolňování nadměrného tlaku nebo tepla nebo vytvářet jiné nebezpečné podmínky. Popíší se podmínky, za nichž může dojít k nebezpečným reakcím.

10.4   Podmínky, kterým je třeba zabránit

Uvede se přehled podmínek, jako je teplota, tlak, světlo, otřes, statický výboj, vibrace nebo jiná fyzikální zatížení, které by mohly vyvolat nebezpečnou reakci („podmínky, kterým je třeba zabránit“), a případně se uvede stručný popis opatření, která je třeba učinit v rámci řízení souvisejících rizik. Pokud jde o znecitlivělé výbušniny, poskytnou se informace o opatřeních, která mají být přijata s cílem zabránit neúmyslnému odstranění znecitlivujícího prostředku, a uvedou se podmínky, kterým je třeba zabránit, není-li látka nebo směs dostatečně znecitlivělá.

10.5   Neslučitelné materiály

Uvedou se druhy látek nebo směsí nebo specifické látky, jako je voda, vzduch, kyseliny, zásady, oxidační činidla, s nimiž by mohla látka nebo směs nebezpečně reagovat za vzniku nebezpečných situací (výbuch, uvolnění toxických či hořlavých látek nebo nadměrného tepla), popřípadě se uvede stručný popis opatření, která je třeba učinit v rámci řízení rizik souvisejících s těmito nebezpečnými situacemi.

10.6   Nebezpečné produkty rozkladu

Uvedou se známé a důvodně předpokládané nebezpečné produkty rozkladu vznikající v důsledku používání, skladování, úniku a zahřátí. Nebezpečné zplodiny hoření se zahrnou do oddílu 5 bezpečnostního listu.

11.    ODDÍL 11: Toxikologické informace

Tento oddíl bezpečnostního listu je určen především pro zdravotnické pracovníky, odborníky v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a toxikology. Uvede se stručný, ale úplný a důkladný popis různých toxikologických účinků (na zdraví) a dostupné údaje použité k identifikaci těchto účinků, popřípadě včetně informací o toxikokinetice, metabolismu a distribuci. Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým v žádosti o registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi.

11.1   Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Uvedou se informace týkající se těchto příslušných tříd nebezpečnosti:

a)

akutní toxicita;

b)

žíravost/dráždivost pro kůži;

c)

vážné poškození očí/podráždění očí;

d)

senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže;

e)

mutagenita v zárodečných buňkách;

f)

karcinogenita;

g)

toxicita pro reprodukci;

h)

toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

i)

toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

j)

nebezpečnost při vdechnutí.

Tyto nebezpečnosti musí být v bezpečnostním listu uvedeny vždy.

V případě látek podléhajících registraci se uvede stručné shrnutí informací odvozených z uplatňování příloh VII až XI, popřípadě včetně odkazu na použité zkušební metody. U látek podléhajících registraci musí informace obsahovat také výsledek srovnání dostupných údajů s kritérii uvedenými v nařízení (ES) č. 1272/2008 pro CMR, kategorie 1 A a 1B, podle bodu 1.3.1 přílohy I tohoto nařízení.

11.1.1   Uvedou se informace pro každou třídu nebezpečnosti nebo členění. Je-li uvedeno, že látka nebo směs není klasifikována pro konkrétní třídu nebezpečnosti nebo členění, musí bezpečnostní list jasně uvádět, zda je to kvůli nedostatku údajů, technické nemožnosti získat údaje, neprůkazným údajům nebo údajům, které jsou sice průkazné, ale nejsou dostačující pro klasifikaci; v posledním případě se musí v bezpečnostním listu uvést „na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna“.

11.1.2   Údaje zahrnuté do tohoto pododdílu se vztahují na látku nebo směs uváděnou na trh. V případě směsi by měly údaje popisovat toxikologické vlastnosti směsi jako celku, s výjimkou případů, kdy platí čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 1272/2008. Jsou-li k dispozici, uvedou se také příslušné toxikologické vlastnosti nebezpečných látek ve směsi, jako např. LD50, odhady akutní toxicity nebo LC50.

11.1.3   Existuje-li značné množství údajů ze zkoušek týkajících se látky nebo směsi, může být nutné provést souhrn výsledků použitých kritických studií, např. podle cesty expozice.

