EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A0609(02)

Dohoda mezi Evropskou Unií a Běloruskou Republikou o usnadnění udělování víz

ST/12363/2019/INIT

OJ L 180, 9.6.2020, p. 3–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

9.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 180/3


DOHODA

mezi Evropskou Unií a Běloruskou Republikou o usnadnění udělování víz

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“,

a

BĚLORUSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Bělorusko“,

dále jen „smluvní strany“,

VEDENY PŘÁNÍM podpořit kontakty mezi lidmi jakožto důležitý předpoklad trvalého rozvoje hospodářských, humanitárních, kulturních, vědeckých a dalších vazeb prostřednictvím usnadnění udělování víz občanům Unie a Běloruska na základě reciprocity,

UZNÁVAJÍCE, že usnadnění vízového režimu by nemělo vést k nelegální migraci, a věnujíce zvláštní pozornost bezpečnosti a zpětnému přebírání osob,

MAJÍCE NA ZŘETELI základní zásady, jimiž se řídí spolupráce mezi smluvními stranami, a také povinnosti a oblasti odpovědnosti, včetně dodržování lidských práv a demokratických zásad, vyplývající z příslušných mezinárodních nástrojů, které se na ně vztahují,

BEROUCE V ÚVAHU Protokol o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva a Protokol o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, jež jsou připojeny ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Spojené království a Irsko,

BEROUCE V ÚVAHU Protokol o postavení Dánska, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel a oblast působnosti

Účelem této dohody je na základě reciprocity usnadnit udělování víz občanům Unie a Běloruska pro předpokládaný pobyt, jehož délka během jakéhokoli období 180 dnů nepřekračuje 90 dnů.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.   Usnadnění vízového režimu, který stanoví tato dohoda, se vztahuje na občany Unie a Běloruska pouze tehdy, pokud nebyli osvobozeni od vízové povinnosti právními předpisy Běloruska, Unie nebo členských států, touto dohodou či jinými mezinárodními dohodami.

2.   Na záležitosti, které tato dohoda neupravuje, jako je zamítnutí udělení víz, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k živobytí, zamítnutí vstupu a opatření týkající se vyhoštění, se vztahují vnitrostátní právní předpisy Běloruska nebo členských států nebo právní předpisy Unie.

Článek 3

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„členským státem“ kterýkoli členský stát Unie s výjimkou Dánského království, Irska a Spojeného království;

b)

„občanem Unie“ státní příslušník některého členského státu ve smyslu písmene a);

c)

„občanem Běloruska“ státní příslušník Běloruské republiky;

d)

„vízem“ povolení vydané členským státem nebo Běloruskem pro průjezd přes území členských států nebo Běloruska nebo vstup na jejich území za účelem předpokládaného pobytu na tomto území, jehož délka během jakéhokoli období 180 dnů nepřekračuje 90 dnů;

e)

„oprávněně pobývající osobou“:

v případě Běloruska občan Unie mající povolení nebo oprávnění pobývat na území Běloruska déle než 90 dnů na základě právních předpisů Běloruska;

v případě Unie občan Běloruska mající povolení nebo oprávnění pobývat na území členského státu déle než 90 dnů na základě právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů;

f)

„průkazem EU ‚laissez-passer‘“ doklad vydaný Unií určitým zaměstnancům orgánů Unie v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1417/2013 (1).

Článek 4

Doklady potvrzující účel cesty

1.   U níže uvedených kategorií občanů Unie a Běloruska dostačují pro doložení účelu cesty na území druhé smluvní strany tyto doklady:

a)

u členů oficiálních delegací, včetně stálých členů těchto delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované členskému státu, Unii nebo Bělorusku mají zúčastnit oficiálních setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí pořádaných mezivládními organizacemi na území některého členského státu nebo Běloruska:

dopis od příslušného orgánu členského státu, Unie nebo Běloruska potvrzující, že žadatel je členem, případně stálým členem, jeho delegace, který cestuje na území druhé smluvní strany za účelem účasti na výše uvedených akcích, s přiloženou kopií oficiálního pozvání;

