EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0198

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku vypuknutí krize COVID-19

COM/2020/198 final

V Bruselu dne 8.5.2020

COM(2020) 198 final

2020/0082(CNS)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY,

kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku vypuknutí krize COVID-19


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Dne 5. prosince 2017 přijala Rada směrnici (EU) 2017/2455 1 („směrnice o DPH v oblasti elektronického obchodování“), kterou se mění směrnice 2006/112/ES 2 („směrnice o DPH“) a směrnice 2009/132/ES 3 , pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku.

Dne 21. listopadu 2019 přijala Rada směrnici (EU) 2019/1995 4 („druhá směrnice o DPH v oblasti elektronického obchodování“), kterou se mění směrnice o DPH, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží.

Datum použitelnosti hlavní části tohoto komplexního balíčku právních předpisů o modernizaci DPH pro přeshraniční elektronické obchodování mezi podnikem a spotřebitelem („balíček týkající se DPH v oblasti elektronického obchodování“) bylo stanoveno na 1. ledna 2021, což členským státům poskytlo dostatek času na přizpůsobení jejich právních předpisů a informačních systémů.

Komise dne 14. února 2020 informovala o současné situaci z hlediska připravenosti členských států, přičemž většina členských států potvrdila, že budou moci tato pravidla uplatňovat od příslušného dne. Dva členské státy vyjádřily obavy a požádaly o odklad data použitelnosti o nejméně jeden rok. Komise nabídla pomoc členským státům, které se potýkaly s obtížemi, aby jim pomohla překonat překážky, a nadále byla přesvědčena o tom, že členské státy budou do 1. ledna 2021 připraveny.

Vzhledem k nečekanému vypuknutí krize COVID-19 a jejímu významnému dopadu však musely členské státy změnit priority a přesunout zdroje určené na provádění balíčku týkajícího se DPH v oblasti elektronického obchodování na boj proti pandemii. Proto ani další členské státy již nemohou zaručit, že budou schopny do 1. ledna 2021 dokončit přípravné práce, aby mohly používat nová pravidla, včetně včasného provedení výše uvedených směrnic ve vnitrostátním právu. Existuje vážné riziko, že se zpozdí informační systém na vnitrostátní úrovni, který je nezbytný pro provádění pravidel stanovených ve směrnicích o DPH v oblasti elektronického obchodování, a bude tak hrozit, že několik členských států nebude připraveno uplatňovat nová pravidla od 1. ledna 2021. Podobné obavy vyjádřily i klíčové hospodářské subjekty, zejména provozovatelé poštovních a kurýrních služeb, kteří Komisi vybídli k tomu, aby kvůli krizi COVID-19 odložila datum použitelnosti balíčku týkajícího se DPH v oblasti elektronického obchodování o šest měsíců.

Dne 24. dubna 2020 uspořádala Komise schůzku s členskými státy, aby posoudila jejich připravenost na používání nových pravidel od 1. ledna 2021. Většina členských států zatím potvrdila, že je připravena tato pravidla začít používat včas, avšak zdůraznila, že ustanovení o fungování balíčku týkajícího se DPH v oblasti elektronického obchodování jsou založena na zásadě, že správně by je měly být schopny používat všechny členské státy, a že z toho důvodu budou připraveny podpořit odložení lhůty nepřesahující šest měsíců.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je cílem tohoto návrhu odložit datum použitelnosti změn stanovených ve směrnici Rady (EU) 2017/2455 a směrnici Rady (EU) 2019/1995, tj. datum 1. ledna 2021, o šest měsíců. Nové datum použitelnosti je tedy 1. červenec 2021. Odklad se navrhuje v délce šesti měsíců, neboť zpoždění by mělo být co nejkratší, aby se minimalizovaly dodatečné rozpočtové ztráty pro členské státy.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Obecným cílem tohoto návrhu jsou hladké fungování vnitřního trhu, konkurenceschopnost podniků EU a potřeba zajistit účinné zdanění v digitální ekonomice. Balíček týkající se DPH v oblasti elektronického obchodování je v souladu s budoucím uplatňováním zásady místa určení v oblasti DPH, stanovené nedávno v akčním plánu v oblasti DPH, který podpořila Rada 5 .

Balíček týkající se DPH v oblasti elektronického obchodování byl spolu s akčním plánem v oblasti DPH označen za klíčovou iniciativu v rámci strategie pro jednotný digitální trh 6 , jakož i strategie pro jednotný trh 7 a akčního plánu v oblasti elektronické veřejné správy 8 .

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Návrh vychází z článku 113 Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“). Tento článek stanoví, že Rada zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropským hospodářským a sociálním výborem jednomyslně přijme ustanovení k harmonizaci právních předpisů členských států v oblasti nepřímých daní.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Tímto návrhem se odkládá datum použitelnosti (1. leden 2021) směrnic o DPH v oblasti elektronického obchodování, které Rada přijala v prosinci 2017 a v listopadu 2019 a které musí být do 31. prosince 2020 provedeny ve vnitrostátním právu všech členských států. Tento návrh se předkládá v důsledku vypuknutí krize COVID-19 a v reakci na tuto krizi, která staví členské státy před problémy na vnitrostátní úrovni při řešení současné mimořádné situace a kvůli které je pro některé z nich obtížné zaručit, že požadované změny jejich vnitrostátních informačních systémů budou provedeny včas. Ustanovení o fungování balíčku týkajícího se DPH v oblasti elektronického obchodování vycházejí ze zásady, že všechny členské státy by měly být schopny je správně používat.