11.1.4   Nejsou-li u konkrétní třídy nebezpečnosti splněna kritéria pro klasifikaci, uvedou se informace, kterými se tento závěr zdůvodní.

11.1.5   Informace o pravděpodobných cestách expozice

Uvedou se informace o pravděpodobných cestách expozice a účincích látky nebo směsi, a to pro každou případnou cestu expozice, tj. požitím (polknutím), vdechnutím nebo expozicí kůže/očí. Nejsou-li účinky na zdraví známy, musí být tato skutečnost uvedena.

11.1.6   Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

Popíší se potenciální nepříznivé účinky na zdraví a příznaky odpovídající expozici látce nebo směsi a jejím složkám nebo známým vedlejším produktům. Uvedou se dostupné informace o příznacích odpovídajících fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem látky nebo směsi po expozici. Popíší se první příznaky při nízkých expozicích až po následky vysoké expozice, jako např. „mohou se vyskytnout bolesti hlavy a závratě přecházející do mdlob nebo bezvědomí; velké dávky mohou způsobit kóma a smrt“.

11.1.7   Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

Uvedou se informace o tom, zda lze po krátkodobé nebo dlouhodobé expozici očekávat opožděné nebo okamžité účinky. Uvedou se rovněž informace o akutních a chronických účincích na zdraví souvisejících s expozicí člověka látce nebo směsi. Nejsou-li údaje o účincích na člověka k dispozici, shrnou se informace o experimentálních údajích, přičemž se uvedou podrobnosti buď o údajích ze zkoušek na zvířatech, kde se jasně identifikují druhy zvířat, nebo o údajích ze zkoušek in vitro, kde se jasně identifikují typy buněk. Uvede se, zda se toxikologické údaje zakládají na údajích o účincích na člověka nebo údajích o zkouškách na zvířatech nebo údajích o zkouškách in vitro.

11.1.8   Interaktivní účinky

Zahrnou se informace o interakcích, jsou-li důležité a k dispozici.

11.1.9   Neexistence konkrétních údajů

Získat informace o nebezpečnosti látky nebo směsi nemusí být vždy možné. V případech, kdy údaje o konkrétní látce nebo směsi nejsou k dispozici, lze případně použít údaje o podobných látkách nebo směsích, je-li příslušná podobná látka nebo směs identifikována. Nepoužívají-li se konkrétní údaje nebo nejsou-li údaje k dispozici, musí být tato skutečnost jasně uvedena.

11.1.10   Směsi

Pokud směs nebyla zkoušena z hlediska jejích účinků na zdraví jako celek, uvedou se pro daný účinek na zdraví odpovídající informace o příslušných látkách uvedených v oddíle 3.

11.1.11   Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách

11.1.11.1.

Látky ve směsi mohou v těle na sebe vzájemně působit a mít za následek různé míry absorpce, metabolismu a vylučování. V důsledku toho se toxické působení může měnit a celková toxicita směsi se může odlišovat od toxicity látek obsažených ve směsi. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při uvádění toxikologických informací v tomto pododdíle bezpečnostního listu.

11.1.11.2.

Je nutné zvážit, zda koncentrace každé látky je dostačující, aby přispěla k účinkům směsi jako celku na zdraví. Pro každou látku se předloží informace o toxických účincích kromě následujících případů:

a)

jsou-li informace duplicitní, uvedou se pouze jednou za směs jako celek, např. když dvě různé látky způsobují zvracení a průjem;

b)

není-li pravděpodobné, že by se tyto účinky vyskytly při současných koncentracích, např. když se slabá dráždivá látka zředí v nedráždivém roztoku na úroveň pod určitou koncentrací;

c)

nejsou-li informace o vzájemném působení látek ve směsi k dispozici, nebudou se uvádět žádné předpoklady a namísto nich se zvlášť vyjmenují účinky každé látky na zdraví.

11.2   Informace o další nebezpečnosti

11.2.1   Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Poskytnou se informace o nepříznivých účincích na zdraví způsobených vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému, jsou-li k dispozici, pro látky, které byly v pododdíle 2.3 identifikovány jako látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému. Tyto informace sestávají ze stručných shrnutí informací odvozených z uplatňování kritérií pro posuzování stanovených v příslušných nařízeních ((ES) č. 1907/2006, (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605), které jsou relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím.