b)

u blízkých příbuzných – manželů/manželek, dětí, rodičů a osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost, prarodičů a vnuků/vnuček cestujících na návštěvu občanů Unie, kteří oprávněně pobývají v Bělorusku, nebo občanů Běloruska, kteří oprávněně pobývají v členských státech, nebo občanů Unie pobývajících na území členského státu, jehož jsou státními příslušníky, nebo občanů Běloruska pobývajících na území Běloruska:

písemná žádost od hostitelské osoby;

c)

u podnikatelů a zástupců podnikatelských organizací

písemná žádost od hostitelské právnické osoby nebo společnosti, organizace nebo kanceláře či pobočky takové právnické osoby nebo společnosti, státních či místních orgánů Běloruska nebo některého z členských států nebo organizačních výborů obchodních a průmyslových výstav, konferencí a sympozií pořádaných na území Běloruska nebo některého z členských států, potvrzená příslušnými orgány v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

d)

u řidičů vozidel registrovaných v členských státech nebo v Bělorusku v mezinárodní nákladní a osobní dopravě mezi územím Běloruska a členských států:

písemná žádost od vnitrostátní společnosti nebo sdružení (svazu) dopravců Běloruska či vnitrostátních sdružení dopravců členských států, kteří zajišťují mezinárodní silniční dopravu, s uvedením účelu, plánu, trvání a četnosti cest;

e)

u členů posádek vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích na trase mezi územím Běloruska a členských států:

písemná žádost od příslušné železniční organizace nebo společnosti z Běloruska nebo některého z členských států s uvedením účelu, trvání a četnosti cest;

f)

u novinářů a technického personálu, který je doprovází v rámci profesní činnosti:

osvědčení či jiný doklad vystavené profesní organizací nebo zaměstnavatelem žadatele, které prokazují, že dotyčná osoba je kvalifikovaným novinářem, a v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce, nebo které prokazují, že osoba patří k technickému personálu, který novináře doprovází v rámci profesní činnosti;

g)

u účastníků vědeckých, akademických, kulturních nebo uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů:

písemná žádost od hostitelské organizace o účast na těchto akcích;

h)

u žáků, studentů, postgraduálních studentů a doprovázejících učitelů, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kurzů, a to i v rámci výměnných programů a jiných školských akcí:

písemná žádost nebo osvědčení o zápisu vystavené hostitelskou univerzitou, akademií, ústavem, střední nebo základní školou nebo studentský průkaz či osvědčení o kurzech, které mají být navštěvovány;

i)

u účastníků mezinárodních sportovních akcí a osob, které je doprovázejí v rámci profesní činnosti:

písemná žádost od hostitelské organizace – příslušných orgánů, národních sportovních federací členských států nebo Běloruska nebo národního olympijského výboru Běloruska či národních olympijských výborů členských států;

j)

u účastníků oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy nebo jinými obecními subjekty:

písemná žádost nejvyššího správního úředníka/starosty těchto měst nebo obcí;

k)

u osob navštěvujících vojenské a civilní hřbitovy:

úřední doklad potvrzující existenci hrobu a jeho udržování a příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbenou osobou;

l)

u příbuzných účastnících se pohřebních obřadů:

úřední doklad potvrzující úmrtí a potvrzení o příbuzenském či jiném vztahu mezi žadatelem a zemřelým;

m)

u osob cestujících ze zdravotních důvodů a osob, jež jim poskytují nezbytný doprovod:

úřední doklad zdravotnického zařízení potvrzující nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení, nezbytnost doprovodu a doklad o dostatečných finančních prostředcích na úhradu lékařského ošetření;

n)

u příslušníků profesí účastnících se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo jiných podobných akcí pořádaných na území Běloruska nebo členských států:

písemná žádost od hostitelské organizace potvrzující, že se dotyčná osoba účastní příslušné akce;

o)

u zástupců organizací občanské společnosti cestujících za účelem vzdělávacích kurzů, seminářů či konferencí, a to i v rámci výměnných programů:

písemná žádost vystavená hostitelskou organizací, potvrzení, že dotyčná osoba zastupuje příslušnou organizaci občanské společnosti, a osvědčení o založení této organizace z příslušného rejstříku vystavené státním orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

p)

u účastníků oficiálních programů EU pro přeshraniční spolupráci mezi Běloruskem a Unií:

písemná žádost od hostitelské organizace.

