EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A0609(01)

Dohoda mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

ST/12160/2019/INIT

OJ L 181, 9.6.2020, p. 3–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/751/oj

Related Council decision
Related Council decision

9.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 181/3


DOHODA

mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“,

a

BĚLORUSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Bělorusko“,

společně dále jen „strany“

ROZHODNUTY upevnit vzájemnou spolupráci za účelem účinnějšího potírání nedovoleného přistěhovalectví,

S ODHODLÁNÍM stanovit prostřednictvím této dohody a na recipročním základě rychlé a účinné postupy pro identifikaci a bezpečné a řádné navracení osob, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky vstupu, přítomnosti nebo pobytu na území Běloruska nebo některého členského státu Unie, a usnadnit v duchu spolupráce průvoz těchto osob,

ZDŮRAZŇUJÍCE, že touto dohodou nejsou dotčena práva, závazky ani povinnosti Unie, členských států Unie ani Běloruska vyplývající z mezinárodního práva, a zejména z Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 a jejího protokolu ze dne 31. ledna 1967,

S OHLEDEM NA TO, že v souladu s Protokolem č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Irsko nebudou účastnit této dohody, pokud v souladu s daným protokolem neoznámí přání v tomto smyslu,

S OHLEDEM NA TO, že ustanovení této dohody, která spadají do oblasti působnosti třetí části hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie, se podle Protokolu č. 22 o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie nevztahují na Dánsko,

SE DOHODLY TAKTO:

ODDÍL I

DEFINICE A ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„stranami“ Unie a Bělorusko;

b)

„státním příslušníkem Běloruska“ osoba, která má státní příslušnost Běloruska;

c)

„státním příslušníkem členského státu“ osoba, která má státní příslušnost členského státu, jak je vymezena pro účely Unie;

d)

„členským státem“ členský stát Unie, který je touto dohodou vázán;

e)

„státním příslušníkem třetí země“ osoba, která má jinou státní příslušnost než běloruskou nebo než státní příslušnost některého z členských států;

f)

„osobou bez státní příslušnosti“ osoba, která nemá žádnou státní příslušnost;

g)

„povolením k pobytu“ povolení jakéhokoliv druhu vydané Běloruskem nebo některým členským státem, jež osobu opravňuje k pobytu na jeho území. Tato povolení nezahrnují dočasná povolení k pobytu na území uvedených států v souvislosti s vyřizováním žádosti o azyl nebo žádosti o povolení k pobytu;

h)

„vízem“ povolení vydané nebo rozhodnutí přijaté Běloruskem či některým z členských států, které je vyžadováno pro vstup na jeho území nebo pro průjezd přes toto území. Nezahrnuje letištní průjezdní vízum;

i)

„žádajícím státem“ stát (Bělorusko nebo jeden z členských států), který předkládá žádost o zpětné převzetí podle článku 8 nebo žádost o průvoz podle článku 15;

j)

„dožádaným státem“ stát (Bělorusko nebo členský stát), kterému je předložena žádost o zpětné převzetí podle článku 8 nebo žádost o průvoz podle článku 15;

k)

„příslušným orgánem“ jakýkoli vnitrostátní orgán Běloruska nebo nětkerého z členských států, který je pověřený prováděním této dohody v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. a);

l)

„průvozem“ pro účely oddílu V průjezd státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti přes území dožádaného státu na cestě ze žádajícího státu do země určení;

m)

„příhraničním regionem“ oblast do 30 kilometrů od společné pozemní hranice mezi členským státem a Běloruskem, jakož i mezinárodní letiště členských států a Běloruska.

Článek 2

Základní zásady

Při posilování spolupráce v oblasti prevence a potírání nelegální migrace musí žádající a dožádaný stát při uplatňování této dohody na osoby, na které se vztahuje, zajistit dodržování lidských práv, jakož i závazků a povinností vyplývajících z příslušných mezinárodních nástrojů vztahujících se na strany, zejména z:

Všeobecné deklarace lidských práv (1948);

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (1950);

Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace (1965);

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (1966);

Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (1984);

Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků (1951) a jejího protokolu z roku 1967.

V souladu se svými závazky vyplývajícími z uvedených mezinárodních nástrojů dožádaný stát zajistí zejména ochranu práv osob, které převzal zpět na své území.

ODDÍL II

ZÁVAZKY BĚLORUSKA SOUVISEJÍCÍ SE ZPĚTNÝM PŘEBÍRÁNÍM

Článek 3

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Bělorusko převezme zpět na své území:

a)

na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou stanoveny v této dohodě, všechny osoby, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě důkazů prima facie důvodně předpokládat, že jsou státními příslušníky Běloruska;

b)

nezletilé svobodné děti osob uvedených v písmeni a) bez ohledu na jejich místo narození nebo jejich státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo pobytu v žádajícím státě;

c)

manžele či manželky osob uvedených v písmeni a) s odlišnou státní příslušnosti nebo bez státní příslušnosti za předpokladu, že mají nebo získají právo na vstup a pobyt na území Běloruska, pokud nemají nezávislé právo pobytu v žádajícím státě; a

d)

osoby, jimž byla odňata státní příslušnosti Běloruska, nebo se jí vzdaly poté, co vstoupily na území některého z členských států, pokud takovým osobám nebylo členským státem přislíbeno udělení státní příslušnosti.

2.   Po kladném vyřízení žádosti o zpětné převzetí ze strany Běloruska vydá příslušné diplomatické nebo konzulární zastoupení Běloruska, bez ohledu na vůli osoby, která má být převzata zpět, neodkladně, bezplatně a nejpozději do tří pracovních dnů od kladného vyřízení žádosti cestovní doklad potřebný pro návrat osoby, která má být převzata zpět, s platností šesti měsíců. Pokud Bělorusko do uvedených tří pracovních dnů nevydá cestovní doklad, má se za to, že souhlasí s použitím evropského cestovního dokladu pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí v podobě stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1953 (1) (dále jen „evropský cestovní doklad pro návrat“).