11.2.2   Další informace

Zahrnou se další související informace o nepříznivých účincích na zdraví, i když se podle klasifikačních kritérií nevyžadují.

12.    ODDÍL 12: Ekologické informace

Tento oddíl bezpečnostního listu poskytuje informace, které umožňují posouzení vlivu látky nebo směsi na životní prostředí v případě úniku do životního prostředí. Pododdíly 12.1 až 12.7 bezpečnostního listu poskytují stručné shrnutí údajů včetně příslušných údajů ze zkoušek, jsou-li k dispozici, které jasně určuje druhy zvířat, složky životního prostředí, jednotky, trvání zkoušek a zkušební podmínky. Tyto informace mohou být užitečné pro odstraňování látek v případě úniku do životního prostředí, pro hodnocení postupů nakládání s odpady, omezování úniků, opatření v případě náhodného úniku a přepravu. Je-li uvedeno, že se konkrétní vlastnost na látku nebo směs nevztahuje (neboť dostupné údaje prokazují, že látka nebo směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci), nebo nejsou-li informace o konkrétní vlastnosti k dispozici, uvedou se důvody. Není-li látka nebo směs klasifikována z jiných důvodů (například kvůli technické nemožnosti získat údaje nebo neprůkaznosti údajů), v bezpečnostním listu by to mělo být jasně uvedeno.

Některé vlastnosti jsou specifické pro látku, tj. bioakumulace, perzistence a rozložitelnost, a tyto informace se uvedou, jsou-li k dispozici a vhodné, pro každou příslušnou látku ve směsi (tj. ty, které musí být uvedeny v oddíle 3 bezpečnostního listu a jsou nebezpečné pro životní prostředí nebo PBT/vPvB). Poskytnou se také informace týkající se nebezpečných produktů přeměny vznikajících rozkladem látek a směsí.

Informace v tomto oddíle musí odpovídat informacím poskytnutým v žádosti o registraci a/nebo ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje, a klasifikaci látky nebo směsi.

Jsou-li k dispozici spolehlivé a relevantní experimentální údaje, tyto údaje se poskytnou a mají přednost před informacemi získanými z modelů.

12.1   Toxicita

Jsou-li k dispozici, uvedou se informace o toxicitě s využitím údajů ze zkoušek provedených na vodních a/nebo suchozemských organismech. Musí obsahovat důležité dostupné údaje o toxicitě pro vodní organismy, jak akutní, tak chronické toxicitě pro ryby, korýše, řasy a jiné vodní rostliny. Jsou-li k dispozici, uvedou se dále údaje o toxicitě pro půdní mikroorganismy a makroorganismy a další organismy důležité z hlediska životního prostředí, jako jsou ptáci, včely a rostliny. Má-li látka nebo směs inhibiční účinky na aktivitu mikroorganismů, zmíní se možný dopad na čistírny odpadních vod.

Nejsou-li k dispozici experimentální údaje, dodavatel zváží, zda lze poskytnout spolehlivé a relevantní informace získané z modelů.

U látek podléhajících registraci se uvedou souhrny informací odvozených z uplatňování příloh VII až XI tohoto nařízení.

12.2   Perzistence a rozložitelnost

Rozložitelnost je schopnost látky nebo příslušných látek ve směsi rozkládat se v životním prostředí buď biologickým rozkladem, nebo jinými procesy, jako jsou oxidace nebo hydrolýza. Perzistence je nedostatečné prokázání rozkladu v situacích vymezených v oddílech 1.1.1 a 1.2.1 přílohy XIII. Uvedou se výsledky zkoušek důležité pro posouzení perzistence a rozložitelnosti, jsou-li k dispozici. Uvádí-li se poločasy rozkladu, musí se určit, zda se tyto poločasy vztahují na mineralizaci nebo na primární rozklad. Zmíní se rovněž schopnost látky nebo některých látek ve směsi rozkládat se v čistírnách odpadních vod.

Nejsou-li k dispozici experimentální údaje, dodavatel zváží, zda lze poskytnout spolehlivé a relevantní informace získané z modelů.