2.   Písemná žádost uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí obsahovat tyto údaje:

a)

jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, státní občanství, číslo pasu pozvané osoby, dobu a účel cesty, počet vstupů a v příslušném případě jména dětí cestujících s pozvanou osobou;

b)

jméno, příjmení a adresu zvoucí osoby;

c)

celý název a adresu zvoucí právnické osoby, společnosti či organizace a,

pokud žádost vystavila organizace nebo správní orgán: jméno a funkci osoby, která žádost podepsala,

pokud je zvoucí osobou právnická osoba nebo společnost nebo kancelář či pobočka takové právnické osoby nebo společnosti usazená na území některého členského státu či v Bělorusku: registrační číslo vyžadované vnitrostátními právními předpisy příslušného členského státu nebo běloruskými právními předpisy.

3.   U kategorií osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku jsou všechny kategorie víz udělovány zjednodušeným postupem, aniž se vyžaduje další zdůvodnění, pozvání či potvrzení účelu cesty stanovené právními předpisy smluvních stran.

Článek 5

Udělování víz pro více vstupů

1.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států a Běloruska udělí víza pro více vstupů s platností na pět let těmto kategoriím osob:

a)

členům národních a regionálních vlád a parlamentů, ústavních soudů a nejvyšších soudů při výkonu jejich povinností, pokud nejsou od vízové povinnosti osvobozeni touto dohodou;

b)

stálým členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované členským státům, Unii nebo Bělorusku mají pravidelně účastnit setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí pořádaných mezivládními organizacemi na území Běloruska nebo některého z členských států;

c)

manželům/manželkám, dětem které nedosáhly věku 21 let nebo nejsou zaopatřené, rodičům a osobám vykonávajícím rodičovskou odpovědnost, prarodičům a vnukům/vnučkám cestujícím na návštěvu občanů Unie, kteří oprávněně pobývají na území Běloruska, nebo občanů Běloruska, kteří oprávněně pobývají na území členských států, nebo občanů Unie pobývajících na území členského státu, jehož jsou státními příslušníky, nebo občanů Běloruska pobývajících na území Běloruska;

d)

podnikatelům a zástupcům podnikatelských organizací, kteří pravidelně cestují do Běloruska nebo členských států.

Odchylně od první věty tohoto odstavce, jsou-li potřeba či úmysl často nebo pravidelně cestovat zjevně omezeny na kratší dobu, omezí se platnost víza pro více vstupů na uvedenou dobu, a to zejména pokud:

v případě osob uvedených v písmenu b) je doba, po kterou jsou v postavení stálého člena oficiální delegace, kratší než pět let,

v případě osob uvedených v písmenu c) je doba platnosti povolení k oprávněnému pobytu pro občany Běloruska oprávněně pobývající v některém členském státě nebo občany Unie oprávněně pobývající v Bělorusku kratší než pět let,

v případě osob uvedených v písmenu d) je doba, po kterou jsou v postavení zástupce podnikatelské organizace, nebo platnost pracovní smlouvy kratší než pět let.

