EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0172

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 s cílem poskytnout členským státům pomoc při mimořádných událostech a dále posílit mechanismus civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19

COM/2020/172 final

V Bruselu dne 2.4.2020

COM(2020) 172 final

Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 s cílem poskytnout členským státům pomoc při mimořádných událostech a dále posílit mechanismus civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 1 (dále jen „nařízení o víceletém finančním rámci“), umožňuje, aby byly z rozpětí pro nepředvídané události, které je krajním nástrojem umožňujícím reagovat na nepředvídané události, uvolněny prostředky do výše 0,03 % hrubého národního důchodu zemí EU-28. V rámci technické úpravy víceletého finančního rámce na rok 2020 2 podle článku 6 nařízení o víceletém finančním rámci byla absolutní výše tohoto rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 stanovena na 5 096,8 milionu EUR.

Komise dnes předkládá návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 2/2020 3 . Zahrnuje celkové navýšení prostředků na závazky pro okruh 3 Bezpečnost a občanství o částku ve výši 3 000,0 milionu EUR na pokrytí opětovné aktivace nástroje pro mimořádnou podporu v Unii (dále jen „ESI“) s cílem pomoci členským státům vypořádat se s následky rozšíření onemocnění COVID-19 a dále posílit mechanismus civilní ochrany Unie/rescEU tak, aby se usnadnilo širší hromadění zásob a koordinace distribuce nezbytných zdrojů v celé Evropě. Toto navýšení doplňuje další posílení týkající se stejného okruhu v celkové výši 423,3 milionu EUR, která již Komise navrhla v NOR č. 1/2020 4 .

Vzhledem k neexistenci prostoru pro přerozdělení v rámci okruhu 3 a v souladu s návrhem, který byl rovněž předložen dnes, na změnu nařízení o VFR tak, že se zruší omezení v oblasti působnosti tohoto nástroje 5 , navrhuje Komise v NOR č. 2/2020 použití celkového rozpětí pro závazky na celkovou částku ve výši 2 042,4 milionu 6 EUR, která je v rámci tohoto zvláštního nástroje k dispozici.

K NOR č. 2/2020 je nadto připojen návrh 7 na změnu rozhodnutí (EU) 2020/265 o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti v roce 2020 8 . Tento návrh, který zvyšuje částku navrhovanou na uvolnění o 316,3 milionu EUR, vede k celkovému uvolnění prostředků ve výši 1 094,4 milionu EUR v roce 2020 a vyčerpává částku, která je k dispozici v rámci tohoto zvláštního nástroje.

Komise jako krajní opatření navrhuje uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 ve výši 714,6 milionu EUR, aby bylo zajištěno plné financování prostředků na závazky v souvislosti s výdaji v okruhu 3 souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 nad strop závazků.

2.ODŮVODNĚNÍ UVOLNĚNÍ PROSTŘEDKŮ

2.1.ÚVOD

Mimořádnou podporu dle nařízení (EU) 2016/369 lze poskytnout v případech přírodních nebo člověkem způsobených pohrom, jestliže jejich výjimečný rozsah a dopad vede k závažným dalekosáhlým humanitárním důsledkům v jednom nebo více členských státech, a pouze za výjimečných okolností, k jejichž řešení nedostačuje žádný jiný nástroj, který je členským státům a Unii k dispozici.

Koronavirus 2 (SARS-CoV-2) způsobující těžký akutní respirační syndrom a související onemocnění (COVID-19) byly Světovou zdravotnickou organizací postupně označeny za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu 9 a globální pandemii 10 . Důsledky rozšíření onemocnění pro veřejné zdraví jsou v nejpostiženějších členských státech již závažné a rozsáhlé a nadále se zhoršují, neboť je těžce postiženo více členských států.

V NOR č. 1 i v NOR č. 2/2020 byl posílen mechanismus civilní ochrany Unie/rescEU 11 , dále byla zahájena investiční iniciativa pro reakci na koronavirus s cílem využít prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů 12 a další nástroje Unie přispívají k částečnému řešení této mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví. Rozsah této výzvy však vyžaduje účinné řešení humanitárních důsledků souvisejících s veřejným zdravím plynoucích z rozšíření onemocnění v rámci Unie.