Jsou-li tyto informace k dispozici a vhodné, uvedou se pro každou jednotlivou látku ve směsi, která musí být uvedena v oddíle 3 bezpečnostního listu.

12.3   Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál je schopnost látky nebo některých látek ve směsi akumulovat se v biotě a případně procházet potravním řetězcem. Uvedou se výsledky zkoušek důležité pro posouzení bioakumulačního potenciálu. Musí obsahovat odkaz na rozdělovací koeficient oktanol/voda (Kow) a biokoncentrační faktor (BCF) nebo jiné relevantní parametry související s bioakumulací, jsou-li k dispozici.

Nejsou-li k dispozici experimentální údaje, zváží se, zda lze poskytnout modelové předpovědi.

Jsou-li tyto informace k dispozici a vhodné, uvedou se pro každou jednotlivou látku ve směsi, která musí být uvedena v oddíle 3 bezpečnostního listu.

12.4   Mobilita v půdě

Mobilita v půdě je schopnost látky nebo složek směsi proniknout působením přírodních sil do podzemních vod nebo rozptýlit se na velkou vzdálenost v případě úniku do životního prostředí. Schopnost mobility v půdě se uvede, je-li údaj k dispozici. Informace o mobilitě v půdě lze zjistit z příslušných údajů o mobilitě, jako jsou adsorpční studie nebo studie o vyluhování, známá nebo očekávaná distribuce do složek životního prostředí nebo povrchové napětí. Například hodnoty koeficientu adsorpce půdy (Koc) lze předpovídat z Kow. Vyluhování a mobilitu lze předpovídat z modelů.

Jsou-li tyto informace k dispozici a vhodné, uvedou se pro každou jednotlivou látku ve směsi, která musí být uvedena v oddíle 3 bezpečnostního listu.

12.5   Výsledky posouzení PBT a vPvB

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, uvedou se výsledky posouzení PBT a vPvB stanovené ve zprávě o chemické bezpečnosti.

12.6   Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Poskytnou se informace o nepříznivých účincích na životní prostředí způsobených vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému, jsou-li k dispozici, pro látky, které byly v pododdíle 2.3 identifikovány jako látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému. Tyto informace sestávají ze stručných shrnutí informací odvozených z uplatňování kritérií pro posuzování stanovených v příslušných nařízeních ((ES) č. 1907/2006, (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605), které jsou relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s životním prostředím.

12.7   Jiné nepříznivé účinky

Jsou-li k dispozici, uvedou se informace o jiných nepříznivých účincích na životní prostředí, např. osud v životním prostředí (expozice), potenciál fotochemické tvorby ozonu, potenciál poškozovat ozonovou vrstvu nebo schopnost přispívat ke globálnímu oteplování.

13.    ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Tento oddíl bezpečnostního listu poskytuje informace o řádném nakládání s odpady látky nebo směsi a/nebo jejich obalu s cílem pomoci stanovit bezpečná řešení nakládání s odpady, jež jsou preferována z hlediska životního prostředí a odpovídají požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (8) platným v členském státě, v němž je bezpečnostní list vydáván. Informace důležité pro bezpečnost osob vykonávajících činnosti odpadového hospodářství doplňují informace uvedené v oddíle 8.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti a byla-li provedena analýza fáze odpadu, musí být informace o opatřeních k nakládání s odpady v souladu s určenými použitími ve zprávě o chemické bezpečnosti a se scénáři expozice ze zprávy o chemické bezpečnosti uvedenými v příloze bezpečnostního listu.

13.1   Metody nakládání s odpady

V tomto pododdíle bezpečnostního listu se:

a)

musí specifikovat obaly a metody pro nakládání s odpady včetně vhodných metod nakládání s odpady látek nebo směsí i všech kontaminovaných obalů (např. spalování, recyklace, skládkování);

b)

musí specifikovat fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady;

c)

musí zamezit odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace;

d)

určí zvláštní bezpečnostní opatření pro každý doporučený způsob nakládání s odpady, pokud je to vhodné.

Uvedou se všechna důležitá ustanovení Unie týkající se odpadů. Pokud taková ustanovení neexistují, uvedou se související platná vnitrostátní nebo regionální ustanovení.