2.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států a Běloruska udělí víza pro více vstupů s platností jednoho roku následujícím kategoriím osob pod podmínkou, že v průběhu předchozího roku získaly alespoň jedno vízum a využily ho v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu:

a)

členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované členskému státu, Unii nebo Bělorusku pravidelně účastní oficiálních setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí pořádaných mezivládními organizacemi na území Běloruska nebo některého z členských států;

b)

řidičům vozidel registrovaných v členských státech nebo Bělorusku v mezinárodní nákladní a osobní dopravě mezi územím Běloruska a členských států;

c)

členům posádek vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích na trase mezi územím Běloruska a členských států;

d)

účastníkům vědeckých, akademických, kulturních a uměleckých akcí včetně univerzitních a jiných výměnných programů, kteří pravidelně cestují do Běloruska nebo členských států;

e)

studentům a postgraduálním studentům, kteří pravidelně cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kurzů, a to i v rámci výměnných programů;

f)

účastníkům mezinárodních sportovních akcí a osobám, které je doprovázejí v rámci profesní činnosti;

g)

účastníkům oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy a jinými obecními subjekty;

h)

osobám, které potřebují pravidelně cestovat ze zdravotních důvodů, a osobám, jež jim poskytují nezbytný doprovod;

i)

příslušníkům profesí účastnícím se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo jiných podobných akcí;

j)

zástupcům organizací občanské společnosti, kteří pravidelně cestují do Běloruska nebo členských států za účelem vzdělávacích kurzů, seminářů, konferencí, a to i v rámci výměnných programů;

k)

účastníkům oficiálních programů EU pro přeshraniční spolupráci mezi Běloruskem a Unií;

l)

novinářům a technickému personálu, který je doprovází v rámci profesní činnosti.

Odchylně od první věty tohoto odstavce, jsou-li potřeba či úmysl často nebo pravidelně cestovat zjevně omezeny na kratší dobu, se platnost víza pro více vstupů omezí na uvedenou dobu.

3.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států a Běloruska udělí víza pro více vstupů s platností nejméně dva roky a nejvýše pět let kategoriím osob uvedeným v odstavci 2 tohoto článku pod podmínkou, že v průběhu předchozích dvou let využily jednoroční víza pro více vstupů v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu, pokud potřeba či úmysl cestovat často nebo pravidelně nejsou zjevně omezeny na kratší dobu, přičemž v takovém případě se platnost víza pro více vstupů omezí na uvedenou dobu.

Článek 6

Poplatky za vyřízení žádosti o vízum

1.   Poplatek za vyřízení žádosti o vízum činí 35 EUR. Výše uvedenou částku lze upravit postupem podle čl. 14 odst. 4 této dohody.

2.   Členské státy a Bělorusko účtují za vyřízení žádosti o vízum poplatek ve výši 70 EUR, pokud žadatel požádal o přijetí rozhodnutí o žádosti do dvou dnů od jejího podání a konzulát souhlasil s tím, že rozhodnutí přijme do dvou dnů.

3.   Aniž je dotčen odstavec 4, jsou od poplatků za vyřízení žádosti o vízum osvobozeny tyto kategorie osob:

a)

členové národních a regionálních vlád a parlamentů, ústavních soudů a nejvyšších soudů, jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti;

b)

členové oficiálních delegací, včetně stálých členů oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované členským státům, Unii nebo Bělorusku mají zúčastnit oficiálních setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí pořádaných mezivládními organizacemi na území Běloruska nebo některého z členských států;

c)

blízcí příbuzní – manželé/manželky, děti, rodiče a osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost, prarodiče a vnuci/vnučky občanů Unie, kteří oprávněně pobývají na území Běloruska, nebo občanů Běloruska, kteří oprávněně pobývají na území členských států, nebo občanů Unie pobývajících na území členského státu, jehož jsou státními příslušníky, nebo občanů Běloruska pobývajících na území Běloruska;

d)

účastníci vědeckých, akademických, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů;

e)

žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kurzů, a to i v rámci výměnných programů a jiných školských akcí;

f)

účastníci mezinárodních sportovních akcí a osoby, které je doprovázejí v rámci profesní činnosti;

g)

