EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0142

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1379/2013 a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury

COM/2020/142 final

V Bruselu dne 2.4.2020

COM(2020) 142 final

2020/0059(COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1379/2013 a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Rozšíření onemocnění COVID-19 členské státy ovlivnilo náhlým a dramatickým způsobem, přičemž zásadní dopad má na jejich společnosti a hospodářství, a to z důvodu prudkého zpomalení hospodářské činnosti. Tato skutečnost dala vzniknout výjimečné situaci v celé EU, která vyžaduje mobilizaci veškerých dostupných zdrojů na úrovni Unie i členských států, aby se nám podařilo bezprecedentní obtíže spojené s rozšířením onemocnění COVID-19 překonat.

Dne 13. března 2020 Komise navrhla „investiční iniciativu pro reakci na koronavirus“, která zmobilizuje dostupné hotovostní rezervy v evropských strukturálních a investičních fondech s cílem začít s krizí okamžitě bojovat prostřednictvím investic. Dne 19. března 2020 Komise přijala nový rámec státní podpory.

Prostor členských států pro intervenci v oblasti rybolovu je však omezen ustanoveními Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF), který v současnosti neposkytuje podporu naléhavě potřebným opatřením, která jsou nezbytná pro zvládnutí dopadů rozšíření onemocnění COVID-19. Tato omezení ovlivňují schopnost členských států využít ENRF v boji proti krizi.

Odvětví rybolovu a akvakultury bylo narušením trhu v důsledku významného poklesu poptávky výrazně zasaženo. Uzavření prodejních míst, tržišť, prodejen a distribučních řetězců vyústilo ve výrazný pokles cen a snížení objemu produktů. V důsledku poklesu poptávky a cen, jakož i zranitelnosti a složitosti dodavatelského řetězce (produkty rychle podléhající zkáze, výrazná potřeba pracovní síly) jsou provoz rybářského loďstva a produkce mořských plodů ztrátové. Rybáři jsou proto nuceni z přístavů nevyjíždět a producenti v akvakultuře často musí během několika týdnů produkty vyhodit či zničit nebo nést mimořádné náklady na řízení rybích populací, mezi něž patří zajištění většího prostoru a potravy pro vzrostlé ryby, které z důvodu poklesu poptávky nelze usmrtit. Tento prudký pokles má dopad zejména na drobné hospodářské subjekty v odvětví rybolovu a pobřežní rybáře a producenty ryb.

Vzhledem k tomu, že konec současné krize nelze předvídat, může vést k rychlému ukončení činností a uzavření podniků v odvětví, které velice citlivě reaguje na cyklické kolísání. V některých komunitách, kde rybářství a akvakultura hrají klíčovou roli, může mít stávající krize dramatické socioekonomické důsledky. Drobný pobřežní rybolov představuje téměř 75 % všech aktivních plavidel a více než 55 % přímých pracovních míst; v mnoha pobřežních oblastech je tak hlavní hospodářskou činností. Odvětví chovu ryb je zdrojem obživy pobřežních komunit a venkovských oblastí. Mezi provozovateli rybolovu a akvakultury převládají mikropodniky, které často nemají finanční rezervy k pokrytí průběžných nákladů. Pokud jejich provoz ustane, dojde k narušení obchodních řetězců.

Na rozdíl od většiny ostatních hospodářských odvětví spadají rybářské podniky do výlučné pravomoci Unie a jsou regulovány na úrovni Unie prostřednictvím společné politiky, čímž je z velké části vyloučena působnost vnitrostátních předpisů, včetně těch, které poskytují finanční podporu. Podmínky veřejné podpory upravuje ENRF.

Komise proto přijímá legislativní návrh na změnu nařízení (EU) č. 508/2014 (nařízení o ENRF), jakož i nařízení (EU) č. 1379/2013 (nařízení o jednotné společné organizaci trhů), aby zavedla zvláštní opatření v rámci ENFR ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Ustanovení čl. 43 odst. 2 a článku 175 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Ustanovení návrhu se provádí v rámci sdíleného řízení v souladu s nařízením, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie.