14.    ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Tento oddíl bezpečnostního listu poskytuje základní klasifikační informace pro přepravu/zasílání látek nebo směsí uvedených v oddíle 1 silniční, železniční, námořní, vnitrozemskou vodní nebo leteckou dopravou. Nejsou-li takové informace k dispozici nebo odpovídající, musí být tato skutečnost uvedena.

Je-li to vhodné, v tomto oddíle se uvedou informace týkající se přepravní klasifikace podle každé z následujících mezinárodních dohod, které provádějí Vzorové předpisy OSN pro konkrétní druhy dopravy: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) – přičemž všechny tyto tři předpisy jsou prováděny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES (9) –, jakož i Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG) (10) pro přepravu baleného zboží a příslušné předpisy IMO pro hromadnou přepravu nákladu po moři (11) a Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží (ICAO TI) (12).

14.1   UN číslo nebo ID číslo

Uvede se UN číslo nebo ID číslo (tj. čtyřmístné identifikační číslo látky, směsi nebo předmětu následující po písmenech „UN“ nebo „ID“) ze Vzorových předpisů OSN, z IMDG, ADR, RID, ADN nebo ICAO TI.

14.2   Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Uvede se oficiální pojmenování pro přepravu uvedené ve sloupci 2, „Pojmenování a popis“, tabulky A kapitoly 3.2 seznamu nebezpečných věcí Vzorových předpisů OSN, v ADR, v RID a v tabulkách A a C kapitoly 3.2 ADN, doplněné popřípadě technickým názvem v požadovaných závorkách, pokud není použito jako identifikátor výrobku v pododdíle 1.1. Pokud UN číslo a oficiální pojmenování pro přepravu zůstávají v různých druzích dopravy nezměněné, není nutné tyto informace opakovat. Pokud jde o námořní dopravu, kromě oficiálního (OSN) pojmenování pro přepravu se uvede technický název zboží, které má být přepravováno a na které se vztahuje předpis IMDG, je-li to vhodné.

14.3   Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Uvede se třída nebezpečnosti pro přepravu (a vedlejší rizika) přidělená látkám nebo směsím na základě převládajícího nebezpečí, které představují v souladu se Vzorovými předpisy OSN. Pokud jde o pozemní dopravu, uvede se třída nebezpečnosti pro přepravu (a vedlejší rizika) přidělená látkám nebo směsím na základě převládajícího nebezpečí, které představují v souladu s ADR, RID a ADN.

14.4   Obalová skupina

Popřípadě se uvede číslo obalové skupiny ze Vzorových předpisů OSN, jak to požadují Vzorové předpisy OSN, ADR, RID a ADN. Číslo obalové skupiny se přiděluje některým látkám podle jejich stupně nebezpečnosti.

14.5   Nebezpečnost pro životní prostředí

Uvede se, zda je látka nebo směs nebezpečná pro životní prostředí podle kritérií Vzorových předpisů OSN (jak jsou zohledněna v ADR, RID a ADN) a zda se jedná o látku znečišťující moře podle předpisu IMDG a Postupů při reakci na mimořádné události pro lodě přepravující nebezpečné věci. Je-li látka nebo směs schválená nebo určená pro přepravu po vnitrozemských vodních cestách v tankových lodích, uvede se, zda je podle ADN nebezpečná pro životní prostředí pouze v tankových lodích.

14.6   Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Uvedou se informace o zvláštních bezpečnostních opatřeních, která by uživatel měl nebo musí učinit nebo jichž by si uživatel měl nebo musí být vědom v souvislosti s přepravou nebo převozem, a to v rámci svých prostor i mimo ně, u všech relevantních druhů dopravy.

14.7   Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Tento pododdíl se použije pouze tehdy, je-li náklad určen pro přepravu jako hromadný náklad podle těchto nástrojů IMO: kapitoly VI nebo kapitoly VII úmluvy SOLAS (13), přílohy II nebo přílohy V úmluvy MARPOL, předpisu IBC (14), předpisu IMSBC (15) a předpisu IGC (16) nebo jeho dřívějších verzí, a to předpisu EGC (17) nebo předpisu GC (18).