účastníci oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy a jinými obecními subjekty;

h)

zástupci organizací občanské společnosti, kteří cestují za účelem vzdělávacích kurzů, seminářů a konferencí, a to i v rámci výměnných programů;

i)

účastníci oficiálních programů EU pro přeshraniční spolupráci mezi Běloruskem a Unií;

j)

osoby se zdravotním postižením a osoby, jež jim poskytují nezbytný doprovod;

k)

osoby, které předložily doklady dosvědčující, že jejich cesta je nutná z humanitárních důvodů, včetně potřeby naléhavého lékařského ošetření, a osoby, jež jim poskytují doprovod, nebo osoby cestující na pohřeb blízkého příbuzného nebo na návštěvu vážně nemocného blízkého příbuzného;

l)

děti mladší 12 let.

4.   Jestliže členský stát nebo Bělorusko při udělování víz spolupracuje s externím poskytovatelem služeb, může externí poskytovatel služeb účtovat poplatek za služby. Tento poplatek musí být přiměřený nákladům, které externímu poskytovateli služeb vznikly při plnění jeho úkolů, a nesmí být vyšší než 30 EUR. Pokud je to možné, členský stát nebo Bělorusko umožní žadatelům i nadále podávat žádosti přímo na svých konzulátech.

V případě Unie musí externí poskytovatel služeb vykonávat svou činnost v souladu s vízovým kodexem a při plném dodržování běloruských právních předpisů.

V případě Běloruska musí externí poskytovatel služeb vykonávat svoji činnost v souladu s běloruskými právními předpisy a při plném dodržování právních předpisů členských států EU.

Článek 7

Lhůty pro vyřízení žádosti o vízum

1.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států a Běloruska rozhodnou o žádosti o udělení víza do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza.

2.   Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o vízum lze v jednotlivých případech prodloužit až na 30 kalendářních dnů, zejména pokud je zapotřebí dalšího posouzení žádosti.

3.   V naléhavých případech lze lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o vízum zkrátit na 2 pracovní dny i méně.

Jestliže si žadatelé musí pro podání žádosti sjednat schůzku, tato schůzka se zpravidla uskuteční do dvou týdnů ode dne, kdy o ni bylo požádáno. Bez ohledu na předchozí větu musí externí poskytovatelé služeb zajistit, aby žádost o vízum bylo možné zpravidla podat bez zbytečného prodlení.

V naléhavých a odůvodněných případech může konzulát žadatelům umožnit podat žádost bez schůzky nebo uskutečnit schůzku neprodleně.

Článek 8

Odjezd v případě ztracených či odcizených dokladů

Občané Unie a Běloruska, kteří ztratili své cestovní doklady nebo jimž byly tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu na území Běloruska či členských států, smějí toto území opustit bez víz či jiného povolení na základě platných cestovních dokladů opravňujících k překročení hranic, vystavených diplomatickými misemi nebo konzulárními úřady členských států nebo Běloruska.

Článek 9

Prodloužení víz za mimořádných okolností

Občanům Unie a Běloruska, kteří nemohou území Běloruska nebo členských států opustit do doby uvedené v jejich vízech z důvodů vyšší moci nebo z humanitárních důvodů, se platnost víz bezplatně prodlouží v souladu s právními předpisy uplatňovanými Běloruskem nebo přijímajícím členským státem na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, v němž mají pobyt.

Článek 10

Diplomatické pasy a průkazy EU „laissez-passer

1.   Občané Unie, kteří jsou držiteli platného biometrického diplomatického pasu vydaného členským státem, jakož i držitelé platného průkazu EU „laissez-passer“ smějí na území Běloruska vstupovat, opouštět jej a projíždět jím bez víza.

2.   Občané Běloruska, kteří jsou držiteli platného biometrického diplomatického pasu vydaného Běloruskem, smějí na území členských států vstupovat, opouštět jej a projíždět jím bez víza.

3.   Osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 smějí na území Běloruska a členských států pobývat nejdéle 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů.