Proporcionalita

Navrhovaná ustanovení jsou v souladu se zásadou proporcionality, protože jsou vhodná, nezbytná a žádná jiná méně omezující opatření nejsou k dispozici k dosažení požadovaných cílů politik.

Volba nástroje

Navrhovaný nástroj: Nařízení Evropského parlamentu a Rady.

3.OBSAH NÁVRHU

Navrhovaná zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 v odvětví rybolovu a akvakultury zahrnují:

podporu rybářům za dočasné ukončení rybolovné činnosti způsobené rozšířením onemocnění COVID-19,

podporu chovatelům v oblasti akvakultury za dočasné pozastavení či snížení produkce v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19,

podporu organizacím producentů a sdružením organizací producentů na skladování produktů rybolovu a akvakultury v souladu se společnou organizací trhu.

Navrhuje se, aby tato opatření byla zpětně použitelná od 1. února 2020 a byla k dispozici do 31. prosince 2020.

Cílem dodatečných změn nařízení o ENRF je zajistit pružné přerozdělení finančních zdrojů v rámci operačních programů:

vypuštěním účelově vázaných částek uvedených v článku 13, s výjimkou těch, které se týkají kontroly rybolovu, shromažďování vědeckých údajů a vyrovnání dodatečných nákladů pro nejvzdálenější regiony,

změnou zjednodušeného postupu pro změny operačních programů s ohledem na zavedení zvláštních opatření a přerozdělení finančních zdrojů k nim.

Specifická opatření týkající se ENRF doplňuje změna nařízení o společné organizaci trhů s cílem:

umožnit využití mechanismu pro ukládání, pokud členské státy nestanovily a nezveřejnily spouštěcí ceny,

umožnit organizacím producentů v odvětví akvakultury využívat mechanismus skladování.

4. VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Komise vedla konzultace se zúčastněnými stranami tím, že usilovala o vstupní informace od organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury, poradních sborů a získala zpětnou vazbu ohledně vývoje trhu a možných opatření na pomoc od odvětvových sdružení, jednotlivých provozovatelů a členských států. Ve svém posouzení krizové situace a způsobu boje proti jejím dopadům se zúčastněné strany vyjádřily téměř zcela konzistentně a jednomyslně. Předmětnou zpětnou vazbu Komise zohlednila při přípravě tohoto návrhu.

5.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Z navrhované úpravy nevyplývají žádné změny v ročních stropech prostředků na závazky a platby víceletého finančního rámce stanovené v příloze I nařízení (EU) č. 1311/2013. Roční rozpis prostředků na závazky pro ENRF zůstává nezměněn.

Vzhledem k tomu, že rybolovné činnosti a činnosti v oblasti akvakultury se dočasně z bezpečnostních důvodů neprovádí nebo byly výrazně omezeny, existuje jen malý prostor pro obvyklé provádění stávajících opatření a operačních programů v rámci ENRF. Bez efektivních opatření na zvládnutí krize je jen malá pravděpodobnost, že ENRF bude plně realizován do konce stávajícího programového období. Členské státy by proto měly mít možnost stávající finanční zdroje v rámci svého operačního programu urychleně přerozdělit na zvláštní opatření. Tato možnost bude omezena rozpočtovými příděly, které již členské státy obdržely a které nemohou překročit.

Využití dostupných prostředků na platby v rozpočtu na rok 2020 pro ENRF lze přizpůsobit změnám priorit Unie v rámci operačních programů. Nová opatření ve skutečnosti do značné míry nahradí původně plánované iniciativy, které jsou nyní v důsledku obecného poklesu hospodářské činnosti zastaveny. Proto jsou navrhovaná opatření zaměřena na zajištění účinného plnění rozpočtu na rok 2020 a prostředků přidělených na ENRF na období 2014–2020.

Komise bude pečlivě sledovat dopad navrhované úpravy na prostředky na platby v roce 2020, přičemž zohlední jak plnění rozpočtu, tak revidované prognózy členských států.