Pokud jde o přepravu kapalného hromadného nákladu, uvede se název výrobku (odlišuje-li se od názvu v pododdíle 1.1), jak je požadován podle nákladního listu, a v souladu s názvem používaným v seznamech názvů výrobků uvedených v kapitole 17 nebo 18 předpisu IBC nebo v posledním vydání oběžníku Výboru IMO pro ochranu mořského prostředí (MEPC).2/Oběžník (19). Uvede se požadovaný typ plavidla a kategorie znečištění, jakož i třída nebezpečnosti IMO v souladu s přílohou I bodem 3 B písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES (20).

Pokud jde o přepravu pevného hromadného nákladu, uvede se přepravní název pevného hromadného nákladu. Musí být uvedeno, zda je náklad považován za škodlivý pro mořské prostředí (HME) podle přílohy V úmluvy MARPOL, či nikoli, zda jde o materiál nebezpečný pouze jako hromadný náklad (MHB) (21) podle předpisu IMSBC, a za součást které skupiny nákladu by měl být považován podle předpisu IMSBC.

Pokud jde o hromadně přepravované náklady zkapalněného plynu, uvede se název výrobku a požadovaný typ lodě podle předpisu IGC nebo jeho dřívějších znění, a to předpisu EGC nebo předpisu GC.

15.    ODDÍL 15: Informace o předpisech

Tento oddíl bezpečnostního listu uvádí další informace o právních předpisech týkajících se látky nebo směsi, které ještě nejsou v bezpečnostním listu uvedeny (např. zda se na látku nebo směs vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (22), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (23) nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (24)).

15.1   Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Uvedou se informace ohledně souvisejících ustanovení Unie týkajících se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí (např. kategorie Seveso/látky jmenovitě uvedené v příloze I směrnice Rady 96/82/ES (25)) nebo ohledně právního statusu látky nebo směsi (včetně látek ve směsi) v konkrétní zemi, včetně pokynu k opatření, které by měl příjemce na základě těchto ustanovení učinit. Je-li to vhodné, vyjmenují se vnitrostátní zákony příslušných členských států, které tato ustanovení provádějí, a jiná vnitrostátní opatření, která mohou být důležitá.

Pokud se na látku nebo směs uvedené v tomto bezpečnostním listu vztahují specifická ustanovení týkající se ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí na úrovni Unie (např. povolení uvedená v hlavě VII nebo omezení podle hlavy VIII), musí být tato ustanovení zmíněna. Pokud povolení udělené podle hlavy VII stanoví pro následného uživatele látky nebo směsi podmínky nebo opatření pro sledování, musí být tyto uvedeny.

15.2   Posouzení chemické bezpečnosti

V tomto pododdíle bezpečnostního listu se uvede, zda dodavatel provedl posouzení chemické bezpečnosti pro látku nebo směs.

16.    ODDÍL 16: Další informace

V tomto oddíle bezpečnostního listu se uvedou další informace, které nejsou zahrnuty v oddílech 1 až 15, včetně informací o revizi bezpečnostního listu, jako např.:

a)

u revidovaného bezpečnostního listu se zřetelně vyznačí, kde byly provedeny změny oproti předešlé verzi bezpečnostního listu, pokud tato informace není uvedena jinde v bezpečnostním listu, případně s vysvětlením změn. Dodavatel látky nebo směsi musí být na požádání schopen poskytnout vysvětlení změn;

b)

klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu;

c)

důležité odkazy na literaturu a zdroje dat;

d)

v případě směsí údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 byla použita pro účely klasifikace;

e)

seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení. Uvede se plné znění všech vět a pokynů, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno;

f)

pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

ČÁST B

Bezpečnostní list musí obsahovat následujících 16 oddílů v souladu s čl. 31 odst. 6 a dále rovněž uvedené pododdíly s výjimkou oddílu 3, kdy je třeba zahrnout podle daného případu pouze pododdíl 3.1 nebo pododdíl 3.2:

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1.

Identifikátor výrobku

1.2.

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.3.

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.4.

Telefonní číslo pro naléhavé situace

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1.

Klasifikace látky nebo směsi

2.2.

Prvky označení

2.3.

Další nebezpečnost

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1.

Látky

3.2.

Směsi

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1.

Popis první pomoci

4.2.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

4.3.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1.