Článek 11

Územní platnost víz

S výhradou vnitrostátních pravidel a předpisů upravujících národní bezpečnost Běloruska a členských států a s výhradou pravidel Unie pro víza s omezenou územní platností jsou občané Unie oprávněni cestovat po území členských států a Běloruska za stejných podmínek jako občané Běloruska a a občané Běloruska jsou oprávněni cestovat po území členských států a Běloruska za stejných podmínek jako občané Unie.

Článek 12

Smíšený výbor pro správu dohody

1.   Smluvní strany zřídí Smíšený výbor odborníků (dále jen „výbor“) složený ze zástupců Unie a Běloruska.

2.   Výbor plní zejména tyto úkoly:

a)

sleduje provádění dohody;

b)

navrhuje změny dohody nebo dodatky k ní;

c)

urovnává spory vyplývající z výkladu či uplatňování ustanovení dohody

3.   Výbor se schází podle potřeby na žádost některé ze smluvních stran, nejméně však jednou ročně.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 13

Vztah této dohody k dvoustranným dohodám mezi členskými státy a Běloruskem

Tato dohoda má ode dne svého vstupu v platnost přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné nebo mnohostranné dohody či ujednání uzavřených mezi jednotlivými členskými státy a Běloruskem, pokud ustanovení uvedených dohod či ujednání mohou ovlivnit nebo změnit oblast působnosti této dohody.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1.   Smluvní strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými příslušnými postupy a dohoda vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí dokončení výše uvedených postupů.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku vstoupí tato dohoda v platnost až dnem, kdy vstoupí v platnost dohoda mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, nastane-li tento den později než den stanovený v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud nebude vypovězena podle odstavce 6 tohoto článku.

4.   Tuto dohodu lze měnit písemnou dohodou smluvních stran. Změny vstoupí v platnost poté, co si smluvní strany vzájemně oznámí dokončení vnitřních postupů nezbytných pro tento účel.

5.   Každá smluvní strana může uplatňování této dohody zcela nebo zčásti pozastavit. Rozhodnutí o pozastavení musí být druhé smluvní straně oznámeno nejpozději 48 hodin před svým vstupem v platnost. Smluvní strana, která pozastavila uplatňování této dohody, bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, jakmile důvody pozastavení pominou.

6.   Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně. Dohoda pozbývá platnosti uplynutím 90 dnů ode dne tohoto oznámení.

Ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a běloruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Брюксел на осми януари две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de enero de dos mil veinte.

V Bruselu dne osmého ledna dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende januar to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel am achten Januar zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta jaanuarikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Ιανουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels on the eighth day of January in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles, le huit janvier deux mille vingt.

Sastavljeno u Bruxellesu osmog siječnja godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles, addì otto gennaio duemilaventi.

Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada astotajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų sausio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszadik év január havának nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, acht januari tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas, em oito de janeiro de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles la opt ianuarie două mii douăzeci.

V Bruseli ôsmeho januára dvetisícdvadsať.

V Bruslju, dne osmega januarja leta dva tisoč dvajset.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Som skedde i Bryssel den åttonde januari år tjugohundratjugo.

Заключана ў горадзе Бруселi восьмага студзеня дзве тысячы дваццатага года.

Image 1


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií (Úř. věst. L 353, 28.12.2013, s. 26).


PROTOKOL K DOHODĚ O ČLENSKÝCH STÁTECH, KTERÉ PLNĚ NEUPLATŇUJÍ SCHENGENSKÉ ACQUIS

Členské státy, které jsou vázány schengenským acquis, ale dosud neudělují schengenská víza v očekávání příslušného rozhodnutí Rady v tomto smyslu, udělují národní víza, jejichž platnost je omezena na jejich vlastní území.