Vzhledem k tomu, že DPH je daň harmonizovaná na úrovni EU, nemohou členské státy samy stanovit rozdílná pravidla. Jakákoli iniciativa ke změně pravidel týkajících se DPH v oblasti elektronického obchodování, včetně změny data použitelnosti, proto vyžaduje, aby Komise předložila návrh na změnu směrnice o DPH, a změny nelze dosáhnout jednostrannými opatřeními na vnitrostátní úrovni.

Návrh je proto v souladu se zásadou subsidiarity.

Proporcionalita

Návrh je v souladu se zásadou proporcionality, tj. nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv, a zejména plynulého fungování jednotného trhu. Co se týče testu subsidiarity, není možné, aby se členské státy zabývaly těmito záležitostmi bez návrhu na změnu dat použitelnosti směrnic o DPH v oblasti elektronického obchodování.

Volba nástroje

Návrhem se mění směrnice Rady (EU) 2017/2455 a směrnice Rady (EU) 2019/1995. Pro tento účel bylo zvoleno rozhodnutí Rady, neboť jedinou provedenou změnou je odložení dat provedení a použitelnosti.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Konzultace se zúčastněnými stranami

Komisi kontaktovalo několik členských států i provozovatelé poštovních a kurýrních služeb, kteří zdůraznili, že v důsledku vypuknutí krize COVID-19 je velmi nepravděpodobné, že by mohli mít své informační systémy připravené a provozuschopné pro účely použití a provádění balíčku týkajícího se DPH v oblasti elektronického obchodování do 1. ledna 2021.

Dne 24. dubna 2020 uspořádala Komise schůzku s členskými státy, aby posoudila jejich připravenost na používání nových pravidel od 1. ledna 2021. Většina členských států opět potvrdila, že je připravena uplatňovat pravidla včas, ale zdůraznila, že ustanovení o fungování balíčku týkajícího se DPH v oblasti elektronického obchodování jsou založena na zásadě, že správně uplatňovat pravidla by měly být schopny všechny členské státy, a je proto ochotna podpořit odklad v délce maximálně šesti měsíců.

Posouzení dopadů

Posouzení dopadů bylo provedeno u návrhu 9 , který vedl k přijetí směrnice o DPH v oblasti elektronického obchodování. Stávající návrh mění pouze data použitelnosti změn stanovených ve směrnici (EU) 2017/2455 a směrnici (EU) 2019/1995 v důsledku vypuknutí krize COVID-19.

Účelnost právních předpisů a zjednodušení

Hlavním cílem tohoto návrhu je odložit v důsledku vypuknutí krize COVID-19 datum použitelnosti balíčku týkajícího se DPH v oblasti elektronického obchodování o šest měsíců.

Návrh nemění podstatu pravidel, ale pouze odkládá datum jejich použitelnosti o šest měsíců.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Tento návrh je součástí projektu, jehož cílem je odložit datum použitelnosti balíčku týkajícího se DPH v oblasti elektronického obchodování.

Rozpočtové důsledky již přijatého balíčku týkajícího se DPH v oblasti elektronického obchodování jako celku jsou podrobně uvedeny v důvodové zprávě k návrhu směrnice Rady 2017/2455, dokument COM(2016) 757 final 10 .

Rozpočtové ztráty pro členské státy, pokud nebude balíček týkající se DPH v oblasti elektronického obchodování úspěšně realizován, byly odhadnuty na přibližně 5–7 miliard EUR ročně. Zpoždění v délce šesti měsíců by proto způsobilo ztráty ve výši přibližně 2,5–3,5 miliardy EUR. Jestliže však členské státy a podniky nebudou připraveny uplatňovat nová pravidla týkající se DPH v oblasti elektronického obchodování, mohlo by riziko, že systém nebude řádně fungovat, znamenat téměř stejné ztráty.

5.OSTATNÍ PRVKY

Plány provádění a způsoby monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Na provádění bude dohlížet Stálý výbor pro správní spolupráci s podporou svého podvýboru pro IT, Stálého výboru pro informační technologie.

Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

Tento návrh se týká pouze data použitelnosti již přijatého právního rámce balíčku týkajícího se DPH v oblasti elektronického obchodování stanoveného ve směrnici o DPH. Datum použitelnosti je odloženo o šest měsíců. To znamená, že se pravidla namísto od 1. ledna 2021 použijí od 1. července 2021. Namísto do 31. prosince 2020 proto členské státy přijmou a zveřejní opatření přijatá za účelem provedení směrnice ve vnitrostátních předpisech do 30. června 2021.