3.   Pokud z právních nebo jiných důvodů nelze dotyčnou osobu předat v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá příslušné diplomatické nebo konzulární zastoupení Běloruska do tří pracovních dnů od kladného vyřízení žádosti o zpětné převzetí a bezplatně nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti. Pokud Bělorusko do uvedených tří pracovních dnů nevydá nový cestovní doklad, má se za to, že souhlasí s použitím evropského cestovního dokladu pro návrat.

Článek 4

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Bělorusko na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou stanoveny v této dohodě, převezme zpět na své území všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě důkazů prima facie důvodně předpokládat, že tyto osoby:

a)

mají, nebo v době vstupu měly, povolení k pobytu vydané Běloruskem;

b)

mají, nebo v době vstupu měly, platné vízum vydané Běloruskem s připojením důkazu o vstupu na území Běloruska; nebo

c)

neoprávněně vstoupily na území členských států přímo po pobytu na nebo průjezdu přes území Běloruska.

2.   Závazek zpětného přebírání podle odstavce 1 se neuplatní, pokud:

a)

státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti byli pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Běloruska; nebo

b)

žádající stát vydal státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže by:

i)

tato osoba měla vízum nebo povolení k pobytu vydané Běloruskem s delší dobou platnosti;

ii)

vízum nebo povolení k pobytu vydané žádajícím členským státem bylo získáno použitím padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení; nebo

iii)

tato osoba nesplňovala podmínky připojené k vízu.

3.   Aniž je dotčen čl. 7 odst. 2, po obdržení kladné odpovědi Běloruska na žádost o zpětné převzetí vydá žádající stát osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, evropský cestovní doklad pro návrat.

ODDÍL III

ZÁVAZKY UNIE SOUVISEJÍCÍ SE ZPĚTNÝM PŘEBÍRÁNÍM

Článek 5

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Členský stát převezme zpět na své území:

a)

na žádost Běloruska a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou stanoveny v této dohodě, všechny osoby, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Běloruska, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě důkazů prima facie důvodně předpokládat, že jsou státními příslušníky dotčeného členského státu;

b)

nezletilé svobodné děti osob uvedených v písmeni a), bez ohledu na místo jejich narození či státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo pobytu v Bělorusku,

c)

manžele či manželky osob uvedených v písmeni a) s odlišnou státní příslušností nebo bez státní příslušnosti za předpokladu, že mají nebo získají právo na vstup a pobyt na území dožádaného státu, pokud nemají nezávislé právo pobytu v Bělorusku; a

d)

osoby, které po vstupu na území Běloruska byly zbaveny nebo které se vzdaly státní příslušnosti členského státu, pokud těmto osobám Bělorusko alespoň nepřislíbilo udělení státní příslušnosti.

2.   Po kladném vyřízení žádosti o zpětné převzetí ze strany dožádaného státu vydá příslušné diplomatické nebo konzulární zastoupení tohoto členského státu, bez ohledu na vůli osoby, která má být zpětně převzata zpět, neodkladně, bezplatně a nejpozději do tří pracovních dnů od uvedeného kladného vyřízení žádosti cestovní doklad potřebný pro návrat osoby, která má být převzata, s platností šest měsíců. Pokud dožádaný stát do uvedených tří pracovních dnů tento cestovní doklad nevydá, má se za to, že souhlasí s použitím standardního cestovního dokladu Běloruska pro účely vyhoštění, který je stanoven v příloze 7.

3.   Pokud z právních nebo jiných důvodů nelze osobu, která má být převzata zpět, předat v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá příslušné diplomatické nebo konzulární zastoupení dožádaného státu do tří pracovních dnů od kladného vyřízení žádosti o zpětné převzetí a bezplatně nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti. Pokud dožádaný stát do tří pracovních dnů uvedený cestovní doklad nevydá, má se za to, že souhlasí s použitím standardního cestovního dokladu Běloruska pro účely vyhoštění, který je stanoven v příloze 7.

Článek 6

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Členský stát na žádost Běloruska a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, jež nesplňují nebo přestaly splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Běloruska, pokud je prokázáno nebo pokud lze oprávněně na základě důkazů prima facie předpokládat, že příslušné osoby:

a)

mají, nebo v době vstupu měly, povolení k pobytu vydané dožádaným státem;

b)

mají, nebo v době vstupu měly, platné vízum vydané dožádaným státem s připojením důkazu o vstupu na území dožádaného státu; nebo

c)

neoprávněně vstoupily na území Běloruska přímo po pobytu na nebo průjezdu přes území dožádaného státu.

2.   Závazek zpětného přebírání podle odstavce 1 se neuplatní, pokud:

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházeli pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště dožádaného členského státu; nebo

b)

Bělorusko vydalo státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže by:

i)

tato osoba měla vízum nebo povolení k pobytu vydané dožádaným státem, jehož platnost je delší;

ii)

vízum nebo povolení k pobytu vydané Běloruskem bylo získáno použitím padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení; nebo

iii)

tato osoba nesplňovala podmínky připojené k vízu.

3.   Závazek zpětného přebírání podle odstavce 1 se vztahuje na

a)

členský stát, který vydal vízum nebo povolení k pobytu;

b)

pokud víza nebo povolení k pobytu vydaly dva nebo více členských států, vztahuje se závazek zpětného přebírání na členský stát, který vydal doklad, jenž má delší dobu platnosti, nebo pokud platnost jednoho nebo více z nich již skončila, na členský stát, jehož doklad je stále platný;

c)

pokud již skončila platnost víz a povolení k pobytu, má povinnost zpětného převzetí členský stát, který vydal doklad, jehož platnost skončila nejpozději;

d)

pokud nelze předložit žádné vízům ani povolení k pobytu, má povinnost zpětného převzetí členský stát, který byl opuštěn jako poslední.

