EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0173

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Technická úprava v souvislosti se zvláštními nástroji pro rok 2020 (čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020)

COM/2020/173 final

V Bruselu dne 2.4.2020

COM(2020) 173 final

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

Technická úprava v souvislosti se zvláštními nástroji pro rok 2020(čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020)


1.Úvod

Nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec (dále jen „nařízení o VFR“) na období 2014–2020, ve znění nařízení Rady (EU, Euratom) 2017/1123 ze dne 20. června 2017 1 a v opravném znění podle sdělení o technické úpravě pro rok 2020 2 , obsahuje tabulku finančního rámce na období 2014–2020 vyjádřenou v cenách roku 2011 (tabulka 1).

Podle čl. 6 odst. 1 nařízení o VFR Komise každý rok v předstihu před rozpočtovým procesem pro rok n+1 provede technické úpravy víceletého finančního rámce (VFR) podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) EU a cen v EU a sdělí výsledky Radě a Evropskému parlamentu. Úprava stropů v souladu s čl. 6 odst. 1 byla provedena v technické úpravě pro rok 2020 v květnu 2019 a na základě čl. 6 odst. 4 nepodléhá aktualizaci.

Ve sdělení o technické úpravě pro rok 2020 je uvedeno, že pro roky 2019 a 2020 jsou dostupné prostředky zvláštních nástrojů podle čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) nařízení o VFR pro potřeby celkového rozpětí pro závazky a nástroje pružnosti ve stavu známém na jaře 2019. Účelem tohoto sdělení je předložit Radě a Evropskému parlamentu údaje o dodatečných dostupných prostředcích zvláštních nástrojů podle čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) nařízení o VFR pro potřeby celkového rozpětí pro závazky a nástroje pružnosti pro rok 2020, které byly k dispozici na konci roku 2019.

Sdělení rovněž pro přehled uvádí dostupné částky všech zvláštních nástrojů a jejich využití od roku 2014.

2.Celkové rozpětí pro platby (CRP)

Podle článku 5 nařízení o VFR Komise upraví směrem nahoru strop plateb pro roky 2015–2020 o částku, která se rovná rozdílu mezi provedenými platbami a stropem plateb VFR z roku n−1. Jakákoli úprava směrem nahoru musí být plně vyrovnána odpovídajícím snížením stropu plateb pro rok n−1 ve stálých cenách roku 2011.

Pro rok 2020 se žádný přepočet CRP neprovádí, jelikož stropu stanoveného v čl. 5 odst. 2 nařízení o VFR bylo dosaženo již v technické úpravě pro rok 2020 přijaté v květnu 2019.

3.Zvláštní nástroje

Mimo stropy výdajů schválené ve finančním rámci na období 2014–2020 je k dispozici celá řada nástrojů. Cílem těchto nástrojů je umožnit rychle reagovat na mimořádné nebo nepředvídané události a do určité míry zajistit jistou flexibilitu nad rámec dohodnutých stropů výdajů.

3.1Rezerva na pomoc při mimořádných událostech (EAR)

Podle článku 9 pozměněného nařízení o VFR lze rezervu na pomoc při mimořádných událostech použít do maximální výše 300 milionů EUR za rok v cenách roku 2011 nebo ve výši 358,5 milionu EUR v běžných cenách v roce 2020 (2 301,4 milionu EUR v běžných cenách za celé období). Část nevyužité částky z předchozího roku lze přenést do následujícího roku. Přenosy prostředků z roku 2019 do roku 2020 činí 45,6 milionu EUR.

Níže uvedená tabulka obsahuje podrobné údaje o ročních dostupných a využitých prostředcích rezervy na pomoc při mimořádných událostech od roku 2014:

Rezerva na pomoc při mimořádných událostech

v milionech EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem

Roční částky v cenách roku 2011

280

280

280

300

300

300

300

2 040

Roční částky v běžných cenách

297,0

303,0

309,0

337,8

344,6

351,5

358,5

2 301,4

Přeneseno z předchozího roku

0,0

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

Roční využité prostředky

98,1

282,5

429,8

374,7

372,2

340,0

 

1 897,3

Přeneseno do následujícího roku

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

 

Propadlo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

3.2Fond solidarity Evropské unie (EUSF)

Podle článku 10 nařízení o VFR lze z Fondu solidarity EU použít maximálně 500 milionů EUR za rok v cenách roku 2011 nebo 597,5 milionu EUR v běžných cenách v roce 2020 (3 944,7 milionu EUR v běžných cenách za celé období). Část nevyužité částky z předchozího roku lze přenést do následujícího roku. Přenosy prostředků z roku 2019 do roku 2020 činily 553,0 milionu EUR. Na konci roku 2019 nepropadla žádná částka.