2020/0059 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1379/2013 a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 a článek 175 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 1 ,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Odvětví rybolovu a akvakultury bylo výrazně zasaženo narušením trhu v důsledku významného poklesu poptávky, jež vyplynula z rozšíření onemocnění COVID-19. Uzavření prodejních míst, tržišť, prodejen a distribučních řetězců vyústilo ve výrazný pokles cen a snížení objemu produktů. V důsledku poklesu poptávky a cen, jakož i zranitelnosti a složitosti dodavatelského řetězce, jsou provoz rybářského loďstva a produkce mořských plodů ztrátové. Rybáři jsou proto nuceni z přístavů nevyjíždět a producenti v akvakultuře často musí během několika týdnů produkty vyhodit či zničit.

(2)Evropský námořní a rybářský fond (ENRF), který byl zřízen nařízením (EU) č. 508/2014 2 , by měl mít možnost podpořit zvláštní opatření do 31. prosince 2020, aby se zmírnil dopad rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury. Tato opatření by měla zahrnovat podporu pro dočasné zastavení rybolovných činností, včetně vnitrozemského rybolovu, a pro dočasné pozastavení nebo snížení produkce akvakultury za předpokladu, že jsou důsledkem rozšíření onemocnění COVID-19. Tato konkrétní opatření by rovněž měla zahrnovat podporu organizacím producentů a sdružením organizací producentů na skladování produktů rybolovu a akvakultury v souladu s nařízením (EU) č. 1379/2013 3 . Výdaje na operace podporované v rámci těchto opatření by měly být způsobilé od 1. února 2020.

(3)Prostředky, které jsou k dispozici na závazky z ENRF v rámci sdíleného řízení, by měly být rozděleny tak, aby bylo zajištěno, že jsou stanoveny pevné částky pro kontrolu rybolovu, shromažďování vědeckých údajů a vyrovnání dodatečných nákladů pro nejvzdálenější regiony. Ostatní zdroje v rámci sdíleného řízení by měly přidělovat členské státy na základě svých potřeb.

(4)Vzhledem k významným socioekonomickým dopadům rozšíření onemocnění COVID-19 a potřebě likvidity v ekonomice by mělo být možné podpořit dočasné zastavení rybolovných činností v důsledku krize způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 s maximální mírou spolufinancování ve výši 75 % způsobilých veřejných výdajů.

(5)Vzhledem k potřebě flexibility při přerozdělování finančních prostředků v zájmu řešení důsledků rozšíření onemocnění COVID-19 by podpora pro dočasné zastavení rybolovných činností způsobená touto pandemií neměla podléhat žádnému finančnímu omezení. Výše uvedeným by neměla být dotčena stávající finanční omezení pro ostatní případy dočasného zastavení. I nadále by měla být uplatňována povinnost témuž plavidlu odečíst podporu poskytovanou na dočasné zastavení rybolovu od podpory poskytované na trvalé zastavení rybolovných činností.

(6)Vzhledem k naléhavosti potřebné podpory by mělo být možné rozšířit oblast působnosti zjednodušeného postupu tak, aby se vztahoval na změny operačních programů související se zvláštními opatřeními a přerozdělení finančních zdrojů na tyto programy s cílem řešit dopady rozšíření onemocnění COVID-19. Tento zjednodušený postup by se měl vztahovat na všechny změny nezbytné k úplnému provedení dotčených opatření, včetně jejich zavedení a popisu metod výpočtu podpory.

(7)Vzhledem ke klíčové úloze organizací producentů při řešení krize by měl být strop podpory pro plány produkce a uvádění produktů na trh zvýšen na 12 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené na trh. Členské státy by rovněž měly mít možnost organizacím producentů na tuto podporu poskytnout zálohy až do výše 100 % finanční podpory.

(8)Náhlá narušení činností v oblasti rybolovu a akvakultury, která jsou důsledkem rozšíření onemocnění COVID-19 a z toho vyplývající riziko ohrožení trhů s produkty rybolovu a akvakultury odůvodňují zavedení mechanismu pro skladování produktů rybolovu a akvakultury určených k lidské spotřebě. Cílem bude podpořit větší stabilitu trhu, zmírnit riziko plýtvání nebo přesměrování takových produktů na jiné potravinářské účely, než je lidská spotřeba, a přispět k absorbování dopadů krize na návratnost produktů. Tento mechanismus by měl výrobcům v odvětví rybolovu a akvakultury umožnit využívat u podobných druhů stejných metod uchovávání nebo konzervace, aby se zajistilo zachování spravedlivé hospodářské soutěže mezi producenty.