4.   Aniž je dotčen čl. 7 odst. 2, vydá Bělorusko po kladné odpovědi členského státu na žádost o zpětné převzetí osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, cestovní doklad pro účely jejího návratu, který je stanoven v příloze 7.

ODDÍL IV

POSTUP PŘI ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ

Článek 7

Zásady

1.   S výhradou odstavce 2 tohoto článku vyžaduje předání osoby, jež má být převzata zpět na základě některého ze závazků uvedených v článcích 3 až 6, podání žádosti o zpětné převzetí u příslušných orgánů dožádaného státu.

2.   Pokud je osoba, která má být převzata zpět, držitelem nějakého platného cestovního dokladu uvedeného v příloze 1 a v případě státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti platného víza nebo povolení k pobytu dožádaného státu, může tato osoba být předána, aniž by žádající stát musel podat žádost o zpětné převzetí nebo předložit písemné oznámení uvedené v čl. 12 odst. 1 příslušným orgánům dožádaného státu.

3.   Aniž je dotčen odstavec 2, byla-li osoba zadržena v příhraničním regionu žádajícího státu po nelegálním překročení hranic přímo z území dožádaného státu, může žádající stát předložit žádost o zpětné převzetí ve lhůtě dvou pracovních dnů po zadržení uvedené osoby (dále jen „zrychlené řízení“).

Článek 8

Žádost o zpětné převzetí

1.   Žádost o zpětné převzetí v co nejvyšší míře obsahuje tyto informace:

osobní údaje o osobě, jež má být převzata (tj. jména, příjmení, datum narození a případně také místo narození a místo posledního pobytu), popřípadě osobní údaje o manželce či manželovi a/nebo nezletilých svobodných dětech;

u vlastních státních příslušníků uvedení důkazních prostředků nebo důkazů prima facie, kterými se prokazuje státní příslušnost, jak stanoví přílohy 1 a 2;

u státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedení důkazních prostředků nebo důkazů prima facie, kterými se prokáže splnění podmínek pro zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, které jsou stanoveny v přílohách 3 a 4;

fotografie osoby, jež má být zpětně převzata;

použije-li se, otisky prstů v souladu s platnými právními předpisy žádajícího státu.

2.   Žádost o zpětné převzetí musí v co nejširší míře, je-li to nezbytné, obsahovat také tyto informace:

prohlášení, že osoba, která má být předána, může potřebovat pomoc nebo péči, jestliže dotyčná osoba dala k takovému prohlášení výslovný souhlas; a

jakákoliv další ochranná a bezpečnostní opatření nebo informace o zdravotním stavu dotyčné osoby, jež mohou být v případě daného předání nezbytné.

3.   Jako příloha 5 se připojuje společný formulář žádosti o zpětné převzetí.

4.   Žádost o zpětné převzetí může být podána jakýmkoli komunikačním prostředkem včetně elektronického, jako např. faxu či e-mailu.

Článek 9

Důkazní prostředky týkající se státní příslušnosti

1.   Jako důkaz o státní příslušnosti podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 5 odst. 1 písm. a) lze předložit některý z dokladů uvedených v příloze 1, a to i v případě, že jejich platnost skončila. Při předložení těchto dokladů členské státy a Bělorusko státní příslušnost dotčené osoby vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření. Státní příslušnost nelze prokázat na základě padělaných dokladů.

2.   Jako důkaz prima facie o státní příslušnosti podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 5 odst. 1 písm. a) lze předložit dokumenty uvedené v příloze 2, i když jejich platnost skončila. Na základě předložení těchto dokumentů považují členské státy a Bělorusko státní příslušnost za prokázanou, pokud nemohou prokázat opak. Jako důkaz prima facie o státní příslušnost nemohou sloužit padělané dokumenty.

3.   Není-li možné předložit žádný z dokladů či dokumentů uvedených v přílohách 1 nebo 2, provede příslušná diplomatická mise nebo konzulární zastoupení dotčeného dožádaného státu na žádost žádajícího státu, jež musí být zahrnuta v žádosti o zpětné převzetí, a bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne předložení žádosti, pohovor s osobou, která má být předána, za účelem prokázání její státní příslušnosti. Postup takového pohovoru může být stanoven v prováděcích protokolech podle článku 20.

Článek 10

Důkazní prostředky týkající se státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Splnění podmínek zpětného převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 této dohody lze prokázat důkazními prostředky uvedenými v příloze 3. Takové prokázání nelze učinit na základě padělaných dokladů. Takové prokázání členské státy a Bělorusko vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření.

2.   Důkaz prima facie o splnění podmínek zpětného převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 lze předložit důkazními prostředky uvedenými v příloze 4. Takové prokázání nelze učinit na základě padělaných dokladů. Při předložení takového důkazu prima facie považují členské státy a Bělorusko podmínky za splněné, pokud nemohou prokázat opak.

3.   Neoprávněnost vstupu, přítomnosti nebo pobytu se prokáže pomocí cestovních dokladů dotčené osoby, ve kterých chybí potřebné vízum nebo jiné povolení k pobytu potřebné pro území žádajícího státu. Jako důkaz prima facie prokazující neoprávněný vstup, přítomnost nebo pobyt slouží rovněž prohlášení žádajícího státu o tom, že bylo zjištěno, že dotčená osoba nemá potřebné cestovní doklady, víza nebo povolení k pobytu.