Níže uvedená tabulka obsahuje podrobné údaje o ročních dostupných a využitých prostředcích Fondu solidarity Evropské unie od roku 2014:

Fond solidarity Evropské unie

v milionech EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem

Roční částky v cenách roku 2011

500

500

500

500

500

500

500

3 500

Roční částky v běžných cenách

530,6

541,2

552,0

563,1

574,3

585,8

597,5

3 944,7

Přeneseno z předchozího roku

0,0

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

Předsunuto z následujícího roku

0,0

0,0

0,0

294,0

−294,0

0,0

0,0

 

Roční využité prostředky

126,7

82,8

33,1

1 268,3

155,9

298,1

 

1 964,9

Přeneseno do následujícího roku

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

 

Propadlo

0,0

321,1

508,1

0,0

0,0

0,0

 

829,2

3.3Nástroj pružnosti

Podle článku 11 pozměněného nařízení o VFR lze nástroj pružnosti použít do maximální výše 600 milionů EUR za rok v cenách z roku 2011 nebo ve výši 717 milionů EUR v běžných cenách v roce 2020 (4 315 milionů EUR v běžných cenách za celé období). Část nevyužité roční částky z předchozích tří let lze přenést do dalšího období.

Podle čl. 6 odst. 1 písm. f), který odkazuje na čl. 11 odst. 1 druhý pododstavec, se každý rok počínaje rokem 2017 roční částka poskytnutá na nástroj pružnosti zvýší o částku rovnající se části roční částky pro Fond solidarity Evropské unie a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, která v předchozím roce propadla.

Níže uvedená tabulka obsahuje podrobné údaje o ročních dostupných a využitých prostředcích nástroje pružnosti od roku 2014:

Nástroj pružnosti

v milionech EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem

Roční částky v cenách roku 2011

471

471

471

600

600

600

600

3 813

Roční částky v běžných cenách

500

510

520

676

689

703

717

4 315

Přeneseno z předchozího roku

276,0

686,7

1010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

 

Zvýšeno o propadlou částku z EGF

 

 

 

138

151

144

175

608

Zvýšeno o propadlou částku z EUSF

 

 

 

508

0

0

0

508

Roční využité prostředky

89,3

149,4

1 530,0

805,0

837,2

1 164,3

778,1

5 353,4

Přeneseno do následujícího roku

686,7

1 010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

0,0

 

K dispozici

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

316,3

316,3

Propadlo

0,0

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,2

3.4Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF)

Podle článku 12 nařízení o VFR lze Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci použít do maximální výše 150 milionů EUR za rok v cenách roku 2011 nebo ve výši 179,3 milionu EUR v běžných cenách v roce 2020 (1 183,4 milionu EUR v běžných cenách za celé období). Nevyužité částky z předchozích let nelze přenést. Částka ve výši 175,1 milionu EUR, která na konci roku 2019 propadla, se použije k navýšení nástroje pružnosti v roce 2020.

Níže uvedená tabulka obsahuje podrobné údaje o ročních dostupných a využitých prostředcích Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci od roku 2014:

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

v milionech EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem

Roční částky v cenách roku 2011

150

150

150

150

150

150

150

1 050

Roční částky v běžných cenách

159,2

162,4

165,6

168,9

172,3

175,7

179,3

1 183,4

Roční využité prostředky

81,0

43,4

28,0

18,1

28,0

0,6

 

199,1

Propadlo

78,2

119,0

137,6

150,8

144,3

175,1

 

629,9

3.5Rozpětí pro nepředvídané události

Podle článku 13 nařízení o VFR se mimo stropy finančního rámce na období 2014–2020 vytvoří rozpětí pro nepředvídané události ve výši až 0,03 % hrubého národního důchodu Unie.

Absolutní částka rozpětí pro nepředvídané události pro rok 2020 činí 5 096,8 milionu EUR, jak bylo stanoveno v technické úpravě VFR pro rok 2020 přijaté v květnu 2019.