V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 565/2014/EU (1) ze dne 15. května 2014, kterým se od 16. června 2014 Bulharsku, Chorvatsku, Kypru a Rumunsku povoluje jednostranně uznávat jednotná víza pro krátkodobý pobyt platná pro dva nebo více vstupů a dlouhodobá víza a povolení k pobytu udělená státy schengenského prostoru, víza s omezenou územní platností udělená členskými státy schengenského prostoru v souladu s čl. 25 odst. 3 první větou vízového kodexu, jakož i vnitrostátní víza a povolení k pobytu udělená Bulharskem, Chorvatskem, Kyprem a Rumunskem za rovnocenná jejich národním vízům nejen pro průjezd, ale i předpokládané pobyty na jejich území, jejichž doba trvání během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 dnů, byla přijata harmonizovaná opatření za účelem zjednodušení průjezdu držitelů schengenských víz a schengenských povolení k pobytu přes území členských států, které ještě plně neuplatňují schengenské acquis, a krátkodobého pobytu na tomto území.


(1)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 565/2014/EU ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Chorvatskem, Kyprem a Rumunskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území nebo zamýšlených pobytů na jejich území, jejichž doba trvání během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 dnů, a kterým se zrušují rozhodnutí č. 895/2006/ES a č. 582/2008/ES (Úř. věst. L 157, 27.5.2014, s. 23).


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

o dánsku

Smluvní strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na postupy pro udělování víz diplomatickými misemi a konzulárními úřady Dánska.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Dánska a Běloruska bezodkladně uzavřely dvoustrannou dohodu o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

o spojeném království a irsku

Smluvní strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na území Spojeného království a Irska.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Spojeného království, Irska a Běloruska uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování krátkodobých víz.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

o islandu, norsku, švýcarsku a lichtenštejnsku

Smluvní strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Unií a Švýcarskem, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, zejména na základě dohod ze dne 18. května 1999 a 26. října 2004 o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska a Běloruska bezodkladně uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

o spolupráci v oblasti cestovních dokladů

Smluvní strany se dohodly, že smíšený výbor zřízený článkem 12 této dohody při dohledu nad prováděním dohody posoudí dopad úrovně zabezpečení příslušných cestovních dokladů na fungování dohody. Smluvní strany se proto dohodly, že se budou pravidelně vzájemně informovat o opatřeních, která byla přijata s cílem vyhnout se vydávání různých cestovních dokladů a rozvíjet technické aspekty zabezpečení cestovních dokladů, a o opatřeních souvisejících s procesem personalizace při vydávání cestovních dokladů.

Členské státy, Unie a Bělorusko budou bez zbytečného odkladu informovat o zavedení nových cestovních dokladů nebo o změně stávajících cestovních dokladů a předloží vzory těchto cestovních dokladů a jejich popis.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

o harmonizaci informací o postupech při udělování krátkodobých víz a dokladech, které mají být předloženy při podávání žádostí o krátkodobá víza

Uznávajíce význam transparentnosti pro žadatele o víza se smluvní strany domnívají, že je zapotřebí přijmout tato opatření:

vypracovat základní informace pro žadatele o postupech a podmínkách pro podávání žádostí o krátkodobá víza a jejich platnosti;

pokud jde o Unii, v co největší míře šířit informace o seznamu podpůrných dokladů, které mají předložit žadatelé o vízum v Bělorusku, přijatém prováděcím rozhodnutím Komise C(2014) 2727 ze dne 29. dubna 2014.

Výše uvedené informace je třeba viditelně umístit (na informačních tabulích konzulátů, na internetových stránkách atd.).


Společné prohlášení

o konzulárním personálu nezbytném pro účinné provádění dohody

Uznávajíce význam účinného provádění dohody smluvní strany zdůrazňují, že je nezbytné, aby zajistily odpovídající počet konzulárního personálu.

V této souvislosti se smluvní strany dohodly, že smíšený výbor zřízený článkem 12 dohody by měl sledovat, jak obě strany provádějí čl. 6 odst. 4 a článek 7 dohody, které stanoví možnost, aby žadatelé podali žádosti přímo na konzulátu, a lhůty pro vyřízení žádosti o vízum.


Top