Článek 11

Lhůty

1.   Žádost o zpětné převzetí musí být podána příslušnému orgánu dožádaného státu ve lhůtě do 180 dnů poté, co se příslušný orgán žádajícího státu dozvěděl, že státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nesplňují nebo přestali splňovat podmínky platné pro vstup, přítomnost nebo pobyt. Pokud existují právní nebo jiné překážky pro podání žádosti ve stanovené lhůtě, prodlouží se lhůta na žádost žádajícího státu, avšak pouze dokud nebudou tyto překážky odstraněny.

2.   Odpověď na žádost o zpětné převzetí musí být podána písemně:

do dvou pracovních dnů od předložení žádosti o zpětné převzetí, jestliže byla tato žádost podána ve zrychleném řízení; nebo,

ve všech ostatních případech do 10 kalendářních dnů od předložení žádosti o zpětné převzetí.

Tyto lhůty začínají plynout dnem obdržení žádosti o zpětné převzetí. Pokud není odpověď v příslušné lhůtě poskytnuta, pokládá se předání osoby za schválené.

Odpověď na žádost o zpětné převzetí může být poskytnuta jakýmkoli komunikačním prostředkem, včetně elektronického, jako například prostřednictvím faxu či e-mailu.

3.   Odmítnutí žádosti o zpětné převzetí je třeba písemně zdůvodnit.

4.   Příslušná osoba bude předána do tří měsíců od schválení jejího zpětného převzetí, případně po uplynutí příslušné lhůty stanovené v odstavci 2. Na základě žádosti žádajícího státu lze tuto lhůtu prodloužit o dobu, po kterou se řešily právní nebo jiné překážky.

Článek 12

Náležitosti předání a způsob přepravy

1.   Aniž je dotčen čl. 7 odst. 2, oznámí před navrácením osoby příslušné orgány žádajícího státu příslušným orgánům dožádaného státu písemně s předstihem alespoň 72 hodin datum předání, mezinárodní místo vstupu, možný doprovod a ostatní informace důležité pro předání.

2.   K přepravě může být využito jakéhokoliv dopravního prostředku, včetně letecké dopravy. Letecká doprava není omezena na použití národních dopravců Běloruska nebo členských států a je možné využít jak pravidelné, tak i charterové lety. V případě návratů s doprovodem se tento doprovod neomezuje pouze na oprávněné osoby žádajícího státu, pokud se jedná o oprávněné osoby Běloruska nebo některého členského státu.

3.   Pokud je k přepravě využito letecké dopravy, případný doprovod je osvobozen od vízové povinnosti.

Článek 13

Zpětné převzetí, k němuž došlo omylem

Žádající stát přijme zpět jakékoliv osoby převzaté dožádaným státem, pokud je během období tří měsíců po předání dotčených osob prokázáno a odůvodněno, že požadavky stanovené v článcích 3 až 6 nebyly splněny.

V takových případech se obdobně použijí procesní ustanovení této dohody a budou předány všechny dostupné informace týkající se skutečné totožnosti a státní příslušnosti osoby, která má být přijata zpět.

ODDÍL V

PRŮVOZ

Článek 14

Zásady

1.   Členské státy a Bělorusko by měly omezit průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na případy, kdy takové osoby nelze přímo vrátit do státu určení.

2.   Bělorusko na požádání členského státu povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti a členský stát na požádání Běloruska povolí průvoz občanů třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, je-li zajištěn jak průvoz ostatními možnými průvozními státy, tak i zpětné převzetí ve státě určení.

3.   Bělorusko nebo členský stát mohou průvoz odmítnout:

a)

pokud je státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti ve státě určení nebo jiném státě průvozu vystaven skutečnému nebezpečí mučení nebo nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu anebo trestu smrti nebo pronásledování z důvodu své rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské skupině či z důvodu politického přesvědčení;

b)

pokud by byli státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti v dožádaném státě nebo jiném státě průvozu vystaveni trestnímu postihu; nebo

c)

z důvodů ochrany veřejného zdraví, vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku nebo jiných národních zájmů dožádaného státu.

4.   Bělorusko nebo členský stát mohou odvolat jakékoliv vydané povolení, nastanou-li nebo vyjdou-li následně najevo okolnosti uvedené v odstavci 3, které brání průvozu, nebo není-li již zajištěna další cesta přes případné státy průvozu či zpětné převzetí státem určení. V tomto případě přijme žádající stát podle potřeby a neodkladně státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti zpět.

Článek 15

Postup při průvozu

1.   Žádost o průvoz musí být příslušným orgánům dožádaného státu předložena písemně a musí obsahovat následující informace:

a)

typ průvozu (leteckou, námořní nebo pozemní dopravou), případné jiné státy průvozu a zamýšlené místo určení;

b)

osobní údaje příslušné osoby (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, jiná používaná jména či jména, pod nimiž je známa, nebo přezdívky, datum narození, pohlaví a podle možnosti místo narození, státní příslušnost, jazyk, druh a číslo cestovního dokladu);

c)

předpokládané mezinárodní místo vstupu, čas předání a případné využití doprovodu; a

d)

prohlášení, že z hlediska žádajícího státu jsou podmínky podle čl. 14 odst. 2 splněny a nejsou známy žádné důvody pro odmítnutí podle čl. 14 odst. 3.

Společný formulář žádosti o průvoz je připojen jako příloha 6.

Žádost o průvoz může být podána jakýmkoli komunikačním prostředkem včetně elektronického, jako např. prostřednictvím faxu či e-mailu.

2.   Dožádaný stát do tří pracovních dnů od obdržení žádosti písemně vyrozumí žádající stát o schválení přijetí, přičemž potvrdí místo vstupu a předpokládaný čas přijetí, nebo o odmítnutí přijetí a o důvodech tohoto odmítnutí. Pokud odpověď na žádost o průvoz není poskytnuta do tří pracovních dnů, pokládá se průvoz za schválený.