Důvodem tohoto návrhu je vypuknutí krize COVID-19, kvůli níž musí členské státy na vnitrostátní úrovni okamžitě reagovat a neprodleně přijímat opatření, která by zmírnila její důsledky pro podniky a obyvatelstvo obecně. Vzhledem k těmto bezprecedentním a mimořádným okolnostem nemohou některé členské státy zaručit, že dodrží lhůtu pro začlenění nezbytných pravidel balíčku týkajícího se DPH v oblasti elektronického obchodování na vnitrostátní úrovni do vnitrostátního práva a jejich provádění do 1. ledna 2021.

2020/0082 (CNS)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY,

kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku vypuknutí krize COVID-19

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu 11 ,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 12 ,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Směrnice Rady 2006/112/ES 13 ve znění směrnice Rady (EU) 2017/2455 14 a směrnice Rady (EU) 2019/1995 15 stanoví právní rámec balíčku právních předpisů týkajících se modernizace daně z přidané hodnoty (DPH) pro přeshraniční elektronické obchodování mezi podnikem a spotřebitelem. Většina těchto nových ustanovení se má použít od 1. ledna 2021.

(2)Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila dne 30. ledna 2020 rozšíření onemocnění COVID-19 za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Dne 11. března 2020 prohlásila WHO rozšíření onemocnění COVID-19 za pandemii. Onemocnění COVID-19 se nyní rozšířilo ve všech členských státech. Vzhledem k alarmujícímu nárůstu počtu případů a nedostatku účinných prostředků, které by byly okamžitě k dispozici pro boj proti rozšíření onemocnění COVID-19, vyhlásila řada členských států nouzový stav.

(3)Vypuknutí krize COVID-19 představuje bezprecedentní a nepředvídatelnou mimořádnou událost, která hluboce zasahuje všechny členské státy a nutí je přijímat okamžitá opatření na vnitrostátní úrovni a řešit prioritně současnou krizi tím, že přerozdělí zdroje na jiné oblasti. V důsledku této krize se několik členských států potýká s obtížemi při dokončování vývoje informačních systémů nezbytných pro uplatňování pravidel stanovených ve směrnicích (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995 do 31. prosince 2020 a pro jejich použití od 1. ledna 2021. Některé členské státy a provozovatelé poštovních a kurýrních služeb proto žádají, aby byla data použitelnosti směrnic (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995 odložena.

(4)S ohledem na výzvy, kterým členské státy čelí při řešení krize COVID-19, a na skutečnost, že nová ustanovení jsou založena na zásadě, že všechny členské státy musí aktualizovat své informační systémy, aby byly schopny použít ustanovení směrnic (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, a zajistit tak shromažďování a předávání informací a plateb v rámci upravených režimů, je nezbytné odložit data provedení a použitelnosti uvedených směrnic o šest měsíců. Odklad v délce šesti měsíců je přiměřený, neboť zpoždění by mělo být co nejkratší, aby se minimalizovaly dodatečné rozpočtové ztráty pro členské státy.

(5)Směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změny směrnice (EU) 2017/2455

Směrnice (EU) 2017/2455 se mění takto:

1)Článek 2 se mění takto:

a)název se nahrazuje tímto:

„Změny směrnice 2006/112/ES s účinkem ode dne 1. července 2021“;

b)uvozující věta se nahrazuje tímto:

„S účinkem ode dne 1. července 2021 se směrnice 2006/112/ES mění takto:“.

2)Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3
Změna směrnice 2009/132/ES

Hlava IV směrnice 2009/132/ES se zrušuje s účinkem od 1. července 2021.“

3)V článku 4 se odstavec 1 mění takto:

a)druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Členské státy do 30. června 2021 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 2 a 3 této směrnice. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.“;

b)čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 2 a 3 této směrnice použijí ode dne 1. července 2021.“

Článek 2
Změny směrnice (EU) 2019/1995

V čl. 2 odst. 1 směrnice (EU) 2019/1995 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2021. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tato opatření se použijí ode dne 1. července 2021.“

Článek 3
Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4
Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

(1)    Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 7).
(2)    Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
(3)    Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (Úř. věst. L 292, 10.11.2009, s. 5).
(4)    Směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží (Úř. věst. L 310, 2.12.2019, s. 1).
(5)     http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/  
(6)    COM(2015) 192 final.
(7)    COM(2015) 550 final.
(8)    COM(2016) 179 final.
(9)    PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE – POSOUZENÍ DOPADŮ – Průvodní dokument k návrhům směrnice Rady, prováděcího nařízení Rady a nařízení Rady o modernizaci DPH pro přeshraniční elektronické obchodování mezi podnikem a spotřebitelem, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0379:FIN
(10)    Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálkuCOM/2016/0757 final – 2016/0370 (CNS), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1586260266830&uri=CELEX:52016PC0757
(11)    Úř. věst. C , , s. .
(12)    Úř. věst. C , , s. .
(13)    Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
(14)    Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 7).
(15)    Směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží (Úř. věst. L 310, 2.12.2019, s. 1).
Top