EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0427

Nařízení Komise V přenesené pravomoci (EU) 2020/427 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů (Text s významem pro EHP)

C/2020/51

OJ L 87, 23.3.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/427/oj

23.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/427

ze dne 13. ledna 2020,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 12 odst. 2 písm. e), čl. 14 odst. 2 písm. c) a čl. 15 odst. 2 písm. a) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola III nařízení (EU) 2018/848 stanoví obecná pravidla produkce pro ekologické produkty; podrobná pravidla produkce jsou stanovena v příloze II uvedeného nařízení.

(2)

Jelikož při produkci naklíčených semen využívají semenáčky ke klíčení výhradně zásoby v semenech a jsou konzumovány přímo jako potravina, měla by být semena používaná k produkci naklíčených semen z ekologické produkce.

(3)

Pokud jde o výživu včelstev, mohlo by v případech, kdy je přežití včelstva ohroženo v důsledku klimatických podmínek, zabránit hladovění larev použití pylu z ekologického chovu včel. Pro zvýšení šance na přežití kolonie je vhodné umožnit krmení včelstev ekologickým pylem.

(4)

Pokud jde o požadavky na původ živočichů pocházejících z akvakultury, zejména při produkci mladých jedinců, chov larev se vyznačuje třemi fázemi: líhnutím z vajíček a autotrofní fází, kdy larvy konzumují zásoby žloutkového váčku, heterotrofní fází, kdy se larvy živí planktonem, a závěrečným přechodem na nové režimy krmení. Jelikož tato poslední fáze vývoje larev vede k rozvoji mladých jedinců, měly by být stanoveny nové podmínky pro produkci mladých jedinců, které by zohledňovaly nejnovější poznatky v tomto odvětví v souladu se zásadami ekologické produkce.

(5)

Současná pravidla týkající se krmiva pro masožravé živočichy pocházející z akvakultury zahrnují všeobecné kvantitativní omezení krmiva rostlinného původu. Jelikož výsledná strava neodpovídá výživovým potřebám všech druhů a stupňů rozvoje, mělo by toto omezení být zrušeno.

(6)

Příloha II nařízení (EU) 2018/848 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) 2018/848 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (EU) 2018/848 se mění takto:

1)

v části I se bod 1.3. nahrazuje tímto:

„1.3.

Odchylně od bodu 1.1. je povolena produkce naklíčených semen za předpokladu, že semena pocházejí z ekologické produkce, a získávání čekankových puků mimo jiné ponořením do čisté vody.“;

2)

v části II v bodě 1.9.6.2. se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

včelstva lze uměle vyživovat, pouze pokud je přežití včelstev ohroženo z důvodu klimatických podmínek. V takovém případě se jako umělá výživa včelstev použije ekologický med, ekologický pyl, ekologické cukrové sirupy nebo ekologický cukr.“;

3)

část III se mění takto:

a)

v bodě 3.1.2. se doplňuje nový podbod, který zní:

„3.1.2.3.

Produkce mladých jedinců

Při chovu larev mořských druhů ryb lze použít systémy odchovu (pokud možno „mezokosmy“ nebo „velkoobjemové chovy“). Tyto systémy odchovu musí splňovat následující požadavky:

a)

původní intenzita chovu je nižší než 20 vajíček nebo larev na litr;

b)

nádrž pro chov larev má objem alespoň 20 m3 a

c)

larvy se krmí přirozeným planktonem rozvíjejícím se v nádrži, který je podle potřeby doplněn externě produkovaným fytoplanktonem a zooplanktonem.“;

b)

v bodě 3.1.3.3. se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

ekologické krmné suroviny rostlinného a živočišného původu.“.


Top