Odpověď na žádost o průvoz může být podána jakýmkoli komunikačním prostředkem, včetně elektronického, jako např. prostřednictvím faxu či e-mailu.

3.   Uskuteční-li se průvoz letecky, jsou osoba, jež má být převzata zpět, a případný doprovod osvobozeni od povinnosti letištního průjezdního víza.

4.   Příslušné orgány dožádaného státu poskytnou na základě vzájemných konzultací pomoc při průvozech, a to zejména dozorem nad dotyčnými osobami a poskytnutím vhodného prostoru pro tento účel.

ODDÍL VI

NÁKLADY

Článek 16

Náklady na přepravu a průvoz

Aniž je dotčeno právo příslušných orgánů vymáhat úhradu nákladů spojených se zpětným převzetím od osoby, která má být převzata, nebo od třetích osob, žádající stát nese veškeré náklady na přepravu vzniklé v souvislosti se zpětným převzetím a průvozem podle této dohody až na hranice státu určení.

ODDÍL VII

OCHRANA ÚDAJŮ A DOLOŽKA O VZTAHU K JINÝM ZÁVAZKŮM

Článek 17

Ochrana údajů

Předávání osobních údajů probíhá pouze tehdy, pokud je nezbytné k provádění této dohody příslušnými orgány Běloruska nebo členského státu. V konkrétních případech se zpracování osobních údajů a nakládání s nimi, včetně jejich předávání orgánům druhé strany, řídí vnitrostátními zákony Běloruska, a jestliže je správcem údajů příslušný orgán členského státu, ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (2)). V každém případě se použije následující:

a)

osobní údaje musí být ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;

b)

osobní údaje musí být shromažďovány pro konkrétní, vymezený a oprávněný účel provádění této dohody a nesmí být předávajícím nebo přijímajícím orgánem dále zpracovávány způsobem, který je neslučitelný s tímto účelem;

c)

osobní údaje musí být odpovídající, relevantní a omezené na to, co je nezbytné ve vztahu k účelu, pro který se shromažďují nebo dále zpracovávají; sdělené osobní údaje se zejména mohou týkat pouze:

informací o osobě, která má být předána (např. jména, příjmení, dřívější jména, jiná používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, či přezdívky, pohlaví, stav, datum a místo narození, současná a jakákoliv dřívější státní příslušnost),

průkazu totožnosti, cestovního pasu nebo řidičského průkazu (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání),

zastávek a cestovních tras,

dalších informací potřebných ke zjištění totožnosti předávané osoby nebo k posouzení požadavků na její zpětné převzetí podle této dohody, jako jsou např. fotografie nebo otisky prstů,

zvláštních okolností vztahujících se k předávané osobě, včetně uvedení, že se jedná o nebezpečnou osobu, či informací ohledně jejího zdravotního stavu a uvedení údajů týkajících se tohoto zdravotního stavu pro účely poskytnutí lékařské péče či zdravotního ošetření pod dohledem odborného personálu vázaného profesním tajemstvím;

d)

osobní údaje musí být přesné, a pokud je to nezbytné, musí být neustále aktualizovány;

e)

osobní údaje je třeba uchovávat v takové podobě, která dovoluje zjištění totožnosti subjektů údajů na základě těchto údajů pouze po dobu nezbytnou pro účel, za nímž byly shromážděny nebo jsou dále zpracovávány;

f)

osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;

g)

předávající i přijímající orgán musí podniknout veškeré přiměřené kroky k případné opravě, výmazu nebo blokování osobních údajů, pokud jejich zpracování není v souladu s ustanoveními tohoto článku, zejména jestliže dané údaje nejsou odpovídající, relevantní, přesné nebo jsou vzhledem k účelu zpracování nadbytečné. Patří mezi ně oznamování každé opravy, výmazu nebo blokování údajů druhé straně;

h)

na požádání musí přijímající orgán informovat předávající orgán o použití sdělených údajů a o výsledcích, k nimž na jejich základě dospěl;

i)

osobní údaje lze předávat jen příslušným orgánům. Jejich další předávání jiným subjektům vyžaduje předchozí souhlas předávajícího orgánu;

j)

předávající a přijímající orgány musí pořídit písemný zápis o předání a převzetí osobních údajů.

Článek 18

Doložka o vztahu k jiným závazkům

1.   Touto dohodou nejsou dotčena práva, závazky ani povinnosti Unie, jejích členských států a Běloruska vyplývající z mezinárodního práva, včetně mezinárodních smluv, jejichž smluvními stranami jsou, a zejména z mezinárodních nástrojů uvedených v článku 2, a dále z:

mezinárodních úmluv upravujících určení státu, který je odpovědný za posuzování předložených žádostí o azyl;

mezinárodních úmluv o vydávání osob a průvozu; a

vícestranných mezinárodních úmluv a dohod o zpětném přebírání cizích státních příslušníků.

2.   Nic v této dohodě nebrání navrácení osoby na základě jiných formálních nebo neformálních ujednání, než která jsou uvedena v odstavci 1.

ODDÍL VIII

PROVEDENÍ A POUŽITELNOST

Článek 19

Smíšený readmisní výbor

1.   Smluvní strany si vzájemně poskytují pomoc při provádění a výkladu této dohody. Za tímto účelem strany zřídí smíšený readmisní výbor (dále jen „výbor“), který ma zejména tyto úkoly:

a)

sledovat uplatňování této dohody;

b)

rozhodovat o prováděcích opatřeních nezbytných pro jednotné uplatňování této dohody;

c)

pravidelně si vyměňovat informace o prováděcích protokolech vypracovaných jednotlivými členskými státy a Běloruskem podle článku 20; a

d)

doporučovat změny této dohody a jejích příloh.