Hasiva

5.2.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

5.3.

Pokyny pro hasiče

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1.

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.2.

Opatření na ochranu životního prostředí

6.3.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.4.

Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1.

Opatření pro bezpečné zacházení

7.2.

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

7.3.

Specifické konečné/specifická konečná použití

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1.

Kontrolní parametry

8.2.

Omezování expozice

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1.

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

9.2.

Další informace

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1.

Reaktivita

10.2.

Chemická stabilita

10.3.

Možnost nebezpečných reakcí

10.4.

Podmínky, kterým je třeba zabránit

10.5.

Neslučitelné materiály

10.6.

Nebezpečné produkty rozkladu

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1.

Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

11.2.

Informace o další nebezpečnosti

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1.

Toxicita

12.2.

Perzistence a rozložitelnost

12.3.

Bioakumulační potenciál

12.4.

Mobilita v půdě

12.5.

Výsledky posouzení PBT a vPvB

12.6.

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

12.7.

Jiné nepříznivé účinky

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1.

Metody nakládání s odpady

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1.

UN číslo nebo ID číslo

14.2.

Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

14.3.

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4.

Obalová skupina

14.5.

Nebezpečnost pro životní prostředí

14.6.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

14.7.

Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1.

Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.2.

Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace


(1)  MARPOL – souhrnné vydání 2006, Londýn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  Směrnice Rady 80/181/EHS ze dne 20. prosince 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o zrušení směrnice 71/354/EHS (Úř. věst. L 39, 15.2.1980, s. 40).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ze dne 4. září 2017, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 301, 17.11.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) 2018/605 ze dne 19. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (Úř. věst. L 101, 20.4.2018, s. 33).

(5)  Rozhodnutí Komise 2014/113/EU ze dne 3. března 2014, kterým se zřizuje Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci a kterým se zrušuje rozhodnutí 95/320/ES (Úř. věst. L 62, 4.3.2014, s. 18).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (Úř. věst. L 81, 31.3.2016, s. 51).

(7)  Pozn.: Termín „mezní hodnota výbušnosti“ je synonymem „meze hořlavosti“, která se používá mimo Unii.

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).

(10)  Soulad s předpisem IMDG je povinný pro přepravu baleného nebezpečného zboží po moři, jak je stanoveno v kapitole VII/prav. 3 úmluvy SOLAS a v příloze III úmluvy MARPOL Prevence znečištění škodlivými látkami převáženými na moři v obalech.

(11)  IMO vypracovala různé právní nástroje týkající se nebezpečných a znečišťujících věcí, které rozlišují mezi tím, jak je zboží přepravováno (balené a hromadné), a druhem nákladu (tuhý, kapalný a zkapalněné plyny). Pravidla pro přepravu nebezpečných nákladů a lodě přepravující tyto náklady jsou obsažena v Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS, 1974) v platném znění a v Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL 73/78) v platném znění. Tyto úmluvy jsou doplněny těmito předpisy: IMDG, IMSBC, IBC a IGC.

(12)  IATA, vydání 2007–2008.

(13)  Úmluvou SOLAS se rozumí Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 v platném znění.

(14)  Předpisem IBC se rozumí Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie v platném znění.

(15)  Předpisem IMSBC se rozumí Mezinárodní předpis pro hromadnou námořní přepravu pevných nákladů v platném znění.

(16)  Předpisem IGC se rozumí Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny, včetně příslušných změn, v souladu s nimiž bylo plavidlo certifikováno.

(17)  Předpisem EGC se rozumí Předpis pro stávající lodě hromadně přepravující zkapalněné plyny v platném znění.

(18)  Předpisem GC se rozumí Předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny (předpis o přepravcích plynu) v platném znění.

(19)  MEPC.2/Oběžník, Prozatímní třídění tekutých látek, verze 19, platnost od 17. prosince 2013.

(20)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 10).

(21)  Materiály nebezpečnými pouze jako hromadný náklad (MHB) se rozumí materiály, které mohou mít chemickou nebezpečnost při přepravě jako hromadný náklad, jiné než materiály klasifikované jako nebezpečné věci v předpisu IMDG.

(22)  Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1.

(23)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

(24)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60.

(25)  Úř. věst. L 10, 14.1.1997, s. 13.


Top