Níže uvedená tabulka obsahuje podrobné údaje o ročních dostupných a využitých prostředcích rozpětí pro nepředvídané události od roku 2014:

Rozpětí pro nepředvídané události

v milionech EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem

Roční dostupné prostředky

4 026,7

4 175,4

4 438,2

4 496,8

4 711,3

4 946,7

5 096,8

31 892

Roční využité prostředky

 

 

 

 

 

 

 

 

v závazcích

0,0

0,0

240,1

1 906,2

0,0

0,0

0,0

2 146,3

v platbách

2 818,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 818,2

Roční vyrovnání

 

 

 

 

 

 

 

 

v závazcích

0,0

0,0

−240,1

−1 082,3

−318,0

−253,9

−252,0

−2 146,3

v platbách

0,0

0,0

0,0

−2 818,2

0,0

0,0

0,0

−2 818,2

3.6Celkové rozpětí pro závazky (CRZ) na růst a zaměstnanost, zejména zaměstnanost mladých lidí, a na opatření v oblasti migrace a bezpečnosti

Podle článku 14 nařízení o VFR, ve znění nařízení Rady (EU, Euratom) 2017/1123, rozpětí pod stropy, které VFR stanoví u prostředků na závazky, představuje celkové rozpětí VFR pro závazky, jež má být k dispozici nad rámec stropů stanovených ve VFR pro roky 2016 až 2020 pro cíle politiky týkající se růstu a zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti mladých lidí, a opatření v oblasti migrace a bezpečnosti.

V konečném rozpočtu na rok 2019 rozpětí, které zůstává k dispozici pod stropem závazků, činí 1 291,1 milionu EUR. Závazky týkající se zvláštních nástrojů (včetně využití CRZ a rozpětí pro nepředvídané události) nejsou brány v úvahu, jelikož jsou prováděny nad rámec stropů VFR.

Podle čl. 6 odst. 2 nařízení o VFR se pro výpočet CRZ použije roční deflátor ve výši 2 %. Částka zbývajícího rozpětí z roku 2019, která má být k dispozici pro rok 2020, odpovídá částce 1 316,9 milionu EUR v běžných cenách. Částka CRZ v cenách roku 2011 odpovídá částce ve výši 1 101,9 milionu EUR.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny podrobné údaje o výpočtu CRZ na rok 2019:

Celkové rozpětí pro závazky – 2019

 v milionech EUR

Strop prostředků na závazky v roce 2019

164 123,0

Celkové prostředky schválené v rozpočtu na rok 2019

166 189,2

z toho zvláštní nástroje:

3 357,3

Fond solidarity Evropské unie

343,6

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

175,7

Rezerva na pomoc při mimořádných událostech

351,5

Nástroj pružnosti

1 164,3

Rozpětí pro nepředvídané události

−253,9

CRZ použité v roce 2019

1 576,0

Celkové rozpětí pro závazky v roce 2019 (běžné ceny)

1 291,1

Celkové rozpětí pro závazky v roce 2019 (ceny roku 2011)

1 101,9

CRZ z roku 2019 k dispozici v roce 2020 (běžné ceny)

1 316,9

V současné době zůstává k dispozici část CRZ z roku 2018 (1 075,5 milionu EUR v cenách roku 2020). Celkové dostupné prostředky CRZ v roce 2020 tudíž činí 2 392,4 milionu EUR (v cenách roku 2020).

Níže uvedená tabulka obsahuje podrobné údaje o dostupných a využitých prostředcích CRZ od roku 2014:

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rozpětí pro závazky k dispozici na konci roku (potvrzené technickou úpravou pro daný rok)

521,9

1 383,2

2 090,2

1 115,5

1 390,9

1 291,1

 

Roční dostupné prostředky CRZ

0,0

0,0

1 953,9

3 571,1

2 802,4

2 894,7

2 662,0

CRZ z roku 2014

543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CRZ z roku 2015

1 410,9

1 439,1

0,0

0,0

0,0

CRZ z roku 2016

2 132,0

1 664,6

315,4

0,0

CRZ z roku 2017

1 137,8

1 160,6

0,0

CRZ z roku 2018

1 418,7

1 345,1

CRZ z roku 2019

1 316,9

Roční využité prostředky CRZ

0,0

0,0

−543,0

−1 939,1

−1 355,6

−1 576,0

−269,6

CRZ z roku 2014

−543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CRZ z roku 2015

0,0

−1 439,1

0,0

0,0

0,0

CRZ z roku 2016

−500,0

−1 355,6

−315,4

0,0

CRZ z roku 2017

0,0

−1 160,6

0,0

CRZ z roku 2018

−100,0

−269,6

CRZ z roku 2019

Zbývající CRZ na konci roku

0,0

0,0

1 410,9

1 632,0

1 446,8

1 318,7

2 392,4

CRZ z roku 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CRZ z roku 2015

1 410,9

0,0

0,0

0,0

0,0

CRZ z roku 2016

1 632,0

309,0

0,0

0,0

CRZ z roku 2017

1 137,8

0,0

0,0

CRZ z roku 2018

1 318,7

1 075,5

CRZ z roku 2019

1 316,9

(1)    Úř. věst. L 163, 24.6.2017, s. 1.
(2)    COM(2019) 310 final ze dne 15. května 2019.
Top