2.   Rozhodnutí výboru jsou pro strany závazná.

3.   Výbor je složen ze zástupců Unie a Běloruska.

4.   Výbor se schází podle potřeby na žádost jedné ze stran.

5.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 20

Prováděcí protokoly

1.   Aniž je dotčena přímá použitelnost této dohody, na žádost členského státu nebo Běloruska vypracují Bělorusko a členský stát prováděcí protokol, který bude mimo jiné zahrnovat pravidla týkající se:

a)

určování příslušných orgánů, hraničních přechodů a výměny kontaktních míst;

b)

podmínek navrácení s doprovodem, včetně průvozu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti s doprovodem;

c)

prostředků a dokladů nad rámec těch, které jsou uvedeny v přílohách 1 až 4;

d)

způsobů zpětného přebírání v rámci zrychleného řízení;

e)

postupu pohovorů.

2.   Prováděcí protokoly uvedené v odstavci 1 vstupují v platnost až poté, co byl informován výbor.

3.   Bělorusko souhlasí s použitím všech ustanovení prováděcího protokolu vypracovaného jedním z členských států i ve svých vztazích s jiným členským státem, jenž o to požádá, a s výhradou jejich praktické použitelnosti pro Bělorusko. Na požádání Běloruska a s výhradou praktické proveditelnosti jeho žádosti vůči jinému členskému státu souhlasí členské státy s použitím všech ustanovení prováděcího protokolu vypracovaného některým z členských států i ve vztahu s Běloruskem.

Článek 21

Vztah k dvoustranným dohodám nebo ujednáním členských států o zpětném přebírání osob

Aniž by byl dotčen čl. 23 odst. 3, ustanovení této dohody mají přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné dohody nebo ujednáním o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob, které byly nebo mohou být podle článku 20 uzavřeny mezi jednotlivými členskými státy a Běloruskem, pokud ustanovení uvedených dohod či ujednání nejsou slučitelná s ustanoveními této dohody.

ODDÍL IX

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Územní působnost

1.   S výhradou odstavce 2 se tato dohoda použije na území, na které se vztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, a na území Běloruska.

2.   Tato dohoda se použije na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Irska pouze na základě oznámení Unie adresovaného za tímto účelem Bělorusku.

Tato dohoda se nepoužije na území Dánského království.

Článek 23

Vstup v platnost, doba trvání a ukončení platnosti

1.   Strany musí tuto dohodu ratifikovat nebo schválit v souladu s jejich postupy.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy poslední strana vyrozumí ostatní strany o dokončení postupů uvedených v odstavci 1.

3.   Závazky stanovené v článcích 4 a 6 se použijí teprve dva roky po dni stanoveném v odstavci 2 tohoto článku, s výjimkou případů uvedených v čl. 7 odst. 3. Během tohoto dvouletého období jsou však tyto závazky použitelné na osoby bez státní příslušnosti a státní příslušníky třetích zemí, se kterými Bělorusko uzavřelo dvoustranné dohody o zpětném přebírání.

Během tohoto dvouletého období budou i nadále použitelné příslušné části stávajících dvoustranných dohod o zpětném přebírání a dvoustranných dohod o hranicích mezi členskými státy a Běloruskem.

4.   Tato dohoda se použije na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Irska od prvního dne druhého měsíce následujícího po dni provedení oznámení podle čl. 22 odst. 2.

5.   Tato dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

6.   Každá strana může po předchozí konzultaci s výborem úředním oznámením druhé straně zcela nebo částečně dočasně pozastavit provádění této dohody. Toto pozastavení vstoupí v platnost druhým dnem po dni takového oznámení.

7.   Kterákoli smluvní strana může tuto dohodu vypovědět úředním oznámením druhé smluvní straně. Tato dohoda pozbývá platnosti uplynutím šesti měsíců po dni takového oznámení.

Článek 24

Přílohy

Nedílnou součást této dohody tvoří přílohy 1 až 7.

Vyhotoveno ve dvou prvopisech v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a ruském, přičemž všechna tato znění mají stejnou platnost.

Съставено в Брюксел на осми януари две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de enero de dos mil veinte.

V Bruselu dne osmého ledna dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende januar to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel am achten Januar zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta jaanuarikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Ιανουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels on the eighth day of January in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles, le huit janvier deux mille vingt.

Sastavljeno u Bruxellesu osmog siječnja godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles, addì otto gennaio duemilaventi.

Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada astotajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų sausio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszadik év január havának nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, acht januari tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas, em oito de janeiro de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles la opt ianuarie două mii douăzeci.

V Bruseli ôsmeho januára dvetisícdvadsať.

V Bruslju, dne osmega januarja leta dva tisoč dvajset.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Som skedde i Bryssel den åttonde januari år tjugohundratjugo.

Совершено в городе Брюсселе восьмого января две тысячи двадцатого года.

Image 1


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1953 ze dne 26. října 2016, kterým se zavádí evropský cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a zrušuje doporučení Rady ze dne 30. listopadu 1994 (Úř. věst. L 311, 17.11.2016, s. 13).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. EU, L 119, 4.5.2016, s. 1).


PŘÍLOHA 1

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍM SE PROKAZUJE STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

(čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 5 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 1)

cestovní pasy všech druhů (cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy a náhradní cestovní doklady včetně pasů pro děti),

propustky vydané dožádaným státem,

průkazy totožnosti všech druhů (včetně dočasných a prozatímních),

služební knížky a vojenské průkazy totožnosti,

námořnické knížky a kapitánské průkazy,

osvědčení o státní příslušnosti a jiné úřední doklady, v nichž je zmíněna nebo jasně uvedena státní příslušnost,

potvrzení totožnosti na základě výsledku vyhledávání ve Vízovém informačním systému v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (1),

v případě členských států, jež nevyužívají Vízový informační systém, pozitivní identifikace na základě záznamů těchto členských států o žádostech o vízum.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. EU, L 218, 13.8.2008, s. 60).