(9)Vzhledem k náhlosti a závažnosti poklesu poptávky po produktech rybolovu a akvakultury v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 by mělo být možné zvýšit množství, na která lze poskytnout podporu na skladování, a to na 25 % ročního množství dotčených produktů, které daná organizace producentů dodala k prodeji.

(10)Aby mohly členské státy rychle reagovat na náhlost a nepředvídatelnost rozšíření onemocnění COVID-19, měly by být oprávněny pro své organizace producentů stanovit spouštěcí ceny, aby bylo možné spustit mechanismus skladování. Tyto spouštěcí ceny by měly být stanoveny tak, aby byla zachována spravedlivá hospodářská soutěž mezi hospodářskými subjekty.

(11)Vzhledem k naléhavosti potřebné podpory by toto nařízení mělo vstoupit v platnost ihned, jak to bude možné.

(12)Nařízení (EU) č. 1379/2013 a nařízení (EU) č. 508/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Změna nařízení (EU) č. 508/2014

Nařízení (EU) č. 508/2014 se mění takto:

1.Článek 13 se nahrazuje tímto:

Článek 13
Rozpočtové prostředky v rámci sdíleného řízení

1.Prostředky, které jsou k dispozici na závazky z ENRF pro období 2014 až 2020 v rámci sdíleného řízení, činí 5 749 331 600 EUR v běžných cenách v souladu s ročním rozpisem stanoveným v příloze II.

2.Částka 580 000 000 EUR z rozpočtových prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na kontrolní a vynucovací opatření podle článku 76.

3.Částka 520 000 000 EUR z rozpočtových prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na shromažďování údajů podle článku 77.

4.Částka 192 500 000 EUR z rozpočtových prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na vyrovnání pro nejvzdálenější regiony podle kapitoly V hlavy V. Toto vyrovnání nepřekročí za rok:

a)6 450 000 EUR pro Azory a Madeiru;

b)8 700 000 EUR pro Kanárské ostrovy;

c)12 350 000 EUR pro francouzské nejvzdálenější regiony uvedené v článku 349 Smlouvy o fungování EU.

5.Členské státy mají možnost využívat zaměnitelně finanční prostředky dostupné podle odstavců 2 a 3.“;

2.V článku 16 se odstavec 1 mění takto:

„1. Prostředky dostupné pro závazky členských států uvedené v čl. 13 odst. 1 pro období 2014 až 2020 v souladu s tabulkou v příloze II jsou stanoveny na základě těchto objektivních kritérií:“;

3.V čl. 22 odst. 2 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

„e) změny operačních programů týkající se podpory uvedené v čl. 33 odst. 1 písmenu d), článku 35, čl. 44 odst. 4a, čl. 55 odst.1 písmenu b) a článcích 57, 66 a 67, včetně přerozdělení finančních zdrojů na tyto programy za účelem řešení důsledků rozšíření onemocnění COVID-19.“;

4.V článku 22 se odstavec 3 mění takto:

„3. Odstavec 2 se nepoužije na opatření uvedená v čl. 33 odst. 1 písm. a) až c), článku 34 a čl. 41 odst. 2.“;

5.V článku 25 se odstavec 3 mění takto:

„3. Aniž by byl dotčen odstavec 5, celkový finanční příspěvek z ENRF na opatření uvedená v čl. 33 odst. 1 písm. a) až c) a v článku 34 a výměnu nebo modernizaci hlavních nebo pomocných motorů podle článku 41 nepřekročí vyšší z těchto prahových hodnot:“;

6.Ustanovení čl. 33 odst. 1 a 2 se mění takto:

„1. ENRF může podporovat opatření pro dočasné zastavení rybolovných činností v případech:

a) provádění opatření Komise či mimořádných opatření členských států, jak jsou uvedeny v článcích 12 a 13 nařízení (EU) č. 1380/2013, nebo opatření pro zachování zdrojů podle článku 7 uvedeného nařízení, včetně období biologického klidu;

b) neobnovení dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu nebo jejích protokolů;

c) dočasného zastavení rybolovných činností podle plánu řízení přijatého v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1967/2006 nebo podle víceletého plánu přijatého podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud je na základě vědeckého poradenství nutné omezit intenzitu rybolovu v zájmu dosažení cílů uvedených v čl. 2 odst. 2 a čl. 2 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013;

d) v případech, kdy k dočasnému zastavení činnosti dochází mezi 1. únorem a 31. prosincem 2020 v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, včetně plavidel provozovaných na základě dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu.