S ohledem na výše uvedené Komise navrhuje znovu aktivovat a změnit nástroj pro mimořádnou podporu podle nařízení (EU) 2016/369 v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 13 .

2.2.ROZPĚTÍ PRO NEPŘEDVÍDANÉ UDÁLOSTI JAKO KRAJNÍ NÁSTROJ

V čl. 13 odst. 1 nařízení o víceletém finančním rámci je rozpětí pro nepředvídané události definováno jako krajní nástroj umožňující reagovat na nepředvídané události. V souladu s bodem 14 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení 14 provedla Komise rozbor možnosti, jak ve stávajícím rozpočtu přerozdělit prostředky ve významném rozsahu. V rozpočtu na rok 2020 již Komise navrhla použít v plném rozsahu nepřidělené rozpětí v rámci stropu závazků okruhu 3. Nadto bylo z nástroje pružnosti v přijatém rozpočtu uvolněno 778,1 milionu EUR. Není tedy prostor pro další přesuny v rámci tohoto okruhu.

V NOR č. 1 a 2/2020 bylo navrženo uvolnění zbývající částky z nástroje pružnosti s cílem dosáhnout celkové výše 1 094,4 milionu EUR. Působnost celkového rozpětí pro závazky je omezena na růst a zaměstnanost a migraci a bezpečnost a nelze z něj uvolnit prostředky na opatření související s rozšířením onemocnění COVID-19. Komise proto dnes navrhuje změnit nařízení o VFR tak, aby bylo odstraněno omezení působnosti celkového rozpětí pro závazky 15 a aby byla okamžitě uvolněna celá dostupná částka z nástroje pro mimořádnou podporu a dále posílen mechanismus rescEU prostřednictvím NOR č. 2/2020. Jelikož kombinovaná částka celkového rozpětí pro závazky a nástroje pružnosti není pro financování navrhovaného navýšení prostředků na závazky dostačující, je uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události pro rok 2020 k dispozici jako jediný – krajní – nástroj pro financování zbývajících dodatečných výdajů nad strop okruhu 3.

2.3.ROZPOČTOVÝ DOPAD NEPŘEDVÍDANÝCH UDÁLOSTÍ V ROCE 2020

Komise navrhuje uvolnit z rozpětí pro nepředvídané události 714,6 milionu EUR na pokrytí dodatečných potřeb souvisejících s reaktivací nástroje pro mimořádnou podporu.

Příslušné prostředky na platby budou pokryty v rámci stropu pro platby na rok 2020 (a nad tento strop). Není tedy nutno je uvolňovat z rozpětí pro nepředvídané události.

3.VYROVNÁNÍ ROZPĚTÍ PRO NEPŘEDVÍDANÉ UDÁLOSTI SNÍŽENÍM STROPŮ VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE

Ustanovení čl. 13 odst. 3 nařízení o víceletém finančním rámci vyžaduje, aby částky, které jsou prostřednictvím uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události k dispozici, byly plně vyrovnány snížením rozpětí pro běžný rozpočtový rok nebo budoucí rozpočtové roky.

Podle čl. 13 odst. 4 nařízení o víceletém finančním rámci takto vyrovnané částky nesmějí být dále uvolněny v kontextu víceletého finančního rámce, takže nesmí dojít k překročení celkových stropů prostředků na závazky a prostředků na platby, které jsou ve víceletém finančním rámci stanoveny na běžný rozpočtový rok a budoucí rozpočtové roky. V důsledku toho je jak při uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události ve prospěch prostředků na závazky v okruhu 3 v roce 2020, tak při souvisejícím vyrovnání nutno dodržet celkový strop závazků na rok 2020, poslední rok stávajícího období VFR.

Komise navrhuje kompenzovat navrhované posílení výdajů v okruhu 3 vůči nepřidělenému rozpětí, které je k dispozici v rámci výdajového stropu okruhu 5 Administrativa.

Po kompenzaci by rozpětí v celkové výši 633,7 milionu EUR nadále zůstalo v rámci výdajového stropu těchto položek:

·514,0 milionu EUR v rámci okruhu 2 (Udržitelný růst: přírodní zdroje),

·103,4 milionu EUR v rámci okruhu 4 (Globální Evropa),

·16,2 milionu EUR v rámci okruhu 5 (Administrativa).