PŘÍLOHA 4

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKUMENTŮ, KTERÉ SE POVAŽUJÍ DŮKAZ PRIMA FACIE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(čl. 4 odst. 1, čl. 6 odst. 1 a čl. 10 odst. 2)

dokumenty, osvědčení a účtenky jakéhokoliv druhu (např. hotelové účtenky, objednací průkazky u lékaře nebo zubního lékaře, vstupenky do veřejných/soukromých zařízení, smlouvy o pronájmu auta, účtenky z transakcí kreditní kartou atd.), které jasně prokazují, že dotyčná osoba pobývala na území dožádaného státu,

jízdenky na jméno a/nebo seznamy cestujících v letadle, vlaku, autobusu nebo lodi, které dosvědčují přítomnost a cestu dotčené osoby na území dožádaného státu,

informace, z nichž je patrné, že dotčená osoba použila služeb kurýra nebo cestovní kanceláře,

záznam o místě a okolnostech, za kterých byla dotčená osoba po vstupu na území žádajícího státu zadržena, vydaný příslušnými orgány tohoto státu,

informace o totožnosti a/nebo pobytu osoby, které poskytla některá mezinárodní organizace (např. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky),

zprávy/potvrzení informací rodinnými příslušníky, spolucestujícími apod.,

prohlášení dotčené osoby,

otisky prstů.


PŘÍLOHA 3

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKUMENTŮ, KTERÉ SE POVAŽUJÍ ZA DŮKAZ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍB A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(čl. 4 odst. 1, čl. 6 odst. 1 a čl. 10 odst. 1)

vízum a/nebo povolení k pobytu vydané dožádaným státem,

vstupní/výstupní razítko nebo podobné potvrzení v cestovním dokladu dotyčné osoby nebo jiný důkaz jejího vstupu/výstupu (např. fotografický, elektronický nebo biometrický důkaz),

úřední prohlášení, zejména prohlášení pracovníků pohraničního orgánu a jiných svědků, kteří mohou dosvědčit, že dotyčná osoba překročila hranici,

úřední prohlášení dotčené osoby v soudním nebo správním řízení.


PŘÍLOHA 4

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKUMENTŮ, KTERÉ SE POVAŽUJÍ DŮKAZ PRIMA FACIE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(čl. 4 odst. 1, čl. 6 odst. 1 a čl. 10 odst. 2)

dokumenty, osvědčení a účtenky jakéhokoliv druhu (např. hotelové účtenky, objednací průkazky u lékaře nebo zubního lékaře, vstupenky do veřejných/soukromých zařízení, smlouvy o pronájmu auta, účtenky z transakcí kreditní kartou atd.), které jasně prokazují, že dotyčná osoba pobývala na území dožádaného státu,

jízdenky na jméno a/nebo seznamy cestujících v letadle, vlaku, autobusu nebo lodi, které dosvědčují přítomnost a cestu dotčené osoby na území dožádaného státu,

informace, z nichž je patrné, že dotčená osoba použila služeb kurýra nebo cestovní kanceláře,

záznam o místě a okolnostech, za kterých byla dotčená osoba po vstupu na území žádajícího státu zadržena, vydaný příslušnými orgány tohoto státu,

informace o totožnosti a/nebo pobytu osoby, které poskytla některá mezinárodní organizace (např. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky),

zprávy/potvrzení informací rodinnými příslušníky, spolucestujícími apod.,

prohlášení dotčené osoby,

otisky prstů.


PŘÍLOHA 5

Společný formulář pro žádosti o zpětné převzetí (Článek 8)

Image 2

[Státní znak Běloruské republiky]

(Místo a datum)

(Název příslušného orgánu žádajícího státu)

 

Ref. číslo:

Adresát

 

(Název příslušného orgánu dožádaného státu)

 

ZRYCHLENÉ ŘÍZENÍ (čl. 7 odst. 3)

ŽÁDOST O POHOVOR (čl. 9 odst. 3)

ŽÁDOST O ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ

podle článku 8 Dohody ze dne 8. ledna 2020 mezi

Evropskou unií a Běloruskou republikou

o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

A.

Osobní Údaje

Image 3

1.

Celé jméno (podtrhněte příjmení):

2.

Příjmení za svobodna:

3.

Datum a místo narození:

 

4.

Pohlaví a fyzický popis (výška, barva očí, charakteristické znaky atd.):

5.

Znám/a rovněž jako (dřívější jména, jiná známá nebo používaná jména nebo přezdívky):

6.

Státní příslušnost a jazyk:

7.

Rodinný stav:

☐ ženatý/vdaná

☐ svobodný/á

☐ rozvedený/á

☐ ovdovělý/á

Pokud ženatý/vdaná

jméno manžela/manželky …

Jména a věk dětí (případně)

8.

Poslední adresa v dožádaném státě:

B.

Osobní údaje manžela/manželky (je-li relevantní)

1.

Celé jméno (podtrhněte příjmení):

2.

Příjmení za svobodna:

3.

Datum a místo narození:

4.

Pohlaví a fyzický popis (výška, barva očí, charakteristické znaky atd.):

5.

Znám/a rovněž jako (dřívější jména, jiná známá nebo používaná jména nebo přezdívky):

6.

Státní příslušnost a jazyk:

C.

Osobní údaje dětí (je-li relevantní)

1.

Celé jméno (podtrhněte příjmení):

2.

Datum a místo narození:

3.

Pohlaví a fyzický popis (výška, barva očí, charakteristické znaky atd.):

4.

Státní příslušnost a jazyk:

D.