Odchylně od čl. 65 odst. 9 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou výdaje na operace podporované podle písmene d) způsobilé ode dne 1. února 2020.

2. Podporu uvedenou v odst. 1 písmenech a) až c) lze v období 2014–2020 poskytnout na dobu nejvýše šesti měsíců na plavidlo. Tato maximální doba trvání se nevztahuje na podporu uvedenou v písmenu d) uvedeného odstavce.“;

(7) Článek 44 se mění takto:

a) doplňuje se nový odstavec 4a, který zní:

„4a. ENRF může podporovat opatření pro dočasné zastavení rybolovných činností v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 podle čl. 33 odst. 1 písm. d) za podmínek stanovených v článku 33.“;

b) odstavec 5 se mění takto:

„5. Pro účely odstavců 1 a 4a se rozumí:

a) odkazy na rybářská plavidla v článcích 30, 32, 33, 38, 39, 41 a 42 odkazy na plavidla působící výhradně ve vnitrozemských vodách;

b) odkazy na mořské prostředí v článku 38 odkazy na prostředí, ve kterém působí vnitrozemské rybářské plavidlo.“;

(8) Článek 55 se nahrazuje tímto:

„Článek 55
Opatření na ochranu veřejného zdraví

1.EMFF může podporovat tyto systémy náhrady škod:

a) finanční vyrovnání pro chovatele měkkýšů za dočasné přerušení sběru chovaných měkkýšů, pokud k tomuto omezení dojde výhradně z důvodů ochrany veřejného zdraví;

b) kompenzace pro zemědělce v oblasti akvakultury za dočasné pozastavení nebo snížení produkce, k němuž došlo mezi 1. únorem a 31. prosincem 2020 v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19.

2.Podpora v rámci odst. 1 písm. a) může být přiznána pouze v případě, že přerušení sběru v důsledku kontaminace měkkýšů vyplývá z šíření planktonu produkujícího toxiny nebo přítomnosti planktonu obsahujícího biotoxiny a pokud:

a) kontaminace trvá po dobu více než čtyř po sobě jdoucích měsíců nebo

b) ztráta vyplývající z přerušení sběru přesahuje hodnotu 25 % ročního obratu dotčeného podniku, vypočteného na základě průměrného obratu podniku během tří kalendářních let, které předcházejí roku, kdy došlo k přerušení sběru.

Pro účely prvního pododstavce písm. b) mohou členské státy pro společnosti s kratší dobou činnosti, než jsou tři roky, stanovit zvláštní pravidla výpočtu.

3.Maximální doba, za kterou může být v rámci odst. 1 písm. a) vyrovnání poskytnuto, je 12 měsíců v celém programovém období. V řádně opodstatněných případech lze tuto dobu jednou prodloužit nejvýše o dalších 12 měsíců na maximální spojenou délku 24 měsíců.

Odchylně od čl. 65 odst. 9 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou výdaje na operace podporované podle odst. 1 písm. b) způsobilé ode dne 1. února 2020.“;

(9) Ustanovení čl. 66 odst. 3 a 4 se mění takto:

„3. Podpora poskytovaná na jednu organizaci producentů jednou ročně v rámci tohoto článku nepřesáhne 12 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jednotlivými organizacemi producentů na trh během předcházejících tří kalendářních let. Pro žádnou nově uznanou organizaci producentů nepřesáhne taková podpora 12 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jejími členy na trh během předcházejících tří kalendářních let.“

„4. Dotčený členský stát může v souladu s čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) č. 1379/2013 poskytnout zálohu ve výši 50 až 100 % finanční podpory po schválení produkce a plánu uvádění produktů na trh.“;

(10) Ustanovení čl. 67 odst. 1 a 2 se mění takto:

„1. Pokud je to nutné v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19, může ENRF podporovat vyrovnání uznaných organizací producentů a sdružení organizací producentů, které skladují produkty rybolovu nebo akvakultury uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1379/2013, nebo produktů kódu KN 0302 uvedených v příloze I bodě a) nařízení (EU) č. 1379/2013, za předpokladu, že tyto produkty jsou skladovány v souladu s články 30 a 31 nařízení (EU) č. 1379/2013, a s výhradou těchto podmínek:

a) výše podpory skladování nepřesahuje výši technických a finančních nákladů na činnosti nutné pro stabilizaci a skladování dotčených produktů;

b) objemy způsobilé pro podporu skladování nepřesahují 25 % ročních objemů dotčených produktů daných do prodeje organizací producentů;

c) finanční podpora za rok nepřesahuje 20 % průměrné roční hodnoty produkce, která byla členy organizace producentů uvedena na trh v období 2017–2019.

Pro účely prvního pododstavce písm. c) se v případě, že členové organizace producentů neměli v období 2017 až 2019 žádnou produkci uvedenou na trh, vezme v úvahu průměrná roční hodnota produkce uvedené na trh v prvních třech letech produkce těchto členů.“;

2. Do 31. prosince 2020 se podpora uvedená v odstavci 1 ukončí.

Odchylně od čl. 65 odst. 9 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou výdaje na operace podporované podle dotyčného článku způsobilé od 1. února 2020.“;

(11) V článku 79 se zrušuje odstavec 2;

(12) V čl. 94 odst. 3 se písmeno c) mění takto:

c) 50 % způsobilých veřejných výdajů u podpory uvedené v čl. 33 odst. 1 písm. a) až c), článku 34 a čl. 41 odst. 2;“.

Článek 2
Změna nařízení (EU) č. 1379/2013

Nařízení (EU) č. 1379/2013 se mění takto:

(1) V čl. 8 odst. 3 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

„ f) řízení dočasného skladování pro produkty rybolovu v souladu s články 30 a 31 tohoto nařízení.“;

(2) Článek 30 se nahrazuje tímto:

Článek 30
Mechanismus skladování

Organizace producentů v odvětví rybolovu a akvakultury mohou získat finanční podporu na skladování produktů uvedených v příloze II nebo produktů kódu KN 0302 uvedených v příloze I bodě a) nařízení (EU) č. 1379/2013 za předpokladu, že:

a)    jsou splněny podmínky pro podporu skladování stanovené v nařízení (EU) č. 508/2014;

b)    produkty byly organizacemi producentů uvedeny na trh a při spouštěcí ceně uvedené v článku 31 se pro ně nenašel žádný kupující;

c)    produkty splňují případné společné obchodní normy zavedené v souladu s článkem 33 a jejich jakost vyhovuje lidské spotřebě;

d)    produkty jsou konzervovány nebo zpracovány a uchovávány v nádržích nebo klecích, prostřednictvím zmrazování, ať na palubě plavidla nebo v zařízeních na pevnině, solení, sušení, nakládání či případně vaření nebo pasterace, rovněž za použití filetování, sekání nebo případně odstranění hlav;

e)    produkty akvakultury se neskladují živé;

f)    produkty jsou z uskladnění později znovu uvedeny na trh k lidské spotřebě a

g)    produkty zůstanou v uskladnění nejméně pět dnů.“;

(3) Článek 31 se mění takto:

a) odstavec 1 se mění takto:

„Před začátkem každého roku může každá organizace producentů sama předložit návrh ceny, kterou se spustí mechanismus skladování podle článku 30 pro produkty uvedené v příloze II nebo produkty kódu KN 0302 uvedené v příloze I písmenu a) nařízení (EU) č. 1379/2013.“;

b) doplňuje se nový odstavec 5, který zní:

„5. Pokud členský stát nestanovil spouštěcí ceny podle odstavce 4 před rozšířením onemocnění COVID-19, určí tento členský stát neprodleně příslušné spouštěcí ceny na základě kritérií uvedených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku. Ceny se zveřejní.“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda    předseda

(1)    Úř. věst. C , , s. .
(2)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).
(3)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).
Top