V rámci ostatních výdajových stropů nezůstane žádné rozpětí.

Celkový strop závazků za celý víceletý finanční rámec by zůstal nezměněn.

4.DALŠÍ ÚDAJE

Evropský parlament a Rada se tímto upozorňují na skutečnost, že v souladu s čl. 13 odst. 1 poslední větou nařízení o víceletém finančním rámci nesmí k vyhlášení tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie dojít později než ke zveřejnění opravného rozpočtu č. 2/2020.

Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 s cílem poskytnout členským státům pomoc při mimořádných událostech a dále posílit mechanismus civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 16 , a zejména na bod 14 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článkem 13 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 17 bylo vytvořeno rozpětí pro nepředvídané události ve výši až 0,03 % hrubého národního důchodu Unie.

(2) V souladu s článkem 6 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 Komise vypočítala absolutní částku tohoto rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020 ve svém sdělení ze dne 15. května 2019 o technické úpravě finančního rámce pro rok 2020 podle vývoje HND  18 .

(3) Komise prozkoumala všechny ostatní finanční možnosti, jak reagovat na nepředvídané události v rámci výdajového stropu na rok 2020 pro okruh 3 (Bezpečnost a občanství) stanoveného ve víceletém finančním rámci (VFR). Komise navrhla pro okruh 3 víceletého finančního rámce v roce 2020 použít celkové rozpětí pro závazky na celkovou částku 2 392 402 163 a uvolnit prostředky z nástroje pružnosti v celkové výši 1 094 414 188 EUR. K řešení potřeb vyplývajících z rozšíření onemocnění COVID-19 je nicméně nezbytné uvolnit prostředky z rozpětí pro nepředvídané události, a to zvýšením prostředků na závazky v okruhu 3 víceletého finančního rámce v souhrnném rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2020 nad rámec stropu tohoto okruhu, jak je navrženo v návrhu opravného rozpočtu č. 2/2020 19 .

(4) S ohledem na tuto velmi specifickou situaci je splněna podmínka krajnosti podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

(5) Toto rozhodnutí by mělo vstoupit v platnost ve stejný den jako změna rozpočtu na rok 2020, neboť rozpětí pro nepředvídané události umožňuje financování některých opatření nad rámec stropu stanoveného pro rozpočet na rok 2020 ve VFR.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Ve prospěch souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2020 se nad rámec stropu závazků v okruhu 3 víceletého finančního rámce (Bezpečnost a občanství) uvolňují prostředky z rozpětí pro nepředvídané události ve výši 714 558 138 EUR, a to za účelem krytí prostředků na závazky.

Článek 2

Částka 714 558 138 EUR uvedená v článku 1 se kompenzuje vůči rozpětí okruhu 5 Administrativa v rozpočtovém roce 2020.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda    předseda/předsedkyně

(1)    Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2)    COM(2019) 310, 15.5.2019.
(3)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
(4)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(5)    COM(2020) 174, 2.4.2020.
(6)    Tato částka zohledňuje zbývající rozpětí z roku 2019 (1 316,9 milionu EUR) uvolněné pro rok 2020 v „Technické úpravě v souvislosti se zvláštním nástrojem“, kterou dnes přijala Komise (COM (2020) 173, 2.4.2020).
(7)    První návrh na změnu tohoto rozhodnutí byl přiložen k NOR č. 1/2020, je však tímto druhým návrhem nahrazen.
(8)    COM(2020) 171, 2.4.2020.
(9)    Dne 30. ledna 2020.
(10)    Dne 11. března 2020.
(11)    Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 924).
(12)    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, nařízení (EU) č. 1301/2013 a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na koronavirovou nákazu COVID-19 [investiční iniciativa pro reakci na koronavirus], COM(2020) 113 final, 13.3.2020.
(13)    COM(2020) 175, 2.4.2020.
(14)

   Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(15)    COM(2020) 174, 2.4.2020.
(16)    Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(17)    Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
(18)    Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne středa 15. května 2019 o technických úpravách finančního rámce pro rok 2020 podle vývoje HND (COM(2019) 310).
(19)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
Top