Zvláštní okolnosti vztahující se k předávané osobě

1.

Zdravotní stav (např. upozornění na zvláštní lékařskou péči; latinský název nakažlivé choroby):

2.

Upozornění na zvláště nebezpečnou osobu (např. podezřelou ze spáchání závažného trestného činu; agresivní chování):

E.

Přiložené důkazní prostředky

1.

(číslo cestovního dokladu)

(datum a místo vydání)

(vydávající orgán)

(datum skončení platnosti)

2.

(číslo průkazu totožnosti)

(datum a místo vydání)

(vydávající orgán)

(datum skončení platnosti)

3.

(číslo řidičského průkazu)

(datum a místo vydání)

(vydávající orgán)

(datum skončení platnosti)

4.

(číslo jiného úředního dokumentu)

(datum a místo vydání)

(vydávající orgán)

(datum skončení platnosti)

F.

Otisky prstů (je-li relevantní)

G.

Poznámky

(Podpis) (Pečeť/razítko)


PŘÍLOHA 6

Společný formulář pro žádosti o průvoz (Článek 15)

Image 4

[Státní znak Běloruské republiky]

(Místo a datum)

(Název příslušného orgánu žádajícího státu)

 

Ref. číslo:

Adresát

 

(Název příslušného orgánu dožádaného státu)

 

ŽÁDOST O průvoz

podle článku 15 Dohody ze dne 8. ledna 2020 mezi

Evropskou unií a Běloruskou republikou

o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

A.

Osobní Údaje

 

Image 5

1.

Celé jméno (podtrhněte příjmení):

2.

Příjmení za svobodna:

3.

Datum a místo narození:

 

4.

Pohlaví a fyzický popis (výška, barva očí, charakteristické znaky atd.):

5.

Znám/a rovněž jako (dřívější jména, jiná známá nebo používaná jména nebo přezdívky):

6.

Státní příslušnost a jazyk:

B.

Průvoz

1.

Druh průvozu

☐ letecky

☐ pozemní dopravou

☐ námořní dopravou

2.

Stát určení

3.

Další možné průvozní státy

4.

Navrhovaný hraniční přechod, datum, čas převozu a případný doprovod

5.

Zaručené přijetí v jakémkoli dalším státě průvozu a ve státě určení (čl. 14 odst. 2)

☐ ano

☐ ne

6.

Jsou známy důvody pro odmítnutí průvozu (čl. 14 odst. 3)

☐ ano

☐ ne

C.

Poznámky

(Podpis) (Pečeť/razítko)


PŘÍLOHA 7

STANDARDNÍ CESTOVNÍ DOKLAD POUŽÍVANÝ PRO ÚČELY VYHOŠTĚNÍ BĚLORUSKOU REPUBLIKOU

Státní znak

žádajícího státu

CESTOVNÍ DOKLAD

pro účely zpětného převzetí

Platný pro jeden výstup ze země/vstup do země

(nehodící se škrtněte)

z(e)___________________________________________________________

(název státu)

Image 6

do ___________________________________________________________

(název státu)

Příjmení _______________________________________________________

Jméno __________________________________________________________________

Datum narození _________________Pohlaví ________________Výška ________________

Občanství ___________________________________________________________________

Zvláštní znamení ________________________________________________________________

Tento cestovní doklad je platný

od ______________________

(den/měsíc/rok)

do ______________________

(den/měsíc/rok)

Vydávající orgán _____________________________________________________

Důvod vydání ________________________________________________________

Datum vydání _____________

(den/měsíc/rok)

Podpis úředníka _________________________________

(místo pro pečeť)

Č. _________________________

(pořadové číslo formuláře)


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

O technické a finanční podpoře

Obě strany souhlasí s prováděním této dohody, které bude založeno na zásadách společné odpovědnosti, solidarity a rovnocenného partnerství pro řízení migračních toků mezi Běloruskem a Unií.

V této souvislosti se Unie zavazuje dát k dispozici finanční prostředky na podporu Běloruska při provádění této dohody. Přitom bude věnována zvláštní pozornost budování kapacit. Taková podpora se poskytuje v rámci celkových priorit pro pomoc ve prospěch Běloruska, jako součást celkového financování, které je Bělorusku k dispozici, a při plném dodržování příslušných prováděcích pravidel a postupů vnější pomoci Unií.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

Týkající se dánského království

Strany berou na vědomí, že tato dohoda se nevztahuje na území Dánského království ani na občany Dánského království. Za těchto okolností je žádoucí, aby Bělorusko a Dánské království uzavřely dohodu o zpětném přebírání, která stanoví stejné podmínky jako tato dohoda.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

Týkající se islandské republiky a norského království

Strany berou na vědomí těsný svazek mezi Unií a Islandskou republikou a Norským královstvím, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis. Za těchto okolností je žádoucí, aby Bělorusko uzavřelo s Islandskou republikou a Norským královstvím dohodu o zpětném přebírání, která stanoví stejné podmínky jako tato dohoda.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

Týkající se švýcarské konfederace

Strany berou na vědomí těsný svazek mezi Unií a Švýcarskou konfederací, zejména na základě Dohody ze dne 26. října 2004 mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis. Za těchto okolností je žádoucí, aby Bělorusko uzavřelo se Švýcarskou konfederací dohodu o zpětném přebírání, která stanoví stejné podmínky jako tato dohoda.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

Týkající se lichtenštejnského knížectví

Strany berou na vědomí těsný svazek mezi Unií a Lichtenštejnským knížectvím, zejména na základě Protokolu ze dne 28. února 2008 mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis. Za těchto okolností je vhodné, aby Bělorusko uzavřelo s Lichtenštejnským knížectvím dohodu o zpětném přebírání, která stanoví stejné podmínky jako tato dohoda.


Top